(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

2 . penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. pengukuran dan penilaian. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. Justeru. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. menyusun ayatayat al quran. 1. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka.

iii. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). Bimbingan. inventori atau sesuatu skala. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. Untuk pengukuran di tahap ini. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Dari maklumat seperti ini. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. 3 . d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. senarai semak. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. Untuk ini. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. soal selidik. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. b) Di tahap kedua. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. Kecekapan guru. Rekod prestasi dan profil murid. ii. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. lemah dan sebagainya. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid.5. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. 1986). b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. 1. Dalam konteks pendidikan. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Ia melibatkan proses menentu. Dengan kata lain. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. dianggap baik. memadai dan sebagainya). 4 . Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. buruk.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai.

1 Perhubungan di antara penilaian. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. penganalisaan dan penyimpulan. Dari segi konsep. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. 5 . d) Peringkat analisis. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. pengukuran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. b) Fungsi. pengukuran dan pengujian 1. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. b) Peringkat pentadbiran ujian.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. 6 . pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. semasa dan selepas pengajaran. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. rekod anekdot dan senarai semak. e) Fokus. soal selidik atau senarai semak. d) Cara. Kesemua pengujian. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. f) Hasil. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. c) Masa diberi.

guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. 7 . c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Melalui penilaian. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.

3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. konsep penilaian formatif 2. 2. 2.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . konsep penilaian sumatif 3.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2.

Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. pelajaran boleh disediakan. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. bab 1. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. 9 . PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. 2. ii.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. iii. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu.

Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. c) Tekanan dalam penilaian. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. ii. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. psikomotor dan afektif. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. i. d) Fokus pengukuran. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. i. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. ii. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. b) Masa diberi. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. ii. Jelaskan pengertian Islam. 10 . e) Sifat sampelan.berubah-ubah mengikut segmen.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif.

Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. i) Cara melapor skor. Dalam ujian sumatif. SPM. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. STPM dan seumpamanya. j) Contoh. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. g) Jenis alat. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. PMR. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. jumlah skor diambil kira. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. 11 . Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. h) Jenis-jenis skor.

1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. Konsep penilaian secara lisan. Instrumen penilaian penulisan 6. penilaian secara lisan.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . Konsep penilaian secara pemerhatian. penilaian secara penulisan. Instrumen penilaian lisan. 2. 5. 3. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 3. 4.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. 3. Konsep penilaian secara penulisan. instrumen penilaian lisan. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.

perkembangan dan kemajuan murid. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. i) j) perlu dirancang secara individu. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. ujian bertulis. 13 . b) Lisan. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. c) Penulisan. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. lembaran kerja.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. skala kadar. g) Mengesan pencapaian. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. c) Mengesan kemajuan. ujian bertulis dan ujian lisan. dijalankan dengan menggunakan senarai semak.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian.

g) kemahiran kinestetik. buku skrap. b) pengetahuan fakta. b) perlakuan/amalan. c) Amali. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. d) penggunaan bahasa yang tepat. b) murid dengan murid. c) kecekapan mendengar.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. h) kemahiran literasi komputer. e) kemahiran bersosial. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. c) murid dengan bahan pembelajaran. 3. f) kemahiran belajar. 14 . i) kemahiran mereka cipta.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. d) kemahiran manipulatif. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.

g) temu bual. f) Hafazan. 15 . f) sebutan dalam berbahasa. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. i) pertuturan dan sikap. h) gaya persembahan. deklamasi sajak. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. b) Syarahan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. e) Perbincangan. c) Perbahasan. 3.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. pernyataan. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. h) soal jawab. g) kecekapan mencongak. i) j) Nyanyian. d) Bercerita. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.5. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. d) mengesan kelancaran dalam sebutan.

3. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. b) menyusun idea. f) Mentafsir. e) skema pemarkahan disediakan. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. 3. e) Mengaplikasi.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. g) Menilai. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.6. graf atau carta. d) huraian atau tafsiran peta. c) penggunaan tanda baca. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. jadual. d) perbendaharaan kata. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. 16 . c) latihan dan ujian bertulis. b) laporan projek/kerja kursus/folio.

mentafsir bahan atau idea. 3. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.6. konsep dan prinsip. Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. menterjemah dan menginterpretasi fakta. istilah. b) soalan objektif. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. kaedah atau prosedur.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif.

dan untuk kecil. hukum atau fakta asas. untuk besar kecil. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. 18 . Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.

tugasan atau kaedah. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. - 19 .