2.

0 JENIS-JENIS UJIAN
Penilaian ialah proses yang digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan nilai daripada beberapa pemerhatian. Oleh itu tujuan menilai dalam konteks persekolahan atau di bilik darjah adalah berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran. Dari segi pengajaran, maklumat yang diperolehi hasil penilaian yang dijalankan akan dapat membantu guru memperbaiki pengajaran. Sekiranya penyampaian kurang berkesan, maka guru boleh membuat keputusan untuk menggunakan kaedah atau pendekatan lain yang difikirkan lebih bersesuaian. Dalam konteks pembelajaran pula, maklumat daripada penilaian tersebut, guru boleh mendiagnos kelemahan dan kekuatan pelajar tentang sesuatu topik pembelajaran. Daripada maklumat tersebut juga, guru boleh memberi gred atau markah serta menempatkan pelajar mengikut aliran pengajian tertentu. Penilaian yang dijalankan oleh guru boleh diklasifikasikan kepada beberapa bentuk seperti penilaian rujukan

2.1 PENILAIAN RUJUKAN NORMA
Keputusan yang diperolehi oleh murid-murid memberikan beberapa maklumat kepada guru. Pertama, keputusan yang diperolehi oleh murid-murid itu dibandingkan dengan keputusan murid yang lain yang mengambil ujian yang sama atau kedudukan seseorang murid boleh dibandingkan dengan murid lain boleh dalam bilik darjah yang sama atau dalam sesebuah negara. Pendekatan ini dikenali sebagai ujian atau penilaian rujukan norma. Ujian atau penilaian yang dibina adalah bertujuan untuk mendapatkan perbezaan yang maksimum antara murid-murid berkenaan. Bagi memastikan tercapai tujuan berkenaan, tahap kesukaran item dikawal agar tidak terlalu sukar dan terlalu mudah. Lazimnya kesukaran soalan adalah berdasarkan nisbah 25% mudah, 50% sederhana dan 25% sukar. Keputusan daripada penilaian atau ujian akan mencerminkan siapa lebih pandai atau di mana kedudukan seseorang pelajar dalam sesuatu bilik darjah atau sekolahnya.

Menurut Popham (1981). Matlamat ujian ini bukan untuk membandingkan prestasi antara murid. Sebaliknya apa yang diberikan penekanan ialah tentang siapa lebih baik daripada siapa. Keadaan ini memerlukan item penilaian benar-benar dapat memastikan perbezaan (mendiskriminasikan) antara pelajar. Tetapi lebih menumpukan kepada perbandingan kepada kriteria yang sama yang telah ditetapkan sama ada tercapai atau tidak. Begitu juga sebaliknya. tetapi kriteria itu bergantung kepada penetapan oleh guru. Jadual berkenaan akan menunjukkan kedudukan calon dalam bentuk pangkat peratusan berbanding dengan satu kumpulan norma yang ditetapkan. Skor mentah murid ini ialah 50. Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser pada tahun 1963 (dipetik daripada Popham. Dalam konteks penilaian ini. Dengan itu. ada kemungkinan murid yang lemah akan lulus kerana terdapat murid-murid lain yang lebih lemah. 2. Misalnya. Kedudukan murid ini dibandingkan dengan calon lain dengan menggunakan satu jadual norma. Menurut Glaser (1973) kriteria yang digunakan tidak bermaksud akhiran sesuatu kemahiran. ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan. maknanya muri tersebut berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid-murid lain dalam kumpulan norma.Ujian rujukan norma ini tidaklah memberikan maklumat secara terperinci tentang kemahiran seseorang murid.2 PENILAIAN RUJUKAN KRITERIA Ujian atau penilaian rujukan kriteria memberikan penekanan yang berbeza daripada ujian rujukan norma. . Andaikan skor mentah tadi memberikan bacaan pangkat peratusan ke-83 mengikut jadual norma. yakni pada aras mana yang ingin guru tetapkan kriteria yang harus dicapai oleh murid-murid. markah lulus lazimnya cenderung akan rendah. 1971). seorang murid dapat menjawab 50 item dengan betul daripada 60 butiran ujian. jika ramai murid yang mendapat skor yang rendah.

2. penilaian formatif cuba mengurangkan ketegangan tersebut tanpa membandingkan pencapaian antara pelajar. Ujian yang dibentuk dalam penilaian ini seharusnya bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. Manakala maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. Dengan itu. Ujian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. tidak ada gred diberikan kepada penilaian atau ujian yang dijalankan. Penilaian lazimnya mendatangkan kesan negatif sama ada kepada murid. latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. aktiviti penilaian seringkali memberikan maklumat penting kepada guru untuk melaksanakan tindakan seterusnya. iaitu: . manakala murid dapat mengetahui kelemahan aspek tertentu dalam pembelajaran. beberapa langkah atau prosedur perlu diberikan tumpuan atau perhatian oleh guru. Penilaian ini dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. Pendidik yang beramanah seharusnya memberikan penerangan dan bimbingan kepada murid dan kepada ibu bapa murid akan kegunaan serta tujuan penilaian formatif. Misalnya. guru atau ibu bapa sendiri. Dengan itu penilaian ini bukan sekali-kali bertujuan membandingkan pelajar sebaliknya ingin membantu murid. Ujian rujukan kriteria merujuk kepada satu set tingkah laku kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini demikian kerana penilaian sering kali menimbulkan ketegangan kepada golongan berkenaan. Dengan itu. Penilaian yang dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum dikenali penilaian formatif. Contoh penilaian formatif seperti sesi soal jawab. Bagi memastikan pelaksanaan penilaian yang berkesan.Menurut Popham (1981) ujian rujukan kriteria digunakan untuk menentukan status individu berhubung domain tingkah laku yang didefinisikan. guru dapat mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajarannya.3 PENILAIAN FORMATIF Bagi mencapai matlamat dan objektif yang dirancangkan.

Pengajaran topik-topik berkenaan memerlukan masa yang lama untuk menghabiskan semua sukatan berkenaan. Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran. Setelah aspek berkenaan ditentukan. Menentukan topik pembelajaran. memperlihatkan bahawa kebanyakan pelajar sudah menguasai topik berkenaan. . Guru harus mengenal pasti aspek-aspek tertentu setiap topik yang perlu dikuasai oleh pelajar. maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan dikecilkan kepada sub-topik tertentu. Membentuk soalan ujian. gurus seterusnya mengaitkan semua elemen berkenaan yang terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak terpisah. guru akan mengadakan ujian formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik. Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai. simbol. maka guru boleh menentu tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap satu-satu topik berkenaan. maka setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar sekurang-kurangnya satu soalan. mengandungi beberapa topik yang seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu tahun. Dalam sesuatu sukatan pelajaran. misalnya ada sepuluh elemen dalam sesuatu topik. Misalnya pelajar dapat mengenal warna. vi. Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik. vii. Selepas penentuan elemen-elemen berkenaan. Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas. Sebelum beralih kepada topik lain. v.iv. membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik berkenaan. Langkah terbaik ialah menyusun topik berkenaan mengikut peringkat kesukaran. Dengan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada topik-topik seterusnya. Guru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu dengan berdasarkan taksonomi pendidikan. Dalam hal ini apabila keputusan menunjukkan 80% hingga 90% pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik.

Ini memberikan motivasi kepada guru dan murid untuk membaiki prestasi masing-masing. Guru memperbaiki prestasi penyampaian manakala murid memperbaiki strategi pembelajaran. Dengan itu tindakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan ujian yang diperolehi. Tujuan penilaian formatif dijalankan ialah antara lain untuk mengetahui tahap penguasaan sesuatu topik pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid-murid. Hal ini dapat direalisasikan melalui ujian-ujian yang dikendalikan dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan murid dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan lebih baik. secara langsung penilaian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran. Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau . Misalnya. Situasi ini akan menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan. penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki pengajaran pembelajaran. Guru dan murid-murid masing-masing saling memperolehi maklumat akan kelemahan-kelemahan yang wujud semasa pengajaran pembelajaran berlangsung berdasarkan keputusan ujian yang ditunjukkan. Penilaian formatif atau ujian formatif dianggap sebagai suatu strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. muridmurid masih menunjukkan kelemahan ketara dalam sesuatu topik. Penilaian formatif juga dapat memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar. 2. Mencadangkan langkah susulan.viii. maka tindakan selanjutnya yang harus diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid boleh menguasai topik tersebut.4 TUJUAN PENILAIAN FORMATIF Pada asasnya.

guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal pencapaian pada akhir penggal persekolahan. Dengan itu guru dapat memahami bahawa pendekatan berkenaan tidak sesuai dan beliau boleh mengubah dengan menggunakan pendekatan lain seperti perbincangan dan sebagainya. Dengan cara itu. Pendekatan yang diambil oleh guru berkenaan tidak semestinya sama dalam semua sesi pembelajaran yang dikendalikan. kegunaan penilaian formatif juga bertujuan mengubah suai pengajaran seseorang guru. satu ujian formatif dilakukan dan mendapati kebanyakan murid kurang memahami topik yang diperkatakan. Berasaskan penilaian yang dijalankan guru dapat mengenal pasti aspek atau topik yang menunjukkan kecenderungan murid-murid masih lemah dan topik yang telah dikuasai oleh murid. Hal ini kerana pencapaian yang rendah di kalangan muridmurid barangkali disebabkan oleh kelemahan pengajaran guru itu sendiri. Mereka boleh berbincang dan mendapat bimbingan serta khidmat nasihat daripada guru mereka.dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Maklumat yang diperolehi daripada siri ujian yang dijalankan dapat digunakan oleh murid-murid untuk mengatasi kelemahan mereka. Keadaan ini memerlukan pengubahsuaian dalam penyampaian guru agar pembelajaran lebih berkesan. Penilaian formatif juga bertujuan untuk memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid. murid-murid berkenaan dapat mengatasi masalah mereka dan seterusnya meningkatkan penguasaan pembelajaran. Selain mengatasi kelemahan dalam pengajaran. Dengan mengadakan ujian formatif. Begitu juga murid-murid yang dihadapinya terdiri daripada pelbagai peringkat kebolehan. guru dapat meninggi pencapaian dan mengekalkan pencapaian yang memuaskan. guru menggunakan pendekatan syarahan dalam menyampaikan pengajaran. Mereka juga akan menjadi . Pada akhir topik berkenaan. Dengan cara ini. lemah dan cemerlang. Di samping itu. Misalnya. Hal ini melalui perbandingan yang boleh dibuat antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian murid-murid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh muridmurid dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil. Ada yang sederhana. guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian.

Maklum balas yang diperolehi dapat digunakan oleh guru dan murid-murid serta merta dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang wujud. Kedua. ia memberikan harapan tinggi mereka untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. 2. akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan antara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar. penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. Dengan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian. Dengan cara ini guru boleh membuat kesimpulan peringkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar .5 PENILAIAN SUMATIF Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran. Tujuan penilaian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid-murid. Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Dengan adanya gred yang diberikan. Manakala pada pihak murid-murid pula. Kesimpulannya.sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran. penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan. Ia memberikan motivasi kepada guru untuk terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kecemerlangan pelajar. peratusan objektif yang dapat dicapai oleh pelajar dapat diketahui. penilaian atau ujian formatif adalah suatu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat dalam membantu pelajar dan guru.

ii. bentuk item. Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal. kesahan dan kebolehpercayaan . Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif. Item juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras kemahiran kognitif. Ini bagi memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi. v. iv. Misalnya mengelompokkan item mengikut bentuk yang sama. kandungan dan sebagainya.lemah. Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian. jumlah item. vi. Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud pada item berkenaan. Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item. esei dan sebagainya. daya diskriminasi item. Ini dapat mengelakkan berlakunya bias dalam pemberian markah murid-murid. UPSR. ketunggalan item. Mengumpul item secara sistematik. PMR dan sebagainya. sederhana dan cemerlang. tempoh penilaian. langkah-langkah berikut harus diberikan penekanan: i. iii. Setiap item haruslah menguji objektif pelajaran yang telah ditetapkan. Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji. Misalnya menyusun soalan bermula aras rendah diikuti aras lebih tinggi. peperiksaan percubaan. Bagi memastikan keberkesanan dalam pentadbiran penilaian sumatif. vii. Item objektif diasingkan dengan item mengisi tempat kosong.

Guru atau pendidik juga dapat membuat ramalan akan kejayaan murid dalam sesuatu mata pelajaran.1TUJUAN PENILAIAN SUMATIF Pada umumnya.5. Misalnya. Selain itu. . Sekiranya murid-murid berkenaan sudah mencapai peringkat tertentu. kemahiran mengenal huruf murid akan menjadi ramalan kepada kemahiran untuk menyusun hurufhuruf dalam membentuk perkataan pada masa depan. Pencapaian pada peringkat awal biasanya mempunyai perhubungan yang tinggi dengan peringkat pencapaian yang seterusnya.berkenaan serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor) dapat berperanan dengan baik. Sebelum memulakan sesuatu kursus baru murid-murid dikehendaki terlebih dahulu menduduki ujian yang menentukan peringkat pencapaian mereka agar dapat memastikan murid-murid berkenaan telah menguasai kemahiran asas yang diperlukan dalam sesuatu kursus baru berkenaan. 2. penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. keputusan penilaian sumatif juga dapat memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan. perbandingan pencapaian dapat dibuat dalam menentukan kelompok pelajar lemah. Selain itu. Dengan cara itu. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan. Item yang sama ditadbir kepada beberapa kumpulan bagi tujuan membuat perbandingan pencapaian yang diperolehi. sederhana dan cemerlang serta kelas (bilik darjah) yang lemah dan cemerlang. penilaian sumatif untuk menentukan pencapaian murid sebagai satu kumpulan dengan membezakan antara pencapaian pelajar berdasarkan gred yang telah ditentukan. barulah mereka dibenarkan untuk mengambil kursus tersebut. Penilaian sumatif juga dapat dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan.

penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan telah lama dilaksanakan dalam dunia pendidikan dengan tujuan utama ialah untuk memberikan gred kepada pencapaian murid.Kesimpulannya. Di samping itu. . penilaian ini juga dapat digunakan secara menyeluruh dalam memperbaiki sesuatu kurikulum kerana keputusan yang diperolehi lebih menyeluruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful