(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

perkataan. Dalam ayat. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. persekitaran. suku kata. Aspek ini penting. (d) Aspek fizikal. kecerdasan otak. Misalnya ungkapan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. Dalam hal ini. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. kesihatan. sebutan dan maknanya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. frasa kata dan ayat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. rangkai kata atau ayat. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. struktur. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. ‘jangan tembak.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan .

Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. ‘jangan/tembak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. La. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. . (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Re. sintaksis dan semantik. kewujudannya lebih jelas. formula. betul dan betul. sebaliknya jika jeda digunakan. So. Mi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. Pun demikian dalam bahasa Melayu. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Fa. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Misalnya.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. lancar dan berkesan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi.

Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Membina soalan berdasarkan bahan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Berbual melalui telefon. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. membina soalan untuk mencari maklumat. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. bertutur secara bertatasusila. memberi penerangan dan alasan. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. bertemu ramah. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Menerangkan gambar dan bahan grafik. menunjuk arah. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Permainan komunikatif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. . keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Memberi arahan kepada rakan.

murid-murid . Sebenarnya. Memberi taklimat dan ceramah. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. mengusai bahasa – memperoleh. Justeru. Teater bercerita.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan. Ini bermakna. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Perbincangan forum. Simulasi. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Main peranan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. mempelajari. Mereka meniru. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mengajuk. Di sekolah. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya.

filem). Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. untuk mendapat hiburan (radio. dialog dan kesusasteraan). komunikasi lisan melibatkan dua proses.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. perbincangan dan mesyuarat). dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. dialog. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Proses Mendengar Umumnya. Manakala dalam kehidupan harian pula. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. televisyen. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. memperoleh maklumat (pengajaran guru. Kemudian . berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Dalam erti kata lain ketika mendengar. lakonan. perbincangan.

bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. mencari isi-isi penting. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Justeru. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. dan keadaan/ konteks. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Akhirnya. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. mengenal pasti ‘mood’ penutur. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. memahami. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. melakukan arahan/ tindak balas. mentafsir makna-makna yang tersirat. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. suasana. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea.

psikologi. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. bukti dan estetika. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. difahami dan diingat. secara bertelau-telau. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar . untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. tanpa tindak balas. Sehubungan dengannya. dan neurologi. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. dan berpusatkan idea utama. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. hujah. dan secara kritikal. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. secara berhati-hati dengan pengamatan. secara menebuk-nebuk. dengan beremosi. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini.

pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. hujah dan bukti tertentu. didengar dan dingati. Latihan 1. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. dan keduanya. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. aspek fizikal. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. . aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. 2.

aspek . Telah ditegaskan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. antara kemahiran berkenaan. Membaca dan Menulis.

selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. kaedah.Mendengar dan bertutur .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Sebagaimana kebiasaan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat.

kefasihan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. Dengan demikian. gaya dan isi penyampaian. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. pertengahan dan maju. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. aspek sebutan. tatabahasa. . latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. kelancaran. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. seperti intonasi frasa dan ayat.

prosedur dan peraturan. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. berhubung dengan peribadi seseorang. objek. syarahan (yang disediakan). Membuat ayat tentang diri. rakan. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Memberi ucapan pendek dan mudah. dan Membuat ulasan. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Memberi arahan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. kejadian. peraturan-peraturan. Menerangkan proses. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. kejadian. Membaca iklan. Memberi ceramah. Mengambil bahagian dalam perbincangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. pengalaman. proses dan sebagainya. masa bersekolah. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Memberi komen secara mudah. perbualan atau dialog. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. ibu dan bapa. . Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. permainan. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. persekitaran dan di rumah.

Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat .peringkat. Menyampaikan komen. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. puisi. pendapat. faktor. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. laporan atau ulasan. Mendeklamsi puisi. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. dan Mengkritik cerpen. novel dan sebagainya. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. diskusi.aspek penting dalam pertumbuhan dan . bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. Antara lain. . forum. seminar dan lain-lain. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. perbincangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan.

Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. dalam . gigi. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. tahap pendidikan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Umumnya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. jiran tetangga. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Ini kerana. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini.

seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. . Justeru. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. (b) Kemahiran mendengar. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. membaca dan menulis. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat.

yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi . Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.

Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Demikian juga.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Kaedah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. kaedah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Walau bagaimanapun. perlu dilakukan serentak. berurutan dan menyaling.

Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Dengan demikian. Sehubungan dengannya. Antara lain. jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). mengingat. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. . Tegasnya. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. menguasai kemahiran membuat tanggapan. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. nada dan intonasi tertentu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya.

(c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul. . (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Tujuannya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Sebaliknya. kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur. Oleh itu. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu.

pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Justeru. mengingati. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Dengan demikian. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Melalui pendekatan ini. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Ini bermakna. Maka. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . misalnya oleh guru. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. demikian. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Contohnya. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur. bertutur Dengan tersebut. dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : . keratan akhbar. Dengan ini. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan itu. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Wanita : Pak cik. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. lawatan. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. yakin dan berkesan.

Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan . Tanpa latihan daripada guru. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin belum. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya.umur saya ni baru 35 tahun. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik. : (terdiam) Cik adik. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Dia pak cik saya..

(c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. iaitu dengan cara mendengar. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. lukisan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. gerak laku dan lain-lain. lakaran. lakonan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. . (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.

guru terlebih dahulu. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus. Justeru. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya. Kaedah ini dianggap berjaya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. ketika memilih perkataan.

Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. milk. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. to school. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. susu. . khasnya latihan bertutur secara intensif.

kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Pun demikian. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. demikian. Di samping itu. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . murid dilatih tubi untuk berdialog. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. iaitu melalui kemahiran bertutur. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Setelah menguasai sebutan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.

Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. sumbang saran. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. . (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dialog. Oleh itu. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Dalam pengajaran bertutur. perbincangan. Dengan kata lain. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. pencilan tetapi dalam suatu wacana. kaedah Ini bermakna.

Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. lancar dan tepat. Drama atau lakonan. Main peranan dan simulasi. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Sebagaimana teknik. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Penyelesaian masalah. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. cara pengendalian. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Perbincangan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Bersoal jawab.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Permainan bahasa. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Walau . Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Sebenarnya.

Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Murid-murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Bola. kelemahan Nyanyian . Misalnya. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Bola. Ali …. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. ikut cikgu sebut. Ali menendang bola. Ali menendang bola. Ali menendang bola di padang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat.

Minum air kopi. Di samping itu. Mari kita duduk. Janganlah segan-segan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Apa khabar sekarang. . Makan kuih di pinggan. carta bergambar. Sudilah minum. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Sila masuk ke dalam. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. kad imbasan bergambar. Selamat datang. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan.

Pak Abu seorang petani. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Bahan tersebut menjadi bahan . Dia bekerja di sawah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. iii. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. ii.

murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Senarai barang yang diberi oleh guru. . membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Umumnya. muridmurid mempunyai jurang maklumat. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam latihan ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Kemudian.

simulasi dan lakonan. . Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang.00 dan RM 15. ada bilik malam anda akan bermalam di situ. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Sebaik-baiknya. Tanyakan harga bilik itu. anda tiba di sebuah hotel. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. perbincangan. kosong atau tidak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. selaras dan menyaling. . Oleh itu. Rumusan Perhubungan antara pendekatan.

Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Langkah-langkah Sebelum. Hasil Pembelajaran 1. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. langkah pengajaran sebelum. dan . Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum.

Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Maknanya. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . Cuma. menyatakan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. menghuraikan. Justeru. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. menggunakan dan menyelesaikan). guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. tepat dan berkesan. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya.

bahkan secara individu sekiranya perlu. kad imbasan. gambar. mencukupi. bahan stensilan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). kumpulan atau berpasangan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.

kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. menggerak. Sesuai dengan kebudayaan. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. kaedah dan teknik pengajaran. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. isi pelajaran dan bahan. keadaan dan keselamatan murid-murid. guru. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. adat resam. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. mendorong. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. pendekatan. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). (b) (c) Pendekatan.

bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. tahap pencapaian. Antara lain. perkara yang boleh diberi perhatian. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. kebolehan. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. (v) bahan umum kepada bahan teori. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. Sehubungan dengannya. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Dalam hal ini. Selain itu. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. iaitu aspek rangsangan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Antara lain. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). minat. Sehubungan dengannya. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. pemikiran dan tingkah laku. latar . Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu.

bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. Aktiviti peniruan dan hafazan . Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Sebenarnya. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (g) Bahan yang bersifat luwes . saiz. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid . ekonomik – digunakan secara berulang kali.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Hal ini demikian kerana reka letak. kandungan bab kepada bab yang lain. filem dan slaid. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan.semasa. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah).bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. carta. pengalaman murid-murid. ilustrasi dan grafik. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji. kelas dan antara sekolah dan wilayah. gambar-gambar bersiri.

(d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. nada. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Selain itu. kepala. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. dan petikan karangan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . seni kata lagu. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Contohnya adalah seperti dialog.

rajah. Sabah. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. forum. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. wawancara. bacaan sajak. . kawasan-kawasan perindustrian. laporan cuaca. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen.00 petang. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Di samping itu. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. dan dalam upacara-upacara tertentu. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. jadual. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. pengumuman. di stesen keretapi. Antara lain. peta. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Bahan Kartun . satu kumpulan membaca dialog Tutu. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.

takut. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. marah dan sebagainya. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. gembira. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya.

keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. Dengan demikian. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. . aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .