PPG MT-MAJOR

TOPIK 1 Pengenalan

NOMBOR

Kursus Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperoleh melalui sesi pengajaran mikro/makro. Modul ini dibina untuk membimbing pelajar- pelajar menjana ide dan menggilap kreativiti menjadi guru matematik yang berkesan. Tiga aspek utama yang mesti diberi perhatian ialah: i. ii. iii. Tahu tentang kemahiran- kemahiran matematik yang perlu murid kuasai pada akhir persekolahannya. Ada kemahiran pedagogi untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran supaya murid faham dan jelas. Tahap- tahap perkembangan dalam pembinaan sesuatu konsep matematik

Topik- topik dalam kursus ini ialah Nombor, diikuti dengan Pecahan, Perpuluhan dan Peratus. Dalam tajuk 1, kita akan fokus kepada Nombor Bulat sahaja dan Empat Operasi Asas. Kita juga akan bincangkan tentang Fakta Asas, Celik Operasi (Operation Sense) dan Pengiraaan serta Isu- isu Utama dalam Pengajaran Nombor Bulat. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran topik ini, pelajar- pelajar dapat: i. ii. iii. iv. 1.1 Menerangkan tentang perkembangan awal nombor. Meningkatkan kemahiran-kemahiran pedagogi yang berkesan dalam pengajaran Nombor Bulat. Merancang aktiviti- aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk Nombor Bulat. Membincangkan isu- isu yang berkaitan dalam tajuk ini. Nombor Bulat

Kemahiran - kemahiran matematik dalam tajuk Nombor Bulat yang perlu ada dan mesti dikuasai murid- murid setelah tamat sekolah rendah ialah:

PPG MT-MAJOR

• • • • • • •

Menggunakan istilah seperti banyak, sedikit, sama banyak, tidak sama banyak atau lebih besar daripada, lebih kecil daripada semasa membuat perbandingan. Mengenal dan menamakan nombor bulat Mengira, membaca dan menulis nombor bulat Menentukan nilai tempat bagi digit dalam nombor bulat Membanding beza nilai- nilai nombor bulat Menyusun nombor bulat secara menaik atau menurun Membundar nombor bulat kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang hampir.

Kemahiran Pedagogi ialah satu aspek yang amat penting bagi guru untuk menyampaikan isi kandungan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran pedagogi bermaksud guru dapat menguasai kaedah, teknik dan strategi yang bersesuaian dalam pengajaran dengan tujuan membantu murid memahami dan menguasai sesuatu konsep.Seorang guru matematik yang efektif perlu arif tentang langkah- langkah perkembangan yang perlu diambil kira dalam pembinaan sesuatu konsep khususnya bagi nombor bulat. 1.1.1 Tahap Perkembangan Nombor Bulat Perkembangan suatu konsep matematik selalunya akan melalui beberapa langkah- langkah tertentu. Ia berlaku secara berturutan dari konsep yang mudah ke konsep yang agak sukar dan seterusnya ke tahap yang susah. Murid- murid perlu didedahkan mengikut pemeringkatan seperti dalam tajuk nombor bulat iaitu: • • • • • • Celik Nombor Pra Nombor Nombor Awal Pengenalan Nilai Tempat Pengukuhan tentang Nilai Tempat Lanjutan tentang Nilai Tempat

1.1.2 Celik Nombor Celik nombor merangkumi: • • Pemahaman tentang konsep nombor dan operasi ke atas nombor. Pembentukan strategi berguna bagi memahami nombor dan operasi ke atas nombor.

PPG MT-MAJOR

• •

Kebolehan untuk mengira dengan tepat dan efisyen, boleh mengesan kesilapan. Kebolehan dan kecenderungan untuk menggunakan kefahaman tentang nombor , dan dalam pelbagai cara yang fleksibel apabila ingin membuat keputusan. Mempunyai jangkaan bahawa nombor adalah berguna, dan bekerja dengan nombor adalah bermakna dan boleh diterima akal (make sense). cth: dapat tempat pertama dalam kelas

1.1.3 Pra Nombor Pada peringkat ini, kanak- kanak perlu ada kemahiran pra syarat untuk mempelajari tentang nombor. Kemahiran pra syarat ini termasuklah: • mengklafikasi /mengisih objek melalui sifat- sifat fizikal seperti warna, saiz • membandingkan kuantiti dua objek melalui padanan satu ke satu. • menentukan hubungan kuantiti antara dua set sebagai sama banyak, lebih banyak atau kurang daripada. • Keabadian kuantiti Konsep Pranombor adalah yang bukan berkaitan dengan nombor tetapi kemahiran ini penting sebagai asas kepada konsep dan kemahiran nombor yang seterusnya.

1.1.4 Nombor Awal Di sini, kanak- kanak akan menumpukan perhatian untuk mempelajari nombor 1 ke 10, juga sifar. Mereka akan diajar membaca, menulis dan menyusun nombor berasaskan objekobjek konkrit dahulu, diikuti dengan objek- objek dalam gambar dan akhirnya hanyalah simbol atau nombor sahaja. Mereka juga perlu faham konsep sifar yang mewakili kuantiti kosong atau tiada.Guru matematik perlu berhati- hati di sini kerana kanakkanak biasanya menghadapi masalah untuk memahami makna sifar.Oleh itu, adalah wajar untuk mengenalkan sifar hanya setelah kanak- kanak kenal nombor sekurang- kurangnya sehingga nombor 3. Begitu juga dengan nombor 10 kerana ia melibatkan nombor dua digit dan nilai tempat. Penerangan berkenaan Nilai Tempat akan dihuraikan kemudian.

PPG MT-MAJOR

Kemahiran/konsep penting yang perlu dikembangkan dalam peringkat awal nombor •

Mengenal, menama, dan menentukan nilai nombor 1 hingga 10, dan 0
Membilang nombor 1 hingga 10

• •

Menulis angka 1 hingga 10 Menyusun nombor 1 hingga 10 mengikut tertib menaik dan menurun.

1.1.5 Perkembangan Nombor (Number Development) Mengajar awal nombor Dengar, lihat, sebut dan tunjuk Strategi Membilang • • • • • • Membilang secara menaik (Counting on) Membilang secara menurun (Counting back) Membilang secara lisan (Verbal counting) Membilang secara sentuhan (Touch counting) Membilang secara visual (Visual counting) Membilang secara melangkau (Skip counting)

• • • •

Mengajar Menulis Angka Teknik Biasa Menulis di udara (write in the air) Menulis di atas pasir (write on sand board) Menekap angka putus-putus (trace dashed numerals) Menulis di atas ruang kosong (write on empty space)

PPG MT-MAJOR

1.1.6 Pembilangan Apabila kita mengira, kita sebenarnya mencari bilangan elemen dalam satu set objek. Ia melibatkan nombor- nombor selain dari 1. Contohnya kita mengira wang, baki wang, mengira dalam kiraan dua (2, 4, 6, 8, 10, 12, ...) atau dalam kiraan lima (5, 10, 15, 20, 25, ...). Kita boleh mengira dalam pelbagai cara yang berbeza. Mengira secara lisan biasanya digunakan bagi objek yang ada di depan mata.Menggunakan gundal atau tally marks, untuk mengira dilakukan dengan mencatatkan satu tanda untuk mewakili satu kuantiti dan kemudian menjumlahkan tanda yang dicatat . Ini adalah pengiraan menggunakan asas 1. Pengiraan biasa ialah menggunakan asas 10 Selain dari itu kita juga boleh menjalankan pengiraan menggunakan jari (finger-counting) terutamanya untuk mengira nombor kecil. Di sini kita menggunakan 1 jari= 1 unit dan terhad kepada mengira 10 sahaja. Lain- lain simbol tangan juga digunakan seperti dalam Sistem Cina di mana 1 tangan mewakili 10. Finger binary (base 2 counting) juga ialah satu cara mengira di mana pengiraan sehingga 1023 = 210 – 1 boleh dilakukan. Guru matematik sepatutnya mendedahkan teknik- teknik untuk mengira seperti teknik counting on (0, 1,2,3,4,....), teknik counting back (10, 9,8,7,6,.....) dan juga skip counting (2, 4,6,8,....) . Kita patut mula dengan nombor yang lebih kecil dahulu misalnya nombor 0 hingga 10. Apabila murid- murid sudah mahir, barulah beralih ke nombor- nombor yang lebih besar. Pelbagai alat dan kaedah boleh digunakan untuk membantu mengira seperti hand tally counters, menggunakan pensel dan kertas, penganggaran, aritmetik mental, abakus, kalkulator dan komputer. Kita sepatutnya dapat membuat pilihan yang bijak melalui pengalaman untuk memilih yang mana satu yang lebih baik dan sesuai.

1.1.7 Peranan Algoritma dan Perwakilan Nombor Algoritma ialah satu prosedur yang mengandungi langkahlangkah khusus untuk diikuti dalam pengiraan. Mengikut alKhwārizmī, algoritma merujuk kepada peraturan- peraturan dalam menjalankan aritmetik menggunakan nombor- nombor Arab- Hindu. Kepentingan untuk memahami dan menggunakan

Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.Hindu . Kefahaman konseptual mesti dilengkapi dulu sebelum latihan dijalankan.ide matematik akan memudahkan lagi menyelesaikan masalah yang berkaitan. Untuk menjadi mahir dalam pengiraan. dan ada kemahiran celik nombor dan operasi. Sebagai contoh nombor 3578 dibaca sebagi tiga ribu lima ratus tujuh puluh lapan. Terdapat pelbagai algoritma dalam matematik dengan kegunaannya tersendiri. Walaupun begitu. atau 500 sa 3 ribu. Kita memerlukan fasiliti kepada algoritma untuk pengiraan itu. atau 70 sa 5 ratus.1. nilai tempat merupakan satu konsep utama. 1. ratus.8 Nilai Tempat Dalam sistem Arab. teknologi tidak boleh menafikan keperluan untuk memahami dan menjalankan algoritma. Kelajuan dan kecekapan menggunakan algoritma matematik melibatkan nombor.algoritma asas. Ini dapat menyokong kita untuk terus maju dalam matematik kerana algoritma itu bermakna untuk kita. Kadangkala latihtubi dan latihan tidak akan menjadi berkesan dan perlu sekiranya ia tidak membawa apa-apa makna kepada pelajar. seorang mestilah mempunyai kaedah yang efisen dan tepat untuk mengira. Konsep yang kukuh tentang ide. Kita perlu tahu dan faham bagaimana sesuatu algoritma itu digunakan dan berfungsi. Pelajar yang dapat mencipta algoritma alternatif selalunya lebih berjaya dalam matematik kerana ia dibina berasaskan pemikiran dan kefahaman mereka. latihan perlu diberi setelah mempelajari tajuk matematik.nombor besar bukan lagi merupakan satu isu kritikal kerana isu ini dapat diatasi menggunakan teknologi. 3 5 78 8 sa 7 puluh. Ribu. Sekiranya kita mengamalkan pembelajaran secara menghafal semasa menjalankan algoritma matematik. puluh dan sa menunjukkan tempat bagi nilai. Jadi seharusnya pelajar perlu jelas dan faham apa yang mereka buat. ataqu 3000 sa . maka ini akan menghalang perkembangan celik nombor kita.PPG MT-MAJOR algoritma adalah perlu dalam mempelajari matematik.Nilai bagi sesuatu nombor ditentukan melalui kedudukannya dalam nombor itu.

Satu contoh bahan untuk menunjukkan nombor asas sepuluh ialah dengan menggunakan straw. kita mesti melalui proses mengumpulkan objek dalam kumpulan sepuluhsepuluh. Sekali lagi kita boleh gunakan straw untuk menunjukkan ide 1 ratus = 10 puluh = 100 sa.PPG MT-MAJOR Dalam bentuk kembangan(cerakin) (expanded form). Kita katakan satu straw mewakili nilai 1 dan 1 ikatan yang mengandungi 10 straw menunjukkan ide mengumpulkan 10 straw kepada satu kumpulan 10. Ini membolehkan mereka membina sebarang nombor menggunakan 10 digit itu dan menentukan nilai tempatnya. Apabila tajuk nilai tempat diperkenalkan.bahan lain yang boleh anda gunakan sebagai objek asas 10 semasa mengajar konsep nilai tempat? Bagaimana anda menggunakan bahan itu untuk menunjukkan nilai sa.murid akan mula menggunakan nombor 11 hingga 20 . Guru perlu membimbing murid memahami nilai tempat asas sepuluh supaya mereka faham sistem nombor Arab Hindu. 3578 boleh ditulis sebagai 3000 + 500 + 70 +8. Konsep nilai tempat dapat dikukuhkan lagi melalui pengalaman mencerakinkan nombor dalam bentuk expanded form. Untuk membina kefahaman dan pengalaman ini. Ide tentang nilai tempat dikaitkan terus dengan konsep pengumpulan semula dalam nombor asas 10 (10 sa = 1 puluh). Di sini guru memainkan peranan penting untuk membimbing murid untuk belajar dan memahami konsep nilai tempat dengan mudah melalui pengalaman konkrit. Kini masanya untuk anda berfikir. Aktiviti 1 Apakah bahan. murid. puluh dan ratus? . Lihat rajah di bawah. sa puluh Ide nilai tempat diteruskan lagi kepada nombor 20 sehingga 100.

Sifar di sini ada makna tertentu. 3. ratus ribu dan juta. Oleh itu. Bahan : • 10 pembilang • Kad Nombor 0 – 10 Prosedur: 1. Guru perlu membimbing murid supaya faham. sifar terletak pada tempat puluh dan tiada nilai puluh di sini. Idea pengumpulan sepuluh. Sehubungan dengan itu. saya ada banyak pembilang. Ada banyak cara yang baik yang boleh digunakan untuk mengajar konsep nombor. Murid perlu diingatkan tentang digit 0 dalam ide nilai tempat. Guru mengalihkan satu lagi pembilang dan berkata “dua”. murid membina konsep melalui kefahamannya dan pembelajaran akan berlaku daripada pengalaman belajar yang bermakna. mencabar. praktikal dan relevan. Konsep nilai tempat dilanjutkan kepada nombor melebihi 100. guru harus merancang pengajaran yang menyediakan ruang untuk berfikir melalui aktiviti – aktiviti yang melibatkan penglibatan aktif . . kefahaman murid tentang nilai tempat diperluaskan kepada ratus. Guru mengalihkan satu kaunter ke tepi dan berkata “satu”. Sebagai seorang guru matematik kita tahu.” 2. Mari kita kira bilangan pembilang yang saya ada.Mengira Hasil Pembelajaran: • Membilang sekumpulan objek dari 1 hingga 10 • Membilang ke belakang dari nombor 10 to 0. ribu. Contohnya dalam nombor 709. a) Contoh Aktiviti P&P .sepuluh dilakukan untuk menunjukkan 10 puluh = 1 ratus. puluh ribu. 10 ratus = 1 ribu dsb.PPG MT-MAJOR Catatkan di bawah. Guru berkata: “Lihat.

. • Pemain yang menyebut sifar akan mengambil kad seterusnya dan permainan diteruskan seperti di atas. Guru ulang untuk “tiga”.. “empat” sehingga “sepuluh”. empat.puluh strip.PPG MT-MAJOR 4. • Pemain lain mengira ke belakang “enam.puluh kepingan sa 2.. contoh : “tujuh”. Kerja berpasangan: Secara bergilir lakukan seperti di atas. lima . Prosedur: 1.. Guru bimbing murid tukar 15 sa dengan 1 strip. b) Contoh Aktiviti P&P – Nilai Tempat • Hasil Pembelajaran: Menukar nombor 10 hingga 20 dalam puluh dan sa menggunakan strip-puluh dan kepingan sa..murid bermain “Permainan Mengira” dalam kumpulan berlima mengikut peraturan berikut: • Kocok kad (0 – 10) dan terbalikkannya.puluh dan 5 sa . sifar” mengikut giliran. 6. Contohnya 15. Guru bimbing murid untuk menukar 10 kepingan sa dengan satu strip. • Seorang pemain ambil kad teratas dan terbalikkan sambil menyebut nombornya . tiga.puluh dan kepingan sa • Kad nombor : 0 hingga 9 • Kad Manila dengan dua poket. 5. Murid. Bahan: • Bahan Asas 10 : strip.seorang alihkan pembilang sambil seorang lagi menyebut bilangan yang dialih. Murid diminta menyebut satu nombor antara 11 dan 20.. Beri pujian jika dapat mengira dengan betul.

Guru bimbing murid untuk menulis 15 = 1 puluh + 5 sa = 10 + 5 5.2. 3. Tiada satu cara terbaik yang tertentu untuk mengajar tajuk nombor bulat.1 Pengenalan Murid-murid sekolah rendah perlu mempunyai kemahiran asas mengira. 1.. 6. Ide sifar diperkenalkan selepas murid.nombor lain. Murid kemudian menyebut nombor itu dalam dua cara iaitu : satu puluh dan lima sa dan lima belas. Ide pengumpulan bersepuluh penting untuk membina konsep nilai tempat. Nombor mewakili kuantiti sesuatu objek dan diterjemahkan dalam bentuk simbol digit. Ada empat operasi asas iaitu : • • • Penambahan penolakan pendaraban TADIKA dan TAHUN 1 . 2. 4.murid kenal sekurangkurangnya tiga nombor pertama.2.PPG MT-MAJOR 3. Operasi Nombor dan Fakta Asas Operasi Tambah dan Tolak 1.langkah di atas untuk nombor. Oleh itu. gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menyokong pengajaran. Ulang langkah. Guru bimbing murid pilih satu kad nombor untuk mewakili nombor di atas dan letakkan dalam poket seperti di bawah: Puluh 15 Sa 4. Ringkasan: 1.

PPG MT-MAJOR • Pembahagian 1. (jumlah) • Dalam ayat matematik. ia ditulis sebagai . • Penolakan – kita mula dengan hasil tambah dan menarik keluar satu daripada addends untuk mencari satu lagi addend yang tinggal.2.3 Makna Penambahan Dan Penolakan • Penambahan . tambah. addend yang tertinggal adalah baki 3 dan 4 adalah addends. dan 7 adalah hasil • Dalam ayat matematik. 1. ia ditulis sebagai 3 + 4 = 7.2.2 Peringkat Pembelajaran Bagi Penambahan Dan Penolakan Ada 3 langkah asas dalam pembelajaran ini: • Tambah dan Tolak sehingga nombor 10 – pengalaman mengira awal dan memahami konsep dan makna penambahan dan penolakan • Tambah dan Tolak sehingga nombor 18 (9+9) – menekankan kemahiran mengingat fakta asas bagi penambahan dan penolakan • Tambah dan Tolak bagi nombor lebih daripada 2 digit – menekankan tentang algoritma simbolik bagi penambahan dan penolakan. 3+( )= 7 • Hasil tambah sebenar adalah minuend.operasi yang mengumpulkan dua nombor (addends) untuk menghasilkan nilai unik ketiga yang dikenali sebagai hasil tambah. addend yang ditolak adalah subtrahend.

7 adalah minuend. kuantiti bukan konkrit. Berapa jumlah bola yang Abu punyai?  Masalah 2: Suhu air dalam sebuah bikar adalah 38 o C. 3 adalah subtrahend.PPG MT-MAJOR o 7 – 3 = 4. Gambaran rajah adalah seperti berikut: MODEL GARIS NOMBOR . Gambaran rajah adalah seperti berikut: MODEL SET Masalah 2 berkenaan kombinasi dua bacaan suhu. Ada dua model asas untuk menggambarkan penambahan. dua objek konkrit. (a) Model Set: kombinasi objek konkrit. dan 4 merupakan baki. Apakah bacaan suhu baru bagi air tersebut? Masalah 1 berkenaan penambahan dua biji bola. suhu meningkat sebanyak 4 o C. dan (b) Model Garis Nombor : kombinasi kuantiti tidak konkrit Contoh :  Masalah 1: Abu mempunyai 3 biji bola berwarna merah dan 5 biji bola biru. Selepas memanaskannya.

Berapa ekor ayam yang tinggal ? (MODEL TAKE AWAY) (b) MODEL PERBANDINGAN (COMPARISON)  Masalah 2: Nina mempunyai 5 biji oren. 2 daripada ayam-ayam tersebut dicuri orang.PPG MT-MAJOR 38 0C 4 0C 42 0C 0 0C Ada empat model asas untuk menunjukkan makna Penolakan : (a) Model Take-Away (b) Model Perbandingan (Comparison) (c) Model Missing-Addend (d) Model Garis Nombor Contoh :  10 0C 20 0C 30 0C 40 0C 50 0C Masalah 1: Bibah mempunyai 5 ekor ayam. melebihi oren yang dipunyai oleh Sari ? . Berapa biji oren yang Nina punyai. Sari pula mempunyai 2 biji oren. Semalam.

Dia memberi 2 liter kepada adiknya. Pakciknya memberi 2 ekor arnab sebagai permulaan.2.4 Hubungan Antara Penambahan Dan Penolakan .Berapa ekor arnab lagi yang perlu Bob beli ? (d) MODEL GARIS-NOMBOR)  Masalah 4: Suzy mempunyai 5 liter jus oren. Berapa liter jus oren yang masih tinggal pada Suzy ? 5 liter 2 liter 0 5 3 6 1 2 4 3 liter 3 litres 1.PPG MT-MAJOR (c) MODEL MISSING-ADDEND  Masalah 3: Bob bercadang memelihara 5 ekor arnab.

PPG MT-MAJOR • Penambahan dan penolakan adalah operasi (inverse). • Sebagai guru matematik. maka 7 – 3 = 4 dan 7 – 4 = 3. adalah sangat penting untuk membimbing mereka memahami hubungan ‘inverse’ ini melalui aktiviti yang dirancang dengan teliti.5 Sifat Penambahan Identiti Penambahan(Additive identity)  Sifar adalah identiti bagi Penambahan sebab dengan menambah sifar  kepada sebarang nombor. Aktiviti mengenai hubungan antara penambahan dan penolakan adalah sangat penting pada tahap awal pembelajaran kanakkanak. Tukar tertib/Komutatif (Commutative property)  Menukar tertib kedudukan dua addend tidak mengubah hasil tambah. contohnya: (4 + 3 = 3 + 4). Contohnya: songsang • • disebabkan 3 + 4 = 7. 14 – 9 = _____ 12 – 4 = _____ . contohnya 4 + 0 = 4 (tekankan bahawa (a + 0) and (0 + a) adalah sama. Contoh Mengenai Penolakan Merupakan ‘Inverse’ Kepada Penambahan Isi tempat yang kosong: 8 + 4 = 12 12 – 8 = _____ 5 + 9 = 14 14 – 5 = _____ 1.2. tetap akan menghasilkan nombor tersebut.

. contohnya 4 + 0 = 4 (tekankan bahawa (a + 0) and (0 + a) adalah sama. tidak perlu lagi menghafal (7 + 5).2.7 Algoritma Bagi Penambahan Dan Penolakan  Untuk mengajar algoritma bagi penambahan dan penolakan.PPG MT-MAJOR Ini memudahkan murid-murid jika yang telah mengetahui 5 + 7 = 12.2. 1. Identiti Penambahan(Additive identity)  Sifar adalah identiti bagi penambahan sebab dengan menambah sifar kepada sebarang nombor. kita perlu menggunakan bahan konkrit ( seperti bahan asas-10 dan carta nilai tempat ). tetap akan menghasilkan nombor tersebut.6 Fakta Asas Penambahan + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.  Rajah berikut menunjukkan contoh bagi proses penambahan menggunakan bahan konkrit asas-10 serta proses bagi penolakan.

.PPG MT-MAJOR Model Konkrit bagi (16 + 18).

Contoh Algoritma Penambahan Algoritma 1 1 1 Algoritma 2 8 8 6 + 3 9 1 2 3 7 5 1 2 0 3 8 8 6 0 0 6 + 1 3 9 3 7 5 3 1 1 Contoh Algoritma Penolakan Algoritma 1 7 15 Algoritma 2 7 15 . terdapat lain-lain algoritma untuk mengira penambahan dan penolakan.233 PuSa76.PPG MT-MAJOR PuSa76. .7 = 8 10 - 8 6 1 5 7 8 - 8 6 1 5 7 8 (10 – 7) + 5 = 8 Disamping algoritma tersebut di atas.2353 Model Konkrit bagi (76 – 23).23 PuSa76.

Oleh itu pelajar harus membina asas yang kukuh tentang pendaraban dan pembahagian semasa di sekolah rendah sebelum memasuki peringkat menengah. 1. Menyelesaikan masalah seharian yang melibatkan pendaraban dan pembahagian. Kemahiran Asas Matematik yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian ialah: • • • • • • Menulis ayat pendaraban dan pembahagian. 1.PPG MT-MAJOR 1. Mendarab sebarang dua nombor.3. Sebaliknya.1 Kemahiran Asas Matematik – Pendaraban dan Pembahagian Kanak kanak membina pengetahuan pendaraban dan pembahagian daripada kefahaman tentang topik penambahan dan pendaraban. 12 dipanggil hasil darab bagi 3 dan 4 di mana 3 ialah multiplier dan 4 ialah multiplicand. pembahagian dikenali sebagai suatu proses mengagihkan suatu kuantiti kepada bahagian yang sama. Menulis pendaraban dan pembahagian dalam bentuk algorithma piawai.3. Membahagi sebarang nombor dengan nombor lain. 30 dipanggil dividend. Walau bagaimanapun ada banyak lagi maksud pendaraban dan pembahagian. Bagi pernyataan bahagi 30÷5=6. dengan baki dan tanpa baki. Pendaraban merupakan antara asas pengiraan yang dianggap sukar selain membahagi. .2 Maksud Pendaraban dan Pembahagian Pendaraban secara umumnya dikenali sebagai penambahan berulang nombor yang sama.3 Operasi Darab dan Bahagi Pendaraban dan pembahagian adalah dua konsep penting yang digunakan dalam semua topik Matematik. 5 ialah pembahagi (divisor ) dan 6 ialah hasil bahagi (quotient). Di dalam ayat pendaraban 3 x 4 = 12. Menyatakan dengan cepat fakta asas pendaraban sehingga 9 x 9 dan fakta asas pembahagian sehingga 81 ÷ 9.

SUSUNAN Terdapat 12 biji tomato. How many tomatoes are there altogether? Terdapat 3 baris buah tomato. Terdapat 3 bungkusan buah tomato. ? (3 X 4) bermaksud 4 + 4 + 4 (3 X 4) bermaksud 3 baris. 4 biji tomato pada setiap baris. Maksud Pembahagian. TOLAK BERTURUT-TURUT AGIHAN SAMA Rajah 2. Setiap bungkusan ada 4 biji tomato .Seorang kanak-kanak makan 3 biji tomato. iaitu.PPG MT-MAJOR Rajah 1 menggambarkan dua maksud umum pendaraban dan Rajah 2 menerangkan dua maksud umum pembahagian. Maksud Pendaraban. 12 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 12 ÷ 3 bermaksud 12 diagihkan kepada 3 orang kanak-kanak. Berapakah orang kanak-kanak yang dapat makan semua tomato? buah tomato? tt?tomato. 4 di dalam setiap baris. Seorang kanak-kanak mendapat 4. .Berapakah jumlah buah tomato semuanya. Berapakan biji tomato untuk setiap kanak-kanak tersebut? 12 ÷ 3 = 4 bermaksud 3 boleh di tolak daripada 12 sebanyak 4 kali. TAMBAH BERULANG Rajah1.atoes? Terdapat 12 biji tomato untuk dibahagi kepada 3 orang kanak-kanak. Berapakah jumlah buah tomato kesemuanya.

Ahmad harus melukis 8 objek yang dikongsi sama oleh 2 orang.: Apakah respon anda tentang perbezaan pendapat antara Ahmad dan Arif ? Kenapa anda fikir perbezaan pendapat ini timbul antara mereka ? .PPG MT-MAJOR Banding dan beza (3 x 4 = 12) dan (4 x 3 = 12).menyatakan gambar di atas tidak menunjukkan maksud pembahagian yang betul. Bagaimanakah perbezaan pendaraban ini mempengaruhi proses anda dalam pengajaran pendaraban? Cikgu menyuruh Ahmad melukis gambar menunjukkan maksud 8 ÷ 2 = 4. Kerana untuk pembahagian 8 ÷ 2.rakan Ahmad . Gambar yang betul adalah seperti di bawah. Ahmad melukis gambar berikut: Arif .

PPG MT-MAJOR 1. Sebagai contoh. i) Identiti Penambahan (Additive identity). (4 x 1 = 4). Dua ciri yang berguna ialah identiti penambahan. 1. Pendaraban adalah operasi komutatif kerana untuk sebarang nombor a dan b. Sebarang nombor yang didarabkan dengan sifar akan memberi nilai sifar. Bagaimanakah ciri-ciri pendaraban ini dapat membantu pelajar meringkaskan tugasan mereka dalam menghafal fakta asas pendaraban? . Satu ialah identiti penambahan kerana mendarabkan 1 dengan sebarang nombor akan meghasilkan nombor itu sendiri. ii) Tukar tertib/Komutatif (Commutative property). maka 15 ÷ 3 = 5 dan 15 ÷ 5 = 3. iii) Pendaraban dengan sifar.ciri tukar tertib dan pendaraban dengan sifar. Model Konkrit bagi (76 – 23). oleh kerana 5 x 3 = 15.3 Hubungan antara Pendaraban dan Pembahagian Pendaraban dan pembahagian adalah suatu operasi songsangan (inverse operation). (b x a) akan memberi nilai yang sama seperti ( a x b). Kanak-kanak perlu diberi ruang yang luas untuk meneroka hubungan ini secara aktif. 2 x 3 = 3 x 2 = 6.3.4 Sifat-Sifat Pendaraban Pendaraban mempunyai beberapa ciri yang boleh digunakan untuk meringkaskan prosedur pengiraan secara mental dan lazim. Sebagai contoh.3.

1.PPG MT-MAJOR 1. Sebagai contoh. Fakta asas pendaraban boleh di terjemahkan dalam bentuk jadual. Oleh itu. maka tidaklah sukar untuk mengaitkan bahawa 30 ÷ 5 = 6 dan 30 ÷ 6 = 5.3. jika mereka tahu bahawa 6 x 5 = 30.5 Fakta Asas Pendaraban Fakta asas pendaraban adalah pendaraban daripada sebarang dua nombor 1 digit. Apakah aktiviti pembelajaran yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak tentang hubungan songsangan antara pendaraban dan pembahagian? Senaraikan semua idea utama anda. Bincangkan dengan rakan anda di sekolah. Sebaliknya guru perlu menekankan tentang hubungan songsang antara pendaraban dan pembahagian.7 Algoritma bagi pendaraban dan Pembahagian Terdapat berbagai jenis algoritma untuk melakukan operasi pendaraban dan pembahagian. 1.3. Rajah 3 di bawah menunjukkan empat jenis algoritma yang berbeza untuk pendaraban dan Rajah 4 menunjukkan 2 jenis algoritma untuk pembahagian. Algoritma 1 3 X 1 6 8 9 4 4 2 2 4 8 2 4 1 4 6 4 Algoritma 2 3 X 1 8 8 4 6 6 4 0 2 2 2 2 1 4 6 4 X 1 8 Algoritma 3 3 2 2 2 2 0 8 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0       6 X4 6X 20 6X 300 20 X4 20 X 20 20 X 300 .3.6 Fakta Asas Pembahagian Sekiranya pelajar anda telah mengetahui fakta asas pendaraban. mereka boleh mengaitkan dengan fakta asas pembahagian. tidak perlu untuk mempelajari fakta asas pembahagian secara berasingan. Terdapat 100 fakta asas bagi pendaraban.

Algoritma Pembahagian Maksud pendaraban dan pembahagian yang manakah setiap algoritma di atas di asaskan? Terangkan sebab anda. Algoritma Pendaraban Algoritma 1 1 9 7 2 2 3 4 4 1 3 2 4 1 Algoritma 2 1 9 7 2 2 3 0 4 0 4 1 3 2 4 0 0 1 0 1 0 1 8 3 134 tolak 100 x 7 tolak 30 x 7 tolak 4 x 7 baki 7 7 1 8 3 baki Rajah 4. Algoritma yang manakah yang anda pilih untuk mengajar pelajar anda? Mengapa? Bagaimanakah anda menggunakan bahan konkrik untuk menunjukkan proses pendaraban dan pembahagian algoritma? .PPG MT-MAJOR 8 4 2 4 8 4 2 4 Algoritma 4 X 20 6 300 6000 1800 20 400 120 4 80 24 324 x 26 = 6000 + 400 + 80 + 1800 + 120 + 24 = 8424 Rajah 3.

3. Sediakan jadual untuk menunjukkan fakta asas pendaraban. Guru bercerita tentang penambahan berulang. guru memperkenalkan pendaraban sebagai penambahan berulang dan ayat matematik yang berkaitan seperti 3 x 2 = 2 + 2 + 2.murid melakonkan setiap cerita menggunakan pembilang dan pinggan kertas. 3.8 Contoh Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Contoh menunjukkan 3 x 2 = 2 + 2 + 2. anda secara semulajadi akan mendapat idea yang banyak semasa merancang pengajaran anda. Aktiviti 1: Pendaraban sebagai Penambahan Berulang . Jika anda mempunyai koleksi aktiviti yang pelbagai. setiap murid bergilir-gilir melakukan main peranan bagi situasi di bawah: . Sebagai guru matematik.PPG MT-MAJOR 1. Setelah membuat model cerita yang lain. Bahan: • Pinggan kertas • Pembilang Langkah perlaksanaan: 1. anda seharusnya mencari peluang untuk mengumpulkan aktiviti p-p yang baik untuk pengajaran anda.Apakah pola yang dapat dilihat dalam jadual ini?Bagaimanakah anda menggunakan pola ini untuk mengalakkan pelajar anda mengingat fakta asas dengan mudah? Rajah 5. Dengan membaca contoh aktiviti di bawah diharap akan dapat memberi gambaran dan idea untuk memulakan koleksi anda.Contoh cerita ditunjukkan dalam Rajah 5. Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan bahawa pendaraban adalah penambahan berulang. 2. Di dalam kumpulan 4 orang. Menulis ayat pendaraban.

Selepas menyelesaikan masalah yang sama. 2 biji telur dalam  setiap    pinggan. 6 pembilang semuanya” Murid D: Tuliskan ayat penambahan berulang dan ayat pendaraban yang berkaitan. Dalam kumpulan 4 orang. Menulis ayat pendaraban. dengan 4 objek 2. 3.setiap murid bergilir-gilir melakukan main peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil beberapa bilangan jalur kertas(tidak lebih daripada 9 jalur) dan susun dalam baris ditengah-tengah setiap kumpulan. Berapakah     bilangan telur x 4semuanya? sebagai 3 baris Rajah 6. Murid C: Mulakan bercerita “3 pinggan. Bahan : • Pembilang • Jalur Kertas Langkah perlaksanaan : 1. : Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan bahawa pendaraban adalah suatu susunan. Guru membincangkan masalah susunan mudah dengan murid dan menggunakan jalur kertas dan pembilang untuk menyelesaikan masalah.PPG MT-MAJOR Murid A: Ambil sebarang bilangan pinggan(tidak lebih dari 9) dan letakkan ditengah setiap kumpulan. Aktiviti 2: Pendaraban sebagai Suatu Susunan. Contoh masalah adalah seperti dalam Rajah 6.     3 pinggan. . Contoh untuk menunjukkan 3 dalam setiap baris. Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang (tidak lebih dari 9) atas setiap pinggan. 2 pembilang setiap satu. guru memperkenalkan pendaraban sebagai susunan baris dan lajur.

Setelah menggunakan model cerita yang lain. setiap murid bergilir-gilir memain peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil sebarang bilangan pembilang dan letakkan di tengah kumpulan. 6 pembilang semuanya” Murid D: Tuliskan ayat matematik tentang pendaraban. Contoh menunjukkan pembahagian 8 ÷ 2 sebagai pengagihan sama rata. Hasil Pembelajaran: • Menerangkan pembahagian sebagai pengagihan sama rata. Bahan. 3 baris. Murid menggunakan pembilang dan pinggan kertas untuk melakonkan cerita guru. • • Pinggan kertas Pembilang Langkah Perlaksanaan: 1. Murid C: Ceritakan situasi”3 baris. 2 pembilang dalam setiap baris. • Menulis ayat metematik mengenai pembahagian. berapakah bilangan murid semuanya? Rajah 7. guru memperkenalkan maksud pembahagian sebagai pengagihan sama rata dan menulis ayat matematik yang berkaitan iaitu 8 ÷ 2 = 4. Aktiviti 3: Pembahagian sebagai Pengagihan Sama Rata. 3. .PPG MT-MAJOR Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang (tidak lebih daripada 9 ) di atas setiap jalur kertas. Contoh ditunjukkan dalam Rajah 7. Dalam kumpulan 4 orang. Guru menceritakan tentang pengagihan sama rata. 2. 4 murid dalam setiap baris.

Aktiviti 4: Pembahagian sebagai Penolakan Berulang Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan pembahagian sebagai penolakan berulang. Dalam kumpulan 4 orang. 2 pembilang diatas setiap pinggan dengan 1 baki. Terdapat 12 ekor kupu-kupu berehat di atas 4 kuntum bunga . Menulis ayat matematik pembahagian. Selepas beberapa kali bercerita.” Murid D: Tulis ayat pembahagian. 2. Bahan: • • Pinggan kertas Pembilang Langkah Perlaksanaan: 1. 3. Murid C: Mulakan bercerita “6 pembilang. guru memperkenalkan pembahagian sebagai penolakan berulang dan ayat matematik yang berkaitan seperti 12 ÷ 4 = 3. .Berapa banyakkah kupu-kupu pada setiap bunga? Rajah 8. Murid menggunakan model bagi setiap masalah dengan pinggan kertas dan pembilang.letakkan sama banyak di atas 3 pinggan. Contoh untuk menunjukkan 12 ÷ 4 sebagai penolakan berulang.Contoh cerita ditunjukkan dalam Rajah 8.PPG MT-MAJOR Murid B: Ambil sebarang bilangan pinggan (tidak lebih daripada 9) dan letakkan bilangan pembilang yang sama di atas setiap pinggan tadi. letakkan di atas 4 pinggan.” atau “ 9 pembilang. 2 pembilang pada setiap pinggan. Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang atas pinggan( tidak lebih daripada 9 pembilang). Guru memperkenalkan masalah penolakan berulang. setiap murid bergilir-gilir melakonkan peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil sebarang bilangan pembilang dan letakkan ditengah kumpulan. dan setiap bunga mempunyai bilangan kupu-kupu yang sama.

Hasil Pembelajaran: • Untuk mengingat semula fakta asas pendaraban dengan pantas. Kemudian semak jawapan yang diberi oleh murid B. Langkah Perlaksanaan: 1. . 3 pembilang pada setiap pinggan. Carta pendaraban mencari fakta menunjukkan 3 x 6 = 18. Secara berpasangan.PPG MT-MAJOR Murid C: Ikut bilangan nombor yang dipilih oleh murid B dan letakkan baki pembilang ke atas pinggan dan bercerita seperti “ 24 pembilang. letak 2 pembilang pada satu pinggan. Murid B : Ingat semula fakta pendaraban. atau “9 pembilang. X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 0 7 14 21 28 35 42 47 56 63 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 Rajah 9. 4 pinggan mempunyai pembilang dengan baki 1” Murid D: Tuliskan ayat matematik tentang pembahagian. 8 pinggan mempunyai pembilang. Bahan: • Carta mencari fakta ( Rajah 9) terdiri daripada fakta asas pendaraban dan kad L bagi setiap pasangan murid. Aktiviti 5: Pencarian Fakta Pendaraban. Secara berpasangan. kemudian tanya soalan pendaraban seperti “berapakah 5 x 8 ?”. murid membina carta pendaraban masing-masing. 2. murid bergilir-gilir melakukan main peranan berikut: Murid A : Gunakan fakta mencari pendaraban untuk mencari fakta.

4.PPG MT-MAJOR 1.4 1.1 Abakus dan Kalkulator Bahagian-bahagian Abakus Jari hantu – menaik dan menurunkan manik atas Jari telunjuk – menurunkan manik bawah menjauhi palang pemisah Ibu jari – menaikkan manik bawah mendekati palang pemisah .

2 Perwakilan Nombor z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .PPG MT-MAJOR 1.4.

4 Penambahan dan Penolakan .3 Menentukan Nilai Tempat Tuliskan nilai-nilai di bawah : 1.4.4.PPG MT-MAJOR 1.

PPG MT-MAJOR OPERASI TAMBAH KAWAN KECIL (LITTLE FRIEND)/ KOMBINASI 5 + 1 = naik 5 turun 4 (+5 – 4) + 2 = naik 5 turun 3 (+5 – 3) + 3 = naik 5 turun 2 (+5 – 2) + 4 = naik 5 turun 1 (+5 – 1) KAWAN BESAR (BIG FRIEND)/ KOMBINASI 10 +1 = turun 9 naik 10 (-9 +10) + 2 = turun 8 naik 10 (-8 + 10) + 3 = turun 7 naik 10 (-7 + 10) + 4 = turun 6 naik 10 (-6 + 10) + 5 = turun 5 naik 10 (-5 + 10) + 6 = turun 4 naik 10 (-4 + 10) + 7 = turun 3 naik 10 .

6 = turun 10 naik 4 (-10 + 4) .3 = turun 10 naik 7 (-10 + 7) .4 = naik 1 turun 5 (+1 – 5) KAWAN BESAR (BIG FRIEND)/ KOMBINASI 10 -1 = turun 10 naik 9 (-10 +9) .3 = naik 2 turun 5 (+2 – 5) .5 Kalkulator Kalkulator merupakan bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar.2 = naik 3 turun 5 (+3 – 5) .PPG MT-MAJOR (-3 + 10) + 8 = turun 2 naik 10 (-2 + 10) + 9 = turun 1 naik 10 (-1 + 10) OPERASI TOLAK KAWAN KECIL (LITTLE FRIEND)/ KOMBINASI 5 . Malah dengan menekan beberapa butang kalkulator sahaja akan dapat mengira dengan menghasilkan jawapan yang tepat dengan pantas.2 = turun 10 naik 8 (-10 + 8) . Penggunaannya semakin penting untuk peringkat persekolahan yang lebih tinggi. . Melalui penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan mengaplikasikannya secara lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik untuk topik-topik yang berkaitan.5 = turun 10 naik 5 (-10 + 5) .4 = turun 10 naik 6 (-10 + 6) .9 = turun 10 naik 1 (-10 + 1) 1.8 = turun 10 naik 2 (-10 + 2) . Kalkulator juga mempunyai pelbagai peranan dan boleh digunakan untuk sebilangan besar topik dalam matematik.1 = naik 4 turun 5 (+5 – 4) . Harganya juga murah dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya.7 = turun 10 naik 3 (-10 + 3) .

Sejak itu. kalkulator dan komputer alatan penting dalam penyelesaian masalah matematik. proses dan peraturan yang harus diikuti. Terdapat kajian yang menunjukkan pelajar takut terhadap matematik ekoran daripada penggunaan algoritma kertas-pensel yang panjang lebar dan memerlukan banyak langkah.akan lebih bermotivasi. murid . selain mempermudahkan jalan kerja untuk mengatur dan menganalisis data serta menjalankan pengiraan dengan cekap dan tepat. logaritma dan aplikasi statistik. Langkah terjemahkan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Boldwin dari Amerika Syarikat telah menambah baik penggunaan kalkulator dengan melibatkan permasalahan operasi-operasi tambah. Penggunaan kalkulator ke atas sistem pendidikan di Malaysia mahupun di negara-negara maju belumlah dikatakan menyeluruh. Alat ini membekalkan imej visual bagi idea-idea matematik . Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengahsetengah pelajar. menumpu perhatian ke atas aktiviti-aktiviti membuat keputusan atau kesimpulan . tolak. darab dan bahagi. fungsi trigonometri.PPG MT-MAJOR Masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. tetapi penggunaan kalkulator menjadikan murid lebih bermotivasi dan menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan memberangsangkan daripada mereka yang tidak menggunakannya. merenung atau membuat refleksi. Kalkulator dicipta oleh Colmur pada tahun 1820 dan pada tahun 1875. menaakul dan . Telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan kalkulator akan menukar sikap pelajar terhadap matematik dan juga meningkatkan keyakinan diri mereka serta minat terhadap matematik. gandaan. terutama dalam operasi pendaraban dan pembahagian. beberapa model baru muncul dan tidak terhad kepada pengiraan permasalahan empat operasi tetapi juga untuk mendapatkan nilai tepat punca kuasa. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui penggunaan kalkulator mahu pun komputer. Justeru.

Murid akan merasa seronok dengan matematik “seeing the beauty and enjoying the fun of mathematics”. membina sikap yang positif dalam matematik. Bincangkan. . Kepentingan kalkulator adalah seperti berikut: i) memberi motivasi terhadap pembelajaran matematik ii) membantu menyelesaian masalah dengan lebih mudah dan berkesan iii) membantu menyelesaikan masalah untuk soalan yang lebih mencabar iv) memberi peluang dan membuat penerokaan yang lebih mendalam tentang topik-topik yang berkaitan v) membolehkan murid mensintesis jawapan berdasarkan pola-pola yang diperhatikan melalui ramalan vi) v) vi) menguasai nilai nombor sama ada besar atau kecil merasa yakin bahawa kalkulator dapat membantu memperbaiki kebolehan untuk menyelesaikan masalah matematik mereka. Kalkulator penting dalam kehidupan seharian.PPG MT-MAJOR menyelesaikan masalah dan dapat memupuk pemahaman konsep matematik disamping menyemak semula jawapan baik. Bagaimana kalkulator dapat membina kemahiran menganggar dan membuat penghampiran seterusnya mampu memperkembangkan minda pelajar.

PPG MT-MAJOR vii) membina keyakinan diri dan matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.fakta asas dalam matematik. ix) mengukuhkan kemahiran jangkaan dan menganggar x) menyemak jawapan tanpa perlu bantuan guru. 1. Orang yang dapat membuat perkaitan dan menganalisis pola atau trenda juga akan lebih mudah menjalankan pengiraan mental dan penganggaran. viii) akses kendiri dan murid berdikari. Faktor lain yang dapat meningkatkan kemahiran pengiraan mental dan penganggaran ialah pemahaman dan penguasaan tentang fakta.elemen penting dalam melakukan pengiraan dan menggunakan matematik.6 Pengiraan Mental dan Penganggaran Pengiraan mental dan teknik menganggar adalah elemen. . Apakah masalah yang dihadapi oleh murid sekolah rendah apabila menyelesaikan masalah algoritma operasi matematik? Adakah kalkulator diperlukan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut? Bincangkan. Untuk menguasai kemahiran pengiraan mental dan membuat penganggaran kita mestilah mempunyai asas yang mantap tentang nombor bulat dan nilai tempat.

1. Kekuatan minda akan memudahkan pengiraan mental dan penganggaran dilakukan. Berpengetahuan baik dalam fakta asas nombor adalah satu keperluan bagi melakukan pengiraan mental dengan cekap dan ini mengurangkan kebergantungan terhadap ingatan sementara.1 Pengiraan mental Pengiraan mental merupakan satu proses mengira untuk mencari jawapan tanpa menggunakan pensil dan kertas. kalkulator atau apa-apa alat bantuan pengiraan.1 Aplikasi Fakta Asas Matematik dalam pengiraan mental bagi operasi tambah dan tolak 1 Tukar tertib • Susunan nombor boleh bertukar tempat • Tambah 1 kepada suatu nombor ialah nombor berikutnya dalam urutan menaik • Identiti sifar (nombor yang ditambah 0 tidak berubah) • Gandaduakan nombor • Untuk nombor yang satu lebih atau satu kurang daripada nombor gandaan dua 3+4 =4+3 2 Tambah 1 5+1=6 6+1=7 7+1=8 5+0=5 7+0=7 9+0=9 4+4=8 8+8=16 7+8= Fikirkan 7+7=14 14+1=15 3 Tambah 0 4 5 Tambah nombor gandaan dua Tambah nombor hampir dengan gandaan dua .PPG MT-MAJOR 1.kanak mampu mencongak sebelum mereka mempelajari pengiraan secara formal disekolah.6.6. 1. Kebolehan menggunakan teknik mencerakinkan nombor dapat membantu dalam pengiraan mental. Kebanyakan kanak.

