JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. persampelan masa dan sebagainya. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. Lima komponen utama itu ialah fonologi. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . sintaksis . Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka.pembetulan semula dan yang lain lagi. membuat penilaian.Secara umumnya. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan .belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. kejelakan. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. morfologi dan juga pragmatik. semantik. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. penglibatan ibu sangatlah penting. Melalui lima pentaksiran aspek ini. penentuan ganjaran. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. Selain itu juga. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. kupon dan lain-lain. timed out . menentukan tingkah laku sasaran. dendaan. sekunder dan sosial. menjalankan program . Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. mengenal pasti masa pelaksanaan. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan.

pengguguran dan sebagainya. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Sebagai contoh. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri.memberikan makna yang lain. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. konsep. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . contohnya perkataan ”basement”. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Sebagai contoh ”base”. Dalam pentaksiran lisan. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. perkataan ”pin” dan ”tin”. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. perkataan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. penambahan. . Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). dan morfem. Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. pengalaman dan sebagainya. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Selain itu juga.

Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. pemvokalan yang betul. Berdasarkan faktor itu. perbincangan. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. ucapan . Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. terdapat beberapa cara dan kaedah. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit.Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. temuduga. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. Sebagai contoh. Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. dan bahasa. mimik muka atau gesture. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. Selain itu. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Selain daripada ujian juga. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. berpandukan . kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. perasaan. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa.

deskripsi lisan. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. suku kata . hasil tulisan selepas bacaan. ”substitution” . retelling. Selain itu. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. perbualan. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. analisis kesalahan. ayat dan teks. jurnal murid. ng. perkataaan. ”think aloud”. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. ny. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. sy. Selain itu. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. ”inversion” . Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. temubual. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. morfolgi. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. Dalam melakukan ujian diagnostik. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Pelajar boleh diuji membaca huruf . Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. ”omission” dan banyak lagi. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. . Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. dan juga penilaian kendiri. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. sintaksis dan semantik. Antaranya ialah. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. senarai semak dan soalan. menulis dan bahasa. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). persembahan oleh murid.

Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. suku kata v.Selain itu. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Mercer. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. Apa yang penting disini. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. temuduga. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual. Lenz.( maKan). Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. (lam pu). Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Menurut Hughes. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Definisi bagi menulis adalah. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. Bagi kemahiran mendengar pula. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. motor. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. dan Hoffman. (1991). semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. suku kata kv. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. perkataan kv +kv dan banyak lagi. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. temubual. nama huruf besar.

pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. temuduga. penolakan. Kebiasaannya. deskripsi penulisan. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. analisis kesalahan. senarai semak dan soalan. pecahan. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. duit dan lain –lain lagi. jurnal murid. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. darab.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. prob. perbualan . persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. perpuluhan. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. Melalui proses ini. deskripsi lisan. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau.