KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Adat Resam dan Budaya 5. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Penggunaan Bahasa Kebangsaan b).b). Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e). Pedagogi Relevan Budaya 4. Beri Perhatian Terhadap Murid c). DARI ASPEK KENEGARAAN a). Memilih Bahan Yang Sesuai d).

Kristian (9. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. tetapi di bawah sistem politik yang sama. kegiatan ekonomi dan hiburan. bahasa.2 peratus bukan warganegara.gov.4%). Cina (24. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Di Malaysia.3%). India (7.3 juta yang merangkumi 91. pakaian. Kadazan Dusun.8%). Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. diikuti dengan agama Buddha (19. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa.7%). Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia.statistics. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28. kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. India.my 4 . dan kegiatan ekonomi. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Cina.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula.3%) dan lain-lain (0. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.3%. pakaian. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral.2%) dan Hindu (6. termasuk adat resam.8 peratus warganegara dan 8. Justeru. pandangan mengenai kecantikan.6%). orientasi politik. orang Melayu. pola keluarga. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya.

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. Selain 5 . teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Oleh itu. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. Malahan. Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. 2). Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. seperti media cetak dan media elektronik. tetapi perlu diberikan perhatian serius. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. Walau bagaimanapun. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. tidak dapat dinafikan lagi. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. Tetapi budaya massa itu.

terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. mainan. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. dan keperluan yang lebih tinggi. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. 5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. dengan pesatnya pembangunan teknologi. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Malahan. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. merintasi kelas atau kelompok.itu. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Oleh itu unsur6 . teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. Misalnya. misalnya sebagai bahan hiburan. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden.

mutu dan kecantikan. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. Misalnya. Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).Sebagai gaya hidup bandar. yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. pakaian sebagai keperluan asas. 2 Mohd. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. 2 Dalam keadaan ini. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. 7 . bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. terutama dalam industri budaya. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga.

Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri. Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. keturunan dan agama. pakaian. bangunan. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan.7). 8 .bertanggungjawab dan berguna. bahasa. Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. perkakas. 9). 10). Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Bagi masyarakat Melayu. termasuk sistem agama dan politik. adat istiadat. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. dan karya seni. toleransi. kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. 8). Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. kenegaraan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit.

12). Ada masamasanya. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. 3 Fauzi bin Yusoh (2004).3 11). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. 13). ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. sosial. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul.Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . Sebagai contoh. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. dan lokasi dalam sesebuah negara. Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain.

sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Hal ini termasuklah pakaian. 2006. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. Sebagai contoh. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. adat resam. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 4 2). pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. dan sebagainya. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. 4 Asma Abdullah. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. seni. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. makanan. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Misalnya. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). 10 . Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. Ke Arah Glokal.

Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu. yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. Kita saling menerima dan memberi. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair.muih bertukar pinggan. iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh . kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Kuih. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. dan jatidiri bangsa dan negara. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu. Rakyat kita tidak kira keturunan. 4). 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan.3). Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Ucapan “Selamat Hari Raya”. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. tradisi dan budaya sendiri. seterusnya memupuk perpaduan. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. 5). Misalnya.

Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. kita tidak akan lupa daratan. kita mengetahui asal usul kita. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Misalnya. 6). berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. 12 . Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. 8). Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Dari sini kita akan mendapat iktibar. Sebaliknya. Dengan ini. 7). Melalui budaya tradisional. Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. khususnya barat. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Dengan ini.

Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . cara berinterksi. Misalnya. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Malahan. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. terutama atas kepentingan komersial. dan cara perlakuan masyarakat. yang dapat meningkatkan produktiviti. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. misalnya dengan bekerja lebih kuat. 9). Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. cara merasa. turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. idea. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. adat resam. iaitu dianggap moden dan maju. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. 10).

Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Namun biarpun pahit dan pedih. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir.PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. 14 . kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. budaya dan kepercayaan. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu.

Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. pembelajaran. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. meliputi daya usaha pendidikan. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Oleh itu.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 .PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. Oleh itu. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik.

guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. Oleh itu. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. Jadi.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. Selain itu. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. Bhd. sayang menyayangi. Kecerdasan Pelbagai. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. 2009.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. 16 . budaya hormat-menghormati. rohani. Sebagai contoh. dengan penerapan nilai ini. jasmanidan emosi. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. 6 Salhah Abdullah. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan.

7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1.2. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Petaling Jaya: Longman 17 .

2. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. perbincangan. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. adat resam. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. 4. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. 2. 3. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. 3. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . Pengajaran dilaksanakan. sudut sejarah dan sudut patriotik.

DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. 2. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik.8 8 Yahya bin Don. toleransi. 2. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. keturunan dan agama. c). Aziah Ismail. murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. Dari segi sosioemosi. 2. Yaakob Daud 2007. Merangsang Minda Murid 1.5. bertanggungjawab dan berguna. kenegaraan. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. 19 . Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. Bhd. 6.

DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. emosi. fizikal. Pedagogi Satu Pengenalan. 3. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. Bhd. b). Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. moral. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. Fajar Bakti 20 . tingkahlaku. Guru perlulah kepada semua murid. 3.2. Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. 2. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Seperti yang kita sedia maklum.9 3.10 4. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. 9 Mahani Razali. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Prihatin terhadap keperluan. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. sosial. sama ada sifat-sifat kognitif. melibatkan murid secara aktif. 10 Ee Ah Meng (1992).

Majid (2011). Jadi. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran. c).11 3. d). guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan.4. 2. 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. menjawab soalan. Sebagai contoh. Pengajaran kini adalah memusatkan murid. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. Memilih Bahan Yang Sesuai 1. Di samping itu. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah. 2. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. 21 . Bhd.Seterusnya. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Jadi. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. Pada zaman kini. Selangor: Oxford Fajar Sdn. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik.

Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja.Guru M:Murid M M M M Rajah 1. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . perbincangan. Alat bantuan belajar juga digunakan. Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. 4. Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. e). Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. DARI ASPEK KENEGARAAN a). permainan dan lain-lain. iii. ii. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. ii. Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i.

Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai Johor: Penerbit UTM. 23 . bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. 3. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. acara melukis. 2. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. vi. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). 5.iii. wau. iii. ii. kaligrafi. v. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv.

13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid. keturunan dan agama. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. toleransi. Kuala Lumpur: Utusan Publications. 5. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. 24 .4. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. kenegaraan. bertanggungjawab dan berguna. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat.

PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. emosi. 25 . kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. Dengan kata lain. bahasa. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. Namun. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Pada peringkat ini juga. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. tingkah laku dan sosial. etnik. agama. lokasi tempat tinggal. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. Kesimpulannya. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. jantina. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. Hal ini kerana realitinya. fizikal. status ekonomi kelurga. personaliti. kesihatan. bangsa.

K. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 . Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Yaakob Daud (2007). Hubungan Manusia Dalam Organisasi.. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Ee Ah Meng (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Aziz Deraman (2001).Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Majid (2011). 2006. Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Bhd. Ke Arah Glokal.RUJUKAN 1) Dari buku A. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Selangor: Oxford Fajar Sdn. Pedagogi Satu Pengenalan. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Bhd Mohd. Yahya bin Don. Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. Aziah Ismail.

Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www.my 27 . Skudai Johor: Penerbit UTM.statistics.gov. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. . Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia.