JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

morfologi dan juga pragmatik. Selain itu juga. timed out . penglibatan ibu sangatlah penting. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. menentukan tingkah laku sasaran. penentuan ganjaran.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. kupon dan lain-lain. membuat penilaian. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. sintaksis . Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . persampelan masa dan sebagainya. mengenal pasti masa pelaksanaan. menjalankan program . Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan.pembetulan semula dan yang lain lagi. dendaan. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . Sebutan dan bunyi yang berlainan akan . Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Melalui lima pentaksiran aspek ini. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya.Secara umumnya. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. semantik. dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. kejelakan. sekunder dan sosial. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. Lima komponen utama itu ialah fonologi. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah.

Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. perkataan ”pin” dan ”tin”. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Sebagai contoh ”base”. dan morfem. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. pengalaman dan sebagainya. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. . Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. penambahan. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. pengguguran dan sebagainya. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. konsep. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. perkataan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Dalam pentaksiran lisan.memberikan makna yang lain. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Selain itu juga. contohnya perkataan ”basement”. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul.

Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. temuduga.Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. terdapat beberapa cara dan kaedah. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Selain itu. kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. pemvokalan yang betul. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. Selain daripada ujian juga. Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. Sebagai contoh. Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. dan bahasa. ucapan . Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. berpandukan . Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan faktor itu. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. mimik muka atau gesture. perbincangan. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. perasaan.

dan juga penilaian kendiri. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. perbualan. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. sy. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. persembahan oleh murid. . ”inversion” . Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. retelling. suku kata . Dalam melakukan ujian diagnostik. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. hasil tulisan selepas bacaan. ”think aloud”. Antaranya ialah. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. morfolgi. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. sintaksis dan semantik. senarai semak dan soalan. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. ”substitution” . Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. ny. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. perkataaan. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. ”omission” dan banyak lagi. jurnal murid. deskripsi lisan. menulis dan bahasa. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. Selain itu. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. ayat dan teks. analisis kesalahan. Selain itu. Pelajar boleh diuji membaca huruf . ng. temubual. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca.

ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. suku kata kv. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum.( maKan). temubual. nama huruf besar. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . Mercer. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). perkataan kv +kv dan banyak lagi. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. (lam pu). Apa yang penting disini. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi.Selain itu. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. (1991). dan keupayaan membentuk konsep-konsep. motor. Menurut Hughes. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. Definisi bagi menulis adalah. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual. dan Hoffman. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. temuduga. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Bagi kemahiran mendengar pula. Lenz. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. suku kata v. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik.

darab. duit dan lain –lain lagi.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. prob. senarai semak dan soalan. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. Melalui proses ini. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. jurnal murid. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . pecahan. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. deskripsi penulisan. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. penolakan. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. analisis kesalahan. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. temuduga. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. Kebiasaannya. perpuluhan. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. perbualan . deskripsi lisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful