P. 1
KSSR Sains Tahun 1

KSSR Sains Tahun 1

|Views: 14|Likes:
Published by Luk Teck Ung
sukatan pelajaran kssr sains tahun 1
sains sekolah rendah
sukatan pelajaran kssr sains tahun 1
sains sekolah rendah

More info:

Categories:Topics
Published by: Luk Teck Ung on Aug 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

berketerampilan. iv . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. v .

Untuk mencapai matlamat ini. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. 2. kreativiti. dan bersepadu. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. 6. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. kepercayaan. Komunikasi Kerohanian. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. emosi. emosi. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. rohani dan intelek. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. harmonis dan berakhlak mulia. seimbang. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . 4. bahasa Inggeris. 3. 5.

kemahiran saintifik. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. kemahiran dan nilai. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. . kemahiran berfikir. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. kemahiran serta nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains.

Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. TMK dan RBT di Tahap II. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. mengumpul. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.

Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. . TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Dicadangkan. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai contoh yang lain. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. 4. 2. . Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. 3. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. 7. rohani. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. 5. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. dari segi intelek. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Meningkatkan daya kreativiti murid. emosi dan jasmani. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Fizik dan Sains Tambahan. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. 6. Kimia. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas.

jadual. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. bentuk. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. sentuhan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. rajah atau model. isipadu. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. graf. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. berat dan jisim dengan masa. Menerima. memilih. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. lisan. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. saiz. pendengaran. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . arah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Melakar spesimen. mengumpulkan data. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. peralatan dan bahan sains dengan tepat. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. 9 .

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Meramalkan 10 . bentuk atau bilangan. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. sifat. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. sifat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. masa. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. rasional.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. adil dan saksama. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. 11 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. keadaan atau gagasan dalam minda. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. konsep. lukisan atau artifak. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan.

DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 2. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. 1999). Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. 5. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. 3. kreatif. analitis dan sistematik. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Untuk menguasai kemahiran proses sains. KBSB diperkenalkan.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. bekerjasama. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Sistematik. Adil dan saksama. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. cermat. jujur dan tabah. Baik hati dan penyayang. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Bersifat objektif. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Walau bagaimanapun. Berani mencuba. Berfikir secara rasional.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Dalam standard kurikulum ini. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Bekerjasama. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghayati dan mengamalkan. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Memberi perhatian serta respons. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Yakin dan berdikari. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Luwes dan berfikiran terbuka.

Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. sains teknologi dan masyarakat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. konstruktivisme. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran konstekstual dan 15 . Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. projek. perbincangan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. penggunaan sumber luar bilik darjah. teknologi dan masyarakat. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. 16 Pendekatan Sains. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. . Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kemahiran. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Dalam pembelajaran kontekstual. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Murid berpeluang bekerjasama. simulasi. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Teknologi dan Masyarakat (STM). Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. sikap dan nilai yang dihasratkan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan .DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains.Menentukan kaedah mengumpulkan data . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. . Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Dalam main peranan. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.Mengawal pemboleh ubah . simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. projek. data yang boleh diukur. permainan atau penggunaan model. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. penyelesaian masalah dan lain-lain.

Hasil projek dalam bentuk laporan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. institut penyelidikan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. 18 . radio.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. aktiviti seperti simulasi. Semasa penyelesaian masalah. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. muzium. pusat sains. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid.DRAF100211 keseluruhan projek. internet perisian komputer. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. komputer. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. menyeronokkan dan bermakna.

Sains Hayat. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Secara am. Sains Fizikal. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. 19 . Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Sains Fizikal. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Sains Bahan. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. bukan hasil akhir yang diperoleh. Sains Bahan. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Contoh ujian lisan adalah kuiz. kemahiran berfikir.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. kemahiran saintifik. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Sungguh pun begitu. Sains Hayat. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan.

Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. kritis. Tema ini menggabungkan elemen Sains. Selain daripada itu. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 20 . Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Reka Bentuk & Teknologi (RBT).

Murid boleh: 1.1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. bergerak. penulisan atau lisan. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .2 Menghargai bahagian tubuh kita. 1. bernafas. Murid boleh: 2. 2. membesar dan membiak. 2. Murid boleh: 2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata.1.1. 2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. MANUSIA 2.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1.1. 1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. tangan dan kaki 2.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. telinga. TMK. lidah. penulisan atau lisan.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. mulut. TMK.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. hidung.2.

tanduk. telinga. bulu.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. paruh. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. ular.1. TMK.1. 3. 3.1. mulut. siput dan rama-rama. sirip. ekor. 3. 3. ikan.1. sisik.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing. sesungut dan cangkerang. katak.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.2.2. kaki. sayap. 3. burung.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.1. 3.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. penulisan atau lisan.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. Murid boleh: 3.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. lipas. HAIWAN 3. 22 .

pokok orkid dan pokok pisang. 4.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. pokok keembong. pokok nanas.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. dahan.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. penyapu.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.2.2. paku pakis. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. kolaj dan kraftangan seperti tikar. bakul. potpuri. 4.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. penulisan atau lisan. 4. TMK. bunga. daun.1. TUMBUHAN 4. pokok bunga raya.1.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. pokok kelapa.1. 23 . 4. 4.1. pokok mangga. 4. 4. pokok bunga ros. Murid boleh: 4. topi.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. Murid boleh: 4.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. buah.

5.1. dan jingga.1.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. segiempat sama.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. pendek. kuning. kecil.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat.2. 5. Murid boleh: 5.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam. 5. biru. 5. merah.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar.3. tinggi. putih. Murid boleh: 5.2. ungu. TMK.1. 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. MATA UNTUK MELIHAT 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. panjang.1.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. Murid boleh: 5. penulisan atau lisan. rendah.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. 5.3. 5. TMK.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. 5. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. penulisan atau lisan.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. penulisan atau lisan.3. hijau. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN 24 .

Murid boleh: 6.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.1.2 Menghargai deria bau.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. saiz dan bentuk.1.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 6. penulisan atau lisan. 6.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.4.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5. 6. 6. TMK.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. saiz atau bentuk. 5.2. 5.4.1.1.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. Murid boleh: 6. 6.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 25 .

dan masam dengan menjalankan penyiasatan.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. 26 .2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.2. penulisan atau lisan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan. LIDAH UNTUK MERASA 7.1.1.1.1. 8. 7. sejuk.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. 8. 7. halus. manis.1.1. 8.2 Menghargai deria rasa. TMK. masin. 7. penulisan atau lisan.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 7. keras dan lembut melalui penyiasatan. 8.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. 8. Murid boleh: 7. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8. pahit.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. TMK.1. kasar.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin. Murid boleh: 8.1.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.

penulisan atau lisan. 10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. 10. TMK.2. TMK. 10. Murid boleh: 10.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. Murid boleh: 10.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.1.1 9. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.1.1. 9.3 9.1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.2 9. 27 . 10.

1. 11. penulisan atau lisan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.1. STANDARD PEMBELAJARAN 28 . Murid boleh: 11. TIMBUL DAN TENGGELAM 11.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11. 11.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.

TMK. Murid boleh: 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. prisma. piramid. silinder dan sfera.1.1.1. kon. kuboid.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. 12.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 12.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. penulisan atau lisan.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. 12. REKA BENTUK 12.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

2. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 3. 3.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. 2.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK. 2.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.4 Memahami. menggunakan. 4. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. Terdapat tujuh Standard Kandungan.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. 1. 3. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. 4. 3.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 35 .3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 1. 2. 4.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1. 1. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.0 Menggunakan TMK untuk mencari.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. Murid akan dapat: 2. Murid akan dapat: 3.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.

2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. dan menilai penyelesaian. Untuk menjayakan perkara ini.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7. dengan memperoleh kemahiran ini. 5. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. 36 . dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. Kedua. 7. 7.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. membangunkan strategi penyelesaian.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.DRAF100211 5.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. 6. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 7. Pertama.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. 5. 6. 6.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. 5. 7. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.

 Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. grafik dan pengaturcaraan. Semasa proses ini. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Dengan menggunakan TMK. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . menarik dan seronok. DVD-ROM. persembahan. kamera dan video digital serta projektor LCD. hamparan elektronik. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. DVD-ROM. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. mesin cetak. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Internet dan perisian khusus. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. Sebagai contoh. Bagi Tahap I. pengimbas. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. pangkalan data.

PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Rangkaian dan Internet. c. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Pengaturcaraan. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Multimedia. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Pangkalan Data. Melalui penggunaan TMK. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. 38 . Bagi Tahap II.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah.

pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. mampu mengakses sendiri. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Kadar Kendiri (SelfPaced). konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. . Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. b. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Belajar MENGENAI TMK.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. c. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. pendapat. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dengan adanya TMK. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam kad ucapan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri.

TMK merupakan . Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. h. murid juga dapat mengalami. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. tayangan video. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. cari kaedah penyelesaian. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. f. kemahiran. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Melalui aktiviti seperti ekperimen.DRAF100211 d. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Sehubungan itu. g. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. maklumat dan pengetahuan. Selain itu. terlalu mahal. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Murid perlu kenal pasti masalah. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. e. perisian kursus. Dengan menggunakan perisian aplikasi. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Maka untuk mengatasi masalah itu.pada peringkat awal. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. Sebagai contoh. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Dalam konteks TMK.

PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. 4. Komunikasi Kerohanian.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. 2. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. 5. Manakala. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. . Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. dan buku skrap atau projek folio digital. 3.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. kajian masa depan dan simulasi. Pembentangan tugasan atau projek.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. 6.

MS Access dan Paint). MS PowerPoint dan Paint). Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. MS PowerPoint. kamera atau video kamera digital dan Internet.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. MS Excel. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. kemahiran dan nilai. perisian persembahan. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. . Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word.

Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). . Selain itu. kandungan. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. b. kandungan. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. c. kemahiran dan nilai. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti reka bentuk visual. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. e. d. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. reka bentuk visual. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman.

mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . g.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. main peranan dan penggunaan model. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. pengetahuan dan nilai. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. f. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11).

kemahiran dan nilai. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. pada Tahap II.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. 45 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). Walau bagaimanapun.

9 2. Melancar dan menutup perisian grafik . 1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter. 2. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).10 2. 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.5 Menghargai hak cipta orang lain. turn off) mengikut tatacara yang betul.6 2.8 2. Spacebar.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. MS Word atau MS PowerPoint).7 2. 1.5 2. MS Word atau MS PowerPoint). 2. 1. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. 1. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Membuka dan menyimpan fail grafik.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).11 . Backspace 46 2. unit sistem).3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. tetikus.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. papan kekunci. 2.

Menggunakan perisian grafik (Paint).2 .0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.3 3.12 Mencetak dokumen.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6.1 4.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. MS PowerPoint. 2. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).0 Menggunakan TMK untuk mencari. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.1 4. 5.4 3. 3.2 3. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.1 7.1 3. mengumpul.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. 2. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Menyimpan imej daripada laman web. Mencari imej menggunakan enjin carian. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.

9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.1. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.2 1. 2.12 Mencetak dokumen. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. MS Word.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.2 2.1 1. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.8.6 2. papan kekunci.4 1.12 dan 7.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.5 1. Spacebar.1 2. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. tetikus. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.3 2.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Melancar dan menutup perisian grafik . dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Kenal pasti Standard Pembelajaran. 2. 2.0. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 .7 Membuka dan menyimpan fail grafik.9.5 2.3 1. 2. 1. 2. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. MS Word atau MS PowerPoint).7. Menyatakan fungsi kekunci Enter. 2.6.4 2. 2.0 dan 7. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. MS PowerPoint). unit sistem). 2. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on.

pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.2 3.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. Menyimpan imej daripada laman web. 4. Mencari imej menggunakan enjin carian. memproses dan menggunakan maklumat 3.3 3. Standard Pembelajaran yang dipilih 1. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . Standard Kandungan yang dipilih 5. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).1 3. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.1 4. 6.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.DRAF100211 3. 7.Elemen TMK.4 3. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. mengumpul.5 4. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 49 . MS PowerPoint.0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.

Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 .7. 2. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. 2. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a.8. 2. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. Imej di dalam folder My Document.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. Menukar fon b. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. 1. Menyimpan hasil kerja 4. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman.0 2. 3. Tunjukcara menyisip gambar. 2.1 2 jam (4 waktu) 1. 5. Modul pembelajaran murid. Dengan menggunakan Microsoft Word. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. 2. 3. 6. 2.9.0 dan 7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka.12 dan 7.6. Menukar saiz c.

Pengayaan: 51 . Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. 8. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar.DRAF100211 b. Menukar saiz fon c. Menyisip gambar d. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Menyimpan 2. Menukar fon b. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. 9. fon dan imej yang mereka minat. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini.

Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. Murid menaip nama sendiri. 3.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. Murid mengikut guru menukar fon. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. Murid mengikut guru menukar saiz. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 6. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . 4. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . 2.

10.DRAF100211 7. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. 8. 11. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Klik File Save 9. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 12. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document.

Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. 14. 15. 54 . Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. Murid menyimpan hasil kerja. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan.DRAF100211 13.

MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .ASAS PENGATURCARAAN 55 .

susun atur). saiz. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. kenapa? (lihat kesesuaian teks. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. 56 . imej dan ciri-ciri seperti warna.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). o Jika tidak menarik. kedudukan. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. susun atur).DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. (Gambar yang mengandungi imej. Murid dapat menyimpan hasil kerja. saiz. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. kedudukan. Standard Pembelajaran: 7.dan ciri-ciri seperti warna. imej.

Guru memberi tajuk persembahan. 57 . 4. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. teks. Murid menaip teks pada slaid. Murid menyimpan hasil kerja. 2. 4. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. 3. Murid menentukan imej. Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. warna dan latar belakang. 3. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid menghasilkan persembahan. 6. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 2. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. 3. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid menyisip imej pada slaid.DRAF100211 2. 5.

mendapatkan makanan dan berpatah balik. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan . 7.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Standard Pembelajaran: 5. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik.

DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan pusing 5. 3. 2. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Ikan bergerak ke kanan 2. 1. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.  Ikan mencari makan. Ikan berhenti 3. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan makan 59 . Ikan bergerak ke kiri 6. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.  Ikan makan mangsa. Ikan berhenti 7. Imaginasi 1. Ikan makan 4.

Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .DRAF100211 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.

Tindakan 1. 3. 2. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Contoh projek: 61 . 2. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 4. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan.DRAF100211 Perkembangan 1. 5. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina.

BAHASA INGGERIS .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .DUNIA SENI VISUAL 62 .ELEMEN SAINS .MATEMATIK .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .BAHASA MALAYSIA .

63 .2 dan 3. 4.1 1 jam (2 waktu) 1.8.0 2. 5. Dalam pelajaran ini. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.2.1 dan 7.2. Murid juga akan mempelajari saiz fon.11. 6. 2. Bercerita mengenai harijadi mereka.6. 2. 3. 4. 2. 1. 8.3 dan 3. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟.0. 2. 2. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.2 1.0 dan 7.7. 4. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul.2. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. Mencetak hasil kerja murid. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. 2.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. 2.6. 7.2. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi.

Pemulihan: Pengayaan: 64 . 3. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. 1. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. 2. fon dan imej yang mereka minat. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. 4.

Worksheet 1.0 1. 2.1. 3. Pupils will be able to combine letters to form a word.3. Manila Card.1 2 hours (4 periods) 1.1. 3 and 4 3. 1. 1.0 and 5.2 and 4.5. 2. 1.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.2 1.1.6 and 5. Learn Letters program 2.3. Glue and Scissor 65 .1.1. They are introduced to Learn Letters program. This module will be carried out in the computer lab.1.1 and 4.1.1. 3. 2.

Demonstrates how to use Learn Letters program. 3. 1.moe. Pupils find the hidden capital letters and colour it. 4. 3. pupils start the game and complete the activities up to Level II. Knowing Letters . This software can be downloaded from the BPK website at http://www. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. The Learn Letters program is a shareware software. man. 2. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 2. Then. Teacher has to explore the game before hand. Pupils rewrite the letters one by one. 66 .gov. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. In group of four. they forms these words: fan. Join the dotted lines to complete the shape of letters.my/bpk. 5. 2. 3. In pairs. 1. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. 2. Pupils complete the activities in Level III. ran and van 2. 6. Click and drag the given shapes to form a letter.sings “ABC” song. 3.DRAF100211 Creativity: Note: 1. 4. Pupils use the tracing guide to write the letters.

DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.b.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a. 1.11. 2.d) 2. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.0. 4.0 dan 7.b.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word.d) dan ii (a.6. 2. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 . 4.7. Dalam modul ini.0 2. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.c.c.1 dan 7. Mempelbagaikan fon dan saiz fon.

Mengarah murid menukar jenis fon. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. kelas dan mata pelajaran. 6. 2. ketiga dan keempat. 2.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 1. 9. 2. Pengayaan: 68 . 5. 7. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 8. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. 10. 7. Mengarah murid menukar saiz fon. Melengkapkan garisan nombor. Mencetak hasil kerja. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. 5. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. Pemulihan: 1. Sementara murid menggunakan komputer. Setelah selesai. 6. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. 4. Secara Simulasi: 1. 3. Melengkapkan garisan nombor. Lakukan seterusnya untuk kad kedua.

3.2.0 dan 7. Gambar tumbuh-tumbuhan.6.2. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.7. 2. 4. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).8.9. 4.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.12 dan 7. 4.0 2.1.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1. 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.2. 2.1.1. Kreativiti: 69 .1.5 dan 4. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word). 2. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. 2. 2. 2. Dalam pembelajaran ini.1.

dahan. Kaedah Rubrik 1. 2. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. buah. 2. bunga. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. 4. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. daun. Memaparkan gambar tumbuh. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. 3. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. 70 . Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. Untuk aktiviti mencetak. 3. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan.tumbuhan seperti bunga raya. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. fon dan imej yang mereka minati. 1. murid perlu belajar mengenai Print Preview.DRAF100211 Nota: 1.

1.1.9.4. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.11 dan 7.1.2. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual.3. 1.2 .3. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.0 dan 7. 1.6. 1. 2.4.2 2. 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1. 1.3 dan 1.2 . Kreativiti: 71 . 2. 1.0 2.1 dan 1. 2.1 2 waktu (1 jam) 1.3.1.1.

kesesakan mencetak dan waktu. 4. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 7. 2. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. 3. 2. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 6. Mencetak hasil kerja.DRAF100211 Nota: 1.) Pengayaan: 72 . Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. Cadangan Aktiviti: 1. 3. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. 8. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. 4. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 5. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam.

................... Tarikh: .3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 .............. Pengetahuan................... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ...............0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ................ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.................................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ..........................

....................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .......................1 Membuka dan menyimpan fail grafik.............. dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint........... Pengetahuan................. kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: .. MS Word atau MS PowerPoint) 74 .................. Tarikh: .......................... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2...........0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2...

Menaip teks 6. Menukar saiz fon 7. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik MS Office 4. Menukar fon 75 . (MS Word) 2. Klik MS Word 5.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik All Programs 3. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.

Susun atur grafik dan warna 2.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint).DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. 6. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. Menarik perhatian 7. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5.0 Menggunakan 7.

katakunci yang ditaip 4. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5. mengumpul. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Standard Kandungan 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. nama enjin carian yang digunakan 3. nama pelayar web yang digunakan 2.

MS Word MS Paint C. iii. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. i dan ii sahaja B. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. i. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. ii. MS PowerPoint 3. ii dan i sahaja C. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. Disket 78 . i. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. iii. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi.ii dan iii D. apakah kekunci yang kamu guna? 3. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. MS Excel D.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. B. Tetikus 2. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. MS PowerPoint. 1.

kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 . kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Di akhir aktiviti. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. nombor Enter dan Spacebar. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. 80 . Kemudian. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Kemudian. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. papan kekunci. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar.

0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 . papan kekunci. tetikus.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->