contoh

PENGGUNAAN TIKAR KETINGTING SUKU KATA BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN BACAAN SUKU KATA TERBUKA ( kv+kv ) DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH MohamadFaiz Bin Abdul Aziz SitiAisyahBintiMokhtar ABSTRAK Kajiantindakaninidijalankanbagimembantukanak-kanakprasekolahmeningkatkankemahiranmembacasuku kata terbuka (kv+kv) melaluikaedahpenggunaanKetingtingSuku Kata. Kemahiranmembaca yang ditekankan di siniialahkemahiranmembacasuku kata terbuka (kv+kv). Respondendalampenyelidikaniniterdiridaripada 5 orang kanak-kanakprasekolah yang berumur 5 dan 6 tahun di salahsebuahsekolahsekitar Kuala Terengganu.Dalammelaksanakantinjauanawalkajian, pengkajitelahmenggunakanpemerhatian, ujianprasertarekodanekdotsebagai medium untukmendapatkanmaklumatkajian.Hasildapatanketigatigainstrumeninimenunjukkankesemuarespondeninilemahdalamkemahiranmembacasuku kata terbuka (kv+kv). SetelahintervensiiaituTikarKetingtingSuku Kata diberikan, pengkajimengumpulsemula data-data kajianmenggunakantigaalatkajianiaituujianpasca, rekodanekdotdansenaraisemak.Hasilanalisis data mendapatikesemuarespondenmenunjukkanpeningkatan yang positifdalammenguasaikemahiranini.Analisis data inidapatdisahkanmelaluianalisisujianpradanujianpascasertarekodanekdot.Keputusanpenyelidikantindakanmenunjukkanbahawape nggunaanTikarKetingtingSuku Kata dapatmembantudalammeningkatkantahappenguasaanrespondendalamkemahiranmembaca yang meliputikemahiranmembacasuku kata terbuka (kv+kv). Kata kunci: TikarKetingtingSuku Kata, KemahiranMembaca, Suku Kata Terbuka

Silakutipabstraksetiap orang dalamkelas, kumpuldalamsatu file word .kerjasamaandaamatlahdihargai