BMM 3107

BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

Tajuk 1

Bidang Linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan 1.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan 1.3 Linguistik Kontekstual

Sinopsis

Tajuk tiga ialah bidang linguistik. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk, iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan, Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual.

Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik Menghuraikan linguistik am atau umum, linguistik sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan

Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 1.1 Linguistik Am dan Linguistik Gunaan    Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am, iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi.

1

 Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan.   Linguistik gunaan dikenali juga sebagai apllied linguistic atau linguistik aplikasi mempunyai kaitan secara langsung dengan pengajaran bahasa. deskripsi.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan  Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.     Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. 2 . seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. bentuk kata. Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. iaitu terjemahan dan perkamusan. Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. ejaan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. 1.    Ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa. Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajran bahasa. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa secara deskriptif. tetapi dalam buku ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja.

umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. sistem-sistem morfologi.  Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.   Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. dan leksikon.  Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.     Kaedah glotokronologi yang mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.  Pada dasarnya. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. 3 . berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. dan tidak rapat hubungannya. sintaksis. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu.  Kaedah leksikal massa yang menafikan kebolehan untuk menentukan tarikh perkembangan-perkembangan. dijangka amat tetap. dan perubahan-perubahan sistematik.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu  “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. dan hanya bertujuan untuk menunjukkan bahawa bahasa-bahasa yang lebih kurang serupa.

iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian.  Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa. 4 . bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu.  Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu     Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Kemudian. • Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. kajian perlu dilakukan secara diakronik. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. • Sosiolinguistik.3 Linguistik Kontekstual • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu.  Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. 1. linguistik antropologi.

linguistik pengiraan. hlm. 2. bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Hasil Pembelajaran (i) (ii) Dapat menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. linguistik evolusi. 5 . Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa.1 Definisi bahasa dan linguistik 2. 33). Aktiviti: Bandingkan peranan bidang-bidang linguistik yang telah anda bincangkan di atas dan kaitkan peranannya dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu di sekolah rendah. Tajuk 2 Sifat Bahasa 2.3 Bahagian bahasa Sinopsis Tajuk ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky. Menurut Teori Noam Chomsky. 1982.2 Struktur Bahasa dan Hubungan Paradigmatik dan Sintagmatik 2. serta sains kognitif. Dapat menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu.1 Definisi bahasa dan linguistik Bahasa kepada ahli-ahli linguistik adalah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong dan bekerjasama (Raja Mukhtaruddin.

that car (kereta itu) three red books (tiga buah buku yang merah) the beautiful book (buku yang cantik itu) 2. Pertembungan kebudayaan.     Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. Contohnya: BAHASA MELAYU 1. nahu atau bentuk sintaksis. 3. Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan melainkan dengan mengikut cara-cara tertentu.1 Bahasa sebagai suatu sistem  Bahasa sebagai suatu sistem merujuk bahasa itu mempunyai susunan yang tertentu sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. Sistem yang dimaksudkan ialah aturan yang telah ditetapkan oleh susunan bahasa. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. 6 . buku itu sebuah buku merah pensel ini BAHASA INGGERIS 1.1. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. 2. ayat dan kata). 3. 2.  Walaupun begitu.2 Bahasa bersifat dinamis   Bahasa berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi antara satu dengan lain atau masyarakat lain.1. Setiap bahasa mempunyai susunan bahasa masing-masing. susunan perkataan.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2.

Sebagai contoh untuk menyebut kalam. dan „m‟. bunyi. Sebagai contoh: “Pintu” dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Inggeris disebut “door” 2.4 Bahasa sebagai alat berkomunikasi   Proses komunikasi berlaku dengan adanya maklumat yang hendak disampaikan oleh penutur kepada pendengar. Faktor yang mengubah bahasanya ialah: -pendengar: orang yang dilawan bercakap. 2. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya.   Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan.1. 2. -butiran pertuturan: tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. Hal ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi.1.BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2.1.3 Bahasa itu bersifat arbitrari  Arbitrari adalah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat.5 Bahasa mempunyai makna   Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud. „l‟.6 Bahasa itu linear    Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. 7 . -tempat: situasi sekeliling di mana pertuturan itu mengambil tempat. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. Oleh sebab sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda yang sama. „a‟.bunyi yang dihasikkan ialah „k‟.1. „a‟.

huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas. 8 .BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Aktiviti: Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful