PPG MT-MAJOR

TOPIK 1 Pengenalan

NOMBOR

Kursus Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperoleh melalui sesi pengajaran mikro/makro. Modul ini dibina untuk membimbing pelajar- pelajar menjana ide dan menggilap kreativiti menjadi guru matematik yang berkesan. Tiga aspek utama yang mesti diberi perhatian ialah: i. ii. iii. Tahu tentang kemahiran- kemahiran matematik yang perlu murid kuasai pada akhir persekolahannya. Ada kemahiran pedagogi untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran supaya murid faham dan jelas. Tahap- tahap perkembangan dalam pembinaan sesuatu konsep matematik

Topik- topik dalam kursus ini ialah Nombor, diikuti dengan Pecahan, Perpuluhan dan Peratus. Dalam tajuk 1, kita akan fokus kepada Nombor Bulat sahaja dan Empat Operasi Asas. Kita juga akan bincangkan tentang Fakta Asas, Celik Operasi (Operation Sense) dan Pengiraaan serta Isu- isu Utama dalam Pengajaran Nombor Bulat. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran topik ini, pelajar- pelajar dapat: i. ii. iii. iv. 1.1 Menerangkan tentang perkembangan awal nombor. Meningkatkan kemahiran-kemahiran pedagogi yang berkesan dalam pengajaran Nombor Bulat. Merancang aktiviti- aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk Nombor Bulat. Membincangkan isu- isu yang berkaitan dalam tajuk ini. Nombor Bulat

Kemahiran - kemahiran matematik dalam tajuk Nombor Bulat yang perlu ada dan mesti dikuasai murid- murid setelah tamat sekolah rendah ialah:

PPG MT-MAJOR

• • • • • • •

Menggunakan istilah seperti banyak, sedikit, sama banyak, tidak sama banyak atau lebih besar daripada, lebih kecil daripada semasa membuat perbandingan. Mengenal dan menamakan nombor bulat Mengira, membaca dan menulis nombor bulat Menentukan nilai tempat bagi digit dalam nombor bulat Membanding beza nilai- nilai nombor bulat Menyusun nombor bulat secara menaik atau menurun Membundar nombor bulat kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang hampir.

Kemahiran Pedagogi ialah satu aspek yang amat penting bagi guru untuk menyampaikan isi kandungan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran pedagogi bermaksud guru dapat menguasai kaedah, teknik dan strategi yang bersesuaian dalam pengajaran dengan tujuan membantu murid memahami dan menguasai sesuatu konsep.Seorang guru matematik yang efektif perlu arif tentang langkah- langkah perkembangan yang perlu diambil kira dalam pembinaan sesuatu konsep khususnya bagi nombor bulat. 1.1.1 Tahap Perkembangan Nombor Bulat Perkembangan suatu konsep matematik selalunya akan melalui beberapa langkah- langkah tertentu. Ia berlaku secara berturutan dari konsep yang mudah ke konsep yang agak sukar dan seterusnya ke tahap yang susah. Murid- murid perlu didedahkan mengikut pemeringkatan seperti dalam tajuk nombor bulat iaitu: • • • • • • Celik Nombor Pra Nombor Nombor Awal Pengenalan Nilai Tempat Pengukuhan tentang Nilai Tempat Lanjutan tentang Nilai Tempat

1.1.2 Celik Nombor Celik nombor merangkumi: • • Pemahaman tentang konsep nombor dan operasi ke atas nombor. Pembentukan strategi berguna bagi memahami nombor dan operasi ke atas nombor.

PPG MT-MAJOR

• •

Kebolehan untuk mengira dengan tepat dan efisyen, boleh mengesan kesilapan. Kebolehan dan kecenderungan untuk menggunakan kefahaman tentang nombor , dan dalam pelbagai cara yang fleksibel apabila ingin membuat keputusan. Mempunyai jangkaan bahawa nombor adalah berguna, dan bekerja dengan nombor adalah bermakna dan boleh diterima akal (make sense). cth: dapat tempat pertama dalam kelas

1.1.3 Pra Nombor Pada peringkat ini, kanak- kanak perlu ada kemahiran pra syarat untuk mempelajari tentang nombor. Kemahiran pra syarat ini termasuklah: • mengklafikasi /mengisih objek melalui sifat- sifat fizikal seperti warna, saiz • membandingkan kuantiti dua objek melalui padanan satu ke satu. • menentukan hubungan kuantiti antara dua set sebagai sama banyak, lebih banyak atau kurang daripada. • Keabadian kuantiti Konsep Pranombor adalah yang bukan berkaitan dengan nombor tetapi kemahiran ini penting sebagai asas kepada konsep dan kemahiran nombor yang seterusnya.

1.1.4 Nombor Awal Di sini, kanak- kanak akan menumpukan perhatian untuk mempelajari nombor 1 ke 10, juga sifar. Mereka akan diajar membaca, menulis dan menyusun nombor berasaskan objekobjek konkrit dahulu, diikuti dengan objek- objek dalam gambar dan akhirnya hanyalah simbol atau nombor sahaja. Mereka juga perlu faham konsep sifar yang mewakili kuantiti kosong atau tiada.Guru matematik perlu berhati- hati di sini kerana kanakkanak biasanya menghadapi masalah untuk memahami makna sifar.Oleh itu, adalah wajar untuk mengenalkan sifar hanya setelah kanak- kanak kenal nombor sekurang- kurangnya sehingga nombor 3. Begitu juga dengan nombor 10 kerana ia melibatkan nombor dua digit dan nilai tempat. Penerangan berkenaan Nilai Tempat akan dihuraikan kemudian.

PPG MT-MAJOR

Kemahiran/konsep penting yang perlu dikembangkan dalam peringkat awal nombor •

Mengenal, menama, dan menentukan nilai nombor 1 hingga 10, dan 0
Membilang nombor 1 hingga 10

• •

Menulis angka 1 hingga 10 Menyusun nombor 1 hingga 10 mengikut tertib menaik dan menurun.

1.1.5 Perkembangan Nombor (Number Development) Mengajar awal nombor Dengar, lihat, sebut dan tunjuk Strategi Membilang • • • • • • Membilang secara menaik (Counting on) Membilang secara menurun (Counting back) Membilang secara lisan (Verbal counting) Membilang secara sentuhan (Touch counting) Membilang secara visual (Visual counting) Membilang secara melangkau (Skip counting)

• • • •

Mengajar Menulis Angka Teknik Biasa Menulis di udara (write in the air) Menulis di atas pasir (write on sand board) Menekap angka putus-putus (trace dashed numerals) Menulis di atas ruang kosong (write on empty space)

PPG MT-MAJOR

1.1.6 Pembilangan Apabila kita mengira, kita sebenarnya mencari bilangan elemen dalam satu set objek. Ia melibatkan nombor- nombor selain dari 1. Contohnya kita mengira wang, baki wang, mengira dalam kiraan dua (2, 4, 6, 8, 10, 12, ...) atau dalam kiraan lima (5, 10, 15, 20, 25, ...). Kita boleh mengira dalam pelbagai cara yang berbeza. Mengira secara lisan biasanya digunakan bagi objek yang ada di depan mata.Menggunakan gundal atau tally marks, untuk mengira dilakukan dengan mencatatkan satu tanda untuk mewakili satu kuantiti dan kemudian menjumlahkan tanda yang dicatat . Ini adalah pengiraan menggunakan asas 1. Pengiraan biasa ialah menggunakan asas 10 Selain dari itu kita juga boleh menjalankan pengiraan menggunakan jari (finger-counting) terutamanya untuk mengira nombor kecil. Di sini kita menggunakan 1 jari= 1 unit dan terhad kepada mengira 10 sahaja. Lain- lain simbol tangan juga digunakan seperti dalam Sistem Cina di mana 1 tangan mewakili 10. Finger binary (base 2 counting) juga ialah satu cara mengira di mana pengiraan sehingga 1023 = 210 – 1 boleh dilakukan. Guru matematik sepatutnya mendedahkan teknik- teknik untuk mengira seperti teknik counting on (0, 1,2,3,4,....), teknik counting back (10, 9,8,7,6,.....) dan juga skip counting (2, 4,6,8,....) . Kita patut mula dengan nombor yang lebih kecil dahulu misalnya nombor 0 hingga 10. Apabila murid- murid sudah mahir, barulah beralih ke nombor- nombor yang lebih besar. Pelbagai alat dan kaedah boleh digunakan untuk membantu mengira seperti hand tally counters, menggunakan pensel dan kertas, penganggaran, aritmetik mental, abakus, kalkulator dan komputer. Kita sepatutnya dapat membuat pilihan yang bijak melalui pengalaman untuk memilih yang mana satu yang lebih baik dan sesuai.

1.1.7 Peranan Algoritma dan Perwakilan Nombor Algoritma ialah satu prosedur yang mengandungi langkahlangkah khusus untuk diikuti dalam pengiraan. Mengikut alKhwārizmī, algoritma merujuk kepada peraturan- peraturan dalam menjalankan aritmetik menggunakan nombor- nombor Arab- Hindu. Kepentingan untuk memahami dan menggunakan

Jadi seharusnya pelajar perlu jelas dan faham apa yang mereka buat. Ini dapat menyokong kita untuk terus maju dalam matematik kerana algoritma itu bermakna untuk kita. Untuk menjadi mahir dalam pengiraan. nilai tempat merupakan satu konsep utama.nombor besar bukan lagi merupakan satu isu kritikal kerana isu ini dapat diatasi menggunakan teknologi. Kelajuan dan kecekapan menggunakan algoritma matematik melibatkan nombor. 1. ataqu 3000 sa . ratus.8 Nilai Tempat Dalam sistem Arab. puluh dan sa menunjukkan tempat bagi nilai. Kadangkala latihtubi dan latihan tidak akan menjadi berkesan dan perlu sekiranya ia tidak membawa apa-apa makna kepada pelajar. maka ini akan menghalang perkembangan celik nombor kita. teknologi tidak boleh menafikan keperluan untuk memahami dan menjalankan algoritma. Walaupun begitu. Kefahaman konseptual mesti dilengkapi dulu sebelum latihan dijalankan. Sebagai contoh nombor 3578 dibaca sebagi tiga ribu lima ratus tujuh puluh lapan. dan ada kemahiran celik nombor dan operasi. 3 5 78 8 sa 7 puluh.Hindu . Kita memerlukan fasiliti kepada algoritma untuk pengiraan itu.ide matematik akan memudahkan lagi menyelesaikan masalah yang berkaitan. atau 500 sa 3 ribu. Pelajar yang dapat mencipta algoritma alternatif selalunya lebih berjaya dalam matematik kerana ia dibina berasaskan pemikiran dan kefahaman mereka. seorang mestilah mempunyai kaedah yang efisen dan tepat untuk mengira. Konsep yang kukuh tentang ide. latihan perlu diberi setelah mempelajari tajuk matematik. Sekiranya kita mengamalkan pembelajaran secara menghafal semasa menjalankan algoritma matematik.PPG MT-MAJOR algoritma adalah perlu dalam mempelajari matematik. atau 70 sa 5 ratus.1.Nilai bagi sesuatu nombor ditentukan melalui kedudukannya dalam nombor itu.algoritma asas. Kita perlu tahu dan faham bagaimana sesuatu algoritma itu digunakan dan berfungsi. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Terdapat pelbagai algoritma dalam matematik dengan kegunaannya tersendiri. Ribu.

Ini membolehkan mereka membina sebarang nombor menggunakan 10 digit itu dan menentukan nilai tempatnya. Sekali lagi kita boleh gunakan straw untuk menunjukkan ide 1 ratus = 10 puluh = 100 sa. Aktiviti 1 Apakah bahan. murid. 3578 boleh ditulis sebagai 3000 + 500 + 70 +8. Kini masanya untuk anda berfikir. Ide tentang nilai tempat dikaitkan terus dengan konsep pengumpulan semula dalam nombor asas 10 (10 sa = 1 puluh).murid akan mula menggunakan nombor 11 hingga 20 . Untuk membina kefahaman dan pengalaman ini. Guru perlu membimbing murid memahami nilai tempat asas sepuluh supaya mereka faham sistem nombor Arab Hindu. Konsep nilai tempat dapat dikukuhkan lagi melalui pengalaman mencerakinkan nombor dalam bentuk expanded form. Apabila tajuk nilai tempat diperkenalkan.bahan lain yang boleh anda gunakan sebagai objek asas 10 semasa mengajar konsep nilai tempat? Bagaimana anda menggunakan bahan itu untuk menunjukkan nilai sa. Satu contoh bahan untuk menunjukkan nombor asas sepuluh ialah dengan menggunakan straw. Lihat rajah di bawah. Di sini guru memainkan peranan penting untuk membimbing murid untuk belajar dan memahami konsep nilai tempat dengan mudah melalui pengalaman konkrit. kita mesti melalui proses mengumpulkan objek dalam kumpulan sepuluhsepuluh.PPG MT-MAJOR Dalam bentuk kembangan(cerakin) (expanded form). puluh dan ratus? . sa puluh Ide nilai tempat diteruskan lagi kepada nombor 20 sehingga 100. Kita katakan satu straw mewakili nilai 1 dan 1 ikatan yang mengandungi 10 straw menunjukkan ide mengumpulkan 10 straw kepada satu kumpulan 10.

sifar terletak pada tempat puluh dan tiada nilai puluh di sini. Guru mengalihkan satu kaunter ke tepi dan berkata “satu”. guru harus merancang pengajaran yang menyediakan ruang untuk berfikir melalui aktiviti – aktiviti yang melibatkan penglibatan aktif . Guru berkata: “Lihat. ratus ribu dan juta. Konsep nilai tempat dilanjutkan kepada nombor melebihi 100. kefahaman murid tentang nilai tempat diperluaskan kepada ratus. Murid perlu diingatkan tentang digit 0 dalam ide nilai tempat.sepuluh dilakukan untuk menunjukkan 10 puluh = 1 ratus. Idea pengumpulan sepuluh. 3. Guru mengalihkan satu lagi pembilang dan berkata “dua”. puluh ribu. ribu. praktikal dan relevan. mencabar. . Contohnya dalam nombor 709.PPG MT-MAJOR Catatkan di bawah.” 2. Ada banyak cara yang baik yang boleh digunakan untuk mengajar konsep nombor. 10 ratus = 1 ribu dsb. Oleh itu. murid membina konsep melalui kefahamannya dan pembelajaran akan berlaku daripada pengalaman belajar yang bermakna. a) Contoh Aktiviti P&P . Guru perlu membimbing murid supaya faham. Sehubungan dengan itu. saya ada banyak pembilang. Bahan : • 10 pembilang • Kad Nombor 0 – 10 Prosedur: 1.Mengira Hasil Pembelajaran: • Membilang sekumpulan objek dari 1 hingga 10 • Membilang ke belakang dari nombor 10 to 0. Sifar di sini ada makna tertentu. Mari kita kira bilangan pembilang yang saya ada. Sebagai seorang guru matematik kita tahu.

Guru bimbing murid untuk menukar 10 kepingan sa dengan satu strip. sifar” mengikut giliran. Prosedur: 1. • Seorang pemain ambil kad teratas dan terbalikkan sambil menyebut nombornya . Beri pujian jika dapat mengira dengan betul. • Pemain lain mengira ke belakang “enam.puluh dan 5 sa ..seorang alihkan pembilang sambil seorang lagi menyebut bilangan yang dialih. “empat” sehingga “sepuluh”.puluh strip. • Pemain yang menyebut sifar akan mengambil kad seterusnya dan permainan diteruskan seperti di atas. Guru bimbing murid tukar 15 sa dengan 1 strip. 6. lima .. b) Contoh Aktiviti P&P – Nilai Tempat • Hasil Pembelajaran: Menukar nombor 10 hingga 20 dalam puluh dan sa menggunakan strip-puluh dan kepingan sa. tiga..murid bermain “Permainan Mengira” dalam kumpulan berlima mengikut peraturan berikut: • Kocok kad (0 – 10) dan terbalikkannya. Guru ulang untuk “tiga”..puluh kepingan sa 2. Kerja berpasangan: Secara bergilir lakukan seperti di atas.puluh dan kepingan sa • Kad nombor : 0 hingga 9 • Kad Manila dengan dua poket. Bahan: • Bahan Asas 10 : strip. Murid diminta menyebut satu nombor antara 11 dan 20.PPG MT-MAJOR 4.. Contohnya 15. 5.. Murid. contoh : “tujuh”. empat.

3. Ada empat operasi asas iaitu : • • • Penambahan penolakan pendaraban TADIKA dan TAHUN 1 .PPG MT-MAJOR 3. Oleh itu. Nombor mewakili kuantiti sesuatu objek dan diterjemahkan dalam bentuk simbol digit. 1.langkah di atas untuk nombor.2. Ulang langkah. Guru bimbing murid untuk menulis 15 = 1 puluh + 5 sa = 10 + 5 5. Ringkasan: 1. Operasi Nombor dan Fakta Asas Operasi Tambah dan Tolak 1.2. Murid kemudian menyebut nombor itu dalam dua cara iaitu : satu puluh dan lima sa dan lima belas.murid kenal sekurangkurangnya tiga nombor pertama. Tiada satu cara terbaik yang tertentu untuk mengajar tajuk nombor bulat. Guru bimbing murid pilih satu kad nombor untuk mewakili nombor di atas dan letakkan dalam poket seperti di bawah: Puluh 15 Sa 4. 4.nombor lain.. 6. Ide sifar diperkenalkan selepas murid.1 Pengenalan Murid-murid sekolah rendah perlu mempunyai kemahiran asas mengira. 2. Ide pengumpulan bersepuluh penting untuk membina konsep nilai tempat. gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menyokong pengajaran.

2.2 Peringkat Pembelajaran Bagi Penambahan Dan Penolakan Ada 3 langkah asas dalam pembelajaran ini: • Tambah dan Tolak sehingga nombor 10 – pengalaman mengira awal dan memahami konsep dan makna penambahan dan penolakan • Tambah dan Tolak sehingga nombor 18 (9+9) – menekankan kemahiran mengingat fakta asas bagi penambahan dan penolakan • Tambah dan Tolak bagi nombor lebih daripada 2 digit – menekankan tentang algoritma simbolik bagi penambahan dan penolakan. 1. ia ditulis sebagai . (jumlah) • Dalam ayat matematik.operasi yang mengumpulkan dua nombor (addends) untuk menghasilkan nilai unik ketiga yang dikenali sebagai hasil tambah. addend yang tertinggal adalah baki 3 dan 4 adalah addends. ia ditulis sebagai 3 + 4 = 7.PPG MT-MAJOR • Pembahagian 1. dan 7 adalah hasil • Dalam ayat matematik.3 Makna Penambahan Dan Penolakan • Penambahan .2. tambah. addend yang ditolak adalah subtrahend. 3+( )= 7 • Hasil tambah sebenar adalah minuend. • Penolakan – kita mula dengan hasil tambah dan menarik keluar satu daripada addends untuk mencari satu lagi addend yang tinggal.

dan 4 merupakan baki. dan (b) Model Garis Nombor : kombinasi kuantiti tidak konkrit Contoh :  Masalah 1: Abu mempunyai 3 biji bola berwarna merah dan 5 biji bola biru. Apakah bacaan suhu baru bagi air tersebut? Masalah 1 berkenaan penambahan dua biji bola. 3 adalah subtrahend. kuantiti bukan konkrit. Gambaran rajah adalah seperti berikut: MODEL GARIS NOMBOR . Gambaran rajah adalah seperti berikut: MODEL SET Masalah 2 berkenaan kombinasi dua bacaan suhu. dua objek konkrit. Ada dua model asas untuk menggambarkan penambahan. suhu meningkat sebanyak 4 o C. 7 adalah minuend.PPG MT-MAJOR o 7 – 3 = 4. Selepas memanaskannya. (a) Model Set: kombinasi objek konkrit. Berapa jumlah bola yang Abu punyai?  Masalah 2: Suhu air dalam sebuah bikar adalah 38 o C.

Berapa biji oren yang Nina punyai. 2 daripada ayam-ayam tersebut dicuri orang. melebihi oren yang dipunyai oleh Sari ? . Sari pula mempunyai 2 biji oren. Semalam.PPG MT-MAJOR 38 0C 4 0C 42 0C 0 0C Ada empat model asas untuk menunjukkan makna Penolakan : (a) Model Take-Away (b) Model Perbandingan (Comparison) (c) Model Missing-Addend (d) Model Garis Nombor Contoh :  10 0C 20 0C 30 0C 40 0C 50 0C Masalah 1: Bibah mempunyai 5 ekor ayam. Berapa ekor ayam yang tinggal ? (MODEL TAKE AWAY) (b) MODEL PERBANDINGAN (COMPARISON)  Masalah 2: Nina mempunyai 5 biji oren.

Berapa liter jus oren yang masih tinggal pada Suzy ? 5 liter 2 liter 0 5 3 6 1 2 4 3 liter 3 litres 1.Berapa ekor arnab lagi yang perlu Bob beli ? (d) MODEL GARIS-NOMBOR)  Masalah 4: Suzy mempunyai 5 liter jus oren. Dia memberi 2 liter kepada adiknya. Pakciknya memberi 2 ekor arnab sebagai permulaan.PPG MT-MAJOR (c) MODEL MISSING-ADDEND  Masalah 3: Bob bercadang memelihara 5 ekor arnab.4 Hubungan Antara Penambahan Dan Penolakan .2.

adalah sangat penting untuk membimbing mereka memahami hubungan ‘inverse’ ini melalui aktiviti yang dirancang dengan teliti.5 Sifat Penambahan Identiti Penambahan(Additive identity)  Sifar adalah identiti bagi Penambahan sebab dengan menambah sifar  kepada sebarang nombor. contohnya: (4 + 3 = 3 + 4). • Sebagai guru matematik. Tukar tertib/Komutatif (Commutative property)  Menukar tertib kedudukan dua addend tidak mengubah hasil tambah.PPG MT-MAJOR • Penambahan dan penolakan adalah operasi (inverse). maka 7 – 3 = 4 dan 7 – 4 = 3.2. Contoh Mengenai Penolakan Merupakan ‘Inverse’ Kepada Penambahan Isi tempat yang kosong: 8 + 4 = 12 12 – 8 = _____ 5 + 9 = 14 14 – 5 = _____ 1. contohnya 4 + 0 = 4 (tekankan bahawa (a + 0) and (0 + a) adalah sama. Aktiviti mengenai hubungan antara penambahan dan penolakan adalah sangat penting pada tahap awal pembelajaran kanakkanak. tetap akan menghasilkan nombor tersebut. Contohnya: songsang • • disebabkan 3 + 4 = 7. 14 – 9 = _____ 12 – 4 = _____ .

1.2. contohnya 4 + 0 = 4 (tekankan bahawa (a + 0) and (0 + a) adalah sama. tetap akan menghasilkan nombor tersebut.6 Fakta Asas Penambahan + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.PPG MT-MAJOR Ini memudahkan murid-murid jika yang telah mengetahui 5 + 7 = 12. . Identiti Penambahan(Additive identity)  Sifar adalah identiti bagi penambahan sebab dengan menambah sifar kepada sebarang nombor.  Rajah berikut menunjukkan contoh bagi proses penambahan menggunakan bahan konkrit asas-10 serta proses bagi penolakan.7 Algoritma Bagi Penambahan Dan Penolakan  Untuk mengajar algoritma bagi penambahan dan penolakan.2. kita perlu menggunakan bahan konkrit ( seperti bahan asas-10 dan carta nilai tempat ). tidak perlu lagi menghafal (7 + 5).

.PPG MT-MAJOR Model Konkrit bagi (16 + 18).

7 = 8 10 - 8 6 1 5 7 8 - 8 6 1 5 7 8 (10 – 7) + 5 = 8 Disamping algoritma tersebut di atas. Contoh Algoritma Penambahan Algoritma 1 1 1 Algoritma 2 8 8 6 + 3 9 1 2 3 7 5 1 2 0 3 8 8 6 0 0 6 + 1 3 9 3 7 5 3 1 1 Contoh Algoritma Penolakan Algoritma 1 7 15 Algoritma 2 7 15 .2353 Model Konkrit bagi (76 – 23).PPG MT-MAJOR PuSa76.233 PuSa76. . terdapat lain-lain algoritma untuk mengira penambahan dan penolakan.23 PuSa76.

1.2 Maksud Pendaraban dan Pembahagian Pendaraban secara umumnya dikenali sebagai penambahan berulang nombor yang sama.1 Kemahiran Asas Matematik – Pendaraban dan Pembahagian Kanak kanak membina pengetahuan pendaraban dan pembahagian daripada kefahaman tentang topik penambahan dan pendaraban. 1. pembahagian dikenali sebagai suatu proses mengagihkan suatu kuantiti kepada bahagian yang sama.PPG MT-MAJOR 1. Kemahiran Asas Matematik yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian ialah: • • • • • • Menulis ayat pendaraban dan pembahagian.3. 5 ialah pembahagi (divisor ) dan 6 ialah hasil bahagi (quotient). Menulis pendaraban dan pembahagian dalam bentuk algorithma piawai. 12 dipanggil hasil darab bagi 3 dan 4 di mana 3 ialah multiplier dan 4 ialah multiplicand.3 Operasi Darab dan Bahagi Pendaraban dan pembahagian adalah dua konsep penting yang digunakan dalam semua topik Matematik. 30 dipanggil dividend. Bagi pernyataan bahagi 30÷5=6. Mendarab sebarang dua nombor. . Sebaliknya. Membahagi sebarang nombor dengan nombor lain. dengan baki dan tanpa baki. Menyelesaikan masalah seharian yang melibatkan pendaraban dan pembahagian. Pendaraban merupakan antara asas pengiraan yang dianggap sukar selain membahagi. Oleh itu pelajar harus membina asas yang kukuh tentang pendaraban dan pembahagian semasa di sekolah rendah sebelum memasuki peringkat menengah. Menyatakan dengan cepat fakta asas pendaraban sehingga 9 x 9 dan fakta asas pembahagian sehingga 81 ÷ 9. Walau bagaimanapun ada banyak lagi maksud pendaraban dan pembahagian.3. Di dalam ayat pendaraban 3 x 4 = 12.

TAMBAH BERULANG Rajah1. Berapakah orang kanak-kanak yang dapat makan semua tomato? buah tomato? tt?tomato. TOLAK BERTURUT-TURUT AGIHAN SAMA Rajah 2. 12 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 12 ÷ 3 bermaksud 12 diagihkan kepada 3 orang kanak-kanak.atoes? Terdapat 12 biji tomato untuk dibahagi kepada 3 orang kanak-kanak. ? (3 X 4) bermaksud 4 + 4 + 4 (3 X 4) bermaksud 3 baris. How many tomatoes are there altogether? Terdapat 3 baris buah tomato. Berapakan biji tomato untuk setiap kanak-kanak tersebut? 12 ÷ 3 = 4 bermaksud 3 boleh di tolak daripada 12 sebanyak 4 kali. Maksud Pendaraban. 4 di dalam setiap baris. SUSUNAN Terdapat 12 biji tomato. Terdapat 3 bungkusan buah tomato. Seorang kanak-kanak mendapat 4. Maksud Pembahagian. 4 biji tomato pada setiap baris.Berapakah jumlah buah tomato semuanya.PPG MT-MAJOR Rajah 1 menggambarkan dua maksud umum pendaraban dan Rajah 2 menerangkan dua maksud umum pembahagian. iaitu. . Berapakah jumlah buah tomato kesemuanya.Seorang kanak-kanak makan 3 biji tomato. Setiap bungkusan ada 4 biji tomato .

Ahmad harus melukis 8 objek yang dikongsi sama oleh 2 orang.menyatakan gambar di atas tidak menunjukkan maksud pembahagian yang betul. Kerana untuk pembahagian 8 ÷ 2. Ahmad melukis gambar berikut: Arif .: Apakah respon anda tentang perbezaan pendapat antara Ahmad dan Arif ? Kenapa anda fikir perbezaan pendapat ini timbul antara mereka ? .rakan Ahmad .PPG MT-MAJOR Banding dan beza (3 x 4 = 12) dan (4 x 3 = 12). Bagaimanakah perbezaan pendaraban ini mempengaruhi proses anda dalam pengajaran pendaraban? Cikgu menyuruh Ahmad melukis gambar menunjukkan maksud 8 ÷ 2 = 4. Gambar yang betul adalah seperti di bawah.

Dua ciri yang berguna ialah identiti penambahan. (4 x 1 = 4). Pendaraban adalah operasi komutatif kerana untuk sebarang nombor a dan b.3. (b x a) akan memberi nilai yang sama seperti ( a x b). Bagaimanakah ciri-ciri pendaraban ini dapat membantu pelajar meringkaskan tugasan mereka dalam menghafal fakta asas pendaraban? . Kanak-kanak perlu diberi ruang yang luas untuk meneroka hubungan ini secara aktif. iii) Pendaraban dengan sifar.PPG MT-MAJOR 1. 1. oleh kerana 5 x 3 = 15. ii) Tukar tertib/Komutatif (Commutative property). 2 x 3 = 3 x 2 = 6.3 Hubungan antara Pendaraban dan Pembahagian Pendaraban dan pembahagian adalah suatu operasi songsangan (inverse operation). maka 15 ÷ 3 = 5 dan 15 ÷ 5 = 3. Sebarang nombor yang didarabkan dengan sifar akan memberi nilai sifar.4 Sifat-Sifat Pendaraban Pendaraban mempunyai beberapa ciri yang boleh digunakan untuk meringkaskan prosedur pengiraan secara mental dan lazim.3. Sebagai contoh. Satu ialah identiti penambahan kerana mendarabkan 1 dengan sebarang nombor akan meghasilkan nombor itu sendiri. i) Identiti Penambahan (Additive identity). Model Konkrit bagi (76 – 23).ciri tukar tertib dan pendaraban dengan sifar. Sebagai contoh.

PPG MT-MAJOR 1. tidak perlu untuk mempelajari fakta asas pembahagian secara berasingan. Rajah 3 di bawah menunjukkan empat jenis algoritma yang berbeza untuk pendaraban dan Rajah 4 menunjukkan 2 jenis algoritma untuk pembahagian.3. maka tidaklah sukar untuk mengaitkan bahawa 30 ÷ 5 = 6 dan 30 ÷ 6 = 5. Oleh itu. Sebagai contoh.6 Fakta Asas Pembahagian Sekiranya pelajar anda telah mengetahui fakta asas pendaraban. jika mereka tahu bahawa 6 x 5 = 30. Terdapat 100 fakta asas bagi pendaraban.3. Algoritma 1 3 X 1 6 8 9 4 4 2 2 4 8 2 4 1 4 6 4 Algoritma 2 3 X 1 8 8 4 6 6 4 0 2 2 2 2 1 4 6 4 X 1 8 Algoritma 3 3 2 2 2 2 0 8 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0       6 X4 6X 20 6X 300 20 X4 20 X 20 20 X 300 . 1. Fakta asas pendaraban boleh di terjemahkan dalam bentuk jadual.5 Fakta Asas Pendaraban Fakta asas pendaraban adalah pendaraban daripada sebarang dua nombor 1 digit. Sebaliknya guru perlu menekankan tentang hubungan songsang antara pendaraban dan pembahagian. mereka boleh mengaitkan dengan fakta asas pembahagian. Apakah aktiviti pembelajaran yang digunakan untuk mengajar kanak-kanak tentang hubungan songsangan antara pendaraban dan pembahagian? Senaraikan semua idea utama anda.7 Algoritma bagi pendaraban dan Pembahagian Terdapat berbagai jenis algoritma untuk melakukan operasi pendaraban dan pembahagian. 1.3. Bincangkan dengan rakan anda di sekolah.

Algoritma Pendaraban Algoritma 1 1 9 7 2 2 3 4 4 1 3 2 4 1 Algoritma 2 1 9 7 2 2 3 0 4 0 4 1 3 2 4 0 0 1 0 1 0 1 8 3 134 tolak 100 x 7 tolak 30 x 7 tolak 4 x 7 baki 7 7 1 8 3 baki Rajah 4. Algoritma yang manakah yang anda pilih untuk mengajar pelajar anda? Mengapa? Bagaimanakah anda menggunakan bahan konkrik untuk menunjukkan proses pendaraban dan pembahagian algoritma? . Algoritma Pembahagian Maksud pendaraban dan pembahagian yang manakah setiap algoritma di atas di asaskan? Terangkan sebab anda.PPG MT-MAJOR 8 4 2 4 8 4 2 4 Algoritma 4 X 20 6 300 6000 1800 20 400 120 4 80 24 324 x 26 = 6000 + 400 + 80 + 1800 + 120 + 24 = 8424 Rajah 3.

Contoh menunjukkan 3 x 2 = 2 + 2 + 2. Aktiviti 1: Pendaraban sebagai Penambahan Berulang . Guru bercerita tentang penambahan berulang. anda seharusnya mencari peluang untuk mengumpulkan aktiviti p-p yang baik untuk pengajaran anda. setiap murid bergilir-gilir melakukan main peranan bagi situasi di bawah: .PPG MT-MAJOR 1. Di dalam kumpulan 4 orang.3.Apakah pola yang dapat dilihat dalam jadual ini?Bagaimanakah anda menggunakan pola ini untuk mengalakkan pelajar anda mengingat fakta asas dengan mudah? Rajah 5. anda secara semulajadi akan mendapat idea yang banyak semasa merancang pengajaran anda. guru memperkenalkan pendaraban sebagai penambahan berulang dan ayat matematik yang berkaitan seperti 3 x 2 = 2 + 2 + 2. 3.8 Contoh Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Setelah membuat model cerita yang lain. Sediakan jadual untuk menunjukkan fakta asas pendaraban. Dengan membaca contoh aktiviti di bawah diharap akan dapat memberi gambaran dan idea untuk memulakan koleksi anda. 2. Jika anda mempunyai koleksi aktiviti yang pelbagai. Sebagai guru matematik. Menulis ayat pendaraban.murid melakonkan setiap cerita menggunakan pembilang dan pinggan kertas. Bahan: • Pinggan kertas • Pembilang Langkah perlaksanaan: 1. Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan bahawa pendaraban adalah penambahan berulang.Contoh cerita ditunjukkan dalam Rajah 5.

2 biji telur dalam  setiap    pinggan. Aktiviti 2: Pendaraban sebagai Suatu Susunan. 3. : Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan bahawa pendaraban adalah suatu susunan. Murid C: Mulakan bercerita “3 pinggan. Contoh masalah adalah seperti dalam Rajah 6. Menulis ayat pendaraban. Contoh untuk menunjukkan 3 dalam setiap baris. Selepas menyelesaikan masalah yang sama. dengan 4 objek 2. Dalam kumpulan 4 orang.PPG MT-MAJOR Murid A: Ambil sebarang bilangan pinggan(tidak lebih dari 9) dan letakkan ditengah setiap kumpulan. Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang (tidak lebih dari 9) atas setiap pinggan. guru memperkenalkan pendaraban sebagai susunan baris dan lajur. Guru membincangkan masalah susunan mudah dengan murid dan menggunakan jalur kertas dan pembilang untuk menyelesaikan masalah.setiap murid bergilir-gilir melakukan main peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil beberapa bilangan jalur kertas(tidak lebih daripada 9 jalur) dan susun dalam baris ditengah-tengah setiap kumpulan. . 6 pembilang semuanya” Murid D: Tuliskan ayat penambahan berulang dan ayat pendaraban yang berkaitan. Berapakah     bilangan telur x 4semuanya? sebagai 3 baris Rajah 6. Bahan : • Pembilang • Jalur Kertas Langkah perlaksanaan : 1. 2 pembilang setiap satu.     3 pinggan.

6 pembilang semuanya” Murid D: Tuliskan ayat matematik tentang pendaraban. Guru menceritakan tentang pengagihan sama rata. . Murid menggunakan pembilang dan pinggan kertas untuk melakonkan cerita guru. Contoh menunjukkan pembahagian 8 ÷ 2 sebagai pengagihan sama rata. berapakah bilangan murid semuanya? Rajah 7. Contoh ditunjukkan dalam Rajah 7. guru memperkenalkan maksud pembahagian sebagai pengagihan sama rata dan menulis ayat matematik yang berkaitan iaitu 8 ÷ 2 = 4. • • Pinggan kertas Pembilang Langkah Perlaksanaan: 1. 4 murid dalam setiap baris. Dalam kumpulan 4 orang. • Menulis ayat metematik mengenai pembahagian. 3. Setelah menggunakan model cerita yang lain. setiap murid bergilir-gilir memain peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil sebarang bilangan pembilang dan letakkan di tengah kumpulan. 3 baris. Hasil Pembelajaran: • Menerangkan pembahagian sebagai pengagihan sama rata. 2 pembilang dalam setiap baris. Bahan. 2. Aktiviti 3: Pembahagian sebagai Pengagihan Sama Rata. Murid C: Ceritakan situasi”3 baris.PPG MT-MAJOR Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang (tidak lebih daripada 9 ) di atas setiap jalur kertas.

” atau “ 9 pembilang. Terdapat 12 ekor kupu-kupu berehat di atas 4 kuntum bunga . 2 pembilang pada setiap pinggan. setiap murid bergilir-gilir melakonkan peranan bagi situasi di bawah: Murid A: Ambil sebarang bilangan pembilang dan letakkan ditengah kumpulan.Contoh cerita ditunjukkan dalam Rajah 8.letakkan sama banyak di atas 3 pinggan. Bahan: • • Pinggan kertas Pembilang Langkah Perlaksanaan: 1.Berapa banyakkah kupu-kupu pada setiap bunga? Rajah 8. Aktiviti 4: Pembahagian sebagai Penolakan Berulang Hasil Pembelajaran: • • Menerangkan pembahagian sebagai penolakan berulang.PPG MT-MAJOR Murid B: Ambil sebarang bilangan pinggan (tidak lebih daripada 9) dan letakkan bilangan pembilang yang sama di atas setiap pinggan tadi. Murid menggunakan model bagi setiap masalah dengan pinggan kertas dan pembilang. Dalam kumpulan 4 orang. . 2 pembilang diatas setiap pinggan dengan 1 baki.” Murid D: Tulis ayat pembahagian. letakkan di atas 4 pinggan. Selepas beberapa kali bercerita. 3. Guru memperkenalkan masalah penolakan berulang. Contoh untuk menunjukkan 12 ÷ 4 sebagai penolakan berulang. 2. guru memperkenalkan pembahagian sebagai penolakan berulang dan ayat matematik yang berkaitan seperti 12 ÷ 4 = 3. Menulis ayat matematik pembahagian. Murid B: Letakkan sebarang bilangan pembilang atas pinggan( tidak lebih daripada 9 pembilang). Murid C: Mulakan bercerita “6 pembilang. dan setiap bunga mempunyai bilangan kupu-kupu yang sama.

. Kemudian semak jawapan yang diberi oleh murid B. 4 pinggan mempunyai pembilang dengan baki 1” Murid D: Tuliskan ayat matematik tentang pembahagian. 2. atau “9 pembilang. murid membina carta pendaraban masing-masing. Secara berpasangan. Carta pendaraban mencari fakta menunjukkan 3 x 6 = 18. murid bergilir-gilir melakukan main peranan berikut: Murid A : Gunakan fakta mencari pendaraban untuk mencari fakta. Hasil Pembelajaran: • Untuk mengingat semula fakta asas pendaraban dengan pantas. Langkah Perlaksanaan: 1. Secara berpasangan. Aktiviti 5: Pencarian Fakta Pendaraban. 8 pinggan mempunyai pembilang. Murid B : Ingat semula fakta pendaraban. Bahan: • Carta mencari fakta ( Rajah 9) terdiri daripada fakta asas pendaraban dan kad L bagi setiap pasangan murid. X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 0 7 14 21 28 35 42 47 56 63 8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 Rajah 9.PPG MT-MAJOR Murid C: Ikut bilangan nombor yang dipilih oleh murid B dan letakkan baki pembilang ke atas pinggan dan bercerita seperti “ 24 pembilang. letak 2 pembilang pada satu pinggan. 3 pembilang pada setiap pinggan. kemudian tanya soalan pendaraban seperti “berapakah 5 x 8 ?”.

PPG MT-MAJOR 1.4 1.4.1 Abakus dan Kalkulator Bahagian-bahagian Abakus Jari hantu – menaik dan menurunkan manik atas Jari telunjuk – menurunkan manik bawah menjauhi palang pemisah Ibu jari – menaikkan manik bawah mendekati palang pemisah .

PPG MT-MAJOR 1.2 Perwakilan Nombor z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .4.

PPG MT-MAJOR 1.3 Menentukan Nilai Tempat Tuliskan nilai-nilai di bawah : 1.4.4.4 Penambahan dan Penolakan .

PPG MT-MAJOR OPERASI TAMBAH KAWAN KECIL (LITTLE FRIEND)/ KOMBINASI 5 + 1 = naik 5 turun 4 (+5 – 4) + 2 = naik 5 turun 3 (+5 – 3) + 3 = naik 5 turun 2 (+5 – 2) + 4 = naik 5 turun 1 (+5 – 1) KAWAN BESAR (BIG FRIEND)/ KOMBINASI 10 +1 = turun 9 naik 10 (-9 +10) + 2 = turun 8 naik 10 (-8 + 10) + 3 = turun 7 naik 10 (-7 + 10) + 4 = turun 6 naik 10 (-6 + 10) + 5 = turun 5 naik 10 (-5 + 10) + 6 = turun 4 naik 10 (-4 + 10) + 7 = turun 3 naik 10 .

7 = turun 10 naik 3 (-10 + 3) . Kalkulator juga mempunyai pelbagai peranan dan boleh digunakan untuk sebilangan besar topik dalam matematik.9 = turun 10 naik 1 (-10 + 1) 1. Penggunaannya semakin penting untuk peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Malah dengan menekan beberapa butang kalkulator sahaja akan dapat mengira dengan menghasilkan jawapan yang tepat dengan pantas.6 = turun 10 naik 4 (-10 + 4) .5 Kalkulator Kalkulator merupakan bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar. Harganya juga murah dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Melalui penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan mengaplikasikannya secara lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik untuk topik-topik yang berkaitan.2 = turun 10 naik 8 (-10 + 8) .8 = turun 10 naik 2 (-10 + 2) .5 = turun 10 naik 5 (-10 + 5) .4 = turun 10 naik 6 (-10 + 6) .3 = naik 2 turun 5 (+2 – 5) . .PPG MT-MAJOR (-3 + 10) + 8 = turun 2 naik 10 (-2 + 10) + 9 = turun 1 naik 10 (-1 + 10) OPERASI TOLAK KAWAN KECIL (LITTLE FRIEND)/ KOMBINASI 5 .3 = turun 10 naik 7 (-10 + 7) .1 = naik 4 turun 5 (+5 – 4) .4 = naik 1 turun 5 (+1 – 5) KAWAN BESAR (BIG FRIEND)/ KOMBINASI 10 -1 = turun 10 naik 9 (-10 +9) .2 = naik 3 turun 5 (+3 – 5) .

beberapa model baru muncul dan tidak terhad kepada pengiraan permasalahan empat operasi tetapi juga untuk mendapatkan nilai tepat punca kuasa. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengahsetengah pelajar.PPG MT-MAJOR Masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Kalkulator dicipta oleh Colmur pada tahun 1820 dan pada tahun 1875. logaritma dan aplikasi statistik. merenung atau membuat refleksi. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui penggunaan kalkulator mahu pun komputer. Terdapat kajian yang menunjukkan pelajar takut terhadap matematik ekoran daripada penggunaan algoritma kertas-pensel yang panjang lebar dan memerlukan banyak langkah. Justeru. menumpu perhatian ke atas aktiviti-aktiviti membuat keputusan atau kesimpulan . Alat ini membekalkan imej visual bagi idea-idea matematik . murid .akan lebih bermotivasi. fungsi trigonometri. proses dan peraturan yang harus diikuti. Penggunaan kalkulator ke atas sistem pendidikan di Malaysia mahupun di negara-negara maju belumlah dikatakan menyeluruh. Langkah terjemahkan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Boldwin dari Amerika Syarikat telah menambah baik penggunaan kalkulator dengan melibatkan permasalahan operasi-operasi tambah. kalkulator dan komputer alatan penting dalam penyelesaian masalah matematik. gandaan. terutama dalam operasi pendaraban dan pembahagian. menaakul dan . selain mempermudahkan jalan kerja untuk mengatur dan menganalisis data serta menjalankan pengiraan dengan cekap dan tepat. tetapi penggunaan kalkulator menjadikan murid lebih bermotivasi dan menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan memberangsangkan daripada mereka yang tidak menggunakannya. darab dan bahagi. tolak. Telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan kalkulator akan menukar sikap pelajar terhadap matematik dan juga meningkatkan keyakinan diri mereka serta minat terhadap matematik. Sejak itu.

PPG MT-MAJOR menyelesaikan masalah dan dapat memupuk pemahaman konsep matematik disamping menyemak semula jawapan baik. Murid akan merasa seronok dengan matematik “seeing the beauty and enjoying the fun of mathematics”. Bagaimana kalkulator dapat membina kemahiran menganggar dan membuat penghampiran seterusnya mampu memperkembangkan minda pelajar. Kepentingan kalkulator adalah seperti berikut: i) memberi motivasi terhadap pembelajaran matematik ii) membantu menyelesaian masalah dengan lebih mudah dan berkesan iii) membantu menyelesaikan masalah untuk soalan yang lebih mencabar iv) memberi peluang dan membuat penerokaan yang lebih mendalam tentang topik-topik yang berkaitan v) membolehkan murid mensintesis jawapan berdasarkan pola-pola yang diperhatikan melalui ramalan vi) v) vi) menguasai nilai nombor sama ada besar atau kecil merasa yakin bahawa kalkulator dapat membantu memperbaiki kebolehan untuk menyelesaikan masalah matematik mereka. membina sikap yang positif dalam matematik. Kalkulator penting dalam kehidupan seharian. Bincangkan. .

.elemen penting dalam melakukan pengiraan dan menggunakan matematik.fakta asas dalam matematik.6 Pengiraan Mental dan Penganggaran Pengiraan mental dan teknik menganggar adalah elemen. Apakah masalah yang dihadapi oleh murid sekolah rendah apabila menyelesaikan masalah algoritma operasi matematik? Adakah kalkulator diperlukan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut? Bincangkan. viii) akses kendiri dan murid berdikari. ix) mengukuhkan kemahiran jangkaan dan menganggar x) menyemak jawapan tanpa perlu bantuan guru. 1. Untuk menguasai kemahiran pengiraan mental dan membuat penganggaran kita mestilah mempunyai asas yang mantap tentang nombor bulat dan nilai tempat. Orang yang dapat membuat perkaitan dan menganalisis pola atau trenda juga akan lebih mudah menjalankan pengiraan mental dan penganggaran. Faktor lain yang dapat meningkatkan kemahiran pengiraan mental dan penganggaran ialah pemahaman dan penguasaan tentang fakta.PPG MT-MAJOR vii) membina keyakinan diri dan matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

6.kanak mampu mencongak sebelum mereka mempelajari pengiraan secara formal disekolah.1.6. kalkulator atau apa-apa alat bantuan pengiraan.1 Pengiraan mental Pengiraan mental merupakan satu proses mengira untuk mencari jawapan tanpa menggunakan pensil dan kertas. 1. Kekuatan minda akan memudahkan pengiraan mental dan penganggaran dilakukan. Kebanyakan kanak.1 Aplikasi Fakta Asas Matematik dalam pengiraan mental bagi operasi tambah dan tolak 1 Tukar tertib • Susunan nombor boleh bertukar tempat • Tambah 1 kepada suatu nombor ialah nombor berikutnya dalam urutan menaik • Identiti sifar (nombor yang ditambah 0 tidak berubah) • Gandaduakan nombor • Untuk nombor yang satu lebih atau satu kurang daripada nombor gandaan dua 3+4 =4+3 2 Tambah 1 5+1=6 6+1=7 7+1=8 5+0=5 7+0=7 9+0=9 4+4=8 8+8=16 7+8= Fikirkan 7+7=14 14+1=15 3 Tambah 0 4 5 Tambah nombor gandaan dua Tambah nombor hampir dengan gandaan dua . Berpengetahuan baik dalam fakta asas nombor adalah satu keperluan bagi melakukan pengiraan mental dengan cekap dan ini mengurangkan kebergantungan terhadap ingatan sementara.PPG MT-MAJOR 1. Kebolehan menggunakan teknik mencerakinkan nombor dapat membantu dalam pengiraan mental.

. 6 Bilang 3 kali tertib menurun dan dapat jawapan 6 8-6=2 6 . 9 9 10 Gandaan • Tolak satu daripada suatu 8-1=7 7-1=6 nombor ialah nombor 6-1=5 berikutnya dalam urutan menurun 16-8=8 Fikirkan 8+8=16 songsang 16-8=8 9-3=6 9 .. 7. 8.6.... 7.PPG MT-MAJOR 6 7 Kombinasi 10 Tambah menjadi 10 dan selanjutnya • 9 pasangan • Cerakinkan satu nombor yang besar • Buat kombinasi 10 • Tambahkan • Ambil nombor lebih besar • Sambung membilang secara menaik 1+9 2+8 3+7 5+5 6+4 7+3 8+2 8+5= 8+2 +3=10+3 =13 4+6 9+1 8 Membilang mengikut tertib menaik Kurangkan satu 2+7= Bilang 7.1.. 8.2 Bil Cara 1 Pengiraan Mental Secara Kreatif Bagi Pendaraban Huraian cara • Gandaduakan faktor pertama atau faktor kedua • Hasil darab juga digandaduakan Contoh 4x12=48 4x24=96 4x48=192 32 x 125=4000 16x250=4000 8x500=4000 4x1000=4000 4x12=48 26x3=78 Contoh 2x9=18 4x9=36 8x9=72 Doubling (Gandaan Dua) 2 Halving(separuh) • Apabila . 8 Bilang 2 kali tertib menaik untuk dapat 8 11 Membilang secara tertib menurun Membilang secara menaik 12 1.

maka hasil darab juga diseparuhkan • Sesuai untuk nombor genap sahaja 3 Darab /bahagi dengan gandaan 10 • Nombor didarab dengan gandaan 10. 100 • Cari hasil darab dengan gandaan 10 • Tolak /tambah hasil darab • Bundarkan nombor pertama /kedua • Tambah/tolak hasil darab • Taburkan nombor pertama kepada nombor kecil yang mudah dikendali • Darab dengan 4x6=24 4x3=12 13x3=39 24x10=240 360÷10=36 24x100=2400 3600÷100=36 24x1000=24000 36000÷10=3600 4 Nombor serasi (compatible numbers) 99x5=? 100x5=500 1x5=5 500-5=495 254x98=? 254x100=25400 254x2=508 1000-508=492 24400+492=24892 5 Bundarkan nombor kepada gandaan 10 68x12=? 70x12=840 2x12=24 840-24=816 24x12=288 20x12=240 4x12=48 240+48=288 15x36=540 15x10=150 15x10=150 15x10=150 15x3=45 6 Taburkan faktor kepada nombor yang mudah .PPG MT-MAJOR diseparuhkan faktor pertama atau faktor kedua. maka hasil darab digandakan pada kadar yang sama • Nombor asal ditambahkan bilangan sifar mengikut gandaan 10(pendaraban) • Nombor asal dikurangkan bilangan sifar mengikut gandaan 10(pembahagian) • Bentukkan nombor serasi(compatible number) kepada 10.

kemudian darab dengan 2 Contoh 58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = (116) + (116) = 232 52x11= 5 (5+2) 2 Mendarab dengan 4 2 Mendarab dengan 11 572 99x11= 9 (9+9) 9 =1089 (9+1) 89 3 4 5 6 Darab dengan 5 Darab dengan 6 Darab dengan 9 Daran dengan 12 7 Darab dengan 13 8 Darab dengan 14 9 Darab dengan 15 10 Darab dengan 16 .3 Bil 1 Teknik Mendarab dalam pengiraan mental Cara Huraian cara • Darabkan dengan 2. darab dengan 2 • Tambahkan hasil darab • Ambil nombor asal (52) dan bayangkan terdapat ruang di antara 2 digit • Tambah kedua-dua digit dan letak pada ruang kosong • Jika hasil tambah keduadua digit lebih daripada 10.PPG MT-MAJOR faktor kedua • Tambahkan hasil 15x3=45 1.1. tambahkan digit pertama kepada digit pertama pada nombor asal • • • • • • • • • • • • • • • • Darab dengan 10 Bahagi dengan 2 Darab dengan 3 kemudian darab dengan 2 Darab nombor dengan 10 Tolak nombor asal Darab dengan 10 Tambah nombor asal sebanyak 2 kali Darab dengan 3 Tambah 10 kali nombor asal Darab 4 Tambah 10 kali nombor asal Darab dengan 10 Darab dengan 5 Tambahkan kesemua hasil darab Darab dengan 8.6.

penekanan hanya perlu diberi kepada bagaimana jawapan diperolehi tanpa menekankan speed maupun ketepatan jawapannya. Pengajaran algorithma secara bertulis perlu bagi mendorong pelajar mengembangkan kefahaman mereka kepada hubungan nombor saja. Kita sepatutnya sedar mengajar tatacara mengira secara formal akan mengakibatkan mereka tidak menggunakan daya berfikir bahkan sangat bergantung kepada kaedah yang diajar. Dalam pengajaran kelas biasanya pelajar akan mereka dan menggunakan cara sendiri dalam mengira. .1.kanak akan melakukan pengiraan minda sebelum mereka diajar mengira secara bertulis.4 Prinsip umum dalam pengiraan mental Kebanyakan kanak.6. guru tidak perlu fokus kepada speed pelajar mendapatkan jawapan. Apabila guru matematik mengajar kemahiran pengiraan mental . kita secara tak langsung menarik perhatian mereka dari cuba menggunakan kepekaan terhadap nombor kepada mengingati prosedur pengiraan. Kamii and Dominick (1997) menyatakan yang “apabila kita mengajar pelajar membuat hubungan antara nombor (pengetahuan matematik logik) dengan mengajar algoritma kepada mereka (pengetahuan bersosial ). Untuk membina keyakinan pelajar.PPG MT-MAJOR 11 Darab dengan 17 12 Darab dengan 18 13 Darab dengan 19 • Darab dengan 7 • Tambah 10 kali nombor asal • Darab dengan 20 • Tolak nombor asal sebanyak 2 kali • Darab dengan 20 • Tolak nombor asal sebanyak satu kali • Darab 8 dan darab 3 4x19= 4x20=80 80-4=76 14 Darab dengan 24 1.

2 Penganggaran dalam pengiraan matematik The NCTM Principle and Standards of School Mathematics (2000) mendefinisikan kecekapan pengiraan sebagai mempunyai kecekapan. Ini berlaku terutamanya apabila jawapan diperlukan dengan cepat tanpa penggunaan alatan seperti kertas dan pensil. Dalam kehidupan harian adalah sangat biasa memberi jawapan hampir kepada masalah arithmatik yang diperlukan berbanding jawapan yang tepat. Pelajar perlu cekap mencongak iaitu mengira secara mental di samping boleh menggunakan kertas dan pensil dan alat teknologi seperti kalkulator dalam pengiraan. Penekanan dibuat kepada kepekaan nombor dan kefahaman terhadap nilai tempat.PPG MT-MAJOR Pengajaran pengiraan mental yang baik haruslah pelbagai. kebolehlenturan dan kaedah tepat bagi mengira. Sesetengah strategi boleh diajar melalui perbincangan kelas. Sowder (1990. kalkulator atau mesin kira. Perbincangan secara kelas adalah penting bagi berkongsi kaedah minda diantara pelajar. penerangan dan latihan. Walau bagaimana pun congak dan anggaran juga sama penting dalam kehidupan harian bagi meningkatkan pembelajaran matematik. p. Pada kebiasaannya pengajaran matematik di sekolah lebih menekankan algoritma (tatacara pengiraan) bagi pengiraan aritmetik. .6.19) menekankan yang pengiraan minda tidak boleh dilengahkan sehingga pelajar menguasai menulis algorithma secara formal. 1. Secara umumnya. guru perlu menekankan penggunaan pengiraan mental dan penganggaran bagi pengiraan mudah dan sederhana dan hanya menggunakan kalkulator bagi pengiraan yang sukar sahaja. Apa yang perlu diberi penekanan semasa guru mengajar matematik ialah membina kemahiran mengira tanpa kertas dan pensil. Guru perlu tahu bagaimana menerangkan kepada pelajar.

membuat anggaran dan berurusan dengan tekhnologi 1. dimana ia menyediakan maklumat terhadap kefahaman orang secara umum tentang konsep matematik. Namun pelajar perlu juga diajar kepentingan menganggar dalam mendapatkan jawapan. Sowder (1990) menyatakan kefahaman kepada nombor adalah asas menguasai penggunaan kalkulator dan ianya mengembangkan penekanan kepada pengiraan mental bagi semua nombor yang membantu mengembangkan kepekaan nombor bagi memahami aritmetik. Anggaran Kuantiti (mencari bilangan pelajar. 1.2. biasanya penggunaan kalkulator dan mesin kira akan digunakan.6.2.3 Kepentingan Penganggaran dalam kehidupan seharian Penganggaran dalam pengiraan didefinisikan sebagai mencari jawapan terdekat kepada masalah aritmetik tanpa mengira jawapan itu tepat atau sebaliknya.2. kemudian barulah menyemak prosedur pengiraan. kelas dsb) .6. Ia merupakan komponen penting bagi kognitif matematik.4 Teknik dalam mengira menggunakan penganggaran Penganggaran selalu digunakan dalam situasi berikut: 1.1 Hubungan antara penganggaran dalam pengiraan dan penggunaan kalkulator Pelajar seharusnya di ajar membuat penganggaran pada permulaan bagi menjawab soalan sebelum menggunakan kalkulator .PPG MT-MAJOR Apabila jawapan tepat diperlukan. hari. Selain itu kemahiran penganggaran adalah berguna dalam kehidupan harian di mana ia lebih realistik dan digunakan secara menyeluruh dalam setiap akiviti kita. hubungan dan strategi dan perkembangan kognitif pelajar dalam domain matematik. Biasanya pelajar yang selalu menggunakan strategi penganggaran dan congak atau mental dalam pengiraan lebih memahami secara mendalam tentang hubungan nombor. Ini akan mendorong mereka menjadi lebih cekap dalam matematik.6. 1.

6. . bundarkan ke bawah. Sekiranya digit tersebut kurang dari 5. -Kirakan dengan nombor baru bagi mendapatkan anggaran.6. Anggaran Ukuran ( mencari panjang . dengan mengekalkan digit kekunci dan ganti semua digit di kanannya dengan sifar.PPG MT-MAJOR 2. Sekiranya digit tersebut lebih besar dari 5. luas . masa dsb) 3. perbezaan dsb ) 1.Kenalpasti digit dalam nilai tempat dalam kedudukan kanan dari digit kekunci.4 Penukargantian nombor yang serasi Digunakan apabila nombor hampir kepada nombor asal pengiraan menjadi mudah untuk dianggarkan secara minda -Kenalpasti nombor dalam pengiraan asal yang boleh diganti dengan lain nombor bagi menghasilkan anggaran yang mudah dengan minda. Anggaran Jawapan( mencari jumlah. dengan menambah 1 kepada digit kekunci dan menggantikan semua digit di kanannya dengan sifar. isipadu. Ianya sebagai digit kekunci.3 Pembundaran Tetapkan digit bagi nilai tempat yang hendak dibundarkan. Contoh: menganggarkan 589 + 217 . 500 550 589 600 20017 250 300 1. kita membundarkan 589 kepada 600 dan 217 kepada 200 dan mengira secara minda dengan 600 + 200 bagi memperolehi anggaran 800. bundarka ke atas.

-Kenalpasti nombor yang setiap addends adalah hampir dan senang untuk mencongak secara minda dengan senang -Gantikan setiap addends dengan nombor yag sama. Jelaskan cara berfikir. atau depan ke hujung.nombor yang tinggal adalah 69 + 75 atau lebih kurang 150. Anggapkan semua digit kecuali permulaan atau digit depan ke hujung dalam nombor yang dikira adalah 0 Buat pengiraan dengan nombor baru Sekiranya memerlukan anggaran lebih hampir.laraskan anggaran pertama dengan menggunakan digit lain atau nombor bagi anggapan menjadi 0 dan anggar semula. Tambahkan digit depan ke hujung. . Digunakan bila menganggar diperlukan secara pantas dan anggaran kasar saja.PPG MT-MAJOR Contohnya : anggarkan nilai 524 x 33 dengan gantian nombor serasi.6 Pengelompokan Digunakan bagi menganggar jumlah apabila addends pada pengiraan kelompok sekitar nombor yang sama. -Guna pendaraban untuk menganggar jumlah campuran asal pengiraan tambah. 1. Contohnya: anggarkan nilai 569 + 375 dengan menggunakan anggaran depan ke hujung yang dilaraskan. digit setiap nombor seperti jika digit yang baki semuanya sifar. satu cara menggantikan nombor serasi ialah 500 x 30 = 15000. Hasilnya 15000. 1.5 Anggaran depan ke hujung Cara paling ringkas yang melibatkan pengiraan paling kiri . kita akan dapat 500 + 300 adalah 800. Jelaskan dan 10 cara berfikir Mendarabkan 100 dan 10 adalah senang digunakan . Jadi 569 + 375 adalah hampir 950.6.6.

120 Disember. • Penyelesaian Setiap nombor adalah hampir kepada 150. anggarkan bilangan penderma darah yang dijangkakan pada tahun tersebut. [ Giliran Anda ] Latihan : Anggarkan bilangan penderma unutk masa lain adalah seperti berikut. atau 1500. 97 November. a. Penderma untuk jangka masa empat bulan adalah September. Bilangan penderma berkemungkinan hampir 1500 pada tahun tersebut. 89 Oktober. 106 Berapakah bilangan penderma yang menderma darah dalam masa tersebut ? . Kita mahu menganggarkan jumlah untuk 12 bulan. maka kita berfikir 12 x 150 adalah lebih kurang 10 darab 150.PPG MT-MAJOR Contoh Penyelesaian Masalah : Penderma Darah Bilangan penderma darah di sebuah hospital adalah hampir sama bagi empat bulan terawal pada tahun tersebut : Bulan Januari Februari Mac April Bilangan Penderma Darah 145 154 148 153 Jika corak bilangan tersebut berterusan. Gunakan kelompok untuk menganggar jumlah yang dinyatakan.

atau atas garis nombor. dan bagaimana menggunakan nombor dan operasi bagi menyelesaikan masalah matematk. 127. kita melihat bahawa nombor tersebut berkelompok dengan kelompok 10.7. atau 1.7 ISU-ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN NOMBOR BULAT 1. Berapakah bilangan anggaran penderma darah untuk jangka masa enam bulan tersebut? Refleksi : Adakah pengelompokan sentiasa memberi anda anggaran yang sama dengan membundar ? Gunakan contoh dan bahagian (a) di dalam latihan. Kita mencari hasil darab secara mental daripada 10 x 10 x 10 x 10. Semasa melalui pembelajaran di peringkat ini. untuk mencapai anggaran. dengan nombor yang dibundarkan dengan puluh yang terdekat. bagaimana mereka ini berkait antara satu sama lain. dan memperoleh kemahiran dalam pengiraaan aritmetik membentuk pendidikan asas matematik di peringkat sekolah rendah. 129. untuk menganggar hasil darab 9 x 13 x 8 x 12.1 Pendahuluan Dari segi sejarah nombor menjadi asas keseluruhan kurikulum matematik. Bilangan penderma bagi enam bulan pertama pada suatu tahun adalah 126. bagaimana ianya diwakilkan dengan objek. murid seharusnya menguasai kefahaman yang baik tentang nombor – apakah itu nombor. Contohnya. nombor dan aritmetik. untuk menguji konklusi anda. Mengelompok juga boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. Semua isi kandungan matematik yang digariskan untuk murid daripada peringkat pra persekolahan sehingga ke sekolah rendah adalah berasaskan nombor. .PPG MT-MAJOR b. 124. 125. angka.000.Memahami nombor dan operasi. Standard Nombor dan Operasi menggambarkan keperluan bagi kefahaman yang mendalam serta kelancaran bagi kemahiran mengira. bagaimana nombor-nombor termaktub dalam sistem yang mempunyai struktur dan ciri-ciri. dan 123. 10. membangunkan ‘number sense’.

Keutamaan dalam Standard ini ialah pembangunan ‘number sense’ – antaranya ialah kemampuan untuk meleraikan nombor menggunakan nombor tertentu misalnya 100 atau ½ sebagai rujukan.7. Kelancaran pengiraan seharusnya dibangunkan selari dengan kefahaman murid terhadap peranan dan makna operasi aritmetik dalam sistem nombor. memahami bahawa terdapat pelbagai kaedah yang ada. isu yang sering dibincangkan melibatkan pengetahuan guru. Kajian juga telah menunjukkan bahawa pembelajaran tentang nombor dan operasi adalah satu proses yang kompleks untuk kanak-kanak (contohnya. juga menggunakan algoritma dengan pensil dan kertas terutamanya apabila nobor semakin besar untuk enghasilkan jawapan yang tepat dengan cepat.PPG MT-MAJOR Konsep dan algoritma bagi aritmetik peringkat rendah juga adalah sebahagian daripada nombor dan operasi. tepat dan umum.Fuson(1992)). Kelancaran boleh dilihat dengan jelas menerusi kombinasi penggunaan strategi mental dan catatan atas kertas. memahami sistem asas-sepuluh. 1. murid dan juga tentang pedagogi. dan boleh melihat kebergunaan mana-mana kaedah yang efisen. menggunakan perkaitan antara operasi aritmetik untuk menyelesaikan masalah.Adalah penting bagi murid mengetahui kombinasi nombor asas (basic number combinations . mereka harus boleh menerangkan kaedah yang digunakan. Murid juga harus mampu membuat anggaran dan menilai kemunasabahan jawapan mereka. Apa pun kaedah yang digunakan murid.2 Pengetahuan Guru .penambahan satu digit dan pasangan pendaraban juga untuk penolakan dan pembahagian. Justeru dalam melaksanakan pengajaran. Murid juga harus menguasai kelancaran pengiraan-mempunyai dan menggunakan kaedah yang efisen dan tepat untuk pengiraan. memahami nilai nombor serta menganggar (Sowder 1992).

Masih terdapat guru yang tidak menguasai secara keseluruhannya dengan mendalam tentang nombor bulat dan nilai tempatnya. Contohnya walau pun guru ini mengetahui bagaimana untuk menolak dan mendarab tetapi tidak dapat mempamerkan kefahaman matematik melebihi daripada tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan operasi tersebut.3 Cara Pengajaran Guru Matematik Sebagai guru matematik kita perlu tahu beberapa perkara. Aktiviti 2 Dapatkan maklumat dan bincangkan apakah konsep yang terlibat dalam pengajaran isi kandungan matematik tentang nombor bulat.PPG MT-MAJOR Ma (1999) melaporkan bahawa guru yang hanya memiliki pengetahuan prosedural mempunyai kecenderungan untuk mengajar muridnya secara algoritma sahaja serta gagal membuat perkaitan antara topik matematik.7. Kita juga perlu tahu di mana kita mahu pergi (dari segi pengetahuan kita harus tahu apa yang kita inginkan semua murid di dalam kelas untuk peroleh dan kuasai sepanjang tahun persekolahan mereka). Ma (1999) juga mendapati bahawa ramai guru sekolah rendah kekurangan pengetahuan tentang konsep dan operasi nombor bulat. Guru sebegini mampu membuat perkaitan antara konsep matematik. Ini sekaligus menjejaskan kemahiran pedagogi apabila mengajar di dalam kelas. Antaranya kita perlu tahu di mana kita berada sekarang (dari segi pengetahuan murid-murid di dalam kelas kita di mana atas pengetahuan sedia ada inilah yang perlu kita bina pengetahuan matematik selanjutnya). operasi dan perkaitan untuk memberikan kefahaman yang mendalam tentang sesuatu topik matematik. Pengetahuan guru-guru yang mengajar nombor bulat juga menjadi sebahagian daripada masalah dalam pengajaran nombor bulat. Apakah idea penting yang seharusnya disampaikan tentang topik nombor bulat? 1. Ini bertentangan dengan mereka yang mempunyai kefahaman konseptual. .

Kebanyakan murid berfikir bahawa nombor yang besar adalah yang mempunyai nilai yang besar.Justeru.4 Mengetahui Fakta Asas Fakta asas bagi empat operasi asas adalah sangat penting dan menjadi asas dalam pembelajaran matematik. adalah penting untuk menyedari bahawa penguasaan fakta asas tetap merupakan sesuatu yang amat penting dalam pengajaran matematik terutamanya di peringkat awal pembelajaran matematik dalam kalangan murid. Contoh: 888÷8 (murid mengandaikan sebagai satu nombor besar) Bagi murid yang mengetahui fakta asas. namun fakta asas ini perlu disampaikan secara terperinci kepada murid untuk membantu mereka memahami fakta sebenar . Sekalipun mudah bagi guru. Masalah yang sering terjadi ialah guru tidak mengajarkan fakta asas secara keseluruhannya. Keadaan ini menyebabkan ramai murid terus ketinggalan dan tidak menguasai penambahan dan penolakan yang sebenarnya lebih mudah daripada pendaraban. Adalah perlu bagi guru untuk merekabentuk matematik. nombor yang paling besar ialah 9 manakala cara penyelesaian untuk nombor lain hanya melibatkan konsep. Namun jika mereka diajar tentang fakta asas nombor. kita perlu tahu apakah cara terbaik untuk sampai kepada matlamat tersebut (sebagai guru kita akan menyediakan peluang pembelajaran yang membolehkan semua murid di dalam kelas pengajaran matematik yang berkesan. Di sekolah.7. 1. soalan ini hanya melibatkan sifir 8. antara isu dalam pengajaran guru ialah mengenal perbezaan di antara membantu murid menguasai fakta asas dan membantu mereka tentang makna operasi. Seterusnya apabila kita bercakap mengenai reformasi dalam pendidikan untuk mencapai objektif pembelajaran mereka). biasanya hanya fakta asas pendaraban sahaja diajarkan manakala fakta asas untuk 3 operasi yang lain diabaikan begitu sahaja.PPG MT-MAJOR Akhirnya.

‘fives’.5 Pengajaran Nilai Tempat Mengetahui nilai tempat adalah sangat penting sebelum murid dapat membaca dan mengenali nombor yang lebih besar. ‘ nines’ 1.PPG MT-MAJOR dalam matematik. ‘near doubles’ b) strategi bagi fakta asas untuk operasi tolak : ‘think addition’ atau ‘think missing part’ c) strategi bagi fakta asas untuk operasi darab : fakta ‘doubles’. Antara cadangan bagi membantu murid yang belum menguasai fakta asas ialah dengan mengenal pasti fakta asas yang dikuasai dan yang tidak dikuasai murid juga mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Nilai tempat ini sebenarnya tidak dapat diajarkan dengan mudah dalam tempoh yang singkat. ‘doubles’. Contoh : a) strategi bagi fakta asas untuk operasi tambah : ‘zero facts’. Murid yang tidak dapat menguasai fakta asas memerlukan bantuan lebih daripada sekadar latih tubi.7. Bagi murid untuk memahami nilai tempat. Murid dapat memahami tentang nilai tempat dengan sempurna hanya apabila mereka telah mempelajari dan memahami tentang operasi. Adalah sangat penting untuk menyedari bahawa pengetahuan murid yang terhad tentang fakta asas seharusnya tidak mengecualikan mereka daripada mengalami pengalaman matematik yang sebenar. Sebelum sesuatu strategi fakta asas menjadi automatik. murid harus membangunkan habit mental menggunakan strategi yang sesuai bagi sesuatu fakta yang muncul dalam situasi bukan berbentuk latih tubi. Aktiviti 3 Dapatkan maklumat tentang fakta asas bagi empat operasi dalam matematik dan bincangkan strategi bagi penguasaan fakta asas bagi setiap operasi berkenaan. Istilah nilai tempat bermaksud kedudukan atau nama tempat bagi sesuatu digit. mereka perlu terlebih dahulu .

. Bincangkan dalam kumpulan anda bagaimana untuk mengatasi kesukaran dan kesilapan yang telah dikenal pasti. kekeliruan serta kesilapan murid dalam mempelajari dan memahami tentang nilai tempat.6 Perkembangan konsep nombor bulat dan operasi dalam kalangan murid Perkembangan dan pembangunan pengetahuan murid tentang nombor dan pengiraan adalah penting dalam kefahaman asas matematik murid-murid. secara terus dan menerusi pengalaman konkrit (Kilpatrick et al. tigatiga.Baroody (1987) pula mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan kedua-dua strategi pengiraan konkrit dan juga strategi pengiraan mental. puluh. cara yang lebih efisen ialah mengira dalam kumpulan bukannya secara individu. Digit dalam lajur berkenaan memberikan maklumat tentang berapa banyak kumpulan dalam saiz berkenaan. guru mulai mengabaikan pengajaran tentang nilai tempat apabila mengajar operasi kerana memikirkan bahawa pengajaran nilai tempat telah dilakukan sebelum itu. 1. mereka perlu diterangkan bahawa apabila nilai semakin besar.PPG MT-MAJOR menamakan nombor-nombor kecil. ii. Mereka juga perlu boleh membuat pengiraan ke atas atau ke bawah dalam nilai dua-dua.7. senaraikan kesukaran. ratus dan sebagainya. Penerokaan awal biasanya diklasifikasikan dalam bentuk intuitif. Kesukaran murid antaranya ialah untuk memahami bahawa setiap lajur berkenaan adalah saling berkaitan dan ini mungkin abstrak bagi mereka. 2001). melaksanakan penambahan dan penolakan bagi nombor-nombor kecil serta memahami tentang kumpulan dalam pengiraan ‘group in counting’ atau ‘skip counting’. lima-lima. Yang paling penting dalam nilai tempat ialah lajur tertentu mewakili saiz kumpulan tertentu iaitu sa. sepuluh-sepuluh atau seratus-seratus. Aktiviti 4 Melalui pengalaman anda. Masalah yang sering terjadi ialah.

2001. melaksanakan pengiraan mental. Strategi ini seterusnya berkembang kepada strategi operasi penambahan dan penolakan termasuk pengiraan ke belakang. Apabila berhadapan dengan pengiraan. penggunaan algoritma bertulisatau prosedur yang boleh dilaksanakan dengan cara yang sama dan melibatkan nombor yang berbeza adalah perlu (Kilpatrick. melukis gambar. 2001). murid-murid menggunakan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan masalah termasuklah menggunakan bahanbahan manipulatif untuk memodelkan situasi. adalah penting untuk menjejaki (keep track) pengiraan dan algoritma menggunakan pensil dan kertas yang masih merupakan satu kaedah yang penting. Laksanakan pembentangan kumpulan untuk berkongsi hasil perbincangan anda. Aktiviti 5 Beberapa persoalan yang harus digunakan guru dalam mengajar sebarang topik matematik dan pengajaran nombor bulat khususnya ialah: i) Apakah masalah ataupun kesukaran dalam pengajaran konsep nombor bulat? ii) Apakah kesilapan biasa ataupun kekeliruan yang selalu dihadapi oleh murid dalam topik ini? Bincang dalam kumpulan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. mencipta prosedur bertulis. p.PPG MT-MAJOR Strategi pengiraan konkrit digunakan apabila objek dikira bagi setiap nombor yang ditambah sebelum semua dikira sebagai satu jumlah.7). Manakala strategi pengiraan mental merupakan strategi untuk menjejaki sejauh mana seseorang perlu kira daripada nombor kardinal bagi nombor pertama yang ditambah. Oleh kerana pengiraan menjadi semakin sukar untuk dilaksanakan apabila nombor menjadi semakin besar. mengunakan pensil dan kertas(Carroll & Porter. et al. ‘skip counting’ dan pengiraaan sepuluh-sepuluh (Fosnot & Dolk. Bass (2003) menyarankan penggunaan satu penyelesaian generik yang munasabah untuk menyelesaikan masalah matematik yang kerap ditemui. 1998). Buat rumusan terhadap tindakan yang dicadangkan bagi mengatasi kesukaran dan kesilapan murid .

. seterusnya memperoleh pengajaran yang lebih efektif.PPG MT-MAJOR berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful