DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. masyarakat dan negara. rohani. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. iv .DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia.

dinamik.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

emosi. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. dan bersepadu. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. seimbang. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. rohani dan intelek. harmonis dan berakhlak mulia. bahasa Inggeris. 5. Untuk mencapai matlamat ini. 4. Komunikasi Kerohanian. kreativiti. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. 2. 3. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. 6. kepercayaan. emosi. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani.

Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. kemahiran serta nilai murni. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. . kemahiran dan nilai. kemahiran berfikir. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. kemahiran saintifik. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik.

Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. TMK dan RBT di Tahap II. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi.

4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. Dicadangkan. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Sebagai contoh yang lain.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. . TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. murid membuat uji kaji di bilik Sains.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. rohani. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 5. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. dari segi intelek. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. 7. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. 3. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. Meningkatkan daya kreativiti murid.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. . 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Fizik dan Sains Tambahan. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. emosi dan jasmani. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Kimia.

Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. isipadu. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. berat dan jisim dengan masa. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. bentuk. Menerima. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. lisan. graf. rajah atau model. pendengaran. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. memilih. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. jadual. saiz. arah. sentuhan.

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. 9 . pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengumpulkan data. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Melakar spesimen. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada.

sifat. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. masa. sifat. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. bentuk atau bilangan. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Meramalkan 10 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. rasional. 11 . lukisan atau artifak. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. konsep. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. adil dan saksama. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. kreatif. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 5. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. analitis dan sistematik. 3. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. 1999). Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. 2. KBSB diperkenalkan. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Untuk menguasai kemahiran proses sains. 4.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Menghayati dan mengamalkan. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Bersifat objektif. Sistematik. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Memberi perhatian serta respons. bekerjasama. cermat. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Yakin dan berdikari. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Walau bagaimanapun.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Menghargai keseimbangan alam semula jadi. jujur dan tabah. Adil dan saksama. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Berfikir secara rasional. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Berani mencuba. Dalam standard kurikulum ini. Bekerjasama. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Baik hati dan penyayang. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Luwes dan berfikiran terbuka. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. pembelajaran konstekstual dan 15 . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. konstruktivisme. sains teknologi dan masyarakat. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri.

Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. . simulasi. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Murid berpeluang bekerjasama. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. teknologi dan masyarakat. sikap dan nilai yang dihasratkan.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. 16 Pendekatan Sains. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. kemahiran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. penggunaan sumber luar bilik darjah. Dalam pembelajaran kontekstual. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. projek. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. permainan atau penggunaan model.Mengawal pemboleh ubah . Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Dalam main peranan. .Menentukan kaedah mengumpulkan data . aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. data yang boleh diukur. penyelesaian masalah dan lain-lain. projek. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen .DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih.

Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Semasa penyelesaian masalah. pusat sains. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan.DRAF100211 keseluruhan projek. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. aktiviti seperti simulasi. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. radio. muzium. institut penyelidikan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Penggunaan teknologi seperti televisyen. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. internet perisian komputer. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. menyeronokkan dan bermakna. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. 18 . Hasil projek dalam bentuk laporan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. komputer. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains.

keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Sains Bahan. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran berfikir. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Sains Hayat. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. 19 . Secara am. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh ujian lisan adalah kuiz. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Sains Fizikal. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. kemahiran saintifik. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Sungguh pun begitu. Sains Fizikal. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sains Hayat. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Sains Bahan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. bukan hasil akhir yang diperoleh. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik.

kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. kritis. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. 20 . Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Selain daripada itu. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Tema ini menggabungkan elemen Sains.

1. 2. bernafas. hidung.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. 1. 2. penulisan atau lisan. mulut. membesar dan membiak. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.2 Menghargai bahagian tubuh kita.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. telinga. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .1. TMK. lidah. TMK. MANUSIA 2. 2. bergerak.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. Murid boleh: 2.1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. tangan dan kaki 2.2. Murid boleh: 1. 1. penulisan atau lisan.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. Murid boleh: 2.

2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. Murid boleh: 3. burung. sisik.2.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. paruh. 22 .5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. tanduk. ikan. kaki.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. sayap. 3. TMK.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. ular.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing.1. telinga.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. 3. katak. ekor.1.2. sirip. sesungut dan cangkerang. 3. mulut.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 3.1. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. 3.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.2.1. siput dan rama-rama. penulisan atau lisan. 3.1. lipas. bulu. HAIWAN 3. 3.

penyapu.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.1.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.1.1. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. daun. bunga. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. Murid boleh: 4.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. TUMBUHAN 4. paku pakis. pokok bunga ros. penulisan atau lisan. bakul. pokok nanas.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok orkid dan pokok pisang.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. pokok mangga. kolaj dan kraftangan seperti tikar. 23 . 4. 4. 4. Murid boleh: 4.2.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4.1.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. 4. topi. dahan.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.2.3. pokok kelapa. pokok keembong. 4. potpuri. TMK. 4. pokok bunga raya. 4. buah.

Murid boleh: 5.3. 5. Murid boleh: 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. kuning. penulisan atau lisan.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.3. TMK.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.2. rendah. 5.1. 5. ungu. merah.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.3.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. Murid boleh: 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.3. MATA UNTUK MELIHAT 5. putih. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. 5. TMK. hijau. 5.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. 5. TMK. 5.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. biru. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . penulisan atau lisan.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5. panjang. dan jingga. pendek. 5.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.1.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. segiempat sama. tinggi.2. kecil.1.1.

1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.4. 25 .1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 6. 5.4. 5.1. penulisan atau lisan.1.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.4. saiz dan bentuk.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. TMK.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. Murid boleh: 6. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.1. 5. 6. saiz atau bentuk.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna. 6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna.2 Menghargai deria bau.2. Murid boleh: 6. 6.

pahit.1. keras dan lembut melalui penyiasatan.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 26 .1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. sejuk. TMK.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.1. manis.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. 7. 8.2. TMK. kasar.1. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. LIDAH UNTUK MERASA 7. 8.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. penulisan atau lisan.1.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. 7. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan. 8. penulisan atau lisan.1. 8.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.1. 8. Murid boleh: 7. 7. 7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. Murid boleh: 8. masin.2 Menghargai deria rasa. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8. halus.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis.

1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.1.1.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.1.1.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.2. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. TMK. Murid boleh: 10.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 10.1.2 9. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. penulisan atau lisan.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 10. 9. 27 . MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10. 10. Murid boleh: 10. penulisan atau lisan.3 9.

1. 11.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. Murid boleh: 11. 11.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. penulisan atau lisan.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11. STANDARD PEMBELAJARAN 28 .1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. TMK.

12. prisma. REKA BENTUK 12.1. TMK. kon. penulisan atau lisan. 12.1.1. silinder dan sfera. 12. piramid.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. Murid boleh: 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. kuboid.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. 3. menggunakan.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 1.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 3. 2. 4. 1. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul. 4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 3. Murid akan dapat: 2.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1. 2. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. 3.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. Terdapat tujuh Standard Kandungan. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. Murid akan dapat: 3.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.4 Memahami. 35 . 4.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan.0 Menggunakan TMK untuk mencari.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 1. 2.

Pertama.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. 5. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. Untuk menjayakan perkara ini.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. 7.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 5. 36 .1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka.DRAF100211 5. 7. 5.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. dan menilai penyelesaian. membangunkan strategi penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7. 7.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 7. 6. Kedua. 6. 6. dengan memperoleh kemahiran ini.

Dengan menggunakan TMK. kamera dan video digital serta projektor LCD. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. hamparan elektronik. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. DVD-ROM. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. pangkalan data. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa proses ini. Internet dan perisian khusus. Sebagai contoh. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . mesin cetak. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. menarik dan seronok. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. DVD-ROM. pengimbas. grafik dan pengaturcaraan. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Bagi Tahap I. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. persembahan.

Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Multimedia. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Rangkaian dan Internet. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Melalui penggunaan TMK. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. 38 . c. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap II. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Pangkalan Data. Pengaturcaraan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows.

Belajar MENGENAI TMK. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. mampu mengakses sendiri. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. . murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Dengan adanya TMK. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. pendapat. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Dalam kad ucapan. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. c. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Kadar Kendiri (SelfPaced). malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. b. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.

Maka untuk mengatasi masalah itu. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. h. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. murid juga dapat mengalami. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. g. f. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. cari kaedah penyelesaian. Selain itu. tayangan video. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. maklumat dan pengetahuan. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. perisian kursus. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.pada peringkat awal. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Dalam konteks TMK. Dengan menggunakan perisian aplikasi. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Sehubungan itu. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Murid perlu kenal pasti masalah.DRAF100211 d. TMK merupakan . Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. Melalui aktiviti seperti ekperimen. e. kemahiran. Sebagai contoh. terlalu mahal. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa.

Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. 4. dan buku skrap atau projek folio digital. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. 6. Komunikasi Kerohanian. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. 2. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. 3. kajian masa depan dan simulasi. 5.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. . Manakala. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Pembentangan tugasan atau projek.

Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. kamera atau video kamera digital dan Internet. kemahiran dan nilai. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. MS PowerPoint dan Paint). Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. . kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. perisian persembahan. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. MS PowerPoint. MS Access dan Paint). Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. MS Excel. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan.

kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). reka bentuk visual. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. kandungan. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. kemahiran dan nilai. . kandungan. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. e. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. b. d. Selain itu. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Kriteria seperti reka bentuk visual. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. c.

Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11).  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. mengumpul. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. pengetahuan dan nilai. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13).DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. g. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. main peranan dan penggunaan model. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. f. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid.

Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Walau bagaimanapun. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). kemahiran dan nilai. 45 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. pada Tahap II. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK.

Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2.9 2. 1. 1. 1.5 Menghargai hak cipta orang lain.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. papan kekunci.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK.8 2. 2. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. Spacebar. Membuka dan menyimpan fail grafik.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.10 2. 1.7 2. tetikus. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.11 . pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. MS Word atau MS PowerPoint). 2. 1. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. Backspace 46 2. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). MS Word atau MS PowerPoint). pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. unit sistem). 2.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.5 2.6 2. Melancar dan menutup perisian grafik .1 Mematuhi peraturan makmal komputer. turn off) mengikut tatacara yang betul.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM.2 3. 2.12 Mencetak dokumen.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.2 . Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6. Menyimpan imej daripada laman web. mengumpul.1 3.1 7.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7. MS PowerPoint. 2. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.1 4.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk mencari.1 4. memproses dan menggunakan maklumat 3. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. 5. Mencari imej menggunakan enjin carian.4 3.3 3. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Menggunakan perisian grafik (Paint).

4 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.4 1.6. Spacebar.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). MS PowerPoint).1 1. 2. 2. 1. Melancar dan menutup perisian grafik .12 Mencetak dokumen. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. 2.8.3 2. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran. papan kekunci.12 dan 7.5 2. 2.6 2. 2.2 1. 2.3 1. Menyatakan fungsi kekunci Enter.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.2 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).1 2. 2.7.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.1. 2. MS Word atau MS PowerPoint). Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint. 2. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. 2. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.0. tetikus. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 . MS Word.9. Kenal pasti Standard Pembelajaran.0 dan 7. 2. unit sistem).DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.5 1.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.

7. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. MS PowerPoint.2 3.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . Mencari imej menggunakan enjin carian. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. 4.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.1 4.4 3. memproses dan menggunakan maklumat 3.1 Menggunakan perisian grafik (Paint).3 3. 6. Standard Pembelajaran yang dipilih 1.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.1 3.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7. 49 . imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Standard Kandungan yang dipilih 5.5 4. mengumpul.DRAF100211 3. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.Elemen TMK. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Menyimpan imej daripada laman web.

Terdapat dua cara menyisip gambar: a.8. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. 1. 2. Imej di dalam folder My Document. 5.7. 3.9. Menyimpan hasil kerja 4. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. Menukar saiz c.0 dan 7.1 2 jam (4 waktu) 1.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . 6. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. 2. Modul pembelajaran murid.0 2. 2. Dengan menggunakan Microsoft Word. Menukar fon b. 3. Tunjukcara menyisip gambar. 2. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej.6.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a.12 dan 7. 2. 2. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.

9. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.DRAF100211 b. Menyisip gambar d. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Menukar saiz fon c. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Menyimpan 2. Pengayaan: 51 . Menukar fon b. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. 8. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. fon dan imej yang mereka minat.

Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Murid mengikut guru menukar fon. Murid mengikut guru menukar saiz. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. 6. Murid menaip nama sendiri. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 4.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . 2. 3.

12. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. 8. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Klik File Save 9.DRAF100211 7. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. 11. 10.

Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. Murid menyimpan hasil kerja. 54 . 14.DRAF100211 13. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. 15. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document.

MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .ASAS PENGATURCARAAN 55 .

Murid dapat menyimpan hasil kerja. saiz. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.dan ciri-ciri seperti warna. kedudukan. kedudukan. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. 56 . susun atur). Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. saiz. (Gambar yang mengandungi imej.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Standard Pembelajaran: 7.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. imej. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. imej dan ciri-ciri seperti warna. o Jika tidak menarik. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. kenapa? (lihat kesesuaian teks. susun atur).

3. Murid menyisip imej pada slaid. Murid menghasilkan persembahan. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. warna dan latar belakang. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. 3. 6. 4. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 4. Murid menyimpan hasil kerja. 2. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. teks. 5. Murid menentukan imej. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan.DRAF100211 2. Murid menaip teks pada slaid. Guru memberi tajuk persembahan. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 3. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 57 . 2. Tindakan Aktiviti 4: 1.

Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan . Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Standard Pembelajaran: 5. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mendapatkan makanan dan berpatah balik. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. 7.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.

Ikan makan 4. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan.  Ikan mencari makan. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan pusing 5.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. 1. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan bergerak ke kanan 2. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.  Ikan makan mangsa. Ikan berhenti 7. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Imaginasi 1. Ikan makan 59 . Ikan berhenti 3. 3. 2.

Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .DRAF100211 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.

3. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Contoh projek: 61 . Tindakan 1. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch.DRAF100211 Perkembangan 1. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. 4. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. 2. 2. 5.

BAHASA INGGERIS .ELEMEN SAINS .BAHASA MALAYSIA .DUNIA SENI VISUAL 62 .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .MATEMATIK .

Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. 7. 2.6. 2. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. Bercerita mengenai harijadi mereka. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟.2. 1.2.0 2.2 dan 3. 2. 2.7.2 1. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.0. 5.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2.0 dan 7. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.1 dan 7. 8. 4.8. 2. 6. 4. Dalam pelajaran ini. 63 . 2.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Mencetak hasil kerja murid. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 3. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.2. 2. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.2.11. Menyimpan hasil kerja dalam My Document.6. 4.1 1 jam (2 waktu) 1.3 dan 3. Murid juga akan mempelajari saiz fon.

Pemulihan: Pengayaan: 64 . warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. 4.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. 2. 3. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. 1. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. fon dan imej yang mereka minat.

1. Glue and Scissor 65 . 2.5.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.1.1. 2. Pupils will be able to combine letters to form a word. Worksheet 1.1.1 2 hours (4 periods) 1.1. 2.1.2 1.3. 1. 3. 1. Learn Letters program 2.1 and 4. They are introduced to Learn Letters program.0 and 5.2 and 4.1. 3 and 4 3. 3.3. 1.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.1. Manila Card.0 1. This module will be carried out in the computer lab.6 and 5.

ran and van 2. In pairs. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. 1. 2. In group of four. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1.sings “ABC” song. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. they forms these words: fan. Click and drag the given shapes to form a letter. This software can be downloaded from the BPK website at http://www.DRAF100211 Creativity: Note: 1. 5. 4. 3. 2. 4. 2. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. Pupils complete the activities in Level III. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Pupils find the hidden capital letters and colour it.my/bpk. Pupils rewrite the letters one by one. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 2. Join the dotted lines to complete the shape of letters.moe. Knowing Letters . man. 3. Pupils use the tracing guide to write the letters. Teacher has to explore the game before hand. pupils start the game and complete the activities up to Level II. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class.gov. 3. Then. 6. The Learn Letters program is a shareware software. 66 . 1. Demonstrates how to use Learn Letters program. 3.

b.7. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.0.b.0 dan 7. 4.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. 2.d) 2.1 dan 7. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 . 1.11. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.c.6. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.0 2. Mempelbagaikan fon dan saiz fon.c.d) dan ii (a. 4. Dalam modul ini. 2.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.

9. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 7. 5. 10. Mencetak hasil kerja. Melengkapkan garisan nombor. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. 8. 2. 3. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Pengayaan: 68 . Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. kelas dan mata pelajaran. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. Setelah selesai. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. Pemulihan: 1. 4. Sementara murid menggunakan komputer. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Melengkapkan garisan nombor. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 6. 5. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. Mengarah murid menukar saiz fon. 2. Mengarah murid menukar jenis fon. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. 2. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Secara Simulasi: 1. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. 7. 1.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. 6. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. ketiga dan keempat.

Kreativiti: 69 . Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.5 dan 4.1. 4. 4. 2.8.1. Dalam pembelajaran ini. Gambar tumbuh-tumbuhan. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).0 dan 7.2. 2. 4. 2.2.1.6. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.0 2.2. 2. 3.1.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.9.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.1. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4.7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 4. 2.12 dan 7.

Kaedah Rubrik 1.tumbuhan seperti bunga raya. 2. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 70 . 1. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 4. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. daun. dahan.DRAF100211 Nota: 1. 2. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. bunga. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. fon dan imej yang mereka minati. Memaparkan gambar tumbuh. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. 3. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. 3. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. murid perlu belajar mengenai Print Preview.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. buah. Untuk aktiviti mencetak.

Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.3.2 . Kreativiti: 71 .4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1.9.4. 1. 1.6. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.1.1.2 2.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual.2 .1. 2.1 dan 1. 1. 1.1.1 2 waktu (1 jam) 1.11 dan 7. 2.2.0 2.3 dan 1. 1. 1. 2. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna.4. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.0 dan 7.3. 1.3.

Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. 6. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni.DRAF100211 Nota: 1. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 8. 3. Cadangan Aktiviti: 1. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 4. 4. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. Mencetak hasil kerja. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. 2. 5. kesesakan mencetak dan waktu. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas.) Pengayaan: 72 . Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. 2. 7. 3. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran.

...................3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ......... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1................DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ......................................... Pengetahuan..............9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: .... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ........0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1..................... Tarikh: ............

...... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2................ kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: .......................... Tarikh: . Pengetahuan.......................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .......0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2......... dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint............ MS Word atau MS PowerPoint) 74 ......................1 Membuka dan menyimpan fail grafik.......................

Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. (MS Word) 2. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1. Menukar saiz fon 7. Klik MS Office 4. Klik MS Word 5.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Menukar fon 75 .2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik All Programs 3.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Menaip teks 6.

Menarik perhatian 7. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint).DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks.0 Menggunakan 7. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. 6. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Susun atur grafik dan warna 2. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5.

katakunci yang ditaip 4. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. nama enjin carian yang digunakan 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. Standard Kandungan 3. mengumpul. nama pelayar web yang digunakan 2.

Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. ii. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. MS PowerPoint. i. i. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. ii dan i sahaja C. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. apakah kekunci yang kamu guna? 3. MS PowerPoint 3. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. MS Excel D. iii. i dan ii sahaja B.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Tetikus 2. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. MS Word MS Paint C.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. 1. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. iii. ii dan i Contoh soalan ujian: 1.ii dan iii D. B. Disket 78 .

kemahiran dan nilai 79 .DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. 80 . Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. nombor Enter dan Spacebar. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. papan kekunci. Kemudian. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Di akhir aktiviti. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Kemudian. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad.

 kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

tetikus.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. papan kekunci. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.