(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. 1. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. menyusun ayatayat al quran. Justeru.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. 2 . Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. pengukuran dan penilaian. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran.

guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. Untuk pengukuran di tahap ini. inventori atau sesuatu skala. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). iii. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. senarai semak. b) Di tahap kedua. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya).(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. ii. Kecekapan guru. Rekod prestasi dan profil murid. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. 3 . Dari maklumat seperti ini. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. Untuk ini. Bimbingan. soal selidik. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan.

Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. dianggap baik.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. 1986). lemah dan sebagainya. Dengan kata lain. 1. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. Ia melibatkan proses menentu. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. Dalam konteks pendidikan. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. memadai dan sebagainya). 4 . b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. buruk.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.5.

e) Peringkat interpretasi dan tindakan. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. Dari segi konsep. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran.1 Perhubungan di antara penilaian. penganalisaan dan penyimpulan. b) Fungsi. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. pengukuran dan pengujian 1. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. pengukuran. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. 5 . b) Peringkat pentadbiran ujian. d) Peringkat analisis.

Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. semasa dan selepas pengajaran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. 6 . Kesemua pengujian. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. soal selidik atau senarai semak. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. e) Fokus. c) Masa diberi. rekod anekdot dan senarai semak. d) Cara. f) Hasil. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian.

Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. c) mengetahui keberkesanan pengajarannya.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. 7 .(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Melalui penilaian.

perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . konsep penilaian formatif 2. konsep penilaian sumatif 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2.

bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Kementerian Pendidikan Malaysia. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. bab 1. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. 9 . Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. ii. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. 2. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. iii. pelajaran boleh disediakan.

Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. ii. ii. Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. i. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid.berubah-ubah mengikut segmen. 10 . manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. c) Tekanan dalam penilaian. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. i. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. Jelaskan pengertian Islam. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. d) Fokus pengukuran.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi. b) Masa diberi. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. ii. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. e) Sifat sampelan. psikomotor dan afektif. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2.

STPM dan seumpamanya. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. i) Cara melapor skor. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. g) Jenis alat. h) Jenis-jenis skor. jumlah skor diambil kira. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. SPM. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. 11 . Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. j) Contoh. Dalam ujian sumatif. PMR.

Instrumen penilaian penulisan 6. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 5. 3. 3. instrumen penilaian lisan. Konsep penilaian secara lisan.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. 4. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . 2. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. Konsep penilaian secara pemerhatian. Instrumen penilaian lisan. penilaian secara lisan.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. Konsep penilaian secara penulisan. penilaian secara penulisan.

g) Mengesan pencapaian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. lembaran kerja. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. skala kadar. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. c) Penulisan. i) j) perlu dirancang secara individu. perkembangan dan kemajuan murid. c) Mengesan kemajuan. 13 . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. ujian bertulis dan ujian lisan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. b) Lisan. ujian bertulis. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian.

Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. buku skrap. f) kemahiran belajar. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. d) kemahiran manipulatif. d) penggunaan bahasa yang tepat. 14 .4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. c) kecekapan mendengar. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. b) murid dengan murid. h) kemahiran literasi komputer. e) kemahiran bersosial.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. g) kemahiran kinestetik. c) murid dengan bahan pembelajaran. b) pengetahuan fakta. b) perlakuan/amalan. i) kemahiran mereka cipta. c) Amali.

e) Perbincangan. b) Syarahan. pernyataan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. g) kecekapan mencongak. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. i) j) Nyanyian. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. c) Perbahasan. g) temu bual. f) Hafazan. h) soal jawab. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. d) mengesan kelancaran dalam sebutan.5. 3. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. 15 . i) pertuturan dan sikap.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. d) Bercerita. deklamasi sajak. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. h) gaya persembahan. f) sebutan dalam berbahasa. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan.

3. d) perbendaharaan kata. 3.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. graf atau carta. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.6.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. c) penggunaan tanda baca. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. e) Mengaplikasi. b) laporan projek/kerja kursus/folio. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. f) Mentafsir.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. d) huraian atau tafsiran peta. e) skema pemarkahan disediakan. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. g) Menilai. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. 16 . b) menyusun idea. jadual. c) latihan dan ujian bertulis.

Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. konsep dan prinsip. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. b) soalan objektif. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. kaedah atau prosedur. istilah. 3.6. menterjemah dan menginterpretasi fakta. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. mentafsir bahan atau idea. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. 18 . suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. untuk besar kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. dan untuk kecil. hukum atau fakta asas. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan.

- 19 .(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. tugasan atau kaedah. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful