P. 1
Perbezaan Pendapat Ulama Jumlah Ayat

Perbezaan Pendapat Ulama Jumlah Ayat

|Views: 9|Likes:
Published by Nadia Atylia

More info:

Published by: Nadia Atylia on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

Perbezaan Pendapat Ulama‟ Tentang Tertib dan Susunan Surah-surah Al-Quran. 1.

0 Pendahuluan

Menurut jumhur ulama , jumlah surah al-Quran ialah 114 surah dan ia pula tidak sama panjang dan pendeknya. Di mana ada surah yang panjang dan ada yang pendek . Antara surah yang terpanjang ialah surah al-Baqarah iaitu 286 ayat. Manakala surah yang terpendek ialah surah al-Kauthar yang mengandungi 3 ayat.

Surah-surah al-Quran dari segi panjang pendeknya terbahagi kepada empat iaitu ;

a) Assab‟uthiwaal iaitu tujuh surah yang panjang iaitu ; al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisaa‟, al-A‟raf, al-An‟am al-Maidah dan Junus b) Al-Miuun iaitu surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti ; Surah hud, Surah Yusuf dan Surah al-Mukmin. c) Al-Matsaani iaitu surah-surah yang kurang dari seratus ayat seperti ; Surah al-Anfal, al-Hijr dan sebagainya. d) Al-Mufasal iaitu surah-surah pendek seperti; Surah al-Dhuha , Surah al-Ikhlas dan sebagainya.

Jumlah bilangan ayat al-Quran pula , mengikut Ulama al-A‟dad di dalam Kitab Ilmu alFawasil, di dalam menentukan jumlah yang sebenarnya ayat-ayat kitab suci, kita terpaksa berpandukan kepada ulama yang telah diiktiraf iaitu ada sebanyak tujuh ulama al-A‟dad. Menurut ulama ahli madinah al-Awwal sebanyak 6 217 ayat. Menurut ulama ahli madinah Assani iaitu sebanyak 6 214 manakala pendapat ulama ahli Mekah sebanyak 6219 ayat. Menurut ulama ahli Basrah pula, sebanyak 6 204 ayat dan menurut ulama ahli Dimasyki pula sebanyak 6 227 ayat. Ulama ahli Himsi menyatakan sebanyak 6 232 dan akhirnya, menurut pendapat ahli Kufah iaitu sebanyak 6 236 ayat.

2.0

Pengertian surah

Menurut Kamus Dewan Bahasa Surah, membawa maksud bab atau fasal ( yang mengesahkan sesuatu ) dari al-Quran. Surah juga dimaksudkan sebagai sejumlah atau sekumpulan ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan akhiran.

3.0

Tertib surah

Berkaitan dengan tertib dan susunan surah al-Quran, ulama berselisih pendapat. Pendapat tersebut dapat dibahagikan kepada tiga pendapat.

3.1.2 Pendapat kedua Pendapat ini mengatakan tertib surah adalah dengan berpandukan kepada ijtihad para sahabat berpandukan ingatan dan perbezaan tertib yang ada di dalam mashaf-mashaf milik mereka.1. Di mana baginda pula diberitahu melalui malaikat Jibril di atas perintah daripada Allah. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi.2.1. Pendapat ini disokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu Bakar. al-Quran semenjak zaman nabi telah tersusun surah-surahnya sampai kini. al-Kahfi. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Ibn Syaibah yang bermaksud : “Nabi pernah membaca beberapa surah Mufassal ( surah pendek) dalam satu rakaat”.2 Rasululullah juga membaca beberapa surah secara tertib di dalam sembahyang baginda. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi. Taha dan al-Anbiya‟:Surah-surah itu termasuk kategori surah yan diturunkan di Mekah dan yang mula-mula aku pelajari”. Bukti pernyataan tersebut ialah seperti berikut :- . Selepas itu Ibn Mas‟ud menyatakan surah-surah itu secara berurutan sebagaimana tertibnya susunan yang ada dalam mashaf sekarang. 3.3 Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibn mas‟ud yang berkata maksudnya : “Surah Bani Isra‟il . Justeru itulah.1.1 Mashaf para sahabat berbeza di antara mereka sebelu khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. 3.1 Pendapat pertama Pendapat ini didokong oleh Abu Ja‟far al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. 3.1 Pengumpulan dan Mashaf Uthmani disusun secara tertib mengikut zaman nabi dan tidak ada seorang sahabat pun yang berselisih tentangnya dari situ jelaslah ia adalah merupakan suatu ijma‟.1. 3. Mereka berpendapat bahawa tertib surah dalam al-Quran adalah melalui penetapan dan taufiqi daripada Rasulullah sama seperti tertib ayat.2. 3. al-Mariam. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat.4 Ulama telah sepakat mengatakan wajib menghormai tertib surah-surah al-Quran yang telah tersusun al-Quran yang telah tersusun dalam Mashaf Uthmani kerana penyusunan dan penulisannya telah ijma‟. 3.1 Hujah pendapat kedua Para sahabat berbeza di antara mereka sebelum khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. Bukti-bukti pendapat mereka ada empat . 3.

maka aku tidak mahu keluar sebelum selesai membacanya. terjemahannya : Rasulullah berkata kepada kami :”Telah datang kepadaku waktu untuk membaca bahagian ( hizb) daripada al-Quran.” 3. al-Muzammil. tujuh surah. Jibril sentiasa memberitahu nabi dimanakah sesebuah surah . Sebagaimana hadis daripada Huzaifah al-Thaqafi . tiga belas surah dan bahagian alMufassal dari Qaf hingga tamat. al-Baqarah. Ibn hajar berpendapat bahawa ia menunjukkan tertib surah seperti yang terdapat dalam mashaf sekarang adalah tertib surah semenjak zaman nabi. Hal ini telah disokong dan dinyatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Anbari : “Allah telah menurunkan al-Quran seluruhnya ke langit Dunia. sebelas surah.” Lalu kami tanyakan kepada para sahabat Rasulullah :”Bagaimanakah kamu semua membuat pembahagian al-Quran?”. Kemudian ia menurunkan secara beransur-ansur. al-Nisa‟ kemudian Ali „Imran.2. 4. namun begitu berdasarkan dalil tersebut. al-Muddathir.1. Berpandukan dalil tersebut. Dan ia tidak memisahkan di antara surah al-Anfal dengan surah al-Taubah dengan Basmalah. Kemudian ia menjadikan Surah al-Anfal dan surah alTaubah di dalam kumpulan “Tujuh” dan surah yang ke tujuh. Mereka menjawab “Kami membahagikannya kepada tiga surah. Dalam hal itu pula . al-Masad. sembilan surah. b) Mashaf milik Ibn Mas‟ud yang pertama ditulis adalah surah al-Baqarah. manakala sebahagian yang lain pula berdasarkan ijtihad para sahabat. kemungkinan tertib surah pada masa itu hanya bahagian mufassal sahaja.0 Rumusan Sebagai rumusannya. Sesebuah surah itu turunnya kerana sesuatu peristiwa yang berlaku dan ayat turun sebagai jawapan orang yang bertanya.3 Pendapat ketiga Pendapat ini mengatakan bahawa sebahagian daripada surah itu tertibnya secara taufiqi atau penetapan nabi.a) Mashaf milik Saiddina Ali mengikut tertib nuzul al-Quran atau masa turun. c) Dalam Mashaf Ubai Ibn Ka‟ab yang pertama ditulis ialah al-Fatihah. Iaitu dimulai dengan surah al-A‟laq. alNisa‟ dan kemudian Ali „Imran.2 Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asytah daripada Ismail Ibn Abbas daripada Hibban Ibn yahya daripada Abu Muhammad al-Qurasyiy beliau berkata : “Uthman telah memerintahkan kepada para sahabat supaya menyusun atau mentertib surah-surah yang panjang-panjang. al-Takwir seterusnya hingga akhir surah Makki dan Madani. lima surah. 3. pendapat pertama adalah pendapat yang rajih dan lebih tepat iaitu tertibnya berdasarkan taufiqi sama dengan tertib ayat-ayat. Pendapat ini sebagaiana yang dinyatakan oleh Ibn hajar : “Tertib sebahagian besar surah adalah bersifat taufiqi.

Rosmawati binti Ali . Seterusnya untuk menyangkal persoalan yang berkaitan dengan berlaku perbezaan itu sebelum para sahabat tahu ada taufiqi daripada nabi. 1996. Justeru itu. semua susunan surah dan ayat adakah menurut penetapan nabi. Dewan bahasa dan Pustaka. Pendapat kedua didokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu bakar iaitu pendapat mereka . Zulkifli bin Hj. 1997 . Maka rumusannya ialah pendapat yang pertama adalah lebih rajih iaitu tertib dan susunan surah-surah alQuran melalui penetapan taufiqi. Pendapat pertama didokong oleh Abu Ja‟afar al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. Yusoff. Dengan penerangan itu dapatlah dinyatakan bahawa terdapat tiga pendapat tentang tertib dan susunan surah-surah al-Quran. Bhd. Menteri Agama Republik Indonesia . iaitu melalui penetapan taufiqi daripada nabi. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran . Rujukan Hassan Mahmud al-Hafiz . pendapat kedua dan ketiga boleh disangkal kerana pendapat pertama berdasarkan ijma‟ dan dalil bahawa ada taufiqi daripada nabi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat pertama dengan menemukakan hadis riwayat al-Bukhari yang merupakan hadis sahih dan tidak dapat dipertikaikan jika dibandingkan dengan riwayat lain. hadis yang dijadikan sandaran oleh pihak ketiga bukanlah hadis marfu‟ kepada nabi. Antara lain juga . Kuala Lumpur. Kunci Mengenal al-Quran. Bhd. Mohd.my/portal/modules. http://ppdkerian. berpandukan ijtihad para sahabat . Dinie Publishers. 1986 . Kuala Lumpur.” Antara lain.dan ayat itu seharusnya diletakkan. manakala pendapat ketiga didokong oleh Ibn hajar iaitu sebahagian taufiqi daripada nabi dan sebahagian lain adalah ijtihad para sahabat. Pustaka Salam Sdn. 1974 . Al-Quran dan Terjemahannya . Tajwid al-Quran .edu.php?name=News&file=print&sid=790 . Pengantar Ulum al-Quran . Kuala Lumpur. 2002 . Berita Publishing Sdn. Kuala Lumpur.

Namun berapa ayat lebihnya. Menurut Nafi” yang merupakan ulama Madinah. mereka masih berselisih pendapat. Mengapa Berbeda? Sebenarnya tidak ada yang beda di dalam ayat Al-Quran.217 ayat. beliau mengatakan bahwa jumlah tepatnya6. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat.236 ayat.226 ayat. Sedangkan Syaibah yang juga ulama Madinah. Lagian. Yang berbeda adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat. ulama Makkah mengatakan jumlahnya 6. Tidak ada yang berbeda. Para ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6. 205 ayat. Lalu ”Ashim yang merupakan ulamaBashrah mengatakan bahwa jumlahnya jumlah ayat al-Quran ialah. Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat? Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas. Dan pendapat ulama Syria sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn al-Harits mengatakan bahwajumlahnya 6.220 ayat. di situlah ayat itu berhenti dan habis. Lain lagi dengan pendapat Abu Ja”far. Yang kami dapati adalah berbagai ragam pendapat yang mengatakan jumlahnya kurang dari itu. jumlah tepatnya 6214 ayat. Semua pendapat di atas berangkat dari ayat-ayat Al-quran yang sama. atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang.210 ayat. . Padahal kalau dibaca semua lafadz Quran itu. jumlah tepatnya adalah 6. Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat. Menurut Ibnu Katsir. meski juga merupakan ulama Madinah.. Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua. Hamzah yangmerupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6.200 ayat.Sampai hari ini kita masih belum menemukan sumber asli yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu benar-benar 6. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas. Ada orang yang menghitung dua ayat menjadi satu.666 ayat. nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti. semuanya sama dan itu itu juga.

jenis dan tata letak (lay out) halaman mushaf.com/2010/06/24/berapakah-jumlah-ayat-al-quran-yangsebenarnya/ . http://jalanakhirat. tapi juga ada mushfah yang tebal dan mengandung banyak halaman.Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak menodai Al-Quran. Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa Al-Quran itu harus dicetak dengan jumlah halaman tertentu. Yang membedakanya adalah ukuran font. Kasusnya sama dengan perbedaan jumlah halaman mushaf dari berbagai versi percetakan. Ada mushfah yang tipis dan sedikit mengandung halaman.wordpress.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->