BAB 5

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.1

Pendahuluan

Bab ini membincangkan tentang ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian, cadangan kajian dan cadangan kajian lanjutan. Pada akhir bab ini, akan diberikan beberapa cadangan bagi kajian selanjutnya yang boleh dikaji oleh pengkaji-pengkaji pada masa hadapan.

27

1: Kekerapan kesilapan ejaan perkataan mengikut kategori penulisan karangan bahasa Melayu Bil Sampel E1 E2 E3 E4 Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 4 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 4 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 5 3 2 2 4 2 4 5 2 2 4 2 3 2 2 2 2 5 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 3 9 12 11 10 8 11 12 11 12 11 11 10 12 8 12 13 12 11 12 10 10 10 12 10 10 14 8 16 28 .2.5.1 Data Kajian Jadual 5.2 Perbincangan Dapatan 5.

penggunaan kata terbitan.2.29 30 Jumlah 3 5 98 1 3 61 2 5 86 3 4 89 9 17 334 Jadual 5.1 menunjukkan daripada 334 kesilapan yang dicatat. Hal ini menunjukkan murid-murid menghadapi masalah untuk mengeja perkataan yang berkaitan dengan sistem keselarasan vokal.87 E2 2.14 E4 2. penggunaan kata pinjaman. kategori kesilapan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal (E1) = 98 paling tinggi berbanding dengan skor min kekerapan kesalahan kategori penggunaan kata pinjaman (E2) = 61. dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) = 89. Jadual 5.93 E3 2.2 Soalan Kajian Soalan Kajian 1 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan jenis kesalahan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.2: Skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulsian bahasa Melayu Kekerapan dan jenis kesilapan Min (x) Sisihan Piawai E1 3. Masalah ini dijangka akan menghalang usaha murid-murid menghasilkan penulisan karangan bahasa Melayu yang baik sebagaimana diharapkan.27 .97 . penggunaan kata terbitan (E3) = 86.03 . 5.87 1.85 29 . dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’.

Dengan demikian.27 menunjukkan taburan kekerapan cenderung untuk menghampiri skor min kesilapan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’(E4). Pun demikian sisihan piawai kategori kesilapan perkataan melibatkan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’( E4). x = 2. 30 . penggunaan kata terbitan (E3). Di dapati skor min kategori kesilapan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal ( E1).97.97. tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud kecenderungan dalam kalangan muridmurid untuk melakukan kesilapan ejaan melibatkan ejaan perkataan mengikut kategori sistem keselarasan vokal.03.87dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’(E4). x = 3. x = 2.27 paling tinggi berbanding dengan skor min kekerapan kesalahan kategori penggunaan kata pinjaman (E2).1 menunjukkan skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulisan karangan bahasa Melayu mengikut kategori.Jadual 4. x = 2. x = 2. sd = .

3: Analisis ujian hipotesis kekerapan kesilapan ejaan dalam penulisan bahasa Melayu Terima/Tolak ( p < 0. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) mengikut klasifikasi jantina.5.2. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata pinjaman (E2) mengikut klasifikasi jantina.2 Ujian hipotesis Jadual 5. H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 31 . : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori sistem keselarasan vokal (E1) mengikut klasifikasi jantina. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan kata pinjaman (E2) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata pinjaman (E3) mengikut klasifikasi jantina.05) Hipotesis H01 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan keselarasan vokal (E1) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ditolak penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan kata terbitan (E3) dalam penulisan karangan bahasa Melayu.

1. didapati sebanyak lapan hipotesis diuji bagi tujuan menganalisis kesilapan ejaan kategori sistem keselarasan vokal (E1). penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4). terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan bahawa terdapat kecenderungan yang berbeza-beza jenis kesilapan ejaan perkataan yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan bahasa Melayu. tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan bahawa terdapat kecenderungan sama jenis kesilapan ejaan perkataan yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan bahasa Melayu. penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) dalam kalangan murid-murid mengikut klasifikasi jantina. penggunaan kata pinjaman (E2). Sebaliknya bagi hipotesis kajian. H05 . Untuk penyelidikan yang akan. Didapati hipotesis kajian. Ini bermakna. dicadangkan agar populasi kajian diperluaskan. pengkaji merasakan perlunya dibuat kajian lanjutan untuk memperkukuhkan kajian dan mengenalpasti kekerapan kesilapan yang dilakukan oleh murid.H048 analisis khi kuasa dua kekerapan kesilapan ejaan mengikut kategori kategori sistem keselarasan vokal (E1).Dari Jadual 5. penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4).H042 analisis khi kuasa dua kekerapan kesilapan ejaan mengikut kategori kategori sistem keselarasan vokal (E1). 5. Ini bermakna. melibatkan 32 . H01 . gagal ditolak. ditolak. penggunaan kat apinjaman (E2). penggunaan kat apinjaman (E2).3 Kajian Lanjutan Berdasarkan kepada kajian ini.

Tempoh kajian juga harus dipanjangkan agar kajian ini boleh dilaksanakan sebaik-baiknya. Pengajaran ejaan juga perlu didedahkan untuk penguasaan kemahiran ejaan. Ini kerana saiz sampel kajian akan memberi gambaran yang lebih tepat dan jelas. 5. Pendedahan kepada modul pengajaran tatabahasa yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Huraikan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang menjadi teras sukatan perlu dimurnikan dari masa ke semasa. Kesilapan ejaan yang dilakukan dapat diperbaiki dengan usaha yang berterusan. Hal ini penting untuk memperoleh dapatan yang lebih tepat sebagimana yang diharapkan. keputusan kajian ini memberikan kesan kepada penulisan karangan yang terbaik.4 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. 33 . dicadangkan agar kelemahan ejaan dialami akan dibetulkan melalui usaha yang berterusan. Seterusnya. Tidak semua kesalahan ejaan yang disenaraikan kerap dilakukan oleh murid.sampel kajian yang lebih besar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.