(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

(c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). Dalam hal ini. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. kesihatan. struktur. persekitaran. sebutan dan maknanya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. suku kata. Aspek ini penting.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan . tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. perkataan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. frasa kata dan ayat. kecerdasan otak. (d) Aspek fizikal. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. ‘jangan tembak. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Dalam ayat. rangkai kata atau ayat. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Misalnya ungkapan.

’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. sebaliknya jika jeda digunakan. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Misalnya. La. Mi. . manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan. lancar dan berkesan. formula. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. sintaksis dan semantik. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. kewujudannya lebih jelas. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Re. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Fa. betul dan betul. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. ‘jangan/tembak. So.

membina soalan untuk mencari maklumat. bertutur secara bertatasusila. memberi penerangan dan alasan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. menunjuk arah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. Menerangkan gambar dan bahan grafik. Berbual melalui telefon. Permainan komunikatif. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Memberi arahan kepada rakan. Membina soalan berdasarkan bahan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. . bertemu ramah. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. mengajuk. Ini bermakna. Di sekolah. Teater bercerita. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Simulasi. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. mempelajari. Perbincangan forum. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Main peranan. mengusai bahasa – memperoleh. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Mereka meniru. Justeru. Sebenarnya. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Memberi taklimat dan ceramah. murid-murid .

filem). dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. perbincangan. Kemudian . aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. dialog. Manakala dalam kehidupan harian pula. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. dialog dan kesusasteraan). untuk mendapat hiburan (radio. Dalam erti kata lain ketika mendengar. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. komunikasi lisan melibatkan dua proses. televisyen. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. perbincangan dan mesyuarat). iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. memperoleh maklumat (pengajaran guru. Proses Mendengar Umumnya. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa.

iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. mentafsir makna-makna yang tersirat. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Justeru. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. melakukan arahan/ tindak balas. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. suasana.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. mengenal pasti ‘mood’ penutur. dan keadaan/ konteks. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . memahami. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. mencari isi-isi penting.

Dalam usaha merealisasikan hasrat ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar . dengan beremosi. dan secara kritikal. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. difahami dan diingat. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Sehubungan dengannya. dan berpusatkan idea utama. psikologi. bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. tanpa tindak balas. secara menebuk-nebuk. secara bertelau-telau. hujah. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. dan neurologi. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. secara berhati-hati dengan pengamatan.

memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. aspek fizikal. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. 2. dan keduanya. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. didengar dan dingati. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. Latihan 1. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. hujah dan bukti tertentu.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan. aspek . antara kemahiran berkenaan.

pendekatan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan .Mendengar dan bertutur . Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Sebagaimana kebiasaan. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kaedah.

Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. . Dengan demikian. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. aspek sebutan. tatabahasa. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. kelancaran. pertengahan dan maju.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. kefasihan. seperti intonasi frasa dan ayat. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. gaya dan isi penyampaian. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. mereka perlu diberi kefahaman mendengar.

peraturan-peraturan. persekitaran dan di rumah. syarahan (yang disediakan). Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. perbualan atau dialog. ibu dan bapa. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. . Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. kejadian. objek. Memberi ceramah. Membaca iklan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. berhubung dengan peribadi seseorang. rakan. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. masa bersekolah. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. prosedur dan peraturan. pengalaman. Membuat ayat tentang diri. Memberi arahan. dan Membuat ulasan. Menerangkan proses. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. kejadian. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Memberi komen secara mudah. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. proses dan sebagainya. permainan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Memberi ucapan pendek dan mudah.

Mendeklamsi puisi.peringkat. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Antara lain. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. diskusi. Menyampaikan komen. . Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. dan Mengkritik cerpen. puisi. faktor. laporan atau ulasan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan.aspek penting dalam pertumbuhan dan . perbincangan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. forum. novel dan sebagainya. seminar dan lain-lain. pendapat.

(d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. jiran tetangga. dalam . (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini. gigi. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Umumnya. tahap pendidikan. Ini kerana. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki.

Justeru. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. . seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (b) Kemahiran mendengar. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. membaca dan menulis. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu.

Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.

Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Walau bagaimanapun. perlu dilakukan serentak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . berurutan dan menyaling. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Demikian juga. kaedah. Kaedah.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. Tegasnya. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. mengingat. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. nada dan intonasi tertentu. Sehubungan dengannya. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Antara lain. menguasai kemahiran membuat tanggapan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. . Dengan demikian. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola.

guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Tujuannya. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Walau bagaimanapun Walkins (1975). (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. . berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Sebaliknya. Oleh itu. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik.

Maka. Ini bermakna. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Melalui pendekatan ini. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Dengan demikian. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Justeru. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . misalnya oleh guru. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. mengingati.

murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. demikian. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. bertutur Dengan tersebut. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Contohnya. Dengan itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. lawatan. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. yakin dan berkesan. keratan akhbar. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : . Dengan ini. Wanita : Pak cik. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan.

Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan .umur saya ni baru 35 tahun. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Saya berkahwin belum. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik. Dia pak cik saya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya. Tanpa latihan daripada guru.. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. : (terdiam) Cik adik..

(b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. gerak laku dan lain-lain. . antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lukisan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. iaitu dengan cara mendengar. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. lakaran. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. lakonan. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran.

Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. ketika memilih perkataan. guru terlebih dahulu. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Sehubungan dengannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Kaedah ini dianggap berjaya. Justeru. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus.

Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. khasnya latihan bertutur secara intensif. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. . (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. milk. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. susu. to school.

Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. demikian. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Walau bagaimanapun. Di samping itu. Pun demikian. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. murid dilatih tubi untuk berdialog. Setelah menguasai sebutan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. iaitu melalui kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut.

sumbang saran. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Oleh itu. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Dalam pengajaran bertutur. . pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. kaedah Ini bermakna. perbincangan. dialog. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Dengan kata lain. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. pencilan tetapi dalam suatu wacana.

lancar dan tepat. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Main peranan dan simulasi. Sebenarnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. cara pengendalian. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sebagaimana teknik. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Penyelesaian masalah. Perbincangan. Walau . Bersoal jawab. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Drama atau lakonan. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Permainan bahasa. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas.

Ali menendang bola di padang. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ali menendang bola. Bola. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Bola. Ali menendang bola. kelemahan Nyanyian . Ali …. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. ikut cikgu sebut. Murid-murid. menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Misalnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun.

Apa khabar sekarang. Minum air kopi. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Janganlah segan-segan. kad imbasan bergambar. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Di samping itu. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Sila masuk ke dalam. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Selamat datang. Makan kuih di pinggan. . Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Sudilah minum.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Mari kita duduk. carta bergambar.

iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Pak Abu seorang petani. Bahan tersebut menjadi bahan . ii. Dia bekerja di sawah. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru.

Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Umumnya. . Dalam latihan ini. Kemudian. Senarai barang yang diberi oleh guru. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. muridmurid mempunyai jurang maklumat. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. murid-murid diberi petikan untuk dikaji.

Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. simulasi dan lakonan. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. kosong atau tidak. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Tanyakan harga bilik itu. ada bilik malam anda akan bermalam di situ.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. . anda tiba di sebuah hotel. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Sebaik-baiknya. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. perbincangan.00 dan RM 15.

unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. . Rumusan Perhubungan antara pendekatan. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. selaras dan menyaling. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah. Oleh itu. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. dan . Hasil Pembelajaran 1. Langkah-langkah Sebelum. langkah pengajaran sebelum. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan.

Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.

Maknanya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Justeru. Kemahiran Variasi Rangsangan v. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. menghuraikan. Cuma. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. tepat dan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. menggunakan dan menyelesaikan). psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). menyatakan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

(ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. mencukupi. bahkan secara individu sekiranya perlu. kad imbasan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). bahan stensilan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. gambar. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. Paling penting sebagai tindakan susulan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. kumpulan atau berpasangan. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P.

keadaan dan keselamatan murid-murid. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. menggerak. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. (b) (c) Pendekatan. mendorong. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. isi pelajaran dan bahan. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) . Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. guru. Sesuai dengan kebudayaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). kaedah dan teknik pengajaran. adat resam. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . pendekatan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu.

pemikiran dan tingkah laku. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Selain itu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. perkara yang boleh diberi perhatian. latar .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. iaitu aspek rangsangan. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. Sehubungan dengannya. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Dalam hal ini. Sehubungan dengannya. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. (v) bahan umum kepada bahan teori. tahap pencapaian. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Antara lain. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Antara lain. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Selain menimbang aspek kesesuaiannya. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. kebolehan. minat. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan.

kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. carta.semasa.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji. (g) Bahan yang bersifat luwes . bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kandungan bab kepada bab yang lain. Sebenarnya. saiz. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid . Hal ini demikian kerana reka letak. gambar-gambar bersiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. ilustrasi dan grafik. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . kelas dan antara sekolah dan wilayah. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. ekonomik – digunakan secara berulang kali. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. pengalaman murid-murid. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan. Aktiviti peniruan dan hafazan . filem dan slaid.

Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Contohnya adalah seperti dialog. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Selain itu. nada. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. kepala. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. seni kata lagu. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. dan petikan karangan.

Antara lain. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Sabah. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. wawancara. Di samping itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. kawasan-kawasan perindustrian. jadual. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. peta. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. . laporan cuaca.00 petang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. pengumuman. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. bacaan sajak. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. rajah. forum. dan dalam upacara-upacara tertentu. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. di stesen keretapi.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Bahan Kartun . satu kumpulan membaca dialog Tutu. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi.

Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. marah dan sebagainya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. takut. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. . gembira. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut.

aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. . pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Dengan demikian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Sesungguhnya. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Anda telah membaca beberapa jenis teknik.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful