BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

Tajuk 1

Bidang Linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan 1.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan 1.3 Linguistik Kontekstual

Sinopsis

Tajuk tiga ialah bidang linguistik. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk, iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan, Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual.

Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik Menghuraikan linguistik am atau umum, linguistik sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan

Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan    Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am, iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi.

1

ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. iaitu terjemahan dan perkamusan. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajran bahasa. 2 . Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori.    Ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.     Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan  Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. 1. ejaan.   Linguistik gunaan dikenali juga sebagai apllied linguistic atau linguistik aplikasi mempunyai kaitan secara langsung dengan pengajaran bahasa. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa secara deskriptif. Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. deskripsi. Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. tetapi dalam buku ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja.  Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. bentuk kata.

 Pada dasarnya.  Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah.  Kaedah leksikal massa yang menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembangan-perkembangan.   Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. sintaksis.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. dan tidak rapat hubungannya. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. dan leksikon. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasa-bahasa yang lebih kurang serupa. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. sistem-sistem morfologi. dijangka amat tetap. dan perubahan-perubahan sistematik.     Kaedah glotokronologi yang mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. 3 .  Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah.

• Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. • Sosiolinguistik.3 Linguistik Kontekstual • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. 1. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. linguistik antropologi.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk.  Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu. 4 .  Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Kemudian. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu     Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. kajian perlu dilakukan secara diakronik.

Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Dapat menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu.1 Definisi bahasa dan linguistik 2. Tajuk 2 Sifat Bahasa 2. linguistik evolusi. Menurut Teori Noam Chomsky. Hasil Pembelajaran (i) (ii) Dapat menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. hlm. serta sains kognitif. 2.2 Struktur Bahasa dan Hubungan Paradigmatik dan Sintagmatik 2.1 Definisi bahasa dan linguistik Bahasa kepada ahli-ahli linguistik adalah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong dan bekerjasama (Raja Mukhtaruddin. 33). Aktiviti: Bandingkan peranan bidang-bidang linguistik yang telah anda bincangkan di atas dan kaitkan peranannya dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu di sekolah rendah.3 Bahagian bahasa Sinopsis Tajuk ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. 5 . linguistik pengiraan. 1982.

1.2 Bahasa bersifat dinamis   Bahasa berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi antara satu dengan lain atau masyarakat lain.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2.1 Bahasa sebagai suatu sistem  Bahasa sebagai suatu sistem merujuk bahasa itu mempunyai susunan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. nahu atau bentuk sintaksis. buku itu sebuah buku merah pensel ini BAHASA INGGERIS 1. ayat dan kata). Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan melainkan dengan mengikut cara-cara tertentu. Pertembungan kebudayaan. Contohnya: BAHASA MELAYU 1. 3. Setiap bahasa mempunyai susunan bahasa masing-masing. 3. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. 2. that car (kereta itu) three red books (tiga buah buku yang merah) the beautiful book (buku yang cantik itu) 2. susunan perkataan.     Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa.  Walaupun begitu. 2. Sistem yang dimaksudkan ialah aturan yang telah ditetapkan oleh susunan bahasa. 6 . struktur dan tatabahasanya tidak berubah.1.

-tempat: situasi sekeliling di mana pertuturan itu mengambil tempat. 2. Hal ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. 2. dan „m‟. -butiran pertuturan: tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. 7 .1. „a‟.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2.1. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu.3 Bahasa itu bersifat arbitrari  Arbitrari adalah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat.6 Bahasa itu linear    Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. Faktor yang mengubah bahasanya ialah: -pendengar: orang yang dilawan bercakap. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh: “Pintu” dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Inggeris disebut “door” 2.1. „a‟. bunyi.   Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan.5 Bahasa mempunyai makna   Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. Sebagai contoh untuk menyebut kalam. Oleh sebab sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda yang sama. „l‟.4 Bahasa sebagai alat berkomunikasi   Proses komunikasi berlaku dengan adanya maklumat yang hendak disampaikan oleh penutur kepada pendengar. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud.bunyi yang dihasikkan ialah „k‟.1.

8 .BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Aktiviti: Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful