2.

0 JENIS-JENIS UJIAN
Penilaian ialah proses yang digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan nilai daripada beberapa pemerhatian. Oleh itu tujuan menilai dalam konteks persekolahan atau di bilik darjah adalah berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran. Dari segi pengajaran, maklumat yang diperolehi hasil penilaian yang dijalankan akan dapat membantu guru memperbaiki pengajaran. Sekiranya penyampaian kurang berkesan, maka guru boleh membuat keputusan untuk menggunakan kaedah atau pendekatan lain yang difikirkan lebih bersesuaian. Dalam konteks pembelajaran pula, maklumat daripada penilaian tersebut, guru boleh mendiagnos kelemahan dan kekuatan pelajar tentang sesuatu topik pembelajaran. Daripada maklumat tersebut juga, guru boleh memberi gred atau markah serta menempatkan pelajar mengikut aliran pengajian tertentu. Penilaian yang dijalankan oleh guru boleh diklasifikasikan kepada beberapa bentuk seperti penilaian rujukan

2.1 PENILAIAN RUJUKAN NORMA
Keputusan yang diperolehi oleh murid-murid memberikan beberapa maklumat kepada guru. Pertama, keputusan yang diperolehi oleh murid-murid itu dibandingkan dengan keputusan murid yang lain yang mengambil ujian yang sama atau kedudukan seseorang murid boleh dibandingkan dengan murid lain boleh dalam bilik darjah yang sama atau dalam sesebuah negara. Pendekatan ini dikenali sebagai ujian atau penilaian rujukan norma. Ujian atau penilaian yang dibina adalah bertujuan untuk mendapatkan perbezaan yang maksimum antara murid-murid berkenaan. Bagi memastikan tercapai tujuan berkenaan, tahap kesukaran item dikawal agar tidak terlalu sukar dan terlalu mudah. Lazimnya kesukaran soalan adalah berdasarkan nisbah 25% mudah, 50% sederhana dan 25% sukar. Keputusan daripada penilaian atau ujian akan mencerminkan siapa lebih pandai atau di mana kedudukan seseorang pelajar dalam sesuatu bilik darjah atau sekolahnya.

2. Skor mentah murid ini ialah 50. Menurut Popham (1981). Matlamat ujian ini bukan untuk membandingkan prestasi antara murid. 1971). maknanya muri tersebut berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid-murid lain dalam kumpulan norma.2 PENILAIAN RUJUKAN KRITERIA Ujian atau penilaian rujukan kriteria memberikan penekanan yang berbeza daripada ujian rujukan norma. . yakni pada aras mana yang ingin guru tetapkan kriteria yang harus dicapai oleh murid-murid. ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan. Andaikan skor mentah tadi memberikan bacaan pangkat peratusan ke-83 mengikut jadual norma. tetapi kriteria itu bergantung kepada penetapan oleh guru. Begitu juga sebaliknya. Keadaan ini memerlukan item penilaian benar-benar dapat memastikan perbezaan (mendiskriminasikan) antara pelajar. Jadual berkenaan akan menunjukkan kedudukan calon dalam bentuk pangkat peratusan berbanding dengan satu kumpulan norma yang ditetapkan. markah lulus lazimnya cenderung akan rendah. ada kemungkinan murid yang lemah akan lulus kerana terdapat murid-murid lain yang lebih lemah. Misalnya. jika ramai murid yang mendapat skor yang rendah. Tetapi lebih menumpukan kepada perbandingan kepada kriteria yang sama yang telah ditetapkan sama ada tercapai atau tidak. Menurut Glaser (1973) kriteria yang digunakan tidak bermaksud akhiran sesuatu kemahiran.Ujian rujukan norma ini tidaklah memberikan maklumat secara terperinci tentang kemahiran seseorang murid. seorang murid dapat menjawab 50 item dengan betul daripada 60 butiran ujian. Kedudukan murid ini dibandingkan dengan calon lain dengan menggunakan satu jadual norma. Sebaliknya apa yang diberikan penekanan ialah tentang siapa lebih baik daripada siapa. Dalam konteks penilaian ini. Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser pada tahun 1963 (dipetik daripada Popham. Dengan itu.

latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. Dengan itu. tidak ada gred diberikan kepada penilaian atau ujian yang dijalankan. beberapa langkah atau prosedur perlu diberikan tumpuan atau perhatian oleh guru. Penilaian ini dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. aktiviti penilaian seringkali memberikan maklumat penting kepada guru untuk melaksanakan tindakan seterusnya.3 PENILAIAN FORMATIF Bagi mencapai matlamat dan objektif yang dirancangkan. guru dapat mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajarannya. iaitu: . 2. Ujian yang dibentuk dalam penilaian ini seharusnya bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian yang dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum dikenali penilaian formatif. Ujian rujukan kriteria merujuk kepada satu set tingkah laku kriteria yang telah ditetapkan. penilaian formatif cuba mengurangkan ketegangan tersebut tanpa membandingkan pencapaian antara pelajar. Pendidik yang beramanah seharusnya memberikan penerangan dan bimbingan kepada murid dan kepada ibu bapa murid akan kegunaan serta tujuan penilaian formatif.Menurut Popham (1981) ujian rujukan kriteria digunakan untuk menentukan status individu berhubung domain tingkah laku yang didefinisikan. manakala murid dapat mengetahui kelemahan aspek tertentu dalam pembelajaran. Dengan itu. Hal ini demikian kerana penilaian sering kali menimbulkan ketegangan kepada golongan berkenaan. Misalnya. Ujian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Penilaian lazimnya mendatangkan kesan negatif sama ada kepada murid. Manakala maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. Bagi memastikan pelaksanaan penilaian yang berkesan. guru atau ibu bapa sendiri. Contoh penilaian formatif seperti sesi soal jawab. Dengan itu penilaian ini bukan sekali-kali bertujuan membandingkan pelajar sebaliknya ingin membantu murid.

Misalnya pelajar dapat mengenal warna. Guru harus mengenal pasti aspek-aspek tertentu setiap topik yang perlu dikuasai oleh pelajar.iv. memperlihatkan bahawa kebanyakan pelajar sudah menguasai topik berkenaan. vii. Dengan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada topik-topik seterusnya. v. vi. Pengajaran topik-topik berkenaan memerlukan masa yang lama untuk menghabiskan semua sukatan berkenaan. Langkah terbaik ialah menyusun topik berkenaan mengikut peringkat kesukaran. Selepas penentuan elemen-elemen berkenaan. simbol. Dalam hal ini apabila keputusan menunjukkan 80% hingga 90% pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik. misalnya ada sepuluh elemen dalam sesuatu topik. Dalam sesuatu sukatan pelajaran. maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan dikecilkan kepada sub-topik tertentu. Guru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu dengan berdasarkan taksonomi pendidikan. guru akan mengadakan ujian formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik. . Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas. gurus seterusnya mengaitkan semua elemen berkenaan yang terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak terpisah. Menentukan topik pembelajaran. Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik. maka setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar sekurang-kurangnya satu soalan. membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik berkenaan. Membentuk soalan ujian. Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai. Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran. mengandungi beberapa topik yang seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu tahun. Setelah aspek berkenaan ditentukan. Sebelum beralih kepada topik lain. maka guru boleh menentu tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap satu-satu topik berkenaan.

muridmurid masih menunjukkan kelemahan ketara dalam sesuatu topik.4 TUJUAN PENILAIAN FORMATIF Pada asasnya. 2. Di samping memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Ini memberikan motivasi kepada guru dan murid untuk membaiki prestasi masing-masing. Penilaian formatif atau ujian formatif dianggap sebagai suatu strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau . Penilaian formatif juga dapat memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar. Tujuan penilaian formatif dijalankan ialah antara lain untuk mengetahui tahap penguasaan sesuatu topik pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid-murid. Guru dan murid-murid masing-masing saling memperolehi maklumat akan kelemahan-kelemahan yang wujud semasa pengajaran pembelajaran berlangsung berdasarkan keputusan ujian yang ditunjukkan. Hal ini dapat direalisasikan melalui ujian-ujian yang dikendalikan dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan murid dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan lebih baik. Guru memperbaiki prestasi penyampaian manakala murid memperbaiki strategi pembelajaran. secara langsung penilaian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran. maka tindakan selanjutnya yang harus diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid boleh menguasai topik tersebut. Situasi ini akan menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan. Dengan itu tindakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan ujian yang diperolehi. penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki pengajaran pembelajaran. Misalnya. Mencadangkan langkah susulan.viii.

Hal ini kerana pencapaian yang rendah di kalangan muridmurid barangkali disebabkan oleh kelemahan pengajaran guru itu sendiri. Dengan itu guru dapat memahami bahawa pendekatan berkenaan tidak sesuai dan beliau boleh mengubah dengan menggunakan pendekatan lain seperti perbincangan dan sebagainya. Dengan cara ini. Di samping itu. Pada akhir topik berkenaan. Ada yang sederhana. Dengan cara itu. guru dapat meninggi pencapaian dan mengekalkan pencapaian yang memuaskan. Keadaan ini memerlukan pengubahsuaian dalam penyampaian guru agar pembelajaran lebih berkesan. satu ujian formatif dilakukan dan mendapati kebanyakan murid kurang memahami topik yang diperkatakan.dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Selain mengatasi kelemahan dalam pengajaran. murid-murid berkenaan dapat mengatasi masalah mereka dan seterusnya meningkatkan penguasaan pembelajaran. kegunaan penilaian formatif juga bertujuan mengubah suai pengajaran seseorang guru. Begitu juga murid-murid yang dihadapinya terdiri daripada pelbagai peringkat kebolehan. lemah dan cemerlang. Pendekatan yang diambil oleh guru berkenaan tidak semestinya sama dalam semua sesi pembelajaran yang dikendalikan. Dengan mengadakan ujian formatif. guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal pencapaian pada akhir penggal persekolahan. Mereka boleh berbincang dan mendapat bimbingan serta khidmat nasihat daripada guru mereka. guru menggunakan pendekatan syarahan dalam menyampaikan pengajaran. Maklumat yang diperolehi daripada siri ujian yang dijalankan dapat digunakan oleh murid-murid untuk mengatasi kelemahan mereka. Berasaskan penilaian yang dijalankan guru dapat mengenal pasti aspek atau topik yang menunjukkan kecenderungan murid-murid masih lemah dan topik yang telah dikuasai oleh murid. Misalnya. Mereka juga akan menjadi . Penilaian formatif juga bertujuan untuk memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid. Hal ini melalui perbandingan yang boleh dibuat antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian murid-murid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh muridmurid dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil. guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian.

Tujuan penilaian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid-murid.5 PENILAIAN SUMATIF Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran.sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran. akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan antara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar. Dengan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian. Manakala pada pihak murid-murid pula. Kesimpulannya. peratusan objektif yang dapat dicapai oleh pelajar dapat diketahui. Dengan cara ini guru boleh membuat kesimpulan peringkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar . Maklum balas yang diperolehi dapat digunakan oleh guru dan murid-murid serta merta dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang wujud. Dengan adanya gred yang diberikan. ia memberikan harapan tinggi mereka untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. 2. penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Ia memberikan motivasi kepada guru untuk terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kecemerlangan pelajar. Kedua. penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan. penilaian atau ujian formatif adalah suatu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat dalam membantu pelajar dan guru.

Ini dapat mengelakkan berlakunya bias dalam pemberian markah murid-murid. Bagi memastikan keberkesanan dalam pentadbiran penilaian sumatif. Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud pada item berkenaan. Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Ini bagi memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi. iii. Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian. Misalnya mengelompokkan item mengikut bentuk yang sama. jumlah item. Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif. ii. iv. ketunggalan item. vii. tempoh penilaian. Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji. Misalnya menyusun soalan bermula aras rendah diikuti aras lebih tinggi. esei dan sebagainya. kandungan dan sebagainya. Item juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras kemahiran kognitif. v. peperiksaan percubaan. Setiap item haruslah menguji objektif pelajaran yang telah ditetapkan.lemah. PMR dan sebagainya. Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item. Mengumpul item secara sistematik. langkah-langkah berikut harus diberikan penekanan: i. daya diskriminasi item. sederhana dan cemerlang. bentuk item. kesahan dan kebolehpercayaan . Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal. UPSR. Item objektif diasingkan dengan item mengisi tempat kosong. vi.

penilaian sumatif untuk menentukan pencapaian murid sebagai satu kumpulan dengan membezakan antara pencapaian pelajar berdasarkan gred yang telah ditentukan.berkenaan serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor) dapat berperanan dengan baik. keputusan penilaian sumatif juga dapat memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan. sederhana dan cemerlang serta kelas (bilik darjah) yang lemah dan cemerlang. Penilaian sumatif juga dapat dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan. Sekiranya murid-murid berkenaan sudah mencapai peringkat tertentu. kemahiran mengenal huruf murid akan menjadi ramalan kepada kemahiran untuk menyusun hurufhuruf dalam membentuk perkataan pada masa depan. perbandingan pencapaian dapat dibuat dalam menentukan kelompok pelajar lemah.5. . Item yang sama ditadbir kepada beberapa kumpulan bagi tujuan membuat perbandingan pencapaian yang diperolehi. 2. Pencapaian pada peringkat awal biasanya mempunyai perhubungan yang tinggi dengan peringkat pencapaian yang seterusnya. Misalnya. Guru atau pendidik juga dapat membuat ramalan akan kejayaan murid dalam sesuatu mata pelajaran. penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Dengan cara itu. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan.1TUJUAN PENILAIAN SUMATIF Pada umumnya. Selain itu. Sebelum memulakan sesuatu kursus baru murid-murid dikehendaki terlebih dahulu menduduki ujian yang menentukan peringkat pencapaian mereka agar dapat memastikan murid-murid berkenaan telah menguasai kemahiran asas yang diperlukan dalam sesuatu kursus baru berkenaan. barulah mereka dibenarkan untuk mengambil kursus tersebut. Selain itu.

Kesimpulannya. penilaian ini juga dapat digunakan secara menyeluruh dalam memperbaiki sesuatu kurikulum kerana keputusan yang diperolehi lebih menyeluruh. Di samping itu. . penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan telah lama dilaksanakan dalam dunia pendidikan dengan tujuan utama ialah untuk memberikan gred kepada pencapaian murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful