(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

)

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Konsep • Objektif • Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2.mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur; 3.menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 4.menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5.mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apaapapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain; (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat; (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid

mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Misalkan bunyi-bunyi, /b/, /a/, /t/, /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]; (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi, yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya;

intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. Dalam hal ini. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. ‘jangan tembak. (d) Aspek fizikal. perkataan. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Aspek ini penting. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. kesihatan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Dalam ayat. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. sebutan dan maknanya. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kecerdasan otak. suku kata. persekitaran. frasa kata dan ayat.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan . Misalnya ungkapan. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. rangkai kata atau ayat. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. struktur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya.

Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. Pun demikian dalam bahasa Melayu.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. So. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Mi. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. sebaliknya jika jeda digunakan. Re. ‘jangan/tembak. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. sintaksis dan semantik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) tembakkan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. La. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. lancar dan berkesan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. . Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. kewujudannya lebih jelas. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. formula. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Misalnya. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Fa. betul dan betul.

Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Menerangkan gambar dan bahan grafik. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. membina soalan untuk mencari maklumat. memberi penerangan dan alasan. bertemu ramah. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Membina soalan berdasarkan bahan. . Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. bertutur secara bertatasusila.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. menunjuk arah. Memberi arahan kepada rakan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Permainan komunikatif. Berbual melalui telefon.

Memberi taklimat dan ceramah. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. murid-murid . sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Main peranan. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. mempelajari. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengadakan perbahasan. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Simulasi. Teater bercerita. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Mereka meniru. Perbincangan forum. Ini bermakna. Sebenarnya. mengajuk. mengusai bahasa – memperoleh. Di sekolah. Justeru. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu.

aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Kemudian . Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. dialog. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Dalam erti kata lain ketika mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Proses Mendengar Umumnya. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. lakonan. filem). memperoleh maklumat (pengajaran guru. Manakala dalam kehidupan harian pula. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. untuk mendapat hiburan (radio. perbincangan. perbincangan dan mesyuarat). memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. komunikasi lisan melibatkan dua proses. dialog dan kesusasteraan). Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. televisyen. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa.

Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: . dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. suasana. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Akhirnya. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. melakukan arahan/ tindak balas. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Justeru. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. memahami. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. mencari isi-isi penting. mengenal pasti ‘mood’ penutur. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dan keadaan/ konteks. mentafsir makna-makna yang tersirat.

proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Justeru sebenarnya. dan secara kritikal. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. psikologi. hujah. bukti dan estetika. dengan beremosi. dan neurologi. tanpa tindak balas. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. Sehubungan dengannya. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. difahami dan diingat. secara bertelau-telau. secara berhati-hati dengan pengamatan. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. dan berpusatkan idea utama. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar . kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. secara menebuk-nebuk. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka.

memahami mesej yang dibawa oleh bunyibunyi bahasa tersebut. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. aspek fizikal. Latihan 1. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. . didengar dan dingati. hujah dan bukti tertentu. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan muridmurid. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. dan keduanya. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. 2. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyi-bunyi bahasa. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan.

Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan. antara kemahiran berkenaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. aspek .

Sebagaimana kebiasaan.Mendengar dan bertutur . kaedah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. . Peringkat awal (a) (b) (c) Melafazkan pengucapan bertatasusila. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. pertengahan dan maju. aspek sebutan. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. kelancaran. tatabahasa. kefasihan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. seperti intonasi frasa dan ayat. Dengan demikian. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. gaya dan isi penyampaian.

Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Memberi komen secara mudah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. rakan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. masa bersekolah. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. Menerangkan proses. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. kejadian. Memberi arahan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. objek. peraturan-peraturan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Memberi ceramah. Memberi ucapan pendek dan mudah. Membuat ayat tentang diri. prosedur dan peraturan. . permainan. persekitaran dan di rumah. dan Membuat ulasan. berhubung dengan peribadi seseorang. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. kejadian. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Membaca iklan. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. pengalaman. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. ibu dan bapa. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. syarahan (yang disediakan). Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. perbualan atau dialog. Mengambil bahagian dalam perbincangan. proses dan sebagainya.

pendapat. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. novel dan sebagainya. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbahasan. perbincangan. seminar dan lain-lain. . (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. laporan atau ulasan. Antara lain. forum. faktor. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. diskusi. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Menyampaikan komen. dan Mengkritik cerpen.peringkat. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid.aspek penting dalam pertumbuhan dan . puisi. Mendeklamsi puisi.

tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. Ini kerana. jiran tetangga. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. tahap pendidikan. Umumnya. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) Fizikal: Hal ini. gigi. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. dalam . Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa.

memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (b) Kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) proses pertuturan. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Justeru. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. membaca dan menulis. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. . Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif.

yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) Paling penting. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi .

guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai . perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. perlu dilakukan serentak. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. berurutan dan menyaling. Kaedah. kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Demikian juga. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

. nada dan intonasi tertentu. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Ini kerana kedua-dua kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran (a) Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang Pendekatan diperkenalkan oleh Mackey (1965). Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran mendengar atau bertutur. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Sehubungan dengannya. Antara lain. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. mengingat. Tegasnya. Dengan demikian. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. jenis pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur).

keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. . berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Sebaliknya. Oleh itu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dengan betul. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Tujuannya. kelaziman-kelaziman bahasa dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Walau bagaimanapun Walkins (1975).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat.

maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. mengingati. misalnya oleh guru. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Dengan demikian. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: • Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Maka. Ini bermakna. Justeru. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Melalui pendekatan ini. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur . • Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi.

Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran komunikasi kemahiran yang sesuai mendengar dengan dan bertutur. lawatan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Dengan ini. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Contohnya. demikian. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Dengan itu. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. dan • Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. • Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Wanita : Pak cik. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi situasi Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. yakin dan berkesan. bertutur Dengan tersebut. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. keratan akhbar. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. • Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? Kakitangan pos : .

Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.umur saya ni baru 35 tahun. : (terdiam) Cik adik. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Wanita cik? Wanita : Maafkan saya. Tanpa latihan daripada guru. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Sebenarnya. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Dia pak cik saya. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif.. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin belum. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan . guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur.

langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. gerak laku dan lain-lain. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. lakaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. lukisan. . (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. lakonan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. iaitu dengan cara mendengar.

Justeru. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Kaedah ini dianggap berjaya. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut . ketika memilih perkataan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kelebihan kaedah terus. guru terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Sehubungan dengannya. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.

khasnya latihan bertutur secara intensif. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. . dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. to school. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. susu. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. milk. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah.

guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. demikian. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian. Walau bagaimanapun. iaitu melalui kemahiran bertutur. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Di samping itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Berdasarkan prinsip tersebut. Setelah menguasai sebutan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. murid dilatih tubi untuk berdialog. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: . unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa.

dialog. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. kaedah Ini bermakna. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Oleh itu. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. sumbang saran. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Dengan kata lain. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. pencilan tetapi dalam suatu wacana. Dalam pengajaran bertutur. ayat-ayat tidak dihasilkan secara komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. . untuk berkomunikasi dengan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. perbincangan.

Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. lancar dan tepat. Bersoal jawab. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Walau . Perbincangan. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Sebagaimana teknik. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Penyelesaian masalah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara pengendalian. Drama atau lakonan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Permainan bahasa. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Main peranan dan simulasi. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. Sebenarnya.

modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bagaimanapun. Bola. Murid-murid. Bola. kelemahan Nyanyian . Ali menendang bola di padang. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Ali menendang bola. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Ali …. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. ikut cikgu sebut. Ali menendang bola. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Misalnya. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza.

Mari kita duduk. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Di samping itu. Minum air kopi. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Apa khabar sekarang. Sudilah minum. Janganlah segan-segan. kad imbasan bergambar. mengikut rentak dan nada yang tertentu. carta bergambar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Selamat datang. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Makan kuih di pinggan. Sila masuk ke dalam. .

Pak Abu seorang petani. ii. Dia bekerja di sawah. iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Bahan tersebut menjadi bahan . dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4.

muridmurid mempunyai jurang maklumat. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. . Kemudian. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Senarai barang yang diberi oleh guru. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Umumnya. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Dalam latihan ini. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. murid-murid diberi petikan untuk dikaji.

Hotel mempunyai dua bilik kosong. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Anda berjumpa Beritahu berapa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. perbincangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. kosong atau tidak. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. simulasi dan lakonan. ada bilik malam anda akan bermalam di situ. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. . Tanyakan harga bilik itu. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Sebaik-baiknya. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan.00 dan RM 15. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. anda tiba di sebuah hotel.

kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di bawah. Oleh itu. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. selaras dan menyaling. . unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. langkah pengajaran sebelum. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Langkah-langkah Sebelum.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. dan . Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti.

Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 2. Kemahiran Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kemahiran Peneguhan ii. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

tepat dan berkesan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. menghuraikan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Justeru. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Cuma. menggunakan dan menyelesaikan).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menggunakan Papan Tulis iv. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Maknanya. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang . sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. mengenali ) kemahiran intelek (menjelaskan. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. menyatakan.

bahan stensilan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. bahkan secara individu sekiranya perlu. mencukupi. kad imbasan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai . peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. kumpulan atau berpasangan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). gambar. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu.

dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. kaedah dan teknik pengajaran. (b) (c) Pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. menggerak. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) . isi pelajaran dan bahan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). adat resam. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. pendekatan. mendorong. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. Sesuai dengan kebudayaan. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. keadaan dan keselamatan murid-murid. guru.

mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Dalam hal ini. Selain itu. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. minat. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Sehubungan dengannya. tahap pencapaian. iaitu aspek rangsangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) merangsang. Antara lain. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. Sehubungan dengannya. Antara lain. kebolehan. perkara yang boleh diberi perhatian. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. latar . (v) bahan umum kepada bahan teori. pemikiran dan tingkah laku. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) belakang. filem dan slaid. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. ekonomik – digunakan secara berulang kali. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . pengalaman murid-murid. ilustrasi dan grafik.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: kementerian dan agensi kerajaan. Sebenarnya. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Aktiviti peniruan dan hafazan . (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid.semasa. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada ulangkaji. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. kelas dan antara sekolah dan wilayah. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). gambar-gambar bersiri. Hal ini demikian kerana reka letak. carta. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid . bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (g) Bahan yang bersifat luwes . (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. kandungan bab kepada bab yang lain. saiz. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid.

intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. kepala. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Contohnya adalah seperti dialog. nada. dan petikan karangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Selain itu. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti . murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. seni kata lagu. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas.

Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. bacaan sajak. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur Contohnya. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. dan dalam upacara-upacara tertentu. jadual. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. peta. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. Di samping itu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) perbincangan.00 petang. Sabah. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. wawancara. berita mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. di stesen keretapi. Antara lain. rajah. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. kawasan-kawasan perindustrian. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. . laporan cuaca. pengumuman. forum.

Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Bahan Kartun . (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan.

Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. takut. (b) (c) (d) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. gembira. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. . Murid dibahagikan kepada kumpulan. marah dan sebagainya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut.

pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. . media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. Sesungguhnya. Dengan demikian. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful