Perbezaan Pendapat Ulama‟ Tentang Tertib dan Susunan Surah-surah Al-Quran. 1.

0 Pendahuluan

Menurut jumhur ulama , jumlah surah al-Quran ialah 114 surah dan ia pula tidak sama panjang dan pendeknya. Di mana ada surah yang panjang dan ada yang pendek . Antara surah yang terpanjang ialah surah al-Baqarah iaitu 286 ayat. Manakala surah yang terpendek ialah surah al-Kauthar yang mengandungi 3 ayat.

Surah-surah al-Quran dari segi panjang pendeknya terbahagi kepada empat iaitu ;

a) Assab‟uthiwaal iaitu tujuh surah yang panjang iaitu ; al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisaa‟, al-A‟raf, al-An‟am al-Maidah dan Junus b) Al-Miuun iaitu surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti ; Surah hud, Surah Yusuf dan Surah al-Mukmin. c) Al-Matsaani iaitu surah-surah yang kurang dari seratus ayat seperti ; Surah al-Anfal, al-Hijr dan sebagainya. d) Al-Mufasal iaitu surah-surah pendek seperti; Surah al-Dhuha , Surah al-Ikhlas dan sebagainya.

Jumlah bilangan ayat al-Quran pula , mengikut Ulama al-A‟dad di dalam Kitab Ilmu alFawasil, di dalam menentukan jumlah yang sebenarnya ayat-ayat kitab suci, kita terpaksa berpandukan kepada ulama yang telah diiktiraf iaitu ada sebanyak tujuh ulama al-A‟dad. Menurut ulama ahli madinah al-Awwal sebanyak 6 217 ayat. Menurut ulama ahli madinah Assani iaitu sebanyak 6 214 manakala pendapat ulama ahli Mekah sebanyak 6219 ayat. Menurut ulama ahli Basrah pula, sebanyak 6 204 ayat dan menurut ulama ahli Dimasyki pula sebanyak 6 227 ayat. Ulama ahli Himsi menyatakan sebanyak 6 232 dan akhirnya, menurut pendapat ahli Kufah iaitu sebanyak 6 236 ayat.

2.0

Pengertian surah

Menurut Kamus Dewan Bahasa Surah, membawa maksud bab atau fasal ( yang mengesahkan sesuatu ) dari al-Quran. Surah juga dimaksudkan sebagai sejumlah atau sekumpulan ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan akhiran.

3.0

Tertib surah

Berkaitan dengan tertib dan susunan surah al-Quran, ulama berselisih pendapat. Pendapat tersebut dapat dibahagikan kepada tiga pendapat.

Bukti-bukti pendapat mereka ada empat . al-Kahfi.2. Bukti pernyataan tersebut ialah seperti berikut :- .1.1. 3.1.2. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat. 3.1.3. Taha dan al-Anbiya‟:Surah-surah itu termasuk kategori surah yan diturunkan di Mekah dan yang mula-mula aku pelajari”.1 Pendapat pertama Pendapat ini didokong oleh Abu Ja‟far al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. Mereka berpendapat bahawa tertib surah dalam al-Quran adalah melalui penetapan dan taufiqi daripada Rasulullah sama seperti tertib ayat.1 Hujah pendapat kedua Para sahabat berbeza di antara mereka sebelum khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Ibn Syaibah yang bermaksud : “Nabi pernah membaca beberapa surah Mufassal ( surah pendek) dalam satu rakaat”.2 Pendapat kedua Pendapat ini mengatakan tertib surah adalah dengan berpandukan kepada ijtihad para sahabat berpandukan ingatan dan perbezaan tertib yang ada di dalam mashaf-mashaf milik mereka. 3.2 Rasululullah juga membaca beberapa surah secara tertib di dalam sembahyang baginda. 3. Justeru itulah. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat. Selepas itu Ibn Mas‟ud menyatakan surah-surah itu secara berurutan sebagaimana tertibnya susunan yang ada dalam mashaf sekarang.4 Ulama telah sepakat mengatakan wajib menghormai tertib surah-surah al-Quran yang telah tersusun al-Quran yang telah tersusun dalam Mashaf Uthmani kerana penyusunan dan penulisannya telah ijma‟. al-Quran semenjak zaman nabi telah tersusun surah-surahnya sampai kini. 3.3 Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibn mas‟ud yang berkata maksudnya : “Surah Bani Isra‟il .1. al-Mariam. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi.1 Pengumpulan dan Mashaf Uthmani disusun secara tertib mengikut zaman nabi dan tidak ada seorang sahabat pun yang berselisih tentangnya dari situ jelaslah ia adalah merupakan suatu ijma‟. Di mana baginda pula diberitahu melalui malaikat Jibril di atas perintah daripada Allah. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi. 3. 3.1 Mashaf para sahabat berbeza di antara mereka sebelu khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. Pendapat ini disokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu Bakar.

2 Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asytah daripada Ismail Ibn Abbas daripada Hibban Ibn yahya daripada Abu Muhammad al-Qurasyiy beliau berkata : “Uthman telah memerintahkan kepada para sahabat supaya menyusun atau mentertib surah-surah yang panjang-panjang. lima surah. Dalam hal itu pula .” 3. maka aku tidak mahu keluar sebelum selesai membacanya.” Lalu kami tanyakan kepada para sahabat Rasulullah :”Bagaimanakah kamu semua membuat pembahagian al-Quran?”. Berpandukan dalil tersebut. 3. b) Mashaf milik Ibn Mas‟ud yang pertama ditulis adalah surah al-Baqarah. al-Muddathir. c) Dalam Mashaf Ubai Ibn Ka‟ab yang pertama ditulis ialah al-Fatihah. Jibril sentiasa memberitahu nabi dimanakah sesebuah surah . terjemahannya : Rasulullah berkata kepada kami :”Telah datang kepadaku waktu untuk membaca bahagian ( hizb) daripada al-Quran. Kemudian ia menjadikan Surah al-Anfal dan surah alTaubah di dalam kumpulan “Tujuh” dan surah yang ke tujuh. sembilan surah. manakala sebahagian yang lain pula berdasarkan ijtihad para sahabat.3 Pendapat ketiga Pendapat ini mengatakan bahawa sebahagian daripada surah itu tertibnya secara taufiqi atau penetapan nabi. Sebagaimana hadis daripada Huzaifah al-Thaqafi . sebelas surah.0 Rumusan Sebagai rumusannya. al-Masad. pendapat pertama adalah pendapat yang rajih dan lebih tepat iaitu tertibnya berdasarkan taufiqi sama dengan tertib ayat-ayat. Ibn hajar berpendapat bahawa ia menunjukkan tertib surah seperti yang terdapat dalam mashaf sekarang adalah tertib surah semenjak zaman nabi. alNisa‟ dan kemudian Ali „Imran. al-Baqarah. Kemudian ia menurunkan secara beransur-ansur. Hal ini telah disokong dan dinyatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Anbari : “Allah telah menurunkan al-Quran seluruhnya ke langit Dunia. Iaitu dimulai dengan surah al-A‟laq. Pendapat ini sebagaiana yang dinyatakan oleh Ibn hajar : “Tertib sebahagian besar surah adalah bersifat taufiqi.2.1. Dan ia tidak memisahkan di antara surah al-Anfal dengan surah al-Taubah dengan Basmalah. 4. tiga belas surah dan bahagian alMufassal dari Qaf hingga tamat. al-Takwir seterusnya hingga akhir surah Makki dan Madani. tujuh surah. namun begitu berdasarkan dalil tersebut. al-Muzammil. al-Nisa‟ kemudian Ali „Imran. Sesebuah surah itu turunnya kerana sesuatu peristiwa yang berlaku dan ayat turun sebagai jawapan orang yang bertanya. kemungkinan tertib surah pada masa itu hanya bahagian mufassal sahaja.a) Mashaf milik Saiddina Ali mengikut tertib nuzul al-Quran atau masa turun. Mereka menjawab “Kami membahagikannya kepada tiga surah.

Pengantar Ulum al-Quran . 1986 . Yusoff. Kuala Lumpur. Dinie Publishers. Seterusnya untuk menyangkal persoalan yang berkaitan dengan berlaku perbezaan itu sebelum para sahabat tahu ada taufiqi daripada nabi. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran . Menteri Agama Republik Indonesia . semua susunan surah dan ayat adakah menurut penetapan nabi.php?name=News&file=print&sid=790 . Kuala Lumpur. 1974 . hadis yang dijadikan sandaran oleh pihak ketiga bukanlah hadis marfu‟ kepada nabi. Rosmawati binti Ali . Pustaka Salam Sdn. Rujukan Hassan Mahmud al-Hafiz .dan ayat itu seharusnya diletakkan. 1996. Berita Publishing Sdn. http://ppdkerian. Justeru itu.” Antara lain. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Antara lain juga . manakala pendapat ketiga didokong oleh Ibn hajar iaitu sebahagian taufiqi daripada nabi dan sebahagian lain adalah ijtihad para sahabat. Pendapat kedua didokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu bakar iaitu pendapat mereka . Kuala Lumpur.edu. Bhd. Tajwid al-Quran . Al-Quran dan Terjemahannya . iaitu melalui penetapan taufiqi daripada nabi.my/portal/modules. berpandukan ijtihad para sahabat . 2002 . Dengan penerangan itu dapatlah dinyatakan bahawa terdapat tiga pendapat tentang tertib dan susunan surah-surah al-Quran. Zulkifli bin Hj. pendapat kedua dan ketiga boleh disangkal kerana pendapat pertama berdasarkan ijma‟ dan dalil bahawa ada taufiqi daripada nabi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat pertama dengan menemukakan hadis riwayat al-Bukhari yang merupakan hadis sahih dan tidak dapat dipertikaikan jika dibandingkan dengan riwayat lain. Bhd. Kunci Mengenal al-Quran. Maka rumusannya ialah pendapat yang pertama adalah lebih rajih iaitu tertib dan susunan surah-surah alQuran melalui penetapan taufiqi. Kuala Lumpur. Dewan bahasa dan Pustaka. Mohd. 1997 . Pendapat pertama didokong oleh Abu Ja‟afar al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari.

jumlah tepatnya 6214 ayat. Lain lagi dengan pendapat Abu Ja”far. Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat. Hamzah yangmerupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6. beliau mengatakan bahwa jumlah tepatnya6. ulama Makkah mengatakan jumlahnya 6.210 ayat. semuanya sama dan itu itu juga. Lalu ”Ashim yang merupakan ulamaBashrah mengatakan bahwa jumlahnya jumlah ayat al-Quran ialah. Yang kami dapati adalah berbagai ragam pendapat yang mengatakan jumlahnya kurang dari itu.220 ayat.217 ayat.Sampai hari ini kita masih belum menemukan sumber asli yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu benar-benar 6. Mengapa Berbeda? Sebenarnya tidak ada yang beda di dalam ayat Al-Quran. Dan pendapat ulama Syria sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn al-Harits mengatakan bahwajumlahnya 6. Padahal kalau dibaca semua lafadz Quran itu. . Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua. atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang. Yang berbeda adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat. di situlah ayat itu berhenti dan habis. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat. nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti. Namun berapa ayat lebihnya. Lagian.200 ayat.666 ayat. meski juga merupakan ulama Madinah. Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat? Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas. Ada orang yang menghitung dua ayat menjadi satu. jumlah tepatnya adalah 6. Para ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6.226 ayat. mereka masih berselisih pendapat. Menurut Ibnu Katsir. 205 ayat. Sedangkan Syaibah yang juga ulama Madinah. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas. Tidak ada yang berbeda. Menurut Nafi” yang merupakan ulama Madinah. Semua pendapat di atas berangkat dari ayat-ayat Al-quran yang sama..236 ayat.

jenis dan tata letak (lay out) halaman mushaf.Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak menodai Al-Quran. Yang membedakanya adalah ukuran font. http://jalanakhirat. Kasusnya sama dengan perbedaan jumlah halaman mushaf dari berbagai versi percetakan.com/2010/06/24/berapakah-jumlah-ayat-al-quran-yangsebenarnya/ . Ada mushfah yang tipis dan sedikit mengandung halaman. Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa Al-Quran itu harus dicetak dengan jumlah halaman tertentu. tapi juga ada mushfah yang tebal dan mengandung banyak halaman.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful