P. 1
KSSR Sains Tahun 1

KSSR Sains Tahun 1

|Views: 14|Likes:
Published by Luk Teck Ung
sukatan pelajaran kssr sains tahun 1
sains sekolah rendah
sukatan pelajaran kssr sains tahun 1
sains sekolah rendah

More info:

Categories:Topics
Published by: Luk Teck Ung on Aug 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

masyarakat dan negara. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. iv . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v . dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

rohani dan intelek. 3. seimbang. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. kreativiti. kepercayaan. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. 2. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. 4. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. bahasa Inggeris. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Komunikasi Kerohanian. dan bersepadu.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . emosi. Untuk mencapai matlamat ini. harmonis dan berakhlak mulia. emosi. 5. 6. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian.

Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. kemahiran saintifik. kemahiran berfikir. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. kemahiran serta nilai murni. kemahiran dan nilai. . Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.

Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. TMK dan RBT di Tahap II.

. Sebagai contoh yang lain.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Dicadangkan. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. dari segi intelek. Kimia. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. . Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Fizik dan Sains Tambahan. emosi dan jasmani. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. 5. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. 7. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. 4. rohani. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. 6. 2. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.

bentuk. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. pendengaran. memilih. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . Menerima. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. isipadu. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. saiz. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. rajah atau model. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. sentuhan. jadual. lisan. berat dan jisim dengan masa. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. graf. arah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. mengumpulkan data. Melakar spesimen. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. 9 . peralatan dan bahan sains dengan tepat. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. masa. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. sifat. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Meramalkan 10 . sifat.

Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 11 . Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. rasional. konsep. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. keadaan atau gagasan dalam minda. adil dan saksama.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. lukisan atau artifak.

4. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. 3. kreatif. 2. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 5. analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . 1999). KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Berani mencuba. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. jujur dan tabah. Yakin dan berdikari. Memberi perhatian serta respons. Berfikir secara rasional. Luwes dan berfikiran terbuka. cermat. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Adil dan saksama. Sistematik. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Bersifat objektif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. bekerjasama. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Walau bagaimanapun. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Menghayati dan mengamalkan. Dalam standard kurikulum ini. Baik hati dan penyayang. Bekerjasama. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan.

menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. pembelajaran konstekstual dan 15 . Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. sains teknologi dan masyarakat. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. konstruktivisme. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.

Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. 16 Pendekatan Sains. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. . Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. teknologi dan masyarakat. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. penggunaan sumber luar bilik darjah. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. projek. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Murid berpeluang bekerjasama. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. kemahiran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Teknologi dan Masyarakat (STM). berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Dalam pembelajaran kontekstual. sikap dan nilai yang dihasratkan.

dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. permainan atau penggunaan model. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. . Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Dalam main peranan. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Menentukan kaedah mengumpulkan data . Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. penyelesaian masalah dan lain-lain. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir.Mengawal pemboleh ubah . Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. projek. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen .Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. data yang boleh diukur.

Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.DRAF100211 keseluruhan projek. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. komputer. 18 . menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. aktiviti seperti simulasi. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. institut penyelidikan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. internet perisian komputer. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. Semasa penyelesaian masalah. muzium. Penggunaan teknologi seperti televisyen. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. radio. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Hasil projek dalam bentuk laporan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. pusat sains. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains.

DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Sains Bahan. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Contoh ujian lisan adalah kuiz. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kemahiran berfikir. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Sains Hayat. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Sains Fizikal. Sains Bahan. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. 19 . Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Sungguh pun begitu. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Sains Hayat. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Secara am. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. bukan hasil akhir yang diperoleh. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sains Fizikal. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran saintifik. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif.

kritis. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain daripada itu.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Tema ini menggabungkan elemen Sains. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 20 . kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. Reka Bentuk & Teknologi (RBT).

2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. bergerak. penulisan atau lisan.1. lidah.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1. TMK.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. membesar dan membiak. telinga.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. tangan dan kaki 2. bernafas. STANDARD PEMBELAJARAN 21 . Murid boleh: 1. 1. 2. penulisan atau lisan.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Murid boleh: 2. Murid boleh: 2. MANUSIA 2. mulut. hidung.2 Menghargai bahagian tubuh kita. 1. TMK.2.1. 2.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.1.

mulut. TMK. lipas. telinga. 3. sayap. tanduk.2. 3. burung. 3.1.2.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. 3.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. katak. kaki. sirip. bulu. penulisan atau lisan. ekor.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. Murid boleh: 3. siput dan rama-rama. paruh.1. HAIWAN 3. 22 .1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. 3.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. 3.1.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3.1. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. sisik.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing. ular. ikan. sesungut dan cangkerang.

1. kolaj dan kraftangan seperti tikar. 4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. pokok keembong. pokok nanas. potpuri.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku.1. dahan.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. daun. bunga.3. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok kelapa. 4.1. 4.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. TUMBUHAN 4. bakul. 4.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. paku pakis.2.1. pokok orkid dan pokok pisang. 23 . TMK.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. 4. pokok bunga ros. buah.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput. Murid boleh: 4. topi. penulisan atau lisan. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4. pokok mangga. Murid boleh: 4. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. penyapu.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. pokok bunga raya.2.

3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. biru. penulisan atau lisan. rendah.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. segiempat sama. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.3. MATA UNTUK MELIHAT 5. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. TMK.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. Murid boleh: 5. merah.3. pendek. Murid boleh: 5. 5. 5.1. kecil. tinggi. putih. 5.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. dan jingga.2.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.1.3. 5. 5. 5. kuning.2.1. ungu. 5.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.1.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. TMK. penulisan atau lisan.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 5. panjang. TMK. hijau.

6.4.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. saiz dan bentuk. 5. TMK.2. Murid boleh: 6.4.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.4.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. penulisan atau lisan.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna. 6.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.1. 25 .2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. Murid boleh: 6.1.2 Menghargai deria bau. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. 6. 5. saiz atau bentuk.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6.1. 6.1.4. 5.

TMK. 7. 26 .1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. sejuk. 8.1. 7.1. penulisan atau lisan. Murid boleh: 7. 7.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. LIDAH UNTUK MERASA 7.1.1. masin. 8.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.1.2 Menghargai deria rasa.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 8.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin. penulisan atau lisan. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1. 8.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. kasar. Murid boleh: 8. TMK. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 7. 8.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.2. manis. halus. pahit. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan. keras dan lembut melalui penyiasatan.1.

MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.1.2 9.1 9. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. TMK.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 10.1.2. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 27 .1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.1. Murid boleh: 10. 10. penulisan atau lisan.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.1.1. TMK.3 9.1. 10.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9. 10. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9. penulisan atau lisan.1.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. 9.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.

Murid boleh: 11. 11. 11.1. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. penulisan atau lisan.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. STANDARD PEMBELAJARAN 28 .2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1. TMK.

2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. kon.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. REKA BENTUK 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. Murid boleh: 12.1.1. kuboid. piramid.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. silinder dan sfera.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 12. 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. prisma. TMK. penulisan atau lisan. 12. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

Murid akan dapat: 2.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 1.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4. 2.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. Murid akan dapat: 3.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. 3. 4.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. menggunakan. 2. 2. Terdapat tujuh Standard Kandungan. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 4.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran).4 Memahami.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 3. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1. 3.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. 1.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. 4. 1. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.0 Menggunakan TMK untuk mencari. 35 .2 Menentukan maklumat yang diperlukan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 3.

4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 6.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. Kedua. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. membangunkan strategi penyelesaian.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 36 . 5.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. dengan memperoleh kemahiran ini. 6. 7. dan menilai penyelesaian.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 7. 5. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. 5.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. Pertama.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menjayakan perkara ini. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.DRAF100211 5. 7. 7.

semasa murid Belajar MENGENAI TMK. pangkalan data. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. hamparan elektronik. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 .  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. kamera dan video digital serta projektor LCD. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. Dengan menggunakan TMK. mesin cetak. DVD-ROM. DVD-ROM. grafik dan pengaturcaraan. Bagi Tahap I. pengimbas. Semasa proses ini. Internet dan perisian khusus. menarik dan seronok. Sebagai contoh. persembahan. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka.

Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Melalui penggunaan TMK.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Bagi Tahap II. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Rangkaian dan Internet. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Pangkalan Data. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Pengaturcaraan. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. c. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Multimedia. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. 38 . PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a.

Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. . menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. c. Dalam kad ucapan. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. pendapat.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Belajar MENGENAI TMK. mampu mengakses sendiri. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Dengan adanya TMK. Kadar Kendiri (SelfPaced). b. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK.

Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan perisian aplikasi. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya.pada peringkat awal. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. f. maklumat dan pengetahuan. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. g. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. terlalu mahal. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. perisian kursus. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. kemahiran. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Sebagai contoh. Maka untuk mengatasi masalah itu. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Selain itu.DRAF100211 d. Dalam konteks TMK. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Melalui aktiviti seperti ekperimen. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. cari kaedah penyelesaian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Sehubungan itu. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. murid juga dapat mengalami. tayangan video. TMK merupakan . Murid perlu kenal pasti masalah. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. h. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. e.

dan buku skrap atau projek folio digital. 6. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. . Pembentangan tugasan atau projek. Komunikasi Kerohanian. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. kajian masa depan dan simulasi. 4. 5. 3. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. 2. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Manakala.

Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. MS PowerPoint dan Paint). perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. MS Access dan Paint). dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. MS Excel. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. kamera atau video kamera digital dan Internet. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. . kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. kemahiran dan nilai. MS PowerPoint. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. perisian persembahan.

Kriteria seperti reka bentuk visual. kandungan. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. c. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. e. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). kandungan.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. reka bentuk visual. . Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. Selain itu. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. b. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). d. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. kemahiran dan nilai. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p.

mengumpul. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. main peranan dan penggunaan model. f. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13).DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. pengetahuan dan nilai. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. g. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian.

kemahiran dan nilai. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Walau bagaimanapun.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. 45 . Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). pada Tahap II.

1.9 2. 1.10 2. 2. papan kekunci. 2. MS Word atau MS PowerPoint).5 Menghargai hak cipta orang lain. MS Word atau MS PowerPoint). Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).6 2. 1.7 2. 1.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Backspace 46 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. 2.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. 2. turn off) mengikut tatacara yang betul.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. unit sistem).0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. Membuka dan menyimpan fail grafik.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter.5 2.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab. Spacebar.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. Melancar dan menutup perisian grafik .4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.8 2.11 . tetikus.

pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. mengumpul.1 7. Mencari imej menggunakan enjin carian.12 Mencetak dokumen.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4.1 3. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Menyimpan imej daripada laman web. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6. 5.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6.0 Menggunakan TMK untuk mencari. MS PowerPoint. 2.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 2.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.1 4.4 3. Menggunakan perisian grafik (Paint). memproses dan menggunakan maklumat 3.2 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM.3 3.1 4.2 3.

MS Word. 2. Kenal pasti Standard Pembelajaran. papan kekunci. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.0.2 2.4 1.6 2.12 dan 7.6.3 1. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain.8.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. Melancar dan menutup perisian grafik . 2.9.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. unit sistem). 2. MS Word atau MS PowerPoint). contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. MS PowerPoint). Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. Spacebar.1 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).5 1. 2. 2. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.2 1.1 1. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. 2. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.7 Membuka dan menyimpan fail grafik. tetikus. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 .0 dan 7. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on.4 2. 2. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.12 Mencetak dokumen. 2. 2.5 2.7. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.3 2.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.1. Menyatakan fungsi kekunci Enter.

0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.5 4.Elemen TMK.0 Menggunakan TMK untuk mencari. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Standard Pembelajaran yang dipilih 1. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.4 3.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Menyimpan imej daripada laman web. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). 6. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.2 3. 7.1 4.1 3.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Mencari imej menggunakan enjin carian. 49 .1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.3 3. memproses dan menggunakan maklumat 3. MS PowerPoint. Standard Kandungan yang dipilih 5.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6. mengumpul. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.DRAF100211 3.

Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca.12 dan 7. Dengan menggunakan Microsoft Word. Menukar saiz c. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej.9. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. Menukar fon b.1 2 jam (4 waktu) 1. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej.8.0 2. 6. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.0 dan 7. Modul pembelajaran murid. 3. 2.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Menyimpan hasil kerja 4.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 5. Tunjukcara menyisip gambar. 2. 3. 2. 2. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2. 2.7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Imej di dalam folder My Document. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. 1.6. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. 2.

Menukar fon b. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Menyimpan 2. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Pengayaan: 51 . 9. Menyisip gambar d.DRAF100211 b. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Menukar saiz fon c. fon dan imej yang mereka minat. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. 8. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1.

Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. 4. Murid menaip nama sendiri. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . 2. 6. Murid mengikut guru menukar fon.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 3. Murid mengikut guru menukar saiz.

Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. 10.DRAF100211 7. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. 8. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . Klik File Save 9. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. 11. 12. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document.

DRAF100211 13. Murid menyimpan hasil kerja. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. 14. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. 15. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. 54 .

ASAS PENGATURCARAAN 55 .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .

teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. imej dan ciri-ciri seperti warna. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. (Gambar yang mengandungi imej. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. kedudukan. susun atur). kenapa? (lihat kesesuaian teks. saiz.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. o Jika tidak menarik. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). 56 . kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. imej. Standard Pembelajaran: 7. saiz. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. susun atur). Murid dapat menyimpan hasil kerja. kedudukan.dan ciri-ciri seperti warna.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif.

Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid menyimpan hasil kerja. 5. Murid menghasilkan persembahan. Murid cuba jaya kesesuaian imej. 6. Murid menyisip imej pada slaid. 3. teks. Tindakan Aktiviti 4: 1. 3. 2. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif.DRAF100211 2. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. warna dan latar belakang. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. 2. Murid menentukan imej. Murid menaip teks pada slaid. Murid menunjukkan hasil persembahan. Guru memberi tajuk persembahan. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 4. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 4. 57 . 3. Imaginasi Aktiviti 2: 1.

7. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. 7. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan. mendapatkan makanan dan berpatah balik.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Standard Pembelajaran: 5.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan .

Ikan berhenti 7. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.  Ikan mencari makan. 3. 2. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 1. Ikan makan 4. Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Ikan bergerak ke kanan 2.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Ikan makan 59 .  Ikan makan mangsa. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan pusing 5. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan berhenti 3. Ikan bergerak ke kiri 6.

Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .DRAF100211 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.

Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Tindakan 1. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 4. 2. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Contoh projek: 61 . Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina.DRAF100211 Perkembangan 1. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 3. 5. 2.

BAHASA MALAYSIA .ELEMEN SAINS .BAHASA INGGERIS .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .DUNIA SENI VISUAL 62 .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .MATEMATIK .

5. 2. 2. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟.0 2. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. 2. 63 . 8.11. 2. 3. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. 7. 1. 6.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1. 2. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi.2. Murid juga akan mempelajari saiz fon. 4.1 1 jam (2 waktu) 1. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.2.3 dan 3.7. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. Bercerita mengenai harijadi mereka. 2. 2.2. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. Mencetak hasil kerja murid. 4. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. 4.2 dan 3.8.0 dan 7.2 1.1 dan 7.6.2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).0.6. Dalam pelajaran ini.

Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. 1. 3. 4. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. 2. fon dan imej yang mereka minat. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. Pemulihan: Pengayaan: 64 . Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa.

2.1. 1.6 and 5. Learn Letters program 2.5.1 and 4. 2.3. Worksheet 1. 3. 1. Manila Card.1 2 hours (4 periods) 1. 3 and 4 3.1.1.2 1. This module will be carried out in the computer lab. Pupils will be able to combine letters to form a word. Glue and Scissor 65 .3.2 and 4.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.1.1.1. 3.1.1. They are introduced to Learn Letters program.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.0 1. 2.0 and 5. 1.

Then. 3. Knowing Letters . Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. 3.my/bpk. pupils start the game and complete the activities up to Level II.sings “ABC” song. 4. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Demonstrates how to use Learn Letters program. Pupils find the hidden capital letters and colour it.gov. 6. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. In pairs. 4. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. they forms these words: fan. Pupils rewrite the letters one by one. ran and van 2. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. Pupils complete the activities in Level III. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. 3. 66 . 2. Click and drag the given shapes to form a letter. The Learn Letters program is a shareware software. In group of four. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. Pupils use the tracing guide to write the letters. 1. 2. 2. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. 3.moe. 5. Teacher has to explore the game before hand. 1. 2. man.DRAF100211 Creativity: Note: 1. Join the dotted lines to complete the shape of letters.

11.c.b. 4. 2.6.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word.b. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat. 4.c.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.0.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .7. 2.0 2.0 dan 7. 1. Dalam modul ini.d) 2. Mempelbagaikan fon dan saiz fon.1 dan 7.d) dan ii (a.

2. 8. Setelah selesai. 6. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 5. Melengkapkan garisan nombor. ketiga dan keempat. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. 3. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. 7. Melengkapkan garisan nombor. Sementara murid menggunakan komputer. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 5. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. 6. Mengarah murid menukar saiz fon. Pengayaan: 68 .DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. 10. 4. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. 2. 9. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Mencetak hasil kerja. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 1. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Secara Simulasi: 1. kelas dan mata pelajaran. 7. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 2. 2. Mengarah murid menukar jenis fon. Pemulihan: 1.

2.1. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.2.5 dan 4.1. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.0 2.12 dan 7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 2.0 dan 7. 4. Gambar tumbuh-tumbuhan.2. Kreativiti: 69 . 2. 2.6.9.2.8. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. 2. 2. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).1. Dalam pembelajaran ini. 4.7. 4.1. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 3.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.1. 4.

Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document.DRAF100211 Nota: 1. fon dan imej yang mereka minati. 70 . buah. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. Memaparkan gambar tumbuh.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. daun. bunga. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. 3.tumbuhan seperti bunga raya. Untuk aktiviti mencetak. 2. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. 4. 3. Kaedah Rubrik 1. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. dahan. murid perlu belajar mengenai Print Preview. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. 2. 1.

1 2 waktu (1 jam) 1. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni. 2.4.2 .1.1 dan 1. 1.11 dan 7.3. Contoh garisan selari dan garisan bertindih. 1.2 . 1.2 2.1.1.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual.6.3. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1.0 dan 7. 1. 1.2. 2. 2.4.1. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer. 1.9.3 dan 1. Kreativiti: 71 .0 2.3.

2.DRAF100211 Nota: 1. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. kesesakan mencetak dan waktu. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran.) Pengayaan: 72 . Mencetak hasil kerja. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 4. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 8. 4. 5. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 2. 6. Cadangan Aktiviti: 1. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. 3. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 3. 7. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer.

..................................................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ..............0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1..... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ............. Tarikh: ........DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .. Pengetahuan............... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.....3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ................................

............. Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2..................... MS Word atau MS PowerPoint) 74 ........ Pengetahuan......................... dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint. kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ......... Tarikh: .................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...1 Membuka dan menyimpan fail grafik........................................0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2........

DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Menukar saiz fon 7. Klik MS Office 4.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik All Programs 3. Menaip teks 6. Menukar fon 75 . (MS Word) 2. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik MS Word 5.

DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. 6. Susun atur grafik dan warna 2. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. Menarik perhatian 7.0 Menggunakan 7.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint).

tab imej yang dipilih pada enjin carian 6.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. Standard Kandungan 3. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . mengumpul. nama pelayar web yang digunakan 2. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. katakunci yang ditaip 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. nama enjin carian yang digunakan 3. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3.

Disket 78 . MS PowerPoint. i dan ii sahaja B. i. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. 1. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil.ii dan iii D. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. iii. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. ii dan i sahaja C. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. MS PowerPoint 3. MS Word MS Paint C. ii. MS Excel D. i. iii. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Tetikus 2. B. ii dan i Contoh soalan ujian: 1.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. apakah kekunci yang kamu guna? 3.

DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 .

Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Di akhir aktiviti. Kemudian. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. papan kekunci. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kemudian. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. 80 . Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. nombor Enter dan Spacebar. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru.

3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. tetikus.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. papan kekunci.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->