PANDUAN PENGESAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS. 1.0 PENGENALAN 1.

1 Pelaksanaan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS), NKRA telah dilaksanakan di semua sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan mulai bulan Januari tahun 2010 yang melibatkan murid Tahun Satu (kohort 1) 2010. Murid yang tidak menguasai konstruk 1 dan 2 dalam saringan 3 disaring sekali lagi menggunakan Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran (IPMBDM) dan Instrumen Saringan Disleksia (ISD) bagi mendapat pengesahan Pegawai Perubatan dan seterusnyamenempatkan murid berdasarkan keperluan pembelajaran.

1.2

2.0

TUJUAN Panduan ini dihasilkanuntuk membantu Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Guru besar melaksanakan proses pengesahan murid berkeperluan Khas oleh pegawai perubatan.

3.0

PROSEDUR PENGESAHAN PERUBATAN 3.1

MURID

BERKEPERLUAN

KHAS

OLEH

PEGAWAI

Dalam melaksanakan pengesahan murid berkeperluan khas oleh Pegawai Perubatan, semua pihak yang terlibat perlu mematuhi prosedur seperti yang digariskan dibawah: i. Ibu bapa/penjaga perlu membawa bersama keputusan saringan IPMBDM dan ISD semasa temu janji dengan pegawai perubatan. ii. Ibu bapa/penjaga perlu menanda tangani borang BPKh01 dan membawa bersama semasa temu janji dengan pengesahan pegawai perubatan. iii. Borang BPKh02 hendaklah diisi oleh pihak sekolah dan diserahkan kepada ibu bapa/penjaga untuk dibawa bersama semasa temu janji dengan pengesahan pegawai perubatan. Carta Aliran berikut merupakan penjelasan tentang prosedur yang perlu diikut oleh PPD, Guru Besar dan ibubapa.

3.2

1

Mula 2 2. 8. 7 8 9 10 11 12 12. PPD memanjangkan senarai temu janji tersebut kepada sekolah. 10. Tamat . 7. Pihak sekolah memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga tarikh temu janji dengan pegawai perubatan di klinik yang ditetapkan. Ibu bapa/penjaga membawa murid untuk pemeriksaan pada tarikh dan klinik/hospital yang tetapkan dan membawa bersama keputusan IPMBDP dan ISD. Pegawai Perubatan membuat pengesahan dan memaklumkan keputusan kepada ibu bapa/penjaga. Pihak sekolah menghantar nama murid yang dikesan mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas dengan menggunakan IPMBDM ke PPD 3. 4. 9. 11. Klinik kesihatan menyelaras tarikh temu janji dengan pegawai perubatan dan menghantar semula senarai temu janji kepada PPD. 3 4 5 6 6.PROSEDUR PENGESAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS OLEH PEGAWAI PERUBATAN DAN PENEMPATAN MURID 1 1. PPD menyerahkan senarai nama murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas kepada klinik kesihatan yang dikenal pasti. 5. PPD menyelaras senarai nama murid yang diterima daripada sekolah bagi tujuan penyelarasan temu janji dengan klinik kesihatan. surat BPKh01 dan BPKh02. Sekolah memanjangkankeputusan pengesahan kepada PPD untuk dibuat penempatan murid. Ibu bapa/penjaga memanjangkan keputusan pengesahan pegawai perubatan kepada pihak sekolah.

4. 3 .0 PENUTUP Panduan ini dapat membantu semua pihak untuk mengenal pasti murid-murid yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas bagi tujuan pengesahan Pegawai Perubatan. Melalui proses ini muriddapatditempatkan di progaram yang sesuai bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran mengikut keperluan dan tahap kemampuan mereka.

............... Yang benar....................... ...... ...................... saya sayadenganrelahati secaraikhlasmembenarkananaksaya No.... KadPengenalan: Tarikh: ini pentingbagimasa 4 .... depananak / anak di undangterhadapmana-manapihakberkenaandenganperkara Sayafahambahawapemeriksaanperubatan bawahjagaansaya.. KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA BAGI PEMERIKSAAN PERUBATAN ANAK Dengansukacitanyasayamerujukperkara di atas.. terimakasih..... bawahjagaan .. Sayafaham dan bersetujubahawasayatidakakanmengambilapa-apatindakanundangini. NamaIbubapa/penjaga: No....BPKh 01 NamaIbubapa / Penjaga: Alamat: No............... Telefon: Tarikh: Guru Besar. Sekian.............menjalanipemeriksaanperubatan.......... Tuan..............tahun 3........ Setelahberbincang dan dan mendapatnasihatsertapandangan / anakdi dari pihaksekolah......... 2.................................... SijilKelahiran.... SekolahKebangsaan.......

....Tahun..... Tuan..................... Hospital / Klinik..................... pihakkamimemohonjasabaiktuanbagimendapatkankemudahanuntukmenjalanipemeriksaanperubatank eataspembawa surat ini iaitu ................... PEMERIKSAAN PERUBATAN Denganhormatnyaperkara di atasdirujuk..................BPKh 02 Guru Besar SK / SJK / SAR ………………………………………… Rujukansekolah : Tarikh: PegawaiPerubatan...... terimakasih.............................. SijilKelahiran. PPD...........k......... Sayamemohonjasabaiktuan agarsegalabutiran dan hasilpemeriksaandapatdikembalikankepadapihakkamiuntuktindakanselanjutnya. Ibubapa/ penjaga 5 ....... 3.. Sayayangmenurutperintah.......... 2............ Berhubungdenganperkara di atas.......... Guru Besar s...... Sekian................ ......... No...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful