(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Misalnya ungkapan.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan . tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. perkataan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. frasa kata dan ayat. Aspek ini penting. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). sebutan dan maknanya. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. rangkai kata atau ayat. persekitaran. ‘jangan tembak. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Dalam ayat. (d) Aspek fizikal. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. kecerdasan otak. Dalam hal ini. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. struktur. kesihatan. suku kata. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan.

(f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. formula. sebaliknya jika jeda digunakan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. La. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. So. kewujudannya lebih jelas. betul dan betul. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Pun demikian dalam bahasa Melayu. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Misalnya. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. Mi. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. . sintaksis dan semantik. Re.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Fa. lancar dan berkesan. ‘jangan/tembak. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan.

Membina soalan berdasarkan bahan. memberi penerangan dan alasan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. membina soalan untuk mencari maklumat. . dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Permainan komunikatif. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. bertutur secara bertatasusila. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Memberi arahan kepada rakan. bertemu ramah. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Menerangkan gambar dan bahan grafik. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. menunjuk arah. Berbual melalui telefon. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. keadaan dan disiplin ilmu berlainan.

Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Ini bermakna. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Teater bercerita. Mereka meniru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Perbincangan forum. Sebenarnya. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. murid-murid . Main peranan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. mengusai bahasa – memperoleh. Di sekolah. Simulasi. mempelajari. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Memberi taklimat dan ceramah. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Justeru. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. mengajuk.

Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Manakala dalam kehidupan harian pula. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. lakonan. perbincangan. Dalam erti kata lain ketika mendengar. memperoleh maklumat (pengajaran guru. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. dialog. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. untuk mendapat hiburan (radio. dialog dan kesusasteraan). Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Proses Mendengar Umumnya. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Kemudian . filem). berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. televisyen. perbincangan dan mesyuarat). komunikasi lisan melibatkan dua proses. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu.

Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. mengenal pasti ‘mood’ penutur. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. Akhirnya. mentafsir makna-makna yang tersirat. melakukan arahan/ tindak balas. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. mencari isi-isi penting. memahami. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. suasana. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Justeru. dan keadaan/ konteks. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima.

bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. Sehubungan dengannya. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. secara berhati-hati dengan pengamatan. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. difahami dan diingat. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. hujah. secara bertelau-telau. tanpa tindak balas. bukti dan estetika. secara menebuk-nebuk. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan berpusatkan idea utama. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. psikologi. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. dengan beremosi. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar . dan neurologi. dan secara kritikal.

psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. 2. didengar dan dingati. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. aspek fizikal. dan keduanya. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. . Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. hujah dan bukti tertentu. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Latihan 1.

antara kemahiran berkenaan. Telah ditegaskan. Membaca dan Menulis.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. aspek .

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . kaedah. pendekatan. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa.Mendengar dan bertutur . Sebagaimana kebiasaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat.

Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. kelancaran. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. tatabahasa. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. pertengahan dan maju. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. aspek sebutan. . iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. gaya dan isi penyampaian. seperti intonasi frasa dan ayat. Dengan demikian. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. kefasihan.

Memberi arahan. masa bersekolah. persekitaran dan di rumah. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. proses dan sebagainya. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Menerangkan proses. Memberi ceramah. Membaca iklan. dan Membuat ulasan. Memberi komen secara mudah. kejadian. kejadian. permainan. ibu dan bapa. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. prosedur dan peraturan. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. Memberi ucapan pendek dan mudah. peraturan-peraturan. Bertanya untuk mendapatkan maklumat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. objek. perbualan atau dialog. Mengambil bahagian dalam perbincangan. berhubung dengan peribadi seseorang. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. pengalaman. rakan. . Membuat ayat tentang diri. syarahan (yang disediakan).

diskusi. . puisi. seminar dan lain-lain. perbincangan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. dan Mengkritik cerpen. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan. forum. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Mendeklamsi puisi. laporan atau ulasan.peringkat. pendapat. novel dan sebagainya. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. faktor. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Antara lain. Menyampaikan komen. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa.aspek penting dalam pertumbuhan dan .

jiran tetangga. dalam . Ini kerana. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. tahap pendidikan. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. gigi. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Umumnya.

seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Justeru. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (b) Kemahiran mendengar. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. membaca dan menulis. .

Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi . Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri.

Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Demikian juga. Kaedah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. kaedah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . perlu dilakukan serentak. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. berurutan dan menyaling.

antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. mengingat. nada dan intonasi tertentu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Antara lain. Tegasnya. . tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. Sehubungan dengannya. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Dengan demikian. menguasai kemahiran membuat tanggapan.

guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Tujuannya. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Oleh itu. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur. . (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Sebaliknya. kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul.

Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Ini bermakna. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . mengingati. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan demikian. Melalui pendekatan ini. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. misalnya oleh guru. Maka. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Justeru. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.

dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur. bertutur Dengan tersebut. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. demikian. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : . aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. keratan akhbar. Contohnya. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. lawatan. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Dengan ini. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. yakin dan berkesan. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Dengan itu. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Wanita : Pak cik.

Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Tanpa latihan daripada guru. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. : (terdiam) Cik adik. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik.. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan .. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Dia pak cik saya.umur saya ni baru 35 tahun. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin belum.

dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. lukisan. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. lakaran. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. lakonan. iaitu dengan cara mendengar. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. . gerak laku dan lain-lain. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut.

kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Sehubungan dengannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. ketika memilih perkataan. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Justeru. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Kaedah ini dianggap berjaya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . guru terlebih dahulu.

milk. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. to school. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. . susu. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah.

Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Walau bagaimanapun. demikian. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. murid dilatih tubi untuk berdialog. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. iaitu melalui kemahiran bertutur. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . Di samping itu. Pun demikian. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Setelah menguasai sebutan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan.

Oleh itu. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. pencilan tetapi dalam suatu wacana. perbincangan. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Dalam pengajaran bertutur. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. dialog. Dengan kata lain. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. sumbang saran. . Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. kaedah Ini bermakna. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut.

cara pengendalian. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Sebagaimana teknik. Penyelesaian masalah. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. lancar dan tepat. Drama atau lakonan. Perbincangan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Permainan bahasa. Sebenarnya. Bersoal jawab. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Walau . Main peranan dan simulasi.

menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Misalnya. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Ali …. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Ali menendang bola di padang. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Bola. ikut cikgu sebut. Murid-murid. Ali menendang bola. Bola. kelemahan Nyanyian . Ali menendang bola.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas.

Mari kita duduk. Makan kuih di pinggan. kad imbasan bergambar. Di samping itu. Sila masuk ke dalam. . Janganlah segan-segan. Minum air kopi. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. carta bergambar. Sudilah minum.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Selamat datang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Apa khabar sekarang.

dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. iii. ii. Bahan tersebut menjadi bahan . Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Dia bekerja di sawah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Pak Abu seorang petani.

Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kemudian. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. muridmurid mempunyai jurang maklumat. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Senarai barang yang diberi oleh guru. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dalam latihan ini. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. . murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Umumnya. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.

anda tiba di sebuah hotel. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Sebaik-baiknya. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. . Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. simulasi dan lakonan. perbincangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. ada bilik malam anda akan bermalam di situ. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda.00 dan RM 15. kosong atau tidak.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan harga bilik itu.

(b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. . selaras dan menyaling. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Oleh itu.

dan . semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Langkah-langkah Sebelum. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Hasil Pembelajaran 1. langkah pengajaran sebelum. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii.

Kemahiran Variasi Rangsangan v. Justeru. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. Maknanya. tepat dan berkesan. menghuraikan. Cuma. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. menggunakan dan menyelesaikan). menyatakan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas.

(c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Paling penting sebagai tindakan susulan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. gambar. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. mencukupi. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). kumpulan atau berpasangan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. kad imbasan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. bahkan secara individu sekiranya perlu. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. bahan stensilan.

status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. adat resam. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. mendorong. kaedah dan teknik pengajaran. (b) (c) Pendekatan. menggerak. isi pelajaran dan bahan. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. guru. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . keadaan dan keselamatan murid-murid. pendekatan. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) . kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Sesuai dengan kebudayaan.

Antara lain. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Sehubungan dengannya. (v) bahan umum kepada bahan teori. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. kebolehan. iaitu aspek rangsangan. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Selain itu. tahap pencapaian. Antara lain. Sehubungan dengannya. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Dalam hal ini. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. pemikiran dan tingkah laku. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. minat. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. perkara yang boleh diberi perhatian. latar . Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar.

ilustrasi dan grafik. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. filem dan slaid. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. saiz. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. ekonomik – digunakan secara berulang kali. gambar-gambar bersiri. Aktiviti peniruan dan hafazan . kelas dan antara sekolah dan wilayah. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. kandungan bab kepada bab yang lain.semasa. Hal ini demikian kerana reka letak. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid . kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. pengalaman murid-murid. carta. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . (g) Bahan yang bersifat luwes . (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. Sebenarnya. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji.

(b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. nada. dan petikan karangan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. seni kata lagu. Selain itu. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Contohnya adalah seperti dialog. kepala. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud.

forum. laporan cuaca. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. bacaan sajak. dan dalam upacara-upacara tertentu. Di samping itu. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. di stesen keretapi.00 petang. Sabah. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. kawasan-kawasan perindustrian. peta.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan. jadual. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. pengumuman. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. rajah. Antara lain. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. wawancara. .

(e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Bahan Kartun . (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.

Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. marah dan sebagainya. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. takut. gembira. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid dibahagikan kepada kumpulan. .

aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sesungguhnya. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. . Dengan demikian. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful