Konsep Penilaian

Konsep Penilaian
• •

Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan. Melalui aktiviti penilaian, guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terdapat 2 jenis penilaian di sekolah iaitu: 1. Penilaian Formatif 2. Penilaian Sumatif

Penilaian Formatif
• • • •

Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Maka guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat.

Penilaian Sumatif
• • • •

Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR, PMR, SPM dan STPM biasanya dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara.

Objektif Penilaian di Sekolah (Formatif dan Sumatif)
• • •

Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa Mengetahui keberkesanan pengajaran

Melalui aktiviti tindakan susulan yang efektif. Menurut Cronbach (1970). Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. berketerampilan. guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat dan dalam diri murid dari aspek kognitif/pemikiran afektif/perasaan dan tingkah laku moral. bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar. Kekuatan murid yang telah menguasai sesuatu nilai dan tindakan secara bermoral dapat diperkukuh dan diperkayakan. Dengan itu. Atas dasar inilah sistem pendidikan menetapkan satu standard atau benchmark yang menetapkan satu sistem yang dapat diguna pakai dan diaplikasikan dengan jayanya dalam sistem pendidikan negara (Mak Soon Sang:1988). Matlamat sistem pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat dan Negara ke arah melahirkan insan yang seimbang.• • Merancang dan mengubah suai pengajaran Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta Kepentingan Penilaian dalam Pendidikan Moral • • • Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. . Ujian atau sistem peperiksaan adalah “kayu ukur” bagi menyukat sejauh manakah keberkesanan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dalam melahirkan pelajar yang seimbang dalam segenap aspek yang dicita-citakan. berakhlak mulia dan berilmu. Pendahuluan Penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P). Kecemerlangan system penilaian dan peperiksaan akan dapat meletakkan negara pada landasan yang betul untuk merealisasikan wawasan 2020 dengan lahirnya generasi yang berwibawa dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu.

Oleh yang demikaian. Dalam contoh di atas. Secara kuantitatif. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Nazrin yang mendapat markah sebanyak 90% dalam sesuatu kemahiran bahasa mungkin dinilai sebagai mencapai tahap cemerlang dan Fiqah pula yang mendapat jumlah markah sebanyak 10% mungkin dinilai sebagai berada pada tahap yang sangat lemah. Secara kualitatif pula. kemajuan dan pencapaian murid. guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan. Nazrin telah menunjukkan kemajuan yang amat baik atau cemerlang dalam kemahiran bahasa.Konsep Penilaian Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. perkataan cemerlang. Guru menentukan hasil . baik. mungkin tidak mengikut angka yang tepat. Penilaian boleh dijalankan secara formatif dan sumatif. Penilaian juga merupakan satu proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan berkenaan dengan kemajuan. penilaian merujuk proses mentafsir atau memberi nilai yang bercorak kualitatif tentang sesuatu kemahiran bahasa berdasarkan jumlah markat pencapaian hasildaripada pengukuran yang telah dilakukan secara kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Contohnya. tetapi dapat menjelaskan atau menerangkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat secara nyata.sederhana. maklumat dapat dinyatakan. lemah atau sangat lemah yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markat yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. Dari itu penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kualitatif dan / atau kuantitaif. Jadi. perkembangan. kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. diperkemas dan diringkaskan dalam kaedah atau gambaran yang lebih mudah difahami. penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh dikumpul. disusun. Dengan demikian. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran.

TenBrink (1974:8). Definisi penilaian Stufflebeam et. Terry D. merancang dan membina instrumen penilaian. andproviding useful information for judging decision alternatives. Oleh itu penilaian merupakan satu aktiviti yang amat bermakna dan bermanfaat yang perlu dilakukan seiring dengan proses Pengajaran & Pembelajaran (P&P). maksud penilaian merangkumi dan menjangkau lebih daripada‘pengujian’ dan ‘pengukuran’.pembelajaran yang hendak dinilai. Penilaian merupakan perihal atau perbuatan. menganalisis maklumat penilaian. Proses ini amat penting bagi mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran selain memastikan para pelajar tidak tergelincir daripada mengikuti sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan.1990:4). pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Begitu juga. Definisi lain pula mengklasifikasikan penilaian sebagai pertimbangan profesional atau sebagai satu proses yang membenarkan seseorang membuat pertimbangan tentang kebaikan atau nilai sesuatu. menilai dan menaksir (Kamus Dewan. emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. obtaining. rohani. melapor dan membuat tindakan susulan. Jika digunakan begini. menganalisis dan menginterpretasi maklumat bagi menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran. Justeru penilaian ialah suatu proses yang berterusan bagi mendapatkan maklumat semula dengan tujuan supaya penggubahan kepada pelajar dalam aspek pemikiran. guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek. . Melalui aktiviti penilaian. Adalah penting usaha membentuk pelajar mencakupi segala aspek ini sentiasa dikaji bagi memastikan keberkesanan sukatan dan aktiviti yang dijalankan dapat memenuhi kehendak dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. al. penilaian boleh dijelaskan sebagai satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul.1994:930). (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating. perasaan dan tingkahlaku dapat dilakukan dengan sempurna (Abu Bakar Nordin.

Maka guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. penguasaan.Dalam konteks dunia pendidikan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. pencapaian para pelajar dalam ujian dan peperiksaan yang diadakan bagi mengatasi masalah yang timbul sebelum pelajar menduduki peperiksaan sebenar kelak (Gay:1985). Justeru penilaian yang dilakukan di sekolah adalah satu usaha berstruktur dan bersistem bagi mengkaji perubahan. Secara menyeluruh. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Penilaian Formatif Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. peperiksaan. Maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. prosese penilaian membabitkan banyak perkara kerana terangkum di dalamnya proses ”ujian”. pengukuran yang bertujuan untuk melihat kemampuan pelajar menguasai apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian juga merupakan satu proses memperolehi maklumat secara bersistem dalam usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang paling wajar. Penilaian Sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. PMR. SPM dan STPM biasanya dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Phopham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Tujuan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran .

Ujian juga digunakan untuk menilai pembelajaran pelajar. Untuk mengetahui keupayaan. ii. ujian-ujian seperti ini disediakan . guru boleh menjalankan satu ujian ringkas untuk menilai sama ada objektif pelajaran tercapai atau tidak. Sebaliknya. Dengan lain perkataan guru-guru itu dapat melihat sejauh manakah pengajarannya itu berhasil. Daripada ujian inilah guru-guru biasanya dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya. Tinggi peratus yang lulus bermakna berjayalah seseorang guru itu mengajar pelajarnya. Setelah satu-satu unit pelajaran selesai diajar. Para pelajar sering mengalami trauma bila berhadapan dengan ujian. Selain guru. Untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. ibu bapa juga akan tahu aras pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran yang berkenaan. Hasil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. maka pembelajaran boleh dikatakan telah berlaku. Kepentingan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ketara dan sangat penting. Setelah diumumkan gred atau markah yangdiperoleh. kepentingan penilaian adalah seperti berikut: i. Sekiranya tercapai. kejayaan mahupun kegagalan mereka bertitik -tolak daripada ujian yang menilai mereka sebagai orang yang pandai atau lemah. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mereka selalunya resah apabila menerima keputusan ujian pelajarnya. Begitu juga guru. Kejayaan dan kegagalan mereka mengajar terletak pada keputusan pencapaian pelajarnya.Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yangdisampaikan itu difahami oleh pelajar. rendah peratus lulus. Ujian seperti ini biasanya disebut sebagai praujian atau ‘pretest’. Apatah tidaknya. Biasanya. seseorang guru itu perlu bertindak membaiki cara pengajarannya. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar. Oleh itu. tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu bidang pelajaran akan diketahui.

Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapatmempertingkatkan pengajaran mereka. 1. . Untuk membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain. iii. v. Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Kesimpulan Sistem penilaian dan peperiksaan meletakkan satu standard yang tinggi supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berwibawa. Untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Melaluinya mereka berpeluang untuk mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. Ini penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar. vi.Ujian dan penilaian adalah juga berguna kepada pelajar-pelajar. Tujuannya ialah untuk kerja-kerja pemulihan dan pengayaan. Pengendalian sistem peperiksaan dan penilaian yang profesional dan sistematik menjadikan sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. iv. sasteradan teknikal. vii. Guru-guru dengan mudah dapat menyalurkan pelajarpelajar mereka ke jurusan-jurusan tertentu mengikut kebolehan mereka sepeti jurusan sains.oleh guru sendiri untuk menguji aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran tertentu. Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu. Tujuannya ialah untuk melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang dan digunakan maklumat ini untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya.

Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat dan dalam diri murid dari aspek kognitif/pemikiran afektif/perasaan dan tingkah laku moral. Melalui aktiviti tindakan susulan yang efektif. .