P. 1
Kajian Tindakan Sains Sekolah Rendah IPGM

Kajian Tindakan Sains Sekolah Rendah IPGM

|Views: 165|Likes:
Published by SHAFIQ SUBAHIR
Kajian Tindakan Sains Sekolah Rendah IPGM
Kajian Tindakan Sains Sekolah Rendah IPGM

More info:

Published by: SHAFIQ SUBAHIR on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN 5 DALAM TAJUK ‘KITARAN AIR’ DENGAN MENGGUNAKAN PAKEJ PEMBELAJARAN “SYU POWER WATER

WHEEL”

Oleh : Nur Syuhada Binti Sobri & Wan Mazlan Bin Wan Muda Institut Pendidikan Guru Kampus Dato‟ Razali Ismail ABSTRAK Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah kesukaran murid menguasai Tajuk „Kitaran Air‟ Tahun 5. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran, didapati murid tidak dapat menguasai dan kurang pemahaman dalam tajuk ini. Penglibatan dan minat murid juga kurang memuaskan. Alat kajian yang dipilih untuk membuktikan masalah ini secara sainstifik adalah ujian pra, keputusan ujian OTI, borang pemerhatian, borang soal selidik, serta temu bual. Kajian yang dijalankan adalah kajian tindakan berbentuk Mix-method iaitu gabungan antara kajian kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan responden persempelan bertujuan. Kumpulan sasaran terdiri daripada 5 orang murid Tahun 5 Intan iaitu 4 orang perempuan serta seorang lelaki. Tindakan yang dijalankans adalah menggunakan Pakej Pembelajaran “Syu Power Water Wheel” yang menggabungkan tiga item iaitu „Roda Kitaran Air‟, „Token Cemerlan‟g dan „Smart Interactive Quiz‟ (SIQ) menggunakan perisian Power Point. Instrumen yang diguna bagi mengumpul data adalah ujian pra dan pasca, pemerhatian, soal selidik serta temubual. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan markah murid dalam ujian pra dan pos sebanyak 56%. Hasil pemerhatian membuktikan peningkatan penglibatan murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan soal selidik dan temubual positif apabila responden semakin meminati subjek sains. Pelbagai cadangan dikemukakan bagi kajian lanjutan. (Kata kunci: Pakej Pembelajaran, , penglibatan, minat, “Syu Power Water Wheel”) PENGENALAN Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting. Sesuatu proses pengajaran itu akan lebih bermakna kepada murid jika guru menggunakan BBM. Rashidi Azizan (1995) berpendapat bahawa penggunaan alat bantu mengajar juga memberi peluang kepada pelajar memperolehi pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria, iaitu deria penglihatan (contoh ABM: carta, foto, OHP), deria sentuh (contoh ABM: model, spesimen biologi), dan deria pendengaran serta penglihatan (contoh ABM: radio, televisyen, pita rakaman, video, filem, komputer). Fungsi utama ABM adalah untuk memudahkan para pelajar memahami isi pengajaran. Semasa pengkaji berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Kepong, pengkaji telah membuat satu refleksi selepas sesi pengajaran bagi Topik „Kitaran Air‟ Tahun 5. Pengkaji mendapati terdapat segelintir murid tidak dapat menguasai topik ini. Pengkaji telah membuat tinjauan masalah bagi mengenal pasti punca murid gagal dalam menjawab solan yang telah pengkaji berikan. Sewaktu proses penerangan diberikan kepada para pelajar, pengkaji mendapati ada segelintir pelajar yang kurang memberi tumpuan serta melakukan kerja lain. Penglibatan para pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kali ini amat

Kajian ini dimulakan dengan pengkaji mengenal pasti masalah yang dihadapi serta menganalisisnya secara kualitatif dan kuantitatif dengan merefleks. Pengkaji telah melaksanakan satu intervensi untuk merawat masalah ini iaitu dengan mengaplikasikan Pakej Pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟. Langkah kedua adalah merancang. Ujian pra dan pasca digunakan untuk melihat perbezaan pencapaian responden sebelum dan selepas intervensi diaplikasikan. Pakej ini telah menggabungkan 3 item iaitu „Roda Kitaran Air‟. Secara umumnya. Sekolah ini telah mengamalkan sistem „streaming class‟ iaitu menempatkan para pelajar berdasarkan pencapaian masing-masing. Bagi gelungan bertindak. Pengkaji sedar bahawa kaedah pengajaran kali ini kurang menarik serta tidak berjaya mencuri tumpuan semua pelajar untuk turut terlibat secara aktif. Kajian ini penting untuk membantu murid khususnya Tahun 5 dalam menguasai tajuk „Kitaran Air‟. Pengkaji telah mencari punca yang menyebabkan murid tidak memberi perhatian sewaktu P&P. Selain itu. Model ini dipilih kerana ianya mudah difahami dan diikuti serta memberikan pengkaji idea yang jelas tentang bagaimana untuk menjalankan kajian ini. Kelas 5 Intan merupakan kelas ke-2 dari 4 kelasTahun 5 di sekolah ini. Responden juga dipilh berdasarkan keputusan ujian pra serta ujian OTI yang rendah. Seramai lima orang responden tahun 5 Intan dari Sekolah Kebangsaan Kepong telah dipilih dalam kajian ini. soal selidik dan temu bual. Pakej pembelajaran ini menggabungkan tiga item iaitu „Roda Kitaran Air‟. Instrumen ketiga dan keempat iaitu soal selidik serta temu bual pula digunakan untuk mengukur minat murid . Pemerhatian pula dilaksanakan secara berstruktur bagi melihat peningkatan penglibatan responden sewaktu sesi p&p. „Token Cemerlang‟ dan „Smart Interactive Quiz‟.mengecewakan. pemerhatian dijalankan bagi menilai keberkesanan intervensi ini. merancang. METODOLOGI Reka bentuk kajian ini adalah kajian tindakan secara kualitatif dan kauntitatif berdasarkan model Kurt Lewin (1946). Data kajian ini dikumpul dan dianalisis menggunakan empat instrumen iaitu ujia pra dan pasca. pengkaji telah merancang satu intervensi bagi mengatasi masalah tersebut. pengkaji telah mengaplikasikan pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟. bertindak dan memerhati. Setelah itu. Menurut kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) menunjukkan guru kerap kali terikat dengan kaedah pengajaran yang lama iaitu berpusatkan guru tanpa memberi peluang kepada murid menggunakan penglibatan domain pengetahuan. pemerhatian. Model ini telah menyarankan empat langkah bagi menjalankan kajian tindakan iaitu refleksi. Pengkaji telah merancang untuk menggunakan pakej pembelajaran bagi membantu responden menguasai tajuk „Kitaran Air‟. kajian ini juga ingin melihat peningkatan penglibatan murid dalam sesi pengajarn dan pembelajaran serta bagi memupuk minat murid dalam mata pelajaran sains. kelima-lima responden ini menunjukkan tingkah laku bermasalah serta kurang terlibat sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. „Token Cemerlang. dan „Smart Interactive Quiz‟ (SIQ) menggunakan perisian Microsoft Power Point. Responden ini terdiri daripada 4 pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki dari kelas 5 Intan. Setelah pengkaji menganalisis data serta mengenal pasti masalah murid. afektif dan psikomor.

Analisis data Ujian Pra dan Pasca menunjukkan bahawa pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” terbukti berkesan dalam peningkatan pembelajaran murid. Jadual 2: Analisis Kekerapan Tingkah Laku Penglibatan Murid Tingkah Laku Murid Pengajaran Kaedah Pengajaran Pakej Semasa Guru Tradisional Pembelajaran „Syu Mengajar Power Water Wheel‟ i) Memberi tumpuan sepenuhnya terhadap 16% 96% proses pengajaran dan pembelajaran. ii) Tidak mengganggu rakan ketika guru 32% 100% sedang mengajar. Analisis borang pemerhatian menunjukkan bahawa penggunaan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” terbukti berkesan dalam peningkatan penglibatan murid sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. DAPATAN KAJIAN Objektif 1 : Keberkesanan penggunaan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” dalam peningkatan pembelajaran murid. . 1v) Tampil ke hadapan secara sukarela untuk 4% 96% melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru. Jadual 1: Analisis Keputusan Ujian Pra dan Pasca Ujian Pra (%) Ujian Pasca (%) 40 90 40 100 40 100 40 80 30 100 38 94 Responden A B C D E MIN Objektif 2 : Meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”.mempelajari subjek sains sebelum dan selepas menggunakan pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟. iii) Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 20% 96% yang diberi secara sukarela.

Saya tidak mengantuk ketika pengajaran dijalankan. Jadual 3: Analisis Soal Selidik Minat Murid Pengajaran Kaedah Tradisional Pengajaran Pakej Pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟ YA TIDAK 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Bil. 5. Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan sistem koding. Temubual telah dilaksanakan secara dua peringkat iaitu sebelum dan selepas intervensi dijalankan. 4. Saya berasa sangat teruja untuk belajar pada hari ini. 2. YA 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) TIDAK 4 (80%) 4 (80%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) Selain soal selidik. vi) Tidak membuat kerja lain. . Analisis data soal selidik membuktikan bahawa penggunaan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” terbukti berkesan bagi memupuk minat murid dalam mempelajari sains. Saya berharap pembelajaran sains selepas ini juga turut menggunakan pendekatan yang sama. 6.v) Tidak bercakap dengan rakan lain hal yang tiada kaitan dengan tugasan. Saya minat belajar sains. Saya tidak merasa bosan ketika mempelajari subjek ini. 20% 92% 16% 100% Objektif 3 : Membantu memupuk minat murid dalam mempelajari sains dengan menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”. Item 1. Transkrip jawapan responden diinterpretasikan untuk mengeluarkan tema dan jawapan yang berkaitan dengan objektif kajian. 3. pengkaji juga telah mengaplikasikan instrumen temubual. Saya berasa gembira ketika sesi pengajaran ini dijalankan. Kod-kod tema temubual bagi kajian ini adalah seperti di bawah.

B15 ) “Lagi minat. B16 ) “Minat.Jadual 4: Kod-kod bagi Tema Temubual Kod-kod bagi tema 1) Minat murid terhadap subjek sains: Minat terhadap subjek sains MNT-Ya Tidak minat terhadap subjek sains MNT.” MNT-Ya (Lampiran Q. RB.. RC.. B15 ) Dapatan di atas menunjukkan peningkatan minat responden dalam mempelajari subjek sains.. B20 ) Temubual peringkat kedua dilaksanakan selepas pengajaran dengan menggunakan pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟..” MNT-Ya (Lampiran S. PERBINCANGAN DAN CADANGAN Objektif 1 : Keberkesanan penggunaan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” dalam peningkatan pembelajaran murid.” MNT-Ya (Lampiran P. Para responden berpendapat bahawa setelah belajar dengan menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”.Ya Tidak seronok sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang dijalankan SRNK P..... B26 ) (Lampiran K. RD. MNT-Ti (Lampiran M. Sebelum pengkaji mengaplikasikan pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟. RA. Suka sains. responden telah mempelajari tajuk „Kitaran Air‟ ini secara tradisional. RB. RD..” MNT-Ya (Lampiran R. B15 ) “Lebih berminat... mereka lebih berminat untuk mempelajari subjek sains.. Hasil dari ujian pra yang telah dijalankan amat mengecewakan pengkaji. RA.” MNT-Ya (Lampiran O....Ti 2) Seronok sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran: Seronok sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang dijalankan SRNK P. Berikut merupakan beberapa pandangan yang disuarakan oleh responden selepas mereka disoal sama ada meminati subjek sains atau tidak: “A‟a lagi minat.. B15 ) “Lagi minat dari dulu.Ti Berikut merupakan pandangan beberapa orang responden terhadap subjek sains apabila pengkaji bertanya sama ada mereka meminati subjek sains sebelum intervensi dijalankan: “Tak best sangat..” MNT-Ti “Tak sangat. Minat Matematik lagi.. Responden tidak dapat .

Marzuki (2006) dalam kajian beliau bertajuk “Pelaksanaan Program Ekonomi Token Dalam Mengurangkan Tingkah Laku Bermasalah Murid Pemulihan Khas”. Penggunaan „Smart Interacitve Quiz‟ (SIQ) dalam pakej pembelajaran „Syu Power Water‟ juga turut menyumbang kepada peningkatan penglibatan responden sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. murid dapat berinteraksi dengan carta boleh gerak yang berwarna dan menarik ini. pita video dan semua alat bantu yang melibatkan deria penglihatan. Rahman bin Hj. Pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟ ini terdiri daripada tiga item iaitu „Roda Kitaran Air‟. murid terlibat aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini selari dengan kajian yang telah dijalankan oleh Collinson (2000) mendapati. Abd. Oleh itu. Selain itu. Objektif 2 : Meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”. pengkaji telah melihat perubahan penglibatan murid sebelum dan selepas tindakan dijalankan. bagi meningkatkan penguasaan pembelajaran murid. Melalui instrumen ini. rajah. dengan adanya penggunaan ICT yang berkesan. Beliau membuat kesimpulan bahawa pelaksanaan program ekonomi token berjaya mengurus perubahan tingkah laku murid. Objektif 3 : Membantu memupuk minat murid dalam mempelajari sains dengan menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”. Secara tidak langsung. „Token Cemerlang‟ dan „Smart Interactive Quiz‟ (SIQ). Rahim & Nasuha (2009) menjelaskan bahawa pakej pembelajaran ini adalah merupakan sebuah pakej yang menyediakan modul pembelajaran yang menarik. Ianya sesuai digunakan oleh guru sebagai salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran agar lebih menarik dan dapat mengekalkan minat serta fokus pelajar. penglibatan murid dalam proses pembelajaran akan meningkat. Hasil analisis data menggunakan instrumen pemerhatian telah menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan penglibatan murid selepas pengkaji mengaplikasikan pakej pembelajaran „Syu Power Water Wheel‟. pengkaji telah melaksanakan proses pengajaran dengan mengaplikasikan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”. pelajar lebih berjaya serta memberi tindak balas yang berkesan serta dapat menunjukkan bakat hebat bila menggunakan persepsi visual seperti belajar berpandukan carta. Dengan menggunakan „Roda Kitaran Air‟. Oleh itu.3% (n=29).menunjukkan prestasi yang baik. Dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Shau Kui Hiung (2009) berkenaan „Keberkesanan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran‟ menunjukkan bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkkan motivasi pelajar terhadap pelajaran merupakan peratusan yang paling tinggi 48. Kejayaan ini selaras dengan kajian yang telah dijalankan oleh Hj. Pendapat ini membuktikan bahawa pakej pembelajaran adalah sesuatu yang relevan untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan „Token Cemerlang‟ dalam kajian ini juga telah menjadi satu pendorong yang kuat bagi kejayaan meningkatkan penglibatan murid sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. .

SENARAI RUJUKAN Abdullah Othman (2002). 56-57. Shahril Anuar Abdul Ghalim (2006). Keperluan Mendidik dan Menghibur. Cadangan ketiga.) yang Utara Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (2002). Media Elektronik. Selain itu. Laporan Kajian Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Di Sekolah Rendah. Universiti Malaysia. Kajian ini jelas sekali menyatakan tentang kepentingan strategi pengajaran guru untuk memupuk minat murid dalam mata pelajaran sains. Dewan Agama.Mgmt. Hasil dapatan ujian korelasi menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara faktor minat dengan fakor strategi pengajaran guru. A Survey of Elementaru Students‟ Learning Style and Academic Success. Kementerian Pelajaran Malaysia. kajian seterusnya perlu menggunakan pelbagai instrumen lain seperti analisis dokumen bagi melihat keberkesanan pendekatan yang diaplikasikanSelain itu. Hlm. E. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Kajian yang dijalankan menunjukkan peningkatan minat turut berlaku selepas pengajaran menggunakan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel”. Dapatan ini disokong dengan dapatan Abdullah Othman (2002) setelah menjalankan kajian mengenai persepsi pelajar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran mata pelajaran sains. Ini bertujuan bagi melihat keberkesanan penggunaan token ini ke atas murid dalam kumpulan. oleh itu cadangan pertama pengkaji adalah menambah bilangan responden murid supaya hasil dapatan kajian lebih jitu dan dapat dimanfaatkan keberkesanan kajian ini kepada lebih ramai murid. Conllison. Contemporary Education (71): 42-47 Preferences Khaziyati Osman dan Sabariah Sharif (2009). M. . Persepsi Pelajar Terhadap Faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran mata pelajaran sains. Tinjauan Keperluan Perkembangan Profesionalisme Guru dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. pengkaji juga mencadangkan agar kajian ini diperluaskan lagi untuk topik-topik lain dalam subjek sains selain boleh digunakan dalam subjek lain bagi melihat keberkesanan pakej pembelajaran “Syu Power Water Wheel” ini. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan.Sc. CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Memandangkan kajian ini dilaksanakan dengan batasan kajian yang hanya menggunakan 5 orang responden. pengkaji mencadangkan agar mengaplikasikan „Token Cemerlang‟ dalam bentuk kumpulan murid. Ini menunjukkan bahawa minat pelajar terhadap mata pelajaran sains bergantung juga kepada aspek strategi pengajaran guru. (Edu. (2000).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->