KUMPULAN SOAL-SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK MJPS 1 KOTA TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

BANK SOAL

KD No. 1

1. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran disebut… 1. Ilmu Aqaid d. Ilmu Tauhid 2. Ilmu Faraid e. Ilmu Nahwu 3. Ilmu Tajwid

1. Kata ‫واذ‬

‫ ق ال‬termasuk bacaan …

1. mad wajib muttashil d. mad thabi'i 2. mad jaiz munfashil e. mad badal 3. mad 'aridl lis-sukun

1. Arti dari 1. 2. 3. 4. 5.

‫ ان ى جا عل ف ى ا ال رض خ لى فة‬adalah
Sesungguhnya Aku menjadikan di bumi seorang khalifah Sesungguhnya Aku buatkan bumi itu untukmanusia Sesungguhnya Aku menjadikan di bumi seorang khalifah Sesungguhnya Aku menciptakan bumi untuk manusia Sesungguhnya bumi itu untuk seorang khalifah

1. " Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka…"

1. menyembah-Ku d. menaati-Ku 2. mencintai-Ku e. memohon ampun 3. selalu ingat kepada-Ku

1. Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah adalah … 1. manusia d. makhluk gaib 2. jin e. seluruh makhluk 3. jin dan manusia

KD No. 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dalam beribadah kita harus ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas berarti … dilakukandi mesjid ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT dilakukan secara berjamaah dilakukan dengan khusyu tidak mengharapkan pahala dari AllahSWT

1. QS Al-An'am ayat 162 – 163 mengandung perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam ayat
tersebut adalah …

1. meninggalkan shalat d. meninggalkan qurban 2. meninggalkan zakat e. meninggalkan ibadah 3. berbuat syirik

1. Ibadah yang diperintahkan dalam QS Al-Bayyinah ayat 5 adalah … 1. bayar zakat d. melaksanakan ibadah qurban 2. menunaikan ibadah haji e. melaks ibadah puasa 3. menunaikan ibadah umrah

1.

, ‫ وذ ل ك د ٌ ن‬lanjutan ayat tersebut adalah

a.

‫اال سال م‬ b. ‫ال م س لم ٌن‬

d. ‫نيك رشملا‬ e.‫ةميقلا‬

c. ‫نيصلخملا‬

1. Hukum bacaan pada kata yang digaris
bawahi

‫ال ع لم ٌنرب‬

adalah …

1. idzhar d. alim lam qomariyah 2. idghom e. gunnah 3. alif lam syamsiyah

KD No. 3

1. Sifat yang menyatakan bahwa Alloh merupakan sumber dari segala sumber yang ada adalah … 1. Wujud d. Qidam 2. Kalam e. Baqa 3. Huduts

As-Sami' 2. Baqa 3. Mukhalafatu lil hawaditsi 1. Allah menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Maha Pemberi 3. Qudroh e. baik secara global atau secara detail. Hal ini tercermin dalam sifat … 1. Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu. Al-Ghaffar KD No. 4 1. Maha Dermawan 1. akhlakul mahmudah 3. husnul khuluq 2. 'Adam 2. hal ini tercermin pada sifat … 1. Iradah d. Allah Maha Mendengar berarti Dia memiliki nama 1. Sama' e. husnudzan . Maha Pengampun d.1. Dalam ajaran Islam hal ini disebut… 1. Hayyan 3. Al-'Adil d. suul khuluq e. Qidam 1. Ilmu d. suudzah d. Makna dari Allah Al-Hayy adalah … 1. Maha Bijaksana 2. Al-Malik e. Al-Bashar 3. Ilmu 2. Maha Hidup e. Dalam kehidupan sehari-hari. kita hendaknya selalu positive thinking.

Imam Bukhori b. hujan turun juga" 1. 4." Hadits tersebut diriwayatkan oleh … a. hati menjadi bersih 5. Imam Baihaqi d.2. memiliki semangat kompetitif 3. sebab iri hati dapat menghancurkan kebaikan laksana api menghancurkan kayu bakar. kecuali … 1. tidak bergantung kepada orang lain 5. Contoh di bawah ini yang mengandung sikap dan perilaku husnudzan terhadap sesama adalah … 1. " Jauhilah iri hati. jauh dari perselisihan atau perpecahan 3. optimis dalam menghadapi berbagai masalah . 5. Imam Muslim c. 2. Contoh-contoh berikut adalah ungkapan orang yang husnudzan kepada Allah. hidup menjadi tenang. senantiasa bersyukur kepada Allah 2. Siti Aisyah 2. Imam Ahmad e. tenteram dan damai 1. " Alhamdulillah saya selamat dari kecelakaan" " Allah tidak sia-sia menciptakan sesuatu" " Untunglah dia tidak meninggal walaupun cacat " Mengapa hanya saya saja yang bernasib begini ?" " Alhamdulillah. 3. dapat menumbuhkan rasa pesimis 4. tidak mudah menuduh orang lain 2. gigih dalam meraih cita-cita 4. Yang bukan merupakan hikmah dari husnuzhan adalah … 1.

KD No. hokum i'tiqodi 3. Tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tak pasti dalam hokum Islam disebut … 1. fardu faqot 3. 5 1. menumbuhkan sifat sabar . haram d. mubah e. fardu ain 2. hokum furu' e. Perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf seperti shalat 5 waktu adalah ta'rif dari … 1. wajib 2. " Dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat " QS Al-Baqarah ayat 110 tersebut melahirkan tuntutan Allah SWT yang dihukumi … 1. haram d. fardu muqoyyad 1. mubah e. makruh 3. sunah 1. mencegah perbuatan keji dan munkar 4. hokum syar'i d. hokum ijabi 2. menumbuhkan kedisiplinan 2. fardu kifayah d. lebih taqarrub kepada Allah 3. Salah satu hikmah yang bias kita ambil dari aktivitas ibadah yaitu … 1. wajib 2. fardu mutlak e. sunah 1. hukumtaklifi 1. Hukum Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya oleh ulama ushul fiqih dinamakan 1. makruh 3.

Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah s. Para sahabat yang gugur pada perang Uhud 3. kecerdasan yang dimiliki Rasulullah s. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan sahabat adalah … 1.a. Abu Bakar As-Siddiq d. Zaid bin Tsabit 3.w 2. 21 Ramadhan tahun 41 H.w karena … 1. Rasulullah s.w terjadi pada … 1. mendapat ancaman .a.5. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam 1.a. pengikutnya orang-orang baik 4.a. 10 dzul hijjah tahun 10 H.aw 2. 4. Utsman bin Affan 1. mendapat wangsit 2. Beliau sering mengalami " ar-ru'yas shadiqah" yang artinya adalah … 1. 3.w banyak beribadah di Gua Hira. 2. Para sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah s. Umar bin Khattab e. Shabat yang ikut bersembunyi di Gua Hiro 4. ajaran yang dibawanya ajaran kejujuran 1. 2. Gelar Al-Amin diberikan kepada Rasulullah s. 6 1. Orang-orang yang mendapat julukan " Assabiquunal Awwaluun" adalah … 1.w 3. Para sahabat yang ikut perang Badar 5. 17 Ramadhan tahu 10 H. 12 Rabiul awal tahun 10 H. kejujuran dalam perkataan Rasulullah s.a. kejujuran pengikutnya 5. Ali bin Abi Thalib 2. e. 17 Ramadhan tahun 41 kelahiran 5. semuanya benar KD No.

Mim mati menghadapi huruf fa pada kalimat … ‫ ف ىو شاورهم‬harus dibaca jelas karena termasuk bacaan 1. Menjauhkan diri dari perilaku tercela 4. Idghom 1. Tafhim 3. 2. ‫ و شاورهم ف ى اال‬yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 159 terjemahannya adalah … Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Kamu bersedia memafkan kesalahan mereka Kamu memberikan pertolongan kepada mereka Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad 1. Yang dimaksud musaywarah bersifat terbuka ialah . Lafal ‫مر‬ 1. Memebiasakan diri dengan akhlak terpuji 3. Ikhfa e. 4. Beriman kepada rukun iman yang enam 2. Menunaikan ibadah puasa Ramadhan 5. banyak sahabat yang membantu 5. Idzhar d. bermimpi yang sesuai dengan kenyataan KD No. ditemui malaikat Jibril 4. Mememnuhi semua keinginan orang yang dicintai 1. Berikut ini termasuk sikap perilaku yang bertakwa kecuali … 1. 3. Idzhar Syafawi 2.3. 7 1. 5.

malaikat makhluk Allah SWT 1. Berikut ini termasuk sikap perilaku yang sesuai dengan kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Menaati segala perintah Allah d. malaikat tidak ingin menentang Allah 5. Melaksanakan segala tuntunan syariat Islam . Tidak menyekutukan Allah 3. 5. Malaikat selalu patuh pada setiap perintah Allah SWT. Berperilaku lemah lembut. karena … 1. kecuali… a. fitrah malaikat memang untuk taat kepada-Nya 3. 8 1. 3. malaikat tidak mempunyai pilihan lain 4. kecuali … 1. Memetuhi agama-agama yang dijelaskan dalam Al-Quran 4. Berikut ini adalah tanda-tanda beriman kepada malaikat. Menegakkan ibadah sholat e. Bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan KD No. dilakukan di bale desa diumumkan di media massa boleh melibatkan non muslim harus dilakukan melalui undangan resmi dilakukan oleh seluruh rakyat 1. 4.1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya 2. malaikat tidak diberi akal 2. suka memberi maaf dan mendoakan orang lain b. 2. Tidak mau bermusyawarah dengan orang-orang yang tidak seiman c.

musyrik e. munafik 2. zindik 3. 4. 3. Putri berhati-hati dalam bertindak sebab ia yakin tindakannya akan dicatat oleh malaikat 2. Ida terdorong untuk berbuat maksiat kepada Allah 5. Allah telah mengajarkan cara beriman kepada malaikat-Nya. Pernyataan berikut yang menunjukkan keberadaan malaikat terhadap kehidupan seluruh alam adalah … 1.5. murtad . 5. 4. 2. Sulis tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 1. Semua yang ada di langit dan di bumi tak lepas dari gerakan malaikat Gerakan-gerakan di langit dan di bumi tidak lepas dari tugas-tugas malaikat Malaikat selalu bergerak di langit dan di bumi Malaikat hamba Allah yang mudah bergerak Malaikat memiliki gerakan yang kuat dan cepat 1. mengagung-agungkan kekuatan yang dimiliki malaikat mempercayai dan menyembahnya beriman dan meminta pertolongan kepada-Nya beriman dan tidak menjadikannya tempat meminta karena ia juga makhluk Allah Menyembah dan menjadikannya tempat meminta pertolongan 2. Fajar selalu berbuat keonar dengan sengaja 4. 5. Tanda orang yang menghayati terhadap fungsi iman kepada malaikat adalah … 1. Berbakti dan menyembah kepadanya 1. Cara yang benar dalam beriman kepada malaikat adalah … 1. Ipul bertindak semaunya sebab ia yakin malaikat tidak peduli 3. 2. kafir d. Seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada malaikat maka dian ggap … 1. Setiap manusia yang beriman harus yakin akan keberadaan dan pergerakan-pergerakan yang terjadi di langit dan di bumi. 3.

Jibril d. Izroil 2. wajib 2. Isrofil e. Malik KD No. Munkar d. Malaikat Maut 3. Mikail 2. Atid e. Nakir 3. sunnah 1. fardu kifayah e.1. Ruhul Juhud 1. Ruhul Amin e. Mencatat segala perbuatan buruk manusia merupakan tugas malaikat … 1. fardu 'ain d. Ruhul Yaqin d. Nurul Yaqin 2. 9 . Hukum beriman kepada malaikat … 1. Nama lain dari malaikat Jibril adalah … 1. makruh 3. Malaikat jabaniyan adalah nama lain untuk malaikat 1. Rokib 1. Mikail 3.

tampil lebih ganteng e. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk … 1.Selain menutup aurat. indah dan sopan.46. Berjalan di sebelah kanan 5. Menurut ajaran Islam. Tidak terlalu kencang 2. tiga hari 1. kita dianjurkan untuk berpakaian rapi. Sehari d. empat hari 2. Memberi kesempatan kepada orang lain sesame pemakai jalan 4. Al-Ahzab 59 3. nampak cantik dan menarik 2. diridloi Allah SWT d. tidak dihina oleh orang lain 4. dua hari e. dihormati dan disegani 3. QS Al-A'raf ayat 31 dan 32 e.kecuali … 1. QS Al-A'raf ayat 26 d. Memakai helm standar 3. bersih. Berikut ini adalah adab di perjalanan saat berkendaraan pribadi. lima hari 3. QS An-Nisa ayat 42 47. salah satu ayat yang memerintahkan agar kita berpakaian untuk menutup aurat adalah … 1. Berjalan di sebelah kiri . Islam mengatur tata cara berpakaian dan berhias. QS An-Nuur 31 2. kewajiban menghormati dan menjamu tamu selama … 1.

Menurut Islam hal ini haram dan disebut dayuts.1. masuk surga 2. 3. Al-Maidah ayat 3 1. An-Nisa ayat 103 3. 2. Al-A'raf ayat 26 2. begitupun sebaliknya. Orang dayuts diharamkan … 1. Yang bukan adab bagi umat Islam dalam berkendaraan umum. perempuan jangan menyerupai laki-laki. yaitu … bermanis muka dan bertutur kata yang baik hormat kepada penumpang yang lain tolong menolong dengan penumpang yang lain tidak boleh bertengkar dg penumpang yg lain berusaha merugikan para penumpang lain 1. Hadits ini diriwayatkan oleh … 1. mencium wangi surga 3. 6. Ali Imran ayat 159 e. At-Tirmizi d. tidak menyisir rambut 1. 5. mempertontonkan aurat 3. yaitu … 1. 4. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat … 1. Al-Baqarah ayat 183 d. Berikut ini perilaku yang hukumnya haram untuk dilakukan oleh umat Islam. masuk neraka d. memakai wangi-wangian 2. Dalam berpakaian atau berhias. membiarkan rambut panjang 5. mencukur rambut kepala menjadi botak 4. Al-Hakim . Barang sispa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. menyolatkannya jika meninggal dunia 1. mendapat pahala e. Pakaian yang baik bagi kaum muslimin atau muslimat adalah pakaian yang dapat menutup aurat dan indah dipakai.

air makan tanaman penyakit kusta makan anggota tubuh kejahatan memakan kebaikan api memakan kayu bakar 1. Al-Baqarah ayat 26 e. Bokhori dan Muslim 1. bertemu. Sifat hasud sangat berbahaya dalam pergaulan di masyarakat karena sifat ini dapat memakan kebaikan sebagaimana… 1. shalat dengan khusyu dan berbuat baik walaupun tidak dilihat orang 3. Ahmad e. Apabila bertamu dan menerima tamu. kita tidak boleh memalingkan muka karena bertentangan dengan Al-Quran surat … 1. 4. pagar makan tanaman 2. 3. kemudian berjabat tangan. beribadah sekedar ikut-ikutan saja 5. tidak akan melakukan perbuatan baik jika tidak dilihat orang 4. At-Thabrani 3. Luqman ayat 18 d. An-Nisa ayat 103 2. Ali Imran ayat 59 KD No. bertambah dermawan bila mendapat pujian 1. Pernyatan berikut yang tidak termasuk ciri-ciri orang yang bersifat riya adalah … 2. 10 1. 5.2. tidak senang jika orang lain kaya 6. Al-Maidah ayat 3 3. Seseorang yang meninggalkan shalat dan malas belajar termasuk perbuatan zalim terhadap … .

Memutuskan hubungan jual beli 3. Kaum muslimin dan muslimat akan menjauhi sifat hasud. sunnah d. maka hukum menjauhi sifat-sifat tersebut adalah … a. Hancurnya agama pada diri seseorang menjadi bercerai berai. munafik d. Beberapa pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada umat Islam antara lain sebagai berikut. bermusuhan dan merusak disebabkan adanya sifat … 1. kedua orang tua 3. saling membenci. sesama manusia 2. riya dan aniaya.1. dengki KD No. benci e. 11 1. Tidak ada tolong menolong 5. diri sendiri e. haram 1. Memberi akses transportasi 1. binatang 2. mubah e. makruh c. fasik 3. Allah SWT d. Assabiqunal Awwalun . Tahun kesedihan atau tahun duka cita disebut juga … 1. Memutuskan hubungan ziarah menziarahi 4. riya 2. kecuali … 1. Memutuskan hubungan perkawinan 2. karena hal tersebut termasuk sifat tercela dan merupakan perbuatan dosa. wajib 1.

Nabawi d. 5. Assalaam e.a.w adalah mesjid … 1. menafkahkan sebagian harta yang dicintai 2. Aus 1. Zun-Nuraeni Khulafaur-Rasyidin 'Amul Huzni Isra' Mi'raj 1. 12 1. gagasan untuk kemajuan agama 2. 4. Badui e. Mesjid yang pertamakali dibangun Nabi Muhammad s. Quraisy 3. memberi kebaikan kepada sesame manusia 1. Negara dengan melaksanakan syariat Islam 1. Mukarromah 2. Penduduk yang berasal dari Yatsrib disebut … 1. Quba KD No. Negeri yang aman dan makmur dengan limpahan karunia Tuhan yang Maha Asih 2. Kuat dan bercahaya 5. Negara Agraris 4. bersedekah setiap hari .2. Sebutan negeri " baldatun thayyibatun warabbun ghafur " berarti … 1. Muhajirin d. Negara Islam 3. Anshar 2. Istiqomah 3. membela agama Islam 3. 3. QS Ali Imran ayat 92 menginformasikan bahwa kesempurnaan kebajikan adalah memberikan … 1.

Qirad e. Habasyah e. ditempati umat Islam 2. Qiran 3. zakat mal d. Sebelum nama Madinatul Muwwaroh diberikan dahulunya bernama … 1. Berlari-lari kecil anara bukit Safa dan Marwah disebut … 1. maka benda tersebut dilarang … 1.1. Amanah 2. sa'i 3. wukuf e. zakat tijaroh 1. zakat fitrah 2. Tamattu' d. Thoif 2. disewakan yang hasilnya uk ummat Islam 5. diwariskan 3. zakat zuru' 3. thawaf d. Ifrad 1. tahallul 1. dibangun mesjid KD No. Yasrib d. digunakan untuk umum 4. Zakat yang kita bayarkan menjelang hari raya Idul Fitri adalah … 1. ihram 2. 13 1. Syiria . Syam 3. Mengerjakan ibadah haji dan ibadah umroh secara bersamaan disebut … 1. Suatu benda yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. zakat rikaz e.

'Amusy-Syamsiyah 2. Sahabat Nabi Muhammad s. Miskin e. Yang dimaksud tabzir dalam agama adalah … 1. 4.a. tidak memberikan bantuan kepada fakir 2. maka tahun tersebut dinamakan … 1. 'Amul Huzni e. Namira KD No. 2. Muallaf 2. 'Amul Qana'ah 3. Quba e. Berikutini adalah perjanjian yang dibuat dengan kaum Yahudi. 8. 'Amul Qamariyah 1. Keluarga d. Zaid bin Haritsah 5.w yang selalu menemaninya ketika hijrah ke Medianah adalah … Abu Bakar As-Siddiq d.w . Yatim Piatu 2.1.kecuali … 1. Mesjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika Hijrah ke Medinah adalah mesjid … Al-Haram Al-Aqsha At-Tiin d. Jahiliyah 3. Peristiwa meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad s. Ali bin Abi Thalib Umar bin Khottob Usman bin Affan e.a. Golongan yang haknya harus di dahulukan dalam pembagian infak adalah … 1. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati 5. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib saling menasihati 6. 3. 'Amul Fiil d. infak terlalu banyak 3. 14 1. 7. Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin 2. infak terlalu sedikit . Kaum Muslimin dengan kaum Yahudi wajib tolong menolong 3. 9. Kaum Muslimin dan Yahudi wajib saling menolong kepercayaan orang dan beribadah bersama 4.

berinfak menurut selera 1. sedikit asalkan merata 2. penantang syetan 1. sedikit karena sudak tidak ada lagi yang membutuhkannya 5. Iklab 2. dholim 1. Izhar d. Memberikan harta yang dicintai 3. Allah melarang berbuat boros karena pemboros itu saudara … 1. infak di jalan yang tidak diridloi Allah 1. banyak jika yang berinfak orang kaya 4. Mengeluarkan harta melebihi kemampuan . Hukum bacaan dari ‫هم‬ ‫ من ب عد‬adalah… e. fakir d. Ciri-ciri iman yang benar berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 1777 adalah sebagai berikut. kikir e. Ikhfa 1. Cara berinfak yang benar adalah … 1. saudara syetan 3. kecuali 1. Beriman kepada Allah SWT 2. tidak berlebihandan tidak kikir 3. iblis 3. IdghomBilagunnah 1. musuh syetan e. QS Al-Isra ayat 27 menegaskan bahwa orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta merupakan … 1. teman syetan d. memberikan makan yang enak kepada fakir miskin 5. IdghomBigunnah 3. syetan 2. kerabat syetan 2.4.

4. 2. Mendirikan shalat 5. ‫ ق بل ال م شرق وال‬adalah … Bukankah kebajikan itu menghadapkan wajahmu Ke arah Timur dan Barat Beriman itu menghadap ke Timur dan Barat Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Memberikan sebagian harta itu merupakan kebaikan 1. Menepati janji 1. gunnah 2.‫ليبسلا نبا‬ e. 5. 3. ikhfa syafawi ‫ ان‬adalah … . idzhar d.‫اريذبت‬ 1.‫نيرذبملا‬ b.‫ىبرقلاذ‬ d. idghom bigunnah 3.‫اروفك‬ c. Hukum bacaan nun bertasydid dalam ‫هللا‬ 1. Lafadz di bawah ini yang artinya " kerabat dekat" adalah … a. 4. Arti dari ‫م غرب‬ 1. iqlab e.

Nabi Isa a. Berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar jumlah rasul adalah … 1. 315 orang 3. nama nabi tersebut adalah … 1. Nabi Ismail a.s 3.s 3. 100 orang 1.s d. Nabi Ibrahim a. para rasul yang demikian disebut … 1. Nabi Musa a. Bani Israil d.s 1. keuletan dan kesabaran melaksanakan tugas suci dalam menghadapi rintangan dan ancaman. 15 1. murid dan pengikut Nabi Isa yang setia kepadanya disebut dengan … 1.s d. Kaum Yahudi e. Ulil Amri 2. Atas izin Allah ada seorang Nabi yang mampu membuat burung dari tanah liat.s . Nabi Musa a. Ulul Azmi d. Nabi Ismail a. 75 orang e. Nabi Ibrahim a.s 2.s 2. Al-Hawariyyin 2. Nabi Nuh a.s e. Para rasul yang diberi ketabahan. Al-Muhajirin 1. Anbiya Wal Mursalin 1. Nabi Isa a. Ulul Albab 3. Nabi Nuh a. Sahabat. 250 orang 2.s e. Nama Nabi yang tidak hangus ketika dibakar oleh raja Namrud dan rakyatnya adalah … 1. Al-Anshor 3.KD No. 25 orang d. Warotsatul Anbiya e.

berharap kepada yang gaib 4. berharap kepada Allah 3. optimis 2. pasif 3. sikap malas e. Sikap raja' harus diiringi dengan … 1. kembali kepada Allah SWT 5. kreatif 1. tidak berhenti dalam melakukan maksiat 4. sabar 2. mengulangi lagi perbuatan maksiat 3. 16 1. kembali ke alam gaib 1. kerja keras d.KD No. mengurangi perbuatan dosa 5. Taubat menurut bahasa artinya … 1. gemar berbuat kebaikan 1. pesimis d. dahulu 2. kembali 1. pergi d. tawakal 3. berharap kepada manusia 2. Raja' artinya adalah … 1. sikap pesimis . membersihkan 3. pulang e. dinamis e. berjanji tidak akan mengulangi lagi 2. Diantara perilaku taubat adalah … 1. Raja' sama dengan sikap … 1.

Sewa menyewa barang untuk maksiat 2. 3. Menyewa tempat untuk digunakan tempat maksiat 5. system lembaga keuangan non bank yang sesuai dengan prinsip hukum Islam adalah … 1. CV dan PT d. Transaksi jual beli yang menggunakan barang-barang kertas 4. 4. Transaksi yang menggunakan barang berharga 2. Dari sisi obyeknya transaksi bursa efek dibagi dua. Transaksi barang-barang tidak berharga 5. Transaksi yang menggunakan barang-barang komoditi 3. 5.kecuali… . asuransi yang sesuai syari'ah memiliki system yang mengandung hal-hal berikut. 17 1. Koperasi dan BMT e. Semuanya salah 3. Transaksi yang dilakukan di pasar modal 1. Semuanya benar 1. Sewa menyewa yang dilarang di dalam Islam adalah sebagai berikut … 1. Secara operasional. PT dan Koperasi 1. Menyewakan harga diri 3.KD No. sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam 1. Di bawah ini adalah transaksi yang dilarang di dalam syari'ah Islam. BMT dan CV 2. 2. Mempunyai akad takafulli /tolong menolong Premi mempunyai unsure tabarru atau harapan hidup Mekanisme pertanggungan asuransi syari'ah adalah sharing of art Profit atau keuntungan dibagi dua sesuai prinsip bagi hasil Mempunyai misi akidah. kecuali… 1. Menyewa barang untuk kepentingan bersama 4. salah satunya adalah … 1.

Cendekiawan muslim yang ahli dalam ilmu geografi adalah … 1. Nasirudin At-Tusi . Syah Ismail Syafawi e. Penyebaran Islam di India dapat dilihat dalam empat periode di bawah ini. Ibnu Fadullah 4. 2. Ibnu Fadullah 1. Di Mesir tatkala diperintah oleh dinasti Mamluk telah muncul cendikiawan muslim yang mempuyai keahlian dalam politik yaitu … 1. Syah Ismail Syafawi e. Periode Klasik Periode sebelum kerajaan Mogul Periode Mogul Periode penjajahan Inggris Periode Negara India sekuler 1. 3. Menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari harga barang Membeli barang yang sudah dibeli orang lain dalam masa khiyar Membeli barang dengan maksud mengacaukan harga pasar Membeli barang dengan maksud untuk kepentingan bersama KD No. 4. Jalaludin Ar-Rumi 2. 3.1. 18 1. 2. Ibnu Batutah d. Ibnu Batutah 2. 5. Abu Hasan Ali Nafis e. Jalaludin Ar-Rumi 2. 4. kecuali … 1. Faridudin Al-Afar 3. Ibnu Batutah d. Ibnu Fadullah 3. Faridudin Al-Afar 3. Kerajaan syafawi di Persia di dirikan oleh … 1. Abu Al-Fida d.

Minimnya para ulama 2. Abu Hasan Ali Nafis e. Allah membalas perbuatan mereka . kesewenang-wenangan pemerintah 5. 5. Supaya Allah merasakan kepada mereka 3. Agar mereka mengambil pelajaran 4. ulah tangan manusia 2. 2. 19 1. Ibnu Fadullah 3. Lafaz ‫ ل ٌذٌ قهم‬pada surat Ar-Ruum ayat 41 artinya adalah … 1. Terjadinya kerusakandi daratan dan di lautan disebabkan oleh … 1. kesalahan para pengusaha 3.1. Supaya mereka melihat akibatnya 5. Supaya mereka kembali 2. usia daratan yang sudah tua 4. 3. 4. Ibnu Batutah 2. Nasirudin At-Tusi KD No. Abu Al-Fida d. Cendekiawan muslim yang menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia adalah … 1. program penghijauan penebangan hutansecara liar menjaga kebersihanlingkungan membuang sampah pada tempatnya memanfaatkan hasil hutan dengan baik 1. Perbuatan manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah … 1.

Qibti d. Mengolah dan memanfaatkan hasil bumi 4.1. 2. tidak boleh mengimaninya 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a. Arab .kecuali… 1. percaya dan mengamalkan ajarannya 4. 4. Hal yang harus diperhatikan tentang hubungan manusia dengan lingkungan adalah sebagai berikut. Sebagai khalifah Allah 1. Memakmurkan bumi 2. Menjaga kelestarian alam 3. tidak boleh mempelajari dan mengamalkannya 5. Ibrani 2. Menggali hasil bumi yang ramah lingkungan Mengelola segala kekayaan alam dengan baik Memanfaatkan hasil bumi untuk kepentingan bersama Mengeksploitasi sumberdaya alam untuk keperluan manusia Menguras kekayaan alam dengan segala cara KD No. 20 1. percaya dan tidak wajib mengamalkannya 2. kecuali … 1. Sikap kita yang benar terhadap kitab Zabur. Menguras habis sumber daya alam 5. Suryani e. 5. Persia 3. Taurat dan Injil adalah … 1. 3. Berikut ini adalah tugas dan wewenang manusia di muka bumi ini. langsung mempercayai semuanya 1.s dengan bahasa … 1.

Pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasa digunakan . Weda e. persekutuan e. Kumpulan wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran dinamakan … 1. Al-Quran e. setengah d. Injil d. Kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul adalah sebagai " hudan" yang artinya … 1. Zabur 2. Taurat 1. Shuhuf 3. kabar gembira 3. Shuhuf 3. Kitab Allah SWT yang dikenal oleh orang Kristen dengan nama perjanjian lama (old testament) adalah … 1. penjelasan 1. Syirik secara bahasa berarti … 1. Injil KD No. peringatan d. pembeda e. 21 1. teman 1. sendiri 3.1. Taurat 2. bersama 2. Kitab d. petunjuk 2.

keliru 3. al-mau KD No. dirajam sampai mati 2. Yang bukan termasuk tata cara pengurusan jenazah adalah … 1. 22 1. Segala jenis minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat disebut… 1. menyolati . seperti sengaja 1. zina muhson 1. zina sirri e zina mardud 3. laban 3. 'asal 2. khamr d. kufur e. memandikan d. dicambuk sebanyak 100 kali e. mentahlilkan 3.untuk membunuh disebut pembunuhan … 1. dicambuk sampai mati d. mengafani e. zina ghairu muhson 2. Hukuman bagi yang zina ghairu muhson adalah … 1. dinikahkan 2. Zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikan disebut … 1. menguburkan 2. dipenjara seumur hidup 3. zina munfarid d. agak sengaja 2. sengaja e. tidak sengaja d.

Talqin 3. salam 3. menyolatkan 2. Tindakan mengajarkan kalimah " laa ilaaha illallah " kepda orang yang sedang sakaratul maut disebut … 1. membaca shalawat 1. Dalam shalat jenazah. fardu ain d. Hukum mengurus jenazah adalah … 1. sunat ghair muakad 3. mengafani 1. mendoakan d. berwudu e. Tasbih . Takbir d. membaca fatihah 2. menguburkan 3. wajib aini 1. niat d. Berikut ini yang bukan termasuk rukun shalat jenazah adalah … 1. Tahlil 2. menghadap bagian perut jenazah 4.1. Membungkus jenazah dengan kain yang menutup seluruh badannya disebut … 1. menghadap kaki jenazah 1. memandikan e. Tahmid e. jika mayatnya laki-laki maka posisi imam berdiri … 1. menghadap kepala jenazah 5. fardu kifayah d. di belakang jenazah 3. di depan jenazah 2. sunat muakad 2.

ustadz d. petugas DKM 3. 23 1. wajib aini KD No. tetangga dekat e. Kita tidak memandikan mereka yang gugur di medan perang (syahid). Memandikan jenazah lebih utama bila dilakukan oleh … 1.a. Hukum melaksanakan shalat jumat bagi laki-laki muslim yang balig dan berakal . shahabat karib 1. saat hendak mengafani jenazah 1. fardlu 'ain d. keluarganya 2. Uhud 3. sunat muakad 2.w terhadap para syuhada yang gugur di medan perang … 1. sunat ab'ad 3. Yarmuk 2. saat hendak shalat jenazah 3. Tindakan tersebut mengacu kepada tindakan Nabi Muhammad s. saat hendak menengok keluarga jenazah 2. Lafadz " bismillahi wa 'alaa millati rosulillah" dibacakan … 1. Siffin 1.1. Khondak e. saat hendak memandikan jenazah 5. Bdara d. fardlu kifayah e. Hukum menguburkan jenazah bagi muslim yang hidup adalah … 1. saat meletakkan jenazah ke liang lahat 4.

membaca shalawat dengan suara lirih 4. mengucapkan salam 5. membaca ayat Al-Quran 1. melaksanakan shalat sunat 1. berzikir dengan khusyu 2. Sunat haiat 3. mengucapkan sholawat 4. Yang merupakan sunah dalam khotbah Jumat adalah … 1. membaca Al-Quran 3. Yang bukan merupakan rukun khotbah adalah … 1. Wajib ain d.adalah … 1. Uraian khotbah yang sistematis . mengucapkan pujian kepada Allah 2. Berikut ini adalah persiapan-persiapan khotib sebelum melaksanakan khotbah Jumat. mendengarkan danmemperhatikan 5. Ketika khotib sedang khotbah makapara jama'ah hendaklah … 1. membaca ayat Al-Quran 1. mengucapkan syahadat 3. Tema khotbah harus menarik 2. Sunat ab'ad 2. berpakaian rapi 5. kecuali … 1. mengucapkan sholawat 4. mengucapkan syahadat 3. Sunat muakad 1. mengucapkan pujian kepada Allah 2. Wajib kifayah e.

syariat dan akhlak. 5. Menguasai materi secara baik 4. ‫اٌ هاال ناس ات قواهللا حق ت قات ه‬ Lafaz tersebut di atas merupakan rukun khutbah yang termasuk bacaan … 1. 4. khotbah tabligh dakwah ceramah dialog 1. hamdalah syahadat shalawat wasiat doa 2. Menggunakan bahasa yang dimengerti oleh jamaah KD No. 3. 3. Khatib memberi nasihat kepada jamaah supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 5.3. 2. 4. Khatib membaca salam kepada seluruh jamaah Jumat 2. Pernyataan yang termasuk ke dalam tata cara khotbah yaitu … 1. Segala aktivitas yang mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan akidah. 2. Mengabaikan intonasi kalimat 5. Khatib dalam menyampaikan khotbahnya supaya sistematis dan tidak terlalu lama . 24 1. Khatib yang menyempaikan khotbah harus laki-laki dan beragama Islam 4. disebut … 1. 5. Khatib membaca dua kalimah syahadat ketika khotbah 3.

Jamaluddin Al-Afghani Muhammad binAbdul Wahab Muhammad Husain Haekal Mustafa Lutfi Ali Abdussalam Al-Ujaili 1. 4. tahmid. 2. ‫ب ل غوا ع نى ول و اٌ ة‬ Hadits tersebut di atas merupakan perintah kepada umat Islam sepaya melakukan … 1. 5. sunah khotbah Jumat 2. ta'awun KD No. tanfiz e. keutamaan khotbah Jumat 5. KH Ahmad Dahlan d. Menertibkan bacaan . syarat khotbah Jumat 4. keistimewaan khotbah Jumat 1.1. tabzir 2. 25 1. tarjih 3. dua kalimah syahadat dan shalawat kepada nabi termasuk … 1. salah seorang tokoh yang mengarang buku At-Tauhid adalah … 1. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh … 1. 3. tablig d. Tokoh-tokoh Islam bermunculan karenakesadaran akan pembaharuan dunia Islam. KH Abdul Halim . rukun khotbah Jumat 3.

KH Wahid Hasyim 3. Palestina e.w yang letaknya di … 1. Maktabi Ulumi Adabiyah KD No. Universitas Al-Kubro d.a. Yaman 3. KH Zaenal Mustofa 1. KH Hasyim Asy'ari e.2. Universitas Al-Kairo e. Mesir 1. Rabithah al-Alam al-Islami 2. Rabithah al-Ikhlas al-Alami 3. Madinah d. Universitas Al-Madina 1. Universitas Al-Azhar 2. Universitas yang terkenal di mesir ialah … 1. Sebuah organisasi Islam terkenal non pemerintah yang bertujuan untuk mengikat Negara-negara Islam sedunia bernama … 1. Masjid nabawi adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah s. 26 1. Dunia Islam mengalami kemajuan pesat dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan khususnya di Mesir. Hal yang tidak termasuk ke dalam tujuan filosofis bekerja bagi seorang muslim adalah … . Universitas Ain Asy-Syams 3. Mekkah 2. Islamic Centre of Europe D Islamic Culture of International e.

memenuhi nafkah keluarga 4. Hukum bacaan dari ‫وم‬ ٌ ‫ من‬adalah … 1. memperoleh ridha Allah memenuhi kebutuhan hidup mememnuhi nafkah keluarga memperoleh kepuasan hidup memenuhi keperluan ibadah 1. iklab . maka bertebaranlah e. memenuhi kebutuhan hidup 5. memperoleh ridha Allah 1. memperoleh kepuasan hidup 3. 4. idghom 3. Al-Mujadalah 1. Al-Jumu'ah d. Perintah ini tercantum di dalam Al-Quran surat … 1. 5. idghom mutamatsilain e. Tujuan utama darisetiap pengajian umat Islam adalah … 1. Setelah selesai menunaikan shalat Jum'at umat Islam disuruh berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia Allah. Ali Imran e. Al-Qoshos 3. memenuhi keperluan ibadah 2. 3. Ar-Ra'du 2. maka carilah 2. maka apabila d. ikhfa 2.1. maka bersegeralah 1. 2. maka ingatlah 3. idzhar syafawi d. Arti dari lafaz ‫شروا‬ ‫ ف ان ت‬adalah … 1.

2. nafkah d. amal shaleh e. ilmu 2. sabar 3. Dan manusia tidak akan memperoleh selain yang diusahakannya Dan manusia tidak akan memperoleh sesuatu apapun Setiap orang yang bekerja pasti sukses Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil Siapa yang malas bekerja hidupnya akan sengsara 1. 3. Makruh e. ‫وان ل ٌس ل ال ن سان اال ما س عى‬ Arti ayat tersebut di atas adalah … 1. sebaiknya kita bersikap … 1. Sunat 2. 27 1. pasrah e. Wajib 3. tawakkal d. 5. Mubah d.KD No. kecewa 2. Syubhat 1. Surat Al-Mujadalah ayat 11 mengajak umat Islam supaya gemar mencari … 1. Berusaha atau berikhtiar untuk memperoleh karunia dan rizki Allah SWT hukumnya … 1. putus asa 1. 4. prestasi . rizki 3. Apabila usaha atau ikhtiar kita gagal.

Yaumul Jaza 1. Mendorong manusia untuk beramal sum'ah . kecuali … 1. Yaumul Hisab e. 2. 3. Yaumul Fashli 2. Yang bukan termasuk hikmah beriman kepada Hari Akhir adalah … 1. 4. kebutuhan jasmani dan rohani kebutuhan keluarga dan masyarakat kebutuhan dunia dan akhirat kebutuhan materi dan moril kebutuhan individu dan social KD No. maka siapapun yang bertobat tidak akan diterima Jika kiamat itu datang maka salah satu tandanya adalah terbitnya matahari dari arah Barat Tanda akan datangnya kiamat Kubro adalah keluarnya binatang aneh yang dapat berbicara kepada manusia 1. 4.1. tetapi Allah merahasiakan waktunya Jika kiamat itu datang. 2. Yaumul Mizan 3. ‫ان ال ساعة ات ٌة اك اداخ ف ٌها‬ Maksud dari ayat tersebut di atas adalah … 1. ‫اعمل ل دن ٌاك ك ان ك ت ع ٌس اب دا‬ ‫واعمل الخ رت ك ك ان ك ت موت غدا‬ Hadits tersebut di atas mengajarkan untuk hidup seimbang antara … 1. Kiamat itu akan datang. Memiliki sikap hidup optimis 2. tetapi manusia tidak ada yang menyadarinya Kiamat itu akan datang. 5. Yaumul Jum'ati d. 5. 3. 28 1. Berikut ini adalah nama lain untuk hari kiamat.

Barang siapa yang tidak mengasihi makhluk. " Menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa dikurangi. ." Pernyataan tersebut adalah pengertian dari … 1. Berakhirnya kehidupan seseorang disebut … 1. Barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia. berkumpul e. . maka Allah tidak akan mengasihinya. kiamat sugro e. 4. 29 1. maka Allah tidak akan mengasihinya. maka Allah tidak akan mengasihinya. ‫ من الٌ رحم ال ناس الٌ رحمه هللا‬arti dari hadits tersebut di atas adalah … 1. amal shaleh 1. kiamat kubro d. Pada hari akhir nanti ada yang disebut yaumul mizan. perhitungan amal 3. yaumul hisab 3. Barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia maka. Barang siapa yang tidak menyukai sesama makhluk Allah. yaumul fashli 2. penimbangan amal 1.3. Barang siapa yang mengasihi sesama manusia. Allah akan mengasihinya. adil e. efisien 3. 3. Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati 4. 5. kebangkitan d. efektif d. maka tidak akan disukai-Nya. yaumul mahsyar KD No. ridlo 2. artinya … 1. pembalasan 2. Mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya 5. 2. Tidak terpengaruh kemewahan dunia yang bersifat sementara 2.

sunat 3. tidak memiliki target 3. Perintah menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan tercantum dalamAl-Quran Surat … 1. haram . wajib d. terlalu rakus 2. Hukum nikah bagi orang yang telah mampu untuk menikah. 30 1. Al-Mujadilah ayat 11 d. An-Nahl ayat 90 e. makruh e. terlalu banyak pekerjaan 1. Ar-Ruum ayat 41 2. Pemborosan waktu terjadi diakibatkan karena … 1. Al-Maidah ayat 12 KD No. Al-Kahfi ayat 29 e. An-Nahl ayat 135 2. Ar-Ruum ayat 21 3. An-Nisaa ayat 92 1.1. Nilai luhur ajaran Islam tercantum dalam Al-Quran surat … 1. tetapi khawatir terjerumus kepada perzinaan adalah … 1. mubah 2. Al-Hadid ayat 39 3. Ali Imran ayat 70 d. konsentrasi terlalu tinggi e. terlalu focus d.

calon suami. untuk memperoleh keturunan untuk memperoleh kasih saying untuk kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mendekatkan silaturrahmi untuk melaksanakan sunnah Rasul 1. Wali. calon istri dan ijab qabul 4. Wali. b. d. menjaga rahasia suami 1. dua orang saksi. mahar. Tiga bulan sepuluh hari . pelaksanaan walimah. Wali. Tiga bulan d. Wali. Wali. memperhatikan keadaan keluarga 5. memberi tempat tinggal 4. c. hakim. dua orang saksi. calon istri dan ijab qabul 3. Tiga kali suci dari haidl e. calon suami. dua orang saksi. calon suami. calon suami. memberi nafkan hidup 2. e. Empat bulan 10 hari 2. Masa iddah bagi perempuan yang dicerai karena suaminya meninggal dunia adalah … 1. calon istri dan ijab qabul 5. calon suami. menjaga danmelindungi keluarga 3. Rukun nikah adalah adanya … 1. Pernyataan berikut yang bukan suami adalah … 1. mahar dan ijab qabul 1.1. dua orang saksi. Empat bulan 3. calon istri dan ijab qabul 2. Pernyataan berikut yang bukan tujuan dari nikah adalah … a.

jelas ."Kembalilah kamu ke rumah orang tuamu ! " Pernyataan tersebut termasuk cara mentalak dengan gaya bahasa … 1. 25 tahun 1. 23 tahun e. 19 tahun 3. Aturan yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia terdapat dalam … 1. UU Nomor 9 tahun 1988 6. UU Nomor 4 tahun 1980 4.Kinayah e. Talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istrinya 1. Bain 2. Suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya 5. UU Nomor 1 tahun 1974 2.Sarih d. Sunni 3.1. Suami yang menyerupakanistrinya dengan punggung ibunya 3. artinya … 1. sarkasme 2. litotes 3. Usia yang diperbolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut Undang Undang Perkawinan adalah … 1. UU Nomor 6 tahun 1985 5. UU Nomor 2 tahun 1975 3.kinayah e. 16 tahun 2. Suami yang menuduh istrinya berbuat zina disertai dengan sumpah laknat 2. 21 tahun d. Talak bisa juga diakibatkan Li'an.Raj'iyah 1. Batalnya pernikahan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah 4.Talak yang tidak membolehkan suami untuk kembali kepada bekas istrinya kecuali setelah dinikahi oleh muhallil disebut talak … 1.sarih d.

khotbah 1. mujtahid 1. kekerasan 2.KD No. Syarif Hidayatullah 2.Sunan Kalijaga e.Islamdapat dengan mudah disebarkan di Indonesia karena penyebarannya dengan cara … 1.Sunan Muria 1.Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para muballig dari Timur Tengah yang bertindak sebagai … a.kekuatan 1. da'i b.santai e. petani c.Sultan Syarifudin d. 31 1. pedagang e.damai d. ceramah e. Sunan Ampel 3.Seorang wali yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat adalah 1. pengajian 3. pewaris . paksaan 3. ulama d. Gerakan pembaharuan dalamIslam disebut … 1. taqlid e. mujaddid 2. pidato d. tajdid d. dakwah 2. tasdiq 3. Ajakan kepada kebenaran yang disampaikan oleh muballig disebut … 1.

4. melakukan hal-hal yang menimbulkan kerusakan alam 5. 5. 4. menguras hasil bumi 4.KD No. Hukum bacaan dari ‫ال‬ 1. merenungkanciptaan-Nya 3. mempercayai apa adanya 1. 2. mensyukuri nikmat-Nya 2. katakanlah " perhatikanlah apa yang ada di bawah bumi " katakanlah " perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi " katakanlah " perhatikanlah apa yang ada di laut " katakanlah " perhatikanlah apa yang ada di bumi dan di atas langit " katakanlah " perhatikanlah apa yang ada di bumi dan langit " 1. 3. 32 1. Idzhar Idghom Iklab Qalqalah Ikhfa ‫ ق وم‬adalah … 1. 3. ‫ق ل ان ظرواماذا ف ى ال سموات واالر ض‬ Kalimat di atas adalah potongan dari QS Yunus ayat 101 yang artinya … 1. ‫واخ ت الف ال ٌل وال نهار‬ Makna yang tepat dari potongan ayat tersebut di atas adalah … . Meyakini bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa atas segala sesuatu dapat dibuktikan dengan … 1. 2. 5.

1. 5. 3. untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik 2. kecuali… 1. 2. 4. untuk menggerakkan perahu layar pada siang hari menuju lautan 3. 3. untuk menggerakkan perahu layar pada malam hari menuju lautan 5. angin puting beliung 2. Hukum bacaan dari ‫ٌا‬ 1. Berikut ini adalah manfaat angin. 4. Hukum bacaan dari ‫سمإ‬ 1. angin ribut 3. angin dapat dijadikan pembangkit listrik 1. ‫ ماء ف اح‬adalah … mad aridl lis-sukun dan ikhfa mad wajib muttashil dan ikhfa mad wajib munfashil dan qalqalah mad jaiz munfashil dan ikhfa mad jaiz munfashil dan idghom 1. untuk menggerakkan perahu layar pada siang hari menuju daratan 4. 2. ‫ ت صرٌ ف ال رٌ اح‬adalah … 1. iklab ikhfa ‫ من ال‬adalah … mad wajib muttasil idghom bigunnah KD No. 3. untuk menyegarkan tubuh ketika suhu udara panas . 5. 33 1. pengisaran angina d. 2. perahu digerakkan oleh angin e. 4. Dan pergantian pagi dan sore Dan pergantian langit dan bumi Dan pergantian musim Dan pergantian siang dan malam Dan pergantian malam dan siang 1. Arti dari .

hidupnya akan tamak 2. ‫ان هللا الٌ غ ٌرماب قوم ح تى ٌ غ ٌروا ما ب ان ف سهم‬ Kandungan makna dari ayat tersebut di atas adalah … 1. Diantara ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah … 1. 1-2-6 2. 3-4-6 KD No. Berubah atau tidaknya nasib seseorang itu adalah hak Allah bukan usaha manusia 3. Bumi merupakan planet ke-tiga dalam susunan tata surya 4. Penentuan kalender berdasarkan peredaran bulan disebut penanggalan Masehi 5. 34 1. Matahari adalah bintang yang terdekat ke bumi 3. Allah akan mengubah nasib seseorang menurut kehendak-Nya . 2-3-6 d. senang mendapat pujian 3. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini 1. 2-3-5 e.1. Jika cahaya matahari terhalang oleh piringan bulan maka akan terjadi gerhana bulan Pernyataan-pernyataan tersebut di atas yang sesuai dengan kaidah tata surya adalah … 1. akan putus asa jika tidak ada yang memuji 4. 1-3-5 3. merasa tidak puas atas segala nikmat yang telah diperolehnya 1. Matahari berotasi dalam sehari semalam selama 24 jam 2. akan menghadapi kehidupannya dengan sabar dan tawakal 5. Berubah atau tidaknya nasib seseorang tergantung kepada ikhtiar dan usahanya 2. Satelit yang selalu mengelilingi bumi disebut bulan 6.

mubrom e. Manusia hanya merencanakan tetapi Allahlah yang menentukan 5. Arti qada menurut bahasa adalah . menjadikan 3." Paham yang demikian dalam ilmu tauhid disebut … 1. mukhayyar 2. Mu'tazilah e. Angin bertiup dari daerah bersuhu panas ke daerah yang bersuhu dingin 2. kehendak 1. Gerhana matahari akan terjadi pada waktu malam 5. Pernyataan yang termasuk kategori sunnatullah adalah … 1. kepastian 2. dicintai oleh Allah SWT 4. azali . kesanggupan e. Taqdir yang dapat diubah dengan cara ikhtiar disebut … 1. manusia tidak punya andil apapun terhadap kesuksesan tersebut. Paham yang menyatakan bahwa : " Suksesnya hidup manusia adalah karena peran Allah semata. Bumi berevolusi terhadap matahari selama 365. kecuali … 1. keputusan d. muallaq d. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda 1.. Ahlul Hak 2. Qodariyah d. 1. diberi rizki yang cukup 5. Siang hari angin bertiup dari daratan ke lautan 3. ada ketenteraman hidup 3. Jabariyah 1. disenangi dalam pergaulan 2. Berikut ini adalah hikmah tawakal. Malam hari angin bertiup dari lautan ke daratan 4.4. Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah 3. musayyar 3. menumbuhkan sikap pesimis 1.25 hari 2.

5. berbuat baik kepada ibu bapak 2. tawakal 2. berkata sopan terhadap orang tua 4. menganiaya ibu dan bapak 4. Kita diperintahkan untuk " birrul walidain" artinya 1. menghormati orang tua 3. 4. qanaah d. 35 1. 2. menjadi orang bertakwa mempelajari ilmu pengetahuan mengubah nasibnya sendiri sambil berdo'a dengan sekuat tenaga 1. ikhlas 3. durhaka kepada ibu bapak 3. Kami menciptakan segala sesuatu tiada batasnya segala sesuatu yang Kami ciptakan itu tiada terbatas Kami menciptakan sesuatu dengan penuh pertimbangan sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran Kami menciptakan sesuatu penuh dengan perhitungan 1.1. 4. 3. membantu orang tua 2. memarahi ibu dan bapak 2. Allah SWT berfirman : " Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka berusaha … 1. Beserah diri pada qada dan qadar Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin disebut … 1. sabar KD No. Yang dimaksud " uququl walidain" adalah … 1. menghormati ibu dan bapak 5. 3. berbuat kasar terhadap orang tua . 5. 2. zuhud e. Arti kata dari ‫ان ك ل شًء خ ل ق نه ب قدر‬ 1.

membenarkan berita yang datang dari orang munafik 2. Tabzir d. fanatic yang berlebihan 2. mencampur adukkan ajaran agama 2.5. berbakti kepada orang tua 1. muslim yang baik . menyakiti orang yang shaleh 5. Sikap yang tidak menghargai dan menghormati agama lain bahkan memusuhinya disebut … 1. Dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Namimah 2. memperoleh ajaran Islam d. saling menghargai 2.a. memakan daging saudaranya yang sudah meninggal 4. hal yang harus kita hindari adalah … 1. Perilaku makan dan minum secara berlebihan menurut istilak akhlak disebut … 1. membatasi diri e. membenarkan berita yang datang dari orang fasik 3. Riddah 3. menyiksa saudaranya yang sedang sakit 2. Yang dimaksud " tabayun" dalam QS Al-Hujurat ayat 6 adalah … 1. mengklarifikasi berita yang datang dari orang fasik 5. Israf e. tenggang rasa 3. Orang yang suka menggunjing diibaratkan oleh Rasulullah s. kafir d. berdusta terhadap orang yang jujur 1. musyrik e. mengklarifikasi berita yang datang dari orang munafik 1. membenarkan berita yang datang dari orang shaleh 4. Gibah 1.w sebagai orang yang suka … 1. mempermalukan saudaranya yang sedang mendapat musibah 3.

Ahli waris akan kehilangan hak warisnya. hudud e. gasab 3. Membicarakan aib orang lain dengan maksud agar mendapat simpati dari lingkungannya. termasuk … 1. qanaah 3. acuh tak acuh 1. akhlak sayyiah e. mashud 1. ghibah d. pembunuhan e. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya dari pada … 1. ada hubungan pernikahan 4. berbeda agama dengan pewaris 3. 36 1. dilarang hukum 2. Sifat yang meninggalkan kesenangan dunia karena hanya takut kepada Allah SWT. pencurian 1. apabila 1. ada hubungan walla 5. zuhud d. biasa terjadi KD No.3. pewaris meninggal dunia 1. ada hubungan nasab 2. akhlak karimah d. perjudian 2. mabrur 2. disebut 1. Yang termasuk ahli waris tsumun (1/8) adalah … . gasab 3.

00 2. Rp.400.00 Rp. ayah. ayah 2.000. Rp. suami. Juragan Doso wafat ahli warisnya .000. 5. istri jikaada anak 3.000. Rp. ibu d. ibu.000. 300. 5. istri d.1. 800. seorang anak perempuan 1. suami jika tidak ada anak 2. Ahli waris yang mendapat bagian warisan nisfu (1/2) adalah … 1.00 3. 4.000.000. 3.00 .000. ibu. istri.000. Rp. Muslimah wafat . ayah. ibu dan seorang anak perempuan. ibu 3. istri. seorang anak laki-laki dan cucu perempuan. cucu laki-laki dari anak laki-laki 2.00 e. seorang anak laki-laki e. Rp. Jumlah harta warisannya adalah Rp. ia meninggalkan ahli waris sebagai berikut .000. 600. Bagian warisan yang akan diterima oleh anak perempuannya adalah … 1. Juragan Sigit wafat ia meninggalkan ahli waris.00 Rp.000. Rp.000. 2. 3.000. 1. anak perempuan 1.000.000. cucu perempuan 1. nenek e. 2. 300. ayah d.000.00 Rp.00 Rp.00 maka bagian warisan yang akan diperoleh ibu adalah … 1. 1 anak perempuan. maka yang berhak menerima sisa dari warisan tersebut adalah … 1. 4.00 1. 2 anak laki-laki. 11. istri 3. ibu e.00 d.000. Harta warisannya Rp. 6. 2. 400.000.000.00.

Muhammad Ali Jinnah 3. Madinah d. Somalia 3. Fazlur Rahman 2. Tarik bin Ziad d. Kalifah Usman bin Affan 3. Universitas Al-Azhar berada di kota … 1. Dr.Sudan 2. Berikut ini adalah beberapa tokoh berkaliber internasional yang lahir di Pakistan. Bilallian People e. Ethiopia . Abul 'A'la Al-Maududi e. Bagdad 2. Bilallian American People 2. kecuali … 1. ketika penaklukkan semenanjung Spanyol di bawah pimpinan… 1. Di Amerika. Yerusalem 3. Khalid bin Walid 1. 37 1. Senegal e. Abdus Salam 1. Maroko d. orang-orang Islam yang berkulit hitam menamakan dirinya dengan sebutan … 1. Mekkah e. Black American Moslem 1. Muhammad Iqbal d. Bilal bin Rabah Association 3. Islam masuk ke benua Afrika pada tahun ke-5 dari kenabian ke suatu daerah yang bernama … 1. Kairo 1. Islam masuk Spanyol sekitar tahun 711 M. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik 2. Muawiyah bin Abi Sopyan e.KD No. Black Moslem d.

17. 3.a. 20. 18. 2. 8.w ! Sebutkan 8 (delapan) golongan penerima zakat ! Jelaskan yang dimaksud wukuf ! Jelaskan yang dimaksud perilaku isrof dalam makan ! Sebutkan ciri-ciri orang munafik ! Terangkan 3 (tiga ) tugas Nabi atau Rasul Allah ! Jelaskan arti taubat menurut istilah ! Sebutkan syarat-syarat taubat ! Jelaskan target utama pasar bursa saham ! Jelaskan kandungan isi dari surat Ar-Ruum ayat 42 Sebutkan syarat-syarat jenazah yang boleh dimandikan ! Jelaskan 4 (empat) hikmah khotbah Jumat ! . 10. 15. 11. 16. 9. 14. 6. 4. 5. Jelaskan yang dimaksud Islam adalah agama " hanif" ! Jelaskan arti sifat baqa bagi Allah SWT ! Jelaskan yang dimaksud dengan husnuzan ! Sebutkan 5 (lima) hokum taklifi dalam Islam ! Jelaskan yang dimaksud " Assabiqunal awwalun ! Jelaskan prinsip umum yang harus di terapkan dlm musyawarah berdasarkan surat Ali Imran 159 ! Berilah 3 (tiga) contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah ! Jelaskan tata cara berpakaian menurut etika Islam ! Jelaskan 4 (empat) adab bertamu menurut Islam ! Jelaskan latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad s. 7. 13. 19. 21. 12.MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK KOTA TASIKMLAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 BANK SOAL URAIAN : 1.

binasa atau berakhir. dicerai mati 2. 23. Berilah sebuah contoh bacaan mad jaiz munfashil ! Terangkan dengan sebuah contoh mengenai perilaku tabzir ! Terangkan dampak negative dari perbuatan fitnah ! Sebutkan 2 (dua) cara menghindari ghibah ! Nyonya Inayah meninggal dunia. ini mengandung arti bahwa Allah itu ada untuk selama-lamanya. ibu. 29. meskipun sangat membebaninya. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. . 25. Maksudnya berprasangka baik yaitu selalu berpikiran positif terhadapsesuatu yang menimpa dirinya. Islam agama yang hanif (lurus) artinya teguh dan kukuh. 27. 1. agama yang mengajak ke jalan yang lurus yang tidak ada penyimpangan (syirik) 1.000.00 Berapakah bagian warisan masing-masing ? KUNCI JAWABAN URAIAN 2009 1.22. 24. 1. Husnuzhan artinya berprasangka baik. berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada dihadapannya. Wujud Allah tidak akan pernah rusak. dicerai tetapi sudah menopause 26.000. Artinya Allah itu bersifat kekal mustahi Allah bersifat fana (binasa). berpikiran positif. dicerai dalam keadaan hamil 3. 28. ahli warisnya adalah . suami. 30. 480. Warisan yang ditinggalkannya Rp. Tulis dalil naqli yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridloi Allah SWT ! Jelaskan pandangan kaum Jabriyah mengenai qodlo dan qodar ! Jelaskan arti rujuk ! Berapakah masa idah bagi perempuan yang . ayah.

ketika memakai pakaian dengan mendahulukan anggota sebelah kanan 3. mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin 4. Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam 1. Adab bertamu menurut ajaran Islam . Musyawarah adalah berunding antara seseorang dengan orang lain. ketika mengambil dan membuka pakaian disertai dengan doa 2. anatara satu gologan dengan golongan lain mengenai suatu masalah dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. niat bertamu dengan ikhlas dan keperluannya yang baik 2. mengetahui waktu yang tepat untuk bertamu 3. 5 hukum taklifi dalam Islam Yaitu: Wajib. tidak memakai pakaian yang terlalu ketat 4.1. makruh. sunnah. 1. Tata cara berpakaian yaitu . 1. tidak memakai pakaian yang tembus pandang 5. 1. mubah dan haram 1. laki-laki tidak memakai pakaian menyerupai perempuan atau sebaliknya 1. Akan menjadi menjadi pemberani dalam mempertahankan kebenaran karena merasa dijaga oleh malaikat 1. 3 contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat : 1. mengucapkan salam . Selalu berhati-hati dalam bertindak karena merasa diawasi 2. Akan selalu optimis dalam hidupnya 3.

berbicara dengan baik dan menyenagkan tuan rumah bertingkah laku sopan tidak berlama-lama berbicara sehingga tuan rumah merasa bosan jangan masuk ke dalam rumah wanita yang suaminya tidak ada di rumah 1. Riqab. Tugas nabi dan rasul . menjelaskan bahwa nabi dan rasul itu diutus untuk kehidupan dunia dan akhirat . 1. waniata dengan wanita adapun wanit dengan pria cukup menunjukkan hormat 6. Gagalnya dakwah nabi kepada kabilah Tsakif. memberi peringatankepada orang-orang yang ingkar 3. apabila berbicara selalu dusta 2. orang yang ada dalam perjalanan dan kehabisan bekal serta tujuan perjalananny bukan untuk maksiat 1. 1. budak/pembantu yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan Gharim . Perilaku isrof dalam makan yaitu orang yang makan secara berlebihan dan tidak pernah kenyang 3. 6. 8. Golongan penerima zakat . Fakir . Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj : 1. namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya 3. menjelaskan bahwa manusia itu perle bekerja untuk dunia dan akhirat 5. 9. menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman 2. 1. Muallaf . orang baru memeluk agama Islam yang hatinya perlu dibujuk agar keimanannya makin kokoh 4. Wkuf adalah merupakan rukun haji yaitu berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzul hijjah 2. orang yang dililit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Fisabilillah . Miskin . apabila dipercaya akan berkhianat 4. 7.5. mushofahah sesama pria. orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pra sejahtera 2. Ciri-ciri orang munafik yaitu . karena nabi mengalami ujian yang berat yaitu berupa kematian orang-orang yang dicintainya 2. 7. sampai nabi diusir dan disoraki 1. apabila berjanji mengingkarinya 3. orang yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas Ibnu Sabil . orang yang memiliki pekerjaan. 5. menyempurnakan akhlak manusia 4.

menciptakan pasar tetap dan simultan dimana mekanisme pasar yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Dalil naqli tentang agama yang diridloi oleh Allah . mengingatkan pentingnya beramal shaleh dan berakhlak mulia 1. menghentikan semua perbuatan maksiat 2. Target utama pasar bursa modal.6. jenazah tersebut meninggal bukan karena mati syahid 1. Syarat-syarat taubat . memotivasi untuk giat bekerja dan menuntut ilmu 4. menyesali segala perbuatan dosa 3. 1. 4. jenazah yang boleh dimandikan . membawa kebenaran yaitu agama Allah 1. Perintah untuk berjalan di bumi melihat akibat dari orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah 1. ………………………………………………… . didapati badan atau anggota badannya walaupun hanya sebagian 3. Hikmah khutbah Jumat . berniat taubat dengan sepenuh hati 3. Taubat yaitu merasa jera dan tidak mengulang perbuatan yang terlanjur salah dan dosa 2. orang muslim 2. 1. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT 3. meningkatkan ukhuwah isllamiyah 2. bersedia meminta maaf kepada orang yang dizalimi 4. 1.

membiasakan diri bersikap husnuzhan 4.1. Contoh Bacaan mad jaiz munfashil : 1. Jawab :    Ayah = 1/6 Ibu = 1/6 Suami = ¼ . Contoh perilaku tabzir. Rujuk adalah kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya dalam masa iddah untuk membentuk kembali keluarga yang harmonis 3.Masa iddah bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil adalah sampai melahrkan anaknya. Dampak negative dari perbuatan fitnah : 2. sehingga tidak ada gunanya manusia berikhtiar dan berusaha. Berdosa terhadap Allah dan terhadap orang yang difitnah 1. suka melakukan silatur-rahmi 3. c. 2. 1. Meretakkan silaturrahmi 5. Menimbulkan kebencian dan permusuhan 4. Terhalang masuk surga 3. Masa iddah bagi perempuan yang cerai mati adalah empat bulan sepuluh hari b. orang yang makan direstoran dengan berbagai macam makanan tetapi tidak dihabiskan. hanya dimakan sedikit saja.Masa iddah bagi perempuan yang sudan menepause adalah tiga bulan 1. memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya 1. Pandangan kaum jabariyah terhadap qodlo dan qodar : Bahwa manusia itu hidupnya selalu dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan tidak mempunya hak untuk memilih. Cara untuk menghindari ghibah : 2. a. menjauhi pergaulan dan perkataan yang tidak bermanfaat 5.

 

2 anak laki-laki = Ashobah 1 Anak Perempuan = Ashobah Bilgoer

KPK = 12

   

Ayah = 1/6 x 12 = 2 bagian Ibu = 1/6 x 12 = 2 bagian Suami = ¼ x 12 = 3 bagian Ashobah ( 2 Anak Lk + 1 Anak Pr ) = 5 bagian

----------------------------------------Jumlah = 12 bagian

Jadi harta dibagi 12 bagian, masing-masing bagian adalah Rp. 480.000.000,- : 12 = 40.000.000,-

Jadi bagian masing-masing :

   

Ayah : 2 bagian x 40.000.000,- = 80.000.000,Ibu : 2 bagian x 40.000.000,- = 80.000.000,Suami : 3 bahian x 40.000.000 = 120.000.000,Sisa (Ashobah) = 200.000.000,-

Pembagian anak laki : anak perempuan = 2 : 1 Jadi untuk : 2 anak laki = 2 x 2 = 4 bagian

Untuk : 1 anak pr = 1 x 1 = 1 bagian

Maka harta sisa tadi dibagi 5 bagian, tiap bagian : Rp. 200.000.000 : 5 = 40.000.000,-

 

2 anak laki = 4 x 40.000.000 = 160.000.000,1 anak pr = 1 x 40.000.000 = 40.000.000,-

RINGKASANNYA :

1. ayah = 1/6 X RP. 480.000.000,00 = Rp. 80.000.000,-

2. ibu = 1/6 X RP. 480.000.000,00 = Rp. 80.000.000,-

3. suami = 1/4 X Rp. 480.000.000,- =
Rp. 120.000.000,,-

4. 2 anak laki-laki = 4/5 X Rp. 200.000.000,00 =

Rp. 160.000.000,-

5. 1 anak perempuan = 1/5 X Rp. 200.000.000,00 =
Rp. 40.000.000,-

8. 4. 3. 2. 7. 5. 6. C D C A C B C A .PILIHAN GANDA 1.

24. 45. 18. 10. 11. 44. 26. 46. 32. 16. 33. 42. 28. 41. 48. 34. 12. 15. 37. 21. 35. 47. 17. 22. E D A A C B D C D D C A C B A D E D E A B E A D E C B B E A B D C A B B C A C C D B D B E . 19. 31. 43. 14. 25. 39. 50. 27. 13. 36.9. 52. 53. 40. 38. 49. 29. 51. 20. 23. 30.

62.54. 61. 64. 56. 60. C A E A A C E E D D A C . 59. 63. 65. 58. 55. 57.

18. 37.1. 22. 27. 3. 21. 35. 17. 25. 11. 9. 26. 31. 13. D D E E B A B A C D B E D D B A C B A D C D E A C C A B D A B C C B E A B C D . 36. 12. 2. 34. 4. 33. 24. 10. 38. 29. 8. 28. 39. 14. 16. 23. 30. 15. 7. 5. 19. 32. 20. 6.

55. 41. 49. 62. 46.40. 64. 61. 44. 45. 58. 65. 63. 56. 47. 60. 43. 54. 59. 42. 53. 51. 48. 50. 57. 52. B A B B E D A B C D E B B D D C E B D C E B E D C B .

20.1. 9. 13. 4. 18. 21. 11. 22. A D D D D C D E A C B A C D A D E A B E B A A D . 16. 7. 6. 24. 10. 8. 15. 14. 3. 2. 19. 5. 17. 12. 23.

60. 28. 29. 62. 57. 30. 51. 32. 61. 53. 46.25. 50. 59. 65. 35. 27. 64. 26. 33. 37. 42. 52. 54. 38. C B A B C B D A B B A C A C E D A D A A B D D D A B B B B E C A B B D D A C E E A . 40. 36. 39. 63. 44. 41. 34. 31. 56. 45. 58. 55. 43. 47. 48. 49.

7. 9. 6. 4. 5.1. 2. 8. 3. A D C D B E B C D .

12. 16. 24. 22.10. 18. 20. 15. 23. E A A B B B E D C B E E A C C C . 13. 14. 17. 19. 21. 25. 11.