Ciri-ciri Guru @Pensyarah Dalam Pandangan Islam

Ketidakupayaan Seorang guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan: "Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah." Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. Sifat sahsiah merangkum gaya hidup, kepercayaan, harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak seseorang. Mengikut G.W Allport dalam dalam bukunya “Pattern and Growth in Personality”, sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat, sikap, nilai, kepercayaan dan emosi, bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan, urat saraf, kelenjar, wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang, 1994:1). Sahsiah mempunyai tiga ciri utama. Pertama, ialah keunikan dengan maksud tersendiri. Kedua, kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah; hasil pembelajaran atau pengalaman. Ketiga, ialah organisasi. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat, fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani seseorang. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) Sifat Rohaniah 1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna 2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para Rasul 3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain (b) Sifat-Sifat Akhlak 1. Benar dan jujur 2. Menepati janji 3. Amanah 4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan 5. Merendah diri 6. Sabar, tabah dan cekal 7. Hilm, pemaaf dan toleransi 8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah (c) Sifat Mental, Kejiwaan dan Jasmani i. Sifat Mental 1. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial) 2. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. Luas pengetahuan am 4. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat 5. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid 6. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian ii. Sifat Kejiwaan 1. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. Optimistik dalam hidup, penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. 3. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Sifat Fizikal 1. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Berperawakan tampan, kemas dan bersih Antara sifat pensyarah/ guru yang dikehendaki ialah : 1. Berkelakuan baik (penyayang dan penyabar) 2. Tidak berat sebelah 3. Berkeupayaan menghuraikan pelajaran dengan jelas 4.

Suka menolong pelajar di luar kelas 9. Boleh membuat ujian secara berkala 31. 3. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . 5. Prihatin terhadap kebersihan diri. Suka memberikan kerjasama 34. Mengenal titik kekuatan murid 25. Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji 29. 3. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. 6. Adil dalam pemarkahan 7. Suara yang baik-serak-serak basah 24. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. Mengambil kira pengudaraan bilik darjah 33. perawakan dan tempat tinggal. 4. Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi 15. Mampu menarik perhatian pelajar 11. Etika Pensyarah/ Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Tanggungjawab terhadap Profesion 1. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. 5. Pandai memilih kata-kata 28. masyarakat dan negara. Menguasai mata pelajaran dengan baik 6. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. 5. Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Terhadap Allah Etika Pensyarah/guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: 1. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi 19. 2.sekolah). Pandai memberi nasihat 26. Tanggungjawab Terhadap Ilmunya Pensyarah /Guru muslim hendaklah : 1. mental mahupun moral. Pensyarah/Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan 32. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. pakaian 9 Mestilah mengikut etika Universiti/Pejabat. Mempunyai sahsiah yang dihormati 14. Bersemangat riadah atau kesukanan Pensyarah/guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. 4. Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan 21. Mengambil kira suasana murid di rumah 30. Boleh membezakan „intan dari kaca‟ 17. Amanah dan menunaikan janji 12. 4. Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar 23. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik 16. Mempunyai kemahuan yang kuat 18. 2. Berupaya membuat penghukuman yang betul 13. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka 20. 2. 6. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. Luas pengetahuan am 22. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. takut dan harap kepada Allah. Simpati terhadap kelemahan murid 27. Memahami masalah pelajar 10. emosional. sama ada dari aspek fizikal. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat. Sifat istiqamah.Berdisiplin 5. Beriltizam dengan amanah ilmiah. 3. Sifat kelakar 8. Seorang Pensyarah/ guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang . Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Tanggungjawab Terhadap Diri (Hak Kepada Diri Sendiri) 1. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam.

Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. persatuan atau persendirian. keturunan dan agama. 2.mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion pendidikan. 5. 11. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Menampilkan suatu cara pakaian. akademik dan status-status lain. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. tempat asal keluarga. 13. intelek. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat 1. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. Bersikap adil (TIDAK BIAS) dan tidak EMOSIONAL terhadap setiap seseorang Mahasiswa/pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. warna. (Amat dianjurkan dalam Islam) 4. 5. intelek. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. 14. 8. 5. 2. 20. politik. Guru yang Berkesan Guru yang Tidak Berkesan Adil Pilih kasih Demokratik Autokratik Bertimbang rasa Terbatas Responsif Menjauhkan diri Baik hati Kasar Tidak membosankan Membosankan . 9. 12. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. mental. 3. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 22. 10. daya cipta dan rohani. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. 4. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. 7. agama. sosial. jantina. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-membesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Tanggungjawab Terhadap Pelajar 1. 3. 3. persidangan. ekonomi. masyarakat awam atau negara. agama atau kepercayaan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. 21. 2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. 6. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. bahasa. 15. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). kepercayaan politik. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. 4. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. emosi.

Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.” . Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibn u Abbas bahawa beliau berkata: “Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik.Original Stereotype Tangkas Tidak peduli Menarik Tidak memberi kesan Bertanggungjawab Bersikap dalih Stabil Tidak seimbang Tenang Mudah naik perasan Yakin Tidak tentu Penutup Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah.