BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

Tajuk 1

Bidang Linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan 1.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan 1.3 Linguistik Kontekstual

Sinopsis

Tajuk tiga ialah bidang linguistik. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk, iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan, Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual.

Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik Menghuraikan linguistik am atau umum, linguistik sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan

Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan    Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am, iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi.

1

deskripsi.    Ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. tetapi dalam buku ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. 2 . ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan  Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajran bahasa. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa secara deskriptif.   Linguistik gunaan dikenali juga sebagai apllied linguistic atau linguistik aplikasi mempunyai kaitan secara langsung dengan pengajaran bahasa. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. 1. ejaan. Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. bentuk kata. iaitu terjemahan dan perkamusan.     Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum.  Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.

berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. dijangka amat tetap. 3 . khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.  Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. dan leksikon.  Kaedah leksikal massa yang menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembangan-perkembangan. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu.   Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. sistem-sistem morfologi. sintaksis.     Kaedah glotokronologi yang mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasa-bahasa yang lebih kurang serupa. dan tidak rapat hubungannya. Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. kaedah perbandingan tidak begitu berguna.  Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah.  Pada dasarnya. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. dan perubahan-perubahan sistematik.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto.

iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. • Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk.  Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. kajian perlu dilakukan secara diakronik. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. • Sosiolinguistik. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu     Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Kemudian. Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa.  Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa.3 Linguistik Kontekstual • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. 4 . 1. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian. linguistik antropologi.

5 . serta sains kognitif.3 Bahagian bahasa Sinopsis Tajuk ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky. Aktiviti: Bandingkan peranan bidang-bidang linguistik yang telah anda bincangkan di atas dan kaitkan peranannya dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu di sekolah rendah.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. linguistik pengiraan. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. 33).1 Definisi bahasa dan linguistik 2. 2. Menurut Teori Noam Chomsky. Dapat menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. hlm. Hasil Pembelajaran (i) (ii) Dapat menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. Tajuk 2 Sifat Bahasa 2.2 Struktur Bahasa dan Hubungan Paradigmatik dan Sintagmatik 2. 1982. linguistik evolusi.1 Definisi bahasa dan linguistik Bahasa kepada ahli-ahli linguistik adalah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong dan bekerjasama (Raja Mukhtaruddin. bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri.

1 Bahasa sebagai suatu sistem  Bahasa sebagai suatu sistem merujuk bahasa itu mempunyai susunan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Contohnya: BAHASA MELAYU 1. 3. ayat dan kata). Setiap bahasa mempunyai susunan bahasa masing-masing. 6 .BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2. Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan melainkan dengan mengikut cara-cara tertentu. nahu atau bentuk sintaksis. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. 2. 3. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. buku itu sebuah buku merah pensel ini BAHASA INGGERIS 1. that car (kereta itu) three red books (tiga buah buku yang merah) the beautiful book (buku yang cantik itu) 2.1.1. Pertembungan kebudayaan. susunan perkataan.     Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. 2.2 Bahasa bersifat dinamis   Bahasa berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi antara satu dengan lain atau masyarakat lain.  Walaupun begitu. Sistem yang dimaksudkan ialah aturan yang telah ditetapkan oleh susunan bahasa.

4 Bahasa sebagai alat berkomunikasi   Proses komunikasi berlaku dengan adanya maklumat yang hendak disampaikan oleh penutur kepada pendengar. Hal ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2.1. 7 . bunyi. Faktor yang mengubah bahasanya ialah: -pendengar: orang yang dilawan bercakap.1.1. Oleh sebab sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda yang sama. Sebagai contoh untuk menyebut kalam. 2. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. „l‟.bunyi yang dihasikkan ialah „k‟. 2. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. „a‟.6 Bahasa itu linear    Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. „a‟.1. dan „m‟.3 Bahasa itu bersifat arbitrari  Arbitrari adalah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat.5 Bahasa mempunyai makna   Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. Sebagai contoh: “Pintu” dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Inggeris disebut “door” 2.   Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan. -tempat: situasi sekeliling di mana pertuturan itu mengambil tempat. -butiran pertuturan: tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud.

BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Aktiviti: Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. 8 . huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful