DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

iv .DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v .

Untuk mencapai matlamat ini. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. kreativiti. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. emosi. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. rohani dan intelek.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. 5. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. emosi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. 2. 4. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. dan bersepadu. 6. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Komunikasi Kerohanian. harmonis dan berakhlak mulia. bahasa Inggeris. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kepercayaan. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. seimbang. 3.

kemahiran dan nilai. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. kemahiran serta nilai murni. kemahiran berfikir. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. . Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran saintifik.

mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. mengumpul. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. TMK dan RBT di Tahap II. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains.

Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. Sebagai contoh yang lain. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. . Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. murid membuat uji kaji di bilik Sains. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Dicadangkan. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. . Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. 5. emosi dan jasmani. 2. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. rohani. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. dari segi intelek. 6. 7. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. Meningkatkan daya kreativiti murid. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. 4. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. 3. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Kimia. Fizik dan Sains Tambahan. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.

rajah atau model. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. berat dan jisim dengan masa. saiz. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. bentuk. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. lisan. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. graf. memilih. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. isipadu. Menerima. sentuhan. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. arah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. pendengaran. jadual.

Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. mengumpulkan data. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. 9 .DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Melakar spesimen.

Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. masa. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. sifat. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. sifat. bentuk atau bilangan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Meramalkan 10 . Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. keadaan atau gagasan dalam minda. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. adil dan saksama. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. konsep. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. 11 . rasional. lukisan atau artifak.

5. kreatif. analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2. 3. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . 4.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Untuk menguasai kemahiran proses sains. KBSB diperkenalkan. 1999). KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Bersifat objektif. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Bekerjasama. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Luwes dan berfikiran terbuka. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Yakin dan berdikari. bekerjasama. Memberi perhatian serta respons. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Dalam standard kurikulum ini. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Sistematik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. jujur dan tabah. cermat. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Walau bagaimanapun. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Baik hati dan penyayang.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Adil dan saksama. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Berfikir secara rasional. Berani mencuba.

Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. sains teknologi dan masyarakat. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. konstruktivisme. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. pembelajaran konstekstual dan 15 . Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.

Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. . kemahiran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. sikap dan nilai yang dihasratkan. teknologi dan masyarakat. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. projek. 16 Pendekatan Sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Dalam pembelajaran kontekstual. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. perbincangan. penggunaan sumber luar bilik darjah. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid berpeluang bekerjasama. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. simulasi. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data.Menentukan kaedah mengumpulkan data . Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. data yang boleh diukur. permainan atau penggunaan model. . murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. projek. penyelesaian masalah dan lain-lain. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Dalam main peranan. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.Mengawal pemboleh ubah .DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan .

DRAF100211 keseluruhan projek. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. pusat sains. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. aktiviti seperti simulasi. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. muzium. Semasa penyelesaian masalah. internet perisian komputer. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. 18 . komputer. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. menyeronokkan dan bermakna. Hasil projek dalam bentuk laporan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. institut penyelidikan. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. radio.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Sains Bahan. kemahiran berfikir. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. bukan hasil akhir yang diperoleh. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Sains Hayat. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Sains Fizikal. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara am. Sains Fizikal. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Sains Bahan. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Sains Hayat. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. 19 . Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. kemahiran saintifik. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Sungguh pun begitu. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains.

elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. 20 . kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. kritis. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Tema ini menggabungkan elemen Sains. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Selain daripada itu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif.

telinga. hidung.2 Menghargai bahagian tubuh kita. mulut. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. penulisan atau lisan. TMK. Murid boleh: 1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. lidah.2. bernafas. Murid boleh: 2.1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1.1. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. TMK.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. 2.1.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 2. 2.1. tangan dan kaki 2. penulisan atau lisan.1.1. MANUSIA 2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. 1. 1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 2. bergerak.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. membesar dan membiak.

1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. burung. 3.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. 3. ular.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3. bulu. ikan.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.1. penulisan atau lisan. sayap. 3.1. 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. 3. mulut. Murid boleh: 3.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3.1. 3. TMK. telinga. paruh. HAIWAN 3.1. tanduk. 22 .2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.1.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. katak. kaki. sisik. sirip. lipas.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing. sesungut dan cangkerang. ekor.2.2. siput dan rama-rama.2.

4.2.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. Murid boleh: 4. penyapu. buah.2.1. 4. kolaj dan kraftangan seperti tikar.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku.1. pokok mangga. potpuri.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. penulisan atau lisan.1. pokok keembong. pokok nanas. pokok kelapa.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4. pokok orkid dan pokok pisang. dahan.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok bunga ros. 4.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 23 .3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. TMK. bunga.1. 4. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4. pokok bunga raya. daun. 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. Murid boleh: 4. topi.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.3. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. bakul. paku pakis. TUMBUHAN 4.

Murid boleh: 5.2. 5.2.3. STANDARD PEMBELAJARAN 24 .3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. penulisan atau lisan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. segiempat sama. MATA UNTUK MELIHAT 5. pendek. TMK.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. kuning. 5. 5.1.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. Murid boleh: 5.3.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. hijau. tinggi. putih.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam. panjang. penulisan atau lisan. 5. 5. TMK.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. merah. 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. kecil. 5. penulisan atau lisan. dan jingga.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. 5.1.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. rendah. biru.3. Murid boleh: 5.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. ungu.

DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. TMK. Murid boleh: 6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.4.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. 6.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6. saiz dan bentuk. 5. Murid boleh: 6.4. saiz atau bentuk.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 25 .1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.4.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 5.1. 6.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 5.1.4.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.2 Menghargai deria bau.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. penulisan atau lisan.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna. 6.1. 6.2.1. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.

8.2 Menghargai deria rasa.2. LIDAH UNTUK MERASA 7. kasar.1.1. pahit. sejuk. 26 . penulisan atau lisan.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin. keras dan lembut melalui penyiasatan.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. penulisan atau lisan.1. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8. Murid boleh: 7.1.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. Murid boleh: 8.1. manis.1. 7. 8.1. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 8. halus.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. 7. 7. 8.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 8.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 7. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. TMK. masin.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.

1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.1. TMK.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. Murid boleh: 10.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.2 9. penulisan atau lisan. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.1. 27 . 10.3 9. 9.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. penulisan atau lisan.1.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. Murid boleh: 10.1. 10.1. TMK. 10.2.1 9.

TIMBUL DAN TENGGELAM 11. Murid boleh: 11.1.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.1. penulisan atau lisan. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN 28 . 11.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 11.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.

1. penulisan atau lisan. Murid boleh: 12. kon.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. REKA BENTUK 12. prisma.1.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.1. silinder dan sfera. kuboid. STANDARD PEMBELAJARAN 29 . 12. TMK.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. 12. 12. piramid.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 3.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 3. Murid akan dapat: 3. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul. 1.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.4 Memahami. Terdapat tujuh Standard Kandungan.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. 2. 4. menggunakan. 3. 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. Murid akan dapat: 2. 1. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 4. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan. 2. 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 4. 35 . 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

dan menilai penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. Untuk menjayakan perkara ini. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. membangunkan strategi penyelesaian. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.DRAF100211 5. 5. 6.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. Pertama. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. 36 . Kedua. 5. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. 7.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. 6. 7.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. 6. 5. 7.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. dengan memperoleh kemahiran ini.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.

Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. kamera dan video digital serta projektor LCD. DVD-ROM.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Semasa proses ini. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. grafik dan pengaturcaraan. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Bagi Tahap I. Dengan menggunakan TMK. menarik dan seronok. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. Sebagai contoh. hamparan elektronik. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. pangkalan data. pengimbas. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. DVD-ROM. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. persembahan. Internet dan perisian khusus. mesin cetak.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain.

murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Rangkaian dan Internet. Pengaturcaraan. 38 . Bagi Tahap II.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Pangkalan Data. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Multimedia. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Melalui penggunaan TMK. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. c.

malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. c. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Kadar Kendiri (SelfPaced). pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. mampu mengakses sendiri. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. pendapat. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Dalam kad ucapan. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Belajar MENGENAI TMK. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK. b. .DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. Murid perlu kenal pasti masalah. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. cari kaedah penyelesaian. Dengan menggunakan perisian aplikasi. perisian kursus. Melalui aktiviti seperti ekperimen. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. Dalam konteks TMK. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sebagai contoh. g. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. kemahiran. tayangan video. TMK merupakan .pada peringkat awal. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Selain itu. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. f. murid juga dapat mengalami. h. Maka untuk mengatasi masalah itu. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. terlalu mahal. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. maklumat dan pengetahuan. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif.DRAF100211 d. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. Sehubungan itu. e. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa.

5. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. Pembentangan tugasan atau projek.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Manakala. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. . 6. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. Komunikasi Kerohanian. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. 3. 2. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. dan buku skrap atau projek folio digital. 4. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. kajian masa depan dan simulasi.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya.

perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. kamera atau video kamera digital dan Internet. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. perisian persembahan. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. MS PowerPoint dan Paint). .DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. MS Access dan Paint). Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. MS Excel. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. MS PowerPoint. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. kemahiran dan nilai. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara.

Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. c. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. kandungan. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Selain itu. Kriteria seperti reka bentuk visual. kandungan. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. kemahiran dan nilai.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. reka bentuk visual. e. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. b. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. . video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. d.

mengumpul. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). g. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. main peranan dan penggunaan model. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. pengetahuan dan nilai. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. f. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari.

45 . Walau bagaimanapun. pada Tahap II.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. kemahiran dan nilai. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).

3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).8 2. 2.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. Melancar dan menutup perisian grafik .9 2.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. Membuka dan menyimpan fail grafik. Backspace 46 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.7 2. tetikus. 2.11 .6 2. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 1. MS Word atau MS PowerPoint). Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. papan kekunci. 1. turn off) mengikut tatacara yang betul. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.5 2. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. 1. 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Spacebar.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.10 2. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1. unit sistem).4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. 1.5 Menghargai hak cipta orang lain.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. MS Word atau MS PowerPoint).

0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.1 7.12 Mencetak dokumen.1 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 3. memproses dan menggunakan maklumat 3.1 3. 3. Mencari imej menggunakan enjin carian. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. 5.4 3. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. MS PowerPoint. Menggunakan perisian grafik (Paint). Menyimpan imej daripada laman web.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. mengumpul. 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.1 4.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.2 .3 3. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. 2.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.

1. 2. Spacebar. tetikus.0.8.2 1.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. 1.0 dan 7. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.1 1.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.3 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2. 2. Kenal pasti Standard Pembelajaran. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. 2. 2.5 1. 2.6. unit sistem).0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. MS PowerPoint). 2. Menyatakan fungsi kekunci Enter. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.4 2. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1. 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik. papan kekunci.4 1.12 dan 7.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.5 2.9.2 2. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.6 2. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 . MS Word atau MS PowerPoint). 2.12 Mencetak dokumen.3 1. Melancar dan menutup perisian grafik . 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.7. MS Word.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).1 2.

1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Standard Kandungan yang dipilih 5. Menyimpan imej daripada laman web. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 49 .1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.2 3. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Standard Pembelajaran yang dipilih 1.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.1 3.3 3. 7.5 4. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.Elemen TMK.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. mengumpul.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.1 4. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6. MS PowerPoint. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.4 3.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.0 Menggunakan TMK untuk mencari.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Mencari imej menggunakan enjin carian.DRAF100211 3. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . 6. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 4. memproses dan menggunakan maklumat 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).

Imej di dalam folder My Document. 2. 2.7. Dengan menggunakan Microsoft Word. 2. Tunjukcara menyisip gambar. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. Menyimpan hasil kerja 4. 2. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a.8. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. 5.0 dan 7. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . 3. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon.6.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja.12 dan 7. 2. 3. 6. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman.0 2.9. Menukar fon b. 1. 2.1 2 jam (4 waktu) 1. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Menukar saiz c. Modul pembelajaran murid. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej.

Menyisip gambar d. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. fon dan imej yang mereka minat. Menukar saiz fon c. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. 8. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Pengayaan: 51 . Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a.DRAF100211 b. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Menukar fon b. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Menyimpan 2. 9.

Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. Murid mengikut guru menukar saiz. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 4. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . 6. Murid mengikut guru menukar fon. 2. 3. Murid menaip nama sendiri. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: .

11. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. Klik File Save 9.DRAF100211 7. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 8. 12. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. 10.

DRAF100211 13. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. 54 . Murid menyimpan hasil kerja. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. 15. 14.

ASAS PENGATURCARAAN 55 .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .

kedudukan. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. susun atur).1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. o Jika tidak menarik. kenapa? (lihat kesesuaian teks. Murid dapat menyimpan hasil kerja. imej dan ciri-ciri seperti warna.dan ciri-ciri seperti warna. saiz.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. (Gambar yang mengandungi imej. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. 56 .0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. kedudukan. susun atur). Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Standard Pembelajaran: 7. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. imej. saiz. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint.

Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. Murid menaip teks pada slaid.DRAF100211 2. 4. 4. Murid menentukan imej. 5. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Murid menyisip imej pada slaid. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. Murid cuba jaya kesesuaian imej. 57 . 3. 3. 2. Murid menghasilkan persembahan. Murid menyimpan hasil kerja. teks. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. warna dan latar belakang. Guru memberi tajuk persembahan. 2. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. 6. 3.

Standard Pembelajaran: 5. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan .1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 7. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. 7.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5. mendapatkan makanan dan berpatah balik.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik.

Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. 1. Ikan makan 4.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Ikan berhenti 7. Ikan pusing 5. 3. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium. Ikan berhenti 3. Ikan makan 59 . Ikan bergerak ke kiri 6. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan bergerak ke kanan 2. 2.  Ikan mencari makan. Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.  Ikan makan mangsa. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan.

DRAF100211 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .

5.DRAF100211 Perkembangan 1. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Tindakan 1. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 2. 4. Contoh projek: 61 . 2. 3. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch.

DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .BAHASA INGGERIS .MATEMATIK .ELEMEN SAINS .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .BAHASA MALAYSIA .DUNIA SENI VISUAL 62 .

2. 5. Mencetak hasil kerja murid. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.2.7.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2.2 1. Bercerita mengenai harijadi mereka. 2. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. 1. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.2. 4.1 dan 7.1 1 jam (2 waktu) 1. Dalam pelajaran ini. 3. 7. 2. 4.11. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.6. 2.3 dan 3. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. 2.8. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi.0 dan 7.2 dan 3. 8. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 63 .2.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. 6. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. 2.0. 4.6. Murid juga akan mempelajari saiz fon. 2.0 2. 2.

Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. 3. 4. fon dan imej yang mereka minat.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Pemulihan: Pengayaan: 64 . 2. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. 1.

DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.5. 2. This module will be carried out in the computer lab. 1. Learn Letters program 2.6 and 5.1 2 hours (4 periods) 1. 2.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1. 3.2 and 4.1.1.1.3.2 1. 1.0 1.1 and 4. 2. Glue and Scissor 65 .0 and 5.1. Worksheet 1.1. Manila Card. Pupils will be able to combine letters to form a word. 1.1.1.3.1. They are introduced to Learn Letters program. 3. 3 and 4 3.

sings “ABC” song. In group of four. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. 3. pupils start the game and complete the activities up to Level II. Pupils use the tracing guide to write the letters. Demonstrates how to use Learn Letters program. Join the dotted lines to complete the shape of letters. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 4. 1.DRAF100211 Creativity: Note: 1. In pairs. Pupils complete the activities in Level III.moe. ran and van 2. they forms these words: fan. 2. Knowing Letters . Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. 4. Pupils rewrite the letters one by one.my/bpk. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. man. 3. 2.gov. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. Teacher has to explore the game before hand. 66 . The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 2. Click and drag the given shapes to form a letter. 5. 6. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. The Learn Letters program is a shareware software. 3. Then. 1. Pupils find the hidden capital letters and colour it. 3. 2.

b. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word. 4.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.0. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.b.d) 2.6. 4. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .7. 1. 2.1 dan 7.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word.11. 2. Mempelbagaikan fon dan saiz fon.c.c.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.0 2.0 dan 7.d) dan ii (a. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon. Dalam modul ini.

Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 10. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. 8. 1. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 9. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. 2. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 2. 3. Melengkapkan garisan nombor. 6. Pengayaan: 68 . Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Sementara murid menggunakan komputer. Melengkapkan garisan nombor. 5. Mengarah murid menukar jenis fon. Setelah selesai. 5. 2. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Mencetak hasil kerja. Secara Simulasi: 1. 7. 6. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. 4. 2. kelas dan mata pelajaran. 7. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. ketiga dan keempat. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Pemulihan: 1. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. Mengarah murid menukar saiz fon.

0 dan 7.1.9.0 2.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.2.8. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).1. 2.1. 4.1. 2. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. 2.2. Gambar tumbuh-tumbuhan.7. 2.12 dan 7. 3. 4.5 dan 4. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 4.2.1. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. 4. 2. Dalam pembelajaran ini.6. 2. Kreativiti: 69 . Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.

Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. bunga. 3. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. Memaparkan gambar tumbuh. 3. 2.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. daun. dahan. buah. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. 1. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. 4. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Untuk aktiviti mencetak. 70 .tumbuhan seperti bunga raya. Kaedah Rubrik 1. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. murid perlu belajar mengenai Print Preview. fon dan imej yang mereka minati. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan.DRAF100211 Nota: 1. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.

1.4.3.3. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.1 dan 1. 2.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna.1.0 dan 7.1.2 2. 1.9. 1. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.4.3 dan 1.0 2.2 .2.2 . Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.1. 1.6.3.1 2 waktu (1 jam) 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1. 1. 1.1. Kreativiti: 71 . 2.11 dan 7. 2. 1.

2. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. 7. 8. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 3. 4. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. kesesakan mencetak dan waktu.) Pengayaan: 72 . Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. 5. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. 6. 3.DRAF100211 Nota: 1. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Cadangan Aktiviti: 1. Mencetak hasil kerja. 4. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 2. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid.

................ Tarikh: ................................. Pengetahuan.................................3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ............... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1............................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .........9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ......

..................................... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2....DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ....... dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint.................... MS Word atau MS PowerPoint) 74 .... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ...........0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2................1 Membuka dan menyimpan fail grafik................... Pengetahuan............... Tarikh: ............

(MS Word) 2.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Klik MS Word 5. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Klik All Programs 3. Klik MS Office 4. Menukar fon 75 .0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Menukar saiz fon 7. Menaip teks 6.

Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint). Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. 6. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3.0 Menggunakan 7. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Menarik perhatian 7.DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. Susun atur grafik dan warna 2. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 .

kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1.0 Menggunakan TMK untuk mencari.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. mengumpul. nama pelayar web yang digunakan 2. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . katakunci ditaip di ruang kotak carian 5. katakunci yang ditaip 4. nama enjin carian yang digunakan 3. Standard Kandungan 3.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis.

Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. B. MS PowerPoint. iii. Disket 78 .DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. MS Excel D. i dan ii sahaja B. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. apakah kekunci yang kamu guna? 3. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. Tetikus 2. i. ii. MS PowerPoint 3. MS Word MS Paint C. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang.ii dan iii D. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. iii. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. 1. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. ii dan i sahaja C. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. i.

kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 .

Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. 80 . Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. papan kekunci. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Kemudian. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. nombor Enter dan Spacebar. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Di akhir aktiviti.

kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. tetikus.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. papan kekunci. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful