PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN
Semua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini tidak boleh di terbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dengan sebarang cara baik dengan cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Edisi Kedua 2006

c Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Penerbit dan Pengedar Kelab Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Cawangan Ibu Pejabat Aras 1-5, Blok D4, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA Tel : 03-8886 6400 F a x : 03-8886 6657 E-mail : postmaster@jpj.gov.my

Harga : RM6.00 Sem.Malaysia RM8.00 Sabah/Sarawak

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Buku Panduan KPP ini telah diolah dalam bahasa yang mudah difahami dan dilengkapkan dengan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan pemandu yang berhemah. Tajuk-tajuk utama dan penting adalah selari dengan tuntutan semasa sebagai asas pengenalan dan unsurunsur penting dan perlu ada pada diri seseorang pemandu, juga telah diterapkan dalam buku ini. Kepada Pasukan Petugas yang terdiri di kalangan pegawai JPJ, syabas diucapkan kepada mereka kerana sumbangan kecil yang tidak ternilai ini. la dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa yang tidak berdosa jika nilainilai positif yang terkandung di dalam buku ini dapat dihayati sepenuhnya. Semoga manfaat yang terkandung dalam buku ini dapat menjadikan pemandu di Malaysia adalah antara yang paling berdisiplin dan sentiasa tenang semasa memandu. Secara tidak langsung, penghasilan buku ini adalah antara sumbangan kecil JPJ kepada masyarakat dalam merealisasikan hasrat negara. Terima kasih.

KA ALU K ATA - KATA ALUAN KETUA PENGARAH PENGANGKUTAN MALA ALAY PENGANGKUTAN JALAN M ALAY SIA

ssalamualaikum w.b .b.t, Assalamualaikum w.b.t,
Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya telah dapat memberikan kekuatan dan petunjuk kepada mereka yang terlibat dalam menyiapkan naskah yang begitu berguna ini. Sekalung tahniah diucapkan kepada Pasukan Petugas di atas dedikasi dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menyiapkan Buku Panduan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Pemandu atau KPP ini. Sumbangan kecil ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kerana ia dapat dijadikan panduan kepada semua berkaitan dengan etika dan undang-undang di jalan raya. Tidak terkecuali, ia memberikan maklumat yang berkaitan dengan urusan pemanduan harian dan juga lesen memandu.

Dato’Hj Emran bin Hj Kadir AMN, SSA, DSSA

2

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN Kata-Kata Aluan dari Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia Pendahuluan - Matlamat dan Objektif 7

Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian

IV VVI VII VIII -

Tanda Tanda Tanda Tanda Tanda

Isyarat Lalulintas Memberitahu Isyarat Lalulintas Sementara Garisan Di Atas Jalanraya Dan Isyarat Tangan Polis Trafik Isyarat Tangan Pemandu

PEMANDU ANDUAN BERHEMA BAB III: PEM ANDUAN BERHEMAT
BAHAGIAN 1 : PEMANDU ANDUAN BERHEMA K ONSEP PEMANDUAN BERHEM AT - Pendahuluan - Definisi Konsep Pemanduan Berhemat - Langkah Mencegah Berlakunya - Kemalangan - Merancang Perjalanan - Pemanduan Sempurna BAHAGIAN 2 : KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU Enam (6) Kedudukan 48

PANDU ANDUAN RA BAB I : PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYA

BAHAGIAN 1 : Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu BAHAGIAN 2 : Teknik Memandu Asas

8 20

PANDU ANDUAN PERATURAN RA BAB II : PANDUAN PER ATUR AN JALAN R AYA (HIGHWA CODE) (HIGHWAY CODE)

49

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTA TANDA ISYA R AT LALULINTA S Bahagian I Bahagian II Bahagian III Tanda Isyarat Lalulintas Bahaya Tanda Isyarat Lalulintas Larangan Tanda Isyarat Lalulintas Mandatori

28

BAHAGIAN 3 : KEADAAN YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN - Pemandu - Jalan - Kenderaan - Cuaca - Cahaya - Lalulintas BAHAGIAN 4: HALANGAN - Pendahuluan

51 51 51 52 52 52 53 54 54

3

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

- Bentuk Halangan - Pelan Tindakan Halangan ‘The Hazards Action Plan’ Sistem Kawalan Kenderaan
BAHAGIAN 5 : P E R AT U R A N - Pendahuluan - Peraturan Jarak - Peraturan Memotong - Peraturan Di Persimpangan BAHAGIAN 6 : OLAH GERAK BAHAGIAN 7 : KEPUTUSAN / TINDAKAN Mencegah Kemalangan

54 54

55
55 55 55 58 60 63 66

-

Pemecut Terlekat Tayar Pecah Lampu Hadapan Kenderaan Terpadam Kenderaan Terbakar Bonet Terbuka Terpaksa Berhenti di Lebuhraya Menghadapi Sesuatu Kemalangan Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air Kaca Skrin Pecah Enjin Kenderaan Tidak Boleh dihidupkan Kerosakan Pada Kenderaan Menukar Tayar Peralatan Kecemasan

67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72

BAHAGIAN 2: MEMANDU DI LEBUHRAYA - Sebelum Memandu - Semasa Memandu BAHAGIAN 3: MEMANDU PADA WAKTU MALAM - Faktor-faktor Manusia - Faktor-Faktor Fizikal

73 73 74

BAB IV : PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN
BAHAGIAN I : PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN - Brek Gagal Berfungsi - Kenderaan Terbabas

77 79 80

67 67 67

4

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KEPERLU KESIHAT DA BAB V ::KEPERLU AN KESIHATAN D A N KEPERL PEMANDU KESELAM KESELA M ATAN PEM ANDU
BAHAGIAN 1 : KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEMANDU - Pandangan - Pendengaran - Waspada - Perubatan - Kesihatan dan Emosi - Pemeriksaan Doktor - Sikap dan Keselamatan - Tanggungjawab Memiliki Insurans BAHAGIAN 2: PENGURUSAN KETEGANGAN ‘STRESS MANAGEMENT’ - Pendahuluan - Definasi Ketegangan - Penjenisan Ketegangan - Bagaimana Kesan Ketegangan Semasa Memandu - Tiga Peringkat Mengawal Ketegangan - Rancangan Pengurusan Ketegangan BAHAGIAN 3: PEMANDUAN Dl BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN DADAH - Pendahuluan - Alkohol - Dadah/Ubat 81 81 81 82 82 83 83 84 86 88 88 88 88 89 89 90

BAB VI : UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDU
BAHAGIAN 1: LESEN MEMANDU - Jenis-Jenis Lesen Memandu - Syarat-syarat Kelayakan Pemohon Untuk Mendapatkan Lesen - Syarat Pengeluaran Lesen Belajar Memandu - Syarat-Syarat Yang Dikenakan Kepada Pemegang Lesen Belajar Memandu - Pra Kelayakan untuk Menduduki Ujian Amali - Lesen Memandu Percubaan BAHAGIAN 2: KESALAHAN KESALAHAN MEMANDU DAN HUKUMAN-HUKUMANNYA Dl BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 - Pendahuluan - Jenis-Jenis Kesalahan BAHAGIAN 3: SISTEM KEJARA - Pengertian Umum - Pengertian Khusus - Kenapa Sistem KEJARA Diwujudkan - Bagaimana Sistem KEJARA Berfungsi - Kursus Pemulihan - Pemberian Bonus - Penalti Denda - Kesalahan-Kesalahan Terjadual dan Mata Demerit

94 94 95 99 99 100

112 113

91 91 91 92

129 129 129 129 130 130 130 131

5

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERATURAN DAN PERUNDANGAN BAB VII: PER ATUR AN D AN PERUND ANGAN MOT OSIKA MENGENAI PENUNGGANG MOT OSIK A L
BAHAGIAN 1: PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOTOSIKAL - Memakai Peralatan Yang Betul - Pemeriksaan Motosikal

- Menoleh Ke belakang - Menggunakan Cermin BAHAGIAN 5 : MENUNGGANG PADA WAKTU MALAM 133 133 BAHAGIAN 6 : MEMBAWA PENUMPANG DAN BARANGAN BAHAGIAN 7 : MENGENDALIKAN MOTOSIKAL KETIKA KECEMASAN

138 138

138

139

BAHAGIAN 2 : MENUNGGANG DENGAN CARA SELAMAT - Kedudukkan Badan - Memusing Dan Membelok - Membrek - Menukar Gear - Teknik Asas Menunggang BAHAGIAN 3: MENENTUKAN JARAK - Jarak Hadapan - Jarak bahagian tepi - Jarak di Belakang

135 135 135 135 135 136

140

136 136 136 137

BAHAGIAN 4: MENGENAL PASTI MASALAH - Memandang ke hadapan

138 138

6

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

TLAM DAN OBJEKTIF M ATLA M AT DAN OBJEK TIF KPP
Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) digubal bagi membantu pemandu / pengguna jalan raya menguasai aspek-aspek keselamatan dan peraturan yang perlu diamalkan semasa di jalan raya. Penekanan terhadap aspek pengetahuan, kemahiran kesepaduan menjadi tunjang kepada KPP ini. a) Matlamat Matlamat KPP adalah untuk melahirkan pemandu/ pengguna jalan raya yang berpengetahuan, berketrampilan, berhemat dan kompeten serta mengamalkan nilai murni. b) Objektif Bagi mencapai matlamat tersebut KPP bertujuan untuk membolehkan pemandu / pengguna jalan raya : 1 ) Memelihara keselamatan nyawa dan harta benda semasa di jalan raya. 2 ) Memiliki kesedaran, bertanggungjawab dan kesediaan mematuhi peraturan dan undang-undang. 3 ) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran terhadap undang-undang/peraturan jalan raya. 4 ) Mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan diri semasa mengguna jalan raya.

5 ) Memiliki prihatin diri dan mengamalkan nilai-nilai murni semasa di jalan raya. 6 ) Mempertingkatkan kefahaman, kecekapan berkomunikasi dengan berkesan semasa di jalan raya. 7 ) Mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan mengendalikan kenderaan semasa di jalan raya.

7

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB 1 RA ANDUAN PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYA
BAHAGIAN 1 PEMANDU DAN ANGGUNGJAW SIK AP DAN TANGGUNGJAWAB PEM ANDU

TA H U N 1993 1994 1995 1996 1997

KEMALANGAN 135, 995 148, 801 162, 491 189, 109 215, 632 211, 037 223, 116 248, 765 262, 235

MA K E M AT I A N 4, 666 5, 759 5, 712 6, 304 6, 302 5, 740 5, 791 5, 997 5, 742

Latar Belak elakang A. Latar Belak ang Kemalangan jalan raya telah mengakibatkan kerugian besar kepada negara. Ianya melibatkan kecederaan, penderitaan dan kematian yang paling tinggi di Malaysia. Sejarah kemalangan jalan raya seolah-olah tiada penghujungnya. Namun keinginan terhadap perjalanan yang selamat dan lancar tetap menjadi satu hasrat pihak Kerajaan dan juga setiap individu pengguna jalan raya. Persoalannya, berapa lamakah kemalangan jalan raya akan menjadi konflik negara yang menyebabkan kematian di kalangan pengguna jalan raya? Di Malaysia, 96% kecederaan dan kematian daripada kemalangan adalah disebabkan oleh pemandu cuai. Selain daripada itu ‘bahaya semula jadi’ juga menjadi faktor utama kemalangan jalan raya. Apa yang paling jelas, faktor kemalangan jalan raya adalah hasil kegagalan manusia itu sendiri ketika berada di jalan raya. Disertakan di sini statistik kemalangan yang berlaku dari tahun 1993 sehingga tahun 2001.

1998 1999 2000 2001

JENIS KENDERAAN (Kenderaan yang dipersalahkan bagi kemalangan maut ) Motosikal Motokar Lori Va n Basikal Pacuan 4 Roda Bas lain-lain

%

54% 20.7% 11.2% 4.4% 3.2% 2.5% 3.0% 1.0%

8

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

JENIS KENDERAAN Motosikal Motokar Pejalan kaki Basikal Lori Bas Lain-lain

CEDERA 288,055 59,402 39,715 20,388 16,978 8,029 8,877

MAUT 29,841 7,297 5,959 2,616 1,665 624 2,590

Sebaliknya pemandu-pemandu yang memiliki sikap positif seperti bertimbangrasa, cermat dan sentiasa menghormati pengguna-pengguna jalan raya lain mungkin dapat mengelakkan kemalangan. memandu secara bersopan dan 2 - Dengan bertanggungjawab sebenarnya secara tidak langsung menjadi contoh dan teladan kepada pengguna-pengguna jalan raya lain seterusnya dapat mengurangkan kemalangan jalan raya. 3 - Pemandu kenderaan perlu bersopan dan bertimbangrasa kepada semua pengguna jalan raya lain terutamanya kepada penunggang basikal dan pejalan kaki. Mereka perlu mengawal perasaan ketika memandu dan mematuhi segala peraturan lalulintas. Mereka ini juga tidak perlu mudah tersinggung dengan tingkahlaku pengguna jalan raya yang lain sehingga mempengaruhi di dalam proses membuat keputusan dan tindakan ketika memandu. 4 - Sikap pemandu-pemandu yang tidak sopan bukan sahaja dilihat daripada cara memandu seperti memandu terlalu laju dan memotong ke tepi dan ke tengah tanpa menghiraukan kenderaan lain tetapi juga dapat dilihat melalui tindakan lain seperti :Gagal memberikan isyarat dengan sempurna; Membunyikan hon kereta tanpa sebab; Meletak kereta di liku atau terkeluar jauh dari tepi jalan; Memandu dengan sebelah tangan, sementara tangan lain memegang tepi bumbung kereta;

Usaha-usaha mengawasi keselamatan jalan raya telah dijalankan oleh orang perseorangan, Agensi-agensi Kerajaan dan Badan Berkanun. Kempen-kempen keselamatan jalan raya telah dilancarkan dengan hasrat agar pemandu-pemandu mempunyai sikap dan kemahiran yang baik ketika berada di jalan raya. Maka atas sebab itu, buku Kurikulum Pendidikan Pemandu diperkenalkan. Panduan Pemandu Kenderaan B . Panduan Umum Kepada Pemandu Kenderaan 1 - Pelbagai faktor telah dikenal pasti menyebabkan kemalangan jalan raya. Salah satu faktor terpenting adalah berkaitan dengan sikap pemandu-pemandu. Kemalangan mudah berlaku kepada pemandupemandu yang mempunyai sikap negatif seperti panas baran, suka menunjuk-nunjuk, memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi dan sebagainya.

9

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

-

Memandu di tengah jalan apabila kenderaan lain hendak memotong;dan Memandu di tempat lumpur dan becak dengan laju dan menyebabkan air terpercik kepada pejalan kaki

5 - Beberapa perbuatan tidak sopan dan tindakan kurang bijak yang membawa bahaya dan boleh dikatakan tindakan yang merbahaya. Misalnya :Memandu laju apabila penglihatan kurang baik seperti semasa hujan lebat Memotong di liku atau lereng bukit yang berliku dan tidak dapat dilihat dengan mudah; Dengan sengaja mengganggu pandangan lalu lintas dari hadapan dengan memasang lampu besar kenderaan.

juga apabila melihat orang-orang buta atau hilang upaya melintasi jalan, pemandu atau pejalan kaki perlu memberi bantuan yang sewajarnya. Bagi pemandu kenderaan, adalah perlu memberhentikan kenderaan masing-masing sehingga orang yang hilang upaya tersebut dapat melintasi jalan. Bagi pejalan kaki pula, adalah wajar bagi mereka menghampiri orang-orang yang hilang upaya tadi dan membantunya untuk menyeberangi jalan.

-

-

6 - Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan supaya tidak mengambil alkohol ketika memandu di jalan raya. Penggunaan alkohol sebenarnya boleh melemahkan daya pertimbangan akal dan mengurangkan kewaspadaan ketika memandu. Statistik kemalangan yang berpunca daripada pengaruh alkohol menunjukkan pada kadar yang sangat tinggi. 7 - Sikap positif perlu diterap dalam jiwa kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, pemandu kenderaan besar perlu menghormati pemandu-pemandu kenderaan yang lebih kecil. Begitu

10

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sikap anggungjaw Pemandu C. Sik ap Dan Tanggungjaw ab Pemandu

i) Di tempat kanak-kanak sekolah melintas
1 . Pemandu kenderaan mestilah memandu dengan berhatihati dan dapat memberhentikan kenderaan yang dipandu dengan serta merta apabila keadaan memerlukan anda berbuat demikian. 2 . Pemandu kenderaan mestilah memberhentikan kenderaan apabila ternampak kanak-kanak sekolah mula melangkah kakinya ke atas jalanraya atau tempat menyeberang walaupun tiada warden atau pengawal lalulintas di tempat tersebut. 3 . Pemandu kenderaan tidak dibenarkan bergerak sehinggalah pejalan kaki yang berkenaan meninggalkan tempat menyeberang berkenaan.

1) Pemandu Dan Pejalan Kaki

Sebagai pemandu kenderaan, anda jangan sekali-kali beranggapan bahawa pejalan kaki sentiasa berwaspada apabila berada di jalan raya. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk berkongsi jalan raya secara bijak bersama pejalan kaki dengan memberi perhatian dan tumpuan apabila setiap kali anda melihat pejalan kaki. Terdapat beberapa tempat di mana pemandu kenderaan mesti meningkatkan kewaspadaannya apabila memandu di tempat-tempat yang berkaitan. Diantaranya adalah seperti berikut:-

11

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Di tempat orang melintas

Pemandu kenderaan mestilah berhati-hati apabila melalui tempat bas/teksi berhenti, ini adalah kerana berkemungkinan terdapat pejalan kaki yang turun dari bas dan teksi dan terus melintas jalan tanpa melihat ke kiri atau ke kanan jalan. Keadaan menjadi lebih merbahaya sekiranya terdapat pejalan kaki yang melintas jalan melalui hadapan atau belakang bas yang berhenti di mana anda tidak dapat melihat kerana mereka terselindung.

iv) Di kawasan perumahan
Pemandu kenderaan hendaklah sentiasa berwaspada kerana tidak semua pejalan kaki itu berhati-hati apabila mereka ingin melintas di tempat melintas. Ada di kalangan pejalan kaki yang berpendapat bahawa mereka adalah bebas dan selamat apabila melintas tanpa melihat kiri dan kanan.

iii) Di tempat bas/teksi berhenti

Pemandu kenderaan hendaklah berwaspada setiap kali melalui kawasan perumahan. Kemungkinan terdapat kanak-kanak yang muncul secara tiba-tiba ke laluan anda adalah tinggi dikawasan perumahan.

12

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v) Di kawasan penempatan orang-orang tua dan cacat
Secara amnya, pendengaran dan penglihatan orang tua dan cacat adalah lemah juga boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Mereka ini juga tidak berupaya untuk melihat dengan jelas kehadiran kenderaan di persekitarannya. Oleh itu pemandu mestilah berhati-hati apabila melalui tempat tersebut. Jika perlu anda dinasihatkan membunyikan hon.

Oleh itu pemandu hendaklah memberi perhatian ketika melalui kawasan ini.

vii) Semasa cuaca buruk
Adalah menjadi lumrah pejalan kaki akan tergesa-gesa, dan tidak memberi tumpuan ketika berjalan dalam keadaan begini. Pemandangan pemandu kenderaan pula menjadi kurang jelas, dan keadaan ini boleh menyumbang berlakunya kemalangan keatas pejalan kaki. Pemandu kenderaan perlu berhati-hati dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya.

Ka orang ramai (Tempat hiburan, vi) Ka w asan tumpuan orang ramai ( Tempat hiburan, eramah sebagainy pertunjuk tunjukk pasar, cer per tunjuk k an, pasar, ceramah dan sebagainy a)
Terdapat pelbagai k ategori pejalan kaki di kawasan tumpuan ini. Mungkin terdapat pejalan kaki yang mabuk atau membawa banyak barangan atau tidak memberikan tumpuan atau terlalu seronok dan mereka ini tidak memberikan tumpuan dan perhatian ketika berjalan.

13

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

II. Pemandu Dan Penunggang Basikal

3 - Pemandu juga perlu mengurangkan kelajuan kenderaan apabila menghampiri kawasan sekolah, yang terdapat ramai murid-murid sekolah yang menunggang basikal di kiri dan kanan jalan. 4 - Pemandu kenderaan seharusnya tidak membunyikan hon apabila melihat penunggang basikal di hadapan, kerana ia boleh mengejutkan penunggang basikal tersebut, kecuali di dalam keadaaan hendak memberitahu niat anda hendak memotong atau di kawasan jalanraya yang mana pandangan hadapannya terhalang seperti selekoh, jalan berbukit dan sebagainya.

1 - Apabila seorang pemandu melihat seseorang penunggang basikal, beliau hendaklah dengan segera bertindak menjangkakan sesuatu bahaya di hadapan kerana penunggang basikal tersebut kemungkinan akan membelok ke kanan dan keluar daripada laluannya, terutamanya jika penunggangnya terdiri daripada kanak-kanak. Disamping itu setiap pemandu kenderaan juga hendaklah memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil, sekiranya berlaku sesuatu yang membahayakan umpamanya bersedia membuat brek kecemasan atau membelok ke kanan. 2 - Seseorang pemandu juga perlu bertindak dengan segera apabila melihat adanya penunggang basikal di hadapan kerana seseorang pemandu tidak boleh melihat sesuatu bahaya itu dengan sikap yang sambil lewa sahaja kerana sikap tersebut boleh dianggap cuai.

5 - Pemandu kenderaan juga jangan meninggalkan kenderaan di jalan raya yang gelap tanpa memasang lampu kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada penunggang basikal. Jika lampu gagal berfungsi, ubahlah kenderaan dari kawasan jalan secepat mungkin atau memasang lampu kecemasan untuk menandakan kedudukan kenderaan. 6 - Pemandu kenderaan perlu memberikan isyarat yang cukup dan tentukan keadaan selamat sebelum bergerak keluar dari tempat letak kereta ke laluan lalulintas, supaya isyarat tersebut dapat dilihat dengan jelas dan terang oleh pengguna jalanraya yang lain, terutamanya penunggang basikal.

14

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

III. Pemandu Dan Penunggang Motosikal
1 - Penunggang Motosikal adalah golongan yang paling tinggi terlibat di dalam kemalangan jalanraya, kerana selain daripada faktor jumlah kenderaan yang banyak terdapat di jalanraya, golongan ini juga terdiri daripada pemandu-pemandu yang muda dan murid-murid sekolah. Oleh yang demikian semasa berhadapan dengan penunggang motosikal, pemandu-pemandu kenderaan yang lebih besar hendaklah sentiasa berwaspada dan lebih berhati-hati.

3 - Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat, yang cukup dan jelas serta mengambil jarak yang selamat sebelum memotong penunggang motosikal. Langkah tersebut juga perlu diambil ketika mahu memasuki semula ke lorong selepas memotong. 4 - Pemandu kenderaan hendaklah mengekori penunggang motosikal dihadapan pada jarak yang selamat dan jangan mengekori mereka terlalu rapat, kerana ia boleh mengganggu tumpuan dan ‘konsentrasi’ penunggang motosikal dan juga menakutkan mereka. Gunakan peraturan jarak 2 saat dan 4 saat. 5 - Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat yang cukup dan jelas semasa hendak menukar haluan atau semasa membelok ke kiri atau ke kanan disamping itu pemandu juga melihat cermin pandang belakang dan cermin sisi untuk memeriksa kawasan ‘blind spot’, bagi memastikan tiada penunggang motosikal semasa membelok. 6 - Semasa memandu di waktu malam pemandu kenderaan perlu lebih berhati-hati dan berwaspada kerana banyak motosikal yang ditunggang tidak mempunyai lampu belakang yang jelas dan terang. Pemandu kenderaan juga dilarang menggunakan lampu tinggi semasa bertembung dengan penunggang motosikal, kerana mata penunggang boleh menjadi silau dan kemalangan boleh berlaku.

2 - Pemandu kenderaan dilarang membunyikan hon apabila melintasi/memotong penunggang motosikal kerana ia kemungkinan akan membuatkan mereka terkejut dan terkeluar daripada laluan dan memasuki ke lorong sebelah kanan. Walaupun demikian hon adalah perlu dibunyikan jika penunggang motosikal menunggang secara beriring-iringan.

15

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 - Semasa memandu di dalam keadaan jalan yang sesak dengan kenderaan, pemandu-pemandu perlu lebih berhati-hati dan berwaspada kerana terdapat penunggang motosikal yang menunggang di celahcelah kenderaan yang sedang bergerak perlahan. Kenderaan IV. Pemandu IV. Pemandu Dan Kenderaan Lain.

1.2 - Sebagai pemandu kenderaan yang bijak, anda hendaklah segera mengambil langkah-langkah keselamatan apabila berhadapan dengan situasi demikian, diantaranya ialah:(i) jangan mengikut kenderaan di hadapan terlalu rapat (ii) pastikan jarak kenderaan anda adalah selamat jika kenderaan tesebut berhenti secara mengejut (iii) jangan membunyikan hon atau mengeluarkan sebarang tanda amaran/lucah, jika kenderaan dipandu perlahan (iv) mengambil sikap sabar dan menghormati pemandu lain, kerana anda juga pernah melakukan perkara yang sama suatu masa dahulu

1 . Motokar sekolah/lnstitut Memandu yang sedang mengajar/sedang diuji oleh pegawai JPJ
1.1 Apabila menemui kenderaan sekolah/institut memandu yang sedang mengajar dan di gantung plat “L” anda hendaklah menganggap kenderaan tersebut boleh mendatangkan sesuatu keadaan yang merbahaya kepada anda, kerana kenderaan tersebut sedang dipandu oleh seseorang yang sedang belajar memandu dan belum mahir atau cekap memandu. Oleh yang demikian, situasi berikut mungkin terjadi:i) kenderaan dipandu perlahan ii) kenderaan dipandu ke tepi dan ke tengah jalan iii) kemungkinan kenderaan berhenti secara mengejut

16

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2. Kenderaan dipandu oleh pemandu lesen Percubaan

Apabila anda berhadapan dengan kenderaan yang dipandu oleh pemandu percubaaan (P), anda perlu berhati-hati kerana mereka merupakan orang yang baru memperolehi lesen memandu dan mempunyai tahap kecekapan yang agak rendah. Oleh yang demikian anda perlu memberi tumpuan keatas kemungkinan kesilapan yang akan dilakukan dan bersedia untuk mengambil langkah keselamatan.

(i) kenderaan tersebut akan berhenti secara mengejut untuk mengambil dan menurunkan penumpang. (ii) Terdapat penumpang yang melintas jalan di hadapan/ belakang bas tanpa melihat kiri dan kanan jalan raya. (iii) Kenderaan memulakan perjalanan tanpa melihat dan memberi keutamaan kepada kenderaan dari belakang. Oleh yang demikian apabila anda berhadapan dengan kenderaan perkhidmatan-perkhidmatan awam, anda perlu sentiasa bersedia dan berada dalam jarak yang selamat.

3 . Kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam
Apabila anda berhadapan dengan kenderaan perkhidmatan awam seperti bas dan teksi, perhatian yang lebih hendaklah diberikan terhadap kenderaan ini. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ialah:-

17

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Jentera Berat ( Seperti Jentera Beroda,/Jengkaut/ aktor) Tr aktor)

Apabila anda berhadapan dengan jentera berat, anda akan menghadapi masalah seperti kenderaan itu bergerak perlahan. Anda perlu mengekori kenderaan ini dengan berhati-hati dan mencari jalan untuk memotong. Anda perlu mengamalkan peraturan memotong apabila anda ingin memotong kenderaan ini. Pastikan anda memotong di tempat yang dibenarkan dan jangan sekali-kali memotong di tempat yang merbahaya.

Keutamaan bergerak mestilah diberikan kepada kenderaan tersebut di atas kerana undang-undang telah memperuntukkan kepada kenderaan tersebut untuk berbuat demikian. Kegagalan anda untuk memberi keutamaan kepada kenderaan kecemasan menyebabkan kenderaan anda boleh terlibat dalam kemalangan dan tindakan undang-undang boleh diambil bagi pemandu yang gagal memberi laluan.

6.

Pemandu Kenderaan Perdagangan (Lori. Tr eller, Lor i Pemandu Kenderaan Per erdagangan (Lor ori. eller, Lor ori Kontena dsb)
Apabila anda bertemu dengan kenderaan perdagangan seperti lori, treller, lori kontena dan sebagainya samada kenderaan itu bergerak atau berhenti di tepi jalanraya, anda hendaklah lebih berhati-hati dengan mengambil langkah-langkah berikut:-

Kenderaan Mempun empuny 5 . Pemandu Dan Kenderaan Yang Mempuny ai Hak AMBULAN, JPJ Keutamaan (POLIS, AMBULAN, BOMBA, JPJ Dan TA K A S TA M )
Pemandu kenderaan lain hendaklah memberi laluan kepada mana-mana kenderaan Polis, Ambulan, Bomba, JPJ dan Kastam yang membunyikan siren walaupun pada masa itu anda mempunyai hak laluan (right of way).

18

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i)

Memerhatikan tanda-tanda yang terdapat atau ditulis pada badan kenderaan seperti perkataan ‘merbahaya’, ‘lori panjang’ ‘brek angin’ dan ‘bahan mudah terbakar’. Elakkan daripada memasuki ruang dihadapan/berhenti dihadapan dengan serta merta sebab kenderaan berat memerlukan jarak berhenti yang jauh untuk memberhentikan kenderaan.

ii)

iii) Menentukan jarak yang selamat semasa mengekori kenderaan berat samada semasa ianya memulakan perjalanan atau mendaki bukit atau mengambil selekoh. iv) Lebih berwaspada semasa memotong kenderaan berat kerana kenderaan berat mempunyai kawasan dan blind spot yang lebih besar. Anda hendaklah memastikan berkomunikasi dengan pemandu lori dengan membunyikan hon untuk memaklumkan niat anda untuk memotong kenderaan tersebut.

19

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

BAHAGIAN II T E K N I K M E MA N D U A S A S
1 . T i n d a k a n Se b e l u m M e m a n d u a) Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check) Sebagai seorang pemandu yang berhemah, anda hendaklah mengadakan pemeriksaan pra-pemanduan. Perkara yang perlu diambil perhatian adalah: i) M e m e r i k s a s e k e l i l i n g k e re t a a n d a d a n m e m a s t i k a n t i a d a kerosakan pada badan kereta, plet pendaftaran dan lampulampu.

ii) Menentuk an tek anan angin tay ar mencukupi dan pastikan tidak terdapat tayar yang bocor dan tayar berada dalam keadaan sempurna. iii) Pastik an tiada k anak-kanak/binatang/kenderaan atau apaa p a h a l a n g a n y a n g b o l e h m e ny e b a b k a n k e m a l a n g a n .

Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check)

20 20

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Pakaian
Pakaian memainkan peranan yang penting semasa memandu. Peraturan berikut hendaklah di patuhi semasa memandu :i) Baju yang digunakan hendaklah tidak menyekat pergerakan lengan dan tangan. dielakkan kerana akan

ii) Seluar yang ketat hendaklah menyekat pergerakan kaki.

iii) Memakai kasut yang tapaknya lembut adalah sesuai semasa memandu kerana anda dapat merasa pedal yang ditekan. Memakai selipar semasa memandu adalah tidak digalakkan.

21

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

c ) Persediaan asas dalam kenderaan
i) Sebelum memulakan perjalanan tentu dan betulkan tempat duduk anda supaya alat kawalan seperti suis lampu dan penunjuk arah dapat dicapai tanpa perlu menjangkau tangan dan kaki.

ii) Pastikan cermin pandang belakang dan cermin sisi dalam keadaan yang betul. iij) Pastikan lampu isyarat, hon dan pencuci cermin berfungsi. iv) Pastikan paras suhu (temperature) dalam keadaan stabil dan bahan bakar (fuel) mencukupi. v) Pastikan gear dibebaskan dengan sepenuhnya sebelum menghidupkan enjin.

Persediaan asas dalam kenderaan

22

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i v - Gear Dan Cekam. indakan Semasa Memandu 2 . T indak an S emasa M emandu

a ) Peraturan mula bergerak
Sebelum menggerakkan kenderaan, anda di nasihatkan supaya mengambil perhatian kepada beberapa perkara seperti berikut: i - Penggunaan Cermin. Pastikan anda melihat cermin pandang belakang dan sisi sebelum memberi isyarat. ii - Memberi Isyarat. Pastikan anda memberi isyarat secukupnya sebelum mula bergerak. iii- Menoleh ke belakang. Pastikan anda menoleh ke belakang sedikit selepas memberi isyarat dan sebelum memulakan pergerakan bagi mengelakkan daripada terlepas pandangan apabila terdapatnya kenderaan yang tidak dapat dilihat melalui cermin pandang belakang dan sisi atau berada dalam kawasan ‘Blind Spot’.

- Pastikan gear dalam keadaan bebas ‘neutral’ - Tekan sedikit pedal pemecut dan pusingkan kunci untuk menghidupkan enjin. - Lepaskan pedal pemecut sebaik sahaja enjin dihidupkan. - Pastikan tiada pengguna jalanraya yang lain didepan dan belakang - Beri isyarat tentang apa yang anda hendak lakukan. - Tekan pedal klac dan masuk gear satu serta lepaskan brek tangan. - Tekan sedikit pedal pemecut dan sekaligus lepaskan perlahan-lahan pedal klac. - Pastikan keadaan mengizinkan kereta anda bergerak dengan selamat dengan menoleh bahu pada bahagian terlindung ‘blind spot’ - Biarkan kenderaan mula bergerak dengan perlahan. - Lepaskan pedal klac seluruhnya.

23

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Peraturan untuk memberhentikan kenderaan Perkara-perkara seperti berikut hendaklah sentiasa diberi perhatian dan diingat ketika anda akan berhenti dipersimpangan atau di belakang sesebuah kenderaan lain : Awasi pengguna-pengguna jalanraya yang lain di depan anda. Gunakan cermin pandang belakang untuk melihat dan mengetahui lalulintas di belakang. Beri isyarat tentang apa yang anda hendak lakukan. Awasi bahagian yang terlindung di kiri anda. Lepaskan pedal pemecut. Ikut jalan disebelah kiri atau lorong yang betul. Tekan pedal brek perlahan-lahan. Tekan pedal klac sepenuhnya bila kereta hampir berhenti. Teruskan menekan pedal klac dan pedal brek. Tarik brek tangan dan tolak tuil gear ke tahap neutral. Letakkan kaki diatas pedal brek semasa berhenti

-

ra turan Meng imbangi Penggunaan Ge r, Klac engimbang 3 . P e r a tur an M eng imbangi Penggunaan G e a r, K lac Dan Pemecut. Menukar gear adalah satu lagi aspek pemanduan asas yang penting. Semasa memandu, anda dikehendaki memilih gear yang sesuai dengan memerhatikan kelajuan kenderaan melalui bunyi enjin, melihat pantas sekali sekala pada meter kelajuan kereta atau melihat pemandangan diluar yang bergerak. Latihan menukar gear adalah satu aspek penting dalam memahirkan anda untuk memandu sebagaimana dinyatakan seperti berikut:
Gear Satu - Tekan Pedal klac - Masuk gear satu - Lepaskan pedal klac separuh sahaja dan sekaligus tekan sedikit pedal pemecut - Lepaskan pedal klac selanjutnya dan tekan pedal pemecut untuk menambah kelajuan. - Tekan pedal pemecut sehingga kereta mencapai kelajuan antara 15 - 20 km sejam Gear Dua - Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut. - Tolak gear dari satu kepada gear dua. - Lepaskan pedal klac separuh sahaja, kemudian lepaskan lagi perlahan-lahan dan sekaligus tekan pedal pemecut.

-

-

24

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

G ear T iga - Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut. - Tukar gear dari gear dua kepada gear tiga. - Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak dan sekaligus tekan pedal pemecut. - Tekan pedal pemecut sehingga kenderaan mencapai kelajuan antara 40 - 45 km sejam. Empat Set erusny eterusn G ear Empa t dan Set erusny a. - Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut - Tukar gear dari tiga kepada gear empat dan seterusnya. - Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak dan sekaligus tekan pedal pemecut. - Tekan pedal pemecut secara beransur-ansur ke tahap kelajuan yang dibenarkan.

Mengawal stering dengan betul adalah asas keseimbangan dan kemantapan kenderaan. Oleh itu penting dikekalkan kawalan maksimum pada stering setiap waktu semasa berada dalam kenderaan. Anda perlu memegang stering dengan lembut untuk mengekalkan kenderaan berjalan lurus. Bagaimanpun, mungkin anda perlu memegang dengan erat supaya kenderaan dapat kekal berjalan dengan baik ketika melalui selekoh, membrek, memandu di jalan yang tidak rata seperti lorong berlopak, jalan berlumpur dan berbonggol. Cara yang sesuai untuk memegang stering : i) Pegang stering dengan kedua belah tangan seperti kedudukan jarum jam pada pukul 10.00 - tangan kiri dan 2.00 - tangan kanan-. Jangan lepaskan stering dan membiarkannya berputar semula dengan sendirinya selepas anda membelok. Jangan mengerakkan badan anda bila memusingkan stering.

Ster ering 4 . K a w alan Ster ing

ii)

iii)

Pemandu harus sentiasa memandang jauh ke depan untuk mengawasi keadaan jalan yang berbeza-beza agar pegangan stering boleh disesuaikan dan ketangkasan memusingkan stering boleh dilakukan dengan wajar Apabila memandu diselekoh yang tajam, pusingkan stering sedikit demi sedikit tanpa mengalihkan kedua-dua

25

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

belah tangan anda. Selepas melalui selekoh, pusingkan semula stering ke tahap asal untuk meneruskan perjalanan. Bila anda mengundurkan kenderaan, pandulah seperti anda mahu memandu ke depan. Anda harus memusingkan stering ke arah yang hendak anda tuju.

Sebagai seorang pemandu, tindakan berhati-hati perlu diambil sebelum membuat keputusan :a ) menukar lorong semasa memandu b) ketika ingin memotong kenderaan lain c) ketika ingin memasuki persimpangan Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah titik buta (blind spot) adalah seperti berikut :a ) Menoleh sedikit disebelah kanan atau kiri sebelum membuat sebarang pergerakan. b) Menggunakan isyarat lampu (signal) sebelum bergerak. c) Membunyikan hon sebelum bergerak.

5. T itik Buta (Blind Spot)
Titik buta (blind spot) adalah dua kawasan di kiri dan kanan kenderaan yang terlindung dari pandangan mata pemandu kenderaan. la juga terselindung dari penglihatan dengan mengunakan cermin sisi dan cermin pandang belakang.

Terdapat 2 kawasan di kiri dan kanan kenderaan yang terlindung oleh pandangan pemandu, cermin tepi dan pandang belakang. Kawasan ini dinamakan “ Blindspots”. Sebelum memotong, menukar lorong mahupun memasuki simpang pemandu perlu pusingkan kepala untuk melihat jika terdapat sebarang kenderaan di kawasan ini.

Blindspot

Blindspot

Kawasan Blindspots

26

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

indakan Selepas Memandu 6. T indak an S elepas M emandu
Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika anda akan meninggalkan kenderaan :i) ii) Berhenti ditempat yang selamat. Pastikan brek tangan diletakkan dalam posisi membrek.

iii) Mematikan enjin dan menarik keluar kunci. iv) Tanggalkan tali pinggang keledar. v) Melihat cermin sisi dan pandang belakang sebelum membuka pintu. Buka pintu perlahan-lahan dan keluar dari kenderaan.

vi)

vii) Tutup pintu dengan rapi. viii) Kunci semua pintu sebelum meninggalkan kenderaan.

27

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB II ANDUAN PERATURAN RA PANDUAN PER ATUR AN JALAN R AYA HIGHWA CODE ( HIGHWAY CODE ) ULINTA DA ISYA RA LALULINT TA N D A ISYA R AT LALULINTA S
Semua pemandu hendaklah sentiasa mematuhi tandatanda isyarat dan peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan untuk mempastikan keselamatan terjamin. Oleh itu amat penting untuk mempelajari, mengetahui dan memahami makna setiap tanda-tanda isyarat lalu lintas yang digunakan di jalan raya sepertimana yang telah dikategorikan di bawah Kaedah 5 Kaedah Lalulintas 1985. 5 Kategori yang dimaksudkan adalah seperti berikut: ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS BAHAY I). TAND A ISYA R AT LALULINTAS BAHAYA

3. PERSIMPANGAN JALAN / SIMPANG EMPAT a. Berhenti di setiap simpang empat. b. Perhatikan kenderaan di sebelah kanan dan hadapan. c. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan.

4. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR a. Perlahankan kenderaan ketika menghampiri tanda ini. b. Berhenti dan tunggu sehingga pintu dibuka. c. Pandu dengan berhati-hati. 5. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR AUTOMATIK a. Perlahankan kenderaan ketika menghampiri tanda ini. b. Berhenti dan tunggu sehingga pintu dibuka. c. Selepas pintu dibuka pandulah dengan berhati-hati.

1. JALAN TIDAK RATA a. Perlahankan kenderaan. b. Tukarkan atau rendahkan gear dan teruskan perjalanan.

2. SELEKOH BAHAYA a. Perlahankan kenderaan. b. Dilarang memotong. c. Pandu dengan berhati-hati.

PINTU PAGAR AUTOMATIK

28

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

10. JALAN BENGKANG-BENGKOK SEJAUH ... KM a. Perlahankan kenderaan. b. Dilarang memotong. c. Pandulah dengan berhati-hati

11. BAHU JALAN LEMBUT a. Pandu dengan berhati-hati. b. Berhati-hati sebelum memotong. c. Awas tepi jalan lembut.

12. JALAN LICIN a. Perlahankan kenderaan. b. Pandu dengan berhati-hati. c. Merbahaya ketika memotong. d. Memerlukanjarakyangselamat untuk berhenti. 13. LINTASAN PEJALAN KAKI a. Perlahankan kenderaan ketika melihat tanda ini. b. Berhenti sekiranya ada orang melintas dan pandu dengan berhati-hati. c. Tidak boleh membunyikan hon.

29 29

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

14. KAWASAN KANAK-KANAK MELINTAS a. Perlahankan kenderaan di kawasan ini. b. Patuhi arahan pegawai lalulintas. c. Beri laluan kepada orang melintas dan pandu dengan berhati-hati. d. Tidak boleh membunyikan hon.

18. ISYARAT BERI LALUAN DI HADAPAN a. Perlahankan kenderaan anda. b. Bersedia untuk berhenti kerana di hadapan ada isyarat beri laluan.

19. LIKU KE KIRI 15. BAHAYA-BAHAYA LAIN a. Pandu dengan berhati-hati kerana kemungkinan ada bahaya-bahaya tertentu. 16. AWAS a. Pandu dengan berhati-hati kerana kemungkinan ada bahaya-bahaya tertentu. a. Ikutlah arahan anak panah untuk membelok ke kiri sahaja.

20. LIKU KE KANAN

AWAS

a. Ikutlah arahan anak panah untuk membelok ke kanan sahaja.

21. JALAN SEMPIT DI SEBELAH KIRI 17. ISYARAT BERHENTI Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan apabila menghampiri tanda ini. b. Berhenti dan tentukan keadaan selamat barulah teruskan perjalanan. a. Perlahankan kenderaan apabila melihat tanda ini. b. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan hadapan. c. Dilarang memotong. d. Pandu dengan berhati-hati.

30

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

22. JALAN SEMAKIN SEMPIT DI SEBELAH KANAN a. Perlahankan kenderaan apabila melihat tanda ini. b. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kiri hadapan. c. Dilarang memotong. d. Pandu dengan berhati-hati.

26. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat ketika membelok. c. Rapatkan kenderaan ke arah yang dikehendaki. 27. PERSIMPANGAN JALAN KECIL Dl SEBELAH KANAN

23. LAMPU ISYARAT Dl HADAPAN a. Pandu dengan berhati-hati. b. Patuhi lampu isyarat. c. Merah - berhenti. Kuning - bersedia untuk berhenti. Hijau -jalan jika keadaan selamat.

a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke kanan. c. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan. 28. PERSIMPANGAN JALAN KECIL Dl SEBELAH KIRI a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat ketika membelok ke kiri. c. Belok ke kiri jika keadaan selamat. 26. PERSIMPANGAN JALAN KE KANAN

24. HALANGAN Dl HADAPAN a. Awas! Halangan di hadapan. b. Perlahankan kenderaan.

25. TANDA HALANGAN a. Pandu dengan berhati-hati melalui tanda halangan. b. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan.

a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke kanan. c. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan.

31

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

30. PERSIMPANGAN JALAN KE KIRI a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke sebelah kiri.

34. LORONG MENDAKI ( Dua Lorong ) a. Kenderaan berat hendaklah berada di lorong sebelah kiri. b. Kenderaan yang hendak memotong gunakan lorong sebelah kanan. c. Berhati-hati apabila mendaki. 35. LORONG MENDAKI (Satu Lorong) a. Kenderaan berat yang dipandu perlahan hendaklah menggunakan lorong di sebelah kiri. b. Kenderaan yang hendak memotong hendaklah menggunakan lorong di sebelah kanan. c. Berhati-hati terhadap kenderaan yang dipotong dan kenderaan yang datang dari hadapan. 36. BATU/TANAH RUNTUH a. Berhati-hati apabila melalui kawasan ini. b. Pastikan keadaan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan.

31. SIMPANG KANAN a. Pandu dengan berhati-hati. b. Beri isyarat sebelum membelok ke kanan c. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan. d. Pandu kenderaan ke tengah jalan kemudian belok ke kanan 32. SIMPANG KIRI a. b. c. d. Pandu dengan berhati-hati. Beri isyarat sebelum membelok ke kiri. Rapatkan kenderaan di sebelah kiri. Belok ke kiri dan teruskan perjalanan.

33. SIMPANG TIGA DI HADAPAN a. Beri isyarat sebelum membelok ke kiri atau ke kanan. b. Berhenti apabila tiba di persimpangan. c. Jika tiada kenderaan, teruskan perjalanan.

32

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

37. BULATAN Dl HADAPAN a. Pastikan kedudukan di lorong ketika melihat tanda ini. b. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan. c. Perlahankan kenderaan, beri isyarat yang betul dan teruskan perjalanan sekiranya keadaan selamat.

40. LINTASAN UNTUK ORANG CACAT a. Perlahankan dan berhentikan kenderaan sekiranya ada orang cacat melintas.

41. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN TAMAT a. Anda akan melepasi lebuh raya pembahagi jalan. Perhatikan kenderaan yang datang dari arah hadapan.

38. KAWASAN LEMBU MELINTAS a. Perlahankan kenderaan. b. Bersedia memberhentikan kenderaan apabila mendapati binatang melintas.

42. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN DI HADAPAN a. Anda akan menempuh lebuh raya pembahagi jalan. Berhati-hati dan lihatlah pembahagi jalan tersebut dari arah kenderaan di hadapan anda.

39. ORANG BUTA MELINTAS a. Perlahan dan berhentikan kenderaan sekiranya ada orang buta melintas.

33

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

43. JALAN BERCABANG (DOUBLE ARROW SIGN) a. Perlahankan kenderaan. b. Beri laluan kepada kenderaan di hadapan c. Ikut lorong yang betul.

46.TANDA ARAH SELEKOH KE KANAN a. Perlahankan kenderaan anda apabila menghampiri selekoh. b. Perhatikan arah selekoh.

44. LALULINTAS DUA HALA 47.TANDA ARAH SELEKOH KE KIRI a. Berhati-hati ketika memandu, pastikan keadaan lalulintas selamat sebelum memotong. a. Perlahankan kenderaan anda apabila menghampiri selekoh. b. Perhatikan arah selekoh.

45. JAMBATAN SEMPIT Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan, beri laluan kepada kenderaan di hadapan. 48. KAWASAN SEKOLAH Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan dan patuhi had laju yang di benarkan. b. Tidak boleh membunyikan hon.
SEKOLAH HAD LAJU

30
kmj

34

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

49. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN a. Perlahankan kenderaan. b. Beri isyarat semasa hendak membelok ke kiri atau ke kanan. c. Rapatkan kenderaan ke arah yang hendak di tuju.

53. PERSIMPANGAN DI HADAPAN, TIDAK BOLEH MASUK KE KANAN a. Di hadapan ada persimpangan. b. Pastikan jalan mana yang tidak dibenarkan masuk. c. Masuk ke jalan yang dibenarkan sahaja.

50. BINATANG LIAR MELINTAS a. Perlahankan kenderaan. b. Bersedia untuk berhenti apabila binatang liar melintas.

54. PADANG PERMAINAN a. Perlahankan kenderaan. b. Bersedia untuk berhenti apabila di dapati sesuatu di atas jalan.

51. STESEN JAMBATAN TIMBANG a. Semua kenderaan berat mesti mematuhi isyarat kebenaran melalui jambatan ini.
TIMBANG

55. ANGIN LINTANG a. Pandu dengan berhati-hati b. Bersedia untuk berhenti apabila angin terlalu kencang.

52. BONGGOL DI HADAPAN a. Perlahankan kenderaan. b. Pandu dengan berhati-hati.

35

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS LARANGAN. II). TAND A ISYA R AT LALULINTAS LAR ANGAN.
1. KENDERAAN DILARANG MASUK a. Semua kenderaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan ini.
6. KERETA LEMBU, BASIKAL, BECA DAN BASIKAL RODA TIGA TIDAK BOLEH MASUK a. Kenderaan-kenderaan seperti yang dinyatakan tidak dibenarkan menggunakan jalan yang mempunyai tanda ini. 7. KENDERAAN MELEBIHI HAD KETINGGIAN YANG DITETAPKAN DILARANG MASUK a. Kenderaan yang tingginya lebih daripada yang dihadkan mengikut isyarat ini tidak dibenarkan masuk. (Contoh:4.5 meter)

2. DILARANG MEMBELOK KE KIRI a. Semua kenderaan tidak dibenarkan membelok ke kiri.

4

.5m

3. DILARANG MEMBELOK KE KANAN a. Semua kenderaan tidak dibenarkan membelok ke kanan

8. HAD LAJU

4. DILARANG BERPUSING BALIK a. Semua kenderaan tidak dibenarkan berpusing balik.

a. Semua kenderaan tidak dibenarkan melebihi had laju yang ditetapkan.

50
km / j

9. HAD LAJU BERAKHIR

5. KENDERAAN BERAT MELEBIHI ....TAN DILARANG MASUK a. Semua kenderaan yang melebihi had berat yang ditetapkan tidak dibenarkan masuk.

8

T

a. Apabila melihat tanda ini pemandu boleh menambahkan had laju.

36

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10. BERHENTI DI PERSIMPANGAN a. Semua kenderaan dihendaki berhenti apabila melihat tanda ini. b. Berhenti, pandang ke kiri dan ke kanan. c. Apabila tiada kenderaan yang lain, teruskan perjalanan. 11. DILARANG MELETAK KENDERAAN a. Semua pemandu tidak dibenarkan meletak kenderaannya di tempat yang diletakkan tanda ini. 12. DILARANG BERHENTI a. Semua kenderaan tidak dibenarkan berhenti di kawasan yang mempunyai tanda ini.

14. DILARANG MEMOTONG

BERHENTI

a. Apabila melalui kawasan bertanda di atas patuhilah arahan dilarang memotong.

DILARANG MEMOTONG

15. MOTOSIKAL DILARANG MASUK a. Kenderaan seperti motosikal dilarang masuk 16. KENDERAAN MELEBIHI ...METER LEBAR DILARANG MASUK. a. Kenderaan yang melebihi had lebarnya dilarang masuk sama sekali. (Contoh: 2.5 meter)

2

.5m

13. BERI LALUAN a. Perlahankan kenderaan. b. Beri laluan kepada kenderaan yang datang dari arah kanan.

BERI LALUAN

37

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS MAND ANDA III). TANDA ISYA R AT LALULINTAS M ANDAT ORI.

5. LORONG BASIKAL SAHAJA a. Gunakan lorong disediakan sahaja. b. Kenderaan lain selain daripada basikal dilarang gunakan lorong ini. 6. LORONG BASIKAL TIGA RODA a. Gunakan lorong disediakan sahaja. b. Kenderaan lain selain daripada basikal dilarang gunakan lorong ini. 7. LORONG MOTOSIKAL SAHAJA a. Gunakan lorong yang disediakan sahaja. b. Kenderaan lain selain daripada motosikal dilarang gunakan lorong ini. 8. LORONG BECA SAHAJA a. Gunakan lorong disediakan sahaja. b. Kenderaan lain selain daripada beca roda tiga dilarang gunakan lorong Ini. 9. LORONG KERETA LEMBU SAHAJA a. Gunakan lorong yang disediakan sahaja. b Kenderaan lain selain daripada kereta

1. JALAN TERUS ATAU KE KANAN SAHAJA a. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. b. Jika berhasrat membelok ke kanan, perlahankan kenderaan, beri isyarat dan belok ke kanan.

2. IKUT ARAH ANAK PANAH ( KE HADAPAN)

a. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah.

3. BELOK KE KANAN SAHAJA a. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah.

4. IKUT ARAH ANAK PANAH KE KIRI a. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah.

38

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS MEMBERITAHU I V ) . TANDA ISYA R AT LALULINTAS MEMBERITAHU

1. TEMPAT MELETAK KENDERAAN a. Dibenarkan meletak kenderaan di kawasan ini.

6. PAPAN TANDA a. Anda sedang berada di bandar atau kampung yang ditunjukkan.

Kajang

2. HOSPITAL a. Perlahankan kenderaan. b. Jangan sesekali membunyikan hon.

7. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH a. Pandu kenderaan mengikut arah yang ditunjukkan

1
74 74

K. Kangsar Taiping K. Sepetang

3. lKUT KIRI a. Pandu kenderaan di sebelah kiri.

IKUT KIRI

8. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH BULATAN a. Petunjuk di hadapan menunjukkan bulatan. Berada, di lorong yang betul dengan arah tuju anda. b. Perlahankan kenderaan apabila menghampiri bulatan ini.
Pondok Ayer Panas

4. DILARANG MEMBUNYIKAN HON a. Tidak dibenarkan sama sekali membunyikan hon.

Btg. Bejuntai

Pekan

5. PERHENTIAN BAS a. Perlahankan kenderaan. b. Pandu dengan berhati-hati. c. Tidak dibenarkan meletak kenderaan dalam jarak 9 meter.

9. PAPAN TANDA TEMPAT TUJU / DESTINASI a. Di hadapan ada jalan susur ke bandar besar.

SUSUR KELUAR KE

1

Johor Bahru Senai 500m

39

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN PAPAN TANDA KAWASAN PELANCONGAN
1

14. PAPAN TANDA JARAK a. Jarak jauh bandar-bandar utama adalah...........km. 15. PAPAN TANDA JARAK a. Jarak jauh bandar-bandar utama adalah...........km.

17

Pasir Gudang Kota Tinggi Desaru Mersing

30km 30km 90km 130km

3

Kuala Lumpur Kota Tinggi Desaru

a. Di hadapan terdapat jalan arah ke kawasan pelancongan dan bandar utama.

3 3

Temerloh Maran Kuantan

67 km 90 km 130 km

11. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN PAPAN TANDA KE LEBUH RAYA a. Di hadapan terdapat jalan arah ke lebuh raya dan bandar utama.
B11

Kajang Kuala Lumpur Seremban

16. ARAH JALAN DARI SIMPANG a. Di hadapan ada jalan ke bandar besar.

SIMPANG KE
76

SAUK 500m

12. PAPAN TANDA PANDUAN ARAH DI ATAS GANTRI a. Di hadapan adalah jalan ke arah bandar-bandar utama.
1

17. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG a. Arah menunjukan tempat dari simpang.
AMPANG KERAMAT

Seremban Melaka Johor Bahru

18. LAPANGAN TERBANG a. Arah tuju ke lapangan terbang.

13. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DI LEBUH RAYA a. Di hadapan terdapat jalan ke bandar-bandar utama.
Johor Bahru

53

Port Dickson

19. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG a. Telefon Awam di hadapan. b. Tidak boleh membunyikan hon.

800 M

40

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

24. ZON HAD LAJU DI HADAPAN 20. STESEN MINYAK a. Stesen minyak ... di hadapan.
ZON HAD LAJU

a. Berhati-hati apabila tiba di kawasan ini dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. b. Kawasan yang selalu mempunyai isyarat ini ialah kawasan bandar, berhampiran sekolah dan kawasan kemalangan. 25. PAIP BOMBA a. Tidak dibenarkan meletak kenderaan dalam jarak 3 meter daripada paip bomba.

50
DI HADAPAN 500 m

21. JALAN MATI a. Perlahankan kenderaan kerana tiada jalan di hadapan.

22. PUSAT KESIHATAN a. Perlahankan kenderaan. b. Sentiasa berhati-hati. Beri keutamaan kepada ambulan. c. Jangan letak kereta di pintu masuk atau keluar hospital. d. Jangan bunyikan hon. 26. LORONG KENDERAAN JENIS INI SAHAJA . a. Kenderaan jenis ini sahaja dibenarkan menggunakan jalan ini.

23. DIBENARKAN BERPUSING BALIK a. Boleh membuat pusingan balik (U).

41

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS SEMENTA RA v). TANDA ISYA R AT LALULINTAS SEMENTA R A
1. JALAN SEDANG DIBAIKI a. Perlahankan kenderaan dan perhatikan isyarat-isyarat sementara yang disediakan. b. Beri laluan kepada kenderaan yang datang dari arah hadapan. c. Apabila selamat barulah mulakan perjalanan.
3. JALAN a. Apabila lampu hijau menyala anda boleh meneruskan perjalanan sekiranya tidak ada halangan. 4. BERHENTI a. Apabila lampu kuning menyala anda dikehendaki berhenti;jika anda terlalu hampir dengan garisan dan tidak selamat untuk berhenti, teruskan perjalanan.

2. LONGGOKAN BAHAN BINAAN DI TEPI JALAN a. Perlahankan kenderaan dan perhatikan isyarat-isyarat sementara yang disediakan. b. Berhenti apabila melihat kenderaan yang datang dari arah hadapan. c. Apabila selamat barulah mulakan perjalanan. d. Jangan pandu terlalu hampir dengan bahan binaan tersebut.

5. BERHENTI a. Apabila lampu isyarat merah menyala anda dikehendaki berhenti dan jangan sekali-kali melintas atau meneruskan perjalanan. 6. BERHENTI KANAK-KANAK MELINTAS a. Perlahankan kenderaan apabila BERHENTI menghampiri kawasan ini. KANAK-KANAK b. Jika ada kanak-kanak melintas, MELINTAS berhenti dan beri peluang kepada mereka melintas. c. Setelah memerhatikan kiri dan kanan serta memastikan keadaan selamat teruskan perjalanan.

42

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7. KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN HADAPAN a. Perlahankan kenderaan bila melihat tanda ini kerana kerja-kerja pembaikan jalan sedang dilakukan.

11. LORONG TENGAH DITUTUP KEPADA LALULINTAS a. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas. b. Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati.

AWAS
KERJA-KERJA PEMBINAAN DI HADAPAN

12. LORONG KANAN DITUTUP KEPADA LALULINTAS 8. LENCONGAN
LENCONGAN

a. Perlahankan kenderaan melihat tanda ini dan ikut petunjuk. 9. RINTANGAN a. Perlahankan kenderaan dan ikut lencungan yang diarahkan kerana ada rintangan di hadapan.

a. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas. b. Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati.

13. LORONG KIRI DITUTUP KEPADA LALULINTAS a. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas. b. Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati.

10. TANDA HALANGAN a. Pandu dengan berhati-hati apabila melalui tanda halangan. b. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan.

14. TANDA HALANGAN a. Pandu dengan berhati-hati apabila melalui tanda halangan. b. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalan.

43

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA AT JALANRA VI. TANDA GARISAN DI ATAS JALANR AYA

Contoh-contohnya :
Satu garisan terus dan satu garisan putus-putus
Chev ron M g arkin

Chevron Dilarang memasuki dan memamdu di dalam kawasan ini. To channel the traffic

kenderaan di selekoh garisan terus dilarang memotong Dilarang meletak kenderaan dimana terdapat satu garisan

Dua G arisan Terus Gar arisan Dilarang memotong Dilarang membuat pusingan U Boleh memotong sekiranya selamat

44

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Satu garisan terus berwarna kuning te rdapa dapat y ang t e r dapa t 12 inci daripada tepi daripada tepi jalan Dilarang meletak kenderaan di sepanjang jalan tersebut

Perkataan-perkataan yang berkaitan seperti ‘Berhenti atau Lukisan Panah’ letak kenderaan atau kawasan larangan

arahan perk I k ut ar ahan per k a taan a tau anak panah Menunujukkan tempat rezab khas berhenti, tempat letak kenderaan atau kawasan larangan

45

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Isyar ara Polis VII. Tanda dan Isyara t Tangan Polis Tr afik
Kenderaan dari kiri dan kanan boleh bergerak.

Kenderaan dari kanan, kiri dan belakang mesti b e r h e n t i . Kenderaan dari hadapan boleh membelok ke kanan.

Kenderaan dari hadapan dan belakang mesti berhenti, kenderaan dari hadapan di arah ke kanan.

Kenderaan di hadapan dan belakang mesti b e r h e n t i . Lalulintas dari sebelah kanan t e r u s k a n perjalanan mengikut arahan yang ditunjukkan.

Kenderaan dari hadapan mesti berhenti.

46

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ANDA ISYAR ARA PEMANDU MOT OSIKAL KERET VIII. TAND A ISYAR AT TANGAN PEMANDU / PENUNGANG MOT OSIK AL / KERE TA

kanan Apabila membelok ke kanan

memperlahank lahankan kenderaan. Apabila memperlahankan kenderaan.

kir iri Apabila membelok ke kiri

memberhen tikan kenderaan. hentik Apabila memberhen tikan kenderaan.

*Nota : Pemandu juga perlu memberi perhatian kepada tanda-tanda isyarat terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia.

47

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB III MANDU ANDUAN BERHEMA P E M ANDU AN BERHEM AT
BAHAGIAN 1 PEMANDU ANDUAN BERHEMA K ONSEP PEM ANDUAN BERHEM AT
1. Definisi Konsep Pemanduan Berhemat Secara amnya, pemanduan berhemat membawa maksud pemanduan yang dapat mengelakkan dan menyelamatkan dari berlaku kemalangan. la meliputi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang betul ketika memandu. Menurut Duanne. R.Johnson (1979), pemanduan berhemat bermaksud pemandu bersedia menghadapi keadaan halangan yang disebabkan oleh pemandu lain atau keadaan jalan raya melalui teknik ‘Identify, Predict, Decide and Acts’ IPDA (Mengenalpasti, meramal, membuat keputusan dan bertindak). Sebagai kesimpulannya, konsep pemanduan berhemat, membawa maksud pemanduan yang dilakukan oleh seseorang pemandu yang mempunyai pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, kemahiran yang tinggi dalam aspek pemanduan, sikap yang betul ketika memandu serta sentiasa bersedia dengan mengenalpasti, menganalisa, membuat keputusan dan bertindak terhadap halangan yang ada sama ada disebabkan oleh pengguna jalan raya atau halangan semula jadi yang wujud. 2. Langkah-Langkah Mencegah Berlakunya Kemalangan Ada empat (4) langkah penting untuk mencegah berlakunya kemalangan dan seseorang pemandu berhemat hendaklah:

i)

Mengenalpasti - apa-apa benda/perkara yang boleh menyebabkan seseorang terlibat dalam kemalangan.

ii) Menganalisa - Bagaimana semua benda-benda tersebut boleh memberi kesan kepada pemandu semasa memandu. iii) Membuat Keputusan - Apakah keputusan terbaik dan paling selamat dibuat semasa memandu. iv) Bertindak - Semua perkara-perkara mengenalpasti, menganalisa, membuat keputusan tidak cukup untuk digunakan jika keupayaan seseorang pemandu tidak cukup untuk mengendalikan kenderaan daripada terselamat dari bahaya. 3. Merancang Perjalanan Sebelum memulakan perjalanan seseorang pemandu hendaklah merancang perjalanan. Perjalanan yang dirancang dengan betul boleh melahirkan perjalanan yang sempurna dan menyeronokkan. Perkara-perkara yang perlu dirancang: Masa perjalanan Keadaan mental dan fizikal Keadaan Kenderaan’Pre Driving Check’ Tempat berhenti rehat Barang keperluan untuk perjalanan

48

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Pemanduan Sempurna Apabila seseorang pemandu mempunyai cukup pengetahuan, kemahiran dan bersikap positif serta merancang perjalanan, ia akan menjadi seorang pemandu yang sempurna ‘perfect driver’. Pemandu sempurna tidak akan terlibat di dalam melakukan perkara-perkara berikuti. Kemalangan

BAHAGIAN 2 KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU

ii. Melakukan kesalahan lalulintas iii. Menyalahgunakan kenderaan iv. Melewatkan Jadual Perjalanan v. Menghilangkan sifat kesopanan Kemalangan jalan raya boleh berlaku, antaranya adalah disebabkan pelanggaran antara dua buah kenderaan. Faktor utama adalah kecuaian pemandu sendiri. Pemandu-pemandu perlu mengenalpasti kedudukan-kedudukan yang boleh menyebabkan perlanggaran antara dua buah kenderaan. Di sini ada enam (6) kedudukan yang dikenalpasti boleh menyebabkan berlakunya perlanggaran:Pelanggar elanggaran kenderaan a) Pelanggaran dengan kenderaan di hadapan Pemandu gagal/tidak menggunakan peraturan jarak mengekori dengan betul. Selalunya pemandu mengekori terlalu rapat Pemandu gagal melihat ke hadapan seperti melihat isyarat kenderaan di hadapan dan sebagainya.

49

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Pelanggaran dengan kenderaan di belakang Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang. Pemandu berhemat akan sentiasa melihat cermin pandang belakang setiap 5 saat. Pemandu tidak mengamalkan peraturan jarak jika kenderaan di belakang mengekori terlalu hampir. Peraturan jarak yang selamat diamalkan ialah Peraturan Empat Saat. Pemandu gagal memberi isyarat lampu dalam tempoh masa yang mencukupi. Isyarat lampu sepatutnya diberi dalam masa sekurang-kurangnya 3 saat sebelum mengubah haluan. c ) Pelanggaran ketika memotong Pemandu tidak bijak membuat keputusan, seperti perlukah memotong? Pemandu gagal mengamalkan peraturan memotong. Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurangkurangnya dalam jarak 100 meter ke hadapan atau 12 saat ke hadapan. Pemandu gagal memeriksa kawasan ’Blind Spot’iaitu dengan menoleh ke kanan. d) Pelanggaran ketika dipotong Pemandu memandu tidak ikut kiri jalan. Pemandu gagal mematuhi peraturan/disiplin menggunakan lorong. Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang. Dalam situasi ini kadangkala ia juga cuba memotong. Pemandu tidak berkerjasama. Ada pemandu-pemandu yang melajukan kenderaannya apabila ada kenderaan lain cuba memotongnya.

elanggaran dari tepi/di e ) Pelanggaran dari sebelah tepi/di persimpangan jalan Pemandu tidak merancang perjalanan. Pemandu kurang pasti arah haluannya. Gagal memberi isyarat. Bila gagal berkomunikasi pengguna jalan raya yang lain keadaan menjadi kurang selamat. Tidak menggunakan peraturan di persimpang jalan ‘intersection rules’. elanggaran kenderaan dari arah f) Pelanggaran dengan kenderaan dari arah hadapan Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurangkurangnya. dalam jarak 12 saat ke hadapan atau 100 meter ke hadapan. Pemandu tidak faham ‘peraturan mengelak dari arah hadapan’. Pemandu tidak bertimbangrasa/sombong. Terdapat di kalangan pemandu-pemandu tidak mahu mengalah iaitu bergerak ke kiri semula atau masuk ke lorong sebelah kiri. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini boleh dielakkan jika sekiranya pemandu mempraktikkan peraturan yang telah digariskan. Sikap pemandu yang mementingkan keselamatan orang lain juga dapat mengelakkan berlakunya pelanggaran.

50

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 MENY EBABKA DAAN K E A D AAN YANG MEN Y EBABK A N KEMALANGAN
Beberapa faktor keadaan yang menyebabkan kita terlibat dalam kemalangan. Sebagai pemandu yang berhemat, kita perlu mengenalpasti keadaan-keadaan tersebut sebelum memandu. Langkah ini penting untuk mengelakkan kemalangan. Ada 6 keadaan yang dikenalpasti boleh menyebabkan kemalangan jika pemandu tidak berhati-hati:1 . Pemandu Merupakan faktor terpenting dan utama yang menyebabkan kemalangan kerana apabila memandu di dalam keadaan fizikal yang letih, fikiran dan emosi yang tertekan boleh menyebabkan kemalangan. Pastikan kesihatan mental dan fizikal baik. Contoh pemandu yang letih, mengantuk, marah, bimbang atau cemas tidak sepatutnya memandu. Jangan memandu selepas minum-minuman keras atau di bawah pengaruh dadah. Dilarang memandu jika mempunyai 80 miligram alkohol setiap 100 mililiter kandungan darah. Bijak menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca atau jalan yang berubah. Jangan menggunakan ubat yang tidak mendapat kelulusan doktor, mesti mendapatkan nasihat doktor jika menghadapi masalah kesihatan.

Gunakan peraturan 2 saat apabila mengekori kenderaan lain. Jangan memotong di kawasan larangan. Selalu kerling cermin pandang belakang. Sentiasa sabar dan bertimbangrasa. Sentiasa patuh kepada tanda/isyarat jalan raya. 2. Jalan Jalan dibuat supaya kenderaan dapat bergerak dengan selamat dan selesa, tetapi keadaan jalan tidak selamanya berkeadaan baik pada setiap masa. Jalan akan rosak akibat kesan daripada hujan, panas, minyak yang tumpah dan sebagainya. i) Kelajuan memandu mesti mengikut keadaan jalan ii) Kurangkan kelajuan semasa hujan dan jalan licin

Lubang

Minyak

51

Memandu laju di permukaan jalan raya yang berair menyebabkan kawalan stereng, tayar dan brek tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Proses di mana tayar tidak mencecah permukaan jalan raya disebabkan terdapat Iapisan air di bawahnya dikenali dengan ‘hydro planning’.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Cuaca Hujan yang lebat dan kabus tebal boleh menyebabkan pandangan menjadi kurang jelas.
Kenderaan akan mudah menggelongsor di atas permukaan jalan yang terdapat lapisan air. Keadaan ini dipanggil “hydro planning”

Hujan yang terlalu lebat diikuti dengan angin kencang kadangkala menghalang kita untuk terus memandu. Cermin kereta menjadi kurang jelas untuk kita melihat keluar dan jalan akan menjadi lebih licin.

3. Kenderaan

Kenderaan adalah kesinambungan kepada pemandu kerana kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan. Brek, lampu, lampu brek dan lampu isyarat (signal) dan hon mesti sentiasa berfungsi dengan baik. Tayar dan pengelap cermin hendaklah di pastikan masih baik ‘ dan berfungsi. Pastikan talipinggang kaledar boleh digunakan dan dipasang semasa memandu. Uji brek, lampu isyarat dan sesuaikan diri dengan keadaan kenderaan sebelum memandu.

5 . Cahaya i) Halangan yang mungkin terdapat sama ada cahaya berlebihan atau tidak mencukupi seperti pemandu menghadap matahari, silauan embun pagi, cahaya lampu dari arah hadapan.

ii) Mata akan kembali pulih seperti biasa dari silauan dalam masa 7 saat dan jika pemandu memandu dengan kelajuan 70 km sejam jarak kereta tersebut akan bergerak ialah sejauh 140 meter. Oleh itu sesuaikan kadar kelajuan apabila menghadapi keadaan tersebut.

52

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Lalulintas 6. Lalulintas

Keadaan kesesakan lalu lintas boleh menyebabkan kemalangan. Kekerapan kemalangan biasanya berlaku pada waktu yang sibuk seperti: Waktu pagi Waktu tengahari Waktu petang ( 7.00 pagi - 8.00 pagi) (12.00 t.hari - 1.00 t.hari) ( 4.00 petang - 5.00 petang)

Faktor tempat seperti kawasan berhampiran pusat membeli belah, kawasan kilang, kawasan sekolah, kawasan kompleks sukan dan lain-lain boleh juga memungkinkan kemalangan berlaku.

Walau bagaimanapun enam (6) keadaan halangan tersebut boleh diatasi atau dihadapi jika pemandu-pemandu memiliki ciri-ciri sebagai seorang pemandu yang berhemat.

53

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

BAHAGIAN 4 HALANGAN
1. Pendahuluan Halangan merupak an elemen- elemen y ang dikenalpasti boleh mendatangkan r isiko atau kemudaratan kepada pemandu. S e t i a p p e n g g u n a j a l a n r a ya a k a n m e n e m p u h b e b e r a p a halangan ‘hazards’ semasa berada di jalan raya. Seseorang p e m a n d u m u n g k i n b e rh a d a p a n d e n g a n s a t u k e a d a a n j a l a n yang begitu sibuk dengan kenderaan, pejalan kaki dan lainlain halangan. Oleh sebab itu pemandu-pemandu perlu mengamalk an empat (4) langkah awal mencegah kemalangan yang berkesan. Pemandu perlu mengenali halangan terlebih dahulu. Selepas itu barulah menganalisa halangan tersebut. Seterusnya membuat keputusan dan bertindak dengan selamat. lanya dikenali sebagai DADAD A D A Mengenalpasti Menganalisa Buat Keputusan Bertindak ‘Define’ ‘Analyse’ ‘Decide’ ‘Act’

Contoh halangan berbentuk fizikal

B u k it Tingg i

Simpang Empat

Bula tan

Contoh halangan yang bergerak di jalan raya

Pejalan kaki

Kenderaan sedang bergerak

B i n at a n g

Contoh halangan berbentuk semulajadi

2. Bentuk Halangan Ada tiga (3) jenis bentuk halangan:i) Bentuk Fizikal - contohnya persimpangan, bulatan, selekoh, bukit tinggi, lintasan pejalan kaki, lintasan keretapi dan kerjakerja di tepi jalan.

Angin Kencang

Panas terik

i i ) Kedudukan dan pergerakan lain-lain pengguna jalan raya - contoh pejalan kaki. iii) K e a d a a n p e r m u k a a n j a l a n a t a u k e a d a a n c u a c a .

Permukaan Jalan Licin

54 54

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Pelan indakan Hazards Ac Plan lan’ 3. Pelan T indak an Halangan ‘ T he Hazards Ac tion Plan’ i) ii) iii) Mengenalpasti - potensi halangan ‘Define’ Meramalkan - Kemungkinan ada halangan yang boleh memberi kesan buruk kepada keselamatan pemandu. Membuat keputusan - Beri pertimbangan dan buat keputusan apakah tindakan yang perlu diambil jika ada unsur- unsur halangan yang terus membahayakan pemandu. Bertindak - Bertindak dengan selamat dengan cara penggunaan sistem kawalan kereta yang baik. 1. Pendahuluan

BAHAGIAN 5 P E R AT U R A N
Seseorang pemandu sentiasa perlu mematuhi beberapa peraturan yang telah ditetapkan semasa memandu di jalan raya. Peraturan sangat penting bagi memastikan kelancaran kenderaan di jalan raya seterusnya mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Beberapa peraturan telah digariskan bagi tujuan tersebut,antaranya: i) Peraturan Jarak

iv)

4. Sistem Kawalan Kenderaan Sistem mengawal kenderaan yang perlu diamalkan apabila melalui tempat-tempat bahaya adalah seperti berikut:i) Cermin - Pandang cermin pandang belakang dan tepi untuk memastikan kenderaan lain, mungkin ada kereta mengekori terlalu hampir di belakang. - Tunjukkan perhatian lebih awal dan perhatikan reaksi lain pengguna jalan raya. - Mula membrek mengikut keperluan keadaan. Elakkan membrek dengan tiba-tiba/mengejut. - Pilih serta gunakan gear yang sesuai dengan kelajuan kereta yang dipandu

ii) Peraturan Memotong iii) Peraturan Mengelakkan Kemalangan Daripada Hadapan iv) Peraturan Di Persimpangan 2. Peraturan Jarak Kenapakah Peraturan Jarak diperlukan? Seseorang pemandu memerlukan masa dan jarak yang mencukupi untuk memberhentikan kenderaan yang dipandu apabila kenderaan yang diekori di hadapan berhenti dengan tiba-tiba. Semakin laju kenderaan dipandu, semakin jauh jarak berhenti yang diperlukan. Terdapat beberapa peraturan yang telah diakui boleh menjamin jarak yang selamat apabila mengekori kenderaan di hadapan. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan ini

ii)

Isyarat

iii)

Brek

iv) vi)

Gear

Kelajuan - Melajukan / memperlahankan kenderaan bergantung kepada jenis bahaya

55

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

a ) Bagaimana Kaedah-kaedah itu digunakan Tiga (3) ciri penting yang perlu diketahui dan diambil kira sebelum peraturan-peraturan ini dipraktikkan :i) Kelajuan kenderaan yang dipandu adalah lebih kurang sama dengan kelajuan kenderaan yang diekori.

Apabila sebaik sahaja kenderaan yang diekori melintasi satu tanda yang telah dipilih sebelumnya seperti tiang elektrik, maka perkiraan hendaklah dimulakan dengan mengira ‘satu ribu satu, satu ribu dua’. Sekiranya kenderaan yang dipandu tiba sebelum tiang elektrik yang dijadikan pedoman tadi, maka jarak mengekori adalah dianggap selamat. Akan tetapi sekiranya kenderaan yang dipandu tiba sebelum perkiraan habis dibuat, maka jarak mengekori adalah dianggap tidak selamat. Tindakan memperlahankan kenderaan hendaklah dilakukan. c) Jarak Selamat Mengekori Kenderaan Penggunaan Peraturan 4 Saat

ii) Satu tanda yang tidak bergerak di tepi jalan perlu dikenalpasti untuk dijadikan panduan, sebagai contoh tiang lampu/telefon, pokok, jambatan dan sebagainya yang kekal. iii) Tidak perlu melihat kepada ‘speed meter’ untuk menentukan kelajuan. b) Penggunaan Peraturan 2 saat
Peraturan Dua Saat

Peraturan 4 saat boleh diamalkan pada mana-mana kelajuan apabila berada didalam keadaan-keadaan berikut: i) Kenderaan di belakang mengekori terlalu rapat.

“satu ribu satu”

ii) Kenderaan di hadapan mengekori rapat dengan kenderaan di hadapannya. iii) Semasa menarik. iv) Keadaan cuaca yang buruk, jalan yang licin atau berpasir.

“satu ribu dua”

56

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Penggunaan peraturan 4 saat ialah apabila kenderaan di hadapan atau di belakang mengekori terlalu rapat atau semasa menarik ‘towing’. Kaedah mengira peraturan 4 saat akan memberikan jarak yang lebih bagi pemandu kenderaan dan lain-lain pemandu berhenti sekiranya berlaku kecemasan. Di dalam Rajah 3, Peraturan 4 saat bermaksud pemandu kereta A tidak perlu berhenti serta merta sebab kemungkinan berlaku perlanggaran dari belakang oleh pemandu kereta B.

4 saat

Rajah 4

4 4 saat saat

4 saat

A

B

C
Rajah 3

A

A

4 saat

B

B

C

C

4 saat

Semasa menarik, beban akan berlaku tambahan berat dan Peraturan 4 saat seperti ditunjukkan di Rajah 4 memberikan masa dan jarak untuk berhenti ke atas kombinasi berat ke dua-dua kenderaan. d) Penggunaan Peraturan 12 Saat Penggunaan teknik yang sama ke atas peraturan 2 dan 4 saat pemandu-pemandu boleh terus mempelajari kemahiran pandangan imbas 12 saat atau 100 meter ke hadapan

Pemandu kenderaan A di dalam Rajah 3 semestinya mengamalkan peraturan 4 saat apabila pemandu kenderaan B mengekori rapat kenderaan C.

57

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Objek kekal

12 saat kehadapan

Objek kekal

i)
Selepas 12 saat

Apabila kenderaan di hadapan bergerak terlalu perlahan.

ii) Apabila kenderaan di hadapan menukar haluan Peraturan 12 saat membolehkan seseorang pemandu memerhati lalu lintas dari mana-mana arah di dalam masa sesuai untuk menyesuaikan kelajuan dan kedudukan kenderaan. Setelah mahir dengan peraturan 2 dan 4 saat, pemandupemandu boleh teruskan pandangan ke arah 12 saat ke hadapan dan kira seribu satu, seribu dua, seribu tiga dan jika sampai ditanda kekal sebelum kiraan seribu dua belas itulah jarak yang selamat dan mesti jelas dilihat setiap masa ketika memandu dan jarak selamat yang diperlukan untuk memotong. 3. Peraturan Memotong Seorang pemandu yang berhemat memerlukan kecekapan serta pandangan imbas yang wajar dan mestilah memahami dan mempelajari teknik-teknik memotong yang betul. memotong adalah diperlukan dalam keadaankeadaan yang berikut : iii) Apabila mengekori sesebuah kenderaan di hadapan yang mungkin boleh menyebabkan kemalangan erdapa dapat peraturan yang perlu diamalkan Terdapat sepuluh (10) peraturan yang perlu diamalkan semasa memotong iaitu : i) Berada di belakang Mengekori dalam jarak yang selamat dengan mengamalkan Peraturan 2 saat.

eriksa ii) Per iksa di hadapan Sentiasa mengamalkan Peraturan 12 saat pada setiap masa dengan membuat pandangan jauh ke hadapan. Adalah perlu diingatkan setiap kali memotong anda memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 saat melepasi kenderaan yang dipotong.

58

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iii)

Periksa di belakang Pastikan tidak ada kenderaan lain yang cuba memotong sebelum kita memotong. Ini boleh dilakukan dengan melihat cermin pandang belakang, cermin tepi dengan cara menoleh sedikit ke belakang. Memberi isyarat ke kanan Memberi isyarat untuk bergerak ke kanan sekurangkurangnya 3 saat. Pada masa yang sama Peraturan 12 saat terus diamalkan. Bergerak ke kanan Pastikan mempunyai ruangan yang cukup dan jarak yang selamat sebelum bergerak ke kanan. Adalah tidak digalakkan memotong motosikal di lorong yang sama. Melajukan kenderaan Pada ketika ini pemandu sudah berada di lorong memotong. Adalah dinasihatkan supaya mengawal dan memotong dengan berhati-hati. Pemandu juga adalah dikehendaki memotong dengan kelajuan yang dibenarkan dan mematuhi, had laju yang telah ditetapkan. Komunikasi Sebaik sahaja kenderaan melintas kawasan yang terlindung (blind spot) pemandu adalah dinasihatkan supaya membunyikan hon ataupun memberi isyarat dengan menggunakan lampu lintas (passing light) sebagai tanda berkomunikasi sedang memotong

viii) Memberi isyarat ke kiri Pemandu hendaklah sekali lagi memberi isyarat ke kiri sekurang-kurangnya tiga saat. pada masa yang sama juga hendaklah menggunakan jangkaan jarak yang selamat sebelum bergerak ke kiri. ix) Bergerak ke kiri Sebelum bergerak ke kiri, pastikan anda mempunyai ruangan yang cukup untuk berada di hadapan kenderaan yang dipotong. Kenderaan boleh bergerak ke kiri sebaik sahaja pemandu dapat melihat hadapan kenderaan yang dipotong melalui cermin pandang belakang. Menyambung kelajuan Tentukan pemandu berada di lorong yang betul dengan mengambil kira peraturan 2 saat bagi kenderaan di belakang dan peraturan 12 saat untuk pandangan ke hadapan. Walaupun pemandu sentiasa mengamalkan peraturan 12 saat di sepanjang memandu, tetapi dalam keadaan yang tidak terduga pemandu akan menghadapi keadaan di mana secara tiba-tiba muncul kenderaan menuju ke arah kenderaan yang sedang dipandu. Apakah tindakan yang perlu dibuat? Seharusnya pemandu tidak perlu panik sekiranya sentiasa bersedia dan mengetahui 4 peraturan untuk mengelakkan kemalangan daripada hadapan. Empat (4) peraturan yang perlu diamalkan ialah :i) elihat M elihat jalan di hadapan Dengan mengamalkan Peraturan 12 saat, bererti pemandu bukan sahaja melihat di sekeliling dan di sepanjang jalan di hadapan, tetapi dalam masa yang sama juga dapat mengenal pasti tentang pergerakan dan kedudukan kenderaan yang datang daripada arah hadapan.

iv)

v)

x)

vi)

vii)

59

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Bertindak dengan bergerak ke kiri Pastikan setiap pemandu sentiasa bergerak di atas jalan raya di lorong sebelah kiri. Dengan berbuat demikian pemandu seolah-olah memberi satu ruangan kepada kenderaan daripada hadapan yang mungkin memerlukan ruang pada ketika itu. Di samping itu juga pemandu dapat membuat pemerhatian yang lebih di kiri jalan dan boleh bertindak segera ke sebelah kiri dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan. iii) Mengurangkan kelajuan Apabila seseorang pemandu melihat kenderaan daripada hadapan memasuki lorongnya, pemandu tersebut hendaklah terus mengurangkan kelajuan dan mengawal kenderaan. Pemandu juga adalah dinasihatkan supaya membunyikan hon atau menyalakan lampu sebagai amaran daripada ra vi) M emandu keluar daripada jalan ra y a Ini adalah merupakan satu langkah yang bijak untuk mengelakkan berlakunya kemalangan daripada hadapan, biar pun pemandu terpaksa berkorban sedikit demi kerana nyawa. 4. Per a turan Di Persimpangan era turan Persimpangan Kemalangan di persimpangan dapat dielakkan sekiranya setiap penguna jalan raya mengetahui dan mengamalkan peraturan dipersimpangan. Untuk menjadi seorang pemandu yang berhemat, setiap pemandu adalah kehendaki mempelajari 4 asas di persimpangan; Arah a ) Tahu Ar ah Sebelum tiba di simpang jalan, setiap pemandu hendaklah merancang dan menentukan arah perjalanannya. Pemandu dilarang menukar haluan secara tiba-tiba apabila sudah

sampai di simpang jalan kerana amalan seperti ini akan mengganggu aliran lalulintas. Semua pemandu hendaklah mengamalkan peraturan-peraturan berikut seperti Peraturan 2 saat, Peraturan 4 saat, Peraturan 12 saat mengetahui peraturan untuk mengelakkan kemalangan daripada hadapan, mengetahui enam (6) kedudukan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dua (2) buah kenderaan dan juga hendaklah sentiasa memikirkan tentang bahaya yang mungkin timbul di persimpangan. erlahank lahankan kenderaan Persimpangan b) Per lahankan kenderaan Di Persimpangan Pemandu adalah dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila melintasi persimpangan meskipun pada waktu itu pemandu mempunyai ‘right of way’. Peraturanperaturan yang sama seperti di atas juga perlu diamalkan setiap kali melintasi persimpangan. c ) Memperlihatkan hasrat melalui kedudukan dan isyarat Sekali lagi pemandu perlu memperlihat dan meyakinkan pengguna jalanraya yang lain tentang hasratnya untuk bergerak dan menukarkan haluan melalui kedudukan dan isyarat kenderaan. Ini boleh dilakukan dengan memastikan pemandu berada dilorong yang betul dan isyarat lampu kenderaan di samping mengikut petunjuk arah panah dan lain-lain. d) Bergerak dengan berhati-hati Pastikan keadaan di hadapan, kiri dan kanan selamat sebelum bergerak. Di samping itu juga pemandu dinasihati supaya berhati-hati dan bersedia untuk berhenti dengan selamat sekiranya wujud keadaan yang tidak diduga.

60

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

i i Pe ra t u ra n d i p e l b a g a i Pe r s i m p a n g a n er • S i m p a n g E m p at

A. Membelok ke kiri

Memandu pada lorong yang betul boleh melancarkan perjalanan

1) 1 ) Perhatikan a ) Lampu isyarat b ) K e n d e ra a n m e l i nt a s i c ) K e n d e ra a n d a r i p a d a d ) pejalan kaki

2 ) Ti n d a ka n 2) an a ) Kedudukan sebelum memberi isyarat b ) Kedudukan sebelum tukar lorong persimpangan c ) Kedudukan anda yang terakhir d ) laluan membelok lin tas jalan

Kedudukan a ) Lihat dihadapan dan belakang samada terdapat kenderaan/ pengguna yang lain b ) Memberi isyarat c ) Lihat ’blind spot’ disebelah kiri sebelum membelok ke kiri d ) Kurangkan kelajuan e ) Perhatikan lampu isyarat dan ikut arahan lampu f ) Lihat depan dan kanan, jik a selamat , teruskan perjalanan. g ) Masuk ke lorong yang terdekat. B. Membelok ke kanan

(peraturan sama seperti membelok ke kiri) Tindak an awal boleh diambil jika anda sentiasa melihat isyarat kenderaan lain.

61 61

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

C . Ber g e ra k k e h a d a p a n er

M emandu pada lor o n g yang betul boleh melancarkan perjalanan

E . B u l at a n ( R o u n d a b o u t )

a ) Pilih lorong yang betul b ) Kurangkan kelajuan c ) Lihat lampu isyarat dan ikut arahan d ) Jik a berhenti, lihat pejalan k aki yang melintas di hadapan dan kenderaan lain. e ) Meneruskan perjalanan setelah lampu isyarat hijau menyala dan jika selamat Ti n d a k a n a n d a i . Berada di lorong yang betul sebelum memasuki bulatan ii. S emasa menghampiri bulatan, perlahank an kenderaan d a n b e r i l a l u a n k e p a d a k e n d e ra a n d a r i s e b e l a h k a n a n .
Pilih lorong yang betul ketika menghampir i bulatan

D. S i m p a n g T i g a
Di persimpangan ada tanda tanya isyarat berhenti, berhenti dibelakang garisan berhenti dan memberi laluan kepada kenderaan yang berada di jalan besar.

Contoh
Kenderaan A yang berada dilorong sebelah kiri hendaklah membelok ke k iri/hadapan. ii. Kenderaan B yang berada di lorong B hendaklah meneruskan perjalanan ke hadapan/ke k anan. iii. Kenderaan berada di lorong C hendaklah bergerak ke k anan atau berpusing balik. i.

62 62

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 6 OLAHGERAK
Di dalam pemanduan yang sebenar, pemandu akan melakukan sekurang-kurangnya tujuh (7) olahgerak atau pergerakan semasa di jalanraya. Proses pergerakan ini perlu diketahui oleh pemandu bagi menjamin kelancaran semasa pemanduan dan untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan. Berikut adalah antara olahgerak-olahgerak yang penting untuk dipraktikkan apabila berada dijalan raya : i) Pergerakan ke dalam Bergerak ke dalam lalulintas bermaksud masuk mengikuti aliran lalulintas. Olahgerak ini berlaku apabila seseorang pemandu dari bahu jalan masuk ke jalan raya, dari jalan susur masuk ke dalam, dari tempat meletak kenderaan masuk ke jalan raya, menukar lorong dan memasuki bulatan.

Pergerak ketika berada ergerakan atas ra ii) Pergerakan ketika berada di atas jalan ray a Bergerak di atas jalan raya bermaksud memandu dengan selamat di atas laluan yang betul dan kedudukan yang baik. Olahgerak ini berlaku apabila kenderaan berada/bergerak di atas jalan raya, memandu di selekoh tajam, memandu di atas berbagai-bagai permukaan jalan, berada di atas jalan raya yang rosak, berlubang dan minyak tumpah. Ketika kecemasan seperti kenderaan rosak dan kemalangan.

Pergerak ergerakan aliran lalulintas iii) Pergerak an bersama aliran lalulintas Bergerak bersama dengan aliran lalulintas bermakna mengawal kenderaan dengan selamat dan lancar di dalam kedudukan yang betul dengan kenderaan lain. Olahgerak ini dilakukan juga semasa mengekori kenderaan, berada di hadapan kenderaan lain, bergerak bersaingan kenderaan lain dan hendaklah mengelakkan olahgerak yang boleh menghalang lalulintas.

63

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iv) Pergerakan melintasi Pergerak ergerakan melintasi Bergerak melintasi lalulintas bermaksud kenderaan melalui sesuatu jalan di mana kenderaan lain mungkin bergerak melepasi laluan seseorang pemandu. Olahgerak juga berlaku di semua persimpangan, lintasan pejalan kak i, lintasan keretapi dan di lalulintas kawalan warden lalulintas/ Polis.

vi) Pergerakan berpusing balik Bergerak berpusing balik bermakna memandu sesebuah kenderaan ke arah yang asal, olahgerak ini termasuk berundur semasa hendak meletak kenderaan, melakukan pusingan U dan melakukan pusingan tiga (3) penjuru.Semua pemandu perlu diingatkan, seseorang pemandu tidak dapat bergerak dengan selamat kecuali dapat mengenalpasti enam (6) kedudukan yang boleh melibatkan kemalangan dua (2) buah kenderaan serta enam (6) keadaan yang boleh mempengaruhinya.

v) Pergerakan ketika memotong dan dipotong Bergerak semasa memotong bermakna perjalanan dalam arah yang sama tetapi pada kelajuan yang berbeza serta mendahului kenderaan yang lain dengan selamat. Olahgerak ini juga sama semasa memotong dan ketika dipotong.

64

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

vii) Pergerakan keluar Bergerak keluar daripada aliran lalulintas bermakna melakukan satu olahgerak untuk berhenti atau meletak kenderaan daripada aliran lalulintas. Olahgerak lain termasuk meninggalkan lalulintas dan susur keluar, keluar dari jalan raya dengan membelok ke kiri atau ke kanan untuk memberhentikan kereta atau berhenti semasa kecemasan. Semua pemandu perlu diingatkan, seseorang pemandu tidak dapat bergerak dengan selamat kecuali dapat mengenalpasti enam (6) kedudukan yang boleh melibatkan kemalangan dua (2) buah kenderaan serta enam (6) keadaan yang boleh mempengaruhinya. Bagaimanakah kedudukan yang dinyatakan tadi boleh menyebabkan kemalangan? KEADAAN 1 . Keadaan Pemandu KEMUNGKINAN Mungkin penglihatan pemandu tidak begitu jelas kerana mengantuk semasa memandu di jalan raya.

2 . Kenderaan

Mungkin enjin kenderaan tiba-tiba mati semasa bergerak untuk melintasi persimpangan jalan. Mungkin pemandu tidak dapat melihat dengan jelas kerana silau matahari pagi semasa bergerak bersama dengan aliran lalulintas lain.

3 . Keadaan Cahaya

Contoh:
1 . Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu bergerak untuk memotong kenderaan lain. 2 . Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu bergerak, ingin meletakkan kenderaan.

65

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 7 KEPUTUSAN/TINDAKAN
Setiap pemandu adalah perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif, ini kerana bagi melayakkan seseorang pemandu untuk membuat keputusan terbaik dan selamat semasa memandu.Pengetahuan serta kemahiran ini diperolehi melalui: i) Memahami Konsep Pemanduan Berhemat itu sendiri iaitu cara memandu untuk mengelakkan kemalangan;

Dengan pengetahuan, kemahiran dan bersikap positif serta mengamalkan ‘Standard Formula’ mencegah kemalangan: D A D A Mengenali bahaya Menganalisa Membuat keputusan Bertindak ‘Define’ ‘Analyse’ ‘Decide’ ‘Act’

ii) Mengenalpasti bahaya’hazards’; iii) Enam (6) kedudukan yang boleh menyebabkan pelanggaran dua buah kenderaan; iv) Enam (6) keadaan kemalangan; yang boleh menyebabkan

Maka barulah seseorang pemandu benar-benar mampu untuk membuat keputusan serta bertindak dengan selamat dan akan dapat menyelamatkan nyawa, masa dan harta. Dengan itu menjadi pemandu yang berhemat dan kompeten.

v) Meningkatkan ‘visual skills’ dan mengamalkan peraturan jarak, peraturan memotong, peraturan mengelakkan kemalangan dari arah hadapan, peraturan di persimpangan dan juga memahami tujuh (7) ciri-ciri olahgerak semasa memandu.

66

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB IV PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN
BAHAGIAN 1 PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN
Semasa berada dalam keadaan kecemasan, pemandu dinasihatkan agar bertenang. Fikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Berikut ada beberapa masalah sewaktu memandu dan cara-cara penyelesaiannya. 1. Brek Gagal Berfungsi Seseorang pemandu menekan injak brek.Tetapi injak brek terus menyentuh lantai, pamkan injak brek dengan segera. Tindakan ini kemungkinan dapat memulihkan tekanan brek. Sekiranya tekanan gagal dipulihkan dan jalan raya selamat, berada dalam gear dan tarikkan brek tangan beransuransur. Kalau boleh, tukar kepada gear rendah dengan menggunakan kuasa pemampatan enjin untuk memperlahankan kenderaan. Sekiranya brek gagal berfungsi ketika berada di atas bukit, bukit curam, atau di mana kenderaan itu membahayakan pengguna jalan raya yang lain, segera carikan objek untuk digesel - semak di tepi jalan, rel adang, termasuk keretakereta yang diletakkan di tepi jalan, kepingan logam yang kemek boleh diperbaiki.

Guna hon dan lampu untuk memberi amaran kepada lainlain pemandu dan pejalan kaki. Mematikan suis pencucuhan membantu tetapi ia amat merbahaya untuk kenderaan bersistem berautomatik dan stereng kuasa Jangan kunci stereng. Kenderaan rbabas 2. Kenderaan Te rbabas Belokan yang mendadak, menukar lorong dengan tiba- tiba atau membrek dengan kasar boleh menyebabkan sesebuah kenderaan itu terbabas terutama di atas permukaan jalan yang basah. Sekiranya bahagian belakang kenderaan terbabas lepaskan pemecut dengan segera dan tekan cekam. Pusingkan stereng mengikut arah bahagian belakang yang terbabas itu. Pemandu kenderaan berkenaan akan lega apabila kenderaan itu berjaya dikawal semula. Kemudian luruskan arah stereng. Jangan gunakan brek dalam usaha ini. Pemecut erlek leka 3. Pemecut Ter lek a t Jika keadaan jalan raya selamat, cuba tarikkan injak pemecut yang terlekat itu dengan hujung kasut anda Sekiranya keadaan tidak mengizinkan, matikan suis pencucuh dan brek untuk memberhentikan kenderaan Mematikan suis pencucuh boleh menyebabkan sistem stereng kuasa dan brek kuasa gagal berfungsi. Kawalan stereng dan brek menjadi masalah. Pegang stereng dengan kuat. Berjaga-jaga supaya stereng tidak terkunci semasa suis pencucuh dimatikan.

67

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jika kenderaan perlu diberhentikan dengan segera atau keadaan jalan raya tidak selamat, biarkan enjin berjalan dan tukar gear dalam keadaan neutral atau tekan cekam. Berhenti segera dan matikan enjin. Enjin yang dibiarkan berjalan boleh memudaratkan enjin itu sendiri, tetapi keadaan ini lebih baik daripada terlibat dengan kemalangan. Pecah 4. Ta y ar Pecah Pegang stereng dengan erat. Jangan belok lebih untuk membetulkan arah stereng. Jika tayar belakang yang pecah, bahagian belakang kenderaan akan menjadi tidak stabil iaitu membelok ke kiri dan ke kanan. Brek perlahan-lahan dan berhati-hati. Perbuatan membrek dengan tiba-tiba mungkin menyebabkan kenderaan berpusing dan sukar untuk dikawal.

5. Lampu Hadapan Kenderaan Ter padam Kenderaan erpadam Jika kejadian ini berlaku ia menghadkan pandangan, amalkan tindakan memegang stereng untuk meluruskan arah pergerakan kenderaan dan brek segera tanpa menyebabkan kenderaan terbabas. Beransur-ansur naik ke atas bahu jalan jauh dari aliran lalu lintas. Hentikan kenderaan segera sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku. Nyalakan lampu isyarat kecemasan supaya pengguna jalan raya yang lain tahu apa yang sedang berlaku. Digalakkan supaya menggunakan peralatan kecemasan yang lain seperti alat pemantul cahaya untuk memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. Kenderaan rbak bakar 6. Kenderaan Te r bakar Biasanya kebakaran pada kenderaan berlaku akibat litar pintas dalam sistem elektrik. Jangan membuang masa. Hentikan kenderaan dengan segera. Matikan sistem pencucuh dan keluarkan penumpang yang berada dalam kenderaan itu. Buka bonet dan umpilkan wayar-wayar yang terbakar jika boleh. Wayar-wayar mudah digantikan berbandingkan dengan nilai sebuah kenderaan.

Naik ke atas bahu jalan perlahan-lahan ke kawasan yang rata dan selamat untuk menukar tayar. Jangan menukar tayar dalam kawasan merbahaya. Sentiasa nyalakan lampu isyarat kecemasan atau alat-alat amaran kecemasan yang lain.

68

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Gunakan alat pemadam api atau tahan kenderaan lain untuk mendapat bantuan. Jika tiada alat pemadam api, cuba padamkan api itu dengan kain atau gebar yang tebal. Jangan dipegang wayar-wayar yang terbakar dengan tangan tanpa alas. Kebakaran berkaitan elektrik adalah serius. Sekiranya api tidak dapat dikawal, hendaklah tinggalkan kenderaan sebelum tangki minyaknya meletup. 7. B onet Terbuk a Bonet erbuk buka Brek beransur-ansur. Naik ke atas bahu jalan. Lihat melalui tingkap untuk panduan memandu. Sentiasa pastikan bahawa bonet ditutup rapat selepas kenderaan diservis.

Jika kenderaan terhenti dalam arus lalu lintas di selekoh, di puncak bukit atau lain-lain lokasi yang boleh mendatangkan bahaya, keluarkan penumpang jauh dari aliran lalu lintas. Jangan halang lampu belakang kenderaan dengan berdiri atau melakukan kerja-kerja lain di belakang kenderaan. Pastikan alat-alat kecemasan diletakkan dalam jarak 5 meter di belakang kenderaan. Angkatkan bonet dan dapatkan bantuan.

8.Ter erpaksa Ber henti erhen Atas Lebuhr ebuhra 8.Terpaksa B er henti Di Atas Lebuhra y a Beri isyarat dan susur keluar ke tepi lebuhraya perlahanlahan. Nyalakan lampu hadapan yang rendah di waktu senja, malam atau waktu hujan. Nyalakan lampu sebelah dalam kenderaan dan lampu isyarat kecemasan.

9. Menghadapi Sesuatu Kemalangan Perancangan dan pengetahuan adalah mustahak dalam tindakan mengelak kemalangan dari arah hadapan - di mana kemalangan yang paling dahsyat. Brek sekuatnya. Had laju yang rendah mengurangkan daya impak. Hala ke arah bahu jalan di sebelah kiri dan keluar dari jalan raya.Bunyikan hon, nyalakan lampu hadapan.

69

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jika kenderaan di hadapan masih menuju ke arah yang sama, masuk ke dalam parit atau kawasan lapang di sebelah kiri. Jangan cuba membelok ke sebelah kanan, kerana pemandu kenderaan itu mungkin tersedar dan melanggar kenderaan anda. Kenderaan 10. Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air

Adalah mustahak hanya seorang sahaja mengawal keadaan. Tingkap-tingkap dapat diturunkan dengan mudah, melainkan tingkap kuasa. Jadi turunkan tingkap-tingkap itu dengan segera. Pecahkan kaca tingkap dengan benda yang keras atau ditendang dengan kaki. Adalah sukar untuk membuka pintu di bawah tekanan air. Baki udara biasanya terkumpul di dalam kenderaan. Jika kenderaan itu menjunam ke hadapan, udara akan terkumpul di bahagian belakang berhampiran bumbung. Tunggu sehingga tekanan menjadi seimbang. Kemudian buka pintu dan keluar segera. Kaca Skr Pecah 11. Kaca Sk r in Pecah Perlahankan kenderaan. Jenguk melalui tingkap dan berhenti di tempat yang selamat. Kalau boleh rentangkan gebar atau kain atas papan pemuka dan letakkan serpihan kaca atas gebar atau kain tersebut. Buatkan satu lubang pada kaca skrin. Pemandu kenderaan hendaklah melindungi mata dengan memakai kaca mata. Gantikan kaca skrin yang pecah dengan segera

Terjunam di dalam air adalah tragedi yang tidak dapat dijangka. Kejadian ini boleh menyebabkan panik. Ada beberapa tip yang telah dibuktikan melalui beberapa ujian. Sesebuah kenderaan dengan tingkap dan pintu tertutup akan melampung selama 3 hingga 10 minit. Cara yang baik untuk keluar ialah melalui tingkap. Setengah pakar berpendapat supaya membuka tingkap segera dan keluarkan kanak-kanak dahulu. Mereka akan timbul di permukaan air. Ada juga yang berpendapat supaya membentuk satu rangkaian manusia dan keluar melalui tingkap kenderaan.

70

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

12. Enjin Kenderaan T idak B oleh Dihidupkan Kenderaan Boleh Dihidupkan a) Jika Bukan Akiba ibat Min iny Jik a Bukan Ak ibat Kehabisan M iny ak Jika kenderaan berautomatik, letakkan dalam neutral. Tolakkan tuil gear dari satu posisi ke satu posisi. Cara ini mungkin boleh membebaskan suis keselamatan. Padamkan radio, lampu-lampu dan lain-lain punca elektrik untuk mengurangkan saliran kuasa letrik dari bateri. Rehatkan bateri seketika. Tekankan pemecut separuh untuk menyambarkan cok automatik. Nyalakan pencucuh sehingga enjin dapat dihidupkan atau selama 5 hingga 10 saat. Jika enjin masih tidak boleh hidup, mungkin enjin telah dibasahi oleh petrol. Tunggu 2 hingga 3 minit. Tekan pemecut hingga mencecah lantai dan biarkan dalam posisi itu. Hidupkan enjin. Jangan pamkan pemecut, ia akan menyebabkan enjin terlalu basah dengan petrol. Apabila enjin hidup biarkan sehingga 30 saat sebelum berjalan. Jika enjin masih tidak boleh dihidupkan, dapatkan bantuan mekanik.

-

13. Kerosakan Pada Kenderaan Kerosakan mungkin disebabkan oleh:i) Kehabisan minyak ii) Pemanasan lebih iii) Punca elektrik iv) Karburetor basah v) Pencucuh basah vi) Kotoran pada sistem pembakaran vii) Tali kipas putus a ) Kehabisan Minyak Periksa tolok minyak. Jika bacaannya “E” atau “Empty” isikan minyak. b) Pemanasan Lebih Penunjuk suhu akan menyala. Berhenti segera dan matikan enjin. Angkat bonet supaya enjin dapat menyejuk Jangan sentuh penutup radiator. Setelah radiator berhenti mengewap, tunggu setengah jam lagi. Kemudian buk akan penutup dan tambah air. Periksa sistem penyejuk untuk mengesan talian putus atau saluran yang bocor. Sistem penyejuk hendaklah diperiksa segera, termasuk jangka suhu dan penutup penyinar. c ) Kerosakan Sistem Elektrik Biasa berpunca daripada fius terbakar, pendawaian putus atau terminal bateri kotor. Jika kesemua sistem gagal dihidupkan, puncanya ialah pada bateri. Tanggalkan kabel bateri dan bersihkan terminal bateri.

-

-

-

-

71

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

d) Bau Petrol Bermakna Enjin Dibanjiri Dengan Petrol Tanggalkan penapis udara dan bukakan penyelak. Hidupkan enjin. Enjin akan menjadi kering dan dapat dihidupkan. Palam pencucuh dan kabel-kabel serta litar pencucuh yang basah hendaklah dikeringkan dengan kain pengelap. Sistem pencucuh yang basah menyebabkan enjin sukar dihidupkan. Sekiranya sistem pembakaran tersumbat dengan kotoran, tanggalkan penapis udara. Kotoran boleh dibuang dengan meletakkan telapak tangan atas karburetor sambil seorang pembantu menghidupkan pencucuh. Jika tali kipas putus, ikatkan stokin nylon atau tali yang sesuai sebagai gantian. enukar 14. M enukar Ta y ar Apabila tayar bocor dalam perjalanan, kawal stereng dan pandu keluar dari jalan raya. Jangan tekan brek. Tarik brek tangan. Letakkan batu atau pengadang di bawah tayar pepenjuru dengan tayar yang bocor. Keluarkan bicu/ jak,sepana dan tayar ganti. Tanggalkan tudung tayar dengan pemutar skru. Longgarkan nat sebelum kenderaan dibicukan. Letakkan bicu di atas permukaan tanah yang keras dan pamkan bicu sehingga tayar kenderaan dinaikkan ke paras 10 sm.

Tanggalkan nat dan letakkan ke dalam tudung tayar supaya nat tidak kehilangan. Tanggalkan tayar yang bocor itu dan pasangkan tayar ganti serta skru semula nat tetapi tidak ketat. Turunkan kenderaan. Ketatkan semua nat dengan sepana dan pasang semula tudung tayar.

Amaran :Jangan masuk di bawah kenderaan yang sedang dibicukan.
I5.Pe rala alatan Kecemasan I5.Pe rala tan Kec emasan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Alat-alat pemantul cahaya Kotak ubat dan buku panduan Lampu suluh Alat pemadam api jenis kering Bicu dan sepana Kabel pelompan Tali untuk tunda Alat pemutar skru Sepana palam pencucuh Pelbagai jenis sepana Playar Penyembur untuk menanggalkan kotoran Tali kipas kecemasan Satu bekas mengandungi air bersih

72

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 MEMANDU LEBUHRA MEM ANDU DI LEBUHR AYA
Pendahuluan Memandu di lebuhraya adalah lebih mudah dan selesa. Walau bagaimanapun bagi pemandu yang tidak pernah menggunakan lebuhraya, mungkin akan mengalami satu pengalaman yang baru. Kemalangan yang berlaku di lebuhraya disebabkan sikap pemandu yang mengambil mudah semasa memandu dilebuhraya dengan memandu secara laju tanpa memikirkan soal keselamatan. Pemandu haruslah bijak untuk bertindak pantas ketika kecemasan semasa memandu di lebuhraya. Misalnya terjadi pemandu panik dan mereka tidak pasti apa yang harus dibuat, walaupun mereka mempunyai pengalaman memandu bertahun-tahun. Apa yang penting adalah pemandu yang memandu di lebuh raya perlu mengubah anggapan bahawa lebuhraya bukanlah tempat untuk memandu dengan laju atau bertindak dengan sesuka hati. la lebih merupak an satu kemudahan bagi keselesaan pemandu-pemandu kenderaan. Berikut beberapa garis panduan yang perlu diketahui sebelum dan semasa memandu: Sebelum Memandu 1) Perkara asas yang perlu ialah pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Pemanduan di lebuhraya

memerlukan kenderaan yang ‘baik’ di mana kenderaan tersebut perlu dijaga dan diservis mengikut jadual. 2 ) Tayar mestilah diisi dengan tekanan angin yang betul dan berada dalam keadaan baik. Untuk perjalanan yang jauh atau apabila muatan kenderaan penuh, gunakan tekanan tayar yang tinggi. 3 ) Pastikan pemandu selesa dengan tempat duduk dan juga dengan tali pinggang keledar. Elakkan cuba menyelaras/ membetulkan tempat duduk ketika pemandu sedang memandu kerana ia boleh mengganggu tumpuan pemandu. 4 ) Jangan menggantung tuala atau pakaian pada pintu dengan usaha untuk mengelakkan cahaya. Ini akan menghadkan pandangan belakang dan tepi pemandu. Jika ingin mengelakkan cahaya matahari, gunakan skrin penahan cahaya yang dijual di kedai assesori kenderaan. 5 ) Berpakaian ringkas, selesa dan berkasut. Elakkan memakai selipar kerana ia mungkin tersekat antara brek atau pedal pemecut. Jika pemandu berasa lebih selesa tanpa memakai kasut, pilih sandal yang mengikat kukuh pergelangan kaki. 6 ) Jangan membawa terlalu ramai penumpang. (Maksima: 4 orang dewasa, termasuk pemandu atau 5 orang termasuk seorang kanak-kanak di dalam kereta) atau terlalu banyak barang-barang. Pemandu tidak akan selesa jika kereta yang di pandu terlalu berat.

73

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 ) Pastikan setiap orang termasuk kanak-kanak memakai tali pinggang keledar dan pintu telah dikunci dengan selamat. Gunakan kunci khas untuk kanak-kanak jika ada kanakkanak di dalam kereta. 8 ) Adalah dinasihatkan untuk membawa bersama-sama alat kelengkapan untuk menghadapi kecemasan seperti lampu suluh dan payung. Semasa Memandu 1 ) Perhatikan had laju dan memandulah antara had yang dibenarkan. Had kelajuan maksima yang tertera di lebuhraya ialah 110 km/j dan tidak semestinya memandu dengan kelajuan yang maksima tersebut, adalah dinasihatkan mengikut kelajuan yang sesuai. 2 ) Sangat penting bagi pemandu untuk perhatikan semua tanda-tanda isyarat yang dipamerkan di lebuhraya yang menunjukkan perubahan had kelajuan yang sesuai. 3 ) Berhenti dan berehatlah di perhentian sebelah berikutnya. Tidak dibenarkan berhenti di lorong kecemasan kecuali ketika kecemasan kerana tindakan ini merbahaya dan menyalahi undang-undang. 4 ) Perhatikan tanda isyarat lalulintas yang dipamerkan berhampiran hentian sebelah atau persimpangan. Perlahankan kenderaan semasa menghampiri hentian sebelah atau persimpangan kerana mungkin ada pemandu yang memperlahankan kenderaan untuk berhenti atau keluar dari lebuhraya pada persimpangan jalan.

5 ) Berhati-hati juga terhadap kereta yang keluar dari hentian sebelah atau kereta yang masuk ke lebuhraya dari persimpangan. 6 ) Lihat kepada pengukur suhu dan penunjuk yang lain untuk memeriksa suhu dan keadaan minyak enjin dan bateri. 7 ) Hendaklah sentiasa memandu di sebelah kiri (lorong di sebelah luar) lebuhraya. Lorong sebelah dalam hanya untuk memotong. Jangan jadi pemandu yang pentingkan diri sendiri. 8) Jika jalan mempunyai tiga lorong, lorong luar untuk memandu perlahan, lorong tengah untuk memandu laju dan memotong, manakala lorong sebelah dalam untuk memotong sahaja. Jangan terus memandu di lorong sebelah dalam. 9 ) Papan tanda juga menunjukkan jarak destinasi. Ini akan membantu pemandu membuat keputusan sama ada harus berhenti di hentian sebelah yang berikutnya untuk berehat, makan atau pergi ke tandas. Adalah tidak bijak untuk memandu berterusan melebihi dua (2) jam.Pemandangan yang sama sepanjang lebuhraya boleh menyebabkan menjadi bosan dan berasa mengantuk. 10) Gunakan lampu besar untuk memberi amaran kepada kereta hadapan supaya bergerak ke lorong luar jika kenderaan tersebut bergerak perlahan. Pemandu hendaklah bergerak ke lorong luar sekira-nya terdapat

74

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

kenderaan di belakang anda hendak ke lorong dalam. Kenderaan tersebut mungkin melampaui had kelajuan yang ditetapkan, tetapi janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan seperti menghimpit kenderaan kepada pembahagi jalan. 11) Kadangkala terdapat pemandu yang menggunakan lorong perlahan sehingga/walaupun telah banyak kereta memotongnya. Ini akan menyebabkan kereta berbaris di belakang dan tidak boleh bergerak lancar sehingga kenderaan itu bergerak ke lorong perlahan. Sentiasa nyalakan lampu isyarat sebelum memotong atau menukar lorong. Pemandu mungkin merasakan tindakan tersebut tidak perlu apabila tidak kelihatan kereta di belakang. Walau bagaimanapun, pemandu mestilah ingat bahawa pandangan belakang dan sisi terdapat kawasan yang tidak dapat dilihat yang tidak memungkinkan untuk anda melihat kenderaan. Tetapkan jarak yang munasabah dari kereta hadapan. Gunakan peraturan 2 saat. Ini akan memberi masa yang cukup untuk bertindak jika kereta di hadapan berhenti tiba-tiba atau mengalami kerosakan. Jangan sesekali memasang lampu ‘hazard’ semasa memandu. Pasangkan lampu besar dan lampu belakang jika hari hujan. Terdapat pemandu kenderaan mempunyai tanggapan yang salah 15)

terhadap penggunaan lampu ‘hazard’, la hanya digunakan untuk memberi amaran bahawa kepada pemandu kenderaan yang lain dan seharusnya digunakan apabila kereta itu berhenti, terutama apabila berhenti di lorong kecemasan. Walau bagaimanapun, pemandu diingatkan bahawa lorong kecemasan hanya untuk keadaan kecemasan, Berhenti di lorong kecemasan untuk menjawab atau membuat panggilan telefon adalah salah. Jika perlu menjawab panggilan penting, beritahu kepada rakan yang membuat panggilan tersebut bahawa anda akan menghubunginya apabila tiba di hentian sebelah yang terdekat. Berhati-hati terhadap kereta yang berhenti di lorong kecemasan. Ini kerana kadang-kadang pemandu kenderaan tersebut akan membuka pintu tanpa mempastikan kenderaan yang datang dari arah belakang. Berhati-hati juga terhadap pemandu motosikal yang berhenti di bawah jambatan ketika hari hujan. Merancang perjalanan adalah penting jika tidak biasa memandu di lebuhraya, elakkan memandu pada waktu malam atau pada musim hujan.

12)

16)

13)

17)

14)

75

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

18) Memandu pada waktu tengahari amat memenatkan. Oleh itu, pastikan pemandu mempunyai rehat yang cukup sebelum memandu. Berehatlah di perhentian sebelah selepas dua (2) jam perjalanan. Keluar daripada kereta dan lakukan sedikit senaman regangan, tarik nafas dan memandu semula apabila telah bersedia. S elepas memandu Selepas menamatkan perjalanan terutamanya perjalanan jauh, pemandu dinasihatkan memeriksa semula keadaan kenderaan, air bateri, sistem penyejuk, minyak enjin, tekanan angin tayar dan kerosakan-kerosakan kecil pada komponen kenderaan mungkin berlaku. Perbetulkan atau baikpulih semula kerosakan mempastikan keadaan yang baik sentiasa terpelihara. bagi

76

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 ALAM MEMANDU PAD ADA AKTU MALA MEMANDU PADA WAK TU MALAM
Memandu pada waktu malam terutama untuk perjalanan yang jauh selalunya menjadi kegemaran/pilihan ramai pemandu. Ini adalah kerana memandu pada waktu malam lebih tenang dan kurang penat berbanding memandu pada waktu siang hari yang biasanya sentiasa sibuk. Namun begitu, tidak ramai pemandu mahu memandu pada waktu malam. Ini berkemungkinan sama ada disebabkan mempunyai penglihatan yang kurang jelas/kabur atau tidak yakin kepada keadaan yang gelap. Jika pemandu menghadapi masalah penglihatan semasa memandu pada waktu malam, ini boleh diatasi dengan menggunakan cermin mata atau ‘kanta pembetul’. Memang tidak dinafikan mempunyai penglihatan yang baik adalah sangat perlu untuk memandu dalam mana-mana keadaan sekalipun. Ini kerana ia merupakan satu aset penting untuk keselamatan semasa memandu. Sekiranya pemandu tidak nampak disebabkan oleh silauan dari lampu kereta ini boleh diatasi dengan memakai kaca mata khas anti-silauan. Jika pemandu risau atau tidak berkeyakinan memandu pada waktu malam, hendaklah mengatasinya sendiri. Pemandu harus berani dan cuba memandu pada malam hari dengan ditemani oleh rakan/kawan.

Rakan yang menemani tersebut perlu mempunyai kemahiran dan pengalaman memandu yang baik. Lakukanlah selalu sehingga benar-benar yakin bahawa pemandu boleh memandu pada waktu malam. Jika pemandu bimbang sekiranya kereta dipandunya mengalami kerosakan pada waktu malam dan mungkin tiada bengkel untuk membaiki kereta pada masa tersebut, langkah yang terbaik untuk mengatasinya ialah mempastikan kereta/ kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Satu tindakan yang bijak ialah tidak memandu jika ada sesuatu yang tidak kena dengan kenderaan yang dipandu. Sistem lampu yang baik sangat penting apabila memandu pada waktu malam. Lampu besar hendaklah berkeadaan baik dan diselaraskan dengan betul agar ia benar-benar berfungsi dengan baik. Satu langkah yang baik, pemandu harus periksa semua lampu, termasuk lampu penunjuk dan ‘lampu (hazard)’ dengan meminta rakan memeriksa sekeliling kenderaan ketika pemandu menguji fungsi sesuatu lampu. Anda harus ingat, lampu besar sebenarnya adalah ‘mata’ untuk memandu pada waktu malam dan cahaya yang lemah adalah seperti orang yang mempunyai penglihatan yang lemah/kabur. Ketidakberkesanan fungsi lampu sangat merbahaya kepada orang lain.

77

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Bagaimana dengan lampu ekor/belakang? la juga penting untuk pemandu kenderaan yang mengekori. Pastikan ia berfungsi supaya pemandu dari belakang dapat melihat kenderaan dengan jelas. Kedua-dua lampu belakang/ekor seharusnya berfungsi dalam keadaan yang baik. Adalah sangat merbahaya, jika memandu dengan hanya satu lampu besar atau lampu belakang/ekor ketika memandu pada waktu malam, terutamanya apabila memandu di jalan yang tiada lampu jalan. Oleh kerana itu, amat penting untuk tidak menganggap satu lampu besar atau lampu ekor yang menuju ke arah depan kenderaan ialah motosikal. Ini mungkin menjadi salah anggapan dan ia sangat merbahaya. Oleh itu sentiasa berhatihati dalam membuat penilaian. Apabila memandu pada waktu malam adalah dinasihatkan untuk memandu pada jalan raya yang biasa melaluinya atau jalan raya yang mempunyai lampu jalan yang baik. Sebenarnya kebanyakan kemalangan yang berlaku pada waktu malam adalah disebabkan oleh lampu yang Iemah/tidak baik, lubang-lubang yang terdapat di atas jalan atau pemandu yang tidak biasa dengan sesuatu jalan raya tersebut. Pemandu juga dilarang menggunakan lampu tinggi apabila mengekori kenderaan lain. Cahaya kenderaan anda akan memantul melalui cermin pandang belakang kereta di hadapan dan menyilaukan mata pemandu kenderaan di hadapan.

Jika tidak dapat melihat disebabkan oleh lampu kereta yang datang dari arah hadapan, ‘Klip’kan lampu tinggi sekali untuk mengingatkan pemandu kereta di hadapan supaya memadamkan lampu besar. Jika kereta tersebut datang dari belakang, berikanlah isyarat/tanda dengan tangan. Walau bagaimanapun jika kereta tidak bertindak balas dengan merendahkan lampu besar, perlahankan kenderaan serta merta dan biarkan kenderaan tersebut melepasi atau memotong. Walaupun ini membangkitkan kemarahan, seharusnya anda tidak melakukan perkara yang sama kepada pemandu tersebut apabila berada di belakang keretanya. Pemandu dijangka memasang lampu kereta apabila hari mulai gelap. Pertamanya, harus memasang lampu tepi apabila hari mulai gelap atau apabila anda menyedari keadaan penglihatan anda mulai berkurangan disebabkan oleh keadaan gelap. Jangan gunakan lampu kabus atau lampu memandu tambahan ketika memandu di dalam bandar. Lampu-lampu tersebut terlalu cerah dan mempunyai ketajaman yang tinggi. Adalah dinasihatkan agar lampu-lampu tersebut berkongsi suis dengan lampu tinggi. Anda mungkin terlupa memadamkannya jika suis lampu-lampu itu berasingan.

78

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Kemalangan mungkin berlaku jika terlupa memadamkan lampu-lampu tambahan apabila ada kereta datang dari arah hadapan. Anda mungkin perlu menyelaras lampu besar apabila kereta tersebut membawa muatan yang berat di dalam tempat meletak barang di belakang kereta. Bahagian hadapan mungkin lebih tinggi disebabkan muatan di belakang lebih berat dan lampu besar tidak akan menyuluh di atas jalan. Jangan lupa untuk menyelaras semula lampu besar kepada ketinggian biasa apabila muatan telah dikeluarkan dari tempat letak barang. Kereta putih selalunya lebih mudah dilihat dengan jelas di waktu malam berbanding dengan kereta berwarna gelap. Pemilik kereta berwarna gelap adalah dinasihatkan melekatkan stiker pemantul di belakang kereta mereka untuk lebih mudah dilihat. Kereta yang selalu dicuci dan bersih adalah lebih mudah nampak dibandingkan dengan kereta yang kotor. Pastikan kereta bersih terutamanya pada skrin kaca dan pintu. Nyalakan lampu isyarat dan lampu ‘hazard’ apabila perlu. Padamkan segera selepas digunakan. Demikian juga lampu brek. Jangan letakkan kaki pemandu di atas pedal brek jika pemandu tidak membrek. Cahaya cerah yang berterusan dari lampu brek boleh menggangu pemandu di belakang.

Apabila memandu pada waktu malam seseorang pemandu tidak boleh melihat bahaya sebagaimana semasa memandu pada waktu siang hari, kerana seseorang pemandu mempunyai masa yang terhad untuk membuat keputusan. Antara faktor utama yang menyebabkan kemalangan pada waktu malam:a) Faktor-faktor manusia b) Faktor-faktor fizikal 1 ) Faktor-faktor Manusia i) englihatan P englihatan Pemandu yang memandu pada waktu malam tidak boleh melihat sejelas yang dilihat ketika memandu pada waktu siang. Mata seseorang pemandu memerlukan masa untuk menyesuaikan penglihatan semasa melihat ketika lampu rendah. ii) S i l a u Pemandu juga boleh rabun seketika dengan cahaya yang terlalu terang. Seseorang pemandu mungkin memerlukan beberapa saat untuk pulih daripada silauan. Jika 2 saat berlaku dalam keadaan rabun akibat silauan boleh menjadi bahaya. Oleh itu jangan melihat secara tepat ke arah cahaya yang begitu terang apabila memandu. Lihatlah ke sebelah kiri jalan bagi mengelakkan terkena silauan cahaya. kur urang berw iii) L etih dan kurang berw aspada Letih dan kurang berwaspada akan menimbulkan masalah yang lebih serius semasa memandu pada waktu malam.

79

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

I n i k e r a n a p a d a w a k t u m a l a m l a z i m n ya m a s a s e s e o r a n g itu untuk tidur. Pemandu tidak dapat melihat bahaya atau bertlndak sepantas pada waktu siang, maka kemungk inan k e m a l a n g a n p a d a w a k t u m a l a m a d a l a h t i n g g i . S ek i r a n y a pemandu mengantuk, langkah yang selamat ialah berhenti seketik a untuk tidur. 2 . Faktor-faktor Fizikal 2. i) i ) Lampu jalan yang kurang terang Pada siang hari selalunya cahaya yang terang cukup untuk melihat dengan begitu jelas. I ni tidak terjadi pada malam hari, terdapat lampu jalan yang terang dan ada yang kurang t e r a n g. Ma k a b a n y a k p e l a n g g a ra n s e r i n g b e r l a k u p a d a waktu malam hari yang boleh melibatkan pejalan kaki, b a s i k a l a t a u b i n a t a n g. i i ) E l a k s i l a u a n d a ri k e n d e ra a n a ra h h a d a p a n Jangan lihat ke arah cahaya lampu kenderaan yang datang d a r i a ra h h a d a p a n . L i h a t k e a ra h k i r i j a l a n a t a u l o r o n g sebelah kiri bagi mengelakkan silauan. i i i ) G u n a ka n l a m p u t i n g gi a p a b i l a p e rlu lu Ramai pemandu sentiasa menggunakan lampu yang rendah. Ini boleh memberikan keupayaan jarak penglihatan y a n g l e b i h d e k a t s e m a s a m e l i h at k e h a d a p a n . G u n a k a n l a m p u t i n g g i a p a b i l a i a s e l a m a t . L a m p u t i n g gi b o l e h digunakan kecuali jika pemandu berada lebih dari 100 meter d e n g a n k e n d e ra a n d a r i a r a h h a d a p a n at a u s e m a s a mengekori sesebuah kenderaan yang jara knya 100 meter.

i v ) Jangan memandu ketika mengantuk Kebanyak an pemandu tidak menyedar i apabila ia akan tertidur semasa memandu. Jika rasa mengantuk elok berhenti seketika daripada memandu kerana ketik a itu pemandu berada di dalam keadaan yang paling bahaya. Langkah yang bijak ialah tidur sebentar.

Gunakan lampu rendah semasa mengikut kenderaan lain.

Gunakan lampu rendah semasa bertembung dengan kenderaan lain.

80 80

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB V KESIHAT DA KEPERLU KEPERLU AN KESIHATAN D A N KESELA M ATAN PEM ANDU KESELAM PEMANDU
BAHAGIAN 1 PEMANDU KESIHAT DAN KESELAM KESIHATAN D AN KESELA M ATAN PEM ANDU
1.Pandangan Pandangan yang jelas adalah perlu ketika memandu. Jika tidak dapat melihat dengan jelas, adalah sukar bagi seseorang pemandu untuk mengagak jarak atau sesuatu rintangan. Oleh sebab itu perlulah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Pemandu juga perlu melihat melalui ekor anak mata. Ini membolehkan seseorang pemandu mengagak kereta yang bergerak perlahan di sebelah apabila mata tertumpu di jalan raya hadapan. Kita mungkin dapat melihat dengan jelas tapi masih tidak dapat mengagak jarak kenderaan. Mengagak jarak kenderaan dengan baik adalah penting untuk mengetahui berapa jauh kenderaan kita dengan kenderaan yang lain. Kebanyakan orang yang dapat melihat dengan jelas pada siang hari mungkin akan menghadapi masalah penglihatan pada waktu malam. Setengah orang pula menghadapi masalah penglihatan sewaktu cahaya yang malap. Terdapat juga orang yang bermasalah dengan lampu yang terang, yang boleh menyilaukan mata.

Penting bagi setiap pemandu untuk mendapatkan pemeriksaan mata setiap tahun atau dua tahun sekali. Seseorang mungkin tidak mengetahui keadaan atau kadar penglihatan kecuali menjalankan pemeriksaan mata. 2. Pendengaran Semua orang menyedari bahawa pendengaran yang baik itu adalah penting untuk memandu. Pendengaran dapat memberitahu amaran bahaya seperti bunyi hon, siren atau bunyi geseran daripada tayar. Kadangkala hanya mendengar tetapi tidak dapat melihat kerana ia tidak di dalam kawasan penglihatan (blind spot). Sesetengah orang yang mempunyai pendengaran baik gagal untuk mendengar dengan jelas jika diganggu oleh radio, CD atau kaset yang bising di dalam kenderaan. Perlahankan bunyinya dan pastikan satu daripada tingkap kenderaan dibuka untuk mendengar keadaan di luar. Semasa memandu, jangan menggunakan telefon mudah alih. la akan mengurangkan penumpuan kita terhadap pemanduan. Situasi ini merbahaya kepada diri kita dan juga orang lain. Masalah pendengaran sama seperti masalah penglihatan yang tidak baik, ia boleh datang secara tiba-tiba tanpa disedari. Pemandu yang tahu dirinya cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran, perlu menyesuaikan diri dan bergantung sepenuhnya kepada kebolehan penglihatan mereka.

81

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

3. W aspada Apabila berada dalam keadaan keletihan, perlulah berwaspada. Kebiasaannya badan terasa mengantuk pada waktu malam dan pemandu perlu berwaspada pada waktu malam, terutamanya selepas tengah malam. Pemandu mungkin tidak dapat melihat bahaya di hadapan atau mengambil tindakbalas dengan cepat, jadi peluang untuk terbabas adalah tinggi. Jika terlalu mengantuk, cara yang paling selamat ialah dengan memberhentikan kenderaan di tepi jalan raya dan tidur sebentar. Jika tidak, risiko nyawa pemandu dan yang lain amat bahaya. Untuk menghindarkan keletihan dalam perjalanan yang jauh:Dapatkan rehat yang panjang sebelum memulakan perjalanan. Sekurang-kurangnya tidur seperti biasa pada waktu malam sebelum memandu. Jangan ambil sebarang dadah (ubat-ubatan) kerana ia akan menyebabkan berasa mengantuk. Biarpun sebelum memandu pada waktu malam. Jangan memandu terlalu lama. Memandu berterusan tanpa berhenti di perjalanan yang jauh adalah merbahaya jika pemandu letih dan mengantuk. Biasanya pemandu perlu berhenti berehat setelah memandu selama dua (2) jam perjalanan. Elakkan memandu di lewat malam. Keadaan tersebut adalah sesuai untuk tidur. Berhentilah sebentar, biarpun tidak letih. Memandulah secara bergilir-gilir untuk mengelakkan kepenatan.

-

Pastikan kita memerhati setiap bahagian jalan raya dan lihat pada objek yang dekat dan jauh, kiri dan kanan Cuba makan sesuatu seperti kacang, gula-gula getah dan menyanyi bersama-sama radio. Turunkan tingkap dan dapatkan sedikit udara luar.

-

-

Peruba erubatan 4. Perubatan Adalah penting untuk diingatkan bahawa semua ubatubatan yang dibeli di kedai ubat, atau di klinik boleh menyebabkan bahaya jika digunakan tanpa mendapat nasihat daripada pakar perubatan atau doktor. Ubat yang dibeli di kedai ubat seperti ubat pening kepala, selsema dan lain-lain boleh menyebabkan mengantuk dan memberi kesan terhadap kecekapan memandu dan oleh sebab itu ikutlah arahan dengan baik tentang sukatan dan kesan sampingan. Ambil perhatian yang lebih terhadap amaran mengenai sukatan sama ada perlu atau tidak mengambil ubat selanjutnya. Seseorang pemandu tidak dibenarkan memakan pelbagai ubat dalam satu masa kecuali telah mendapat nasihat daripada doktor. Jika terpaksa memakan ubat sebelum memandu, tanyalah dahulu kesan sampingan ubat tersebut daripada doktor berkenaan. la adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap pemandu untuk mengetahui kesan sampingan daripada ubat yang diambilnya.

-

-

-

82

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5. Kesiha tan dan Emosi Kesihatan Sifat-sifat emosi sama ada tenang, gelisah, gugup atau kepanasan akan memberi kesan terhadap seseorang semasa memandu. Jangan biarkan perasaan-perasaan ini mempengaruhi semasa memandu. Gunakan segala kemahiran menilai, pengalaman, sifat sopan santun dan peraturan memandu dengan selamat, sebaik yang mungkin. Sesetengah keadaan umpamanya masalah pandangan mata yang kabur, sakit jantung, diabetes dan gila babi akan menjejaskan pemanduan. Bincangkan keadaan dan kesihatan kita dengan doktor dan ikut segala nasihatnya. Kita juga harus memaklumkan kepada pihak yang berkenaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan tentang sesuatu keadaan anda sebelum mendapatkan lesen memandu. Jangan memandu apabila perasaan terganggu atau ketika sakit. Seseorang pemandu hendaklah tahu masa yang paling sesuai untuk memandu dan juga hendaklah sedar keadaan-keadaan penumpang yang boleh menggangu semasa memandu. Jika kita berada dalam keadaan sihat bolehlah membuat keputusan dengan baik dan dapat menerima nasihat-nasihat pemanduan yang baik dari rakan-rakan tetapi sekiranya perasaan dan kesihatan terganggu, mungkin sukar atau lambat untuk membuat keputusan ketika memandu.

Beberapa perkara penting untuk peringatan : Jika sakit atau penat jangan memandu. Jangan memandu selepas meminum minuman keras atau memakan ubat. Jangan menunggang bersama-sama dengan seseorang yang meminum minuman keras atau memakan ubat. Emosi, sama ada sedang marah atau bimbang boleh menyebabkan kita memandu dalam keadaan tidak selamat. Adalah salah memandu dalam cahaya lampu kereta yang malap.

-

-

-

6. Pemeriksaan Doktor Walaupun laporan pemeriksaan doktor bukanlah sesuatu yang diperlukan ketika mendapatkan lesen memandu, namun begitu adalah lebih baik sekiranya seseorang pemohon mengadakan pemeriksaan kesihatan. Ini dapat membantu mengesan sebarang penyakit yang mungkin dihidapi dan mungkin boleh menjejaskan keupayaan memandu. Walaupun demikian bagi pemandu yang ingin mendapatkan lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) perlu menjalani pemeriksaan doktor. Ini penting kerana sebagai seorang pemandu kenderaan perkhidmatan awam hendaklah berada di dalam keadaan yang cukup sihat bagi menjamin keselamatan penumpang.

83

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7 . Sik ap dan Keselamatan Sikap Keselamatan Pemandu seharusnya mempunyai sikap yang baik dan mengikut segala peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam usaha menjadi pemandu yang bertimbangrasa. Pemandu sepatutnya tidak hanya menunjukkan kemahiran memandu sahaja tanpa berkelakuan sopan dan bertimbang rasa ketika di jalan raya. Walau bagaimanapun kemahiran dan pengalaman memandu memerlukan masa untuk menguasainya. Pemandu yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu untuk membentuk sikap dan tingkahlaku yang baik ke arah pemanduan yang selamat. Di sini ada beberapa ciri-ciri pemandu yang baik dan harus diikuti:anggungjaw a ) Tanggungja w ab Sama seperti seorang juruterbang dalam kapal terbang, pemandu juga bertanggungjawab terhadap keselamatan penumpang di dalam kereta sebagaimana menjaga keselamatan diri sendiri. Kita mesti bertanggungjawab terhadap semua pengguna jalan raya yang lain seperti kanak-kanak, orang tua, orang cacat, penunggang basikal dan juga binatang. Bertanggungjawab juga membawa maksud, bersedia untuk bertolak ansur dengan semua pengguna jalan raya yang lain dalam pelbagai keadaan ataupun situasi. Harus diingat bahawa bukan hanya kita seorang sahaja pengguna jalan raya tetapi semua orang berhak menggunakannya.

Harus diingat juga bahawa bertanggungjawab terhadap perkara yang berlaku daripada sebarang keputusan diambil atau gerak yang dilakukan. Ini adalah satu tanggungjawab bagi setiap pemandu untuk memastikan memandu dengan selamat. b) Penumpuan Seseorang pemandu perlu memberi tumpuan 100% ketika memandu. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, jika fikiran melayang walaupun sesaat. Jangan memandu, terutamanya untuk perjalanan yang jauh sekiranya tidak sihat, letih atau berada dalam keadaan marah, runsing atau jika mengalami ketegangan. Sesetengah pemandu yang suka mengacau atau mengganggu pemandu lain (road bullies) adalah disebabkan oleh dirinya mengalami ketegangan, gangguan perasaan atau kerunsingan. Kesilapan kecil daripada pemandu lain akan menyebabkan pemandu tersebut (road bully) akan bertindak agresif. Membuat sesuatu perkara lain ketika memandu juga akan menyebabkan seseorang akan hilang tumpuan memandu. Sebagai contoh membuat atau menjawab panggilan telefon, makan, mencari frekuansi radio atau menukar kaset/cakera padat, melihat peta untuk mengetahui arah, membaca buku/ surat khabar atau melibatkan diri dalam perbualan dengan penumpang. Adalah penting untuk diingatkan bahawa penggunaan telefon ketika memandu adalah tidak selamat dan melanggar undang-undang. Situasi ini lebih merbahaya

84

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ketika pemandu membuat belokan ketika memandu. Berhentilah di tepi jalan atau di tempat yang selamat jika anda hendak membuat panggilan atau menerima panggilan telefon. Penumpuan sewaktu memandu yang baik memerlukan pandangan yang jelas dan baik. Elakkan dari menampal stiker yang terlalu banyak atau menggantung objek pada tingkap (cermin) di kenderaan kerana ini akan membatasi pandangan. Alkohol juga boleh mengurangkan penumpuan ketika memandu dan ia juga menyalahi undang-undang jika diambil secara berlebihan ketika memandu. Diingatkan juga agar tidak memandu jika telah mengambil dadah atau ubat tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu. c ) Merancang Kita mesti mampu menjangka atau merancang dengan baik untuk mengambil sebarang tindakan jika berlaku apa-apa perkara di hadapan atau sekeliling kita ketika memandu. Dalam kata lain, kita harus dapat menjangka apa yang cuba dibuat oleh pemandu lain. Sebagai contoh, pemandu di hadapan mungkin mahu membelok ke kiri tapi tidak memberi isyarat untuk membelok. Dalam keadaan ini, jika di situ ada simpang ke kiri dan pemandu di hadapan memperlahankan kenderaan, kita juga sepatutnya memperlahankan kenderaan dan cuba bergerak sedikit ke kanan agar tidak melanggar kenderaan di hadapan jika ia membelok ke kiri dengan tiba-tiba.

Begitu juga apabila terlihat binatang atau kanak-kanak di tepi jalan raya, kita harus dapat menjangka yang binatang atau kanak-kanak itu mungkin akan menyeberangi jalan raya dengan tiba-tiba. Jadi, perlahankanlah kenderaan dan bersedia untuk berhenti jika perlu. Dengan jangkaan yang dibuat, mungkin tidak akan terkejut dan boleh mengambil tindakan dengan mengelak jika sesuatu yang tidak diduga berlaku. d) K e s a b a r a n Pemandu yang bijak mesti bersedia menerima jika pemandu lain atau pejalan kaki membuat kesalahan atau kesilapan kerana kadangkala kita sendiri pun ada membuat kesalahan atau kesilapan di jalan raya. Bersabarlah dengan pemandu yang membuat kesilapan dan harus juga bersabar dengan pemandu yang berkelakuan buruk di jalan raya. Bertenanglah dan gunakan hon jika berada dalam keadaan yang diperlukan. Pemandu yang baik dapat memandu dengan sempurna tanpa mengetahui konflik dalam semua situasi. Seseorang pemandu perlu ingat bahawa seseorang itu mudah menjadi marah apabila orang lain membuat sesuatu kesilapan. Jika perasaan marah itu tidak dapat dikawal, kemungkinan besar memudahkan anda terlibat dalam kemalangan. Jangan cuba untuk membalas perbuatan pemandu yang membuat kesilapan atau kesalahan dengan menggunakan bahasa yang kesat atau membuat gerakan tangan ke arah mereka kerana ini mungkin akan menyebabkan pergaduhan dan kesusahan kepada anda.

85

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Pemandu yang membuat kesilapan tersebut kemungkinan seorang yang pemarah. Ini akan memudahkan pertengkaran seterusnya berlaku pergelutan jika tidak dikawal. Oleh sebab itu, jika perasaan terlalu marah sehingga mengganggu emosi sewaktu memandu, berhentilah di tempat yang selamat sehingga kita kembali tenang. Terdapat juga pemandu yang kurang sabar terhadap pelajar-pelajar yang sedang belajar memandu. Anda mungkin menghadapi masalah yang serupa sewaktu belajar memandu ketika dahulu. Jadi hendaklah bersabar jika mereka melakukan kesalahan atau pun kelembapan. Jangan memandu terlalu hampir atau memotong dengan rapat di antara pelajar-pelajar baru belajar memandu. e ) Keyakinan Pelajar memandu sering membuat kesilapan di jalan raya kerana mereka tidak mempunyai pengalaman dan belum ada keyakinan untuk memandu. Kebiasaannya keyakinan diperolehi jika kita mempunyai pengalaman. Untuk menjadi pemandu yang baik perlulah mempunyai keyakinan. Ramai pemandu tidak mahu memandu pada waktu malam kerana tidak mempunyai keyakinan untuk menghadapi senario dan suasana yang berbeza pada waktu malam. Walau bagaimana pun kita perlu mengelakkan diri dari terlalu yakin kerana ia boleh menyebabkan menjadi cuai.

Semuanya untuk mempastikan setiap pemandu, penumpang dan pengguna jalan raya di sekitar selamat ketika memandu. Harus diingat bahawa pemandulah yang akan menentukan keselamatan di Jalan Raya. memiliki insurans anggungjaw 8 . Tanggungjaw ab memiliki insurans Insurans kenderaan motor merupakan salah satu ciri penting yang diberikan penekanan utama oleh Kerajaan bagi tujuan menjaga kepentingan orang ramai semasa penggunaan kenderaan motor di jalan raya. Melalui polisi mewajibkan kenderaan bermotor yang dilesenkan mengambil perlindungan insurans kenderaan, maka kepentingan orang awam yang terlibat dengan kemalangan jalan raya dapat dilindungi dengan pemberian pampasan insurans yang sewajarnya. Di bawah peruntukan Seksyen 89, Akta Pengangkutan Jalan 1987 (APJ 1987), penanggung insurans kenderaan motor telah dibahagikan kepada dua kategori berikut: a ) Biro Penanggung Insurans Motor laitu suatu institusi Penanggung Insurans Motor yang telah menyempurnakan suatu perjanjian dengan Menteri Pengangkutan untuk memberikan pampasan kepada mangsa-mangsa pihak ketiga kemalangan jalan raya seandainya mangsamangsa tersebut telah dinafikan haknya bagi mendapatkan pampasan kemalangan disebabkan kenderaan terlibat tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah dan efektif.

86

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) P enanggung Insurans Yang Dibenark an Insur nsurans Dibenark Bermaksud seseorang atau sesebuah syarikat yang menjalankan perniagaan insurans kenderaan motor dengan sahnya di Malaysia dan menjadi anggota Biro Penanggung Insurans Motor. Bagi kenderaan motor yang didaftarkan keperluan mengambil polisi/nota perlindungan insuran adalah diwajibkan. Mengikut peruntukan Seksyen 90(1) APJ 1987, setiap kenderaan motor yang didaftarkan dan dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya diwajibkan supaya mengambil polisi/nota perlindungan insuran kenderaan motor. Tanpa polisi/nota perlindungan insurans yang sah dan efektif, kenderaan motor terlibat tidak akan dibenarkan dilesenkan bagi tujuan kegunaan jalan raya. Seandainya tanpa perlindungan insurans yang sah dan efektif sesebuah kenderaan itu telah dengan apa-apa cara samada dengan jalan penipuan atau pun tipu-helah telah dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya, maka mereka dan kenderaan motor yang terlibat adalah ditakrifkan sebagai telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 90(2) APJ 1987. Sekiranya disabitkan dengan kesalahan, maka pihak yang terlibat boleh dijatuhi hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan penjara atau kedua-duanya sekali atau mereka yang terlibat dengan pemalsuan

atau penipuan maklumat insurans kenderaan motor juga boleh dihukum di bawah peruntukan Seksyen 108(1)(b) atau 108(2)(c) APJ 1987. Seandainya disabitkan dengan kesalahan maka pihak terlibat boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali. Di dalam prosedur biasa kemalangan jalan raya, setiap kemalangan yang berlaku dikehendaki dilaporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan tersebut berlaku. Laporan ini perlu bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan terhadap kemalangan yang berlaku dan menentukan pihak yang bersalah di dalam kemalangan tersebut. Selain pihak polis, mengikut peruntukan Seksyen 104, APJ 1987, adalah menjadi kewajipan kepada setiap pengambil insurans kenderaan motor untuk memberitahu penanggung insurans secepat mungkin mengenai apaapa kejadian/kemalangan kenderaan motor yang melibatkan sesuatu tuntutan di bawah sesuatu polisi insurans. Laporan segera ini perlu bagi mempastikan penanggung insurans kenderaan motor memberikan pampasan insuran kepada pihak yang terlibat seperti yang sewajarnya.

87

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 PENGURUSAN KETEGANGAN “STRESS MANAGEMENT”
1 . Pendahuluan Ketegangan ‘stress’ adalah normal. Terdapat perbezaan individu dalam menghadapi serta mengendalikannya. Pengetahuan berkaitan pengurusan ketegangan ‘stress’ adalah penting bagi setiap manusia termasuk pemandu. Ini kerana pemandu sebagai manusia akan berubah tingkah laku ketika berhadapan dengan persekitaran yang berubah. Keadaan jalan raya, pergerakan kenderaan di jalan raya dan tekanan perasan yang di hadapi oleh pemandu berkaitan masalah peribadi turut melahirkan unsur-unsur negatif. Ini terbawa-bawa kepada perubahan tingkah laku. Sebagai manusia, mereka menghadapi tekanan dalam diri yang berbeza dari masa kesemasa. Sebagai pemandu pula akan menyebabkan berlakunya berbagai-bagai karenah pengguna jalan raya. Oleh itu pemandu menjadi terburuburu memandu di jalan raya dengan cara memandu yang membahayakan diri sendiri dan pemandu lain. 2 . Definisi ketegangan Ketegangan dapat diertikan sebagai penglahiran tekanan dalam diri berkaitan dengan aspek pekerjaan, peningkatan, pencapaian, kehidupan penyelesaian dan perolehan.Tekanan perasaan akan berlaku kerana manusia tidak mampu memperolehi semua yang di ingini kerana keupayaan terbatas.

3 . Penjenisan ketegangan Ketegangan boleh di bahagikan kepada dua jenis iaitu tekanan positif dan negatif. Tekanan positif adalah seperti mengendalikan urusan perniagaan, latihan sukan, raptai, ber tunang, berkahwin, kejayaan atau pencapaian sesuatu anugerah. Tekanan negatif pula adalah seperti kematian, sakit, putus tunang, penceraian, kegagalan serta hasrat yang tidak tercapai. Ketegangan Fizik ‘Ph izikal Stress ess’ i) Ketegangan Fizik al ‘P h y sical Stress’ Ketegangan fizikal dialami oleh semua orang termasuk pemandu. Setelah bekerja seharian, badan menjadi letih dan boleh menjejaskan tumpuan untuk memandu. Terlalu lama memandu pun boleh mengurangkan tumpuan kepada memandu yang boleh menyebabkan kemalangan. Kesan ketegangan fizikal hanya memberikan kesan kepada diri atau anggota badan seseorang. Pengambilan ubat-ubatan juga boleh memberikan kesan kepada ketegangan fizikal, dan adalah di nasihatkan kepada pemandu jika ingin mengambil ubat perlulah mendapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu sama ada boleh memandu atau sebaliknya. Sebagai contoh ubat batuk, lazimnya boleh menyebabkan mengantuk.

88

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Ket egangan Psikolog i ‘ Psy cholog ical Stress’ Ketegangan Psikolog Psy chological Stress sikologi sycholog ess’ Sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada menghadapi kehidupan seharian. Banyak perkaraperkara yang boleh mengganggu fikiran sama ada sebelum memandu atau semasa memandu. Sebagai contoh anak sakit, atau kanak-kanak perlu rawatan doktor.Oleh kerana tiada kesempatan terpaksa ke tempat kerja dahulu, semasa memandu ke pejabat boleh mengganggu fikiran kerana bimbang kalau-kalau sakit yang dihadapi oleh anak tadi bertambah serius. Contoh lain ketika seseorang sedang memandu anakanak di dalam kereta ada yang menangis, ada yang bergaduh dan menjerit. Perkara-perkara ini boleh mengganggu fikiran pemandu seperti menjadi marah dan tidak boleh mengawal kereta yang dipandu. Ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Ketegangan Fisiolog ikal ‘Ph siological Stress isiologik ess’ iii) Ket egangan Fisiolog ik al ‘P h y siological Stress’ Ketegangan fisiologikal berlaku apabila seseorang yang menghadapi ketegangan fizikal dan mental serentak. Ini amat merbahaya apabila ia memandu di mana dari segi fizikal iaitu badan yang letih diikuti dengan fikiran yang terganggu maka didalam ketegangan fisiologikal ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Mungkin faktor utama kemalangan maut di negara ini berlaku disebabkan oleh ketegangan fisiologikal. Lazimnya apabila mental dan fizikal terganggu atau menghadapi ketegangan. Sudah pasti tumpuan di jalan raya semasa memandu sudah tidak mampu di buat. Inilah risiko yang amat tinggi boleh berlaku kemalangan jika diteruskan memandu.

Ketegangan adalah sebahagian daripada kehidupan. Kita harus laluinya, cuma cara mengendalikannya mungkin berbeza di antara individu dengan individu lain. 4 . Bagaimana kesan ketegangan semasa memandu Sesuatu perkara yang menarik ialah kenderaan dan pemandu mempunyai sistem tersendiri untuk menghadapi ketegangan. Perbezaannya ialah kereta adalah direka untuk dipandu tetapi kita dilahirkan bukan sebagai pemandu. Pemandu perlu dilatih supaya mempunyai pengetahuan, kemahiran serta sikap yang betul untuk mengendalikan kenderaan dengan selamat. Ini kerana jika kenderaan rosak, pemandu perlu mengenalpasti sebab-sebab atau punca kerosakkan dan jika perlu mernberhentikan kenderaan tersebut untuk mengelakkan daripada rosak teruk. Bagi pemandu pula ianya perlu tahu darjah/tahap ketegangan yang dialami serta perlu tahu cara-cara mengurangkan, mengawal ketegangan sebelum ia ‘collaps’. 5 . T iga per ingka t mengaw al ketegangan peringk mengaw ketegangan ingka i) Peringkat 1 ‘Alarm’ Apabila seorang pemandu terkejut dan cuba mengelak atau membrek, tindakbalas serta-merta ini terhadap situasi yang tidak dijangkakan dan ianya berjaya mengatasinya dan masih boleh meneruskan perjalanan atau pemanduannya.

89

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) P e ringk a t 2 ’R esistanc e ’ ringk ingka ’Resistanc esistance Pemandu yang sedang memandu menghadapi ketegangan fizikal dan psikologi tetapi ia masih mampu mengawal fikiran dan mampu menyesuaikan dengan dirinya/badannya dengan situasi serta mencari jalan keluar didalam mengatasi permintaan ketegangan yang berlaku. Pemandu masih boleh memandu terus dan berjaya menghadapi ketegangan yang berlaku. iii) Peringkat 3 ‘Exhaustion’ Di peringkat seseorang pemandu yang menghadapi ketegangan fizikal dan psikologi yang terus menerus di mana badan dan fikirannya tidak mampu untuk menerimanya, kesilapan/kesalahan daripadanya mungkin berlaku. Didalam keadaan ini pemandu harus memberhentikan kenderaan tersebut daripada terus memandu kerana jika diteruskan kemalangan boleh berlaku. Pemandu perlu rehat atau senaman secukupnya sebelum menyambung semula untuk memandu. 6 . Rancangan pengurusan ketegangan Ada beberapa langkah menangani ketegangan; i) yang boleh diambil untuk

ii) Pakaian yang selesa juga memberikan keselesaan memandu. Jika pakaian terlalu ketat ia akan cepat letih dan tidak selesa kepada pemandu. Dengan melonggarkan sedikit pakaian boleh membantu untuk mencapai keselesaan memandu. iii) Jika melakukan perjalanan yang jauh, memandu mungkin membosankan. Dengan ada teman untuk berbual boleh mengurangkan ketegangan dan membuatkan seseorang boleh memandu terus dengan selesa. iv) Jika terlalu letih memandu seseorang pemandu boleh berehat seketika, mungkin tidur sebentar atau rehat seketika sambil meminum secawan kopi boleh menghilangkan atau mengurangkan ketegangan dan boleh meneruskan semula perjalanan. v) Ada juga terdapat sesetengah orang lebih suka melakukan senaman ringan sambil menghirup udara segar kerana ia boleh mengembalikan semula tenaga dan seterusnya mengurangkan ketegangan. Ketegangan tidak selalunya negatif cuma jika kadar ketegangan terlalu tinggi kita sepatutnya berhenti memandu atau tidak memandu langsung. Apa yang penting dengan kadar ketegangan tertentu akan membuatkan kita lebih perihatin dan lebih berhati-hati memandu.

Keselesaan memandu amat penting terutama tempat duduk. Keselesaan tempat duduk dan cara duduk yang betul semasa memandu boleh menentukan ketahanan seseorang semasa memandu. Perjalanan darah seseorang penting dalam konsenterasi memandu.

90

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 PEMANDU ANDUAN BAW ALKOHOL PEM ANDUAN Dl BAW AH PENGARUH ALK OHOL DAN DADAH
1.Pendahuluan Undang-undang negara kita telah menetapkan bahawa sesiapa sahaja yang memandu, cuba memandu atau menjaga kenderaan di bawah pengaruh alkohol atau dadah adalah satu kesalahan. Tindakan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah akan hilang keupayaan untuk memandu dengan cermat/berhemat serta hilang tumpuan sewaktu memandu. Keadaan ini boleh menyebabkan kemalangan di jalan raya. 2. Alkohol Alkohol dikategorikan sebagai dadah penekan (depressant) Lazimnya akan mengurangkan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh sistem saraf manusia. Alkohol akan meninggalkan kesan kepada sel-sel saraf dengan mengurangkan kelancaran pengendalian isyarat-isyarat saraf. Alkohol berupaya mengubah tingkahlaku normal seseorang itu menjadi tingkahlaku tidak normal dan di luar kawalan. Keadaan ini amat merbahaya terutama sekali ketika sedang memandu. Perubahan tingkahlaku pemandu akan dapat dikenali berdasarkan kosentrasi/kandungan alkohol dalam darah. Ini dapat dilihat berdasarkan jadual di bawah.

ALKOHOL TAHAP ALK OHOL DALAM DARAH (%) 0.10 Mer bahay erbaha Tahap Mer bahay a

AT KESAN KE ATA S TINGKAHLAKU SEDAR - Perhatian terganggu - Masa reaksi lambat - Keupayaan mental terganggu - Masa reaksi terganggu - Imbangan, penglihatan dan koordinasi terjejas - Kebolehan deria dan motor Tahap Mabuk amat berkurangan - Memasuki tahap mabuk - Tingkahlaku luar kawal - Gangguan motor (menggigil) - Persepsi deria amat terganggu - Tidak sedarkan diri akan keadaan sekeliling - Memerlukan pertolongan untuk berjalan - Pergerakan lumpuh serta merta - Bagi kandungan yang melebihi 0.35% boleh membawa maut dan lazimnya akan membawa maut.

0.15 Tahap Mer bahay a Mer bahay erbaha

0.20 Mabuk Tahap Mabuk

0.20-0.35

91

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Jadual di sebelah jelas menunjukkan bahawa pemandu akan hilang pertimbangan ketika memandu jika berada di bawah pengaruh alkohol. Kemungkinan seorang pemandu mabuk untuk terlibat dengan kemalangan adalah tinggi iaitu 25 kali jika dibandingkan dalam keadaan pemandu itu tidak mabuk. Oleh itu cara yang bijak ialah dengan menyatakan ‘tidak’ kepada alkohol. Kita juga perlu mengelak diri dari menumpang kenderaan yang dipandu oleh rakan atau pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Sekiranya berbuat demikian kita akan terselamat dari maut. Terdapat tiga (3) bentuk kesalahan yang boleh dikaitkan dengan alkohol menurut undang-undang negara iaitu:i) Memandu semasa berada di bawah minuman yang memabukkan/alkohol; pengaruh

Ini bermaksud sekiranya seseorang pemandu didapati memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi kadar ditetapkan adalah melakukan kesalahan. 3. Dadah/Ubat

ii) Menjaga kenderaan semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan/alkohol; dan iii) Memandu dan menjaga kenderaan dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan. Merujuk kepada kesalahan yang ke (iii), had alkohol yang telah ditetapkan ialah:(a) 35 mikrogram alkohol dalam 100 mililiter nafas atau; (b) 80 miligram alkohol dalam 100 mililiter darah;atau (c) 107 miligram alkohol dalam 100 mililiter air kencing.

Secara umum dadah membawa maksud apa-apa jenis bahan atau bahan kimia yang dimakan/digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat, mencegah dan menyembuh sebarang penyakit tertentu. Ini termasuklah ubat-ubatan yang digunakan seharian seperti ubat sakit kepala, ubat demam, ubat selsema, ubat batuk dan lainlain lagi. Undang-undang telah menetapkan bahawa, memandu atau menjaga kenderaan semasa di bawah pengaruh alkohol dan dadah adalah satu kesalahan. Namun begitu, tidak dijelaskan apakah dadah atau ubat yang terlibat.

92

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sebenarnya banyak jenis ubat yang boleh memberi kesan kepada pemanduan. Oleh itu amat penting bagi pemandu untuk mendapatkan nasihat dari doktor untuk mengambil ubat sebelum memandu. Ini adalah kerana terdapat ubatubatan yang boleh menyebabkan pemandu mengantuk atau khayal dan ini membahayakan diri dan orang lain ketika di jalan raya. Terdapat juga dadah berbahaya yang dilarang sama sekali digunakan semasa memandu. Dadah tersebut boleh menyebabkan ketagihan, kepenatan, khayal, psikosis, serta merosakkan daya ingatan dan sistem saraf. Antara contoh dadah tersebut ialah Amphetamine, kokain, heroin, morfin, metadon LSD - 25, kanabis, ganja dan pelbagai jenis yang lain. Kita adalah diingatkan menjauhkan diri dari dadah bukan sahaja ketika memandu tetapi juga pada setiap masa. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian sebelum memandu:i) Apabila mengambil ubat, dapatkan nasihat doktor tentang kesan ubat yang di ambil jika anda memandu; ii) Kebanyakan ubat yang diambil seperti ubat sakit kepala, selsema, batuk atau penenang boleh memberi kesan yang buruk ketika memandu;

iii) Bacalah terlebih dahulu arahan atau peringatan yang terdapat pada kotak atau botol ubat untuk mempastikan ia tidak membawa kesan mengantuk atau khayal ketika memandu. Jika sesuatu ubat itu boleh menyebabkan mengantuk maka elakkan diri dari memandu jika perlu mengambil ubat tersebut; dan iv) Elakkan daripada mengambil alkohol selepas mengambil ubat. Kemungkinan terdapat ubat-ubatan yang memberi kesan yang buruk apabila diambil bersama alkohol. Ini akan membahayakan diri ketika memandu. Oleh itu setiap pemandu yang mengamalkan pemanduan yang berhemat seharusnya menjauhkan diri dari memandu kenderaan bermotor semasa berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Kita bukan sahaja dapat mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang tetapi juga dapat mengelakkan diri daripada kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda.

93

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB VI UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDU
BAHAGIAN 1 LESEN MEMANDU
AT BELAKANG L ATAR BELAK ANG : Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) di bawah Seksyen 26 (1) menegaskan :

JENIS-JENIS LESEN MEMANDU
Terdapat beberapa jenis lesen memandu yang dikeluarkan. Jenis-jenis lesen memandu yang dikeluarkan adalah mengikut kegunaan sesuatu lesen itu seperti berikut :i) Lesen belajar memandu bagi membolehkan seseorang belajar memandu (LDL)

ii) Lesen memandu percubaan bagi membolehkan pemandu baru memandu (PDL) iii) Lesen memandu kompeten bagi membolehkan pemandu yang telah selesai tempoh percubaan memandu (CDL) iv) Lesen memandu vokasional bagi membolehkan pemandu memandu kenderaan perkhidmatan awam dan kenderaan barangan (PSV, GDL, lesen konduktor).

‘...,.tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan motor daripada apa-apa kelas atau perihal, di sesuatu jalan melainkan jika dia adalah pemegang sesuatu lesen memandu yang dibenarkan....’
Ini bermakna pemandu di jalan raya mesti memiliki lesen memandu. Sekiranya pemandu tidak memiliki lesen memandu maka mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26 (2) yang menegaskan : ‘... mana-mana orang yang melanggar subsekysen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda...’

KELAS-KELAS LESEN MEMANDU JPJ Mengeluarkan lesen memandu seperti berikut:

94

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

A B B1

KENDERAAN ORANG CACAT MOTOSIKAL (PERSEORANGAN)

S YA R AT - S YA R AT KELAYAK AN YA RA YA RA KELAYAKAN MENDA PA KAN MENDA PAT K AN LESEN

PEMOHON

UNTUK

MOTO S I K A L (PERSEORANGAN) (tidak melebihi 500c.c) MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) (tidak melebihi 250c.c) MOTOSIKAL SELAIN DARIPADA MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) MOTOKAR: berat tanpa muatan tidak melebihi 3000 kg MOTOKAR BERAT : berat tanpa muatan melebihi 7500 kg MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat tanpa muatan tidak melebihi 7500 kg MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK RINGAN (BERODA); berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK RINGAN (BERANTAI); berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR BERAT: JENTERA BERGERAK BERAT (BERODA); berat tanpa muatan melebihi 5000 kg TRAKTOR BERAT : JENTERA BERGERAK BERAT (BERANTAI); berat tanpa muatan melebihi 5000 kg

B2 C D E E1 E2 F

Syarat-syarat kelayakan pemohon untuk mendapatkan lesen memandu adalah berdasarkan kelayakan umur dan kesihatan. Kelayakan minima umur mengikut jenis kenderaan adalah :- Enam Belas (16) tahun bagi Kelas A, B dan C - Tujuh Belas (17) tahun bagi Kelas D - Dua Puluh Satu (21) tahun bagi kenderaan lain - Kelas E hingga I Bagi permohonan Lesen Kelas E, E1 dan E2 pemohon perlu memegang Lesen Memandu Kelas D bagi tempoh setahun sebelum dibenarkan memohon. Manakala kelayakan kesihatan adalah dari segi sihat tubuh badan dan boleh melihat ke hadapan sehingga 23 meter dan tidak buta warna. Sekiranya pemohon ada kecacatan, pemohon adalah diminta untuk mendapatkan surat pengesahan pemeriksaan daripada doktor yang boleh mengesahkan pemohon adalah layak untuk memandu tanpa mendatangkan risiko kepada dirinya sendiri dan pengguna jalan raya yang lain.

G H

I

95

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

UJIAN MEMANDU 1.PENDAHULUAN

3. UJIAN MENGIKUT KELAS LESEN MEMANDU (a) Motokar dan Motolori Bahagian I Ujian memandu perlu diadakan untuk menentukan kekompetenan seseorang pemandu sebelum ia dibenarkan memandu di atas jalanraya. Ujian Teori (berkomputer/lisan) untuk Panduan Jalanraya dan Pemanduan Berhemat. Ujian praktikal meletak motokar/ motolori secara masuk belok, mendaki bukit dan pusingan tiga penjuru (dikecualikan untuk motolori) Ujian memandu di atas jalanraya

Bahagian II

Bahagian III 2. BAHAGIAN-BAHAGIAN UJIAN Ujian memandu dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan mengikut bahagian-bahagian seperti berikut: a ) Bahagian I - Ujian teori (Undang-undang Jalanraya dan Pemanduan Berhemah).

Ujian Teori Berkomputer dilakukan oleh tiga buah syarikat berlesen yang dilantik. Ujian diadakan di pusat ujian yang ditetapkan. la juga boleh didaftarkan untuk tempahan ujian berkomputer secara online melalui:-

b)

Bahagian II dan III - Ujian Praktikal

Alamat laman web pihak e-services: http://www.rilek.com.my http://www.eservices.com.my http://www.myeg.com.my

96

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

b) Motosikal 5. MENJALANI UJIAN Bahagian I Bahagian II Ujian Teori (berkomputer/lisan) Ujian Kecekapan menunggang motosikal iaitu pusingan angka 8, meniti di atas simen ‘plank test; (Kelas A dan C dikecualikan) menunggang di antara ‘kon’, ‘slalom test’, brek kecemasan dan menunggang di selekoh tajam ‘crank course’. Ujian menunggang dijalanraya, termasuk laluan tak rata bagi kelas B sahaja. Untuk menduduki ujian, calon hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kad Penetapan Ujian JPJL3 bagi tarikh ujiannya dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut: i. Lesen Belajar Memandu asal yang masih sah tempohnya. Kad Pengenalan atau salinan.

ii Bahagian III

iii Bayaran yang dikenakan sebanyak RM 10.00.

PENET PAN BAHAGIAN 4. PENE TA PAN UJIAN BAHA GIAN 1 Semasa memohon penetapan ujian Bahagian I calon adalah dikehendaki mengemukakan: i Kad Pengenalan atau salinan

ii Sijil kehadiran kursus Pendidikan Pemandu (KPP) (JPJL2A) iii. Bagi pemohon di luar Lembah Kelang,JPJL3 kad penetapan ujian Bahagian I, kad penetapan ujian boleh digunakan untuk ujian Bahagian II dan III. Jika anda gagal, anda hendaklah membeli kad penetapan ujian yang baru.

Sekiranya tarikh ujian yang ditetapkan di atas Kad Penetapan Ujian itu tidak dapat dipenuhi, seseorang calon boleh memohon untuk meminda kepada tarikh baru tanpa bayaran di mana calon hanya berpeluang meminda tarikh hanya sekali sahaja. Walau bagaimanapun sekiranya seseorang calon itu gagal dalam sesuatu Bahagian atau gagal hadir pada tarikh yang ditetapkan, ia perlu mendapatkan Kad Penetapan Ujian baru sebelum menduduki ujian ulangan dan menamatkan sekurang kurangnya 16 jam kursus praktikal sebelum dibenarkan untuk memohon ujian praktikal Bahagian II dan III.

97

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

6. TEMPOH SAH UJIAN BAHAGIAN I Tempoh sah ujian Bahagian I ialah dua tahun, sementara tempoh sah ujian Bahagian II dan Bahagian III ialah satu (1) tahun. 7. KEPUTUSAN UJIAN Keputusan ujian akan diberitahu dengan serta merta selepas ujian.Calon-calon yang kandas dalam Bahagian I, II dan III hanya dibenarkan mengambil ujian semula selepas 1 minggu daripada tarikh kandas. Sekiranya calon telah lulus mana-mana Bahagian ini dan ianya masih tidak membuat lesen dalam tempoh setahun,calon dikehendaki mengambil ujian semula. Sekiranya ada calon-calon yang terkilan di atas keputusan Bahagian II dan III mereka boleh mengemukakan rayuan bertulis selewat-lewatnya sehari selepas gagal ujian. 8. MENAMBAH KELAS Bagi calon-calon yang telah memiliki lesen memandu kompeten bagi sesuatu kelas dan ingin menambah kelas yang lain caloncalon adalah dikecualikan daripada menghadiri semula kelas KPP serta ujian Bahagian I.

LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL) KELAYAKAN 1 . KELAYAK AN UMUR Kelayakan umur yang ditetapkan sebelum seseorang boleh memohon lesen belajar memandu (LDL) ialah seperti berikut :i - 16 tahun memandu kelas A, B dan C ii - 17 tahun untuk kelas D iii - 21 tahun untuk memandu kenderaan berat dan perdagangan kelas E, F, G, H dan I. YA RA PENGELU RAN BELAJAR 2 . S YA R AT PENGELU A R AN LESEN BELA JAR MEMANDU Sebelum sesuatu lesen memandu dikeluarkan, calon adalah dikehendaki memenuhi syarat-syarat seperti berikut :1 ) Telah menghadiri kursus teori selama 5 jam dan dikeluarkan dengan sijil kehadiran JPJL2A. 2 ) Telah lulus ujian undang-undang teori (Bahagian 1) dalam tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan. 3 ) Telah menghadiri latihan amali permulaan 6 jam di sirkit latihan institut memandu dan dikeluarkan dengan sijil kehadiran JPJL2B bagi kelas lesen yang dipohon.

98

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sesuatu lesen belajar memandu boleh dikeluarkan mengikut tempoh 3 atau 6 bulan dan boleh diperbaharui mengikut agregat tersebut sehingga 2 tahun dari keluaran pertama. Mana-mana pemegang lesen belajar memandu yang ingin membaharui lesen itu setelah tempoh 2 tahun dilepasi adalah dikehendaki untuk mengambil semula ujian undang-undang teori sebelum dibenarkan pembaharuan. Ini bermakna, seseorang calon dikehendaki menyelesaikan semula ujian amali dalam tempoh 2 tahun tersebut. YA RA YA RA DIKENAKAN KEPA DA 3 . S YA R AT - S YA R AT YANG DIKENAK AN KEPA D A PEMEGANG LESEN BELAJAR MEMANDU

4. PERMOHONAN LESEN BELAJAR MEMANDU BARU a ) Pemohon hendaklah menyertakan • JPJL2B (Sijil kehadiran kursus permulaan di Sirkit Latihan Institiut Memandu) Borang JPJL1 yang lengkap diisi Sijil lulus ujian Undang-undang Jalanraya JPJ L3 (kecuali kelas E) Sesalinan Kad Pengenalan 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm dan Bayaran RM20.00 untuk 3 bulan, RM40.00 untuk 6 bulan bagi kelas A, B & C. Bayaran RM30.00 untuk 3 bulan (RM60 untuk 6 bulan) bagi kelas D & keatas.

• •

• Semua pemegang lesen belajar memandu adalah dikeluarkan syarat-syarat seperti berikut :1 - mempamerkan tanda pengenalan ‘L’ di hadapan dan belakang kenderaan 2 - memandu di bawah pengawasan pengajar institusi memandu yang ada sijil pengajar yang sah bagi kelas kenderaan yang dipandu 3 - tidak boleh membawa penumpang atau muatan. • •

RA KELAYAKAN AM P R A KELAYAK AN UNTUK MENDUDUKI UJIAN AM ALI Semua calon adalah dikehendaki untuk memenuhi syarat syarat berikut sebelum dibenarkan untuk menduduki ujian amali:1 - telah lulus ujian undang-undang teori (dalam tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan) 2 - telah menjalani latihan amali 16 jam (termasuk 6 jam pertama di sirkit latihan institut memandu)

99

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

LESEN MEMANDU PERCUBAAN (P) PAK AKAH RASIONAL BAGI PENGELU RAN 1 . A PAK AH R ASIONAL BAGI PENGELU A R AN LESEN MEMANDU PERCUBAAN Lesen memandu percubaan dikeluarkan oleh JPJ kepada pemandu-pemandu baru bagi mengenakan beberapa batasan supaya mereka diberi masa untuk memperolehi kemahiran dan pengalaman untuk menjadi pemandu kompeten.

2.

APAK AH SYA R AT - S YA R AT YANG APAK AKAH SYA RA YA RA KEPA DA PEMEGANG LESEN KEPA D A PERCUBAAN?

DIKENAK A N DIKENAKA MEMANDU MEM ANDU

Siapakah yang perlu Siapakah golongan pemandu yang perlu memegang lesen memandu percubaan? Mereka yang perlu memegang lesen memandu percubaan adalah mereka yang memohon lesen bagi kelas lesen yang terawal sahaja. Apakah yang ter libat? erliba Apak ah kelas-kelas y ang ter libat? Kelas-kelas lesen yang terlibat adalah kelas-kelas A, B, B1, B2, C, D, F, G, H, I sahaja (kelas-kelas kenderaan motokar berat (E, El, E2) adalah tidak terlibat kerana pemohon kelaskelas ini perlu memegang kelas motokar ringan (D) terlebih dahulu) erapa lamakah tempoh percubaan? B erapa lamak ah tempoh percubaan? Tempoh percubaan adalah selama dua (2) tahun sahaja.

P

Pemegang lesen memandu percubaan diwajibkan untuk mematuhi beberapa syarat semasa memandu di jalan raya iaitu: 1 ) Membawa lesen memandu percubaan bersamasamanya 2 } Mempamerkan plat ”P”di hadapan dan belakang kenderaan 3 ) Memastikan kadar alkohol dalam darah, pernafasan dan air kencing adalah 0.00 Pemegang lesen memandu percubaan yang didapati melanggar mana-mana syarat tersebut di atas adalah melakukan kesalahan dan boleh didakwa dibawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika disabitkan dengan kesalahan itu boleh dihukum RM1000 atau 3 bulan RM1000/penjara bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya RM2000 atau 6 bulan penjara atau keduaRM2000/duanya. Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul sejumlah 5 atau 10 mata demerit di sistem demerit KEJARA. Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua Pengarah JPJ.

100

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

1 ) Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul mata demerit seperti berkut:Kesalahan 1) Gagal membawa lesen memandu percubaan bersama-samanya. 2) Gagal memastikan kandungan alkohol dalam darah, pernafasan dan air kencing pada tahap 0.00. 3) Gagal mempamirkan plat ’P’ di hadapan dan belakang kenderaan. Ma Demer emerit Mata Demerit 5

PAK AKAH AKIBATN TNY SEKIRA NY MEMANDU 3 ) A PAK AH AKIBATN YA SEKIR A N YA LESEN MEM ANDU PERCUBAAN DIBATA L K AN? DIBAT KAN? Sekiranya lesen memandu percubaan anda dibatalkan, anda akan dilarang daripada memandu, memegang atau memohon lesen (termasuk lesen memandu) bagi tempoh 12 bulan. Selepas tempoh larangan, anda akan disyaratkan untuk mengulangi semula proses pembelajaran dan ujian sebelum dibenarkan untuk mendapatkan lesen dan akan dikenakan tempoh percubaan sekali lagi. RA -C RA MEMPA MERKAN PLAT ’P’ 4 . C A R A - C A R A MEMPA MERK AN PLAT ’P ’ Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas D (motokar) hendaklah melekatkan plat ‘P’ dihadapan cermin di sebelah kiri (atas) dan di sebelah kiri (atas) bahagian belakang cermin motokar seperti yang ditunjukkan di bawah:

5

10

Pemegang lesen percubaan juga boleh mengumpul mata demerit sekiranya melakukan kesalahan terjadual di bawah sistem KEJARA. 2 ) Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua Pengarah JPJ. Dengan pembatalan itu, pemegang lesen juga akan dilarang memandu, memegang atau memohon apa-apa lesen (termasuk lesen belajar memandu) bagi tempoh 12 bulan.

101

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERMOHONAN LESEN MEMANDU 1. Pendahuluan a) Apabila seseorang pemegang Lesen Memandu Percubaan telah tamat tempoh percubaan 2 tahun ia hendaklah memohon lesen memandu kompeten tidak lewat 1 tahun daripada tarikh ianya tamat. Permohonan untuk mendapatkan lesen memandu (JPJ L6) yang sah hendaklah dikemukakan di mana-mana pejabat JPJ Negeri dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut: i) Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas motosikal solo (B, B1, B2) dan motosikal bukan solo C) (kelas C ) hendaklah mempamerkan plat “P” di bahagian atas atau bawah lampu besar di hadapan motosikal dan satu lagi di plat bahagian atas atau di bawah nombor pendaftaran motosikal seperti yang ditunjukkan di bawah: Lesen Memandu Percubaan Asal;

Saiz yang ditetapkan mengikut undang-undang: Saiz pelekat ‘P’ untuk motokar - 15cm x 15cm Saiz pelekat ’P’ untuk motosikal - 10cm x 10cm

ii) 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm iii) Bayaran RM20.00 1 tahun(kelas A, B dan C) dan RM30.00, 1 tahun (Kelas D,E,F,G,H dan I) b) Lesen memandu baru boleh dipohon bagi tempoh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun.

102

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

AT P E R I N G AT A N Bagi permohonan untuk menukar Lesen Memandu Percubaan kepada Lesen Memandu Kompeten yang diterima dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh percubaan, pertukaran dan pengeluaran lesen memandu kompeten adalah dibenarkan bagi tempoh 1 tahun sahaja. Setelah dikenalpasti permohonan adalah dari pemohon yang memohon dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh percubaan, urusniaga pertukaran diteruskan dengan tempoh selama 1 tahun diberi dan dikawal secara automatik oleh sistem komputer. embatalan Lesen Memandu Kompeten Pembatalan Lesen Memandu Kompeten Mana-mana lesen memandu kompeten yang disabitkan dengan kesalahan tertentu boleh dibatalkan oleh mahkamah (majistret/hakim) dan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. LESEN VOKASIONAL 1. PERMOHONAN BARU UNTUK LESEN VOKASIONAL 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Semua permohonan baru untuk lesen vokasional hendaklah memenuhi kategori berikut :Telah lulus pemeriksaan sebagaimana disyaratkan. perubatan

2. UJIAN TEORI 2.1 Ujian Teori terbahagi kepada 4 kategori seperti berikut : 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Lesen Kenderaan barangan termasuk motosikal; (GDL)

Lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) Bas termasuk bas mini/van Lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) teksi/kereta sewa/teksi mewah;dan Konduktor

2.2 Semua calon bagi lesen seperti di para 2.1.1 hingga 2.1.3 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolehi sekurang-kurangnya 42 markah daripada 50 markah yang diperuntukkan (sebanyak 50 soalan disediakan), 2.3 Bagi pemohon lesen konduktor pula seperti di para 2.1.4 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolahi sekurang-kurangnya 32 markah daripada 40 markah yang diperuntukkan (sebanyak 40 soalan disediakan) 2.4 Masa yang diperuntukkan adalah selama 60 minit bagi perkara 2.1.1 hingga 2.1.3 dan selama 45 minit bagi perkara 2.1.4.

Telah menghadiri kelas teori dan latihan amali sebagaimana disyaratkan; dan Lulus ujian teori dan amali sebagaimana disyaratkan.

103

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2.5 Keputusan ujian teori dikeluarkan dengan menggunakan sijil lulus ujian JPJL12. 2.6 Bagi calon-calon yang lulus ujian teori boleh dibenarkan mengambil ujian amali serta merta. 2.7 Manakala calon-calon yang gagal di dalam Ujian teori pula boleh memohon untuk menduduki semula ujian tersebut sekurang-kurangnya 1 minggu dari tarikh gagal ujian. AM 3. UJIAN AM ALI

3.4.1 3.4.2 3.4.3

GDL (Motokar Berat Bersendi) PSV (Bas) PSV (Teksi/Kereta Sewa/Teksi Mewah)

3.5. Ujian amali bagi lesen vokasional kategori seperti berikut adalah dikecualikan: 3.5.1 3.5.2 GDL ( motosikal) GDL (Motokar Ringan) GDL (Motokar Berat Kejur) PSV( Motokar Ringan - bas mini/van) Konduktor

3.1 Ujian amali bagi lesen vokasional adalah tidak lagi dibahagikan kepada peringkat bahagian seperti mana yang diamalkan bagi mendapatkan lesen memandu kompeten. Sebaliknya, semua elemen ujian amali dirangkumkan menjadi satu. 3.2 Calon-calon akan dinilai berdasarkan kepada kemahirannya memandu di semua peringkat dan penentuan lulus atau gagalnya seseorang calon itu adalah bergantung kepada prestasi pemanduannya secara menyeluruh. 3.3 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya boleh dilaksanakan selepas lulus ujian teori. 3.4 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya diwajibkan bagi kategori seperti berikut :-

3.5.3 3.5.4 3.5.5

JAM LATIHAN 4. JUMLAH JA M LATIHAN Semua pemohon adalah dikehendaki menghadiri kelas teori dan amali selama tempoh yang ditetapkan seperti berikut:-

104

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Perkara

Kelas Teori

Latihan Amali

Jumlah Jam

UAN MEMANDU R AY UAN LESEN MEM ANDU TA M AT TEMPOH Lesen Per ercubaan tamat tempoh a ) R a yuan Lesen Percubaan tamat tempoh melebihi 1 tahun

PSV (Bas) PSV (Teksi/Kereta Sewa/Teksi Mewah)

7

8

15 Mana-mana pemegang lesen P tamat tempoh dan gagal memperbaharui dalam tempoh yang ditetapkan iaitu tidak melebihi setahun dari tarikh tamat tempoh lesen, pemohon boleh mengemukakan rayuan. Hanya rayuan yang memenuhi syarat dan kriteria-kriteria yang ditetapkan seperti berikut akan dipertimbangkan bagi kelulusan. 1. Kriteria-kriteria dan asas-asas pertimbangan permohonan/rayuan.

9

5

14

Perkara

Kelas Teori

Latihan Amali

Jumlah Jam

GDL Lori Kejur GDL Lori Bersendi GDL Motokar Ringan GDL Motosikal Konduktor

7

-

7

1.1 Pemegang lesen ‘P’ yang ingin mengemukakan rayuan perlulah memastikan bahawa lesen berkenaan tamat tempoh sah dengan tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh akhir lesen tersebut (Seksyen 29(1 )(b)APJ 1987). 1.2 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana berada di luar negara. Pemegang lesen perlu mengemukakan bukti berdasarkan kepada dokumen keluar/ masuk negara sebagaimana tercatat di dalam passport. 1.3 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang telah ditetapkan kerana mengalami sesuatu jenis penyakit yang mudarat. Pemegang lesen mengemukakan surat kenyataan dan pengesahan daripada doktor/hospital sebagai bukti rekod kesihatan.

7

8

15

7

-

7

7 6

-

7 6

105

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ketentuan tahap dan kemudaratan penyakit perlulah dinyatakan oleh doktor/hospital berkenaan. Bukti rekod perlu menunjukkan pesakit mempunyai kesulitan kesihatan yang memerlukan beliau sentiasa merujuk kepada doktor/ hospital dan dalam masa yang sama tempoh tersebut juga memerlukan ia berurusan dengan JPJ bagi maksud pembaharuan lesen memandunya. 1.4 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana menjalani tahanan tertentu oleh pihak berkuasa. Pemegang lesen perlu -mengemukakan bukti melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau badan yang berkenaan mengenai rekod dan tempoh tahanan yang menunjukkan pemegang lesen berkenaan tidak berupaya untuk berurusan dengan JPJ. 1.5 Gagal menukar lesen ’P’ kepada lesen’ CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana menghadapi permasalahan tertentu mengikut rayuan yang dikemukakan oleh pemegang lesen. Ketua Pengarah boleh mempertimbangkan rayuan berkenaan mengikut kes dan permasalahan yang dikemukakan bersama bukti yang disertakan oleh pemohon. 1.6 Ketua Pengarah berhak untuk menolak sebarang permohonan berdasarkan budibicaranya tanpa apa-apa alasan.Keputusan Ketua Pengarah adalah muktamad.

b) Ra yuan Lesen’ CDL’ Tamat Tempoh Melebihi 3 Tahun Ra Lesen CDL’ amat esen’ Melebihi • Lesen ‘CDL’ akan terbatal secara automatik sekiranya pemegang lesen berkenaan gagal memperbaharuinya dalam tempoh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh tamat tempoh lesen. • Rayuan lesen ‘CDL’ hanya dibuat bagi kes-kes dimana pemohon berada di luar negara, tahanan penjara. Selain daripada alasan tersebut, rayuan tidak akan dipertimbangkan. • Ibu Pejabat menerima permohonan untuk diproses berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang kukuh samada melalui bukti passport, surat pengesahan tahanan penjara dan sebagainya. Sekiranya dokumen tersebut gagal dikemukakan, permohonan tidak dapat dipertimbangkan. • Jangkamasa bagi proses rayuan ini adalah lebih kurang 1 bulan. Lesen okasional amat Melebihi c ) R a yuan Lesen Vok asional Tamat Tempoh M elebihi 3 Tahun • Lesen vokasional akan terbatal secara automatik sekiranya pemegang lesen berkenaan gagal memperbaharuinya dalam tempoh 3 tahun dari tarikh tamat tempoh lesen atas sebab-sebab tertentu.

106

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ibu Pejabat menerima permohonan rayuan untuk memperbaharui lesen vokasional berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang kukuh. Kebiasaanya, rayuan lesen vokasional akan diterima dengan mengambilkira kedudukan lesen vokasional yang tidak terpakai bagi Seksyen 29 (1)(b) apabila dibaca bersama Seksyen 2 APJ 1987. Mana-mana rayuan yang lulus akan disyaratkan hanya menghadiri Kursus Teori (JPJL2C) sahaja.

4. Keputusan Rayuan 4.1 Setiap permohonan/rayuan yang memenuhi syarat akan dipertimbangkan oleh Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia mengikut kes demi kes melalui Pengecualian Pemakaian Kaedah 5 (3), KaedahKaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992. 4.2 Semua proses permohonan/rayuan adalah dibuat oleh Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat sahaja dengan mengambilkira rekod lesen berkenaan adalah bersih daripada sebarang hukuman pembatalan dan jumlah mata demerit terkumpul adalah kurang daripada 10. Sesuatu kelulusan itu juga hanya akan dikeluarkan oleh Bahagian ini setelah mendapat keputusan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. 4.3 Manakala perlaksanaan mana-mana ujian yang diperlukan sebagaimana keputusan yang telah dibuat bolehlah dijalankan di mana-mana institut memandu yang bersesuaian setelah pembaharuan lesen belajar memandu dan tempahan ujian memandu dibuat di JPJ Negeri yang berkenaan. Surat kelulusan akan dikeluarkan oleh Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat kepada JPJ Negeri yang berkaitan dan satu salinan kepada pemegang lesen. Kelulusan bagi pemegang PDL hanya mempunyai tempoh sah selama enam puluh (60) hari sahaja daripada tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Sebarang rayuan selepas tempoh kelulusan berkenaan tidak akan diterima dan calon perlu mengambil lesen memandu sebagaimana prosedur sedia ada.

2. Permohonan Rayuan 2.1 Pemegang lesen boleh mengemukakan rayuan terus kepada Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat JPJ Malaysia. Dokumen-dok okumen- dokumen Per Dikemukak erlu akan 3. Dokumen- dokumen Yang Perlu Dikemuk akan oleh Pemegang Lesen 3.1 Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh pemegang lesen semasa mengemukakan rayuan adalah seperti berikut :-

3.1.1 Surat rayuan yang mempunyai maklumat nama, nombor kad pengenalan dan alamat untuk dihubungi serta ditandatangani oleh pemegang lesen berkenaan. 3.1.2 Salinan lesen memandu berkenaan. 3.1.3 Bukti-bukti yang berkenaan dengan kes-kes rayuan seperti para di atas.

107

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERT KA RAN MEMANDU DOMESTIK PER T U K A R AN LESEN MEM ANDU D OMESTIK ASING KEPA D A LESEN MEM ANDU K OMPE TEN M ALAY S I A OMPETEN MALA ALAY KEPA DA MEMANDU KOMPE Pemegang-pemegang lesen memandu asing bagi negaranegara tertentu dan masih sah tempohnya boleh membuat pertukaran kepada lesen memandu kompeten Malaysia secara automatik. Walau bagaimanapun, pemegang-pemegang lesen tersebut masih boleh memandu di negara ini selagi Lesen Memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Senarai negara yang diterima untuk pertukaran adalah berubah dari masa ke semasa dan boleh dipinda berdasarkan pengesahan terkini dari Kementerian Luar Negeri. Senarai yang telah dipersetujui adalah seperti berikut: Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve 1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Antara negara tersebut adalah:

108

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Australia Denmark France Italy Libya New Zealand Philippines Spain

Brunei Egypt (Mesir) Germany Iraq Laos Netherlands Poland Singapore

Belgium Fiji Hong Kong Jepun Mauritius Nigeria Russia Thailand

China Finland Iran Korea Myanmar Papua New Guinea Switzerland Turkey

negara asing yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve 1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Antara negara tersebut adalah : Afghanistan Austria Barbados Bolivia Burkina Faso Central Frican Cote D’lvore Albania Brazil Benin Bosnia Herzegovina Burundi Chad Costa Rica Algeria Bahamas Belarus Botswana Cameroon Chile Colombia Argentina Bahrain Bangladesh Bulgaria Canada Congo Croatia

109

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Czechoslovakia Ecuador French Polynesia Guatemala Honduras India Jamaica Latvia Liechtenaterin Malawi Monaco Nepal Panama Republic of Moldova San Marino Sierre Leone Southern Yemen Swizerland Trinidad & Tobago

Dahomey Estonia Georgia Guinea Holy See Indonesia Jordan Lebanon Lithuania Maldive Island Mongolia Nicaragua Paraguay Republic of Macedonia Saudi Arabia Slevania South Africa Syria Tunisia

Dominican Republic Ethiopia Ghana Guyana Hungary Ireland Kenya Lesotho Luxembourg Mauritania Morocco Norway Peru Romania Senegal Slovenia Sri Lanka Taiwan Turkmenistan

D. Kampuchea El Salvador Greece Haki Iceland Ivory Coast Kuwait Liberia Madagascar Mexico Namibia Niger Pakistan Rwanda Seychelles Somalia Sudan Togo Uganda

110

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ukranian Soviet Uruguay Western Samca Zimbabwe

UAE Uzbekistan Yemen

United Kingdom Venezuela Yugoslavia

United States Vietnam Zambia

Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing seperti (b) di atas boleh memohon untuk mendapatkan lesen memandu Malaysia kepada Ketua Pengarah JPJ dan Ketua Pengarah boleh menggunakan budi bicaranya mengikut kes demi kes, untuk membenarkan pertukaran lesen memandu domestik negara asing tanpa ujian ataupun mengenakan syarat-syarat dari masa ke semasa. 2 - Permohonan permit Antarabangsa juga boleh dipohon Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut: di pejabat Persatuan Automobil Malaysia; dan i) Salinan lesen memandu domestik asing yang disahkan. 3 - Pemohon-pemohon hendaklah mengemukakan ii) Surat terjemahan lesen (Bahasa Inggeris atau Bahasa Madokumen-dokumen berikut: laysia) oleh kedutaan negara yang mengeluarkan lesen atau i) Lesen memandu domestik asal & salinan photostat pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen berkenaan; yang masih sah tempohnya untuk 1 tahun; iii) Borang permohonan (Lampiran B-2) ii) Kad Pengenalan asal & salinan photostat; MEMANDU ANTA RABANGSA PERMIT MEM ANDU ANTA R ABANGSA iii) 2 keping gambar warna ukuran pasport 1 - Pemegang-pemegang lesen memandu kompeten Malaysia iv) Borang JPJ L1 yang ingin memandu di negara asing adalah dinasihatkan untuk mengambil permit memandu antarabangsa; v) Bayaran RM150.00 setahun.

111

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERUNTUKAN KHAS LESEN MEMANDU SINGAPURA Mana-mana pemegang Lesen Memandu Kompeten Malaysia yang bermastautin/memiliki pas kerja (bekerja) di Singapura adalah layak memohon lesen memandu Singapura. Untuk tujuan tersebut, pemohon boleh dapatkan cabutan rekod lesen memandu kompeten Malaysia di mana-mana pejabat JPJ Negeri dengan bayaran RM 10.00 dan kemukakan kepada pihak berkuasa Singapura untuk dapatkan lesen memandu Singapura. ~ Mana-mana yang telah memiliki Lesen Memandu Singapura, Lesen Memandu Malaysia adalah terbatal mengikut Seksyen 29(b) APJ1987. ~ Jika pemilik bermastautin/tamat tempoh kerja/ kontrak di Singapura, pemegang lesen tersebut boleh memohon lesen memandu kompeten Malaysia dengan menggunakan surat pengesahan daripada pihak berkuasa Singapura. ~ Semasa memiliki lesen memandu Singapura, pemegang lesen berkenaan boleh memandu kenderaan yang didaftar di negara ini atau didaftarkan di Singapura di Malaysia.

BAHAGIAN 2 KESALAHAN-KESALAHAN MEMANDU DAN HUKUMAN-HUKUM ANNY AN-HUKUMANN BAW AKT HUKUMAN-HUKUM ANN YA DI BAWAH AK TA PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN JALAN 1987 DAN D AN DA N BAWAHNY AEDAH-K AEDAH AH-KAED K AED AH-K AEDAH DI BAW AHN YA (RTR1959)
1. PENDAHULUAN Bahagian ini mengandungi jenis-jenis kesalahan memandu dan hukuman-hukuman yang dikenakan keatas penggunapengguna jalan raya yang didapati melanggar peraturanperaturan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-kaedah di bawahnya (Road Transport Rules 1959). Jenis-jenis kesalahan dan hukuman adalah seperti berikut: AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN KAEDAH-KAEDAH LALULINTAS JALAN 1959

112

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

i) Pendaftaran Kenderaan-Kenderaan Motor

BIL
1

KESALAHAN
Kenderaan tidak mematuhi kaedah pembinaan dan penggunaan Memiliki/menggunakan kenderaan tidak didaftarkan Tidak memberitahu Ketua Pengarah @ Pengarah mengenai perubahan butir-butir dalam daftar Tidak membuat tukar milik dalam masa 7 hari Tidak Peraga / Nombor Pendaftaran/ No. Kabur / Keliru / tidak ikut ukuran Tidak tukar alamat dalam masa 7 hari

SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN
Seksyen 6(1)

SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN
Seksyen 119(2)

KADAR K O M PA U N PA
RM 3000

KADAR MAHKAMAH

2

Seksyen 7(1)

Seksyen 7(3)

Mahkamah

Denda RM 2000

3

Seksyen 12(5)

Seksyen 11(2)

RM 150

4

Seksyen 13(1)

Seksyen 119(2)

RM

100

5

Seksyen 14(1)

Seksyen 14(4)

RM 100

6

Kaedah 8GV(LD)65 LN 158/65

Kaedah 15VV(LD)65 LN 158/65

RM

100

113

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

ii) Perlesenan Kenderaan-Kenderaan Motor SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN KADAR PA K O M PA U N

BIL

KESALAHAN

KADAR MAHKAMAH

1

Menggunakan kenderaan tanpa LKM/LKM telah diserah balik

Seksyen 15(1) Seksyen 119(2)

Seksyen 15(4) Seksyen 15(4)

Mahkamah

Denda RM 5000

2

Tidak pamer / mencatat / ubah / rosak / pamerkan LKM diubah / dirosak / dicacatkan

Seksyen 20(1)

Seksyen 119(2)

RM150

3

3.1 Tiada LKM / Trade Plate 3.2 LKM / Trade Plate tamat tempoh bagi Kenderaan a) Motosikal b) Kenderaan Persendirian c) Teksi / Kereta Sewa d) Bas/Lori

Seksyen 23(1)

Seksyen 23(2)

Mahkamah

Denda RM 2000 dan gantung LKM/Trade Plate

RM 100 RM 150 RM 150 RM 150

114

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iii) Pelesenan Pemandu-Pemandu Motor

BIL
1 a) b)

KESALAHAN
Lesen Memandu tamat tempoh Tiada lesen Memandu

SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN
Seksyen26(1)

SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN
Seksyen 26(2)19(2)

KADAR K O M PA U N PA
RM 150 Mahkamah

KADAR MAHKAMAH

Denda RM 1000 atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya sekali

2

Tidak patuhi syarat-syarat LDL

Seksyen 24(4)

Seksyen 24(4)

RM 200

3

Gagal mengemukakan butir untuk Pengendorsan

Seksyen 34(2)

Seksyen 34(4)

Mahkamah

Denda RM 2000 atau 6 bulan penjara atau keduaduanya sekali Denda RM 2000 atau penjara 6 bulan

4

Memandu semasa Lesen CDL digantung atau dibatal

Seksyen 38(2)

Seksyen 38(5)

Mahkamah

5

Tidak memberi lesen/kerjasama kepada Pegawai Penguatkuasa

K.14GV(LD) LN 158/65

K.15KV(LD) LN 158/65

RM 3000

115

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

iv) Memandu Dan Kesalahan-Kesalahan Yang Berkaitan Dengannya. SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN KADAR PA K O M PA U N KADAR MAHKAMAH

BIL

KESALAHAN

1

Memandu/menyebabkan/ membenarkan memandu di bawah umur

Seksyen 39

Seksyen 39(5)

Mahkamah

Denda RM1000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali

2

i) Melebihi had laju kepada kenderaan

Seksyen 40(1)

Seksyen 40(1)

Mahkamah

ii) Melebihi had laju kebangsaan bagi segala jalan a) Melebihi 40 km/h b) 26 km/h - 40km/h c) 1 km/h - 25 km/h 3* Memandu dengan melulu dan membahayakan dan menyebabkan kematian

Seksyen 69(1A)

Seksyen 119(2) RM300 RM200 RM100

Denda RM1000 dan lesen diendoskan/ digantung satu bulan. Sabitan kedua lesen digantung 3 bulan

Seksyen 41

Seksyen 41

Mahkamah

Penjara Mandatori 2 hingga 10 tahun dan denda RM500 hingga RM2000 dan digantung lesen memandu bermula daripada tarikh di mahkamah sehingga kes diputuskan penjara.

116

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4*

Memandu dengan melulu dan membahayakan (tidak melibatkan kematian)

Seksyen 42

Seksyen 42

Mahkamah

Penjara mandatori sekurangkurangnya satu (1) hari tetapi tidak lebih lima tahun dan denda RM 500 hingga RM 15000. Kesalahan berikutnya dipenjarakan tidak lebih 10 tahun dan denda RM 10000 hingga RM 20000 Tiada penjara Denda RM 4000 hingga RM 10000 dan penjara tidak lebih 12 bulan

5*

Memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa (tidak melibatkan kematian)

Seksyen 43

Seksyen 43

Mahkamah

6*

Memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah (melibatkan kematian atau kecederaan)

Seksyen 44

Seksyen 44

Mahkamah

Penjara mandatori 3 hingga 10 tahun dan denda RM 8000 hingga RM 20000 dan digantung lesen memandu bermula dari tarikh sebutan pertama di mahkamah sehingga kes diputuskan.

117

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7*

Jaga kenderaan semasa mabuk/dadah

Seksyen45(1)

Seksyen 45(1)

Mahkamah

Denda RM 500 atau penjara satu bulan. Sabitan kedua - denda RM 1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya.

8*

Memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan.

Seksyen 45A

Seksyen 45A(3)

Mahkamah

Denda RM2000 atau penjara 6 bulan dengan kepekatan alkohol melebihi had bulan. Sabitan kedua - denda RM 4000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan digantung lesen/batal.

9*

Ujian pernafasan 45B

Seksyen 45B

Seksyen 45B(4)

Mahkamah

Denda RM 2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Sabitan kedua - denda RM 4000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan lesen digantung 1 tahun.

118

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

10

Pengadaan spesimen bagi analisis

Seksyen 45C

Seksyen 45C(6)

Mahkamah

Denda RM2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali & lesen digantung/batal. Denda RM1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya

11

Pandu semasa sakit/tidak upaya

Seksyen 46

Seksyen 46

Mahkamah

12

Menunggang atas injak/ halang pemandu Halang lalu lintas cara bahaya Tunggang belakang pemandu/ bawa lebih penumpang (motosikal) Bergantung atau naik semasa kenderaan bergerak atau ditarik tanpa kuasa-kuasa sah Memasuki, menggerak atau mengusik kenderaan atau mana-mana bahagian tanpa kuasa sah Bertindak sebagai penjaga kereta yang tiada kuasa sah (penjaga kereta haram)

Seksyen 47

Seksyen 119(2)

RM1000

13 14

Seksyen 48 Seksyen 49(1)

Seksyen 119(2) Seksyen 119(2)

RM300 RM150

15

Seksyen 50(2)

Seksyen 119(2)

RM150

16

Seksyen 50(2)

Seksyen 119(2)

RM150

17

Seksyen 50(3)

Seksyen 119(2)

RM150

119

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

18 19

Gagal menunjukkan lesen memandu Ambil kenderaan tanpa izin

Seksyen 58(2) Seksyen 51

Seksyen 119(2) Seksyen 51

RM150 Mahkamah Denda RM2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya.

20

Wajib berhenti dan lapor kepada polis dalam masa 24 jam selepas kemalangan Tidak berhenti bila ditahan (pakaian seragam) Guna jalan terhad/langgar sekatan penggunaan sesuatu jalan Kesalahan di lintasan pejalan kaki Tidak berhenti disekatan jalan Tidak mematuhi/mengabaikan isyarat lalu lintas jalan Menaja/menyertai lumba haram

Seksyen 52(1)

Seksyen 119(2)

RM100

21

Seksyen 55

Seksyen 119(2)

RM300

22* *

Seksyen 70(1) Seksyen 75 Seksyen 78(2)

Seksyen 70(4) Seksyen 75(5) Seksyen 78(2)

RM300 RM300 RM300

23* * 24 25* *

Seksyen 79(2) Seksyen 81

Seksyen 79(2) Seksyen 8 1(2) Seksyen 8 1(3)

RM200 Mahkamah Denda RM2000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Denda RM2000 atau 6 bulan penjara dan lesen digantung satu tahun.

26* *

120

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Sabitan kedua -denda RM5000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan lesen digantung 3 tahun. 27* Tidak pandu di sebelah kiri jalan K.3(1)RTR/ LN 166/59 K.4 MV(SSB)78 (P.U.A/378/78) K.96 (A) MV(C/U) K.4RTR (LN166/59) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) RM300

28

Tidak pakai tali pinggang keledar

RM100

29

Tidak memasang lampu motosikal pada waktu siang/malam Pandu tidak rapat tepi jalan/kiri semasa pandu perlahan Tidak pakai topi keledar

RM100

30

RM100

31

K.4MS(SH)

RM100

32

Memotong ikut kiri

K.5RTR (LN 166/59) K.6RTR (LN 166/59)

RM300

33

Memotong cara bahaya/susahkan orang lain/tidak benarkan kenderaan lain memotong/ meninggikan kelajuan Tidak rapat kiri semasa belok kiri/ kanan

RM150

34

K.7 RTR

Seksyen 119(2)

RM150

121

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

35

Tidak ikut lorong betul ketika hampir di simpang Masuk dan berhenti di petak kuning

K.8 RTR

Seksyen119(2)

RM300

36

K.8 RT(SCP) LN 101/63

K.9 RT(SCP)

RM300

37

Tidak berhenti semasa murid sekolah melintas

K.8 RT(SCP) LN 101/63

K.9 RT(SCP)

RM300

* 38*

Tidak beri laluan kepada kenderaan Ambulan, Polis, Kastam, JPJ dan Bomba Pemandu tidak boleh tidur semasa memandu Memandu tanpa dapat mengawal kenderaan

K.9 RTR

Seksyen 119(2)

RM300

39* *

K.10 RTR K.I7 RTR

Seksyen 119(2) Seksyen 119(2)

RM300 RM300

40

41

Menggunakan telefon bimbit semasa memandu Memotong di garisan kembar

K.17(A) RTR

Seksyen119(2)

RM300

42* *

K.12(3)(a) 75 LN 167/59 K.13 RTR K.14 RTR

Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2)

RM300 RM300 RM300

43* * 44

Pusing ‘U’ di jalan yang ada had laju Tinggalkan kenderaan tanpa mematikan enjin/menggunakan brek tangan

122

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

45

Brek tidak berfungsi

K.15(9)MV (C/U)LN 170/59

Seksyen 119(2)

RM300

46

Halang lalu lintas/tidak berhenti rapat tepi semasa turun dan naik penumpang

K.16

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

47* *

Gagal mematuhi lampu isyarat

K.17 dan K.18 TS (LN 167/59)

Seksyen 119(2)

RM300

48

Buka tepi/belakang dinding kenderaan/bahaya

K.22

RTR

Seksyen 119(2)

RM300

49

Tidak pasang cermin sisi motosikal

K.21

MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM100

50

Penggilap cermin tidak berfungsi

K.23 MV (C.U)

Seksyen 119(2)

RM150

51

Hon tidak berfungsi/nada siren

K.24 MV(C/U)

Seksyen119(2)

RM150

52

Lampu isyarat tidak berfungsi

K.25 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

53

Lampu brek tidak berfungsi/ nyala berkelip/bukan merah jingga

K.26 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

123

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

54

Tiada mudflap (wings)

K.31

MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

55

Tidak selenggara kenderaan dengan baik

K.94 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM300

56

Tidak jaga brek/gear/ stereng/wiper

K.95 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

57

Tidak jaga lampu dengan baik/tidak berfungsi

K.97 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

58

Tidak pasang lampu pada waktu malam

K.101 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

59

Tidak ada alat amaran tiga segi

K.101A MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM300

60

Pasang lampu semasa berhenti di sebelah kanan jalan Tidak jaga silencer/ekzos

K.102 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

61

K.103MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

62

Tidak jaga meter kelajuan

K.104 MV (C/U)

Seksyen 119 (2)

RM150

63*

Tidak jaga tayar/tidak berbunga

K.105 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

124

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

64

Ekzos bunyi bising

K.109 MV (C/U) K.113 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

65

Halang lalulintas kecuali turun penumpang

Seksyen 119(2)

RM200

66

Tidak matikan enjin/tidak guna brek tangan semasa memberhentikan kenderaan Memasang lampu hadapan selain warna putih

K.116 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM150

67

K.96 (20)(i)

Seksyen 119(2)

RM150

68

Larangan penggunaan cermin gelap

K.5 MV (PCTG)

1991

K.10 MV (PCTG)

RM200

69

Letak kenderaan di tempat yang di larang: i) tanda no parking K.8A (TS(SCT) 59 LN 167/59 K.12(3A)TS Seksyen 119(2) RM200

ii) digarisan kuning

RM200

125

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

70

Letak kenderaan di tempat yang dilarang:

i) di simpang/selekoh

K.12(1)

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

ii) dari paip bomba

K.12(2)

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

iii) di tempat bahaya/terlindung

K.12(3)

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

iv) Perhentian bas

K.12(4)

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

71

Baiki/basuh kenderaan di garis pejalan kaki awam

K.48

RTR

Seksyen 119(2)

RM100

72

Henti/Halang lalulintas di pejalan kaki

K.38

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

73

Guna/letak kenderaan di pejalan kaki

K.50

RTR

Seksyen 119(2)

RM200

Nota: *Kes-kes KEJARA

126

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Peruntukan-Peruntuk eruntuk an-Peruntukan erhadap Risiko -Risiko Pihak isiko-R Daripada Penggunaan Kenderaan Mot otor v) Peruntuk an-Peruntuk an Ter hadap Risiko -R isiko Pihak Ketiga Yang T imbul Daripada Penggunaan Kenderaan Motor
SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN
Seksyen 90(1)

BIL
1

KESALAHAN
Tiada perlindungan insurans

SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN
Seksyen 90(2)

KADAR PA K O M PA U N
Mahkamah

KADAR MAHKAMAH
Denda RM1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya dan lesen digantung selama 12 bulan

2

Pemilik gagal kemukakan insurans

Seksyen 103

Seksyen 103

RM100

vi) Kesalahan-Kesalahan Dan Pelbagai Peruntukan
SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN
Seksyen 108

BIL
1

KESALAHAN
Palsu/pemalsuan (kemuka/ubah) rosak/usik/cacatkan /gunakan lesen/ dokumen/plate palsu

SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN
Seksyen 1 08

KADAR PA K O M PA U N
Mahkamah

KADAR MAHKAMAH
Denda RM5000 atau penjara satu tahun atau keduaduanya

127

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

2

Liabiliti Pemunya Berdaftar

Seksyen 109

Seksyen 109

Disabitkan bersalah sebanyak 3 kali di bawah seksyen 41, 42, 43, 44, 45 dan 45A dalam masa 3 tahun oleh pemandu yang sama. Pemilik kenderaan boleh didenda RM50,000 hingga RM 150,000. Kesalahan berikutnya didenda RM 100,000 hingga RM500,00

3

Halangan/gangguan lalu lintas

Seksyen 110

Seksyen 110

RM200

4

a) Enggan beri maklumat b) Maklumat palsu

Seksyen 114(2)

Seksyen 114(2)

RM300

Denda RM5000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya

5

Gagal beri maklumat pemandu

Seksyen 115(1)

Seksyen 115(1)

RM300

128

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 3 SISTEM KEJARA
1.PENGERTIAN UMUM Sistem KEJARA adalah singkatan dari perkataan ‘SISTEM PENALTI MATA DEMERIT KESALAHAN JALANRAYA’. Sistem ini ditujukan khas kepada pemandu-pemandu kenderaan yang memiliki lesen memandu Kompeten dan Lesen Memandu Percubaan. 2.PENGERTIAN KHUSUS Sistem pemberian mata demerit kepada pemandupemandu kenderaan yang telah disabitkan kesalahan sama ada melalui kompaun (Polis atau JPJ ), atau denda (Mahkamah) bagi kesalahan yang terjadual. KENAPA KEJ RA DIWUJUDKA 3. KENAPA SISTEM KE J A R A DIWUJUDK A N Sistem KEJARA diwujudkan bertujuan:a ) Untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. b) Untuk meningkatkan kesedaran kepada pemandupemandu mengenai keselamatan jalan raya. c) Mempastikan pemandu-pemandu mematuhi peraturanperaturan jalan raya. d) Mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalan raya. e ) Mengambil tindakan terhadap pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan jalan raya.

4. BAGAIMANA SISTEM KEJARA BERFUNGSI Sistem KEJARA berfungsi seperti berikut:a ) Sistem KEJARA berfungsi di bawah APJ 35,35a, 37 dan 38, dan juga mengikut Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Mata Demerit) 1997. b) Rekod pesalah Sistem KEJARA diwujudkan melalui notis saman yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan terjadual dan mata demerit akan dikira. c) Bagi pemanduan yang telah mengumpul 15 atau lebih mata demerit, tindakan berikut akan diambil:

129

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

M ATA KESALAHAN
15 atau lebih mata demerit kali yang pertama 15 atau lebih mata demerit bagi kali yang kedua 15 atau lebih mata demerit bagi kali yang ketiga (Dalam tempoh 5 tahun)

HUKUMAN
Lesen memandu akan digantung 6 bulan Lesen memandu akan digantung 12 bulan Lesen memandu digantung 12 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat

5. KURSUS PEMULIHAN Kursus pemulihan kepada pemandu dikenakan seperti berikut:a ) Ketua Pengarah boleh mengarahkan pemegang lesen memandu yang lesennya telah digantung menghadiri kursus pemulihan. Apabila pemegang lesen menghadiri kursus dengan jayanya, tempoh pengurangan penggantungan diberikan. Penggantungan Pengur engurangan Tempoh Pengur angan
4 Minggu 8 Minggu

Penggantungan kali Pertama Penggantungan kali Kedua

d) Bagi lesen memandu kompeten (CDL) yang digantung, pemandu berkenaan tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen, sama ada lesen belajar memandu atau selainnya untuk memandu kenderaan daripada apa-apa kelas semasa tempoh penggantungan. e ) Bagi pemandu Lesen Percubaan yang telah mengumpulkan 10 atau lebih mata demerit, Lesen Percubaan akan dibatalkan. f) Bagi pemandu yang telah dibatalkan lesen memandu (Lesen ‘P’ atau CDL) tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen, sama ada lesen belajar memandu atau selainnya daripada apa-apa kelas bagi tempoh dua belas bulan dari tarikh penyerahan balik lesen.

6. PEMBERIAN BONUS Pemberian bonus dipertimbangkan seperti berikut:a ) Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapat mata demerit kurang daripada 15 mata, dan tidak melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh 24 bulan berturut-turut, 7 mata demerit akan diketepikan. PENALTI DENDA 7. PENALTI DEND A Pemandu dilarang memandu semasa lesen digantung:a ) Memandu semasa lesen memandu digantung atau dibatalkan boleh didenda RM2,000 atau enam (6) bulan penjara.

130

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

TERJADUAL DAN MA 8 . KESALAHAN-KESALAHAN TERJADU AL D AN M ATA DEMERIT YANG DIBERIK A N Kesalahan-kesalahan terjadual dan demerit adalah seperti berikut:kedudukan mata

Kesalahan g) Melebihi had laju yang dikenakan pada sesuatu jalan atau kenderaan - Melebihi 40km sejam - Melebihi 26km - 40km sejam - Melebihi 1km - 25km sejam h) Kesalahan-kesalahan berhubung dengan memotong dan halangan semasa memotong i) Gagal memberi laluan kepada ambulans atau kereta bomba atau kenderaan polis atau kastam atau JPJ Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemandu di lintasan pejalan kaki Kesalahan-kesalahan berhubung dengan pemanduan di sebelah kiri jalan Gagal berhenti di persimpangan

Demer emerit M a ta Demer it Diberik ikan Yang Diberik an

Kesalahan a ) Memandu atau sedang mengawal kenderaan motor di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah b) Memandu dengan melulu atau membahayakan c) Memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbangrasa d) Pertandingan atau dugaan kelajuan e ) Tanpa alasan yang munasabah, gagal mengadakan spesimen nafas, darah atau air kencing apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pegawai polis f) Gagal mematuhi lampu isyarat

Demer emerit M a ta Demerit Diberik ikan Yang Diberik an

10 8 6 8

15

15 15 j) 15 k)

8

8

8 8 8

15

l)

10

m) Cuai mengawal dengan wajar pergerakan kenderaan (Penggunaan telefon bimbit)

131

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Ma Demer emerit Kesalahan M a ta D emer it n) Menggunakan kenderaan motor di jalan yang disekat

Demer emerit M a ta Demerit Diberik ikan Yang Diber ikan 5

o)

Mengabaikan arahan-arahan dan isyarat-isyarat lalulintas Menggunakan tayar botak Memotong di garisan kembar (Garisan tidak putus) Gagal mematuhi syarat-syarat yang dilampirkan kepada lesen memandu percubaan [Kaedah 15A Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992] - Gagal membawa lesen memandu bersama-samanya semasa memandu - Gagal mempamerkan tanda pengenalan’P’ - Gagal mempastikan kandungan alkohol dalam nafas, darah atau Air kencing adalah pada 0.00

5

p) q)

5 5

r)

5

10

5

132

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB VII RATURAN DAN PERUNDANGAN P E R ATUR AN D AN PERUND ANGAN MOT OSIKA MENGENAI PENUNGGANG MOT OSIK A L
BAHAGIAN 1 ANDUAN MOT OSIKA PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOT OSIK A L
MEMA KAI PERALA ALAT 1. MEMA K AI PER ALATAN YANG BE TUL

i. Memakai pelindung muka atau risor. ii. Pakaian pelindung: - Jaket dan seluar yang berwarna cerah, kalis angin dan selesa pada leher, tangan dan pinggang. 2 . Pemeriksaan Motosikal Anda harus sentiasa memeriksa motosikal anda setiap kali anda ingin memulakan perjalanan. a ) Kawalan i) Brek-brek tangan dan kaki - Berfungsi dan kedua-duanya mencengkam apabila digunakan. ii) Cekam tuil ‘throttle’ - Mesti sentiasa dalam keadaan licin,senang ditarik atau dilepaskan. iii) Kabel - Disapu minyak dan dapat berfungsi dengan baik. iv) Tayar - mempunyai tekanan angin yang cukup dan mempunyai bunga tayar yang sempurna.

Penunggang motosikal hendaklah menggunakan peralatan yang betul untuk menjamin keselamatan semasa berada dijalan raya. Peralatan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut : a ) Topi Keledar : Aspek-aspek yang penting yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut : i. Memakai topi dengan kemas, selesa dan bermutu. ii. Berwarna cerah seperti putih, kuning dan sebagainya. iii. Mempunyai pemantul cahaya. Tukar jika topi keledar rosak. b) Pelindung Mata, Muka dan Badan Tubuh anda seperti badan, mata dan muka adalah penting dilindungi semasa memandu. la perlu dilindungi daripada terkena batu, serangga, dan angin deras. justeru itu, ia perlu dilindungi :-

133

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

v)

Lampu - Selalu dibersihkan dan sentiasa berfungsi - Tentukan lampu signal sentiasa menyala ketika digunakan - Tentukan lampu brake sentiasa berfungsi - Hon uji tentukan ia berfungsi sebelum digunakan.
Brek-brek tangan dan kaki

vii) Rantai - Disapu minyak, tidak terlalu tegang atau kendur vii) Cermin - Diperbetulkan sebelum memandu. - Adalah berbahaya untuk membetulkan cermin bila anda sedang memandu. viii) Minyak Hitam dan Petrol Periksa tahap minyak hitam dan petrol sebelum memandu. - Jangan memandu ketika minyak petrol berada pada reserve kecuali anda hendak ke Stesen Minyak.
Minyak Hitam Tayar Lampu

Rantai

Cermin

- Kekurangan minyak hitam akan mengakibatkan kerosakan mekanikal yang mengakibatkan kenderaan terhenti dan mengakibatkan anda hilang pertimbangan.

134

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 2 CA RA SELAM MENUNGGANG C A R A SELA M AT
Pengenalan Bagi menunggang motosikal dengan selamat, anda harus tahu mengawal arah, kelajuan dan mengimbangi motosikal. la memerlukan banyak latihan dengan menggunakan cara menunggang yang betul, merangkumi perkara-perkara saperti berikut : a ) Kedudukan Badan b) Memusing dan membelok c) Memberek

b) Tempat duduk Duduk dekat dengan ‘handlebar’ dan pegang pemegang dengan kemas. Siku dibengkokkan ke bawah. Anda harus boleh memusingkan ‘handlebar, tanpa perlu menjangkau tangan anda. Kaki diletakkan di atas tempat letak kaki. 2. Memusing dan membelok a ) Badan hendaklah ditegakkan. b) Condongkan badan semasa membelok. c) Kawal hadlaju motosikal. d) Gunakan gear yang sesuai mengikut keadaan dan tidak menukar gear dengan tiba-tiba. 3. Membrek a ) Gunakan kedua-dua brek setiap masa apabila hendak berhenti atau memperlahankan kenderaan. b) Berhati-hati setiap kali anda mengambil untuk menggunakan brek. c) Brek hadapan menghasilkan memberhentikan motosikal. kuasa tindakkan

d) Menukar gear 1 . Kedudukan Badan Kedudukan badan yang betul adalah mustahak untuk mengawal motosikal anda supaya dapat memandu dengan selamat. la memerlukan posisi yang betul, kedudukan pada tempat duduk, kedudukan tangan, siku, lutut dan kaki. a ) Gaya Memandu Kedudukkan badan adalah penting untuk mengawal motosikal anda dan menunggang dengan selamat. la memerlukan gaya yang betul, kedudukan diatas tempat duduk, kedudukan tangan, siku, lutut dan kaki.

untuk

4. Menukar Gear Jangan menaik atau menurunkan gear motosikal anda sewaktu :i) Membelok. ii) Menuruni bukit iii) Menghampiri persimpangan

135

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5. Tek nik Asas Menunggang Motosik al eknik Asas Menunggang Motosikal otosik a ) Kawalan yang baik terhadap motosikal dari awal b) Memandu mengikut kelajuan yang sesuai c ) Kedudukan badan yang betul d) Kedudukan tangan dan kaki yang betul e ) Kedudukan badan yang berimbang ketika membelok f) Menentukan pertukaran gear yang lancar g) Penggunaan brek hadapan dan belakang

BAHAGIAN 3 MENENTUKAN JARAK Adalah penting anda menentukan jarak yang sesuai antara anda dengan kenderaan yang lain. Jika seseorang melakukan kesalahan, jarak yang selamat akan memberikan peluang kepada anda untuk bertindak dengan cepat untuk menghindarkan kemalangan. Jarak 1. Jarak Hadapan Jarak hadapan adalah merujuk kepada jarak diantara motosikal anda dan kenderaan dihadapan. Mematuhi peraturan jarak yang selamat, akan memberikan anda cukup masa untuk memperlahankan kenderaan dan ruang yang cukup untuk menggunakan brek atau bertindak untuk mengatasi sebarang kejadian. Gunakan peraturan 2 saat. Semasa berhenti, jarakkan dengan kenderaan dihadapan. 2. Jarak di Bahagian Tepi Jarak Bahagian Penunggang motosikal boleh melakukan sesuatu pergerakkan yang tidak boleh dilakukan oleh kenderaan lain, la boleh bergerak dari satu lorong ke suatu lorong yang lain untuk menjarakkan motosikal dari kenderaan lain.

136

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Seorang penunggang motosikal yang berpengalaman sentiasa mengikut arus lalulintas yang di tetapkan. Pertukaran lorong memandu hanya dibuat sekiranya berlaku perkara-perkara seperti berikut :a) apabila penunggang dipotong atau berselisih dengan kenderaan dihadapan. Dalam keadaan ini anda harus bergerak ketengah-tengah lorong. apabila anda berada dekat dengan trak/lori besar, ianya kadangkala akan mengakibatkan tiupan angin yang deras yang akan menggangu kawalan anda. Dalam keadaan ini bergerak ke tengah lorong apabila kenderaan telah melepasi anda atau bergerak jauh dari laluan trak/lori tersebut.

i)

Beri laluan untuk kenderaan dibelakang memotong anda atau tukar lorong jika perlu. Perlahankan kenderaan tingkatkan jarak dari 2 saat kepada peraturan 4 saat Perlahankan kenderaan jika jalan hadapan telah kosong untuk memberi peluang kepada kenderaan di belakang memotong anda.

jj)

iii)

b)

3. Jarak di Belakang Kenderaan dari belakang mempunyai lebih kawalan terhadap ruang dibelakang dari kenderaan yang di hadapan. Banyak penunggang mengadu masalah kenderaan mengekori kenderaan terlalu rapat. Dalam keadaan ini tindakan seperti berikut dapat membantu untuk mengatasi masalah :

137

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 4 PASTI MASALAH MENGENAL PASTI M ASALAH
Memandang 1. Memandang ke Hadapan i. ii. Perhatikan keadaan di permukaan jalan Melihat tindakan pemandu kenderaan di hadapan.

BAHAGIAN 5 PA DA AKTU MALA ALAM MENUNGANG PA DA W AK TU MALA M

Apabila memandu di waktu malam, penunggang motosikal harus memberikan perhatian kepada perkara-perkara seperti berikut :a ) Pasangkan semua lampu dan gunakan lampu tinggi ketika tidak mengekori dan berselisih dengan kenderaan lain. b) Kurangkan kelajuan dan mengekori kenderaan di hadapan anda pada jarak yang selamat. c) Gunakan cahaya lampu kenderaan di hadapan

iii. Perhatikan tepi jalan - kenderaan keluar/masuk di simpang. 2. Menoleh ke Belakang Penunggang hendaklah melihat cermin dan menoleh ke belakang apabila ingin menukar lorong. Dengan cara ini penunggang dapat melihat kenderaan di belakang lorong sebelahnya. Menoleh kebelakang adalah perlu bila ingin memotong, membelok dan menukar lorong. 3. Menggunakan Cermin Untuk mengetahui apa yang berlaku di belakang, penunggang dinasihatkan selalu memeriksanya dengan menggunakan cermin motosikal. Cermin motosikal ini sangat mustahak apabila melakukan atau berhadapan perkara-perkara seperti berikut :i) Sebelum berhenti ii) Semasa berhenti di persimpangan iii) Semasa menukar lorong

d) Menambah jarak dengan kenderaan lain e ) Pastikan penunggang dan pembonceng boleh dilihat dengan memakai topi keledar dan pakaian yang ada pemantul cahaya f) Adalah baik jika penunggang motosikal menampal pemantul cahaya di belakang, hadapan dan badan motosikal.

138

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 6 MEMBAW PENUMPANG MEMBAW A PENUMPANG DAN BARANGAN
Perkara yang untuk perlu diikuti apabila membawa penumpang atau barangan :1. Tempat duduk yang sesuai, besar dan duduk rapat antara penunggang dan penumpang. 2. Gunakan pemijak kaki yang kukuh. 3. Memakai pakaian pelindung dan topi keledar yang sesuai. 4. Pembonceng hendaklah:4.1 Menaiki motosikal setelah enjin dihidupkan 4.2 Duduk rapat dengan penunggang 4.3 Pegang paha,tali pinggang atau pemegang pembonceng 4.4 Letak kaki di atas pemijak kaki PENUNGGANG DENGAN PEMBONCENG 1. Pandu dengan kelajuan yang rendah terutama semasa membelok atau dijalan tak rata. 2. Mengambil tindakan awal bila berhenti 3. Memberitahu pada pembonceng sebelum melakukan sesuatu

PERINGAT SEWAKTU MEMBAW PERINGATAN SE W AK TU MEMBAW A PEMBONCENG a ) Pembonceng hanya dibenarkan menaiki motosikal apabila enjin motosikal telah dihidupkan dan turun setelah enjin dimatikan. b) Pembonceng hendaklah duduk rapat dengan penunggang dihadapan. MEMBAW BARANG/BEBAN MEMBAWA BAR ANG/BEBAN 1 . Bawa barang yang ringan 2 . Ikat dengan tali anjal

139

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 7 MENGENDALIK ALIKAN MOT OSIKA MENGEND ALIK AN MO T OSIK A L KETIKA KECEMASAN
Penunggang harus sentiasa berhati-hati ketika berada di jalanraya. Penunggang hendaklah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan kecemasan. Tindakan yang cepat dan berkesan hendaklah diambil apabila menghadapi situasi yang mencemaskan. Berikut dinyatakan beberapa situasi kecemasan dan tindakan yang harus dilakukan oleh penunggang :1.Membrek a ) Tutup ’throttle’ b) Membrek dalam masa yang awal c) Gunakan kedua-dua brek dengan kuat hanya semasa berjalan lurus d) Tekanan brek hendaklah permukaan jalan berubah-ubah mengikut

2. Menukar Arah Dengan Pantas Menuk Arah Dengan Pan enukar antas a) Untuk membelok ke kanan: Tolak pemegang sebelah dengan tapak tangan Roda hadapan akan membelok ke kiri dan motosikal akan cenderung ke arah kanan apabila motosikal telah cenderung ke kanan, berhenti menolak dan tegakkan motosikal Ka Ketika ergelincir 3. K a w alan Ketik a Ter gelincir Brek dengan kuat salah satu atau kedua-dua brek merupakan satu sebab berlakunya kegelinciran. Jika roda depan tergelincir, lepaskan brek hadapan secepat mungkin. Jika roda belakang tergelincir, kawal haluan motosikal dan lepaskan brek secara perlahan-lahan. Jika tergelincir disebabkan terlalu laju, lepaskan pemulas minyak. Semasa berlaku kegelinciran, kedua-dua kaki hendaklah diletakkan diatas pemijak kaki.

e ) Bila menurun bukit yang curam dan berliku, brek dengan perlahan dan kurangkan tekanan semasa mengambil selekoh. f) Penggunaan gear yang rendah semasa mula menurun bukit adalah baik.

140

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Masalah Mekanikal Tayar Kempis/Pancit: a ) Pegang handle dengan kemas dan bergerak secara lurus. b) Bebaskan brek, lepaskan pemulas minyak dan biarkan motosikal bergerak perlahan. c) Jika tayar depan kempis, undur tempat duduk ke belakang. Jika tayar belakang kempis, duduk seperti biasa. d) Tunggu sehingga motosikal bergerak perlahan dan berhenti ditepi jalan. Pemulas Min iny erseka 5. Pemulas M iny ak Tersek a t a ) Tarik cekam tuil, gunakan brek dan bebaskan pemulas minyak. b) Tutup suis enjin atau tunggu motosikal berhenti. c) Selepas berhenti, periksa kabel pemulas minyak dan uji.

141

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHA GIAN A BAHAGIAN
1 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua pernyataan di bawah: I. Kenderaan yang dipandu perlahan berada di lorong sebelah kiri II. Kenderaan yang hendak memotong gunakan lorong di sebelah kanan

A

B

C

D

2 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua pernyataan di bawah:
I. II. III. IV. Perlahankan kenderaan Berhenti sekiranya perlu Melihat kenderaan dari arah kanan Memberi laluan kepada kenderaan dari arah kanan

A

BERHENTI
KANAK-KANAK MELINTAS

B

50
km / j

C
BERI LALUAN

D
142

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

3. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang dikategorikan sebagai sementara:

A

B

C

D

4. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang sesuai dengan semua pernyataan di bawah: I. II. III. IV. Dilarang memotong Perlahankan kenderaan Tukar kepada gear rendah Teruskan perjalanan dengan berhati-hati

A

B

C

D

143

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

5.Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini: A. B. C. D. erlahank lahankan kenderaan,tuk aan,tukar rendah kir iri Perlahankan kenderaan,tuk ar kepada gear rendah dan pandu di sebelah k iri Perlahankan kenderaan,tukar kepada gear tinggi dan teruskan perjalanan Perlahankan kenderaan, bebaskan gear dan memandu ke kanan jalan Perlahankan kenderaan, bebaskan gear dan berhenti di tepi jalan

6.Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. B. C. D. Kenderaan melebihi 3.5 meter lebar dilarang masuk Kenderaan melebihi 3.5 meter tinggi dilarang masuk Kenderaan tidak melebihi 3.5 meter tinggi dilarang masuk Kenderaan melebihi 3.5 meter tinggi sahaja dibenarkan masuk

3

.5m

144

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

7. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. B. C. D.

Selekoh kanan Selekoh berbahaya Lencongan ke kanan Persimpangan jalan di sebelah kanan

8. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

A. B. C. D.

Jalan bercabang Simpang tiga di hadapan kir iri Simpang jalan di sebelah k iri Simpang jalan di sebelah kanan

145

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

9. Pilih pernyataan yang BETUL bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

1
74 74

K. Kangsar Taiping K. Sepetang

A. B. C. D.

jaw yang T iada jaw apan yang betul Ke Taiping, belok kiri, sejauh 74km lagi Ke Kuala Kangsar, jalan terus, sejauh 1km lagi Ke Kuala Sepetang, belok kanan, sejauh 74km lagi

10. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini:

LENCONGAN

A. B. C. D.

Halangan Rintangan Lencongan Jalan sehala

146

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

11. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. B. C. D. Tanda isyarat gereja di hadapan Tanda isyarat hospital di hadapan Tanda isyarat berhenti di hadapan. empat isyar ara Tanda isyara t simpang empat di hadapan

12. Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini: A. B. C. D. Perlahankan kenderaan, tukar kepada gear rendah dan pandu di sebelah kanan jalan erlahank lahankan kenderaan, berhati-hati hati-ha dilarang memotong Perlahank an kenderaan, pandu dengan berhati-hati dan dilarang memotong Bunyikan hon dan teruskan perjalanan dengan kelajuan yang sama Bunyikan hon,tukar kepada gear tinggi dan lajukan kenderaan

13. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. B. C. D. Teruskan perjalanan seperti biasa Berhentikan kenderaan sehingga pagar lintasan kereta api dibuka Perlahankan kenderaan dan teruskan perjalanan jika palang tidak menghalang perjalanan erlahank lahankan kenderaan terusk eruskan jika kereta yang ka Perlahank an kenderaan dan terusk an perjalanan jika tiada kereta api yang melalui ka w asan ini

147

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

14. Di kedua-dua kawasan ini, pemandu hendaklah memandu dengan:

I . Berhati-hati II. Memperlahankan kenderaan III. Menyalakan lampu kecemasan A. B. C. D. Ill sahaja I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja

15. Di kawasan manakah tanda isyarat lalu lintas ini akan anda temui ketika memandu?

3

.5m

A. B. C. D.

Perumahan Pembinaan Te ro w ong ro Lintasan kereta api berpagar

148

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN B
16. Mengikut kajian,kebanyakan kemalangan berlaku di akhir sesuatu perjalanan.Kenapa perkara ini boleh berlaku? A. B. C. D. Keletihan dan mengantuk Pengaruh cahaya dan cuaca, Kerosakan mekanikal kenderaan Terlalu gembira kerana hampir ke destinasi

17. Sedang anda memandu di sebatang jalan raya, tiba-tiba sebuah kenderaan datang dari arah hadapan dalam keadaan tidak terkawal. Apakah tindakan yang perlu anda ambil? A. B. C. D. Teruskan perjalanan dengan berhati-hati Nyalakan lampu kecemasan (hazard lights) Kurangkan kelajuan, bergerak ke sebelah kiri jalan dan berhenti jika perlu Bergerak ke sebelah kanan jalan dan memberhentikan kenderaan jika perlu

18. Jika anda memandu kenderaan berat di lebuh raya, nyatakan cara pemanduan yang baik yang patut anda amalkan. A. B. C. D. Memandu sama ada di sebelah kiri atau kanan jalan kir mengik iri ikut yang ditetapk etapkan Memandu di sebelah k iri mengikut had laju yang ditetapk an Memandu ditengah jalan untuk mengelakkan daripada tergelincir Memandu di sebelah kanan jalan dan tidak perlu memberikan isyarat

19. Semasa memandu di selekoh, pemandu hendaklah: A. B. C. D. Menarik brek tangan Menekan injak cekam (clutch) Menggunakan gear yang rendah Gear mestilah dalam keadaan bebas

149

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

20. Apabila anda menghampiri pusing keliling dan ingin membelok ke kanan, di lorong manakah anda mesti memandu? A . Lorong kiri B . Lorong kanan C . Lorong kiri atau kanan D . Lorong yang tidak dilalui oleh kenderaan lain 21. Antara perbuatan tidak sopan atau tindakan kurang bijak semasa memandu yang boleh membawa bahaya ialah: A. B. C. D. Memberikan isyarat yang betul apabila hendak membelok Menggunakan lampu rendah ketika mengekori kenderaan di hadapan entiasa tinggi waktu S entiasa memasang lampu tinggi semasa memandu pada waktu malam Memandu perlahan di lorong kiri dan membiarkan kenderaan di belakang memotong

22. Menuruni bukit yang curam memerlukan kita memandu dengan lebih berhati-hati. Apakah langkah yang sesuai diambil apabila memandu dalam keadaan ini? A. B. C. D. Tekan injak cekam dan kawal stereng Tukar kepada gear tinggi dan bersedia untuk membrek Tukar kepada gear rendah dan bersedia untuk membrek ukar rendah untuk membrek Sentiasa menggunakan brek dan cekam (clutch) untuk mengawal kelajuan kenderaan

23. Pilih satu daripada tempat-tempat berikut yang dibenarkan memotong apabila selamat: A. B. C. D. Di petak kuning Di hadapan sekolah Di selekoh dengan garisan berkembar Di jalan lurus dengan garisan putus-putus

150

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

24. Penggunaan isyarat yang betul membolehkan: A. B. C. D. Pemandu lain memandu laju Anda mendapat keutamaan laluan Kesesakan lalu lintas dikurangkan Pemandu lain boleh bertindak awal

25. Membrek dengan mengejut semasa memandu kenderaan boleh dielakkan dengan: A. B. C. D. Memandu dengan had laju 30km/j Mengekori kenderaan di hadapan terlalu hampir Memastikan kenderaan anda memotong setiap kenderaan yang berada di hadapan tanpa mengira keadaan Memastikan jarak yang selamat dan sentiasa menyesuaikan cara memandu dengan keadaan cuaca dan jalan

26. Tindakan berikut adalah cara untuk mengelakkan perlanggaran kenderaan daripada arah hadapan KECUALI: A. B. C. D. Menekan brek dan memandu ke sebelah kanan jalan raya Membunyikan hon dan menyalakan lampu hadapan Perlahankan kenderaan dengan serta-merta Bergerak ke sebelah kiri jalan raya jika perlu

27. Apakah tindakan anda sekiranya anda berhenti di tepi jalan dan ingin keluar dari kenderaan? A. B. C. D. Terus buka pintu dan keluar ; Menurunkan cermin tingkap sebelum keluar Memasang lampu isyarat ke kiri sebelum keluar elihat cer ermin pastikan kenderaan dari belakang M elihat cermin sisi dan pastikan tiada kenderaan lain dar i belakang

151

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

28. Hydroplaning ialah keadaan apabila kenderaan menggelongsor di atas lapisan air yang berada di antara tayar dan permukaan jalan. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan ini? A. B. C. D. Ta y ar botak Jalan kering Tekanan angin tayar yang cukup Kenderaan yang dipandu perlahan

29. Jika hujan terlalu lebat dan jalan sukar dilihat dengan jelas semasa memandu, pemandu dinasihatkan untuk mengambil tindakan berikut: A. B. C. D. emberhentikan kenderaan ditempa yang selamat hentik empat berhen henti M ember hentik an kenderaan ditempat yang selamat sehingga hujan berhenti Melajukan kenderaan dan memasang lampu hazard Meneruskan perjalanan seperti biasa Sentiasa membunyikan hon

30. Bercakap melalui telefon bimbit atau mendengar radio yang terlalu kuat semasa memandu boleh menyebabkan pemandu: A. B. C. D. Dapat memandu dengan tenang Dapat mengelakkan diri daripada mengantuk dapat memberi T idak dapat memberi tumpuan semasa memandu Tidak merasakan kepenatan memandu terutama ketika perjalanan jauh

31. Tujuan utama pemanduan berhemat diperkenalkan ialah untuk : A. B. C. D. Menghalang perjalanan anda Menjimatkan kos perjalanan anda Mempercepatkan perjalanan anda Mengelakkan kemalangan jalan raya

152

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

32. Apabila memandu menghampiri selekoh tajam yang terlindung, apa yang anda perlu jangkakan? A. B. C. D. Tiada kenderaan lain di hadapan erdapa dapat kenderaan dari Terdapat halangan dan kenderaan lain dar i hadapan Kenderaan dari arah hadapan memandu di lorong yang betul Keadaan jalan raya adalah bersih dan tiada apa-apa halangan

33. Jika anda ingin memotong kenderaan di hadapan, anda mestilah: A. B. C. D. Memandu perlahan Menggunakan gear rendah Mematuhi peraturan 12 saat Menyalakan lampu hadapan

34. Merancang perjalanan bermaksud: A. B. C. D. Menggunakan jalan paling dekat walaupun lalu lintas di jalan tersebut adalah sibuk Menggunakan kenderaan baru supaya cepat sampai ke tempat yang dituju enyediakan waktu yang cukup untuk suatu tempa empat M eny ediakan waktu perjalanan yang cukup untuk sampai ke suatu tempat Menyediakan perbelanjaan yang mencukupi

35. Dalam keadaan manakah anda sukar membuat jangkaan jarak dan kelajuan kenderaan yang datang dari hadapan? A. B. C. D. Memandu dalam cuaca yang baik pada siang hari waktu lebat M emandu pada waktu malam semasa hujan lebat Memandu pada waktu tengah hari semasa hujan rintik-rintik Memandu pada waktu petang semasa cuaca terang benderang

153

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

3 6 . Di manakah anda dibenar k an meletak kenderaan? A. B. C. D. D. Di Di Di Di jalan selekoh perhentian bas atas jambatan sempit te m p at l e t a k k e n d e ra a n ya n g d i s e d i a k a n an

3 7 . Bagaimanak ah cara memandu yang baik dan selamat ketika di selekoh tajam? A. B. C. D. Memandu dengan perlahan dan gunakan gear yang sesuai M e m a n d u d e n g a n l a j u d a n m e n ya l a k a n l a m p u h a d a p a n Menyalakan lampu hadapan dan membunyik an hon M e n e k a n i n j a k c ek a m ( c l u t c h ) s e p a n j a n g s e l e k o h

3 8 . Dalam keadaan bagaimanakah kita per lu memotong kenderaan di hadapan? A. B. C. D. D. i hadapan? A p a b i l a m e n g e k o r i s e b u a h k e n d e ra a n y a n g m u n g k i n b o l e h m e n y e b a b k a n k e m a l a n g a n A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n b e rg e r a k t e r l a l u p e r l a h a n A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n m e n u k a r h a l u a n k e k i ri S e m u a ya n g d i ny a t a k a n d i at a s

39. Pilih pern yataan yang BE TUL bagi gambar rajah ini: A. B. C. D. Kenderaan C perlu beri keutamaan kepada kenderaan B K e n d e r a a n B p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n C Kenderaan B perlu beri keutamaan kepada kenderaan A sebelum keluar K e n d e r a a n A p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n B s e b e l u m m e m b e l o k

A B
C

154

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

40. Pilih perny ataan yang BETUL bagi gambar rajah ini:

A
C
A. B. C. D. K e n d e ra a n B m e m p u ny a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n A K e n d e r a a n A m e m p u n y a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n B K e n d e r a a n C m e m p u n ya i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e r a a n B Kenderaan C mempuny ai keutamaan jalan sebelum kenderaan A

B

BAHAGIAN C
41. Pilih dari senarai di bawah yang menunjukkan ketegangan positif: A. B. C. D. Sakit Kematian Berkahwin Putus tunang

4 2 . B era p a l a m a k a h t e m p o h s e s u a t u Le s e n M e m a n d u Per c u b a a n ( P D L ) ? A. B. C. D. 6 bulan 1 2 bulan 24 2 4 bulan 3 6 bulan

155

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

43. Kelayakan umur minimum untuk memohon Lesen Belajar Memandu (LDL) bagi kelas B ialah: A. 15 tahun B . 16 tahun C. 17 tahun D . 18 tahun 44. Semua calon dikehendaki lulus ujian undang-undang jalan raya sebelum layak memohon untuk menduduki ujian amali. Berapa lamakah sah laku bagi kelulusan ujian undang-undang tersebut? A . Satu tahun dari tarikh lulus dari tarik ikh B . Dua tahun dar i tarikh lulus C . Tiga tahun dari tarikh lulus D . Tiada tempoh dari tarikh lulus 45. Berapa lamakah tempoh sah laku sijil keputusan ujian memandu (JPJL3) untuk memohon Lesen Memandu? A . 1 tahun B. 2 tahun C. 3 tahun D. 4 tahun 46. Apakah jenis lesen yang diperlukan oleh seorang pemandu Kenderaan Perkhidmatan Awam? A. Lesen Memandu Kompeten dan Lesen PSV B . Lesen Memandu Kompeten dan Lesen GDL C . Lesen Memandu Kompeten dan Lesen Konduktor D . Lesen Memandu Kompeten dan Permit Memandu Antarabangsa

156

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

47. Pemegang Lesen Memandu Percubaan (PDL) hendaklah mempamerkan: A. B. C. D. Plat “L” di hadapan dan di belakang kenderaan lat “P” belakang kenderaan Plat “P ” di hadapan dan di belakang kenderaan Tanda “AWAS PEMANDU CACAT” di belakang kenderaan Tanda “PEMANDU SEDANG DIUJI” di hadapan kenderaan

48. Di bawah Sistem KEJARA apakah jenis tindakan yang boleh dikenakan kepada pemegang Lesen Memandu Kompeten (CDL) apabila didapati telah mengumpul 15 mata demerit atau lebih bagi kali ketiga dalam tempoh 5 tahun? A. B. C. D. Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 6 bulan Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 12 bulan Memandu Kompeten (CDL) digantung tindakan pembatalan akan dibuat L esen Memandu Kompeten (CDL) digantung 12 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung 24 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat

49. Di bawah Sistem KEJARA berapakah mata demerit yang boleh dikenakan pada pemandu yang melakukan kesalahan kerana TIDAK mematuhi lampu isyarat semasa memandu di jalan raya? A. B. C. D. 5 mata 8 mata mata 10 mata 15 mata

50. Seorang pemandu telah meletakkan kenderaannya mengikut sesuka hati di kawasan lalu lintas yang sibuk. Di bawah Seksyen 48 Akta Pengangkutan Jalan 1987 tindakan ini merupakan suatu kesalahan kerana ia boleh : A. B. C. D. Menyebabkan kenderaan lain sukar untuk mendapatkan tempat letak kenderaan enyebabkan bahay atau yang M eny ebabkan bahay a, halangan atau kesusahan kepada pengguna - pengguna yang lain Memberikan cukup ruangan kepada kenderaan lain meletakkan kenderaan di tempat yang sama Menyebabkan kenderaan lain mudah untuk membuat olah gerak yang sesuai bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kepada pengguna jalan yang lain

157

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.