JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

Sebutan dan bunyi yang berlainan akan . antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. penentuan ganjaran. dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. semantik.Secara umumnya. penglibatan ibu sangatlah penting. Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. membuat penilaian.pembetulan semula dan yang lain lagi.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan. persampelan masa dan sebagainya. kejelakan. sekunder dan sosial. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Melalui lima pentaksiran aspek ini. kupon dan lain-lain. menentukan tingkah laku sasaran. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. sintaksis . menjalankan program . Selain itu juga. Lima komponen utama itu ialah fonologi. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. morfologi dan juga pragmatik. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. dendaan. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. timed out . mengenal pasti masa pelaksanaan.

Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Selain itu juga. perkataan. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. konsep. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. . Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. dan morfem. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Sebagai contoh ”base”. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. perkataan ”pin” dan ”tin”. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. contohnya perkataan ”basement”. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. pengguguran dan sebagainya. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. pengalaman dan sebagainya. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Sebagai contoh. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa.memberikan makna yang lain. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. penambahan. Dalam pentaksiran lisan.

Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. perbincangan. Berdasarkan faktor itu. Sebagai contoh. dan bahasa. berpandukan . selepas memperdengarkan beberapa perkataan. ucapan . Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan.Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. pemvokalan yang betul. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. mimik muka atau gesture. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Selain itu. temuduga. terdapat beberapa cara dan kaedah. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. perasaan. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Selain daripada ujian juga.

ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. deskripsi lisan. perbualan. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. ”inversion” . ”substitution” . perkataaan. Antaranya ialah. ny. morfolgi. retelling. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Pelajar boleh diuji membaca huruf . ”think aloud”. sy.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. dan juga penilaian kendiri. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Dalam melakukan ujian diagnostik. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. analisis kesalahan. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. temubual. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. menulis dan bahasa. ayat dan teks. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. ”omission” dan banyak lagi. Selain itu. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). . Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. suku kata . Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. ng. sintaksis dan semantik. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. persembahan oleh murid. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. jurnal murid. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. Selain itu. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. senarai semak dan soalan. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. hasil tulisan selepas bacaan.

Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan.Selain itu. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. Mercer. temuduga. dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Lenz. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Apa yang penting disini. (lam pu). Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. (1991). Definisi bagi menulis adalah. Menurut Hughes. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. motor. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. suku kata kv. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. temubual. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. nama huruf besar. Bagi kemahiran mendengar pula. perkataan kv +kv dan banyak lagi. dan Hoffman. suku kata v. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens.( maKan). kefahaman inferens dan kemahiran mendengar.

Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. analisis kesalahan. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. darab. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. pecahan. prob. jurnal murid. Kebiasaannya. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. senarai semak dan soalan. temuduga. perbualan . Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. penolakan. Melalui proses ini. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . deskripsi lisan. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. deskripsi penulisan. perpuluhan. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. duit dan lain –lain lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful