Perbezaan Pendapat Ulama Jumlah Ayat

Perbezaan Pendapat Ulama‟ Tentang Tertib dan Susunan Surah-surah Al-Quran. 1.

0 Pendahuluan

Menurut jumhur ulama , jumlah surah al-Quran ialah 114 surah dan ia pula tidak sama panjang dan pendeknya. Di mana ada surah yang panjang dan ada yang pendek . Antara surah yang terpanjang ialah surah al-Baqarah iaitu 286 ayat. Manakala surah yang terpendek ialah surah al-Kauthar yang mengandungi 3 ayat.

Surah-surah al-Quran dari segi panjang pendeknya terbahagi kepada empat iaitu ;

a) Assab‟uthiwaal iaitu tujuh surah yang panjang iaitu ; al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisaa‟, al-A‟raf, al-An‟am al-Maidah dan Junus b) Al-Miuun iaitu surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti ; Surah hud, Surah Yusuf dan Surah al-Mukmin. c) Al-Matsaani iaitu surah-surah yang kurang dari seratus ayat seperti ; Surah al-Anfal, al-Hijr dan sebagainya. d) Al-Mufasal iaitu surah-surah pendek seperti; Surah al-Dhuha , Surah al-Ikhlas dan sebagainya.

Jumlah bilangan ayat al-Quran pula , mengikut Ulama al-A‟dad di dalam Kitab Ilmu alFawasil, di dalam menentukan jumlah yang sebenarnya ayat-ayat kitab suci, kita terpaksa berpandukan kepada ulama yang telah diiktiraf iaitu ada sebanyak tujuh ulama al-A‟dad. Menurut ulama ahli madinah al-Awwal sebanyak 6 217 ayat. Menurut ulama ahli madinah Assani iaitu sebanyak 6 214 manakala pendapat ulama ahli Mekah sebanyak 6219 ayat. Menurut ulama ahli Basrah pula, sebanyak 6 204 ayat dan menurut ulama ahli Dimasyki pula sebanyak 6 227 ayat. Ulama ahli Himsi menyatakan sebanyak 6 232 dan akhirnya, menurut pendapat ahli Kufah iaitu sebanyak 6 236 ayat.

2.0

Pengertian surah

Menurut Kamus Dewan Bahasa Surah, membawa maksud bab atau fasal ( yang mengesahkan sesuatu ) dari al-Quran. Surah juga dimaksudkan sebagai sejumlah atau sekumpulan ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan akhiran.

3.0

Tertib surah

Berkaitan dengan tertib dan susunan surah al-Quran, ulama berselisih pendapat. Pendapat tersebut dapat dibahagikan kepada tiga pendapat.

3. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Ibn Syaibah yang bermaksud : “Nabi pernah membaca beberapa surah Mufassal ( surah pendek) dalam satu rakaat”.2. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi.1. al-Kahfi.1 Hujah pendapat kedua Para sahabat berbeza di antara mereka sebelum khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. al-Quran semenjak zaman nabi telah tersusun surah-surahnya sampai kini. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat.1. al-Mariam.1.3. Bukti-bukti pendapat mereka ada empat . 3. tentu tidak ada perselisihan atau perbezaan mashaf di kalangan para sahabat. Bukti pernyataan tersebut ialah seperti berikut :- . Mereka berpendapat bahawa tertib surah dalam al-Quran adalah melalui penetapan dan taufiqi daripada Rasulullah sama seperti tertib ayat. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiqi. Justeru itulah.1 Pendapat pertama Pendapat ini didokong oleh Abu Ja‟far al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari.1.1 Pengumpulan dan Mashaf Uthmani disusun secara tertib mengikut zaman nabi dan tidak ada seorang sahabat pun yang berselisih tentangnya dari situ jelaslah ia adalah merupakan suatu ijma‟.3 Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibn mas‟ud yang berkata maksudnya : “Surah Bani Isra‟il . 3. 3.1 Mashaf para sahabat berbeza di antara mereka sebelu khalifah Uthman Ibn Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam.1.2 Rasululullah juga membaca beberapa surah secara tertib di dalam sembahyang baginda. Pendapat ini disokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu Bakar. Di mana baginda pula diberitahu melalui malaikat Jibril di atas perintah daripada Allah.2. Selepas itu Ibn Mas‟ud menyatakan surah-surah itu secara berurutan sebagaimana tertibnya susunan yang ada dalam mashaf sekarang. 3. 3. Taha dan al-Anbiya‟:Surah-surah itu termasuk kategori surah yan diturunkan di Mekah dan yang mula-mula aku pelajari”. 3.2 Pendapat kedua Pendapat ini mengatakan tertib surah adalah dengan berpandukan kepada ijtihad para sahabat berpandukan ingatan dan perbezaan tertib yang ada di dalam mashaf-mashaf milik mereka.4 Ulama telah sepakat mengatakan wajib menghormai tertib surah-surah al-Quran yang telah tersusun al-Quran yang telah tersusun dalam Mashaf Uthmani kerana penyusunan dan penulisannya telah ijma‟.

tujuh surah. Pendapat ini sebagaiana yang dinyatakan oleh Ibn hajar : “Tertib sebahagian besar surah adalah bersifat taufiqi. Kemudian ia menurunkan secara beransur-ansur. 4. terjemahannya : Rasulullah berkata kepada kami :”Telah datang kepadaku waktu untuk membaca bahagian ( hizb) daripada al-Quran.0 Rumusan Sebagai rumusannya.” 3. tiga belas surah dan bahagian alMufassal dari Qaf hingga tamat. al-Masad. Jibril sentiasa memberitahu nabi dimanakah sesebuah surah .2 Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asytah daripada Ismail Ibn Abbas daripada Hibban Ibn yahya daripada Abu Muhammad al-Qurasyiy beliau berkata : “Uthman telah memerintahkan kepada para sahabat supaya menyusun atau mentertib surah-surah yang panjang-panjang. Berpandukan dalil tersebut. Dalam hal itu pula . pendapat pertama adalah pendapat yang rajih dan lebih tepat iaitu tertibnya berdasarkan taufiqi sama dengan tertib ayat-ayat. b) Mashaf milik Ibn Mas‟ud yang pertama ditulis adalah surah al-Baqarah. lima surah. Sebagaimana hadis daripada Huzaifah al-Thaqafi . al-Muddathir. al-Nisa‟ kemudian Ali „Imran. al-Muzammil.1. manakala sebahagian yang lain pula berdasarkan ijtihad para sahabat. Ibn hajar berpendapat bahawa ia menunjukkan tertib surah seperti yang terdapat dalam mashaf sekarang adalah tertib surah semenjak zaman nabi.2. al-Takwir seterusnya hingga akhir surah Makki dan Madani. alNisa‟ dan kemudian Ali „Imran. Dan ia tidak memisahkan di antara surah al-Anfal dengan surah al-Taubah dengan Basmalah. Kemudian ia menjadikan Surah al-Anfal dan surah alTaubah di dalam kumpulan “Tujuh” dan surah yang ke tujuh. sebelas surah. 3. maka aku tidak mahu keluar sebelum selesai membacanya. sembilan surah. Sesebuah surah itu turunnya kerana sesuatu peristiwa yang berlaku dan ayat turun sebagai jawapan orang yang bertanya.a) Mashaf milik Saiddina Ali mengikut tertib nuzul al-Quran atau masa turun. c) Dalam Mashaf Ubai Ibn Ka‟ab yang pertama ditulis ialah al-Fatihah. kemungkinan tertib surah pada masa itu hanya bahagian mufassal sahaja.3 Pendapat ketiga Pendapat ini mengatakan bahawa sebahagian daripada surah itu tertibnya secara taufiqi atau penetapan nabi.” Lalu kami tanyakan kepada para sahabat Rasulullah :”Bagaimanakah kamu semua membuat pembahagian al-Quran?”. Iaitu dimulai dengan surah al-A‟laq. al-Baqarah. Mereka menjawab “Kami membahagikannya kepada tiga surah. namun begitu berdasarkan dalil tersebut. Hal ini telah disokong dan dinyatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Anbari : “Allah telah menurunkan al-Quran seluruhnya ke langit Dunia.

Maka rumusannya ialah pendapat yang pertama adalah lebih rajih iaitu tertib dan susunan surah-surah alQuran melalui penetapan taufiqi. Dinie Publishers. 1986 . Kamus Dewan Edisi Ketiga. Bhd. 1996. Kuala Lumpur. berpandukan ijtihad para sahabat .dan ayat itu seharusnya diletakkan.php?name=News&file=print&sid=790 . Pustaka Salam Sdn. Al-Quran dan Terjemahannya . Yusoff. pendapat kedua dan ketiga boleh disangkal kerana pendapat pertama berdasarkan ijma‟ dan dalil bahawa ada taufiqi daripada nabi sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat pertama dengan menemukakan hadis riwayat al-Bukhari yang merupakan hadis sahih dan tidak dapat dipertikaikan jika dibandingkan dengan riwayat lain. Rujukan Hassan Mahmud al-Hafiz . iaitu melalui penetapan taufiqi daripada nabi. Menteri Agama Republik Indonesia . Rosmawati binti Ali . Pendapat kedua didokong oleh Imam Malik dan Qadhi Abu bakar iaitu pendapat mereka . Dengan penerangan itu dapatlah dinyatakan bahawa terdapat tiga pendapat tentang tertib dan susunan surah-surah al-Quran. Mohd. semua susunan surah dan ayat adakah menurut penetapan nabi. Bhd.my/portal/modules. http://ppdkerian. Tajwid al-Quran . 1997 . manakala pendapat ketiga didokong oleh Ibn hajar iaitu sebahagian taufiqi daripada nabi dan sebahagian lain adalah ijtihad para sahabat. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran . Pengantar Ulum al-Quran . Pendapat pertama didokong oleh Abu Ja‟afar al-Nahhas dan Abu Bakar al-Anbari. 2002 . 1974 . Kuala Lumpur. Zulkifli bin Hj. Dewan bahasa dan Pustaka. hadis yang dijadikan sandaran oleh pihak ketiga bukanlah hadis marfu‟ kepada nabi. Seterusnya untuk menyangkal persoalan yang berkaitan dengan berlaku perbezaan itu sebelum para sahabat tahu ada taufiqi daripada nabi. Kuala Lumpur. Justeru itu. Kuala Lumpur.edu.” Antara lain. Antara lain juga . Berita Publishing Sdn. Kunci Mengenal al-Quran.

Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat. Dan pendapat ulama Syria sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn al-Harits mengatakan bahwajumlahnya 6. Namun berapa ayat lebihnya. jumlah tepatnya 6214 ayat. mereka masih berselisih pendapat.210 ayat. Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua. . Menurut Ibnu Katsir. di situlah ayat itu berhenti dan habis. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat. semuanya sama dan itu itu juga. Sedangkan Syaibah yang juga ulama Madinah. 205 ayat. jumlah tepatnya adalah 6. beliau mengatakan bahwa jumlah tepatnya6. Ada orang yang menghitung dua ayat menjadi satu. nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti. Yang berbeda adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas. Semua pendapat di atas berangkat dari ayat-ayat Al-quran yang sama.200 ayat. meski juga merupakan ulama Madinah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6.Sampai hari ini kita masih belum menemukan sumber asli yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu benar-benar 6.226 ayat.666 ayat.. Hamzah yangmerupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6. Yang kami dapati adalah berbagai ragam pendapat yang mengatakan jumlahnya kurang dari itu. Mengapa Berbeda? Sebenarnya tidak ada yang beda di dalam ayat Al-Quran. Padahal kalau dibaca semua lafadz Quran itu. Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat? Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas.217 ayat. Lalu ”Ashim yang merupakan ulamaBashrah mengatakan bahwa jumlahnya jumlah ayat al-Quran ialah. ulama Makkah mengatakan jumlahnya 6. atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang.220 ayat.236 ayat. Lagian. Lain lagi dengan pendapat Abu Ja”far. Tidak ada yang berbeda. Menurut Nafi” yang merupakan ulama Madinah.

wordpress.com/2010/06/24/berapakah-jumlah-ayat-al-quran-yangsebenarnya/ . jenis dan tata letak (lay out) halaman mushaf. Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa Al-Quran itu harus dicetak dengan jumlah halaman tertentu. tapi juga ada mushfah yang tebal dan mengandung banyak halaman. http://jalanakhirat. Kasusnya sama dengan perbedaan jumlah halaman mushaf dari berbagai versi percetakan. Yang membedakanya adalah ukuran font. Ada mushfah yang tipis dan sedikit mengandung halaman.Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak menodai Al-Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful