KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

Beri Perhatian Terhadap Murid c). Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Memilih Bahan Yang Sesuai d).b). Pedagogi Relevan Budaya 4. DARI ASPEK KENEGARAAN a). Adat Resam dan Budaya 5. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e). DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Penggunaan Bahasa Kebangsaan b).

Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. India (7.gov. orang Melayu. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. diikuti dengan agama Buddha (19. dan kegiatan ekonomi. pakaian. Justeru. kegiatan ekonomi dan hiburan. Di Malaysia. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan. pandangan mengenai kecantikan.my 4 .6%). Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia.4%). tetapi di bawah sistem politik yang sama. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kristian (9.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.7%).3%). banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28.8 peratus warganegara dan 8.statistics.3%) dan lain-lain (0. pakaian. 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Cina.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar.3%. Kadazan Dusun. orientasi politik. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67. kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam.3 juta yang merangkumi 91. termasuk adat resam. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. pola keluarga. India.8%).2%) dan Hindu (6. Cina (24. bahasa.2 peratus bukan warganegara. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam.

Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. Oleh itu. tidak dapat dinafikan lagi. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. Tetapi budaya massa itu. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. 2). malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. Selain 5 . Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. Malahan. Walau bagaimanapun. seperti media cetak dan media elektronik. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. tetapi perlu diberikan perhatian serius. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini.

Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Misalnya.itu. dan keperluan yang lebih tinggi. Oleh itu unsur6 . 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. merintasi kelas atau kelompok. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. 5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. dengan pesatnya pembangunan teknologi. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Malahan. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. misalnya sebagai bahan hiburan. mainan. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat.

yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. 7 . Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama.Sebagai gaya hidup bandar. pakaian sebagai keperluan asas. 2 Dalam keadaan ini. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. terutama dalam industri budaya. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. 2 Mohd. mutu dan kecantikan. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Misalnya.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia.

termasuk sistem agama dan politik. 10). kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. bahasa. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. 9). bangunan. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri.7). perkakas. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. kenegaraan. 8). Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. adat istiadat. keturunan dan agama. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. dan karya seni. Bagi masyarakat Melayu. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu.bertanggungjawab dan berguna. toleransi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. 8 . Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. pakaian.

sosial. Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 .Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Ada masamasanya. Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. Sebagai contoh. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. dan lokasi dalam sesebuah negara. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.3 11). bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain.

Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. 4 Asma Abdullah. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. seni.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Ke Arah Glokal. Hal ini termasuklah pakaian. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. 2006. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). dan sebagainya. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Sebagai contoh. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Misalnya. 10 . makanan. adat resam. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. 4 2).

yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. 5).muih bertukar pinggan. Ucapan “Selamat Hari Raya”. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Misalnya. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh .3). Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. tradisi dan budaya sendiri. 4). agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Kuih. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). seterusnya memupuk perpaduan. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. Kita saling menerima dan memberi. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. Rakyat kita tidak kira keturunan. dan jatidiri bangsa dan negara. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu.

Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. 7). 12 . Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. Melalui budaya tradisional. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. kita mengetahui asal usul kita. Sebaliknya. Dengan ini. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. kita tidak akan lupa daratan. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. Misalnya. Dari sini kita akan mendapat iktibar. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. 6). khususnya barat. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Dengan ini.

dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. idea. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. Malahan. cara merasa. cara berinterksi. turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. adat resam. terutama atas kepentingan komersial. dan cara perlakuan masyarakat. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. yang dapat meningkatkan produktiviti. 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Misalnya. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. 10). misalnya dengan bekerja lebih kuat. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. iaitu dianggap moden dan maju.

Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. budaya dan kepercayaan.PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Namun biarpun pahit dan pedih. 14 . Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini.

Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan. Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Oleh itu.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 . Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. meliputi daya usaha pendidikan. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang. pembelajaran. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Oleh itu. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid.

Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. dengan penerapan nilai ini.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. 2009. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. jasmanidan emosi. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. Kecerdasan Pelbagai. rohani. Selain itu. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. 6 Salhah Abdullah. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. budaya hormat-menghormati. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. sayang menyayangi. Sebagai contoh. 16 . Bhd. PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Jadi.

Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.2. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah.7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1. Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Petaling Jaya: Longman 17 .1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998).

3. Pengajaran dilaksanakan. 2. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. perbincangan. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. 2. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. 2. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . 4. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. adat resam. 3. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. sudut sejarah dan sudut patriotik.

Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. 19 . Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). keturunan dan agama. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Yaakob Daud 2007. 2. 2. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya. c). murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. bertanggungjawab dan berguna. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. toleransi. 6. 2. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru.5. Dari segi sosioemosi. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. Aziah Ismail. kenegaraan. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Merangsang Minda Murid 1. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia.8 8 Yahya bin Don.

Psikologi Pendidikan. Bhd. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. 2. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2. Prihatin terhadap keperluan.9 3. Kuala Lumpur. Seperti yang kita sedia maklum. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). 3. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. 3. sosial. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. Fajar Bakti 20 . melibatkan murid secara aktif. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. sama ada sifat-sifat kognitif. Guru perlulah kepada semua murid. moral. tingkahlaku. emosi. pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. fizikal. 10 Ee Ah Meng (1992). setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. 9 Mahani Razali. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. b).2. Pedagogi Satu Pengenalan. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan.10 4.

guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. Majid (2011).11 3. Jadi.Seterusnya. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. Bhd. Selangor: Oxford Fajar Sdn. d). Jadi. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran. c). guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. menjawab soalan. Di samping itu. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. 2. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. 2. Sebagai contoh. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah.4. 21 . Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. Pengajaran kini adalah memusatkan murid. Pada zaman kini. Memilih Bahan Yang Sesuai 1. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. perbincangan. 4. Alat bantuan belajar juga digunakan.Guru M:Murid M M M M Rajah 1.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. ii. iii. permainan dan lain-lain. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . ii. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. DARI ASPEK KENEGARAAN a). e). Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i.

Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. 2. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. acara melukis. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. iii. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik.iii. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. 23 . 3. vi. kaligrafi. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. ii. v. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. wau. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. 5. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai Johor: Penerbit UTM.

Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). 5. kenegaraan. bertanggungjawab dan berguna. kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. keturunan dan agama. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. 24 . Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan.4. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. toleransi.

Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. Pada peringkat ini juga. kesihatan. agama. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. emosi. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. 25 . lokasi tempat tinggal. etnik. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. tingkah laku dan sosial. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. status ekonomi kelurga. jantina. Namun. fizikal. bahasa. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. Kesimpulannya. bangsa. personaliti. Hal ini kerana realitinya. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. Dengan kata lain.

Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). K. Yaakob Daud (2007). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).. Ee Ah Meng (1992).RUJUKAN 1) Dari buku A. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 .Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Aziah Ismail. 2006. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Yahya bin Don. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Majid (2011). Ke Arah Glokal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Bhd Mohd. Aziz Deraman (2001). Pedagogi Satu Pengenalan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Kuala Lumpur. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia.my 27 .statistics. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Mohd. . Skudai Johor: Penerbit UTM. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful