(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

1. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. menyusun ayatayat al quran.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. pengukuran dan penilaian. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Justeru.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. 2 . Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali.

Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. ii. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. senarai semak. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. inventori atau sesuatu skala. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Kecekapan guru. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). Rekod prestasi dan profil murid. soal selidik. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). iii.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Untuk ini. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. Dari maklumat seperti ini. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Bimbingan. 3 . b) Di tahap kedua. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. Untuk pengukuran di tahap ini. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1.

Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. buruk. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. lemah dan sebagainya. Dengan kata lain. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. 1986). b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.5. Dalam konteks pendidikan. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. dianggap baik. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. 4 . seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. 1. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. Ia melibatkan proses menentu. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. memadai dan sebagainya).(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1.

Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. pengukuran. b) Fungsi. pengukuran dan pengujian 1. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. 5 .1 Perhubungan di antara penilaian. penganalisaan dan penyimpulan. e) Peringkat interpretasi dan tindakan.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. d) Peringkat analisis.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. Dari segi konsep. b) Peringkat pentadbiran ujian. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu.

d) Cara. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. soal selidik atau senarai semak. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. rekod anekdot dan senarai semak. semasa dan selepas pengajaran. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. e) Fokus. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. f) Hasil. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. c) Masa diberi. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. Kesemua pengujian. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. 6 .

Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Melalui penilaian. 7 . c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.

perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif. 2. konsep penilaian sumatif 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . konsep penilaian formatif 2.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. 2. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.

Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. ii. pelajaran boleh disediakan. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. 2. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. 9 . Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. bab 1. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. iii.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Kementerian Pendidikan Malaysia.

b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. psikomotor dan afektif. ii.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi. Terangkan maksud poligami dalam Islam. d) Fokus pengukuran. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. c) Tekanan dalam penilaian. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. i. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. ii. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. i. ii. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. b) Masa diberi. e) Sifat sampelan. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. 10 . Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. Jelaskan pengertian Islam. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen.berubah-ubah mengikut segmen.

g) Jenis alat. PMR. i) Cara melapor skor. Dalam ujian sumatif. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. 11 . STPM dan seumpamanya. j) Contoh. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. SPM. jumlah skor diambil kira. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. h) Jenis-jenis skor. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item.

3.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. 3. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . 3. instrumen penilaian lisan. Instrumen penilaian penulisan 6. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 4. penilaian secara lisan.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. Konsep penilaian secara penulisan. Instrumen penilaian lisan. penilaian secara penulisan. Konsep penilaian secara lisan. 5.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. 2. Konsep penilaian secara pemerhatian.

c) Mengesan kemajuan. b) Lisan.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. lembaran kerja. g) Mengesan pencapaian. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. perkembangan dan kemajuan murid.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. i) j) perlu dirancang secara individu. ujian bertulis dan ujian lisan. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. skala kadar. 13 . ujian bertulis. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. c) Penulisan.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. g) kemahiran kinestetik. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. b) pengetahuan fakta. b) perlakuan/amalan.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. 3. f) kemahiran belajar. d) kemahiran manipulatif.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. c) Amali. b) murid dengan murid. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. buku skrap. h) kemahiran literasi komputer. 14 . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. c) murid dengan bahan pembelajaran. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. d) penggunaan bahasa yang tepat. c) kecekapan mendengar. i) kemahiran mereka cipta. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. e) kemahiran bersosial.

h) soal jawab. i) j) Nyanyian. f) sebutan dalam berbahasa.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. e) Perbincangan. deklamasi sajak. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. b) Syarahan. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz.5. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. 15 . f) Hafazan. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. c) Perbahasan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. i) pertuturan dan sikap. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. g) temu bual. pernyataan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. g) kecekapan mencongak. 3. d) Bercerita. h) gaya persembahan.

b) laporan projek/kerja kursus/folio. c) latihan dan ujian bertulis.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. g) Menilai. 16 . c) penggunaan tanda baca.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. e) skema pemarkahan disediakan. graf atau carta. b) menyusun idea. d) huraian atau tafsiran peta.6. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. jadual. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. e) Mengaplikasi. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. 3. f) Mentafsir. d) perbendaharaan kata. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. 3.

3.6. konsep dan prinsip. kaedah atau prosedur. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. b) soalan objektif. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . istilah. menterjemah dan menginterpretasi fakta. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. mentafsir bahan atau idea. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik.

dan untuk kecil. hukum atau fakta asas. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan. 18 . untuk besar kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. - 19 . tugasan atau kaedah. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.