P. 1
Nota Jenis-jenis Pentaksiran 1

Nota Jenis-jenis Pentaksiran 1

|Views: 14|Likes:
Published by liesalia
bmm3
bmm3

More info:

Published by: liesalia on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. menentukan tingkah laku sasaran. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa.pembetulan semula dan yang lain lagi. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Melalui lima pentaksiran aspek ini. penentuan ganjaran. dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. sekunder dan sosial. timed out . masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. kupon dan lain-lain. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. dendaan. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . menjalankan program . persampelan masa dan sebagainya. semantik. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. morfologi dan juga pragmatik. Lima komponen utama itu ialah fonologi. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. membuat penilaian.Secara umumnya. sintaksis . mengenal pasti masa pelaksanaan. Selain itu juga. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. penglibatan ibu sangatlah penting. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan . Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. kejelakan.

ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. konsep. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. . Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). contohnya perkataan ”basement”. penambahan. perkataan ”pin” dan ”tin”. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. perkataan. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Selain itu juga. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Dalam pentaksiran lisan. Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. Sebagai contoh ”base”. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. pengalaman dan sebagainya.memberikan makna yang lain. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. dan morfem. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. pengguguran dan sebagainya. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Sebagai contoh. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita.

Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Selain daripada ujian juga. berpandukan .Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. dan bahasa. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. Sebagai contoh. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. terdapat beberapa cara dan kaedah. Selain itu. Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. perasaan. perbincangan. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. temuduga. Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. mimik muka atau gesture. Berdasarkan faktor itu. ucapan . Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. pemvokalan yang betul. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan.

pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. deskripsi lisan. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. persembahan oleh murid. Dalam melakukan ujian diagnostik. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. hasil tulisan selepas bacaan. sintaksis dan semantik. temubual. ”think aloud”. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. ng. senarai semak dan soalan. dan juga penilaian kendiri. perkataaan. jurnal murid. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. menulis dan bahasa. . Selain itu. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. retelling. ”substitution” . ny. ayat dan teks. sy. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Selain itu. ”inversion” . Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. perbualan. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Pelajar boleh diuji membaca huruf . Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. ”omission” dan banyak lagi. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. suku kata . Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Antaranya ialah. morfolgi. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. analisis kesalahan. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan.

kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. perkataan kv +kv dan banyak lagi. Lenz. suku kata v. Apa yang penting disini. dan Hoffman. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. nama huruf besar. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. Bagi kemahiran mendengar pula. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. suku kata kv. (lam pu). Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca.Selain itu.( maKan). Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. (1991). dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. Mercer. temubual. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. temuduga. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. Menurut Hughes. Definisi bagi menulis adalah. motor. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual.

deskripsi penulisan. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. temuduga. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. Melalui proses ini. pecahan. perpuluhan. penolakan. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. analisis kesalahan. senarai semak dan soalan. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. prob. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. duit dan lain –lain lagi. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. jurnal murid. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. perbualan . Kebiasaannya. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. darab. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. deskripsi lisan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->