KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

Adat Resam dan Budaya 5. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Beri Perhatian Terhadap Murid c). Pedagogi Relevan Budaya 4. DARI ASPEK KENEGARAAN a).b). Memilih Bahan Yang Sesuai d). Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e). Penggunaan Bahasa Kebangsaan b).

orang Melayu. termasuk adat resam. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar. bahasa.3 juta yang merangkumi 91. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28.gov. 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan. orientasi politik. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. pakaian. pola keluarga. Kadazan Dusun. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral.3%) dan lain-lain (0.2 peratus bukan warganegara.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya. India. dan kegiatan ekonomi. Kristian (9. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67.7%). Justeru.3%). India (7.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula.statistics. pakaian.my 4 . kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. kegiatan ekonomi dan hiburan. Cina. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. pandangan mengenai kecantikan. Di Malaysia. tetapi di bawah sistem politik yang sama.3%.2%) dan Hindu (6. diikuti dengan agama Buddha (19. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik.4%).8%). Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www.6%). Cina (24. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa.8 peratus warganegara dan 8.

fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. Malahan. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. seperti media cetak dan media elektronik. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Walau bagaimanapun. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. Tetapi budaya massa itu. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. tidak dapat dinafikan lagi. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. Oleh itu. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. 2). Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. tetapi perlu diberikan perhatian serius. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. Selain 5 .

misalnya sebagai bahan hiburan. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. dengan pesatnya pembangunan teknologi. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Misalnya. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Malahan. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Oleh itu unsur6 . Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. mainan. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. dan keperluan yang lebih tinggi. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. merintasi kelas atau kelompok. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. 5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar.itu. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial.

2 Dalam keadaan ini. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. pakaian sebagai keperluan asas.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu.Sebagai gaya hidup bandar. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. mutu dan kecantikan. 7 . Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. Misalnya. terutama dalam industri budaya. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. 2 Mohd. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu.

Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. 8). Bagi masyarakat Melayu.7). adat istiadat. Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. bahasa. pakaian. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. dan karya seni. keturunan dan agama. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. perkakas. 10). bangunan. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 9). termasuk sistem agama dan politik.bertanggungjawab dan berguna. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. kenegaraan. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. toleransi. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. 8 . Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar.

Sebagai contoh. Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat. Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. 12). Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. sosial. dan lokasi dalam sesebuah negara. Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Ada masamasanya.Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. 13). ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.3 11). Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain.

Misalnya. dan sebagainya. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Hal ini termasuklah pakaian. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. adat resam. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). seni. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. 4 2). Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. 4 Asma Abdullah. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Sebagai contoh. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Ke Arah Glokal. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. 2006. 10 . makanan. sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi.

muih bertukar pinggan. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. dan jatidiri bangsa dan negara. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Misalnya.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. Ucapan “Selamat Hari Raya”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . Kuih. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. tradisi dan budaya sendiri. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu. iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. 5). Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair.3). Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh . Rakyat kita tidak kira keturunan. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. 4). seterusnya memupuk perpaduan. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. Kita saling menerima dan memberi.

Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. 8). kita tidak akan lupa daratan. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. Melalui budaya tradisional. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. 7). khususnya barat. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. kita mengetahui asal usul kita. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. Dengan ini. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Dengan ini. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. 12 . 6). Misalnya. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. Sebaliknya. Dari sini kita akan mendapat iktibar.

Misalnya. turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. terutama atas kepentingan komersial. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. iaitu dianggap moden dan maju. adat resam. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. misalnya dengan bekerja lebih kuat. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Malahan. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. cara merasa. 9). idea. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . dan cara perlakuan masyarakat. 10). cara berinterksi. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. yang dapat meningkatkan produktiviti.

Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak.PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Namun biarpun pahit dan pedih. 14 . Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. budaya dan kepercayaan. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar.

Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang. Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid. Oleh itu. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. meliputi daya usaha pendidikan. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Oleh itu. pembelajaran. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 .

guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. rohani. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Oleh itu. Sebagai contoh. Kecerdasan Pelbagai. 6 Salhah Abdullah. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. sayang menyayangi. 16 . 2009. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. dengan penerapan nilai ini. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. jasmanidan emosi. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Bhd. Selain itu.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. Jadi. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. budaya hormat-menghormati. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1.1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. Petaling Jaya: Longman 17 .2. Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik.

2. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. 4. 3. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. 2. 2.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. 3. sudut sejarah dan sudut patriotik. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. perbincangan. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. adat resam. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. Pengajaran dilaksanakan. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . Aktiviti-aktiviti seperti bercerita.

kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. 6. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 2. Bhd. Dari segi sosioemosi. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. c). Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. kenegaraan. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Yaakob Daud 2007.8 8 Yahya bin Don. murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. bertanggungjawab dan berguna. Aziah Ismail. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Merangsang Minda Murid 1. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. 19 . Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. keturunan dan agama. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik.5. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. 2. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. toleransi. 2.

Kuala Lumpur. moral. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. tingkahlaku. pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. sosial. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. 3. Pedagogi Satu Pengenalan. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. b). 10 Ee Ah Meng (1992). kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Fajar Bakti 20 . Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. emosi. Guru perlulah kepada semua murid. melibatkan murid secara aktif. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. Seperti yang kita sedia maklum. fizikal.9 3. 2. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. 9 Mahani Razali. Prihatin terhadap keperluan.2. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. sama ada sifat-sifat kognitif. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. Bhd. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya.10 4. 3.

c). Majid (2011). Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran.Seterusnya. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. Pengajaran kini adalah memusatkan murid. Bhd. 2. Pada zaman kini. 21 . kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah. 2. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. menjawab soalan. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Jadi. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas.11 3. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan. d). 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Jadi. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. Di samping itu. Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. Sebagai contoh. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Memilih Bahan Yang Sesuai 1.4.

Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. ii. Alat bantuan belajar juga digunakan. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. e). 4. permainan dan lain-lain. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i. DARI ASPEK KENEGARAAN a).3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya.Guru M:Murid M M M M Rajah 1. iii. ii. perbincangan. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv.

iii. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. wau. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. v. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. 2. pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). 3. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. 5. Skudai Johor: Penerbit UTM. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. acara melukis. iii. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. kaligrafi. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. 23 . mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. vi. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. ii.

kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid. 24 . Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. toleransi. kenegaraan. 5. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. keturunan dan agama. bertanggungjawab dan berguna. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar.4.

mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. 25 . penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. Pada peringkat ini juga. Hal ini kerana realitinya. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. bangsa. personaliti.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. Dengan kata lain. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. etnik. kesihatan. fizikal. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. Namun. lokasi tempat tinggal. jantina. Kesimpulannya. agama. status ekonomi kelurga. bahasa. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. emosi. tingkah laku dan sosial. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain.

Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Kuala Lumpur. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 . K. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Psikologi Pendidikan. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd Mohd. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009).RUJUKAN 1) Dari buku A. Majid (2011). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Yahya bin Don. Pedagogi Satu Pengenalan. Aziah Ismail. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Ee Ah Meng (1992). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. 2006. Aziz Deraman (2001). Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Yaakob Daud (2007). Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Kuala Lumpur: Utusan Publications. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Ke Arah Glokal..

3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia.my 27 .Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).gov. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Skudai Johor: Penerbit UTM.statistics. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful