Integrasi TMK Dalam P&P

MODUL 5 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SINOPSIS

Modul ini akan membantu pelajar-pelajar untuk menguasai konsep dan bagaimana mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Integrasi TMK ini akan melibatkan pengintegrasian aplikasi office, dalam perisian pembangunan e-pembelajaran dan pengaplikasiannya Disamping itu proses pembangunan pakej atau media

proses P&P.

pengajaran dan pembelajaran (e-pembelajaran) yang interaktif akan diberi penekanan. Aktiviti seterusnya ialah penilaian produk e-pembelajaran dan

perancangan P&P.

HASIL PEMBELAJARAN

Diakhir proses penerokaan modul ini, diharapkan pelajar-pelajaar dapat mencapai tujuannya iaitu;

1. membina

perancangan

pengajaran

dan

melaksanakannya

dengan

melibatkan pengintegrasian aplikasi-aplikasi office. 2. membina media pengajaran dan pembelajaran (e-pembelajaran) dengan menggunakan salah satu perisian pembangunan e-pembelajaran. 3. menggunakan e-pembelajaran yang dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan 4. berupaya menilai perancangan dan proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pengintegrasian TMK.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1

Integrasi TMK Dalam P&P

5.0

PENGENALAN

Pengintegrasian teknologi adalah apa yang akan berlaku berikutnya selepas menjadikan teknologi berupaya dan boleh diakses. Ia merupakan matlamat dalam sesuatu proses, bukan suatu kesudahan yang akhir ( , ). Proses integrasi

teknologi merupakan satu perubahan berterusan, pembelajaran dan pembangunan. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cabaran kepada dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam P&P, bukan sahaja sebagai alat bantu mengajar, tetapi yang lebih penting dan utama ia merupakan satu rangsangan terhadap pelajar untuk bertindak, berfikir dan mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran mereka. TMK merupakan satu teknologi

bersepadu yang cukup sesuai sebagai wadah dalam merubah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Penggunaannya dalam P&P menuntut kita untuk memahami dan menguasai pelbagai ilmu proses, sama ada teori pembelajaran, rekabentuk pengajaran dan kemahiran aplikasi TMK, supaya dapat diadunkan menjadi satu sistem media pengajaran yang berkesan. Penghasilan

media pengajaran (instructional media) dengan teknologi TMK dan penggunaannya dalam P&P kini telah menjadi satu standard integrasi teknologi dalam P&P.

5.1

KEPENTINGAN TMK DALAM P&P

Penggunaan teknologi atau TMK dalam P&P, bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan

proses P&P. Oleh kerana itu kita seharusnya berupaya dapat secara dan

menggunakannya berfikrah, terancang

bersesuaian (iaitu, bila perlu, bila tidak, dan TMK akan bagaimana?). secara membantu tidak dan

Penggunaan langsung

mendorong kita untuk melakukan anjakan
Lever-Duffy (2008; 27) -- terjemahan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2

Integrasi TMK Dalam P&P

pradigma dalam proses P&P. Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik.

Anjakan ini adalah dari system pendidikan masyarakat industri kepada masyarakat maklumat apabila pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi. Pelaku Guru Sistem Pendidikan Masyarakat Sistem Pendidikan Industri Maklumat Pencetus pengajaran Pengajaran secara keseluruhan kelas Menilai pelajar Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang rendah Kebanyakkannya pasif Belajar kebanyakannya di sekolah Sukar dalam kerja berkumpulan Ambil soalan dari buku atau guru Belajar menjawab soalan Minat belajar rendah Masyarakat

Bantu pelajar mendapatkan laluan pengajaran Bimbing pelajar belajar kendiri Bantu pelajar menilai progress sendiri Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi. Lebih aktif Belajar di sekolah dan di luar sekolah Lebih kerja berkumpulan Bertanya soalan Mendapat jawapan untuk menjawab soalan Minat yang tinggi.

Pelajar

Persekitaran Pembelajaran kini adalah yang lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran Pembelajaran Tradisional Pemusatan Guru Sitmulasi satu cara/arah Perkembangan satu laluan Satu media Kerja bersendirian Menyalurkan maklumat Pembelajaran pasif

Persekitaran Pembelajaran Kini Pemusatan Pelajar Pelbagai sitmulasi Pelbagai laluan perkembangan Pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif / penerokaan /

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3

Integrasi dalam teknologi P&P tidak kita atau TMK semestinya menguasi tinggi. untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting. kita perlu tahu bagaimana dan yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik. sehinggakan kita rasa tidak mampu mengejarnya. Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P. Perkembangan TMK begitu pantas. Untuk itu yang penting kita harus menguasi kemahiran pedagogi disamping konten dan teknologi (TPACK – ia kini merupakan kemahiran asas bagi seorang guru) dan yang berkaitan. berkehendakkan kemahiran TMK tahap tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. perancangan dan pelaksanaannya . Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4 .2 INTEGRASI TMK DALAM P&P Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam kehidupan rutin harian sebagai seorang pendidik.Integrasi TMK Dalam P&P Persekitaran Pembelajaran Tradisional Persekitaran Pembelajaran Kini inkuri-penemuan Pembelajaran pengetahuan dan fakta Maklum balas reaktif berasaskan Pemikiran kritikal dan membuat keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / merancang Konteks dunia nyata dan authentic Konteks terpisah dan tidak benar Sumber : International Society for Technology in Education 5.

kita seharusnya perlu memahami dan berkemahiran dalam aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning). Integrasi Aplikasi Office Terdapat tiga situasi bagaimana aplikasi office boleh digunakan dalam persekitaran pendidikan di sekolah iaitu pentadbiran. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi atau TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Computer aren’t magic. Sebagai contoh guru boleh menggunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. guru dan pihak pengurusan sekolah boleh mengunakannya dalam aspek pengurusan data. Intel Corporation. kita sama sekali tidak mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut – apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan. kewangan . capaian dan penghantaran maklumat yang lebih efisyen. Bagi menghasilkan media P&P (e-pembelajaran) yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. Sebelum ini. dalam persekitaran pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi lebih memberi tumpuan dan penekanan pendedahan guru terhadap bagaimana menggunakan sesuatu aplikasi (teaching the tools) bukan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut untuk pengajaran dan pembelajaran mereka.Integrasi TMK Dalam P&P Sebagai renungan: “… all the educational technology is worth nothing if teacher don’t know how to use it effectively. pengajaran dan pembelajaran. CEO.” Graig Barrett. rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang penting dan utama ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas. (using the tools to Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5 . teachers are. Prasarana teknologi maklumat dan komunikasi juga menjadikan proses pembelajaran pelajar lebih menarik dan berkesan serta tiada sempadan. penilaian.

guru perlu tahu apa yang ingin dicapai dalam kurikulum. lembaran kerja dan lain-lain bahan sokongan pengajarannya. Integrasi Aplikasi Pemprosesan Perkataan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Perisian pemprosesan perkataan boleh digunakan untuk mengolah. tepat dan berkesan supaya sesuai dengan hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam urusan pengurusan guru. membina cadangan ayat. pemprosesan perkataan boleh membantu guru membuat surat.Ia juga membolehkan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6 . menyusun dan membentuk teks serta membuat kerja penyuntingan. mencari makna. Bagi menyahut perkembangan TMK yang begitu pantas.Integrasi TMK Dalam P&P teach). latihan. sijil dan buletin. Oleh itu sebagai seorang guru. Pemprosesan perkataan boleh menjadi aktiviti yang berkesan terutama kepada guru bahasa dalam pengajaran dan pembelajarannya. konten dan psikologi serta TMK perlu seiring bagi mempastikan terhasilnya pengajaran dan pembelajaran berkesan. seorang guru perlu tahu akan keperluannya terhadap TMK. Untuk tujuan itu. Guru perlu bijak memilih aplikasi yang mudah. Sudah sampai masanya guru memanipulasikan dengan maksima aplikasi office bagi membantu menjadikan proses pengajaran lebih berkesan. memperbaiki ejaan. tetapi bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang berkesan bagi memenuhi keperluan dan kesesuaian pembelajaran pelajar. buku program. nota edaran. kemahiran pedagogi. menambah dan membetulkan tanda bacaan adalah antara yang boleh dilakukan. kertas kerja. Guru boleh menyediakan bahan pengajaran seperti rancangan pengajaran harian. Ia boleh dijadikan medium terbaik bagi mengajar karangan. Integrasi TMK tidak bermaksud guru perlu menguasai kemahiran TMK yang tinggi. perkataan seerti. Aktiviti mencantum ayat. disamping memudahkan proses pembelajaran murid memahami dan membina ilmu pengetahuannya.

Hasilan tugasan lebih kemas dan menarik. Idea berkenaan boleh Guru juga secara tidak langsung boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda dan kebolehan pelajar dan pelajar pula dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan pembelajarannya. diperhalusi sehingga menjadi suatu tulisan yang berkualiti. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 7 . geografi dan kajian tempatan (apa sahaja yang berkaitan nombor. sains. statisktik dan kewangan). prinsip akaun. Perisian ini boleh merangsang kreativiti pelajar dalam tugasan penulisannya. Contoh : Mata pelajaran Bahasa – Mengolah bentuk dan kandungan karangan Integrasi Aplikasi Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai seorang guru.Integrasi TMK Dalam P&P pelajar meluahkan idea mereka dengan bimbingan guru. hamparan elektronik boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran seperti matematik.

Int. Or Mdeterm. Parabola. tolak. Minverse. Data yang diperoleh akan diterjemahkan dalam bentuk graf menggunakan hamparan elektronik dan pelajar akan membandingkan garis lengkung pada graf yang berbeza untuk botol yang berlainan. Radians. Mdeterm.Integrasi TMK Dalam P&P Bagi mata pelajaran matematik. darab dan bahagi tetapi juga pelbagai lagi olahan matematik yang sukar melalui arahan fungsi seperti sines. Average. 1994). Mode. Max. Mmult Sumber : http://mutadi. Degree.Mmult Pi. Minverse. Hiperbola Transformasi Matriks True. Quartile. False. Percentile. Exp Chart Wizard Chart Wizard. Sebagai contoh melibatkan aktiviti seperti mengukur dan merekodkan isi padu air yang disimpan dalam botol yang berlainan dan pada ketinggian yang berbeza (Niess. aplikasi ini boleh mengira dan mengolah nombor bukan sahaja konsep tambah. Tan Log.wordpress. Berikut adalah antara tajuk dalam matematik yang boleh diaplikasikan menggunakan fungsi hamparan elektronik : TAJUK Persamaan Kuadratik Chart Wizard Fungsi Kuadratik Logik Matematik Persamaan Linear Kebarangkalian Statistik Matriks Trigonometri Logaritma Lingkaran. Penggunaan hamparan elektronik bukan sahaja banyak diaplikasikan dalam Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 8 .com/ FUNGSI Dalam mata pelajaran sains. Permut. Combin Chart Wizard. Cos. StDev Mdeterm. penggunaan hamparan elektronik juga boleh digunakan secara meluas. Minverse Rand. tangent dan cosine. Median. Chart Wizard. Sin.

statistik. Malahan hamparan elektronik juga banyak digunakan dalam bidang pengajian lain seperti astronomi. Graf Garis) Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 9 . Fungsi ini memudahkan apabila proses salinan dilakukan. 2003).Integrasi TMK Dalam P&P kurikulum sains dan matematik tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain (Weiss. Fungsi nilai relatif dan nilai mutlak sangat memberi manfaat kepada pengguna terutamanya para guru jika bijak diaplikasikan. Menurut Patricia dan William (2003). menyusun dan menganalisis. (Bila nombor diubah. menyusun data dan menghasilkan carta dan graf visual yang diwakili oleh maklumat. pembinaan graf dan carta dengan lebih mudah dan tepat. aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menjalankan fungsi pengiraan matematik. Selain itu. Aplikasi ini juga akan memudahkan proses pengiraan yang berkaitan dengan kewangan. fungsi akan bertukar juga secara automatik). kaji cuaca dan sebagainya. aplikasi hamparan elektronik boleh digunakan oleh guru dan pelajar untuk merekodkan. Hamparan elektronik sangat membantu dengan ciri istimewanya membaiki kiraan secara automatik apabila penukaran nombor berlaku.Statistik( Jadual. Contoh : Mata Pelajaran Matematik .

