P. 1
Konsep Penilaian

Konsep Penilaian

|Views: 3|Likes:
psv
psv

More info:

Published by: Hazell Stephanie Christee Anis on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

Konsep Penilaian

Konsep Penilaian
• •

Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan. Melalui aktiviti penilaian, guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terdapat 2 jenis penilaian di sekolah iaitu: 1. Penilaian Formatif 2. Penilaian Sumatif

Penilaian Formatif
• • • •

Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Maka guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat.

Penilaian Sumatif
• • • •

Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR, PMR, SPM dan STPM biasanya dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara.

Objektif Penilaian di Sekolah (Formatif dan Sumatif)
• • •

Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa Mengetahui keberkesanan pengajaran

• • Merancang dan mengubah suai pengajaran Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta Kepentingan Penilaian dalam Pendidikan Moral • • • Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Menurut Cronbach (1970). . Kekuatan murid yang telah menguasai sesuatu nilai dan tindakan secara bermoral dapat diperkukuh dan diperkayakan. berakhlak mulia dan berilmu. Matlamat sistem pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat dan Negara ke arah melahirkan insan yang seimbang. di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar. berketerampilan. bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Kecemerlangan system penilaian dan peperiksaan akan dapat meletakkan negara pada landasan yang betul untuk merealisasikan wawasan 2020 dengan lahirnya generasi yang berwibawa dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Ujian atau sistem peperiksaan adalah “kayu ukur” bagi menyukat sejauh manakah keberkesanan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dalam melahirkan pelajar yang seimbang dalam segenap aspek yang dicita-citakan. guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat dan dalam diri murid dari aspek kognitif/pemikiran afektif/perasaan dan tingkah laku moral. ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu. Atas dasar inilah sistem pendidikan menetapkan satu standard atau benchmark yang menetapkan satu sistem yang dapat diguna pakai dan diaplikasikan dengan jayanya dalam sistem pendidikan negara (Mak Soon Sang:1988). Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu. Pendahuluan Penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P). Melalui aktiviti tindakan susulan yang efektif.

maklumat dapat dinyatakan.Konsep Penilaian Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Dari itu penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kualitatif dan / atau kuantitaif. maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh dikumpul. perkembangan. Penilaian juga merupakan satu proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan berkenaan dengan kemajuan. Secara kualitatif pula. Oleh yang demikaian. lemah atau sangat lemah yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markat yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. tetapi dapat menjelaskan atau menerangkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat secara nyata. perkataan cemerlang. kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Dalam contoh di atas. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Nazrin telah menunjukkan kemajuan yang amat baik atau cemerlang dalam kemahiran bahasa. kemajuan dan pencapaian murid. Contohnya. Secara kuantitatif. disusun. Jadi. penilaian merujuk proses mentafsir atau memberi nilai yang bercorak kualitatif tentang sesuatu kemahiran bahasa berdasarkan jumlah markat pencapaian hasildaripada pengukuran yang telah dilakukan secara kuantitatif. mungkin tidak mengikut angka yang tepat. Nazrin yang mendapat markah sebanyak 90% dalam sesuatu kemahiran bahasa mungkin dinilai sebagai mencapai tahap cemerlang dan Fiqah pula yang mendapat jumlah markah sebanyak 10% mungkin dinilai sebagai berada pada tahap yang sangat lemah. baik. penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. diperkemas dan diringkaskan dalam kaedah atau gambaran yang lebih mudah difahami. Penilaian boleh dijalankan secara formatif dan sumatif.sederhana. Guru menentukan hasil . Dengan demikian. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran.

(1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating. Terry D. Adalah penting usaha membentuk pelajar mencakupi segala aspek ini sentiasa dikaji bagi memastikan keberkesanan sukatan dan aktiviti yang dijalankan dapat memenuhi kehendak dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.1994:930). menilai dan menaksir (Kamus Dewan. . Melalui aktiviti penilaian. menganalisis maklumat penilaian. Justeru penilaian ialah suatu proses yang berterusan bagi mendapatkan maklumat semula dengan tujuan supaya penggubahan kepada pelajar dalam aspek pemikiran. Definisi lain pula mengklasifikasikan penilaian sebagai pertimbangan profesional atau sebagai satu proses yang membenarkan seseorang membuat pertimbangan tentang kebaikan atau nilai sesuatu. Proses ini amat penting bagi mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran selain memastikan para pelajar tidak tergelincir daripada mengikuti sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan. Definisi penilaian Stufflebeam et. perasaan dan tingkahlaku dapat dilakukan dengan sempurna (Abu Bakar Nordin. merancang dan membina instrumen penilaian. al. pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. melapor dan membuat tindakan susulan. maksud penilaian merangkumi dan menjangkau lebih daripada‘pengujian’ dan ‘pengukuran’. Begitu juga.1990:4). Oleh itu penilaian merupakan satu aktiviti yang amat bermakna dan bermanfaat yang perlu dilakukan seiring dengan proses Pengajaran & Pembelajaran (P&P). andproviding useful information for judging decision alternatives. Penilaian merupakan perihal atau perbuatan. emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek. penilaian boleh dijelaskan sebagai satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul. Jika digunakan begini. rohani. obtaining. menganalisis dan menginterpretasi maklumat bagi menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran. TenBrink (1974:8).pembelajaran yang hendak dinilai.

peperiksaan. SPM dan STPM biasanya dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. prosese penilaian membabitkan banyak perkara kerana terangkum di dalamnya proses ”ujian”. Penilaian juga merupakan satu proses memperolehi maklumat secara bersistem dalam usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang paling wajar.Dalam konteks dunia pendidikan. pengukuran yang bertujuan untuk melihat kemampuan pelajar menguasai apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Penilaian Formatif Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara menyeluruh. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. PMR. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Penilaian Sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Tujuan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran . Maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Maka guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Phopham (1975) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. pencapaian para pelajar dalam ujian dan peperiksaan yang diadakan bagi mengatasi masalah yang timbul sebelum pelajar menduduki peperiksaan sebenar kelak (Gay:1985). penguasaan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Justeru penilaian yang dilakukan di sekolah adalah satu usaha berstruktur dan bersistem bagi mengkaji perubahan. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran.

Oleh itu. Biasanya. mereka selalunya resah apabila menerima keputusan ujian pelajarnya. ii. ibu bapa juga akan tahu aras pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran yang berkenaan. kejayaan mahupun kegagalan mereka bertitik -tolak daripada ujian yang menilai mereka sebagai orang yang pandai atau lemah. Daripada ujian inilah guru-guru biasanya dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya. Begitu juga guru. Kepentingan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ketara dan sangat penting. Tinggi peratus yang lulus bermakna berjayalah seseorang guru itu mengajar pelajarnya.Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yangdisampaikan itu difahami oleh pelajar. Para pelajar sering mengalami trauma bila berhadapan dengan ujian. Untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kepentingan penilaian adalah seperti berikut: i. Selain guru. Apatah tidaknya. maka pembelajaran boleh dikatakan telah berlaku. tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu bidang pelajaran akan diketahui. kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar. Hasil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. Setelah satu-satu unit pelajaran selesai diajar. rendah peratus lulus. Sebaliknya. Setelah diumumkan gred atau markah yangdiperoleh. Untuk mengetahui keupayaan. Kejayaan dan kegagalan mereka mengajar terletak pada keputusan pencapaian pelajarnya. Dengan lain perkataan guru-guru itu dapat melihat sejauh manakah pengajarannya itu berhasil. Sekiranya tercapai. seseorang guru itu perlu bertindak membaiki cara pengajarannya. Ujian seperti ini biasanya disebut sebagai praujian atau ‘pretest’. guru boleh menjalankan satu ujian ringkas untuk menilai sama ada objektif pelajaran tercapai atau tidak. Ujian juga digunakan untuk menilai pembelajaran pelajar. ujian-ujian seperti ini disediakan .

Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu. Untuk membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Tujuannya ialah untuk melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang dan digunakan maklumat ini untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya. 1. Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.oleh guru sendiri untuk menguji aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran tertentu. Untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.Ujian dan penilaian adalah juga berguna kepada pelajar-pelajar. vi. v. Guru-guru dengan mudah dapat menyalurkan pelajarpelajar mereka ke jurusan-jurusan tertentu mengikut kebolehan mereka sepeti jurusan sains. Untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain. Kesimpulan Sistem penilaian dan peperiksaan meletakkan satu standard yang tinggi supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berwibawa. iv. vii. . iii. Ini penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar. Untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Pengendalian sistem peperiksaan dan penilaian yang profesional dan sistematik menjadikan sistem pendidikan kita diiktiraf dunia. Melaluinya mereka berpeluang untuk mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. sasteradan teknikal. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapatmempertingkatkan pengajaran mereka. Tujuannya ialah untuk kerja-kerja pemulihan dan pengayaan.

Melalui aktiviti tindakan susulan yang efektif. guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat dan dalam diri murid dari aspek kognitif/pemikiran afektif/perasaan dan tingkah laku moral. .Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->