BIBLIOGRAFI

Danielson, C. (2006) . Teacher Leadership That Strengthens Professional Practice. Alexandria,VA : Association for Supervision and Curriculum Development . Kamus Dewan (2005) . Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Mok Soon Sang (2007). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI ( Komponen 3 : Profesional Keguruan) Sekolah Rendah. Subang Jaya. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Noriati A.Rashid,Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah (2010). Asas kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Shah Alam. Oxford fajar Sdn. Bhd. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2007). Panduan Ulangkaji Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2010), Asas kepimpinan dan Perkembangan Profesional. Puchong. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

15