DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU

2010

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

iv . rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. berketerampilan. berakhlak mulia.

dinamik.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. 6. 5. dan bersepadu. 3. Komunikasi Kerohanian. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. seimbang. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. rohani dan intelek. kepercayaan. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. bahasa Inggeris. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. emosi. harmonis dan berakhlak mulia. emosi.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. 4. 2. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Untuk mencapai matlamat ini. kreativiti. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian.

Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. kemahiran serta nilai murni. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. kemahiran dan nilai.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kemahiran saintifik. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran berfikir. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. . kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.

RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . TMK dan RBT di Tahap II.

Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. . Sebagai contoh yang lain. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Dicadangkan. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

rohani. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Meningkatkan daya kreativiti murid. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 3. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. 2. Fizik dan Sains Tambahan. 5. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Kimia. 6. emosi dan jasmani. 7. dari segi intelek. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. 4. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. . Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang.

Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. jadual. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. arah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. memilih. Menerima. rajah atau model. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. graf. bentuk. pendengaran. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. lisan. isipadu. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. berat dan jisim dengan masa. saiz. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. sentuhan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. mengumpulkan data. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. Melakar spesimen. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 9 . Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. sifat. bentuk atau bilangan. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Meramalkan 10 . masa. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. konsep. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan atau artifak. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. adil dan saksama. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda. rasional. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. 11 . Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya.

analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . kreatif. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. 1999). 3. KBSB diperkenalkan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 5. 4.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. jujur dan tabah. Berfikir secara rasional. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. bekerjasama. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Adil dan saksama. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Baik hati dan penyayang. Berani mencuba. Dalam standard kurikulum ini. Bersifat objektif. Bekerjasama. Luwes dan berfikiran terbuka. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. cermat. Walau bagaimanapun. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Yakin dan berdikari. Memberi perhatian serta respons. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Sistematik. Menghayati dan mengamalkan.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. pembelajaran konstekstual dan 15 . penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. sains teknologi dan masyarakat. konstruktivisme. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

simulasi. 16 Pendekatan Sains. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. penggunaan sumber luar bilik darjah. projek. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sikap dan nilai yang dihasratkan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Teknologi dan Masyarakat (STM). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. teknologi dan masyarakat. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid berpeluang bekerjasama. Dalam pembelajaran kontekstual. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. perbincangan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. . kemahiran. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan.

Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. data yang boleh diukur. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain.Menentukan kaedah mengumpulkan data .DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. projek. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Dalam main peranan. penyelesaian masalah dan lain-lain. .Menentukan langkah menjalankan eksperimen . bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. permainan atau penggunaan model. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen . Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir.Mengawal pemboleh ubah . Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.

Penggunaan teknologi seperti televisyen. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. radio. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. komputer. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. 18 .DRAF100211 keseluruhan projek. aktiviti seperti simulasi. institut penyelidikan. internet perisian komputer. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah. pusat sains. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Hasil projek dalam bentuk laporan. menyeronokkan dan bermakna. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. muzium. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. Contoh ujian lisan adalah kuiz. kemahiran berfikir. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Sains Fizikal. Sains Hayat. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Sungguh pun begitu. Sains Fizikal. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Sains Hayat. kemahiran saintifik. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. bukan hasil akhir yang diperoleh. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Sains Bahan. 19 . Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Sains Bahan. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Secara am.

20 . Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). kritis. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. Selain daripada itu. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Tema ini menggabungkan elemen Sains. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif.

2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. mulut. 1. lidah.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.1. TMK. penulisan atau lisan.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan. 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2. bergerak.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. 2.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1.2.1. STANDARD PEMBELAJARAN 21 . Murid boleh: 1.1.1. Murid boleh: 2. Murid boleh: 2. penulisan atau lisan.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. hidung.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. bernafas. membesar dan membiak. MANUSIA 2.1. telinga. tangan dan kaki 2. 1. TMK.

2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. sesungut dan cangkerang.1. 3. paruh.1. 3. Murid boleh: 3. ikan.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing. 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. mulut. 3.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.1.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. ular.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. sirip. lipas. 3. katak.2. penulisan atau lisan. 22 .1. telinga. sisik. TMK. ekor.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. burung.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. siput dan rama-rama. HAIWAN 3.2. kaki. 3.2. tanduk. 3. bulu.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. sayap.

Murid boleh: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. potpuri. pokok kelapa. 4.1.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok nanas.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. paku pakis. daun. 4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. bakul.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.1. 4. penyapu. TMK. pokok orkid dan pokok pisang.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. buah. 4.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. pokok bunga ros. 4.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. pokok mangga. pokok bunga raya.1.2.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. bunga.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk.1. TUMBUHAN 4. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar.3. 4. kolaj dan kraftangan seperti tikar. pokok keembong. dahan. penulisan atau lisan. Murid boleh: 4. topi. 23 .1.

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. pendek. tinggi.3. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . biru.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2. putih.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. TMK. kecil. Murid boleh: 5. panjang. dan jingga.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 5. rendah.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam. ungu.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.1. 5. kuning.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. TMK.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. 5.2. merah.1. 5.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5.3. MATA UNTUK MELIHAT 5. Murid boleh: 5. penulisan atau lisan.3. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5. 5. penulisan atau lisan. penulisan atau lisan.3. segiempat sama. 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. hijau. 5. TMK.1.

6.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. 5. 5.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 25 . 6.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.4. Murid boleh: 6.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.4. 6.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.1. TMK. penulisan atau lisan. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5.2 Menghargai deria bau.1.1. saiz atau bentuk. 6.4.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. saiz dan bentuk.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.2. 5.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6. Murid boleh: 6.4. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna.

Murid boleh: 7.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. dan masam dengan menjalankan penyiasatan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.1. 7.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. keras dan lembut melalui penyiasatan. 8.1. 8. TMK.2.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7.1.2 Menghargai deria rasa. kasar. penulisan atau lisan. halus. penulisan atau lisan. sejuk.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas.1.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. 8.1.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.1. 7. manis.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. TMK. 7. 26 .4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. LIDAH UNTUK MERASA 7.1. Murid boleh: 8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. 8. 8. masin.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 7. pahit.

4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. 10. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. penulisan atau lisan.1. 10. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.2.1 9.1.1. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. Murid boleh: 10.2 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. TMK. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.1. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10. penulisan atau lisan.1.1. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. 27 .3 9.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. 10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9. Murid boleh: 10. 9.

STANDARD PEMBELAJARAN 28 .2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. TMK. 11. Murid boleh: 11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan. 11.1. TIMBUL DAN TENGGELAM 11.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11.1.

4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. piramid.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. Murid boleh: 12.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.1. kon. prisma. silinder dan sfera.1. 12.1. penulisan atau lisan. 12. TMK. kuboid.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. 12.1. REKA BENTUK 12.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

memproses dan menggunakan maklumat mengumpul. 3.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.4 Memahami.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). menggunakan. 2.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1. 4. 2. Murid akan dapat: 2.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 4. Terdapat tujuh Standard Kandungan.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 4. 3.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. 1.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4. 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. Murid akan dapat: 3.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan. 35 . 2. 1. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. 3. 3.

dan menilai penyelesaian. membangunkan strategi penyelesaian.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. dengan memperoleh kemahiran ini. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. Pertama.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. 6. 5. 36 . murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran. Untuk menjayakan perkara ini.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. 6. 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. Kedua.DRAF100211 5.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. 5. 7. 7. 7.

pengimbas. DVD-ROM. Bagi Tahap I.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. menarik dan seronok. grafik dan pengaturcaraan. hamparan elektronik. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. mesin cetak. Semasa proses ini. DVD-ROM. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. Dengan menggunakan TMK. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. Sebagai contoh. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. kamera dan video digital serta projektor LCD. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Internet dan perisian khusus. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. pangkalan data. persembahan.

PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Melalui penggunaan TMK. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. 38 . Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Bagi Tahap II. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Pangkalan Data. Rangkaian dan Internet. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Pengaturcaraan. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. c.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Multimedia.

Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. Belajar MENGENAI TMK. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. . Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kadar Kendiri (SelfPaced). Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. b. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Dalam kad ucapan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. mampu mengakses sendiri. Dengan adanya TMK. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. pendapat. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. c. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar.

e. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Sebagai contoh. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Maka untuk mengatasi masalah itu. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. terlalu mahal.pada peringkat awal. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. tayangan video. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. murid juga dapat mengalami. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. f. TMK merupakan . maklumat dan pengetahuan. Sehubungan itu. Dengan menggunakan perisian aplikasi. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Murid perlu kenal pasti masalah. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. perisian kursus. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran.DRAF100211 d. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Selain itu. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. Melalui aktiviti seperti ekperimen. kemahiran. Dalam konteks TMK. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. g. h. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. cari kaedah penyelesaian. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada.

6. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. 4. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Komunikasi Kerohanian. . Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. 3. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Manakala. 5. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. kajian masa depan dan simulasi.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. 2. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Pembentangan tugasan atau projek. dan buku skrap atau projek folio digital.

Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. MS Excel. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. MS PowerPoint dan Paint). . Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. kamera atau video kamera digital dan Internet. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. MS PowerPoint. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. perisian persembahan. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. kemahiran dan nilai. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. MS Access dan Paint).

d. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. b. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. kandungan. kemahiran dan nilai. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. . Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. e. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. Kriteria seperti reka bentuk visual. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. reka bentuk visual. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. kandungan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). c. Selain itu. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan.

Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. main peranan dan penggunaan model. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. g. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. f. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. pengetahuan dan nilai. mengumpul.

Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. 45 . kemahiran dan nilai. pada Tahap II. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Walau bagaimanapun. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah.

tetikus. papan kekunci. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2. 1.7 2.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. turn off) mengikut tatacara yang betul. Membuka dan menyimpan fail grafik.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on.11 . 2. 2. 1. MS Word atau MS PowerPoint). Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. Spacebar.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. 1. 1.5 Menghargai hak cipta orang lain.8 2. MS Word atau MS PowerPoint). 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.6 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.9 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter. unit sistem). Backspace 46 2. 1. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.5 2. Melancar dan menutup perisian grafik .10 2. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.

0 Menggunakan TMK untuk mencari.1 7. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Mencari imej menggunakan enjin carian. MS PowerPoint. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.1 4. 2. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6.12 Mencetak dokumen.3 3. 5.2 .2 3.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. 3.1 4. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.4 3. mengumpul. 2.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.1 3. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4. Menggunakan perisian grafik (Paint). Menyimpan imej daripada laman web. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).

5 1.3 2. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 2. 2. unit sistem). Melancar dan menutup perisian grafik .6.1 1. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. 2.0 dan 7. Kenal pasti Standard Pembelajaran.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej.12 Mencetak dokumen.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. MS Word atau MS PowerPoint). tetikus.12 dan 7. 2. 2. 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). Menyatakan fungsi kekunci Enter. 2. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 .5 2. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. MS PowerPoint). Mengenal pasti Standard Kandungan 2. 2.0. Spacebar.4 1.2 1. 1.8. 2.7.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. MS Word. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.4 2.6 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 2. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on.9. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.1. papan kekunci.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.2 2. 2.1 2.3 1.

3 3. memproses dan menggunakan maklumat 3.1 4. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.4 3. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. Standard Kandungan yang dipilih 5. Standard Pembelajaran yang dipilih 1.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.DRAF100211 3.Elemen TMK. 6. mengumpul.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.1 Menggunakan perisian grafik (Paint).5 4. 49 . MS PowerPoint. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6. 4.1 3. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. Menyimpan imej daripada laman web. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: .0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.2 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Mencari imej menggunakan enjin carian.0 Menggunakan TMK untuk mencari. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.

Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman.9. 3.0 dan 7.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 2. Tunjukcara menyisip gambar. Menyimpan hasil kerja 4. 2. Modul pembelajaran murid. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca.1 2 jam (4 waktu) 1. Menukar fon b.12 dan 7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. 2. 2. 3. Menukar saiz c. 2. 6. 1. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 .7. 2. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a.6.8. Dengan menggunakan Microsoft Word. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. 2.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: .0 2. Imej di dalam folder My Document. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. 5. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas.

Menyimpan 2. Menukar fon b. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. 8. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Menyisip gambar d. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. 9. fon dan imej yang mereka minat.DRAF100211 b. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Menukar saiz fon c. Pengayaan: 51 . Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.

3. Murid mengikut guru menukar fon. Murid menaip nama sendiri sekali lagi.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . 2. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Murid menaip nama sendiri.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. 6. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. 4. Murid mengikut guru menukar saiz. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5.

Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. 12.DRAF100211 7. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Klik File Save 9. 8. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 . 11. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. 10.

Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. 54 . 15. 14. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. Murid menyimpan hasil kerja. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan.DRAF100211 13.

MARI BELAJAR MS POWERPOINT .ASAS PENGATURCARAAN 55 .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .

imej. imej dan ciri-ciri seperti warna.dan ciri-ciri seperti warna.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 56 . teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. kenapa? (lihat kesesuaian teks. susun atur). Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. kedudukan. saiz. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. Murid dapat menyimpan hasil kerja.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). susun atur). Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. kedudukan. o Jika tidak menarik. (Gambar yang mengandungi imej.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. saiz. Standard Pembelajaran: 7.

Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 4. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. 6. 3. 3. Murid menunjukkan hasil persembahan. Perkembangan Aktiviti 3: 1.DRAF100211 2. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. teks. 57 . 4. Murid menaip teks pada slaid. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Murid menyimpan hasil kerja. 5. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid menyisip imej pada slaid. Murid cuba jaya kesesuaian imej. 2. 2. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Tindakan Aktiviti 4: 1. warna dan latar belakang. Guru memberi tajuk persembahan. Imaginasi Aktiviti 2: 1. 3. Murid menentukan imej. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. Murid menghasilkan persembahan.

Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan. Standard Pembelajaran: 5. mendapatkan makanan dan berpatah balik. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan . 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. 7.

Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium. Ikan makan 59 . Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. 2.  Ikan makan mangsa. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Ikan makan 4. Ikan berhenti 7.  Ikan mencari makan. 1. Ikan bergerak ke kiri 6. 3. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan berhenti 3. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan pusing 5. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2.

Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.DRAF100211 4. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .

3.DRAF100211 Perkembangan 1. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 2. Contoh projek: 61 . Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 2. 5. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Tindakan 1. 4.

BAHASA MALAYSIA .MATEMATIK .ELEMEN SAINS .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .DUNIA SENI VISUAL 62 .BAHASA INGGERIS .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .

0 2. Dalam pelajaran ini. 2.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul.3 dan 3. Bercerita mengenai harijadi mereka.6.1 1 jam (2 waktu) 1. Mencetak hasil kerja murid. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 3.7. 2. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟.8.11.0 dan 7. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).0. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.2. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi.2. 2.2 1. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. 2. 2.2. 4. 6. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. Murid juga akan mempelajari saiz fon. 4.2. 63 . 7. 2. 8.6. 5.1 dan 7. 2.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. 4. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.2 dan 3. 1. Menyimpan hasil kerja dalam My Document.

Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. 2.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. 4. fon dan imej yang mereka minat. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. 1. Pemulihan: Pengayaan: 64 . Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. 3. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz.

3.0 1.1. This module will be carried out in the computer lab.0 and 5. Glue and Scissor 65 .2 1. 2. 1. They are introduced to Learn Letters program. 3 and 4 3. Worksheet 1.1.1. 3.1.1 2 hours (4 periods) 1.1 and 4.6 and 5. Learn Letters program 2.1.2 and 4. 1. 3. Pupils will be able to combine letters to form a word.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.5.3.1. 1.1.1. 2.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1. 2. Manila Card.

Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. Pupils rewrite the letters one by one. 6. The Learn Letters program is a shareware software. Pupils use the tracing guide to write the letters. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. Then. Join the dotted lines to complete the shape of letters. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. ran and van 2. 4. In group of four. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. 3. Demonstrates how to use Learn Letters program.my/bpk. 1. Click and drag the given shapes to form a letter. man. 1. 2. 66 . 3. Pupils find the hidden capital letters and colour it. 2. Knowing Letters . 3. In pairs.DRAF100211 Creativity: Note: 1. 3. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. Teacher has to explore the game before hand. Pupils complete the activities in Level III.moe. This software can be downloaded from the BPK website at http://www.gov. 4. 2. 2. pupils start the game and complete the activities up to Level II.sings “ABC” song. 5. they forms these words: fan. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game.

b. 4.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .7.b.6. Mempelbagaikan fon dan saiz fon. 2.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.0 dan 7.c. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word. 4. Dalam modul ini.11. 1. 2.d) dan ii (a.1 dan 7.c.0.0 2. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.d) 2.

ketiga dan keempat. Pemulihan: 1. 4. 2. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. 9. 8. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. kelas dan mata pelajaran. Secara Simulasi: 1. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Mengarah murid menukar jenis fon. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. 1. 2. Mengarah murid menukar saiz fon. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Melengkapkan garisan nombor. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. 5. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 2. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 10. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Setelah selesai. 3. Sementara murid menggunakan komputer. 5. Mencetak hasil kerja. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. 6. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Melengkapkan garisan nombor. 7. Pengayaan: 68 . Lakukan seterusnya untuk kad kedua. 2. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. 6. 7.

4.7.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka.1.12 dan 7. 4.2. 4. 3.2.0 2. Gambar tumbuh-tumbuhan. 2.8. 4. Dalam pembelajaran ini. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4.2.1. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.9. 2. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).1.1. 2. 2.6. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).0 dan 7. 2. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 2.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.5 dan 4. Kreativiti: 69 .1.

2. buah. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. 4. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. 2. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan.tumbuhan seperti bunga raya. Kaedah Rubrik 1.DRAF100211 Nota: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. 1. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. daun. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. fon dan imej yang mereka minati. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. 3. 3. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. murid perlu belajar mengenai Print Preview. Memaparkan gambar tumbuh. bunga. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. dahan. Untuk aktiviti mencetak. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. 70 .

1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual.4. 1. 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1.11 dan 7. 1.0 dan 7.1. 1.9. 2.6.1.2 .1.0 2. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.1.3.2.2 2. 2.3.1 2 waktu (1 jam) 1. Kreativiti: 71 .3.1 dan 1. 1. 1.4.3 dan 1. 2. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.2 .

4. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti: 1. 3. 3. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 8. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. 2. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. 2. 6. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran.) Pengayaan: 72 . Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer.DRAF100211 Nota: 1. Mencetak hasil kerja. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. 4. 5. kesesakan mencetak dan waktu. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 7. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling.

....................3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ............... Tarikh: .........................9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ...................... Pengetahuan..DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.......................... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 .............. Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1...

... Pengetahuan................... Tarikh: ........................ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2..............................1 Membuka dan menyimpan fail grafik............. dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint..................0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2....DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: . MS Word atau MS PowerPoint) 74 .......... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: .......................

2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik All Programs 3.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik MS Word 5. Menaip teks 6. Menukar fon 75 . (MS Word) 2. Menukar saiz fon 7. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Klik MS Office 4. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2.

Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan.0 Menggunakan 7. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1. Susun atur grafik dan warna 2. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Menarik perhatian 7. mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks.DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. 6.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint). Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3.

katakunci yang ditaip 4. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. mengumpul.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. Standard Kandungan 3. nama enjin carian yang digunakan 3. nama pelayar web yang digunakan 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari.DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5.

ii. apakah kekunci yang kamu guna? 3. i dan ii sahaja B. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. Tetikus 2. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4.ii dan iii D. MS Word MS Paint C. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. MS Excel D. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. i.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. ii dan i sahaja C. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. i. MS PowerPoint. B. Disket 78 . MS PowerPoint 3. 1. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. iii. iii. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang.

DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 . kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

nombor Enter dan Spacebar. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Di akhir aktiviti. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. papan kekunci. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. 80 . Kemudian. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kemudian.

 kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 . kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.

DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. papan kekunci. tetikus. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.