P. 1
jenis-jenis ujian

jenis-jenis ujian

|Views: 11|Likes:
Published by Murugamah Muru

More info:

Published by: Murugamah Muru on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2014

pdf

text

original

2.

0 JENIS-JENIS UJIAN
Penilaian ialah proses yang digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan nilai daripada beberapa pemerhatian. Oleh itu tujuan menilai dalam konteks persekolahan atau di bilik darjah adalah berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran. Dari segi pengajaran, maklumat yang diperolehi hasil penilaian yang dijalankan akan dapat membantu guru memperbaiki pengajaran. Sekiranya penyampaian kurang berkesan, maka guru boleh membuat keputusan untuk menggunakan kaedah atau pendekatan lain yang difikirkan lebih bersesuaian. Dalam konteks pembelajaran pula, maklumat daripada penilaian tersebut, guru boleh mendiagnos kelemahan dan kekuatan pelajar tentang sesuatu topik pembelajaran. Daripada maklumat tersebut juga, guru boleh memberi gred atau markah serta menempatkan pelajar mengikut aliran pengajian tertentu. Penilaian yang dijalankan oleh guru boleh diklasifikasikan kepada beberapa bentuk seperti penilaian rujukan

2.1 PENILAIAN RUJUKAN NORMA
Keputusan yang diperolehi oleh murid-murid memberikan beberapa maklumat kepada guru. Pertama, keputusan yang diperolehi oleh murid-murid itu dibandingkan dengan keputusan murid yang lain yang mengambil ujian yang sama atau kedudukan seseorang murid boleh dibandingkan dengan murid lain boleh dalam bilik darjah yang sama atau dalam sesebuah negara. Pendekatan ini dikenali sebagai ujian atau penilaian rujukan norma. Ujian atau penilaian yang dibina adalah bertujuan untuk mendapatkan perbezaan yang maksimum antara murid-murid berkenaan. Bagi memastikan tercapai tujuan berkenaan, tahap kesukaran item dikawal agar tidak terlalu sukar dan terlalu mudah. Lazimnya kesukaran soalan adalah berdasarkan nisbah 25% mudah, 50% sederhana dan 25% sukar. Keputusan daripada penilaian atau ujian akan mencerminkan siapa lebih pandai atau di mana kedudukan seseorang pelajar dalam sesuatu bilik darjah atau sekolahnya.

Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser pada tahun 1963 (dipetik daripada Popham. Skor mentah murid ini ialah 50. Kedudukan murid ini dibandingkan dengan calon lain dengan menggunakan satu jadual norma. Menurut Popham (1981). maknanya muri tersebut berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid-murid lain dalam kumpulan norma. Tetapi lebih menumpukan kepada perbandingan kepada kriteria yang sama yang telah ditetapkan sama ada tercapai atau tidak. Sebaliknya apa yang diberikan penekanan ialah tentang siapa lebih baik daripada siapa. Jadual berkenaan akan menunjukkan kedudukan calon dalam bentuk pangkat peratusan berbanding dengan satu kumpulan norma yang ditetapkan. tetapi kriteria itu bergantung kepada penetapan oleh guru. Menurut Glaser (1973) kriteria yang digunakan tidak bermaksud akhiran sesuatu kemahiran. jika ramai murid yang mendapat skor yang rendah. seorang murid dapat menjawab 50 item dengan betul daripada 60 butiran ujian. yakni pada aras mana yang ingin guru tetapkan kriteria yang harus dicapai oleh murid-murid. ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan. Keadaan ini memerlukan item penilaian benar-benar dapat memastikan perbezaan (mendiskriminasikan) antara pelajar. . Misalnya. ada kemungkinan murid yang lemah akan lulus kerana terdapat murid-murid lain yang lebih lemah. Matlamat ujian ini bukan untuk membandingkan prestasi antara murid.2 PENILAIAN RUJUKAN KRITERIA Ujian atau penilaian rujukan kriteria memberikan penekanan yang berbeza daripada ujian rujukan norma. 1971). Begitu juga sebaliknya.Ujian rujukan norma ini tidaklah memberikan maklumat secara terperinci tentang kemahiran seseorang murid. Andaikan skor mentah tadi memberikan bacaan pangkat peratusan ke-83 mengikut jadual norma. 2. markah lulus lazimnya cenderung akan rendah. Dalam konteks penilaian ini. Dengan itu.

3 PENILAIAN FORMATIF Bagi mencapai matlamat dan objektif yang dirancangkan. Ujian yang dibentuk dalam penilaian ini seharusnya bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. Bagi memastikan pelaksanaan penilaian yang berkesan. Dengan itu. Dengan itu penilaian ini bukan sekali-kali bertujuan membandingkan pelajar sebaliknya ingin membantu murid.Menurut Popham (1981) ujian rujukan kriteria digunakan untuk menentukan status individu berhubung domain tingkah laku yang didefinisikan. guru dapat mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajarannya. aktiviti penilaian seringkali memberikan maklumat penting kepada guru untuk melaksanakan tindakan seterusnya. Hal ini demikian kerana penilaian sering kali menimbulkan ketegangan kepada golongan berkenaan. guru atau ibu bapa sendiri. tidak ada gred diberikan kepada penilaian atau ujian yang dijalankan. Contoh penilaian formatif seperti sesi soal jawab. Pendidik yang beramanah seharusnya memberikan penerangan dan bimbingan kepada murid dan kepada ibu bapa murid akan kegunaan serta tujuan penilaian formatif. Manakala maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. iaitu: . Dengan itu. beberapa langkah atau prosedur perlu diberikan tumpuan atau perhatian oleh guru. manakala murid dapat mengetahui kelemahan aspek tertentu dalam pembelajaran. Ujian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 2. Penilaian yang dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum dikenali penilaian formatif. Misalnya. Penilaian ini dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. penilaian formatif cuba mengurangkan ketegangan tersebut tanpa membandingkan pencapaian antara pelajar. Ujian rujukan kriteria merujuk kepada satu set tingkah laku kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian lazimnya mendatangkan kesan negatif sama ada kepada murid.

Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik. vii. Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas. Misalnya pelajar dapat mengenal warna. Pengajaran topik-topik berkenaan memerlukan masa yang lama untuk menghabiskan semua sukatan berkenaan. Menentukan topik pembelajaran. simbol. Setelah aspek berkenaan ditentukan. maka setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar sekurang-kurangnya satu soalan. membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik berkenaan. Selepas penentuan elemen-elemen berkenaan. gurus seterusnya mengaitkan semua elemen berkenaan yang terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak terpisah. Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran. Dengan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada topik-topik seterusnya. Membentuk soalan ujian. misalnya ada sepuluh elemen dalam sesuatu topik. vi. Dalam hal ini apabila keputusan menunjukkan 80% hingga 90% pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik.iv. Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai. v. Langkah terbaik ialah menyusun topik berkenaan mengikut peringkat kesukaran. Guru harus mengenal pasti aspek-aspek tertentu setiap topik yang perlu dikuasai oleh pelajar. . Guru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu dengan berdasarkan taksonomi pendidikan. Sebelum beralih kepada topik lain. memperlihatkan bahawa kebanyakan pelajar sudah menguasai topik berkenaan. mengandungi beberapa topik yang seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu tahun. maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan dikecilkan kepada sub-topik tertentu. maka guru boleh menentu tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap satu-satu topik berkenaan. guru akan mengadakan ujian formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik. Dalam sesuatu sukatan pelajaran.

Hal ini dapat direalisasikan melalui ujian-ujian yang dikendalikan dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan murid dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan lebih baik. Dengan itu tindakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan ujian yang diperolehi. penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki pengajaran pembelajaran. Di samping memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Mencadangkan langkah susulan. 2. Situasi ini akan menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan. Ini memberikan motivasi kepada guru dan murid untuk membaiki prestasi masing-masing. Tujuan penilaian formatif dijalankan ialah antara lain untuk mengetahui tahap penguasaan sesuatu topik pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid-murid. muridmurid masih menunjukkan kelemahan ketara dalam sesuatu topik.4 TUJUAN PENILAIAN FORMATIF Pada asasnya. Misalnya. secara langsung penilaian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran. Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau .viii. Penilaian formatif juga dapat memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar. maka tindakan selanjutnya yang harus diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid boleh menguasai topik tersebut. Guru dan murid-murid masing-masing saling memperolehi maklumat akan kelemahan-kelemahan yang wujud semasa pengajaran pembelajaran berlangsung berdasarkan keputusan ujian yang ditunjukkan. Guru memperbaiki prestasi penyampaian manakala murid memperbaiki strategi pembelajaran. Penilaian formatif atau ujian formatif dianggap sebagai suatu strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

kegunaan penilaian formatif juga bertujuan mengubah suai pengajaran seseorang guru. guru dapat meninggi pencapaian dan mengekalkan pencapaian yang memuaskan. Mereka juga akan menjadi . Di samping itu. Pada akhir topik berkenaan. lemah dan cemerlang. Misalnya. Hal ini kerana pencapaian yang rendah di kalangan muridmurid barangkali disebabkan oleh kelemahan pengajaran guru itu sendiri. Dengan itu guru dapat memahami bahawa pendekatan berkenaan tidak sesuai dan beliau boleh mengubah dengan menggunakan pendekatan lain seperti perbincangan dan sebagainya. Begitu juga murid-murid yang dihadapinya terdiri daripada pelbagai peringkat kebolehan. guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian. guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal pencapaian pada akhir penggal persekolahan. Ada yang sederhana. Mereka boleh berbincang dan mendapat bimbingan serta khidmat nasihat daripada guru mereka. Dengan cara ini. Selain mengatasi kelemahan dalam pengajaran. guru menggunakan pendekatan syarahan dalam menyampaikan pengajaran. murid-murid berkenaan dapat mengatasi masalah mereka dan seterusnya meningkatkan penguasaan pembelajaran. Keadaan ini memerlukan pengubahsuaian dalam penyampaian guru agar pembelajaran lebih berkesan. Penilaian formatif juga bertujuan untuk memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid. Dengan mengadakan ujian formatif. Berasaskan penilaian yang dijalankan guru dapat mengenal pasti aspek atau topik yang menunjukkan kecenderungan murid-murid masih lemah dan topik yang telah dikuasai oleh murid. Pendekatan yang diambil oleh guru berkenaan tidak semestinya sama dalam semua sesi pembelajaran yang dikendalikan. Hal ini melalui perbandingan yang boleh dibuat antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian murid-murid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh muridmurid dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil. satu ujian formatif dilakukan dan mendapati kebanyakan murid kurang memahami topik yang diperkatakan. Dengan cara itu.dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Maklumat yang diperolehi daripada siri ujian yang dijalankan dapat digunakan oleh murid-murid untuk mengatasi kelemahan mereka.

Dengan adanya gred yang diberikan. Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Ia memberikan motivasi kepada guru untuk terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kecemerlangan pelajar. Kesimpulannya.sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran. ia memberikan harapan tinggi mereka untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran.5 PENILAIAN SUMATIF Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran. penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. penilaian atau ujian formatif adalah suatu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat dalam membantu pelajar dan guru. penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan. 2. Tujuan penilaian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid-murid. Kedua. Dengan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian. Manakala pada pihak murid-murid pula. Maklum balas yang diperolehi dapat digunakan oleh guru dan murid-murid serta merta dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang wujud. peratusan objektif yang dapat dicapai oleh pelajar dapat diketahui. Dengan cara ini guru boleh membuat kesimpulan peringkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar . akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan antara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar.

vi. Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item. Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud pada item berkenaan. Item objektif diasingkan dengan item mengisi tempat kosong. Item juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras kemahiran kognitif. ii. Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif. daya diskriminasi item. v. Misalnya mengelompokkan item mengikut bentuk yang sama. kesahan dan kebolehpercayaan . Misalnya menyusun soalan bermula aras rendah diikuti aras lebih tinggi.lemah. peperiksaan percubaan. iii. Setiap item haruslah menguji objektif pelajaran yang telah ditetapkan. esei dan sebagainya. Bagi memastikan keberkesanan dalam pentadbiran penilaian sumatif. UPSR. PMR dan sebagainya. Ini bagi memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi. iv. Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian. tempoh penilaian. Ini dapat mengelakkan berlakunya bias dalam pemberian markah murid-murid. Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal. langkah-langkah berikut harus diberikan penekanan: i. ketunggalan item. kandungan dan sebagainya. vii. bentuk item. Mengumpul item secara sistematik. jumlah item. sederhana dan cemerlang. Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji.

sederhana dan cemerlang serta kelas (bilik darjah) yang lemah dan cemerlang. barulah mereka dibenarkan untuk mengambil kursus tersebut. keputusan penilaian sumatif juga dapat memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan. 2. Item yang sama ditadbir kepada beberapa kumpulan bagi tujuan membuat perbandingan pencapaian yang diperolehi. .berkenaan serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor) dapat berperanan dengan baik. penilaian sumatif untuk menentukan pencapaian murid sebagai satu kumpulan dengan membezakan antara pencapaian pelajar berdasarkan gred yang telah ditentukan. Dengan cara itu. Penilaian sumatif juga dapat dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan. Selain itu. penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Sekiranya murid-murid berkenaan sudah mencapai peringkat tertentu.5. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan. Guru atau pendidik juga dapat membuat ramalan akan kejayaan murid dalam sesuatu mata pelajaran. Pencapaian pada peringkat awal biasanya mempunyai perhubungan yang tinggi dengan peringkat pencapaian yang seterusnya. Misalnya. kemahiran mengenal huruf murid akan menjadi ramalan kepada kemahiran untuk menyusun hurufhuruf dalam membentuk perkataan pada masa depan. Selain itu. Sebelum memulakan sesuatu kursus baru murid-murid dikehendaki terlebih dahulu menduduki ujian yang menentukan peringkat pencapaian mereka agar dapat memastikan murid-murid berkenaan telah menguasai kemahiran asas yang diperlukan dalam sesuatu kursus baru berkenaan.1TUJUAN PENILAIAN SUMATIF Pada umumnya. perbandingan pencapaian dapat dibuat dalam menentukan kelompok pelajar lemah.

Kesimpulannya. penilaian ini juga dapat digunakan secara menyeluruh dalam memperbaiki sesuatu kurikulum kerana keputusan yang diperolehi lebih menyeluruh. penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan telah lama dilaksanakan dalam dunia pendidikan dengan tujuan utama ialah untuk memberikan gred kepada pencapaian murid. Di samping itu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->