7. 9 9 10 Gandaan • Tolak satu daripada suatu 8-1=7 7-1=6 nombor ialah nombor 6-1=5 berikutnya dalam urutan menurun 16-8=8 Fikirkan 8+8=16 songsang 16-8=8 9-3=6 9 . 8.PPG MT-MAJOR 6 7 Kombinasi 10 Tambah menjadi 10 dan selanjutnya • 9 pasangan • Cerakinkan satu nombor yang besar • Buat kombinasi 10 • Tambahkan • Ambil nombor lebih besar • Sambung membilang secara menaik 1+9 2+8 3+7 5+5 6+4 7+3 8+2 8+5= 8+2 +3=10+3 =13 4+6 9+1 8 Membilang mengikut tertib menaik Kurangkan satu 2+7= Bilang 7..1...6.. 7. 6 Bilang 3 kali tertib menurun dan dapat jawapan 6 8-6=2 6 .. 8. 8 Bilang 2 kali tertib menaik untuk dapat 8 11 Membilang secara tertib menurun Membilang secara menaik 12 1.2 Bil Cara 1 Pengiraan Mental Secara Kreatif Bagi Pendaraban Huraian cara • Gandaduakan faktor pertama atau faktor kedua • Hasil darab juga digandaduakan Contoh 4x12=48 4x24=96 4x48=192 32 x 125=4000 16x250=4000 8x500=4000 4x1000=4000 4x12=48 26x3=78 Contoh 2x9=18 4x9=36 8x9=72 Doubling (Gandaan Dua) 2 Halving(separuh) • Apabila ..

maka hasil darab digandakan pada kadar yang sama • Nombor asal ditambahkan bilangan sifar mengikut gandaan 10(pendaraban) • Nombor asal dikurangkan bilangan sifar mengikut gandaan 10(pembahagian) • Bentukkan nombor serasi(compatible number) kepada 10. 100 • Cari hasil darab dengan gandaan 10 • Tolak /tambah hasil darab • Bundarkan nombor pertama /kedua • Tambah/tolak hasil darab • Taburkan nombor pertama kepada nombor kecil yang mudah dikendali • Darab dengan 4x6=24 4x3=12 13x3=39 24x10=240 360÷10=36 24x100=2400 3600÷100=36 24x1000=24000 36000÷10=3600 4 Nombor serasi (compatible numbers) 99x5=? 100x5=500 1x5=5 500-5=495 254x98=? 254x100=25400 254x2=508 1000-508=492 24400+492=24892 5 Bundarkan nombor kepada gandaan 10 68x12=? 70x12=840 2x12=24 840-24=816 24x12=288 20x12=240 4x12=48 240+48=288 15x36=540 15x10=150 15x10=150 15x10=150 15x3=45 6 Taburkan faktor kepada nombor yang mudah . maka hasil darab juga diseparuhkan • Sesuai untuk nombor genap sahaja 3 Darab /bahagi dengan gandaan 10 • Nombor didarab dengan gandaan 10.PPG MT-MAJOR diseparuhkan faktor pertama atau faktor kedua.

tambahkan digit pertama kepada digit pertama pada nombor asal • • • • • • • • • • • • • • • • Darab dengan 10 Bahagi dengan 2 Darab dengan 3 kemudian darab dengan 2 Darab nombor dengan 10 Tolak nombor asal Darab dengan 10 Tambah nombor asal sebanyak 2 kali Darab dengan 3 Tambah 10 kali nombor asal Darab 4 Tambah 10 kali nombor asal Darab dengan 10 Darab dengan 5 Tambahkan kesemua hasil darab Darab dengan 8. darab dengan 2 • Tambahkan hasil darab • Ambil nombor asal (52) dan bayangkan terdapat ruang di antara 2 digit • Tambah kedua-dua digit dan letak pada ruang kosong • Jika hasil tambah keduadua digit lebih daripada 10.1. kemudian darab dengan 2 Contoh 58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = (116) + (116) = 232 52x11= 5 (5+2) 2 Mendarab dengan 4 2 Mendarab dengan 11 572 99x11= 9 (9+9) 9 =1089 (9+1) 89 3 4 5 6 Darab dengan 5 Darab dengan 6 Darab dengan 9 Daran dengan 12 7 Darab dengan 13 8 Darab dengan 14 9 Darab dengan 15 10 Darab dengan 16 .PPG MT-MAJOR faktor kedua • Tambahkan hasil 15x3=45 1.3 Bil 1 Teknik Mendarab dalam pengiraan mental Cara Huraian cara • Darabkan dengan 2.6.

PPG MT-MAJOR 11 Darab dengan 17 12 Darab dengan 18 13 Darab dengan 19 • Darab dengan 7 • Tambah 10 kali nombor asal • Darab dengan 20 • Tolak nombor asal sebanyak 2 kali • Darab dengan 20 • Tolak nombor asal sebanyak satu kali • Darab 8 dan darab 3 4x19= 4x20=80 80-4=76 14 Darab dengan 24 1. Dalam pengajaran kelas biasanya pelajar akan mereka dan menggunakan cara sendiri dalam mengira. Kamii and Dominick (1997) menyatakan yang “apabila kita mengajar pelajar membuat hubungan antara nombor (pengetahuan matematik logik) dengan mengajar algoritma kepada mereka (pengetahuan bersosial ).kanak akan melakukan pengiraan minda sebelum mereka diajar mengira secara bertulis.6. guru tidak perlu fokus kepada speed pelajar mendapatkan jawapan. .1. Apabila guru matematik mengajar kemahiran pengiraan mental . Pengajaran algorithma secara bertulis perlu bagi mendorong pelajar mengembangkan kefahaman mereka kepada hubungan nombor saja. penekanan hanya perlu diberi kepada bagaimana jawapan diperolehi tanpa menekankan speed maupun ketepatan jawapannya.4 Prinsip umum dalam pengiraan mental Kebanyakan kanak. kita secara tak langsung menarik perhatian mereka dari cuba menggunakan kepekaan terhadap nombor kepada mengingati prosedur pengiraan. Untuk membina keyakinan pelajar. Kita sepatutnya sedar mengajar tatacara mengira secara formal akan mengakibatkan mereka tidak menggunakan daya berfikir bahkan sangat bergantung kepada kaedah yang diajar.

1. Secara umumnya. kebolehlenturan dan kaedah tepat bagi mengira. guru perlu menekankan penggunaan pengiraan mental dan penganggaran bagi pengiraan mudah dan sederhana dan hanya menggunakan kalkulator bagi pengiraan yang sukar sahaja.2 Penganggaran dalam pengiraan matematik The NCTM Principle and Standards of School Mathematics (2000) mendefinisikan kecekapan pengiraan sebagai mempunyai kecekapan. Sowder (1990. Ini berlaku terutamanya apabila jawapan diperlukan dengan cepat tanpa penggunaan alatan seperti kertas dan pensil. Dalam kehidupan harian adalah sangat biasa memberi jawapan hampir kepada masalah arithmatik yang diperlukan berbanding jawapan yang tepat. kalkulator atau mesin kira. Sesetengah strategi boleh diajar melalui perbincangan kelas. Apa yang perlu diberi penekanan semasa guru mengajar matematik ialah membina kemahiran mengira tanpa kertas dan pensil. penerangan dan latihan. Penekanan dibuat kepada kepekaan nombor dan kefahaman terhadap nilai tempat. Pada kebiasaannya pengajaran matematik di sekolah lebih menekankan algoritma (tatacara pengiraan) bagi pengiraan aritmetik. p. Guru perlu tahu bagaimana menerangkan kepada pelajar.19) menekankan yang pengiraan minda tidak boleh dilengahkan sehingga pelajar menguasai menulis algorithma secara formal.PPG MT-MAJOR Pengajaran pengiraan mental yang baik haruslah pelbagai. Pelajar perlu cekap mencongak iaitu mengira secara mental di samping boleh menggunakan kertas dan pensil dan alat teknologi seperti kalkulator dalam pengiraan. Perbincangan secara kelas adalah penting bagi berkongsi kaedah minda diantara pelajar.6. Walau bagaimana pun congak dan anggaran juga sama penting dalam kehidupan harian bagi meningkatkan pembelajaran matematik. .

1 Hubungan antara penganggaran dalam pengiraan dan penggunaan kalkulator Pelajar seharusnya di ajar membuat penganggaran pada permulaan bagi menjawab soalan sebelum menggunakan kalkulator . biasanya penggunaan kalkulator dan mesin kira akan digunakan.2.2.4 Teknik dalam mengira menggunakan penganggaran Penganggaran selalu digunakan dalam situasi berikut: 1. Anggaran Kuantiti (mencari bilangan pelajar. dimana ia menyediakan maklumat terhadap kefahaman orang secara umum tentang konsep matematik. Namun pelajar perlu juga diajar kepentingan menganggar dalam mendapatkan jawapan. Biasanya pelajar yang selalu menggunakan strategi penganggaran dan congak atau mental dalam pengiraan lebih memahami secara mendalam tentang hubungan nombor. Selain itu kemahiran penganggaran adalah berguna dalam kehidupan harian di mana ia lebih realistik dan digunakan secara menyeluruh dalam setiap akiviti kita. Sowder (1990) menyatakan kefahaman kepada nombor adalah asas menguasai penggunaan kalkulator dan ianya mengembangkan penekanan kepada pengiraan mental bagi semua nombor yang membantu mengembangkan kepekaan nombor bagi memahami aritmetik. 1. hubungan dan strategi dan perkembangan kognitif pelajar dalam domain matematik.6.3 Kepentingan Penganggaran dalam kehidupan seharian Penganggaran dalam pengiraan didefinisikan sebagai mencari jawapan terdekat kepada masalah aritmetik tanpa mengira jawapan itu tepat atau sebaliknya. membuat anggaran dan berurusan dengan tekhnologi 1. Ia merupakan komponen penting bagi kognitif matematik. kelas dsb) .2. hari. 1.6.PPG MT-MAJOR Apabila jawapan tepat diperlukan. Ini akan mendorong mereka menjadi lebih cekap dalam matematik. kemudian barulah menyemak prosedur pengiraan.6.

masa dsb) 3. Sekiranya digit tersebut lebih besar dari 5. kita membundarkan 589 kepada 600 dan 217 kepada 200 dan mengira secara minda dengan 600 + 200 bagi memperolehi anggaran 800.3 Pembundaran Tetapkan digit bagi nilai tempat yang hendak dibundarkan. bundarkan ke bawah.6. Contoh: menganggarkan 589 + 217 . -Kirakan dengan nombor baru bagi mendapatkan anggaran. isipadu. dengan mengekalkan digit kekunci dan ganti semua digit di kanannya dengan sifar.PPG MT-MAJOR 2. Anggaran Jawapan( mencari jumlah.4 Penukargantian nombor yang serasi Digunakan apabila nombor hampir kepada nombor asal pengiraan menjadi mudah untuk dianggarkan secara minda -Kenalpasti nombor dalam pengiraan asal yang boleh diganti dengan lain nombor bagi menghasilkan anggaran yang mudah dengan minda. bundarka ke atas. Sekiranya digit tersebut kurang dari 5. Ianya sebagai digit kekunci. perbezaan dsb ) 1.Kenalpasti digit dalam nilai tempat dalam kedudukan kanan dari digit kekunci. . luas . 500 550 589 600 20017 250 300 1.6. dengan menambah 1 kepada digit kekunci dan menggantikan semua digit di kanannya dengan sifar. Anggaran Ukuran ( mencari panjang .

6. Contohnya: anggarkan nilai 569 + 375 dengan menggunakan anggaran depan ke hujung yang dilaraskan. 1.nombor yang tinggal adalah 69 + 75 atau lebih kurang 150.6 Pengelompokan Digunakan bagi menganggar jumlah apabila addends pada pengiraan kelompok sekitar nombor yang sama.laraskan anggaran pertama dengan menggunakan digit lain atau nombor bagi anggapan menjadi 0 dan anggar semula. Jadi 569 + 375 adalah hampir 950. Anggapkan semua digit kecuali permulaan atau digit depan ke hujung dalam nombor yang dikira adalah 0 Buat pengiraan dengan nombor baru Sekiranya memerlukan anggaran lebih hampir. -Kenalpasti nombor yang setiap addends adalah hampir dan senang untuk mencongak secara minda dengan senang -Gantikan setiap addends dengan nombor yag sama. Jelaskan dan 10 cara berfikir Mendarabkan 100 dan 10 adalah senang digunakan . . satu cara menggantikan nombor serasi ialah 500 x 30 = 15000. 1. Jelaskan cara berfikir. Digunakan bila menganggar diperlukan secara pantas dan anggaran kasar saja.5 Anggaran depan ke hujung Cara paling ringkas yang melibatkan pengiraan paling kiri . -Guna pendaraban untuk menganggar jumlah campuran asal pengiraan tambah.6. atau depan ke hujung. Tambahkan digit depan ke hujung. digit setiap nombor seperti jika digit yang baki semuanya sifar. kita akan dapat 500 + 300 adalah 800. Hasilnya 15000.PPG MT-MAJOR Contohnya : anggarkan nilai 524 x 33 dengan gantian nombor serasi.

[ Giliran Anda ] Latihan : Anggarkan bilangan penderma unutk masa lain adalah seperti berikut. a. Gunakan kelompok untuk menganggar jumlah yang dinyatakan. • Penyelesaian Setiap nombor adalah hampir kepada 150. Penderma untuk jangka masa empat bulan adalah September. atau 1500. Kita mahu menganggarkan jumlah untuk 12 bulan. 120 Disember. Bilangan penderma berkemungkinan hampir 1500 pada tahun tersebut. 89 Oktober. 106 Berapakah bilangan penderma yang menderma darah dalam masa tersebut ? . 97 November.PPG MT-MAJOR Contoh Penyelesaian Masalah : Penderma Darah Bilangan penderma darah di sebuah hospital adalah hampir sama bagi empat bulan terawal pada tahun tersebut : Bulan Januari Februari Mac April Bilangan Penderma Darah 145 154 148 153 Jika corak bilangan tersebut berterusan. maka kita berfikir 12 x 150 adalah lebih kurang 10 darab 150. anggarkan bilangan penderma darah yang dijangkakan pada tahun tersebut.

Bilangan penderma bagi enam bulan pertama pada suatu tahun adalah 126. 124.PPG MT-MAJOR b. dan memperoleh kemahiran dalam pengiraaan aritmetik membentuk pendidikan asas matematik di peringkat sekolah rendah. untuk menguji konklusi anda. Kita mencari hasil darab secara mental daripada 10 x 10 x 10 x 10. nombor dan aritmetik. 125.7 ISU-ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN NOMBOR BULAT 1. untuk menganggar hasil darab 9 x 13 x 8 x 12. murid seharusnya menguasai kefahaman yang baik tentang nombor – apakah itu nombor. membangunkan ‘number sense’. Berapakah bilangan anggaran penderma darah untuk jangka masa enam bulan tersebut? Refleksi : Adakah pengelompokan sentiasa memberi anda anggaran yang sama dengan membundar ? Gunakan contoh dan bahagian (a) di dalam latihan. angka. 129.7. atau 1. Standard Nombor dan Operasi menggambarkan keperluan bagi kefahaman yang mendalam serta kelancaran bagi kemahiran mengira. dan 123. untuk mencapai anggaran. bagaimana nombor-nombor termaktub dalam sistem yang mempunyai struktur dan ciri-ciri.000. Mengelompok juga boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. 127.1 Pendahuluan Dari segi sejarah nombor menjadi asas keseluruhan kurikulum matematik. dengan nombor yang dibundarkan dengan puluh yang terdekat. bagaimana mereka ini berkait antara satu sama lain. dan bagaimana menggunakan nombor dan operasi bagi menyelesaikan masalah matematk. . Contohnya. Semasa melalui pembelajaran di peringkat ini. 10. bagaimana ianya diwakilkan dengan objek. kita melihat bahawa nombor tersebut berkelompok dengan kelompok 10. Semua isi kandungan matematik yang digariskan untuk murid daripada peringkat pra persekolahan sehingga ke sekolah rendah adalah berasaskan nombor. atau atas garis nombor.Memahami nombor dan operasi.

1.penambahan satu digit dan pasangan pendaraban juga untuk penolakan dan pembahagian. Apa pun kaedah yang digunakan murid. Kelancaran pengiraan seharusnya dibangunkan selari dengan kefahaman murid terhadap peranan dan makna operasi aritmetik dalam sistem nombor. Murid juga harus menguasai kelancaran pengiraan-mempunyai dan menggunakan kaedah yang efisen dan tepat untuk pengiraan.PPG MT-MAJOR Konsep dan algoritma bagi aritmetik peringkat rendah juga adalah sebahagian daripada nombor dan operasi. Kajian juga telah menunjukkan bahawa pembelajaran tentang nombor dan operasi adalah satu proses yang kompleks untuk kanak-kanak (contohnya. memahami nilai nombor serta menganggar (Sowder 1992). tepat dan umum. Kelancaran boleh dilihat dengan jelas menerusi kombinasi penggunaan strategi mental dan catatan atas kertas. mereka harus boleh menerangkan kaedah yang digunakan.2 Pengetahuan Guru . Keutamaan dalam Standard ini ialah pembangunan ‘number sense’ – antaranya ialah kemampuan untuk meleraikan nombor menggunakan nombor tertentu misalnya 100 atau ½ sebagai rujukan.7. juga menggunakan algoritma dengan pensil dan kertas terutamanya apabila nobor semakin besar untuk enghasilkan jawapan yang tepat dengan cepat. isu yang sering dibincangkan melibatkan pengetahuan guru. dan boleh melihat kebergunaan mana-mana kaedah yang efisen. menggunakan perkaitan antara operasi aritmetik untuk menyelesaikan masalah. memahami sistem asas-sepuluh. Justeru dalam melaksanakan pengajaran. memahami bahawa terdapat pelbagai kaedah yang ada. Murid juga harus mampu membuat anggaran dan menilai kemunasabahan jawapan mereka.Fuson(1992)).Adalah penting bagi murid mengetahui kombinasi nombor asas (basic number combinations . murid dan juga tentang pedagogi.

Apakah idea penting yang seharusnya disampaikan tentang topik nombor bulat? 1. Kita juga perlu tahu di mana kita mahu pergi (dari segi pengetahuan kita harus tahu apa yang kita inginkan semua murid di dalam kelas untuk peroleh dan kuasai sepanjang tahun persekolahan mereka). Pengetahuan guru-guru yang mengajar nombor bulat juga menjadi sebahagian daripada masalah dalam pengajaran nombor bulat. Guru sebegini mampu membuat perkaitan antara konsep matematik. Aktiviti 2 Dapatkan maklumat dan bincangkan apakah konsep yang terlibat dalam pengajaran isi kandungan matematik tentang nombor bulat. Masih terdapat guru yang tidak menguasai secara keseluruhannya dengan mendalam tentang nombor bulat dan nilai tempatnya. Ini bertentangan dengan mereka yang mempunyai kefahaman konseptual. Antaranya kita perlu tahu di mana kita berada sekarang (dari segi pengetahuan murid-murid di dalam kelas kita di mana atas pengetahuan sedia ada inilah yang perlu kita bina pengetahuan matematik selanjutnya). Ma (1999) juga mendapati bahawa ramai guru sekolah rendah kekurangan pengetahuan tentang konsep dan operasi nombor bulat.3 Cara Pengajaran Guru Matematik Sebagai guru matematik kita perlu tahu beberapa perkara.7. Ini sekaligus menjejaskan kemahiran pedagogi apabila mengajar di dalam kelas.PPG MT-MAJOR Ma (1999) melaporkan bahawa guru yang hanya memiliki pengetahuan prosedural mempunyai kecenderungan untuk mengajar muridnya secara algoritma sahaja serta gagal membuat perkaitan antara topik matematik. . Contohnya walau pun guru ini mengetahui bagaimana untuk menolak dan mendarab tetapi tidak dapat mempamerkan kefahaman matematik melebihi daripada tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan operasi tersebut. operasi dan perkaitan untuk memberikan kefahaman yang mendalam tentang sesuatu topik matematik.

antara isu dalam pengajaran guru ialah mengenal perbezaan di antara membantu murid menguasai fakta asas dan membantu mereka tentang makna operasi. kita perlu tahu apakah cara terbaik untuk sampai kepada matlamat tersebut (sebagai guru kita akan menyediakan peluang pembelajaran yang membolehkan semua murid di dalam kelas pengajaran matematik yang berkesan. soalan ini hanya melibatkan sifir 8. nombor yang paling besar ialah 9 manakala cara penyelesaian untuk nombor lain hanya melibatkan konsep. adalah penting untuk menyedari bahawa penguasaan fakta asas tetap merupakan sesuatu yang amat penting dalam pengajaran matematik terutamanya di peringkat awal pembelajaran matematik dalam kalangan murid. Di sekolah. Masalah yang sering terjadi ialah guru tidak mengajarkan fakta asas secara keseluruhannya. Namun jika mereka diajar tentang fakta asas nombor. 1. Sekalipun mudah bagi guru. Seterusnya apabila kita bercakap mengenai reformasi dalam pendidikan untuk mencapai objektif pembelajaran mereka).PPG MT-MAJOR Akhirnya. Adalah perlu bagi guru untuk merekabentuk matematik.7. Keadaan ini menyebabkan ramai murid terus ketinggalan dan tidak menguasai penambahan dan penolakan yang sebenarnya lebih mudah daripada pendaraban. namun fakta asas ini perlu disampaikan secara terperinci kepada murid untuk membantu mereka memahami fakta sebenar . biasanya hanya fakta asas pendaraban sahaja diajarkan manakala fakta asas untuk 3 operasi yang lain diabaikan begitu sahaja.4 Mengetahui Fakta Asas Fakta asas bagi empat operasi asas adalah sangat penting dan menjadi asas dalam pembelajaran matematik. Kebanyakan murid berfikir bahawa nombor yang besar adalah yang mempunyai nilai yang besar.Justeru. Contoh: 888÷8 (murid mengandaikan sebagai satu nombor besar) Bagi murid yang mengetahui fakta asas.

‘ nines’ 1. ‘doubles’. Istilah nilai tempat bermaksud kedudukan atau nama tempat bagi sesuatu digit. Contoh : a) strategi bagi fakta asas untuk operasi tambah : ‘zero facts’.7. Murid dapat memahami tentang nilai tempat dengan sempurna hanya apabila mereka telah mempelajari dan memahami tentang operasi. ‘fives’. murid harus membangunkan habit mental menggunakan strategi yang sesuai bagi sesuatu fakta yang muncul dalam situasi bukan berbentuk latih tubi. Aktiviti 3 Dapatkan maklumat tentang fakta asas bagi empat operasi dalam matematik dan bincangkan strategi bagi penguasaan fakta asas bagi setiap operasi berkenaan. Sebelum sesuatu strategi fakta asas menjadi automatik.PPG MT-MAJOR dalam matematik. Bagi murid untuk memahami nilai tempat. ‘near doubles’ b) strategi bagi fakta asas untuk operasi tolak : ‘think addition’ atau ‘think missing part’ c) strategi bagi fakta asas untuk operasi darab : fakta ‘doubles’. Murid yang tidak dapat menguasai fakta asas memerlukan bantuan lebih daripada sekadar latih tubi.5 Pengajaran Nilai Tempat Mengetahui nilai tempat adalah sangat penting sebelum murid dapat membaca dan mengenali nombor yang lebih besar. Nilai tempat ini sebenarnya tidak dapat diajarkan dengan mudah dalam tempoh yang singkat. Adalah sangat penting untuk menyedari bahawa pengetahuan murid yang terhad tentang fakta asas seharusnya tidak mengecualikan mereka daripada mengalami pengalaman matematik yang sebenar. Antara cadangan bagi membantu murid yang belum menguasai fakta asas ialah dengan mengenal pasti fakta asas yang dikuasai dan yang tidak dikuasai murid juga mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. mereka perlu terlebih dahulu .

sepuluh-sepuluh atau seratus-seratus. 1.6 Perkembangan konsep nombor bulat dan operasi dalam kalangan murid Perkembangan dan pembangunan pengetahuan murid tentang nombor dan pengiraan adalah penting dalam kefahaman asas matematik murid-murid. Kesukaran murid antaranya ialah untuk memahami bahawa setiap lajur berkenaan adalah saling berkaitan dan ini mungkin abstrak bagi mereka. lima-lima. ratus dan sebagainya.PPG MT-MAJOR menamakan nombor-nombor kecil. Bincangkan dalam kumpulan anda bagaimana untuk mengatasi kesukaran dan kesilapan yang telah dikenal pasti. cara yang lebih efisen ialah mengira dalam kumpulan bukannya secara individu. mereka perlu diterangkan bahawa apabila nilai semakin besar. Masalah yang sering terjadi ialah. melaksanakan penambahan dan penolakan bagi nombor-nombor kecil serta memahami tentang kumpulan dalam pengiraan ‘group in counting’ atau ‘skip counting’. guru mulai mengabaikan pengajaran tentang nilai tempat apabila mengajar operasi kerana memikirkan bahawa pengajaran nilai tempat telah dilakukan sebelum itu. Yang paling penting dalam nilai tempat ialah lajur tertentu mewakili saiz kumpulan tertentu iaitu sa. . Penerokaan awal biasanya diklasifikasikan dalam bentuk intuitif. 2001). Mereka juga perlu boleh membuat pengiraan ke atas atau ke bawah dalam nilai dua-dua. kekeliruan serta kesilapan murid dalam mempelajari dan memahami tentang nilai tempat. senaraikan kesukaran. puluh.Baroody (1987) pula mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan kedua-dua strategi pengiraan konkrit dan juga strategi pengiraan mental.7. secara terus dan menerusi pengalaman konkrit (Kilpatrick et al. Aktiviti 4 Melalui pengalaman anda. tigatiga. Digit dalam lajur berkenaan memberikan maklumat tentang berapa banyak kumpulan dalam saiz berkenaan. ii.

adalah penting untuk menjejaki (keep track) pengiraan dan algoritma menggunakan pensil dan kertas yang masih merupakan satu kaedah yang penting. melukis gambar. melaksanakan pengiraan mental. Bass (2003) menyarankan penggunaan satu penyelesaian generik yang munasabah untuk menyelesaikan masalah matematik yang kerap ditemui. Manakala strategi pengiraan mental merupakan strategi untuk menjejaki sejauh mana seseorang perlu kira daripada nombor kardinal bagi nombor pertama yang ditambah. Strategi ini seterusnya berkembang kepada strategi operasi penambahan dan penolakan termasuk pengiraan ke belakang. mengunakan pensil dan kertas(Carroll & Porter. et al. 1998). penggunaan algoritma bertulisatau prosedur yang boleh dilaksanakan dengan cara yang sama dan melibatkan nombor yang berbeza adalah perlu (Kilpatrick. Laksanakan pembentangan kumpulan untuk berkongsi hasil perbincangan anda. murid-murid menggunakan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan masalah termasuklah menggunakan bahanbahan manipulatif untuk memodelkan situasi.PPG MT-MAJOR Strategi pengiraan konkrit digunakan apabila objek dikira bagi setiap nombor yang ditambah sebelum semua dikira sebagai satu jumlah. Aktiviti 5 Beberapa persoalan yang harus digunakan guru dalam mengajar sebarang topik matematik dan pengajaran nombor bulat khususnya ialah: i) Apakah masalah ataupun kesukaran dalam pengajaran konsep nombor bulat? ii) Apakah kesilapan biasa ataupun kekeliruan yang selalu dihadapi oleh murid dalam topik ini? Bincang dalam kumpulan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. 2001. p. Buat rumusan terhadap tindakan yang dicadangkan bagi mengatasi kesukaran dan kesilapan murid . ‘skip counting’ dan pengiraaan sepuluh-sepuluh (Fosnot & Dolk. 2001). mencipta prosedur bertulis.7). Apabila berhadapan dengan pengiraan. Oleh kerana pengiraan menjadi semakin sukar untuk dilaksanakan apabila nombor menjadi semakin besar.

.PPG MT-MAJOR berkenaan. seterusnya memperoleh pengajaran yang lebih efektif.