DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

berakhlak mulia. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. iv . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v . dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

6. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. 4. emosi. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Komunikasi Kerohanian. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 5. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. harmonis dan berakhlak mulia. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. rohani dan intelek. emosi. kepercayaan. Untuk mencapai matlamat ini. 3. 2. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. bahasa Inggeris. dan bersepadu. kreativiti. seimbang. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains.

Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran serta nilai murni. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. kemahiran berfikir. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. .  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. kemahiran dan nilai.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. kemahiran saintifik. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains.

memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. TMK dan RBT di Tahap II. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. mengumpul. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari .Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari.

Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dicadangkan. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. . Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Sebagai contoh yang lain. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. 2. dari segi intelek. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. emosi dan jasmani. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. . Meningkatkan daya kreativiti murid. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. Fizik dan Sains Tambahan. 7. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Kimia. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. 6. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. 4. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. rohani. 5. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. 3. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

memilih.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. sentuhan. Menerima. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. graf. pendengaran. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. lisan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. jadual. isipadu. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. rajah atau model. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. berat dan jisim dengan masa. arah. saiz. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. bentuk.

DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. 9 . KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. mengumpulkan data. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Melakar spesimen. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi.

berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. masa. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. sifat. bentuk atau bilangan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Meramalkan 10 . sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. rasional. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. adil dan saksama. 11 . Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. keadaan atau gagasan dalam minda. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. lukisan atau artifak. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. konsep.

DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Untuk menguasai kemahiran proses sains. KBSB diperkenalkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif. 1999). analitis dan sistematik. 2. 4. 3. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. cermat. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sistematik. Berani mencuba. Walau bagaimanapun. Dalam standard kurikulum ini. Bersifat objektif. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Memberi perhatian serta respons. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Yakin dan berdikari. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Adil dan saksama. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. jujur dan tabah. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Menghayati dan mengamalkan. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Baik hati dan penyayang. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. bekerjasama. Bekerjasama. Berfikir secara rasional. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Luwes dan berfikiran terbuka. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. pembelajaran konstekstual dan 15 . Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. konstruktivisme. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. sains teknologi dan masyarakat. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri.

sikap dan nilai yang dihasratkan. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. perbincangan. simulasi. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pembelajaran kontekstual. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. penggunaan sumber luar bilik darjah. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. projek. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. 16 Pendekatan Sains. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. kemahiran. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. . Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Murid berpeluang bekerjasama. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. teknologi dan masyarakat. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan.

projek. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. data yang boleh diukur. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. . simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. penyelesaian masalah dan lain-lain.Mengawal pemboleh ubah .Menentukan kaedah mengumpulkan data . Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . Dalam main peranan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. permainan atau penggunaan model.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.

radio. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. komputer. Hasil projek dalam bentuk laporan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.DRAF100211 keseluruhan projek. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah. aktiviti seperti simulasi. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna. muzium. 18 . paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. pusat sains. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. institut penyelidikan. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. internet perisian komputer. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan.

Sains Bahan. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. 19 . Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Sains Hayat. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. bukan hasil akhir yang diperoleh. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sains Bahan. kemahiran berfikir. Secara am. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Sungguh pun begitu. Sains Hayat. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Sains Fizikal. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Sains Fizikal. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kemahiran saintifik. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan.

Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. kritis. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. 20 . Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Selain daripada itu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Tema ini menggabungkan elemen Sains.

tangan dan kaki 2. membesar dan membiak. mulut. TMK.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.1.2. Murid boleh: 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1.1.1. 1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. penulisan atau lisan. bergerak. STANDARD PEMBELAJARAN 21 . TMK.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. penulisan atau lisan. telinga. hidung. lidah. 1. Murid boleh: 1. Murid boleh: 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. 2.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. 2. 2. bernafas.1. MANUSIA 2.

1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. mulut. 3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.1. ekor. katak.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.2. bulu. ikan.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. Murid boleh: 3.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3. ular. telinga. tanduk. burung.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. sesungut dan cangkerang.1. 3. paruh.1. 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing.1. sayap. sisik. kaki. siput dan rama-rama.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. lipas. 3. TMK.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. sirip. 22 .2. penulisan atau lisan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. HAIWAN 3. 3.

3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.2. bunga.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. 23 . pokok bunga raya. 4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. dahan. TMK. topi. 4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan.1. kolaj dan kraftangan seperti tikar. 4. penulisan atau lisan. paku pakis. daun.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. Murid boleh: 4. 4. 4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. pokok nanas.2. pokok bunga ros.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. pokok orkid dan pokok pisang. 4. penyapu. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. buah. pokok keembong. potpuri. TUMBUHAN 4. pokok kelapa.1.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. 4.1.3. Murid boleh: 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. bakul. pokok mangga. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar.

kecil. TMK.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.1. tinggi.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. TMK.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. 5. 5.3. 5. 5. dan jingga.2. panjang.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 5.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. MATA UNTUK MELIHAT 5. 5.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. TMK.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. rendah. merah. kuning. 5. penulisan atau lisan.1.3. ungu. 5.1. 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. segiempat sama.3.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. putih.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. penulisan atau lisan.3. 5. hijau.1.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. Murid boleh: 5. biru. pendek.2. penulisan atau lisan. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . Murid boleh: 5.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.

1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. 6. Murid boleh: 6. Murid boleh: 6.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6. 5.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.2. saiz atau bentuk.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. saiz dan bentuk. penulisan atau lisan. 6.4. 6. 25 .4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan.1.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.4.1.2 Menghargai deria bau. 6.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.4. 5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. TMK. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna.

2.2 Menghargai deria rasa.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 8. pahit.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. halus. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7. Murid boleh: 7.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas. 8. 8. penulisan atau lisan.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 26 . KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. manis. masin.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. kasar. Murid boleh: 8. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.1. 7. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. keras dan lembut melalui penyiasatan.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. penulisan atau lisan.1.1.1.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.1. 8. TMK. 7. 7.1. LIDAH UNTUK MERASA 7.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. sejuk. 8. TMK.1. 7.

1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.1. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10. penulisan atau lisan.2 9. 10.1 9.1. TMK.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.3 9.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9. 9.1.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. penulisan atau lisan.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. 27 . 10.1.1.2. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 10. 10.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.1. 10. TMK. Murid boleh: 10.

STANDARD PEMBELAJARAN 28 . TMK.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. Murid boleh: 11. penulisan atau lisan.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. 11.1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

penulisan atau lisan.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. piramid. Murid boleh: 12.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. REKA BENTUK 12.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. kuboid. prisma. 12.1. silinder dan sfera.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus.1. 12.1. STANDARD PEMBELAJARAN 29 . 12. kon. TMK.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari. menggunakan.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK. 4. Murid akan dapat: 3.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. 2.4 Memahami. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul. 4. Murid akan dapat: 2. 3. 1. 1.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 3.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 4. 3. 35 . Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran).0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 3. 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. Terdapat tujuh Standard Kandungan.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. 2.

dan menilai penyelesaian. 7. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pertama. 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 5. dengan memperoleh kemahiran ini. 36 . 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.DRAF100211 5. membangunkan strategi penyelesaian. Kedua. 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 7. Untuk menjayakan perkara ini. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. 7. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. 6. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.

pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. Semasa proses ini. menarik dan seronok. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. mesin cetak. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. kamera dan video digital serta projektor LCD. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. grafik dan pengaturcaraan. Sebagai contoh. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Bagi Tahap I. DVD-ROM. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . hamparan elektronik. pangkalan data. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Internet dan perisian khusus. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. DVD-ROM. persembahan. Dengan menggunakan TMK. pengimbas.

c. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Pengaturcaraan. Pangkalan Data. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Bagi Tahap II. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Multimedia. 38 . Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Rangkaian dan Internet. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Melalui penggunaan TMK.

Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. . kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Kadar Kendiri (SelfPaced). Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. c. Belajar MENGENAI TMK. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Dalam kad ucapan. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. b. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. pendapat. mampu mengakses sendiri. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Dengan adanya TMK.

kemahiran. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. g. Dengan menggunakan perisian aplikasi. e. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. maklumat dan pengetahuan.pada peringkat awal. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. perisian kursus. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. f. Sebagai contoh. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. terlalu mahal. Melalui aktiviti seperti ekperimen. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Maka untuk mengatasi masalah itu. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. Dalam konteks TMK. Sehubungan itu. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. h. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Selain itu. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. Murid perlu kenal pasti masalah. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. cari kaedah penyelesaian. tayangan video. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.DRAF100211 d. murid juga dapat mengalami. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. TMK merupakan .

Manakala. dan buku skrap atau projek folio digital. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. 5. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. 3. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. 6.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Komunikasi Kerohanian. . Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. Pembentangan tugasan atau projek. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. 2.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. kajian masa depan dan simulasi. 4.

. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. kamera atau video kamera digital dan Internet.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. MS Excel. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. MS PowerPoint dan Paint). kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. MS PowerPoint. MS Access dan Paint). dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. kemahiran dan nilai. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. perisian persembahan. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word.

Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. d. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). kandungan. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. b. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti reka bentuk visual. Selain itu. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). reka bentuk visual. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. c. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. . Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. e. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. kemahiran dan nilai. kandungan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9).

Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. pengetahuan dan nilai. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . g. mengumpul. main peranan dan penggunaan model. f. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan.

Walau bagaimanapun. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. kemahiran dan nilai. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. pada Tahap II. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. 45 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran.

turn off) mengikut tatacara yang betul.5 2. 2. Spacebar.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. tetikus. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. 1.7 2.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. 1. Backspace 46 2. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.8 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 1. Membuka dan menyimpan fail grafik.9 2. Melancar dan menutup perisian grafik .1 Mematuhi peraturan makmal komputer.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.6 2. 1. 1. 2.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.5 Menghargai hak cipta orang lain.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. MS Word atau MS PowerPoint). MS Word atau MS PowerPoint).10 2. unit sistem). Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).11 . 2.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. papan kekunci.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.

0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6.2 3.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. MS PowerPoint. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.1 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). Mencari imej menggunakan enjin carian.0 Menggunakan TMK untuk mencari.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.2 . Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.3 3. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.4 3. 2. mengumpul.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. 5. Menyimpan imej daripada laman web.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM.12 Mencetak dokumen.1 7. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.1 4.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5. 3. Menggunakan perisian grafik (Paint).1 3.

Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. 2.6 2. 1. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK.1 2.3 2. unit sistem).1 1. papan kekunci. Kenal pasti Standard Pembelajaran. 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.12 dan 7. 2.1. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. 2.7.9. MS Word atau MS PowerPoint).6. Spacebar. 2.12 Mencetak dokumen. Melancar dan menutup perisian grafik . MS Word.0 dan 7. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.5 1. 2.4 2.8. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 .4 1. 2. 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej.0. Menyatakan fungsi kekunci Enter.3 1.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.5 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. MS PowerPoint).9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.2 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. tetikus. 2. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.2 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).

mengumpul. Standard Kandungan yang dipilih 5. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Mencari imej menggunakan enjin carian.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.Elemen TMK. Standard Pembelajaran yang dipilih 1. 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.1 Menggunakan perisian grafik (Paint).0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).1 3. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: .2 3.3 3.4 3.5 4.1 4. 4. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. 49 .DRAF100211 3. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. 7. MS PowerPoint.0 Menggunakan TMK untuk mencari.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menyimpan imej daripada laman web.

6.0 2. 2.12 dan 7.9. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Tunjukcara menyisip gambar. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman.1 2 jam (4 waktu) 1. 2. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. Menukar fon b. 2. 2.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 3. Modul pembelajaran murid.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 6. 2.7. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas.8. 1. 2. Menyimpan hasil kerja 4. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. 3. Menukar saiz c. Dengan menggunakan Microsoft Word. 2.0 dan 7. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. Imej di dalam folder My Document. 5.

Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Menyisip gambar d. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. 8. 9. Menukar fon b.DRAF100211 b. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Menukar saiz fon c. Menyimpan 2. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. fon dan imej yang mereka minat. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Pengayaan: 51 . Menyisip gambar daripada folder di My Document 7.

Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. Murid mengikut guru menukar fon.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. 3. 2. 4. Murid menaip nama sendiri sekali lagi.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. 6. Murid menaip nama sendiri. Murid mengikut guru menukar saiz. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5.

Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. 8. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. 12. Klik File Save 9.DRAF100211 7. 10. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. 11. Murid menaip nama sendiri sekali lagi.

Murid menyimpan hasil kerja.DRAF100211 13. 54 . Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. 14. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. 15.

ASAS PENGATURCARAAN 55 .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .

Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. susun atur).DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks.dan ciri-ciri seperti warna.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). imej dan ciri-ciri seperti warna. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. saiz. kedudukan. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. kenapa? (lihat kesesuaian teks. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Standard Pembelajaran: 7. Murid dapat menyimpan hasil kerja.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. susun atur). (Gambar yang mengandungi imej. 56 . saiz. kedudukan. o Jika tidak menarik. imej.

4. 57 . Murid menaip teks pada slaid. Perkembangan Aktiviti 3: 1.DRAF100211 2. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. Murid menghasilkan persembahan. Murid menyisip imej pada slaid. Guru memberi tajuk persembahan. 5. Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid menunjukkan hasil persembahan. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. 4. 2. teks. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. warna dan latar belakang. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Murid menentukan imej. Murid menyimpan hasil kerja. 3. Imaginasi Aktiviti 2: 1. 3. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 6. 3. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 2.

Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mendapatkan makanan dan berpatah balik. 7.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Standard Pembelajaran: 5. 7. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan .

Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.  Ikan makan mangsa.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. 3. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium. 1. 2. Imaginasi 1. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan pusing 5. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Ikan berhenti 3. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan makan 59 . Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan bergerak ke kanan 2.  Ikan mencari makan. Ikan makan 4. Ikan berhenti 7.

Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.DRAF100211 4. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .

Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. 5. Tindakan 1. 4. 2. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch.DRAF100211 Perkembangan 1. Contoh projek: 61 . Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. 2. 3.

ELEMEN SAINS .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .BAHASA MALAYSIA .BAHASA INGGERIS .MATEMATIK .DUNIA SENI VISUAL 62 .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .

4. 7.2 dan 3.2.3 dan 3. 2.6.0. 8.7.2 1. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.0 2.1 1 jam (2 waktu) 1. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi.1 dan 7.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Dalam pelajaran ini. Menyimpan hasil kerja dalam My Document.2. 2.11. Mencetak hasil kerja murid. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2.6. 2. 63 . 2. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. Murid juga akan mempelajari saiz fon. 4. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.8. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. 3.2. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. Bercerita mengenai harijadi mereka. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. 1. 4. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 6.2. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. 2.0 dan 7. 5. 2.

fon dan imej yang mereka minat. 4. Pastikan komputer murid telah dihidupkan.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. 3. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. 1. Pemulihan: Pengayaan: 64 . 2. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip.

5. 2. 3.1.0 and 5. Glue and Scissor 65 .0 1.1.1. 2.1 2 hours (4 periods) 1.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1. Manila Card. This module will be carried out in the computer lab. 3.1 and 4.1.2 and 4.1. Learn Letters program 2. 3 and 4 3.3. They are introduced to Learn Letters program.1.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.2 1. Pupils will be able to combine letters to form a word. 1. 1.3.1. 1.1. Worksheet 1. 2.6 and 5.

pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. they forms these words: fan. 3. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. Demonstrates how to use Learn Letters program. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. 66 . 1. Pupils rewrite the letters one by one. Click and drag the given shapes to form a letter. 2. Pupils complete the activities in Level III. Then. 6. This software can be downloaded from the BPK website at http://www.my/bpk. 3. Pupils use the tracing guide to write the letters. The Learn Letters program is a shareware software. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game.DRAF100211 Creativity: Note: 1.gov. man. 2. pupils start the game and complete the activities up to Level II. ran and van 2. 5. Pupils find the hidden capital letters and colour it. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 1. 3. In group of four.sings “ABC” song. 2. 4. In pairs. Join the dotted lines to complete the shape of letters. Knowing Letters .moe. 4. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 2. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. 3. Teacher has to explore the game before hand.

b. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.7.d) 2. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.c. 4.0 dan 7. 1.1 dan 7. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .d) dan ii (a.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.c. 4.11. 2. Dalam modul ini.b.6.0. 2.0 2.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. Mempelbagaikan fon dan saiz fon.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.

Sementara murid menggunakan komputer. kelas dan mata pelajaran. Mengarah murid menukar jenis fon. 4. 7. 5. 10. 8. 3. 9.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. 6. Secara Simulasi: 1. Mencetak hasil kerja. 2. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Pemulihan: 1. 2. Mengarah murid menukar saiz fon. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Setelah selesai. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Melengkapkan garisan nombor. 6. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Pengayaan: 68 . Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 5. 2. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. 2. 7. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. Melengkapkan garisan nombor. ketiga dan keempat. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 1.

0 2. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.1. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).2.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.1.7. 2.0 dan 7.8. Gambar tumbuh-tumbuhan. 2.12 dan 7. 2. Dalam pembelajaran ini. 4.1. 4. 4. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).2.1.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 3.9. Kreativiti: 69 . Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.6. 2.1. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. 4. 2. 2.2.5 dan 4.

kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. 3. buah. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. dahan. fon dan imej yang mereka minati. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. 2. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. bunga.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Memaparkan gambar tumbuh. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Untuk aktiviti mencetak. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 3. daun.tumbuhan seperti bunga raya.DRAF100211 Nota: 1. 4. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. Kaedah Rubrik 1. murid perlu belajar mengenai Print Preview. 1. 70 . Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. 2.

3. 2.2 .3. 1. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna.1.1 2 waktu (1 jam) 1. 1.1 dan 1.4. 2.2.6. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer. 1.3 dan 1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.4.0 2. 1. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni. 2.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1. 1.1.11 dan 7. 1. Kreativiti: 71 .1.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. 1.2 2.1.2 .0 dan 7.9.3.

3.DRAF100211 Nota: 1. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. 5. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 7. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint.) Pengayaan: 72 . Cadangan Aktiviti: 1. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Mencetak hasil kerja. 4. 2. 6. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 3. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. 8. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. 4. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. 2. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. kesesakan mencetak dan waktu.

3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ....... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ...................................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.......DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ....... Pengetahuan.............. Tarikh: ................................................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ................ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1..........

............ Tarikh: ...DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ..... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ................1 Membuka dan menyimpan fail grafik.... Pengetahuan........................ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2................... dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint.............0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2............................................. MS Word atau MS PowerPoint) 74 ....

0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik All Programs 3. Klik MS Word 5. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Menukar saiz fon 7. Menukar fon 75 .2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. (MS Word) 2.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Menaip teks 6. Klik MS Office 4.

DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. 6. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Susun atur grafik dan warna 2. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint). imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. Menarik perhatian 7.0 Menggunakan 7. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4.

memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. mengumpul. katakunci yang ditaip 4.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. nama enjin carian yang digunakan 3. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. Standard Kandungan 3. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan.0 Menggunakan TMK untuk mencari. nama pelayar web yang digunakan 2. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5.

Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan.ii dan iii D. iii. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. MS PowerPoint. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. 1. iii. MS Excel D. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. i dan ii sahaja B. i.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. MS PowerPoint 3. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. ii dan i sahaja C. apakah kekunci yang kamu guna? 3. Tetikus 2. Disket 78 . ii. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. MS Word MS Paint C. i. B. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4.

kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 .DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

nombor Enter dan Spacebar. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. papan kekunci. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Di akhir aktiviti. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kemudian. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 80 .

kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.

1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. tetikus. papan kekunci.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.