P. 1
Modul Bmm3107 - Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

Modul Bmm3107 - Pengantar Linguistik Bahasa Melayu

|Views: 8|Likes:
Published by Anizah Aslam

More info:

Published by: Anizah Aslam on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

TAJUK 1

(SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK)

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. 2. Menghuraikan sejarah ilmu linguistik zaman Yunani, Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke 20 Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. 1.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom Dalam sejaran ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani.Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman praSocrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu Untuk pengetahuan anda, tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle, iaitu murid Plato. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog, iaitu Cratylus. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya, iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat alamiah,

Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. iaitu kata penghubung. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan.nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Secara umumnya. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah. 1. iaitu pertuturan. . Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa.2 Zaman Pertengahan. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tensedalam bahasa Yunani. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. khususnya untuk retorik dan puisi. iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat.participal. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Zaman Arab. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. ganti nama dan kata depan. Namun demikian. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen.

Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. Gunakan bahasa sendiri menunjukkan anda faham apa yang dibincangkan. Tahukah anda bahawa kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke-20. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. 1. iaitu bahasa berisolasi. morfologi dan sintaksis. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Sekarang mari kita bincang pula perkembangan linguistik zaman Arab. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. . kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Para pengkaji turut mengeluarkan satu teori baharu. iaitu sekitar abad ke-19. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda.Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Tugasan: Buat catatan nota dalam bentuk grafik tentang sejarah perkembangan linguistik sejak sebelum masihi hingga ke zaman moden. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasabahasa di dunia kepada tiga kelompok. iaitu antropologi dan sosiologi. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. hampir semua bahasa memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka.

Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi. iaitu pemikiran Edward Sapir. bahasa akan sentiasa berubah. Kesimpulan kajian beliau mendapati bahawa struktur bahasa merupakan unsur yang menentukan sturktur pemikiran manusia. Buku beliau bertajuk Language berbeza dengan Bloomfield kerana menggunakan pendekatan antropologi yang melihat bahasa dari segi fungsinya dalam masyarakat. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan aliran pemikiran tokoh-tokoh lingustik mengiku zaman (ii) Menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan ilmu bahasa sejak zaman awal hingga zaman moden (iii) Membuat banding beza bentuk pemikiran antara tokoh-tokoh linguistik Kerangka Tajuk Hasil pemikiran de Saussure telah melayakkan beliau diberikan jolokan sebagai “Bapa Linguistik Moden” Hasil pemikiran Bloomfield telah menghasilkan teori behaviourisme Hasil pemikiran Edward Sapir dapat diterokai melalui bukunya bertajuk Language (1881) 1. · Menurut beliau. Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure.1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik · Edward Sapir (1884 – 1939) seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi dari Amerika pada awal abad ke-20. Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal. · Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif. iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran. .Bincangkan sumbangan Plato dan Aristotle kepada perkembangan ilmu linguistik sehingga kini. · Rumusan hasil pemikiran beliau tiada bahasa yang sempurna. TAJUK 2 : PEMIKIRAN DALAM LINGUISTIK Sinopsis Tajuk dua ialah pemikiran dalam linguistik.

· Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure Dalam Bidang Linguistik · Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) ialah orang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden. . · Rumusan beliau. Ketokohan beliau sebagai ‘Bapa Ilmu Linguistik Moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden. 1. · Dalam sejarah ilmu linguistik moden. iaitu secara sinkronis dan diakronis.1. Beliau memperlihatkan konsep saintifik dalam kajiannya. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajar-pelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dianalisis secara empirikal. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. Tugasan : Buat banding beza dalam bentuk grafik antara pemikiran de Saussure dengan Bloomfield. Buku beliau yang popular ialahLanguage (1933). Beliau beranggapan bahawa bahasa sebagai pangkalan data ucapan yang boleh mengeluarkan segala unit bahasa. beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza.2 Pemikiran Leonard Bloomfield Dalam Bidang Linguistik · Bloomfield (1887 – 1949) merupakan ahli linguistik yang mempelopori teori behaviourisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli psikologi dalam menghuraikan bahasa. · De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ‘langue’ dan ‘parole’. ayat-ayat itu tersusun di dalam otak dan dikeluarkan apabila adanya rangsangan. sekiranya tingkah laku manusia lain berpunca daripada adanya rangsangan ataustimulus. maka bahasapun dapat dilahirkan sebagai gerak balas atau respons terhadap rangsangan itu. Dengan kata lain. · Beliau juga beranggapan bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciri-ciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat. Huraikan dengan ringkas menggunakan ayat sendiri sumbangan dan kesan teori behaviourisme terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubahan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut.

Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 3. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. · Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. bentuk kata. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. · Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahanbahan mengajarkan bahasa. · Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. · Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan dan hubungannya dengan pengajaran bahasa. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik (ii) Menghuraikan linguistik am atau umum. deskripsi. Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual. · Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. ejaan. iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan · Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am. iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. . linguistik sejarah. · Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan.TAJUK 3: BIDANG LINGUISTIK Sinopsis Tajuk tiga ialah bidang linguistik.

dan tidak rapat hubungannya. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. · Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan · Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. · Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa. · Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untukmembandingkan sistem-sistem fonologi. · “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. . sistem-sistem morfologi. iaitu terjemahan dan perkamusan. · Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. · Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza.· Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. · Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. iaitu secara deskriptif. · Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa. · Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: · Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. · Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. · Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan. dan leksikon. · Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. · Pada dasarnya. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. sintaksis. 3. dijangka amat tetap. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. dan perubahan-perubahan sistematik. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa.

· Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. linguistik antropologi. · Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. serta sains kognitif. 2. Tugasan: 1. · Kemudian. . Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri.3 Linguistik Kontekstual • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. · Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibandingkan itu. · Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik.· Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. · Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu 3. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. Buat perbandingan antara linguistik sejarah dengan linguistik perbandingan. Tujuan Linguistik perbandingan adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. linguistik evolusi. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. kajian perlu dilakukan secara diakronik. • Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. · Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asal usul atau etimologi sesuatu bahasa. • Sosiolinguistik. · Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. Tujuan linguistik histori adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. linguistik pengiraan. Bincangkan bidang linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian.

Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri. ada hubungan atau kaitan langsung.Tajuk 4: LINGUISTIK KONTEKSTUAL Sinopsis: Tajuk empat ialah tajuk yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. 2. makna dan kepentingan (meaningful). bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Lyons. Kuala Lumpur 2005). Hasil Pembelajaran: 1. mengikut konteks. Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Kontekstual membawa pengertian: 1. Menurut Kamus Dwibahasa (1981). Ø Linguistik kontekstual ialah bidang yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kontekstual ialah-Berkaitan dengan atau menurut konteks: penyelidikan sastera dari segi dapat merencanakan perkembangan sastera. Linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. 2. Menjelaskan perhubungan antara bahasa dan masyarakat. Menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa.Yang membawa maksud. 2. Menurut John Lyons (1968). 1968 . relevan. Kajian saintifik tentang bahasa. Mengenalpasti aspek-aspek bahasa. Definisi kontekstual: Menurut Kamus Dewan (edisi keempat).Yang berkenaan. Linguistik Kontekstual Menurut J. Dewan Bahasa dan Pustaka. Berkaitan dengan bahasa. struktur dan penggunaan bahasa dalam fungsifungsi sosial. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji . kebudayaan dan masyarakat. Kuala Lumpur 2005). Linguistik ialah1.

Antropologi Linguistik v Satu cabang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Fungsi linguistik memperkatakan tentang perkara-perkara seperti perbandingan di antara bahasa rasmi dengan bahasa vernakular yang tidak rasmi. pelacakan bahasa rahsia bajak laut. Pengertian Antropologi Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang bererti manusia dan “logy” atau “logos” bererti ilmu yang mempelajari. mantra dan pelbagai istilah lain lagi. Kesimpulannya. Merupakan satu kajian yang sangat luas dan pelbagai meliputi bermacam-macam perkara seperti fungsi bahasa. pengungkapan jati diri secara sosial melalui grafiti. peranan bahasa. . Pada prinsipnya.bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Secara mudah. iaitu satu perihal yang melibatkan apa yang dinamakan “perancangan bahasa” dalam menegakkan identiti sesebuah negara. Cenderung berfokus kepada variasi bahasa yang muncul dalam masyarakat yang kebiasaanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat. ia mengkaji mengenai aspek-aspek linguistik yang melihat aspek bahasa. penerimaan istilah akuntasi dalam kalangan ahli ekonomi. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. sosiolinguistik adalah bidang yang memperlihatkan pertalian antara bahasa dengan masyarakat. kumpulan sosial. kriteria dan persepsi kesantunan berbahasa. kata sapaan yang ditinjau dari perpaduan sosial dan jarak sosial antara penutur. masyarakat. sosiolinguistik mengkaji berbagai bahan sosio-budaya yang berhubung dengan aspek-aspek linguistik seperti perhubungan sosial harian yang berkaitan pula dengan kebudayaan. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat yang tertentu. dialek dan bentuk-bentuk gaya yang dibezakan oleh perihal taraf pemakai-pemakainya. struktur dan penggunaan bahasa yang ada dengan fungsi-fungsi sosial. Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji perhubungan di antara bahasa dan gejalanya dalam masyarakat. bahasa.

Perlakuan bahasa bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. v Salah satu cara atau kaedah yang dapat digunakan untuk melihat pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya secara terperinci adalah participant observation. Mengenal pasti prinsip-prinsip stilistik. Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. . Huraikan cabang-cabang linguistik kontekstual. menetap dan bergaul dengan etnik berkenaan sehingga kadang-kadang membawa kepada perkahwinan dan jangka masa yang lama. 2. Linguistik Antropologikal Mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. TAJUK 5 : STILISTIK Sinopsis Tajuk 5 ini melihat variasi bahasa yang bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. Stilistik Menurut Abdullah Hassan (1990) -Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa -Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan -Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan. Latihan: 1. pertalian bahasa dengan kumpulan-kumpulan etnik. Hasil Pembelajaran 1. Melihat aspek-aspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa.v Adakala disebut etnolinguistik iaitu bidang yang dikatakan memberi penumpuan kepada perhubungan di antara bahasa dengan penyelidikan primitif. v Participant observation merujuk kepada seseorang yang dihantar kepada sesuatu etnik. Melihat bagaimana keberkesanan stilistik mempengaruhi bahasa.

Stilistik dari sudut Sastera -Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. -Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik. -Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182)-stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik. penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya. -Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang. penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis. -Cabang linguistik gunaan atau terapan. . -Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. Pengenalan am Stilistik Bahasa. Prinsip Stilistik -Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. -Namun. -Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami. mudah dimengerti. banyak maksud dan mempunyai makna simbolik. khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan.-Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera. -Ketiga. -Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. -Kedua. -Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural.

melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi. -Keenam. pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya. -Kelima. Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman. pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya.M. menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran. -Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. Latihan: 1. seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya. -Semasa berkarya. sikap dan keperibadian penulis -Keempat. juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya. -Penulis mempunyai cara tersendiri. -Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. pendidikan. pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. . -Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami. Huraikan prinsip-prinsip stilistik dan bagaimanakah stilistik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. mesej atau idealisme pengarang. -Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis. (1976:7). -Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur-unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif.-Murry J. pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. -Ketujuh. kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya.

Bahasa bersifat dinamis • Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. kata). • sebagai contoh : BAHASA MELAYU buku itu sebuah buku merah pensel ini BAHASA INGGERIS that car (kereta itu) three red books (tiga buah bukuyang merah) the beautiful book (buku yang cantik itu) 2. Boleh menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. • Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan. Menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. • Walaupun begitu. 1. Hasil Pembelajaran. 3.TAJUK 6: SIFAT BAHASA Sinopsis Tajuk 6 ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky Menurut Teori Noam Chomsky. Bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Bahasa sebagai satu sistem • Bahasa mempunyai susunan yang tertentu. ayat. • Pertembungan kebudayaan. susunan perkataan . pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. nahu atau bentuk sintaksis. melainkan mengikut caracara tertentu. • Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. • Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. • Setiap bahasa mempunyai bahasa masing-masing. 2. • Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. Bahasa itu bersifat arbitrari . 1.

Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh: • dalam Bahasa Melayu itu dipanggil “pintu” • dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” • “puerta” dalam Bahasa Sepanyol. ’a’. Latihan: 1. • Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan. – pendengar : orang yang dilawan bercakap. • Ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. TAJUK 7 : VARIASI BAHASA Sinopsis Tajuk 7 ini membincang dan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Bahasa mempunyai makna Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. dan ‘m’. Bahasa itu linear • Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu. bunyi-bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’.Bahasa ialah kepunyaan . • Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama. – butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. ’ a’. Bahasa sebagai alat berkomunikasi. • • 6. ’l’. 4. Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. 5. • Faktor yang mengubah bahasanya.• Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat. • Sebagai contoh untuk menyebut kalam . huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas. – tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat. • Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu.

dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. — Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu — Variasi bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap fitur bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. — Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli-ahli bahasa. seperti dialek Kelantan. — Variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. kosa kata dan tatabahasa. — Demikian juga halnya dengan Bahasa Melayu. Perak dan Johor. makin luas daerah penyebaran bahasa itu dan makin banyak perbezaannya. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Dalam rangka Malaysia. Makin besar jumlah penuturnya. Melaka. — Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Negeri Sembilan. Pahang. Menghurai dan menjelaskan variasi-variasi bahasa. misalnya bahasa . — Aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk bahasa yang sama dan bukannya perbandingan fitur antara dua bahasa. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Melaka.masyarakat yang menuturkannya. Perak dan Johor. Terengganu. Makin besar jumlah penuturnya. seperti latar belakang pendidikan. — Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktorfaktor sosial. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Dalam konteks Malaysia. Hasil Pembelajaran 1. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Melihat pengaruh variasi bahasa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. seperti dialek Kelantan. Terengganu. 2. Makin besar jumlah penuturnya. dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza penggunaannya. Pahang. — Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. — Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu : — Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa dan — Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. Variasi Bahasa. — Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Negeri Sembilan. jenis pekerjaan. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu.

ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan (bahasa sekolah). Bahasa Isyarat — Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual. Dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia. — Dialek kawasan ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. — Daripada beberapa variasi satu bahasa. Tujuannya supaya mudah difahami. masih terdiri daripada satu keseluruhan. jawa. . sosial dan stilistik. — Dialek mempunyai bentuk tertentu. — Terdapat 3 jenis variasi iaitu variasi daerah. satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut. — Dialek merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. bukannya suara. Variasi Bahasa (Dialek) — Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. untuk berkomunikasi. bahasa tubuh. tatabahasa. dalam semua situasi rasmi seperti dalam ucapan-ucapan. dan penggunaan kata-kata tertentu.mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa. Sumatera. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina. yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. — Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard/ baku dari segi sebutan. — Variasi ini.Melayu atau bahasa Inggeris. — Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Kalimantan dan sebagainya. — Dalam bidang ilmu bahasa. — Tiap-tiap pihak harus gugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan guna sedikit sebanyak variasi bahasa yang bersifat bahasa melayu umum. cabang Nusantara. dan gerak bibir. yang dari segi sejarahnya berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek.

Amerika Serikatdan Inggeris meskipun memiliki bahasa tulis yang sama tetapi memiliki bahasa isyarat yang berbeza (American Sign Language dan British Sign Language). analisis penggunaan variasi bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Contohnya. — Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara. dan tubuh. yang memerlukan khidmat jurubahasa apabila berurusan dengan mereka yang tidak memahami bahasa berkenaan. Ada negara-negara yang memiliki bahasa tulis yang berbeza (contoh: Inggeris dengan Sepanyol). biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan.— Kaum tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini. . — Bahasa isyarat berbeza di negara-negara yang berbahasa sama. tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama. — Golongan pekak dan bisu di negara ini menggunakan kaedah Bahasa Isyarat Malaysia (BIM). lengan. orientasi dan gerak tangan. — Ini adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Hal yang sebaliknya juga berlaku. — Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) menubuhkan Pusat Latihan Malaysian Sign Language (MySL) yang digerakkan melalui sumbangan Yayasan Tan Sri Othman Yeop mensasarkan melatih 100 jurubahasa dalam tempoh lima tahun. — Biasanya bahasa isyarat ini hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kecacatan seperti bisu dan pekak. Latihan: Dengan memilih cerpen yang sesuai. serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan fikiranmereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->