KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

Adat Resam dan Budaya 5. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e).b). DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . DARI ASPEK KENEGARAAN a). Beri Perhatian Terhadap Murid c). Penggunaan Bahasa Kebangsaan b). Pedagogi Relevan Budaya 4. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Memilih Bahan Yang Sesuai d).

Di Malaysia. kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan.3%). 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia.my 4 . betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral.8%). bahasa. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. diikuti dengan agama Buddha (19. tetapi di bawah sistem politik yang sama. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. India (7. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28. orientasi politik.gov. kegiatan ekonomi dan hiburan. pola keluarga. India. Cina (24.2 peratus bukan warganegara. pakaian. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. pakaian.6%). Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Kristian (9. Kadazan Dusun.3%. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67.7%).statistics. orang Melayu. dan kegiatan ekonomi.3 juta yang merangkumi 91.3%) dan lain-lain (0. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya.8 peratus warganegara dan 8. Justeru. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. termasuk adat resam. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.4%). Cina. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar.2%) dan Hindu (6. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya. pandangan mengenai kecantikan. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula.

Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. Oleh itu. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. tetapi perlu diberikan perhatian serius. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. Malahan. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun. Tetapi budaya massa itu. Selain 5 . seperti media cetak dan media elektronik. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. tidak dapat dinafikan lagi. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. 2). Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini.

5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. mainan. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. dan keperluan yang lebih tinggi. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. merintasi kelas atau kelompok. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. misalnya sebagai bahan hiburan. Misalnya. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Oleh itu unsur6 . Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. Malahan. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini.itu. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. dengan pesatnya pembangunan teknologi.

Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. 2 Dalam keadaan ini. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. mutu dan kecantikan. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. terutama dalam industri budaya. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu. Misalnya. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial.Sebagai gaya hidup bandar. 2 Mohd. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. pakaian sebagai keperluan asas. 7 .

perkakas.bertanggungjawab dan berguna. Bagi masyarakat Melayu.7). adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. kenegaraan. toleransi. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. termasuk sistem agama dan politik. bangunan. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. bahasa. kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. 10). kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. keturunan dan agama. Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. 8). adat istiadat. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. pakaian. dan karya seni. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. 8 . menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. 9).

Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). 12). Sebagai contoh. dan lokasi dalam sesebuah negara. Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. 13). Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . sosial. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat.3 11). Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. Ada masamasanya.Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

makanan. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. seni. Misalnya. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. adat resam. dan sebagainya. Ke Arah Glokal. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Hal ini termasuklah pakaian. 4 2). sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 10 . 4 Asma Abdullah. Sebagai contoh. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. 2006. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan.

Ucapan “Selamat Hari Raya”. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh . Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. Misalnya. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu. Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu.muih bertukar pinggan. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). seterusnya memupuk perpaduan. Kuih. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. Rakyat kita tidak kira keturunan. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. dan jatidiri bangsa dan negara. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. 5). yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Kita saling menerima dan memberi. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. tradisi dan budaya sendiri. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. 4).3). Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi.

Dari sini kita akan mendapat iktibar. Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. kita tidak akan lupa daratan. 7). 6). Dengan ini. Melalui budaya tradisional. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. Sebaliknya. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Misalnya. 8). Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. kita mengetahui asal usul kita. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. Dengan ini. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. 12 . khususnya barat. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya.

dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. Misalnya. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. cara merasa. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. 10). turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. Malahan. iaitu dianggap moden dan maju. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. cara berinterksi. yang dapat meningkatkan produktiviti. terutama atas kepentingan komersial. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. misalnya dengan bekerja lebih kuat. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. dan cara perlakuan masyarakat. adat resam. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. idea. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. 9). Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan.

Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. 14 . Namun biarpun pahit dan pedih. budaya dan kepercayaan. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan.PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang.

Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. meliputi daya usaha pendidikan. Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Oleh itu. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 . pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Oleh itu.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. pembelajaran. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid.

Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Jadi. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. 2009.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. rohani. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. dengan penerapan nilai ini. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Selain itu. sayang menyayangi. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. jasmanidan emosi. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. Bhd. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sebagai contoh. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. budaya hormat-menghormati. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 16 . bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. 6 Salhah Abdullah. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. Kecerdasan Pelbagai. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn.

Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik.2.1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah.7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1. Petaling Jaya: Longman 17 .

4. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. perbincangan. 2. Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. 3. adat resam. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. sudut sejarah dan sudut patriotik. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. 2. 3. 2. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. Pengajaran dilaksanakan. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan.

Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 2. Merangsang Minda Murid 1.8 8 Yahya bin Don. 6. toleransi. Bhd. Yaakob Daud 2007. kenegaraan. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. c). Aziah Ismail. 2.5. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. 19 . Dari segi sosioemosi. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya. 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). bertanggungjawab dan berguna. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. keturunan dan agama.

pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. Bhd. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai.2. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. tingkahlaku. sama ada sifat-sifat kognitif. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. Fajar Bakti 20 . Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Seperti yang kita sedia maklum. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. 9 Mahani Razali. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. melibatkan murid secara aktif. emosi. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a).10 4. Guru perlulah kepada semua murid. Psikologi Pendidikan. 3. moral. 10 Ee Ah Meng (1992). sosial. 2. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Pedagogi Satu Pengenalan. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. fizikal. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid.9 3. Prihatin terhadap keperluan. Kuala Lumpur. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. 3. b). Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid.

guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. 2. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan.11 3. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. c). 2. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran.Seterusnya. Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. menjawab soalan.4. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Jadi. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. Memilih Bahan Yang Sesuai 1. Jadi. Sebagai contoh. d). etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. 21 . Pengajaran kini adalah memusatkan murid. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah. Selangor: Oxford Fajar Sdn. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Di samping itu. Pada zaman kini. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran. Bhd. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. Majid (2011). Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum.

e). iii. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . Alat bantuan belajar juga digunakan. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. permainan dan lain-lain. Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. ii.Guru M:Murid M M M M Rajah 1. 4. DARI ASPEK KENEGARAAN a). Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. perbincangan. ii.

acara melukis. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Skudai Johor: Penerbit UTM. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. kaligrafi. 5. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. v.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. 3. wau. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara. vi. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. 23 . khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. 2.iii. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). iii. pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. ii.

menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 24 . toleransi. keturunan dan agama. kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. bertanggungjawab dan berguna. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. 5. Kuala Lumpur: Utusan Publications.4. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. kenegaraan.

fizikal. Namun.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. Pada peringkat ini juga. 25 . Dengan kata lain. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. emosi. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. Hal ini kerana realitinya. status ekonomi kelurga. lokasi tempat tinggal. Kesimpulannya. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. agama. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. jantina. personaliti. tingkah laku dan sosial. kesihatan. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. bangsa. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. etnik. bahasa.

Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Bhd. Ke Arah Glokal. Yahya bin Don. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). 2006. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad.. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Yaakob Daud (2007). Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Majid (2011). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 .Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ee Ah Meng (1992).RUJUKAN 1) Dari buku A. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Pedagogi Satu Pengenalan. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Aziah Ismail. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Selangor: Oxford Fajar Sdn. K. Bhd Mohd. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Aziz Deraman (2001). Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006.

Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai Johor: Penerbit UTM.gov. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). . Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Mohd.my 27 . Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www.statistics. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful