(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. frasa kata dan ayat. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. (d) Aspek fizikal. Dalam hal ini. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan . (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Dalam ayat. suku kata. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. ‘jangan tembak. kecerdasan otak. struktur. persekitaran. Misalnya ungkapan. sebutan dan maknanya. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. kesihatan. rangkai kata atau ayat. Aspek ini penting. perkataan. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan.

aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. sebaliknya jika jeda digunakan. kewujudannya lebih jelas. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. betul dan betul. . kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. Pun demikian dalam bahasa Melayu. ‘jangan/tembak. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. formula. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. lancar dan berkesan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Misalnya. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Re. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Mi. La. So. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. sintaksis dan semantik. Fa.

Permainan komunikatif. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Membina soalan berdasarkan bahan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Berbual melalui telefon. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Menerangkan gambar dan bahan grafik. bertemu ramah. Memberi arahan kepada rakan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. membina soalan untuk mencari maklumat. memberi penerangan dan alasan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. menunjuk arah. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. bertutur secara bertatasusila. . Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan.

Memberi taklimat dan ceramah. Sebenarnya. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Perbincangan forum. Main peranan. mengajuk. mempelajari. Ini bermakna. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Teater bercerita. Simulasi. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Mereka meniru. Justeru. mengusai bahasa – memperoleh. Di sekolah. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. murid-murid .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Manakala dalam kehidupan harian pula. televisyen. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. filem). iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. perbincangan. lakonan. perbincangan dan mesyuarat). dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Dalam erti kata lain ketika mendengar. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Proses Mendengar Umumnya. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. dialog dan kesusasteraan). mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. memperoleh maklumat (pengajaran guru. untuk mendapat hiburan (radio. Kemudian . dialog.

mengenal pasti isi-isi yang tersirat. mengenal pasti ‘mood’ penutur. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. melakukan arahan/ tindak balas. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. memahami. mencari isi-isi penting. Akhirnya. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. suasana. dan keadaan/ konteks. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. mentafsir makna-makna yang tersirat. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Justeru. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan.

difahami dan diingat. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. hujah. dengan beremosi. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. secara bertelau-telau. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sehubungan dengannya. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. secara berhati-hati dengan pengamatan. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. tanpa tindak balas. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. psikologi. secara menebuk-nebuk. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. dan secara kritikal. dan neurologi. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan berpusatkan idea utama. bukti dan estetika.

2.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. didengar dan dingati. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan keduanya. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. hujah dan bukti tertentu. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. . dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. Latihan 1. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. aspek fizikal. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.

antara kemahiran berkenaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. aspek . Telah ditegaskan. Membaca dan Menulis.

Sebagaimana kebiasaan.Mendengar dan bertutur . kaedah. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. pendekatan.

gaya dan isi penyampaian. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. . iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. pertengahan dan maju. Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. kelancaran. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. kefasihan. seperti intonasi frasa dan ayat. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. aspek sebutan. Dengan demikian. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. tatabahasa. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.

ibu dan bapa. Memberi ucapan pendek dan mudah. Membaca iklan. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. masa bersekolah. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. kejadian. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. berhubung dengan peribadi seseorang. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. rakan. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. pengalaman. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Membuat ayat tentang diri. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. objek. persekitaran dan di rumah. syarahan (yang disediakan). Menerangkan proses. permainan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. kejadian. Memberi arahan. perbualan atau dialog. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Memberi komen secara mudah. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi ceramah. dan Membuat ulasan. prosedur dan peraturan. . peraturan-peraturan. proses dan sebagainya.

Menyampaikan komen. laporan atau ulasan. puisi. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. Antara lain. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat .aspek penting dalam pertumbuhan dan . pendapat. Mendeklamsi puisi.peringkat. diskusi. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. forum. perbincangan. faktor. dan Mengkritik cerpen. seminar dan lain-lain. . (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. novel dan sebagainya.

tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. tahap pendidikan. Ini kerana. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. gigi. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. jiran tetangga. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Umumnya. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. dalam . terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza.

(c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. . aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. Justeru. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. membaca dan menulis. (b) Kemahiran mendengar. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi . Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Kaedah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. perlu dilakukan serentak. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. berurutan dan menyaling. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. kaedah. Demikian juga. Walau bagaimanapun.

Antara lain. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. menguasai kemahiran membuat tanggapan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Dengan demikian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. . Tegasnya. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. mengingat. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. nada dan intonasi tertentu. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Sehubungan dengannya. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa.

iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul. Tujuannya. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. . kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Sebaliknya. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur. Oleh itu. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua.

Dengan demikian. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Melalui pendekatan ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Maka. mengingati. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . Ini bermakna. • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. misalnya oleh guru. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Justeru.

terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Dengan ini. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : . demikian. yakin dan berkesan. bertutur Dengan tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. keratan akhbar. lawatan. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Contohnya. Wanita : Pak cik. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dengan itu. dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan.

iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Saya berkahwin belum. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. : (terdiam) Cik adik. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik.umur saya ni baru 35 tahun. Tanpa latihan daripada guru. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya.. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan . Dia pak cik saya.

antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. lakaran. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. iaitu dengan cara mendengar. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. gerak laku dan lain-lain. . Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. lukisan. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa.

Kaedah ini dianggap berjaya. guru terlebih dahulu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Sehubungan dengannya. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. ketika memilih perkataan. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Justeru. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan.

to school.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. milk. . Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. susu. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.

iaitu melalui kemahiran bertutur. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. murid dilatih tubi untuk berdialog. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. Pun demikian. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Setelah menguasai sebutan. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Walau bagaimanapun. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. demikian. Di samping itu. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi.

Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. kaedah Ini bermakna. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. pencilan tetapi dalam suatu wacana. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Dengan kata lain. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. untuk berkomunikasi dengan berkesan. sumbang saran. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. perbincangan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Dalam pengajaran bertutur. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). dialog. . Oleh itu.

Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Sebenarnya. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Walau . Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Permainan bahasa. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. cara pengendalian. Penyelesaian masalah. Perbincangan. Sebagaimana teknik. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. lancar dan tepat. Drama atau lakonan. Main peranan dan simulasi. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Bersoal jawab.

Murid-murid. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun. Ali menendang bola. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Ali menendang bola. Ali menendang bola di padang. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. kelemahan Nyanyian . dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Misalnya. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Bola. Bola. Ali …. menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. ikut cikgu sebut. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.

Di samping itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Makan kuih di pinggan. Sila masuk ke dalam. Sudilah minum. Apa khabar sekarang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Minum air kopi. Janganlah segan-segan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. kad imbasan bergambar. Selamat datang. . Mari kita duduk. carta bergambar.

dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. ii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Dia bekerja di sawah. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Pak Abu seorang petani. iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Bahan tersebut menjadi bahan .

Dalam latihan ini. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kemudian. muridmurid mempunyai jurang maklumat. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. . Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Umumnya. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Senarai barang yang diberi oleh guru. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima.

Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. ada bilik malam anda akan bermalam di situ. simulasi dan lakonan.00 dan RM 15. Sebaik-baiknya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Tanyakan harga bilik itu. anda tiba di sebuah hotel. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. perbincangan. kosong atau tidak. .

unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. selaras dan menyaling. . khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Oleh itu. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.

Hasil Pembelajaran 1. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. dan . Langkah-langkah Sebelum. langkah pengajaran sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan.

Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kemahiran Peneguhan ii. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.

mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. menghuraikan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. menyatakan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. Maknanya. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. menggunakan dan menyelesaikan). iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Cuma. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Justeru. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. tepat dan berkesan.

Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. bahan stensilan. kad imbasan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). bahkan secara individu sekiranya perlu. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. mencukupi. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. gambar. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. Paling penting sebagai tindakan susulan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. kumpulan atau berpasangan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.

Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. isi pelajaran dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran. keadaan dan keselamatan murid-murid. adat resam. pendekatan. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. mendorong. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) . menggerak. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Sesuai dengan kebudayaan. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. (b) (c) Pendekatan. guru. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan).

(ii) bahan mudah kepada yang kompleks. latar . perkara yang boleh diberi perhatian. Sehubungan dengannya. Antara lain. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). iaitu aspek rangsangan. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. pemikiran dan tingkah laku. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. Antara lain. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. kebolehan. Selain itu. minat. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. (v) bahan umum kepada bahan teori. Dalam hal ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Sehubungan dengannya. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. tahap pencapaian. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran.

(iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . saiz.semasa. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). Sebenarnya. ekonomik – digunakan secara berulang kali.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Hal ini demikian kerana reka letak. pengalaman murid-murid. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid . Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. ilustrasi dan grafik. (g) Bahan yang bersifat luwes . gambar-gambar bersiri. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. carta. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. filem dan slaid. kandungan bab kepada bab yang lain. Aktiviti peniruan dan hafazan . dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. kelas dan antara sekolah dan wilayah.

Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. seni kata lagu. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. kepala. nada. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Contohnya adalah seperti dialog. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan petikan karangan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Selain itu. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama.

kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. wawancara. dan dalam upacara-upacara tertentu. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. kawasan-kawasan perindustrian. Antara lain. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. . pengumuman. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. rajah. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Di samping itu.00 petang. jadual. peta. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. laporan cuaca. Sabah. di stesen keretapi. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. forum. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. bacaan sajak. Pesawat akan berlepas pada pukul 3.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Bahan Kartun . (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. marah dan sebagainya. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. takut. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Murid dibahagikan kepada kumpulan. . Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. gembira. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah.

.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Dengan demikian. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sesungguhnya. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .