BAB 5

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.1

Pendahuluan

Bab ini membincangkan tentang ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian, cadangan kajian dan cadangan kajian lanjutan. Pada akhir bab ini, akan diberikan beberapa cadangan bagi kajian selanjutnya yang boleh dikaji oleh pengkaji-pengkaji pada masa hadapan.

27

1: Kekerapan kesilapan ejaan perkataan mengikut kategori penulisan karangan bahasa Melayu Bil Sampel E1 E2 E3 E4 Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 2 3 3 3 5 3 4 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 4 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 5 3 2 2 4 2 4 5 2 2 4 2 3 2 2 2 2 5 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 3 9 12 11 10 8 11 12 11 12 11 11 10 12 8 12 13 12 11 12 10 10 10 12 10 10 14 8 16 28 .2.5.2 Perbincangan Dapatan 5.1 Data Kajian Jadual 5.

27 . penggunaan kata terbitan (E3) = 86.87 1.93 E3 2.85 29 .03 .1 menunjukkan daripada 334 kesilapan yang dicatat. penggunaan kata terbitan. Masalah ini dijangka akan menghalang usaha murid-murid menghasilkan penulisan karangan bahasa Melayu yang baik sebagaimana diharapkan.14 E4 2.87 E2 2.97 .29 30 Jumlah 3 5 98 1 3 61 2 5 86 3 4 89 9 17 334 Jadual 5. Jadual 5.2 Soalan Kajian Soalan Kajian 1 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan jenis kesalahan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan murid-murid menghadapi masalah untuk mengeja perkataan yang berkaitan dengan sistem keselarasan vokal. dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) = 89. 5. kategori kesilapan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal (E1) = 98 paling tinggi berbanding dengan skor min kekerapan kesalahan kategori penggunaan kata pinjaman (E2) = 61. dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’. penggunaan kata pinjaman.2.2: Skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulsian bahasa Melayu Kekerapan dan jenis kesilapan Min (x) Sisihan Piawai E1 3.

27 menunjukkan taburan kekerapan cenderung untuk menghampiri skor min kesilapan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’(E4).27 paling tinggi berbanding dengan skor min kekerapan kesalahan kategori penggunaan kata pinjaman (E2). x = 2. x = 3. tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud kecenderungan dalam kalangan muridmurid untuk melakukan kesilapan ejaan melibatkan ejaan perkataan mengikut kategori sistem keselarasan vokal. x = 2. Di dapati skor min kategori kesilapan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal ( E1). x = 2.Jadual 4.1 menunjukkan skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulisan karangan bahasa Melayu mengikut kategori.03.87dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’(E4).97. 30 . sd = . Pun demikian sisihan piawai kategori kesilapan perkataan melibatkan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’( E4). x = 2. penggunaan kata terbitan (E3). Dengan demikian.97.

5.2 Ujian hipotesis Jadual 5.2.3: Analisis ujian hipotesis kekerapan kesilapan ejaan dalam penulisan bahasa Melayu Terima/Tolak ( p < 0.05) Hipotesis H01 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan keselarasan vokal (E1) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan kata terbitan (E3) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori sistem keselarasan vokal (E1) mengikut klasifikasi jantina. H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 31 . : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) mengikut klasifikasi jantina. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ditolak penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata pinjaman (E3) mengikut klasifikasi jantina. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan ditolak mengikut sistem ejaan kata pinjaman (E2) dalam penulisan karangan bahasa Melayu. : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan diterima kategori penggunaan kata pinjaman (E2) mengikut klasifikasi jantina.

pengkaji merasakan perlunya dibuat kajian lanjutan untuk memperkukuhkan kajian dan mengenalpasti kekerapan kesilapan yang dilakukan oleh murid. dicadangkan agar populasi kajian diperluaskan. penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) dalam kalangan murid-murid mengikut klasifikasi jantina. gagal ditolak. Didapati hipotesis kajian. tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan bahawa terdapat kecenderungan sama jenis kesilapan ejaan perkataan yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan bahasa Melayu. terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan bahawa terdapat kecenderungan yang berbeza-beza jenis kesilapan ejaan perkataan yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan bahasa Melayu. didapati sebanyak lapan hipotesis diuji bagi tujuan menganalisis kesilapan ejaan kategori sistem keselarasan vokal (E1). Sebaliknya bagi hipotesis kajian. Ini bermakna.1. penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4).3 Kajian Lanjutan Berdasarkan kepada kajian ini. penggunaan kata pinjaman (E2). Ini bermakna. ditolak.Dari Jadual 5. melibatkan 32 .H048 analisis khi kuasa dua kekerapan kesilapan ejaan mengikut kategori kategori sistem keselarasan vokal (E1). Untuk penyelidikan yang akan. penggunaan kata terbitan (E3) dan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4). penggunaan kat apinjaman (E2). penggunaan kat apinjaman (E2).H042 analisis khi kuasa dua kekerapan kesilapan ejaan mengikut kategori kategori sistem keselarasan vokal (E1). 5. H01 . H05 .

Seterusnya. 5. Tidak semua kesalahan ejaan yang disenaraikan kerap dilakukan oleh murid. 33 . keputusan kajian ini memberikan kesan kepada penulisan karangan yang terbaik. Ini kerana saiz sampel kajian akan memberi gambaran yang lebih tepat dan jelas. Pengajaran ejaan juga perlu didedahkan untuk penguasaan kemahiran ejaan. Pendedahan kepada modul pengajaran tatabahasa yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kesilapan ejaan yang dilakukan dapat diperbaiki dengan usaha yang berterusan.4 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Tempoh kajian juga harus dipanjangkan agar kajian ini boleh dilaksanakan sebaik-baiknya.sampel kajian yang lebih besar. Hal ini penting untuk memperoleh dapatan yang lebih tepat sebagimana yang diharapkan. Huraikan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang menjadi teras sukatan perlu dimurnikan dari masa ke semasa. dicadangkan agar kelemahan ejaan dialami akan dibetulkan melalui usaha yang berterusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.