Perbezaan Pendapat Ulama‟ Tentang Tertib dan Susunan Surah-surah Al-Quran. 1.

0 Pendahuluan

Menurut jumhur ulama , jumlah surah al-Quran ialah 114 surah dan ia pula tidak sama panjang dan pendeknya. Di mana ada surah yang panjang dan ada yang pendek . Antara surah yang terpanjang ialah surah al-Baqarah iaitu 286 ayat. Manakala surah yang terpendek ialah surah al-Kauthar yang mengandungi 3 ayat.

Surah-surah al-Quran dari segi panjang pendeknya terbahagi kepada empat iaitu ;

a) Assab‟uthiwaal iaitu tujuh surah yang panjang iaitu ; al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisaa‟, al-A‟raf, al-An‟am al-Maidah dan Junus b) Al-Miuun iaitu surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti ; Surah hud, Surah Yusuf dan Surah al-Mukmin. c) Al-Matsaani iaitu surah-surah yang kurang dari seratus ayat seperti ; Surah al-Anfal, al-Hijr dan sebagainya. d) Al-Mufasal iaitu surah-surah pendek seperti; Surah al-Dhuha , Surah al-Ikhlas dan sebagainya.

Jumlah bilangan ayat al-Quran pula , mengikut Ulama al-A‟dad di dalam Kitab Ilmu alFawasil, di dalam menentukan jumlah yang sebenarnya ayat-ayat kitab suci, kita terpaksa berpandukan kepada ulama yang telah diiktiraf iaitu ada sebanyak tujuh ulama al-A‟dad. Menurut ulama ahli madinah al-Awwal sebanyak 6 217 ayat. Menurut ulama ahli madinah Assani iaitu sebanyak 6 214 manakala pendapat ulama ahli Mekah sebanyak 6219 ayat. Menurut ulama ahli Basrah pula, sebanyak 6 204 ayat dan menurut ulama ahli Dimasyki pula sebanyak 6 227 ayat. Ulama ahli Himsi menyatakan sebanyak 6 232 dan akhirnya, menurut pendapat ahli Kufah iaitu sebanyak 6 236 ayat.

2.0

Pengertian surah

Menurut Kamus Dewan Bahasa Surah, membawa maksud bab atau fasal ( yang mengesahkan sesuatu ) dari al-Quran. Surah juga dimaksudkan sebagai sejumlah atau sekumpulan ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan akhiran.

3.0

Tertib surah

Berkaitan dengan tertib dan susunan surah al-Quran, ulama berselisih pendapat. Pendapat tersebut dapat dibahagikan kepada tiga pendapat.

3. Di mana baginda pula diberitahu melalui malaikat Jibril di atas perintah daripada Allah.2 Rasululullah juga membaca beberapa surah secara tertib di dalam sembahyang baginda. 3.1 Pendapat pertama Pendapat ini didokong oleh Abu Ja‟far al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. 3. 3.2. Taha dan al-Anbiya‟:Surah-surah itu termasuk kategori surah yan diturunkan di Mekah dan yang mula-mula aku pelajari”.1. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi.2.3. al-Kahfi. Selepas itu Ibn Mas‟ud menyatakan surah-surah itu secara berurutan sebagaimana tertibnya susunan yang ada dalam mashaf sekarang. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat. 3. 3.1.1 Pengumpulan dan Mashaf Uthmani disusun secara tertib mengikut zaman nabi dan tidak ada seorang sahabat pun yang berselisih tentangnya dari situ jelaslah ia adalah merupakan suatu ijma‟. al-Mariam. Mereka berpendapat bahawa tertib surah dalam al-Quran adalah melalui penetapan dan taufiqi daripada Rasulullah sama seperti tertib ayat. Bukti-bukti pendapat mereka ada empat . Bukti pernyataan tersebut ialah seperti berikut :- . al-Quran semenjak zaman nabi telah tersusun surah-surahnya sampai kini. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat.1. 3.1 Hujah pendapat kedua Para sahabat berbeza di antara mereka sebelum khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam.1 Mashaf para sahabat berbeza di antara mereka sebelu khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam.4 Ulama telah sepakat mengatakan wajib menghormai tertib surah-surah al-Quran yang telah tersusun al-Quran yang telah tersusun dalam Mashaf Uthmani kerana penyusunan dan penulisannya telah ijma‟.1. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Ibn Syaibah yang bermaksud : “Nabi pernah membaca beberapa surah Mufassal ( surah pendek) dalam satu rakaat”. Pendapat ini disokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu Bakar.2 Pendapat kedua Pendapat ini mengatakan tertib surah adalah dengan berpandukan kepada ijtihad para sahabat berpandukan ingatan dan perbezaan tertib yang ada di dalam mashaf-mashaf milik mereka.1. Justeru itulah.3 Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibn mas‟ud yang berkata maksudnya : “Surah Bani Isra‟il . Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi.

al-Masad. pendapat pertama adalah pendapat yang rajih dan lebih tepat iaitu tertibnya berdasarkan taufiqi sama dengan tertib ayat-ayat. lima surah. c) Dalam Mashaf Ubai Ibn Ka‟ab yang pertama ditulis ialah al-Fatihah. al-Nisa‟ kemudian Ali „Imran. al-Baqarah.” 3. Sebagaimana hadis daripada Huzaifah al-Thaqafi . 4.3 Pendapat ketiga Pendapat ini mengatakan bahawa sebahagian daripada surah itu tertibnya secara taufiqi atau penetapan nabi. namun begitu berdasarkan dalil tersebut. Berpandukan dalil tersebut. terjemahannya : Rasulullah berkata kepada kami :”Telah datang kepadaku waktu untuk membaca bahagian ( hizb) daripada al-Quran.2 Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asytah daripada Ismail Ibn Abbas daripada Hibban Ibn yahya daripada Abu Muhammad al-Qurasyiy beliau berkata : “Uthman telah memerintahkan kepada para sahabat supaya menyusun atau mentertib surah-surah yang panjang-panjang. kemungkinan tertib surah pada masa itu hanya bahagian mufassal sahaja. Jibril sentiasa memberitahu nabi dimanakah sesebuah surah . tiga belas surah dan bahagian alMufassal dari Qaf hingga tamat. alNisa‟ dan kemudian Ali „Imran.a) Mashaf milik Saiddina Ali mengikut tertib nuzul al-Quran atau masa turun. Mereka menjawab “Kami membahagikannya kepada tiga surah. sebelas surah. al-Muddathir. Kemudian ia menjadikan Surah al-Anfal dan surah alTaubah di dalam kumpulan “Tujuh” dan surah yang ke tujuh. sembilan surah. al-Takwir seterusnya hingga akhir surah Makki dan Madani.1.0 Rumusan Sebagai rumusannya.” Lalu kami tanyakan kepada para sahabat Rasulullah :”Bagaimanakah kamu semua membuat pembahagian al-Quran?”. al-Muzammil. Hal ini telah disokong dan dinyatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Anbari : “Allah telah menurunkan al-Quran seluruhnya ke langit Dunia. Ibn hajar berpendapat bahawa ia menunjukkan tertib surah seperti yang terdapat dalam mashaf sekarang adalah tertib surah semenjak zaman nabi.2. Dan ia tidak memisahkan di antara surah al-Anfal dengan surah al-Taubah dengan Basmalah. tujuh surah. Dalam hal itu pula . Pendapat ini sebagaiana yang dinyatakan oleh Ibn hajar : “Tertib sebahagian besar surah adalah bersifat taufiqi. Sesebuah surah itu turunnya kerana sesuatu peristiwa yang berlaku dan ayat turun sebagai jawapan orang yang bertanya. maka aku tidak mahu keluar sebelum selesai membacanya. Iaitu dimulai dengan surah al-A‟laq. Kemudian ia menurunkan secara beransur-ansur. manakala sebahagian yang lain pula berdasarkan ijtihad para sahabat. 3. b) Mashaf milik Ibn Mas‟ud yang pertama ditulis adalah surah al-Baqarah.

hadis yang dijadikan sandaran oleh pihak ketiga bukanlah hadis marfu‟ kepada nabi.edu. Kuala Lumpur. Pendapat pertama didokong oleh Abu Ja‟afar al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. Berita Publishing Sdn. Antara lain juga . berpandukan ijtihad para sahabat . iaitu melalui penetapan taufiqi daripada nabi. 1974 .php?name=News&file=print&sid=790 . manakala pendapat ketiga didokong oleh Ibn hajar iaitu sebahagian taufiqi daripada nabi dan sebahagian lain adalah ijtihad para sahabat. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 1997 . Yusoff. Dinie Publishers. http://ppdkerian. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Maka rumusannya ialah pendapat yang pertama adalah lebih rajih iaitu tertib dan susunan surah-surah alQuran melalui penetapan taufiqi. Al-Quran dan Terjemahannya . Kuala Lumpur. 1986 . Dewan bahasa dan Pustaka. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran . Zulkifli bin Hj. semua susunan surah dan ayat adakah menurut penetapan nabi. Pengantar Ulum al-Quran . Dengan penerangan itu dapatlah dinyatakan bahawa terdapat tiga pendapat tentang tertib dan susunan surah-surah al-Quran. 2002 . Kunci Mengenal al-Quran.” Antara lain. Tajwid al-Quran . Bhd. Pendapat kedua didokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu bakar iaitu pendapat mereka . Pustaka Salam Sdn. Bhd. 1996. pendapat kedua dan ketiga boleh disangkal kerana pendapat pertama berdasarkan ijma‟ dan dalil bahawa ada taufiqi daripada nabi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat pertama dengan menemukakan hadis riwayat al-Bukhari yang merupakan hadis sahih dan tidak dapat dipertikaikan jika dibandingkan dengan riwayat lain. Mohd. Rosmawati binti Ali .dan ayat itu seharusnya diletakkan. Menteri Agama Republik Indonesia . Seterusnya untuk menyangkal persoalan yang berkaitan dengan berlaku perbezaan itu sebelum para sahabat tahu ada taufiqi daripada nabi. Rujukan Hassan Mahmud al-Hafiz .my/portal/modules. Justeru itu.

Namun berapa ayat lebihnya. Lain lagi dengan pendapat Abu Ja”far. Yang kami dapati adalah berbagai ragam pendapat yang mengatakan jumlahnya kurang dari itu.Sampai hari ini kita masih belum menemukan sumber asli yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu benar-benar 6. Para ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6. Dan pendapat ulama Syria sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn al-Harits mengatakan bahwajumlahnya 6. Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat? Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas. Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua.666 ayat. .217 ayat.. Menurut Nafi” yang merupakan ulama Madinah. di situlah ayat itu berhenti dan habis. beliau mengatakan bahwa jumlah tepatnya6. Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat.236 ayat. Semua pendapat di atas berangkat dari ayat-ayat Al-quran yang sama. atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang. jumlah tepatnya 6214 ayat. Menurut Ibnu Katsir. 205 ayat. jumlah tepatnya adalah 6. nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti.210 ayat. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas.200 ayat.226 ayat. Lagian.220 ayat. Ada orang yang menghitung dua ayat menjadi satu. ulama Makkah mengatakan jumlahnya 6. mereka masih berselisih pendapat. Mengapa Berbeda? Sebenarnya tidak ada yang beda di dalam ayat Al-Quran. Padahal kalau dibaca semua lafadz Quran itu. Tidak ada yang berbeda. meski juga merupakan ulama Madinah. semuanya sama dan itu itu juga. Sedangkan Syaibah yang juga ulama Madinah. Lalu ”Ashim yang merupakan ulamaBashrah mengatakan bahwa jumlahnya jumlah ayat al-Quran ialah. Yang berbeda adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat. Hamzah yangmerupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6.

http://jalanakhirat. Yang membedakanya adalah ukuran font.Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak menodai Al-Quran. Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa Al-Quran itu harus dicetak dengan jumlah halaman tertentu.wordpress.com/2010/06/24/berapakah-jumlah-ayat-al-quran-yangsebenarnya/ . tapi juga ada mushfah yang tebal dan mengandung banyak halaman. jenis dan tata letak (lay out) halaman mushaf. Kasusnya sama dengan perbedaan jumlah halaman mushaf dari berbagai versi percetakan. Ada mushfah yang tipis dan sedikit mengandung halaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful