P. 1
Full- Konsep, Objektif, Proses Dan Bentuk

Full- Konsep, Objektif, Proses Dan Bentuk

|Views: 17|Likes:
Published by Lee San
bmm
bmm

More info:

Published by: Lee San on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • Kerangka Konsep
 • KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR
 • Definisi Konsep
 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran
 • Kemahiran Bertutur
 • Konsep Pertuturan
 • Aspek-Aspek Pertuturan
 • Objektif Kemahiran Bertutur
 • Proses dan Bentukya:
 • Kemahiran Mendengar
 • Mengapa kemahiran mendengar perlu?
 • Proses Mendengar
 • Objektif mengajar kemahiran mendengar
 • Apakah bentuk kemahiran mendengar itu?
 • Kesimpulannya:
 • Latihan
 • Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur
 • Peringkat awal
 • Peringkat pertengahan
 • Peringkat maju
 • Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan
 • Prinsip pengajaran kemahiran mendengar
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • (a)Pendekatan Situasi
 • (b)Pendekatan Komunikatif
 • Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Kaedah Terus
 • Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik
 • Kaedah Audio-Lingual
 • Kaedah Komunikatif
 • Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Latih Tubi Sebutan
 • Latihan Pandang dan Sebut
 • Karangan Lisan
 • Latihan bersoal jawab
 • Latihan Penghasilan
 • Memproses Maklumat
 • Interaksi Sosial
 • Rumusan
 • Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur:
 • Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Boneka
 • Video dan Bahan Sastera
 • Gambar Foto (potret)
 • Kesimpulannya

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

(b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. frasa kata dan ayat. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. rangkai kata atau ayat. kesihatan. sebutan dan maknanya. persekitaran. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. (d) Aspek fizikal. perkataan. struktur. suku kata. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. kecerdasan otak. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Dalam hal ini. Misalnya ungkapan. Aspek ini penting. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. ‘jangan tembak. Dalam ayat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan .

nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. ‘jangan/tembak. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. betul dan betul. . So. Pun demikian dalam bahasa Melayu. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. sintaksis dan semantik. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Re. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. lancar dan berkesan. sebaliknya jika jeda digunakan. Mi. La. Misalnya. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Fa. kewujudannya lebih jelas. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. formula. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut.

Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. bertutur secara bertatasusila. Permainan komunikatif. bertemu ramah. membina soalan untuk mencari maklumat. Memberi arahan kepada rakan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Membina soalan berdasarkan bahan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. memberi penerangan dan alasan. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. Menerangkan gambar dan bahan grafik. menunjuk arah. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. Berbual melalui telefon. .

Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. mengusai bahasa – memperoleh. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Justeru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Teater bercerita. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Perbincangan forum. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. mempelajari. Sebenarnya. Mereka meniru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan. murid-murid . Main peranan. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Simulasi. Di sekolah. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Ini bermakna. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Memberi taklimat dan ceramah. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. mengajuk.

Manakala dalam kehidupan harian pula. televisyen. dialog dan kesusasteraan). memperoleh maklumat (pengajaran guru. filem). aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Proses Mendengar Umumnya. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. perbincangan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. perbincangan dan mesyuarat). Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Kemudian . lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Dalam erti kata lain ketika mendengar. untuk mendapat hiburan (radio. dialog. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej.

mentafsir makna-makna yang tersirat. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Akhirnya. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. mengenal pasti ‘mood’ penutur. dan keadaan/ konteks. melakukan arahan/ tindak balas. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Justeru. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. memahami. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. suasana. mencari isi-isi penting. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan.

secara bertelau-telau. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar . antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. dan neurologi. secara menebuk-nebuk. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. psikologi. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sehubungan dengannya. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. dan berpusatkan idea utama. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. dengan beremosi. tanpa tindak balas. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. bukti dan estetika. dan secara kritikal. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. secara berhati-hati dengan pengamatan. hujah. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. difahami dan diingat.

didengar dan dingati. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. dan keduanya. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. aspek fizikal. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. . dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. Latihan 1. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. hujah dan bukti tertentu. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. 2. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. antara kemahiran berkenaan. Membaca dan Menulis. aspek . Telah ditegaskan.

seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Sebagaimana kebiasaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Mendengar dan bertutur . kaedah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . pendekatan.

. kelancaran. Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. tatabahasa. aspek sebutan. seperti intonasi frasa dan ayat. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Menyoal untuk mendapatkan maklumat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. kefasihan. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. Dengan demikian. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. pertengahan dan maju. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. gaya dan isi penyampaian. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat.

rakan. pengalaman. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Menerangkan proses. berhubung dengan peribadi seseorang. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Membaca iklan. Memberi ucapan pendek dan mudah. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Memberi arahan. . masa bersekolah. objek. kejadian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. syarahan (yang disediakan). permainan. peraturan-peraturan. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. dan Membuat ulasan. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. Memberi komen secara mudah. prosedur dan peraturan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. ibu dan bapa. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi ceramah. proses dan sebagainya. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Membuat ayat tentang diri. perbualan atau dialog. kejadian. persekitaran dan di rumah.

Menyampaikan komen. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. Antara lain. puisi. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. . Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. perbincangan. dan Mengkritik cerpen. pendapat. laporan atau ulasan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mendeklamsi puisi. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . diskusi. seminar dan lain-lain. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. novel dan sebagainya. forum.peringkat. faktor.aspek penting dalam pertumbuhan dan .

lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. jiran tetangga. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. gigi. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. dalam . terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. Umumnya. Ini kerana. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. tahap pendidikan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa.

(e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. Justeru. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. (b) Kemahiran mendengar. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. . (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. membaca dan menulis. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi .

perlu dilakukan serentak. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kaedah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). berurutan dan menyaling. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . Kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. Demikian juga.

antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. . nada dan intonasi tertentu. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. mengingat. Tegasnya. menguasai kemahiran membuat tanggapan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Dengan demikian. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Sehubungan dengannya. Antara lain.

Tujuannya. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. . (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Sebaliknya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Oleh itu. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur.

Ini bermakna. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . Melalui pendekatan ini. Maka. • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. misalnya oleh guru. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Dengan demikian. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. mengingati. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Justeru. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat.

Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : . Dengan ini. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Dengan itu. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. lawatan. Wanita : Pak cik. keratan akhbar. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. demikian. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. bertutur Dengan tersebut. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Contohnya. yakin dan berkesan. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur.

Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan . murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa).umur saya ni baru 35 tahun. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya. Dia pak cik saya. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin belum. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. : (terdiam) Cik adik. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.. Tanpa latihan daripada guru. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif.

dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. gerak laku dan lain-lain. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. lakaran. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. lukisan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. iaitu dengan cara mendengar. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. lakonan. .

Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. ketika memilih perkataan. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . Justeru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya. Kaedah ini dianggap berjaya. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. guru terlebih dahulu. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik.

(d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. milk. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. to school. susu. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. khasnya latihan bertutur secara intensif. . Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . demikian. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Setelah menguasai sebutan. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. iaitu melalui kemahiran bertutur. Pun demikian. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Walau bagaimanapun. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat.

(b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. kaedah Ini bermakna. dialog. perbincangan. Dalam pengajaran bertutur. Dengan kata lain.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Oleh itu. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. pencilan tetapi dalam suatu wacana. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. untuk berkomunikasi dengan berkesan. sumbang saran. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. . murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.

Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Penyelesaian masalah. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Main peranan dan simulasi. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Sebenarnya. cara pengendalian. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Perbincangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. Walau . seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Bersoal jawab. Drama atau lakonan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. lancar dan tepat. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Sebagaimana teknik. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Permainan bahasa.

Ali menendang bola. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun. Misalnya. Murid-murid. Bola. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Ali …. Ali menendang bola di padang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. ikut cikgu sebut. Bola. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Ali menendang bola. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. kelemahan Nyanyian .

Apa khabar sekarang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Selamat datang. Sudilah minum. Janganlah segan-segan. Makan kuih di pinggan. Mari kita duduk. Di samping itu. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. carta bergambar. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Sila masuk ke dalam. mengikut rentak dan nada yang tertentu. kad imbasan bergambar. . Minum air kopi.

iii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Dia bekerja di sawah. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Pak Abu seorang petani. Bahan tersebut menjadi bahan . ii. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru.

Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. . Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Umumnya. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. muridmurid mempunyai jurang maklumat. Senarai barang yang diberi oleh guru. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Kemudian. Dalam latihan ini. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru.

Sebaik-baiknya. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam.00 dan RM 15. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. simulasi dan lakonan. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. . perbincangan. ada bilik malam anda akan bermalam di situ. kosong atau tidak. Tanyakan harga bilik itu. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. anda tiba di sebuah hotel.

kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. selaras dan menyaling. Oleh itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah.

Langkah-langkah Sebelum.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. langkah pengajaran sebelum. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. dan . Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif.

Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Peneguhan ii. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri .

berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. Maknanya. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Cuma. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Justeru. Kemahiran Variasi Rangsangan v. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . menggunakan dan menyelesaikan). guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. menghuraikan. tepat dan berkesan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. menyatakan.

(iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. gambar. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. bahan stensilan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahkan secara individu sekiranya perlu. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. kumpulan atau berpasangan. kad imbasan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. mencukupi. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Paling penting sebagai tindakan susulan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). guru. menggerak. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. (b) (c) Pendekatan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. kaedah dan teknik pengajaran. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. adat resam. Sesuai dengan kebudayaan. pendekatan. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. keadaan dan keselamatan murid-murid. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) . mendorong. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. isi pelajaran dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu.

latar . (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. iaitu aspek rangsangan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Antara lain. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Sehubungan dengannya. perkara yang boleh diberi perhatian. minat. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. pemikiran dan tingkah laku. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. Selain itu. tahap pencapaian. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Sehubungan dengannya. Antara lain.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Dalam hal ini. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. kebolehan. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. (v) bahan umum kepada bahan teori.

(iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini .semasa. Sebenarnya. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. ilustrasi dan grafik. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. filem dan slaid. Hal ini demikian kerana reka letak. (g) Bahan yang bersifat luwes . kelas dan antara sekolah dan wilayah. pengalaman murid-murid. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan. gambar-gambar bersiri. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. saiz. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. ekonomik – digunakan secara berulang kali. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. kandungan bab kepada bab yang lain.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. carta. Aktiviti peniruan dan hafazan . proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja.

Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. dan petikan karangan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. seni kata lagu. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . Selain itu. Contohnya adalah seperti dialog. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. nada. kepala. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut.

wawancara. Sabah. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. pengumuman. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. laporan cuaca. Di samping itu.00 petang. forum. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. peta. di stesen keretapi. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. jadual.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. kawasan-kawasan perindustrian. dan dalam upacara-upacara tertentu. Antara lain. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. rajah. . bacaan sajak.

(d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Bahan Kartun . (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan.

gembira. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. marah dan sebagainya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. . Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. takut. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah.

. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Dengan demikian. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->