JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

menentukan tingkah laku sasaran.pembetulan semula dan yang lain lagi.Secara umumnya. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan . antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Selain itu juga. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. penentuan ganjaran. kupon dan lain-lain. Melalui lima pentaksiran aspek ini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. persampelan masa dan sebagainya. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . sekunder dan sosial.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. menjalankan program . tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. sintaksis . Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. semantik. morfologi dan juga pragmatik. timed out . Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. kejelakan. mengenal pasti masa pelaksanaan. Lima komponen utama itu ialah fonologi. dendaan. Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. membuat penilaian. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. penglibatan ibu sangatlah penting.

memberikan makna yang lain. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. konsep. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. contohnya perkataan ”basement”. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. Dalam pentaksiran lisan. Sebagai contoh. Sebagai contoh ”base”. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. perkataan ”pin” dan ”tin”. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. perkataan. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. dan morfem. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. pengalaman dan sebagainya. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. . Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Selain itu juga. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. penambahan. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . pengguguran dan sebagainya.

Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. Selain itu. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. pemvokalan yang betul. Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Selain daripada ujian juga. dan bahasa. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. mimik muka atau gesture. perasaan. berpandukan . temuduga. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. perbincangan. Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Sebagai contoh. terdapat beberapa cara dan kaedah. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. Berdasarkan faktor itu.Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. ucapan . Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan.

Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. ny. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. perkataaan. menulis dan bahasa. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. ”substitution” . jurnal murid. . ”inversion” . perbualan. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. persembahan oleh murid. sy. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. dan juga penilaian kendiri. deskripsi lisan. hasil tulisan selepas bacaan. Antaranya ialah. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. ”omission” dan banyak lagi. sintaksis dan semantik. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. morfolgi. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). ng. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Dalam melakukan ujian diagnostik. retelling. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Selain itu. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. analisis kesalahan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. ayat dan teks. ”think aloud”. suku kata . Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. temubual. Selain itu. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. senarai semak dan soalan. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. Pelajar boleh diuji membaca huruf . murid ini juga akan membaca secara terbalik. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi.

temubual. (lam pu). Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. Menurut Hughes. temuduga. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. nama huruf besar. Definisi bagi menulis adalah. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. Lenz. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual.( maKan). dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Bagi kemahiran mendengar pula. motor. Mercer. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . (1991). Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji.Selain itu. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. suku kata v. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. Apa yang penting disini. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. suku kata kv. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan. dan Hoffman. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. perkataan kv +kv dan banyak lagi.

duit dan lain –lain lagi. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. deskripsi penulisan. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. perbualan . temuduga. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. prob.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . Kebiasaannya. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. senarai semak dan soalan. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. pecahan. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. darab. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. jurnal murid. analisis kesalahan. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. deskripsi lisan. perpuluhan. penolakan. Melalui proses ini. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful