DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. berketerampilan. iv . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v .

emosi.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. harmonis dan berakhlak mulia. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. 3. 2. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. kepercayaan. Untuk mencapai matlamat ini. bahasa Inggeris. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. kreativiti. 5. Komunikasi Kerohanian. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. dan bersepadu. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. emosi. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. rohani dan intelek. seimbang. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. 6. 4. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.

MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. . Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. kemahiran saintifik. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. kemahiran berfikir. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. kemahiran serta nilai murni. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas.

terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. TMK dan RBT di Tahap II. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. mengumpul. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.

Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Dicadangkan. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. . Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Sebagai contoh yang lain.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. murid membuat uji kaji di bilik Sains. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. 2.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. rohani. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. Fizik dan Sains Tambahan. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 6. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. . Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. 4. dari segi intelek. Kimia. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. 7. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. emosi dan jasmani. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. 5. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. berat dan jisim dengan masa. graf. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . jadual. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Menerima. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. bentuk. memilih. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. rajah atau model. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. arah. isipadu. lisan. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. sentuhan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. pendengaran. saiz.

DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. mengumpulkan data.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Melakar spesimen. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. 9 . KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan.

Meramalkan 10 . Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. sifat. masa. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. bentuk atau bilangan. sifat. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri.

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. 11 . konsep. lukisan atau artifak. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. adil dan saksama. rasional. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. keadaan atau gagasan dalam minda.

1999). KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Untuk menguasai kemahiran proses sains.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 4. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. 5. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. 2. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. 3. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diperkenalkan. analitis dan sistematik. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Adil dan saksama. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Memberi perhatian serta respons. Yakin dan berdikari. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Baik hati dan penyayang. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Walau bagaimanapun. Dalam standard kurikulum ini. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Berfikir secara rasional. cermat. Bersifat objektif. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. jujur dan tabah.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Sistematik. Berani mencuba. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. bekerjasama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Menghayati dan mengamalkan. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Bekerjasama. Luwes dan berfikiran terbuka. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. sains teknologi dan masyarakat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. pembelajaran konstekstual dan 15 . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. konstruktivisme. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.

DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid berpeluang bekerjasama. kemahiran. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. projek. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. teknologi dan masyarakat. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. simulasi. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Teknologi dan Masyarakat (STM). Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. penggunaan sumber luar bilik darjah. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Dalam pembelajaran kontekstual. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 16 Pendekatan Sains. . Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. sikap dan nilai yang dihasratkan. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. perbincangan.

Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. permainan atau penggunaan model. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. . Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. projek. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Menentukan kaedah mengumpulkan data . aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data.Mengawal pemboleh ubah . kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. penyelesaian masalah dan lain-lain. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam main peranan. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. data yang boleh diukur.

Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. komputer. radio. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. 18 . Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Semasa penyelesaian masalah.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. Hasil projek dalam bentuk laporan.DRAF100211 keseluruhan projek. aktiviti seperti simulasi. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. pusat sains. muzium. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. internet perisian komputer. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. menyeronokkan dan bermakna. institut penyelidikan.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Sains Bahan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Sains Hayat. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sungguh pun begitu. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kemahiran saintifik. bukan hasil akhir yang diperoleh. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Sains Bahan. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Secara am. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Sains Fizikal. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Sains Fizikal. Sains Hayat. 19 . Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. kemahiran berfikir. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.

inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. 20 . Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Tema ini menggabungkan elemen Sains. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. kritis. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran.

telinga.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. tangan dan kaki 2. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1. mulut.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Murid boleh: 2. bergerak. bernafas.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. hidung.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .1. TMK.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. TMK. 2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. 1. penulisan atau lisan. 1. membesar dan membiak.2 Menghargai bahagian tubuh kita.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan. lidah. MANUSIA 2.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. Murid boleh: 2.1. 2.1. Murid boleh: 1.

sesungut dan cangkerang. 3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. tanduk.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3.2.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing.1. 3. sayap. TMK.1. ekor. paruh.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.1. sirip. 3. siput dan rama-rama. kaki. telinga. ikan. ular. katak. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3.2. HAIWAN 3.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 3. 3.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. mulut.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. lipas. sisik. penulisan atau lisan. 3. burung.1. bulu. 22 .1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. 3. Murid boleh: 3.

1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput. TMK.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. TUMBUHAN 4. Murid boleh: 4. pokok nanas. 4. bunga.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. dahan.3. pokok kelapa.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. penulisan atau lisan. topi. 4. pokok keembong. pokok orkid dan pokok pisang. daun. pokok bunga ros.1.1. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. pokok bunga raya.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. 23 .1.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.1. paku pakis. buah. bakul. Murid boleh: 4. pokok mangga. 4. potpuri. penyapu. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. kolaj dan kraftangan seperti tikar.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.1.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. 4.2.

segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. Murid boleh: 5. Murid boleh: 5. hijau. kuning.2. 5.1. 5. dan jingga.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. panjang.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.1. 5. penulisan atau lisan. putih. 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. penulisan atau lisan.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . tinggi. 5.2.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.3.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. merah. TMK.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.3. pendek. kecil. segiempat sama. 5. ungu.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. Murid boleh: 5. biru.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.3. TMK. penulisan atau lisan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5. 5. rendah. 5. TMK.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. MATA UNTUK MELIHAT 5.1.

4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. 6.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 6.4.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 6.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.4. TMK. 6.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.2.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. saiz dan bentuk. 5.1.1. 6. Murid boleh: 6.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.1. saiz atau bentuk. 5. penulisan atau lisan.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.1. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.2 Menghargai deria bau. 25 .3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 5.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 6.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna.4.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.

1. 8. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 7. TMK.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 8. Murid boleh: 8.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.1. 8.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.1. 26 . 8.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. halus. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan. penulisan atau lisan. pahit.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1. TMK.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. 7. manis.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 7. 7. kasar.2 Menghargai deria rasa. LIDAH UNTUK MERASA 7. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1. 8. keras dan lembut melalui penyiasatan. Murid boleh: 7.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. sejuk.2.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. masin.1. penulisan atau lisan.

2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10. Murid boleh: 10.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 9.3 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.1.1 9. 27 .2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. 10. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.2 9.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.1. TMK.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.1. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9. 10.1.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.1. 10. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9. Murid boleh: 10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. penulisan atau lisan.1. penulisan atau lisan.2. TMK.

DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11. 11. STANDARD PEMBELAJARAN 28 . TMK.1. penulisan atau lisan.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.1. Murid boleh: 11. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. 11.1.

1.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. prisma.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 12. 12.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. kuboid. silinder dan sfera. piramid. REKA BENTUK 12.1.1. penulisan atau lisan. Murid boleh: 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. kon. 12.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.4 Memahami. 3. Murid akan dapat: 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan. 4. 4. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 4. menggunakan. Murid akan dapat: 3. 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 3.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. Terdapat tujuh Standard Kandungan.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 1.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4. 1. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran).3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 2. 2.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. 3. 3. 2.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. 35 .0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.

3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7. dengan memperoleh kemahiran ini. membangunkan strategi penyelesaian. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 7. 7. 6.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.DRAF100211 5. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. dan menilai penyelesaian. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. 5. 36 . Untuk menjayakan perkara ini.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 5. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 6. Pertama. 7. 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. Kedua. 6.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. hamparan elektronik. mesin cetak. Dengan menggunakan TMK. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. Bagi Tahap I. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. persembahan. menarik dan seronok.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. DVD-ROM. Semasa proses ini. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. Sebagai contoh. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. grafik dan pengaturcaraan. kamera dan video digital serta projektor LCD. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Internet dan perisian khusus. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 .  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. pengimbas. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. pangkalan data.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. DVD-ROM.

Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Melalui penggunaan TMK. Multimedia. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Pangkalan Data. Pengaturcaraan. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Bagi Tahap II. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Rangkaian dan Internet. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). 38 . c. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu.

b. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Belajar MENGENAI TMK. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. mampu mengakses sendiri. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Dengan adanya TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Kadar Kendiri (SelfPaced). c. . konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Dalam kad ucapan. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. pendapat. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan.pada peringkat awal. maklumat dan pengetahuan. Sebagai contoh. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Dalam konteks TMK. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. murid juga dapat mengalami. Sehubungan itu. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. e. terlalu mahal. f. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. g. Melalui aktiviti seperti ekperimen. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Maka untuk mengatasi masalah itu. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Dengan menggunakan perisian aplikasi. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Murid perlu kenal pasti masalah. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. h. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. cari kaedah penyelesaian. tayangan video. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. TMK merupakan .DRAF100211 d. kemahiran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Selain itu. perisian kursus.

5. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. dan buku skrap atau projek folio digital. 2. 4. kajian masa depan dan simulasi. . Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Manakala. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. 3. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. 6. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. Komunikasi Kerohanian.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Pembentangan tugasan atau projek.

MS Access dan Paint). Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. MS PowerPoint dan Paint). . MS Excel. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. kamera atau video kamera digital dan Internet.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. MS PowerPoint. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. kemahiran dan nilai. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. perisian persembahan. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK.

d. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. b. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. kandungan.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. c. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Selain itu. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. reka bentuk visual. kemahiran dan nilai. kandungan. . kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Kriteria seperti reka bentuk visual. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). e. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis.

Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. f. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. pengetahuan dan nilai. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. g. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. mengumpul. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. main peranan dan penggunaan model. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. 45 . Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. pada Tahap II. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. kemahiran dan nilai. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Walau bagaimanapun.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan.

1 Mematuhi peraturan makmal komputer. 1.5 Menghargai hak cipta orang lain.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. 2. papan kekunci.8 2.7 2.10 2.6 2.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.5 2. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. 1.9 2. Backspace 46 2.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. turn off) mengikut tatacara yang betul. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1. Membuka dan menyimpan fail grafik. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. tetikus.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.11 . Spacebar. 1. MS Word atau MS PowerPoint). pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. 1. MS Word atau MS PowerPoint).6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. unit sistem). Melancar dan menutup perisian grafik .

Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6.1 7. Mencari imej menggunakan enjin carian. memproses dan menggunakan maklumat 3. 3.2 . Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).4 3. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.1 4.12 Mencetak dokumen. 5.3 3. mengumpul.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 2.1 4.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5. 2.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Menggunakan perisian grafik (Paint).0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Menyimpan imej daripada laman web.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.2 3.1 3. MS PowerPoint.

6. MS Word.7.0. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 . Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.12 Mencetak dokumen.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.1 1.4 2.3 1.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).2 1.0 dan 7. MS PowerPoint).6 2.12 dan 7. unit sistem).8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. 2. Melancar dan menutup perisian grafik . Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.5 1.4 1. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. tetikus. 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 2. MS Word atau MS PowerPoint). 2. 2. 1.3 2.1 2.8.5 2. papan kekunci.9. Spacebar. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. 2. Menyatakan fungsi kekunci Enter. 2.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK.1. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain.2 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. 2. Kenal pasti Standard Pembelajaran. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1. 2.

4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. 6. Standard Kandungan yang dipilih 5. mengumpul.1 Menggunakan perisian grafik (Paint).2 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. 7. MS PowerPoint. Standard Pembelajaran yang dipilih 1. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).1 4.4 3. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 49 . Mencari imej menggunakan enjin carian.5 4. Menyimpan imej daripada laman web.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5.1 3.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.3 3. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.Elemen TMK. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. memproses dan menggunakan maklumat 3.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: .DRAF100211 3.

2. 2. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. 2. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. 2. 3. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 3. 5. 2. Imej di dalam folder My Document.8. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. 2.0 dan 7.12 dan 7. 6. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Tunjukcara menyisip gambar.9.0 2. Menukar fon b.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 2.1 2 jam (4 waktu) 1. Dengan menggunakan Microsoft Word. 1. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. Menyimpan hasil kerja 4.6. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Modul pembelajaran murid. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Menukar saiz c. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka.7.

Menyimpan 2. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. fon dan imej yang mereka minat. 8. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Pengayaan: 51 . Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Menyisip gambar d. Menukar fon b. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Menukar saiz fon c. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.DRAF100211 b. 9. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan.

ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid mengikut guru menukar saiz.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . Murid mengikut guru menukar fon. 4. Murid menaip nama sendiri. 6. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 2. 3. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5.

Klik File Save 9. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. 12. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja.DRAF100211 7. 8. 11. 10. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 .

14. Murid menyimpan hasil kerja. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. 15.DRAF100211 13. 54 . Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13.

ASAS PENGATURCARAAN 55 .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .

Murid dapat menyimpan hasil kerja. (Gambar yang mengandungi imej. imej.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. kenapa? (lihat kesesuaian teks. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. o Jika tidak menarik. susun atur).0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. kedudukan. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Standard Pembelajaran: 7. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. kedudukan. saiz. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. 56 . imej dan ciri-ciri seperti warna.dan ciri-ciri seperti warna. susun atur). saiz. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7.

Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. Murid menaip teks pada slaid. 3. Perkembangan Aktiviti 3: 1. 3. 2. Tindakan Aktiviti 4: 1. 3.DRAF100211 2. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. Imaginasi Aktiviti 2: 1. 4. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid menunjukkan hasil persembahan. 57 . Murid menentukan imej. warna dan latar belakang. teks. 2. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Guru memberi tajuk persembahan. 6. Murid menyimpan hasil kerja. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Murid menyisip imej pada slaid. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 4. Murid menghasilkan persembahan. 5. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan.

Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 7. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. 7. Standard Pembelajaran: 5. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan . mendapatkan makanan dan berpatah balik.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.

Ikan berhenti 3. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.  Ikan mencari makan. 3. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan makan 4.  Ikan makan mangsa. Ikan makan 59 . Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Imaginasi 1. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan berhenti 7. Ikan pusing 5. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. 2. 1.

Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.DRAF100211 4. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .

2. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 2.DRAF100211 Perkembangan 1. 5. 3. Contoh projek: 61 . Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Tindakan 1. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. 4.

DUNIA SENI VISUAL 62 .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .BAHASA MALAYSIA .MATEMATIK .BAHASA INGGERIS .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .ELEMEN SAINS .

7. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.0 dan 7. 2. 4. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi.3 dan 3.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. 2. 1.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. 2.0 2. 7. 4. 2. Murid juga akan mempelajari saiz fon. 6. Dalam pelajaran ini.2.2 dan 3. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. 63 .2.11. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. 2. 8.0. Bercerita mengenai harijadi mereka. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi.8. Mencetak hasil kerja murid. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.6.2.1 1 jam (2 waktu) 1. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. 4. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1. 2.1 dan 7.2. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 3.6. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 5.2 1.

3. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. fon dan imej yang mereka minat. Pastikan komputer murid telah dihidupkan.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pemulihan: Pengayaan: 64 . Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. 2. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. 4. 1. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa.

2.0 and 5. Pupils will be able to combine letters to form a word. 2.1.1.1. 3.1 and 4. 1. Learn Letters program 2.1. Glue and Scissor 65 . This module will be carried out in the computer lab. 2.6 and 5.0 1.1. 1.2 and 4.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.1.5. 3 and 4 3. Worksheet 1. 3. Manila Card.2 1.3.1.1.1 2 hours (4 periods) 1.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters. 1. They are introduced to Learn Letters program.3.

Pupils complete the activities in Level III.gov. Click and drag the given shapes to form a letter. The Learn Letters program is a shareware software. Knowing Letters . The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 2. Pupils find the hidden capital letters and colour it. 3. 3. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. 3. 3. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 1. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. 5. 2. ran and van 2. 4. In pairs. In group of four. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. Pupils use the tracing guide to write the letters. 1. man. Pupils rewrite the letters one by one.moe. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Demonstrates how to use Learn Letters program. Join the dotted lines to complete the shape of letters. 2. pupils start the game and complete the activities up to Level II. 4.sings “ABC” song.DRAF100211 Creativity: Note: 1.my/bpk. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. 66 . 2. Then. 6. they forms these words: fan. Teacher has to explore the game before hand.

6.b. 4.d) 2.1 dan 7. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor. Mempelbagaikan fon dan saiz fon. Dalam modul ini.0 2.c. 2. 2. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.c.11.d) dan ii (a. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.0.7.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. 1. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.0 dan 7. 4.b.

9. 1. 7. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Setelah selesai. 6. 4. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. 2. Secara Simulasi: 1. 3. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. Mengarah murid menukar jenis fon. Sementara murid menggunakan komputer. 10. 6. Mencetak hasil kerja. kelas dan mata pelajaran. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. 8. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. 7. 5. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Melengkapkan garisan nombor. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. Mengarah murid menukar saiz fon.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. 2. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. ketiga dan keempat. Pengayaan: 68 . Pemulihan: 1. 5. 2. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. 2. Melengkapkan garisan nombor. Lakukan seterusnya untuk kad kedua.

0 dan 7.1.6. 2. 4.1.9. 4.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.7.1.12 dan 7.0 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word). Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4.8.2. Kreativiti: 69 . 2. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.5 dan 4.2.1. 2. 4.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Dalam pembelajaran ini. 2.2.1. 3. 2. 2. Gambar tumbuh-tumbuhan.

buah. 2. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan.DRAF100211 Nota: 1.tumbuhan seperti bunga raya. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. 3. Kaedah Rubrik 1. 2. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 1. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. dahan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. bunga. Memaparkan gambar tumbuh. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. Untuk aktiviti mencetak. 4. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. fon dan imej yang mereka minati. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. daun. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 70 . murid perlu belajar mengenai Print Preview. 3. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.

11 dan 7. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.2 2. 2.1 2 waktu (1 jam) 1. 1.0 2. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.2 . Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. Kreativiti: 71 . 2.6.4. 1.3.2 .0 dan 7.3. 1.1. 1.1.1. 1. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.1 dan 1.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. 1.3 dan 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1.3. 1.1. 2.4.9.2.

7. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. 4. 8. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint.DRAF100211 Nota: 1. kesesakan mencetak dan waktu. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 5. Mencetak hasil kerja. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. 6. 3. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 3. 4. 2.) Pengayaan: 72 . Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 2. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Cadangan Aktiviti: 1. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran.

.................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: .......................... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 .... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1........................DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ......................... Pengetahuan.......... Tarikh: ...0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1......................3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 .............

dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint.....DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ..................... MS Word atau MS PowerPoint) 74 ..................................................... Tarikh: ...... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ................. Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.. Pengetahuan...................0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2............1 Membuka dan menyimpan fail grafik..........

0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik All Programs 3.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik MS Office 4. Klik MS Word 5. (MS Word) 2. Menukar fon 75 . Menaip teks 6. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Menukar saiz fon 7. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.

1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint). Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks.0 Menggunakan 7. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. 6. Menarik perhatian 7. Susun atur grafik dan warna 2.DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

katakunci yang ditaip 4. mengumpul. nama enjin carian yang digunakan 3. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1.0 Menggunakan TMK untuk mencari. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. nama pelayar web yang digunakan 2. Standard Kandungan 3. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan.

i. ii dan i sahaja C. i.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. 1. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Disket 78 . Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. B. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. MS PowerPoint. Tetikus 2. iii. ii.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. MS Excel D. MS PowerPoint 3. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. iii. MS Word MS Paint C.ii dan iii D. apakah kekunci yang kamu guna? 3. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. i dan ii sahaja B. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang.

kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 .

Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Di akhir aktiviti. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. nombor Enter dan Spacebar. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. 80 . Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. papan kekunci. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Kemudian.

0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. papan kekunci.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. tetikus. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful