SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya nama penjaga/ibubapa kepada nama dan maklumat pelajar yang terlibat membenarkan anak/jagaan saya untuk tajuk/perkara yang berkenaan.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya : Nama Waris/Penjaga No.Telefon Waris/Penjaga No.Kad pengenalan Pelajar Alamat : : : :

2.

Sebarang masalah berkaitan dengan anak/tanggungan saya adalah dibawah tanggungjawab saya dan anak/tanggungan saya sendiri.

Yang benar,

...................................................... ( .................................................)

Tarikh :