KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

b). Pedagogi Relevan Budaya 4. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Memilih Bahan Yang Sesuai d). DARI ASPEK KENEGARAAN a). Penggunaan Bahasa Kebangsaan b). Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e). Beri Perhatian Terhadap Murid c). Adat Resam dan Budaya 5.

statistics.7%). Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia.2 peratus bukan warganegara. Cina (24. India (7.2%) dan Hindu (6.3%. Di Malaysia. Kristian (9. kegiatan ekonomi dan hiburan. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam.8%). bahasa. pandangan mengenai kecantikan. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. pakaian. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar. Justeru.3%).8 peratus warganegara dan 8.gov. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. orientasi politik.my 4 . diikuti dengan agama Buddha (19. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan.3%) dan lain-lain (0.3 juta yang merangkumi 91. India. termasuk adat resam. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. pakaian. dan kegiatan ekonomi. Kadazan Dusun. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28.6%). Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya. tetapi di bawah sistem politik yang sama. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67. pola keluarga. orang Melayu. Cina. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya.4%).

dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. Tetapi budaya massa itu.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. Walau bagaimanapun. tidak dapat dinafikan lagi. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. Selain 5 . terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. 2). Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. Oleh itu. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. seperti media cetak dan media elektronik. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Malahan. tetapi perlu diberikan perhatian serius. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular.

5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Oleh itu unsur6 . Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. dengan pesatnya pembangunan teknologi. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Misalnya. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. misalnya sebagai bahan hiburan. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. merintasi kelas atau kelompok. Malahan. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. mainan. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden. dan keperluan yang lebih tinggi. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar.itu.

Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. terutama dalam industri budaya. mutu dan kecantikan. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Misalnya. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu.Sebagai gaya hidup bandar. pakaian sebagai keperluan asas.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. 7 . 2 Mohd. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. 2 Dalam keadaan ini. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial.

bahasa. perkakas. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar.bertanggungjawab dan berguna. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. dan karya seni. kenegaraan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. pakaian. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Bagi masyarakat Melayu. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. 10). 8). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum.7). bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 9). Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. termasuk sistem agama dan politik. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 8 . keturunan dan agama. kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. adat istiadat. toleransi. bangunan. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam.

Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain. Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. sosial. 13). Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. dan lokasi dalam sesebuah negara. Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. Ada masamasanya. Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Sebagai contoh. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). 12). Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat.Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat.3 11). bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain.

pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. Ke Arah Glokal. Misalnya. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. seni. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 4 2). Hal ini termasuklah pakaian. makanan. Sebagai contoh. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. 4 Asma Abdullah. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. adat resam. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. 2006. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. 10 . warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). dan sebagainya.

5). Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. Kuih. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh . Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. Ucapan “Selamat Hari Raya”. 4). Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. tradisi dan budaya sendiri. maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi.muih bertukar pinggan. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . seterusnya memupuk perpaduan. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. Kita saling menerima dan memberi. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu.3). Rakyat kita tidak kira keturunan. dan jatidiri bangsa dan negara. Misalnya. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu.

majoriti penduduknya ialah orang Melayu. 8). Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. 7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. 12 . Dengan ini. Melalui budaya tradisional. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. kita mengetahui asal usul kita. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. khususnya barat. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. 6). Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. Dengan ini. kita tidak akan lupa daratan.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. Dari sini kita akan mendapat iktibar. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. Misalnya. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Sebaliknya. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian.

Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. iaitu dianggap moden dan maju. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. dan cara perlakuan masyarakat.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. terutama atas kepentingan komersial. Malahan. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. Misalnya. misalnya dengan bekerja lebih kuat. dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. cara merasa. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. 10). Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. yang dapat meningkatkan produktiviti. cara berinterksi. adat resam. Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. idea. 9).

PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. 14 . Namun biarpun pahit dan pedih. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. budaya dan kepercayaan. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita.

Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 . Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. pembelajaran. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. meliputi daya usaha pendidikan. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid. Oleh itu. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Oleh itu. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik.

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. 16 . 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. 2009. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. 6 Salhah Abdullah. jasmanidan emosi. rohani. Oleh itu. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Kecerdasan Pelbagai. Bhd. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. Jadi.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. dengan penerapan nilai ini. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Sebagai contoh. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Selain itu. budaya hormat-menghormati. sayang menyayangi.

Petaling Jaya: Longman 17 .1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998).2.7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah.

Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. sudut sejarah dan sudut patriotik. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. 3. Pengajaran dilaksanakan. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. 2. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. 4. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. 2. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . adat resam. perbincangan. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. 2. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. 3. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1.

maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. 2.8 8 Yahya bin Don. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik. kenegaraan. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bhd. 2. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. Yaakob Daud 2007. toleransi. Merangsang Minda Murid 1. bertanggungjawab dan berguna. Dari segi sosioemosi.5. c). Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. keturunan dan agama. Aziah Ismail. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. 19 . 6. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. 2. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya.

Fajar Bakti 20 . setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. 2. Kuala Lumpur. 3. emosi. b). Bhd. Prihatin terhadap keperluan.2. fizikal.9 3. Pedagogi Satu Pengenalan. moral. 10 Ee Ah Meng (1992). guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). 3. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. Psikologi Pendidikan. sama ada sifat-sifat kognitif. melibatkan murid secara aktif. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. sosial. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. 9 Mahani Razali. Seperti yang kita sedia maklum. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. tingkahlaku. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). Guru perlulah kepada semua murid. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2.10 4.

4. Majid (2011). 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. 2. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. Sebagai contoh. Selangor: Oxford Fajar Sdn. 21 . Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan. Bhd. menjawab soalan. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. 2. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. Pengajaran kini adalah memusatkan murid. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran. Pada zaman kini. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. Di samping itu. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah.11 3. c). etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. d). Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran.Seterusnya. Jadi. Jadi. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Memilih Bahan Yang Sesuai 1.

Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i. permainan dan lain-lain. ii. perbincangan. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. e).Guru M:Murid M M M M Rajah 1. Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. Alat bantuan belajar juga digunakan. ii. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . 4. Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. iii. Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. DARI ASPEK KENEGARAAN a).

2. vi. Skudai Johor: Penerbit UTM. 23 . pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). v. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. ii.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. 5. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). wau. acara melukis. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. iii. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. 3.iii. kaligrafi. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara.

5. 24 . bertanggungjawab dan berguna.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). toleransi. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. kenegaraan. kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. keturunan dan agama. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia.4. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat.

fizikal. personaliti. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. bangsa. Kesimpulannya. Dengan kata lain. etnik. agama. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. Pada peringkat ini juga. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. bahasa. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. kesihatan. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. emosi. jantina. Namun. tingkah laku dan sosial. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. 25 . status ekonomi kelurga. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. lokasi tempat tinggal. Hal ini kerana realitinya.

RUJUKAN 1) Dari buku A.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Yahya bin Don. Aziah Ismail. Pedagogi Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 . Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Ke Arah Glokal. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Bhd Mohd.. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. 2006. Yaakob Daud (2007). Kuala Lumpur. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Aziz Deraman (2001). Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Majid (2011). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Psikologi Pendidikan. Bhd. Ee Ah Meng (1992).

Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai Johor: Penerbit UTM.my 27 . Mohd.statistics.gov. .Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful