Ciri-ciri Guru @Pensyarah Dalam Pandangan Islam

Ketidakupayaan Seorang guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan: "Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah." Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. Sifat sahsiah merangkum gaya hidup, kepercayaan, harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak seseorang. Mengikut G.W Allport dalam dalam bukunya “Pattern and Growth in Personality”, sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat, sikap, nilai, kepercayaan dan emosi, bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan, urat saraf, kelenjar, wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang, 1994:1). Sahsiah mempunyai tiga ciri utama. Pertama, ialah keunikan dengan maksud tersendiri. Kedua, kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah; hasil pembelajaran atau pengalaman. Ketiga, ialah organisasi. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat, fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani seseorang. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) Sifat Rohaniah 1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna 2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para Rasul 3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain (b) Sifat-Sifat Akhlak 1. Benar dan jujur 2. Menepati janji 3. Amanah 4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan 5. Merendah diri 6. Sabar, tabah dan cekal 7. Hilm, pemaaf dan toleransi 8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah (c) Sifat Mental, Kejiwaan dan Jasmani i. Sifat Mental 1. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial) 2. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. Luas pengetahuan am 4. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat 5. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid 6. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian ii. Sifat Kejiwaan 1. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. Optimistik dalam hidup, penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. 3. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Sifat Fizikal 1. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Berperawakan tampan, kemas dan bersih Antara sifat pensyarah/ guru yang dikehendaki ialah : 1. Berkelakuan baik (penyayang dan penyabar) 2. Tidak berat sebelah 3. Berkeupayaan menghuraikan pelajaran dengan jelas 4.

Mempunyai sahsiah yang dihormati 14. Luas pengetahuan am 22. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi 19. Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan 21. Simpati terhadap kelemahan murid 27. 3. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Suka memberikan kerjasama 34. 2.sekolah). 5. 5. Mampu menarik perhatian pelajar 11. Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji 29. Seorang Pensyarah/ guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang . 2. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. mental mahupun moral. emosional. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Pandai memilih kata-kata 28. Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan 32. Beriltizam dengan amanah ilmiah. 4. pakaian 9 Mestilah mengikut etika Universiti/Pejabat. Mengambil kira pengudaraan bilik darjah 33. 4. Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi 15. Prihatin terhadap kebersihan diri. Memahami masalah pelajar 10. Sifat istiqamah. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. takut dan harap kepada Allah. Pandai memberi nasihat 26. 4. Sifat kelakar 8. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Pensyarah/Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. masyarakat dan negara. Boleh membezakan „intan dari kaca‟ 17. Tanggungjawab terhadap Profesion 1. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. Suara yang baik-serak-serak basah 24. Adil dalam pemarkahan 7. Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar 23. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. sama ada dari aspek fizikal. Menguasai mata pelajaran dengan baik 6. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka 20. 3. Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Terhadap Allah Etika Pensyarah/guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: 1. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Berupaya membuat penghukuman yang betul 13. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. Bersemangat riadah atau kesukanan Pensyarah/guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik 16. 6. 5. 2. perawakan dan tempat tinggal. Mengambil kira suasana murid di rumah 30. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Suka menolong pelajar di luar kelas 9. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. Etika Pensyarah/ Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. Mengenal titik kekuatan murid 25. Tanggungjawab Terhadap Diri (Hak Kepada Diri Sendiri) 1. Tanggungjawab Terhadap Ilmunya Pensyarah /Guru muslim hendaklah : 1. Amanah dan menunaikan janji 12. Boleh membuat ujian secara berkala 31. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya.Berdisiplin 5. Mempunyai kemahuan yang kuat 18. 3. 6.

Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. jantina. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. 4. 2. 20. sosial. 15. mental. daya cipta dan rohani. Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. intelek. kepercayaan politik. 3. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. politik. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. ekonomi. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. persidangan. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-membesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. 5. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. 2. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. persatuan atau persendirian. 9. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. (Amat dianjurkan dalam Islam) 4. 3. Guru yang Berkesan Guru yang Tidak Berkesan Adil Pilih kasih Demokratik Autokratik Bertimbang rasa Terbatas Responsif Menjauhkan diri Baik hati Kasar Tidak membosankan Membosankan . bahasa. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. masyarakat awam atau negara. 13. agama atau kepercayaan. agama. 5. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). emosi. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. 3. 4. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. 2. 7. 5. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat 1. intelek.mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion pendidikan. 10. keturunan dan agama. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. Bersikap adil (TIDAK BIAS) dan tidak EMOSIONAL terhadap setiap seseorang Mahasiswa/pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. 21. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa. 12. Menampilkan suatu cara pakaian. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. 8. 11. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Tanggungjawab Terhadap Pelajar 1. 22. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. tempat asal keluarga. 14. warna. 6. akademik dan status-status lain. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka.Original Stereotype Tangkas Tidak peduli Menarik Tidak memberi kesan Bertanggungjawab Bersikap dalih Stabil Tidak seimbang Tenang Mudah naik perasan Yakin Tidak tentu Penutup Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibn u Abbas bahawa beliau berkata: “Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan. seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai.” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful