JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Terdapat pelbagai pentaksiran, antaranya adalah seperti pentaksiran kemahiran pembelajaran asas,pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku, pentaksiran kemahiran bahasa yang terdiri daripada membaca, menulis dan lisan serta pentaksiran kemahiran matematik.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan yang mana meliputi aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu dalam kemahiran pembelajaran asas juga, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

Aspek yang paling banyak diperbincangkan dalam kemahiran pembelajaran asas ini ialah merupakan aspek pengamatan. Pengamatan adalah merupakan sejenis kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Dalam erti kata lain pengamatan ini berkait rapat dengan pemikiran manusia dan merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities” telah mentaksirkan pengamatan sebagai proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek

Antara komponen utama dalam pengamatan adalah terdiri daripada penglihatan, pendengaran dan juga sensori motor. Bagi kemahiran pengamatan, antara aspek yang diuji ialah diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, mengingat kembali, orientasi kedudukan, mengikut turutan, menyudah dan melengkapkan, menyalin, rajah latar belakang atau bertindih, koordinasi motor mata tangan, pertalian jarak atau ruang, gambar bersiri, kekalan atau keabadian bentuk , mencari jalan keluar dan mencari benda tersembunyi.

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU.

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan.

belaian dan penghargaan emosi kepada individu. morfologi dan juga pragmatik. timed out . sekunder dan sosial. mengenal pasti masa pelaksanaan. kupon dan lain-lain. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan.pembetulan semula dan yang lain lagi. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. persampelan masa dan sebagainya. Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. menentukan tingkah laku sasaran. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan . Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan. membuat penilaian. sintaksis . menjalankan program . penentuan ganjaran. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BAHASA LISAN Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . semantik. kejelakan. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . Lima komponen utama itu ialah fonologi. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu. Selain itu juga. Melalui lima pentaksiran aspek ini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot. dendaan. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. penglibatan ibu sangatlah penting. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas.Secara umumnya.

Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. contohnya perkataan ”basement”. dan morfem. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. perkataan. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berl ainan. Sebagai contoh ”base”. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Sebagai contoh. . Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. pengalaman dan sebagainya. penambahan. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Selain itu juga. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Hal ini sememangnya telah p un memberi maksud dan makna yang lain. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. pengguguran dan sebagainya. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. Contohnya perkat aan ”bahu” menjadi ”bau” . Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain.memberikan makna yang lain. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. konsep. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Dalam pentaksiran lisan. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Morfem adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. perkataan ”pin” dan ”tin”.

Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Berdasarkan faktor itu. penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard kepada mereka. berpandukan . Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. mimik muka atau gesture. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. Perucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. ucapan . Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. Selain daripada ujian juga. Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca.Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Selain itu. mereka juga seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan. guru boleh mengambil kira persekitaran sosial kanak-kanak tersebut. Muridmurid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan. Sebagai contoh. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. perasaan. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Antaranya guru boleh menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa mereka. dan bahasa. terdapat beberapa cara dan kaedah. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. pemvokalan yang betul. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. temuduga. perbincangan. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul.

ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. perkataaan. retelling. temubual. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. ”omission” dan banyak lagi. dan juga penilaian kendiri. morfolgi. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. suku kata . ny. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. Pelajar boleh diuji membaca huruf . ”inversion” . aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. persembahan oleh murid. ”think aloud”. jurnal murid. Selain itu. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. deskripsi lisan. ayat dan teks. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. analisis kesalahan. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. menulis dan bahasa. ng. . hasil tulisan selepas bacaan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. sy. senarai semak dan soalan. sintaksis dan semantik. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Dalam melakukan ujian diagnostik. perbualan. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. Antaranya ialah. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Selain itu. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba.arahan dan menggunakan maklumat Bagi kemahiran bacaan. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. ”substitution” . Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob.

semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. Mercer. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambanglambang bunyi bahasa kepada penulisan.Selain itu. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. Kemahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. dan Hoffman. (1991). Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. suku kata kv. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Sifat matematik tabiinya menggalakkan . (lam pu). kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. Lenz. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid.( maKan). kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. Menurut Hughes. tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. suku kata v. PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. temubual. motor. temuduga. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. Bagi kemahiran mendengar pula. dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. perkataan kv +kv dan banyak lagi. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. nama huruf besar. Apa yang penting disini. Definisi bagi menulis adalah.

darab. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. senarai semak dan soalan. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. Kebiasaannya. deskripsi lisan. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. deskripsi penulisan.pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. analisis kesalahan. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. prob. Melalui proses ini. perbualan . temuduga. jurnal murid. penolakan. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. pecahan. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. perpuluhan. Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid . kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. duit dan lain –lain lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful