DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

berakhlak mulia. iv . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketerampilan. masyarakat dan negara. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v .

Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. emosi. 6. rohani dan intelek. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Komunikasi Kerohanian. dan bersepadu. emosi. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. harmonis dan berakhlak mulia. 3. seimbang. 4. kreativiti. kepercayaan. 2.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. 5. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. bahasa Inggeris. Untuk mencapai matlamat ini.

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. kemahiran berfikir. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran serta nilai murni. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. .DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. kemahiran saintifik. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. kemahiran dan nilai.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan.

TMK dan RBT di Tahap II. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.

Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. . Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Dicadangkan. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. 3. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. . Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. 5. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. dari segi intelek. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. 6. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. Meningkatkan daya kreativiti murid. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. Fizik dan Sains Tambahan. 2. emosi dan jasmani. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. rohani. 4. Kimia. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. 7. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas.

Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Menerima. saiz. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. berat dan jisim dengan masa. memilih. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. bentuk. isipadu. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. lisan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. jadual. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. sentuhan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. graf. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. rajah atau model. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. pendengaran. arah.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. mengumpulkan data. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. 9 . Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. peralatan dan bahan sains dengan tepat. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. bentuk atau bilangan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Meramalkan 10 . Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. masa. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. sifat.

Penguasaan kemahiran berfikir kritis. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. konsep. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. rasional.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. lukisan atau artifak. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). adil dan saksama. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. 11 . keadaan atau gagasan dalam minda. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. kreatif. 2.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. 3. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. 1999). Untuk menguasai kemahiran proses sains. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. analitis dan sistematik. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . 5. 4. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB diperkenalkan.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Bekerjasama. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Baik hati dan penyayang. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Adil dan saksama. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Memberi perhatian serta respons. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. cermat. Walau bagaimanapun. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Luwes dan berfikiran terbuka. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. bekerjasama. Bersifat objektif. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Menghayati dan mengamalkan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Berani mencuba.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Berfikir secara rasional. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Dalam standard kurikulum ini. Sistematik. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. jujur dan tabah. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. pembelajaran konstekstual dan 15 . Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. sains teknologi dan masyarakat. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. konstruktivisme. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.

Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM).DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. sikap dan nilai yang dihasratkan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. 16 Pendekatan Sains. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. projek. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Dalam pembelajaran kontekstual. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. kemahiran. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. . kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. perbincangan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. simulasi. penggunaan sumber luar bilik darjah. Murid berpeluang bekerjasama. teknologi dan masyarakat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains.

Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. data yang boleh diukur. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan.Menentukan langkah menjalankan eksperimen .Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Mengawal pemboleh ubah . kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen.Menentukan kaedah mengumpulkan data . Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen .Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. permainan atau penggunaan model.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Dalam main peranan. penyelesaian masalah dan lain-lain. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. . Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. projek. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi.

Hasil projek dalam bentuk laporan. komputer. 18 . Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. aktiviti seperti simulasi. internet perisian komputer. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. pusat sains. menyeronokkan dan bermakna. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Semasa penyelesaian masalah. muzium. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. radio. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. institut penyelidikan. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan.DRAF100211 keseluruhan projek. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.

Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. bukan hasil akhir yang diperoleh. Sains Bahan. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Sains Fizikal. Sains Bahan. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. kemahiran berfikir. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. kemahiran saintifik. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. 19 . Sungguh pun begitu. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Sains Hayat.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sains Fizikal. Sains Hayat. Secara am.

Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Selain daripada itu. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Tema ini menggabungkan elemen Sains. kritis. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. 20 .

bernafas. 2.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. penulisan atau lisan. Murid boleh: 2.1. TMK.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.2. membesar dan membiak. hidung. 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.1. Murid boleh: 1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.1. 1. mulut. 2. bergerak. MANUSIA 2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata.1. Murid boleh: 2. telinga.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. penulisan atau lisan. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. 1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. lidah. tangan dan kaki 2.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. ikan. 22 . 3.2. ekor. siput dan rama-rama. kaki. sesungut dan cangkerang. 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. sayap. burung.2. lipas. penulisan atau lisan. tanduk. Murid boleh: 3. 3.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing. katak. 3.1. ular.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. TMK.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.1. sirip.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. 3.2.1. HAIWAN 3.1. sisik.1. 3. 3. telinga. paruh.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. bulu. mulut.

4. daun.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.1.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. 4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. pokok orkid dan pokok pisang.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok mangga.1.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. paku pakis. pokok nanas. bakul.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan.2. 4. potpuri.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.2. 23 . penulisan atau lisan. penyapu. buah. Murid boleh: 4. TUMBUHAN 4. Murid boleh: 4. pokok bunga ros. dahan. kolaj dan kraftangan seperti tikar.1. pokok bunga raya. bunga. pokok keembong. pokok kelapa. 4.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.3. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. TMK.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. 4.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4.1. 4. topi.

1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. merah. segiempat sama. Murid boleh: 5. rendah.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3. TMK. penulisan atau lisan.1.2. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. TMK. Murid boleh: 5.1. 5. hijau. biru. penulisan atau lisan. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . kuning.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. ungu. 5. penulisan atau lisan. tinggi.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. Murid boleh: 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. putih.2.3.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. 5. 5.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. kecil. MATA UNTUK MELIHAT 5. TMK.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. dan jingga.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat.3.1. 5. 5. 5. 5. panjang.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. pendek. 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

6.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 5. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6. 6. TMK.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna. 5. 6. 6. Murid boleh: 6.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 5.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.4.4. Murid boleh: 6.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna.1.4.2.4. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5. 25 . saiz atau bentuk. penulisan atau lisan. 6.1.1.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.2 Menghargai deria bau. saiz dan bentuk.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.1.

3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.2 Menghargai deria rasa.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.1. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. kasar. 8.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. 8. pahit.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. penulisan atau lisan.1. keras dan lembut melalui penyiasatan. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.1.1.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. TMK. manis. sejuk. masin. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 26 .4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 8.1.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8. 8. TMK. halus. 7.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. 7.2. penulisan atau lisan. LIDAH UNTUK MERASA 7. 7.1. 8. 7.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. Murid boleh: 7. 8.1.

penulisan atau lisan. Murid boleh: 10.1. 9. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.2.2 9.1. TMK.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.3 9. 10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.1. 27 .1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. 10. 10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. 10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. TMK.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. Murid boleh: 10.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.1 9. penulisan atau lisan.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. STANDARD PEMBELAJARAN 28 . Murid boleh: 11.1. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. 11.1.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11. 11. penulisan atau lisan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.

4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 12. STANDARD PEMBELAJARAN 29 . piramid. 12.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus.1.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. 12.1. kuboid.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. TMK. REKA BENTUK 12. silinder dan sfera. kon.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.1. prisma. 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. penulisan atau lisan.1.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

3. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. Murid akan dapat: 3.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 35 .2 Menentukan maklumat yang diperlukan. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. 2. 1.4 Memahami.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. 2. 3. 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. Murid akan dapat: 2. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 3. 1. Terdapat tujuh Standard Kandungan. 4. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.0 Menggunakan TMK untuk mencari. 4. menggunakan. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 4. 1. 3.

2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. Untuk menjayakan perkara ini. 5. 7. 7.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5. dan menilai penyelesaian. dengan memperoleh kemahiran ini. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 6.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Pertama. 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.DRAF100211 5. 36 . PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. 7. Kedua.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7. 6.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. membangunkan strategi penyelesaian.

murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. pengimbas. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Semasa proses ini. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. kamera dan video digital serta projektor LCD. Sebagai contoh. hamparan elektronik. persembahan. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. menarik dan seronok. DVD-ROM. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. pangkalan data. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Internet dan perisian khusus.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. DVD-ROM. Bagi Tahap I. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. grafik dan pengaturcaraan.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Dengan menggunakan TMK. mesin cetak.

Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. 38 . INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Pengaturcaraan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Melalui penggunaan TMK. Multimedia. Bagi Tahap II. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. c. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Pangkalan Data. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Rangkaian dan Internet. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid.

Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. . murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya TMK. Kadar Kendiri (SelfPaced). pendapat. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Dalam kad ucapan. mampu mengakses sendiri. c. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. b. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Belajar MENGENAI TMK. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.

Murid perlu kenal pasti masalah. f. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Sebagai contoh. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. Melalui aktiviti seperti ekperimen. Sehubungan itu. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. Maka untuk mengatasi masalah itu. maklumat dan pengetahuan. murid juga dapat mengalami. Dalam konteks TMK. Dengan menggunakan perisian aplikasi. kemahiran. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. terlalu mahal.DRAF100211 d. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.pada peringkat awal. cari kaedah penyelesaian. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. e. perisian kursus. TMK merupakan . Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. tayangan video. Selain itu. h. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. g. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif.

3. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. 2.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Manakala.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Komunikasi Kerohanian. 4. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. kajian masa depan dan simulasi. 5. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. . Pembentangan tugasan atau projek. dan buku skrap atau projek folio digital. 6.

Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. MS PowerPoint dan Paint). 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. MS Access dan Paint). Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. . Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. MS Excel. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. MS PowerPoint. perisian persembahan. kamera atau video kamera digital dan Internet. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai.

c. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. kandungan. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. b. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). kandungan. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. e. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. . Selain itu. Kriteria seperti reka bentuk visual. kemahiran dan nilai. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. reka bentuk visual. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). d. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan.

(Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13).  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. mengumpul. g. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. f. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. main peranan dan penggunaan model. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. pengetahuan dan nilai. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan.

DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. pada Tahap II. 45 . Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). Walau bagaimanapun. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. kemahiran dan nilai.

1. 1. Spacebar.11 . 1. 2.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK.6 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 2. turn off) mengikut tatacara yang betul. MS Word atau MS PowerPoint). 1.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.9 2.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.1 Mematuhi peraturan makmal komputer.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.5 2. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. 1. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. Backspace 46 2.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1.5 Menghargai hak cipta orang lain.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. MS Word atau MS PowerPoint). 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.7 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. unit sistem).8 2. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Melancar dan menutup perisian grafik . papan kekunci.10 2. Membuka dan menyimpan fail grafik. tetikus.

1 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.4 3. MS PowerPoint.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menyimpan imej daripada laman web.1 3. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. mengumpul. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6.3 3. 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.1 4. 3. Menggunakan perisian grafik (Paint). 5.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.2 .2 3.12 Mencetak dokumen. Mencari imej menggunakan enjin carian. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.1 7. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 2.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.

Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.3 1.4 2. 2. 2.6. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Melancar dan menutup perisian grafik . turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. Menyatakan fungsi kekunci Enter. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 .0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain.9.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.12 Mencetak dokumen.3 2. 2. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). MS PowerPoint).0.12 dan 7. 1.1 2. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.0 dan 7. papan kekunci.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.6 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik. 2.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.5 1.2 1. 2. MS Word atau MS PowerPoint). 2.4 1. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. 2. 2. unit sistem). pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.7.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.5 2.8. 2. MS Word.2 2.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. tetikus. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1. 2. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. Spacebar. Kenal pasti Standard Pembelajaran.1 1.

2 3. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.4 3. 6.5 4.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.3 3.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Mencari imej menggunakan enjin carian.DRAF100211 3. MS PowerPoint.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Standard Pembelajaran yang dipilih 1.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.1 3. mengumpul. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.1 4. Menyimpan imej daripada laman web. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.Elemen TMK. memproses dan menggunakan maklumat 3. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. Standard Kandungan yang dipilih 5. 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. 49 .1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.

Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. Dengan menggunakan Microsoft Word. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. 6. 5. Menukar saiz c. 1.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej.7.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 2.12 dan 7. 3. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. 2. 2. Menukar fon b. 2. Imej di dalam folder My Document. 3. 2. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Tunjukcara menyisip gambar. 2. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.8. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . Terdapat dua cara menyisip gambar: a.0 2. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja.0 dan 7. Modul pembelajaran murid.6.9. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. 2. Menyimpan hasil kerja 4.1 2 jam (4 waktu) 1.

Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Menukar saiz fon c. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. fon dan imej yang mereka minat.DRAF100211 b. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Menyimpan 2. Menukar fon b. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. 9. Pengayaan: 51 . Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. 8. Menyisip gambar d. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1.

Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid melihat bahan yang dipaparkan guru.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. 6. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 2. Murid mengikut guru menukar fon.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . 4. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. 3. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. Murid mengikut guru menukar saiz. Murid menaip nama sendiri.

11.DRAF100211 7. 10. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. 8. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. 12. Klik File Save 9. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 .

DRAF100211 13. Murid menyimpan hasil kerja. 15. 14. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. 54 . Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document.

DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .ASAS PENGATURCARAAN 55 .

dan ciri-ciri seperti warna. (Gambar yang mengandungi imej. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. imej. susun atur). pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. kedudukan. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. o Jika tidak menarik. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. imej dan ciri-ciri seperti warna. Murid dapat menyimpan hasil kerja. Standard Pembelajaran: 7. susun atur). Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. saiz. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. saiz. 56 .1 Menggunakan perisian grafik (Paint).DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. kenapa? (lihat kesesuaian teks. kedudukan.

57 . 5. 2. 2. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid menyimpan hasil kerja. Murid menyisip imej pada slaid. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 6. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 3. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid menaip teks pada slaid. 4. Murid menghasilkan persembahan.DRAF100211 2. warna dan latar belakang. teks. 3. 4. Murid menentukan imej. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Guru memberi tajuk persembahan. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. 3. Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif.

Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan . 7. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. 7. mendapatkan makanan dan berpatah balik.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Standard Pembelajaran: 5. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.

2. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan berhenti 3. Ikan berhenti 7. Ikan pusing 5.  Ikan makan mangsa. Ikan makan 59 .DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Ikan makan 4. Imaginasi 1. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 1. Ikan bergerak ke kiri 6. 3.  Ikan mencari makan.

Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .DRAF100211 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.

DRAF100211 Perkembangan 1. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 2. Contoh projek: 61 . Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Tindakan 1. 3. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 5. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 2. 4. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina.

DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .MATEMATIK .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .BAHASA MALAYSIA .DUNIA SENI VISUAL 62 .ELEMEN SAINS .BAHASA INGGERIS .

2. 2. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).2 1.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul.0 dan 7.1 1 jam (2 waktu) 1.0.7. 2. 2. 5.2.2. 63 . 4. 2.1 dan 7.3 dan 3. 8. 6. Dalam pelajaran ini.2. Bercerita mengenai harijadi mereka. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. Mencetak hasil kerja murid. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.0 2.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. 2. 3.2 dan 3. 4. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.8. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. 1. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 7. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. 2.11. Murid juga akan mempelajari saiz fon.6.6. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. 4.2.

Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. 4. fon dan imej yang mereka minat.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. 3. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. 1. Pemulihan: Pengayaan: 64 . Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. 2.

1. They are introduced to Learn Letters program.1. Glue and Scissor 65 .1.1.1 2 hours (4 periods) 1.6 and 5. 1. Manila Card.0 1. 2.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.1. 3 and 4 3.0 and 5.3.2 1. 2.3.5. Worksheet 1. This module will be carried out in the computer lab. 3. Pupils will be able to combine letters to form a word. 1.1. 3.1.2 and 4.1 and 4. 1. Learn Letters program 2.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters. 2.1.

2. Pupils find the hidden capital letters and colour it. pupils start the game and complete the activities up to Level II. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. Click and drag the given shapes to form a letter. Pupils complete the activities in Level III. they forms these words: fan. In pairs. Knowing Letters . 2. 5. 2. 2.moe. Demonstrates how to use Learn Letters program. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. 6. Teacher has to explore the game before hand. In group of four. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. 1. Pupils use the tracing guide to write the letters.my/bpk. 4. 3.sings “ABC” song.gov. Then. 1. 66 . Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. The Learn Letters program is a shareware software. 4. Pupils rewrite the letters one by one.DRAF100211 Creativity: Note: 1. 3. Join the dotted lines to complete the shape of letters. 3. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. ran and van 2. 3. man.

1 dan 7.c.c.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word.6. 1. 4.0 2. Dalam modul ini.b.d) dan ii (a. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .11. Mempelbagaikan fon dan saiz fon. 4. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.0.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.7. 2.0 dan 7.b.d) 2. 2.

2. Melengkapkan garisan nombor. Setelah selesai. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. 7. 5. ketiga dan keempat. 2. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 7.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. kelas dan mata pelajaran. 9. Secara Simulasi: 1. Sementara murid menggunakan komputer. Mengarah murid menukar jenis fon. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. 3. 4. Pemulihan: 1. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. 2. Pengayaan: 68 . 8. 5. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. 6. Mengarah murid menukar saiz fon. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. 6. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. 10. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 1. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Melengkapkan garisan nombor. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Mencetak hasil kerja.

Kreativiti: 69 . 4. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 3. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.1. 2.12 dan 7. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word). Gambar tumbuh-tumbuhan. 2.9.5 dan 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 4. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 4. Dalam pembelajaran ini. 4.8.2.2.1. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.1.1.0 2. 2.1.2.6. 2.7.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1. 2. 2.0 dan 7.

Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Kaedah Rubrik 1. 4. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. murid perlu belajar mengenai Print Preview. Memaparkan gambar tumbuh.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan.DRAF100211 Nota: 1. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. buah. daun. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. 3. fon dan imej yang mereka minati. Untuk aktiviti mencetak. dahan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. bunga. 70 . Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. 2. 1.tumbuhan seperti bunga raya. 3. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan.

3.3. 1.4. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.0 dan 7. 2.9.2 .4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1. 1.1.1 dan 1. 1. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. 1. 2. 2.2.1 2 waktu (1 jam) 1.6.1.3.4.1.1.2 .3 dan 1. 1.0 2. Kreativiti: 71 .11 dan 7.2 2. 1. 1.

Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak.DRAF100211 Nota: 1. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. 3. 4. 7. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint.) Pengayaan: 72 . 6. 2. kesesakan mencetak dan waktu. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 4. Mencetak hasil kerja. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. 3. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. 8. 2. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. 5. Cadangan Aktiviti: 1. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer.

............. Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1..........DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...............3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ..................................................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: .... Tarikh: ...........................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ... Pengetahuan.....................

.......................................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: . MS Word atau MS PowerPoint) 74 ............... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2..............0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2. Pengetahuan.................. kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: .. Tarikh: ....1 Membuka dan menyimpan fail grafik.......................... dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint.........................

Klik All Programs 3.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Menukar fon 75 . Menaip teks 6.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. (MS Word) 2. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Menukar saiz fon 7. Klik MS Office 4. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1. Klik MS Word 5.

mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. 6. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4.0 Menggunakan 7. Menarik perhatian 7. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Susun atur grafik dan warna 2. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint).DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

mengumpul. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. Standard Kandungan 3. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. nama pelayar web yang digunakan 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . katakunci yang ditaip 4. nama enjin carian yang digunakan 3.

i. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Tetikus 2. iii. Disket 78 . Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. MS Word MS Paint C. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. B. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. iii.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. ii. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. ii dan i sahaja C. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. i. apakah kekunci yang kamu guna? 3.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.ii dan iii D. MS Excel D. MS PowerPoint 3. 1. i dan ii sahaja B. MS PowerPoint.

kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 . kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Kemudian. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. 80 . Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Kemudian. nombor Enter dan Spacebar. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Di akhir aktiviti. papan kekunci.

 kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

papan kekunci. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. tetikus. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.