Gambar di bawah menunjukkan bagaimana aplikasi persembahan elektronik digunakan dalam aktiviti kumpulan pelajar bagi mata pelajaran matematik di sekolah rendah. Bagi aktiviti pembelajaran. Pelbagai Fungsi yang terdapat dalam perisian ini seperti corak teks. Secara tidak langsung pelajar boleh menunjukkan kreativiti masing-masing dalam mempersembahkan. grafik. perisian persembahan elektronik boleh membantu guru mengukuh dan meningkatkan keberkesanan pengajarannya. Gambar : Membentuk Gabungan Bentuk 2D menggunakan Perisian Persembahan Elektronik (Sumber : http://alam-math.com) Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 10 . audio dan video boleh diintegrasikan dalam membina slaid persembahan yang mampu menarik minat pelajar. animasi.blogspot.Integrasi TMK Dalam P&P Integrasi Aplikasi Persembahan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai seorang guru. perisian ini amat sesuai digunakan sebagai salah satu alat dalam aktiviti kumpulan dalam apa sahaja mata pelajaran.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambar : Mencetak Hasil Kerja (Sumber : http://alam-math. Ini disebabkan perisian persembahan elektronik adalah versatil kerana ia boleh digunakan untuk semua subjek dan kurikulum Ia boleh membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran. bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran dan aktiviti yang dijalankan. peperiksaan dan sebagainya. nota kelas. peta. projek. jika tidak ia tidak akan dapat membantu Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11 . kuiz.blogspot. Ini diperkukuhkan lagi dengan ulasan daripada How Stuff Works (2005) yang menyatakan bahawa Microsoft Powerpoint (contoh perisian persembahan elektronik) adalah aplikasi yang amat bermanfaat dalam menyampaikan maklumat. carta. Aplikasi ini amat memudahkan pengguna kerana terdapat banyak templat dan pakej persembahan yang boleh digunakan oleh pengguna sebagai permulaan. How Stuff Works (2005) juga menambah. terdapat impak yang signifikan dalam penggunaan aplikasi persembahan dalam bilik darjah dan penggunaan aplikasi ini adalah dalam trend meningkat khususnya dalam komunikasi dan penyampaian. bahawa keupayaan Microsoft PowerPoint yang boleh diintegrasikan dengan media lain seperti audio dan video amat membantu dalam penyampaian maklumat.com) Di sebalik penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan yang amat meluas. Namun begitu.

Integrasi TMK Dalam P&P guru dalam keberkesanan pengajarannya dan pelajar secara khusus dalam pemahaman pelajarannya. Taipkan Soalan anda dan pilihan jawapan pada slaid. Ia merupakan satu cara yang popular jika anda ingin menyediakan kuiz berbentuk soalan anika pilihan kepada pelajar. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 12 . 2. Tambah 2 slaid yang mengandungi perkataan BETUL! ANDA PANDAI dan SALAH ! CUBA LAGI. 1. Tutorial 1. Mengunakan fungsi Hyperlink dan Action Button. Tutorial Menghasilkan Persembahan interaktif (Microsoft Powerpoint 2007).

Pada slaid yang pertama.Integrasi TMK Dalam P&P 3. Pilih ribbon Insert --> Shape --> Action Buttons --> Custom Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 13 .

Hasilkan button seperti di bawah (meliputi setiap pilihan jawapan) 5. Buat hyperlink jawapan A. C. tukar Fill kepada No Fill. Aktifkan fungsi Format Shape (Klik Button kanan tetikus). Line Color kepada No line. D kepada slaid SALAH dan B kepada slaid BETUL.Integrasi TMK Dalam P&P 4. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 14 .

Untuk melakukannya. jika pelajar memilih jawapan yang betul. Sebagai contoh. berdasarkan soalan yang sama seperti sebelum ini. Dalam kerjaya seorang guru. fungsi trigger hanya melibatkan penggunaan 1 slaid sahaja. (rujuk gambarajah). maka akan keluar kartun dengan komen ”Salah! Cuba Lagi”. maka akan keluar kartun dengan komen ”Betul ! Anda Pandai”. Pastikan anda menggunakan Text Box yang berlainan bagi setiap soalan dan jawapan. fungsi ini boleh digunakan untuk membina soalan anika pilihan interaktif yang mampu manarik minat pelajar. Kelebihannya. Menggunakan fungsi Animation Trigger Fungsi animasi trigger membolehkan kita mewujudkan atau menghilangkan suatu paparan. sila ikuti langkah berikut : 1. Jika pelajar memilih jawapan yang salah.Integrasi TMK Dalam P&P Tutorial 2. Taip soalan dan jawapan pada slaid. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 15 .

3. Masukan juga karektor kartun dan kotak dialog ”Salah! Cuba Lagi” (maklumbalas bila jawapan salah) ke dalam slaid. Klik grafik berkarektor kartun dan kotak dialog betul --> ribbon Animation --> Custom Animation -> Add Entrance Effect --> Fade --> OK. Fungsi Trigger pada kartun dan kotak dialog betul. masukan grafik berkarektor kartun dan kotak dialog ”Betul! Anda Pandai” ( maklumbalas bila jawapan betul) ke dalam slaid. Dengan mengaktifkan ribbon insert. Bagi tujuan perlaksanaan tutorial ini. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 16 .Integrasi TMK Dalam P&P 2. anda perlu gabungkan gambar kartun dan kotak dialog dengan memilih fungsi Group (rujuk ribbon Format).

--> pilih text box jawapan yang betul. Klik Triggers --> klik pada Start effect on click of : . Pada Animation Pane (rujuk tetingkap kanan) klik Drop Down Menu --> Timing --> Drop Down Menu Start (Kekalkan pada On Click) 5. --> OK. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 17 .Integrasi TMK Dalam P&P 4.

Klik grafik berkarektor kartun dan kotak dialog betul --> ribbon Animation --> Custom Animation --> Add Exit Effect --> Fade -->OK. --> pilih text box jawapan yang salah --> OK. Untuk menghilangkan maklumbalas (apabila kita memilih jawapan lain). Klik Drop Down Menu Start --> With Previous 9. Pada Animation Pane (rujuk tetingkap kanan) klik Drop Down Menu --> Timing. Klik Triggers --> klik pada Start effect on click of : . 8. Ulangi semula bagi semua pilihan jawapan.Integrasi TMK Dalam P&P 6. 7. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 18 . Lakukan perkara yang sama bagi kartun dan kotak dialog salah. Ulangi proses no. 3 hingga 5.

Namun begitu. bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran jika tidak ia tidak akan dapat membantu pelajar secara khusus dalam ujian atau peperiksaan. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 19 . D grafik karektor kartun salah akan terpapar dan jika pelajar pelajar memilih jawapan B grafik krektor kartun betul akan terpapar.Integrasi TMK Dalam P&P 10. C. Seharusnya jika pelajar memilih jawapan A.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 20 . Aplikasi pangkalan data adalah hampir sama dengan aplikasi hamparan elektronik tetapi ia digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit. Aplikasi ini menyediakan kerangka seperti jadual. Pangkalan data adalah penyelesaian kepada rangkaian data yang banyak. Templat-templat dalam aplikasi ini amat berguna dan disesuaikan dengan pelbagai situasi tugas guru dan persekitaran sekolah. borang. namun begitu. Digunakan bagi merekod penyimpanan data dan maklumat seperti maklumat pelajar. laporan yang membolehkan guru-guru dan pelajar mengutip data. Program pangkalan data membenarkan pengguna untuk mengklasifikasikan sistem bergantung kepada keperluan seperti penyimpanan rekod dan penghasilan rekod untuk semua fail atau setiap individu. Aplikasi pangkalan data membolehkan guru-guru untuk menyimpan dan mengurus maklumat.Integrasi TMK Dalam P&P Integrasi Aplikasi Pangkalan Data dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pangkalan data merupakan kumpulan maklumat yang diprogramkan bagi memudahkan pengguna mencari maklumat tertentu sama ada sebahagian atau keseluruhan. menyusun data dan melaporkan maklumat tersebut. pelajar boleh merancang sesuatu untuk memperbaiki kelemahan yang dikenalpasti. Guru boleh menggunakan aplikasi ini bagi mengajar tajuk yang memerlukan penganalisisan data. Aplikasi pangkalan data bukan hanya boleh digunakan secara sendiri malah boleh diintegrasikan dengan aplikasi lain khusunya pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. sebagai seorang guru ia perlu juga menguasai kemahiran teknikal untuk aplikasi ini sebelum dapat menggunakannya secara berkesan. Dengan maklumat yang diperolehi. inventori dan maklumat guru. Salah satu kelebihan penggunaan pangkalan data adalah sebagai medium untuk mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis.

. Akhirnya pelajar akan dapat melengkapkan jadual unsur..Integrasi TMK Dalam P&P Contoh 1: Mata pelajaran Kimia – Jadual Berkala Unsur Aktiviti ini boleh dilakukan bersama pelajar. .. data akan dikumpulkan mengikut agihan. Jenis Data Number Text Saiz Medan Long Integer 20 Keterangan Nombor atom unsur Nama unsur . Berdasarkan kepada kategori maklumat yang dinyatakan.. . pelajar perlu menentukan jenis data dan saiz data yang sesuai bagi setiap medan jadual pangkalan data. Meminta pelajar mengkategorikan jadual unsur untuk dijadikan sebagai medan data. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 21 .. Atom Unsur Nama unsur Simbol unsur Kumpulan unsur Kala unsur Susunan elektron unsur Jenis unsur Jejari atom unsur Takat didih unsur Takat lebur unsur Keelektronegatifan unsur Gambarajah : Medan Jadual Berkala Berdasarkan data yang diperolehi bagi setiap kategori maklumat. Nama 3. . No_atom 2. Medan-medan Jadual Unsur No.... Nama Medan 1.

Integrasi TMK Dalam P&P

4. ... 5 ...

...
...

...
...

...
...

Gambarajah : Jenis Data dan Saiz Contoh 2: Mata pelajaran Sains– Jenis-Jenis Haiwan

Medan Jenis Haiwan Nama haiwan Kumpulan Haiwan Ciri-ciri Pengkelasan

Gambarajah : Medan Jenis Haiwan

Pelajar perlu mengenalpasti jenis data dan saiz data.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

22

Integrasi TMK Dalam P&P

Gambarajah : Jenis Medan dan Data

Gambarajah : Table Jenis Haiwan

Dalam gambarajah di atas, pelajar akan memasukan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Hasilnya akan memberi gambaran kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru.

Integrasi Internet

Perkembangan Internet di negara kita telah merangsangkan penggunaan teknologi di dalam P&P. Jaringan Internet secara tidak langsung telah menggalakkan penggunaan sumber maklumat dengan mudah dan pantas. Perkembangan Internet juga lebih menggalakkan pelajar mengakses, memanipulasi dan mengenerasikan maklumat secara digital. Dengan kemudahan dan kaedah capaian yang lebih terbuka, kaedah penyampaian P&P dapat dipelbagaikan di dalam era globalisasi. Kemudahan yang terdapat di dalam laman web, e-mail, IRC, forum, enjin carian, rangkaian sosial dan lain-lain akan menjadikan pembelajaran melalui Internet sesuatu yang diminati oleh pelajar.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

23

Integrasi TMK Dalam P&P

Internet Sebgai Sumber Pengajaran Internet adalah merupakan alat yang amat berguna kepada guru. Dengan adanya Internet, guru akan dapat menggalakkan pelajar untuk mencapai maklumat baru, pandangan dan pengalaman. Terdapat juga beberapa perkhidmatan internet yang merupakan alat yang berguna kepada guru untuk merancang dan mengajar. alat tersebut .

Muat Turun Video

Video di dalam Internet di gunakan dan di muat turun. YouTube

Video yang dihasilkan dan di muat naik untuk pendidikan TeacherTube

Video yang boleh dikongsi penggunaan dalam Yahoo Video Internet Live Livestream Video yang boleh digunakan untuk tujuan pendidikan School Tube stream dari kamera, desktop dan

permainan

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

24

Integrasi TMK Dalam P&P Muat Turun Muzik Muzik yang boleh di muat turun Jamendo Muzik untuk penggunaan kanak-kanak Jitterbug Freeplay Music Muzik dan kesan bunyi untuk muat turun Soundzabound Muzik yang khas untuk pendidikan Muzik MP3 yang boleh di muat turun percuma EZ-tracks Muat Turun Imej / Grafik Pics4Learning Perpustakaan pendidikan imej / grafik untuk tujuan Enjin carian imej / grafik Ginipic Muzik dan kesan bunyi Behold Imej dan grafik percuma Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 25 .

Integrasi TMK Dalam P&P Ookaboo Gambar dan grafik percuma untuk pendidikan Edupic Ensaiklopedia gambar / imej Fotopedia Muat Turun Persembahan / Slaid Slaid persembahan untuk dikongsi Slideshare Slaid persembahan yang boleh di muat turun dan Authorstream 'streaming' Slaid persembahan untuk di muat turn Slideboom MyPhotoAlbum Rekabentuk dan paparan grafik online. Simpanan video percuma untuk perkongsian Free PowerPoint Resources Persembahan dan muzik percuma Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 26 .

pensyarah dan pelajar.Integrasi TMK Dalam P&P Internet Sebagai Media Pengajaran Terdapat pelbagai kemudahan aplikasi internet yang mampu memberikan sokongan kepada para pendidik. kuiz. Aktiviti e-pembelajaran. Alat Udutu berasaskan Internet untuk kursus e- pembelajaran dengan mudah. Terdapat beberapa kemudahan internet yang utama yang boleh menyokong keperluan pendidikan masakini adalah kepada E-Pembelajaran (e-learning / online learning) dan aplikasi Web 2. tugasan dan diskusi CollaborizeClassroom secara atas talian. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 27 . ujian SimpleVLE untuk pembelajaran maya. audio dan video untuk P&P. Haikuls Persekitaran pembelajaran maya untuk guru. Guru boleh menggunakan ruangan. imej. Perkongsian maklumat pendidikan atas talian EnterTheGroup bagi guru dan pelajar. sumber dan Gooru maklumat pendidikan untuk perkongsian dengan pelajar. Kelas maya.0 (social network) E-Pembelajaran LMS – mewujudkan pembelajaran online untuk artikel.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 28 . iaitu ia mempunyai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara tersusun dan media-media yang tersedia pula dibina dengan tujuan untuk sesuatu topik atau konten tertentu. Maka penggunaannya pula tertakluk kepada proses yang telah ditentukan dalam pakej itu. cuma mungkin sedikit perubahan aktiviti dalam proses P&P yang perlu dilakukan oleh guru-guru berdasarkan keperluan pelajar-pelajarnya.0 (Rangkaian Sosial) Enjin Blog yang terdapat di dalam Google Blogger Tapak blog untuk tujuan pendidikan Edublogs Tapak blog percuma Wordpress Wiki percuma untuk kumpulan. pelajar dan orang Wikispaces ramai Kolaborasi dan perkongsian fail antara pengguna pbwiki Integrasi Pakej Pembelajaran Integrasi sesuatu pakej pembelajaran dalam proses P&P adalah lebih mudah berbanding dengan integrasi media-media tertentu dalam P&P.Integrasi TMK Dalam P&P Aplikasi Web 2. Ini kerana pakej pembelajaran itu sendiri telah mengintegrasikan pelabagi media dan juga telah pun mempunyai atau menyediakan aspek pedagogi secara nyata.

Integrasi TMK Dalam P&P Berikut paparan contoh-coantoh e-pembelajaran dalam format web: Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 29 .

Bina aktiviti-aktiviti pembelajaran yang melibatkan integrasi aplikasi office (pemproses perkataan. dan eLearning editor (alat pengarangan). Anda dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran yang berkesan bagi menerapkan TMK di dalam aktiviti pembelajaran tersebut. hamparan elektronik.Integrasi TMK Dalam P&P Aktiviti : Integrasi Anda mengajar di sebuah sekolah yang mempunyai kemudahan untuk menggunakan TMK. audio editor. anda memerlukan sedikit pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai perisian.3 PEMBANGUNAN E-PEMBELAJARAN Pembangunan e-pembelajaran atau media P&P interaktif. Pilih samada model ASSURE ataupun model ADDIE yang pernah anda pelajari di dalam Unit 1. video editor. Laksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam persekitaran pembelajaran yang bersesuaian. Cuba 5. apakah kekangan dan masalah yang anda hadapi. Anda ingin menerapkan kegunaan TMK (aplikasi office) dikalangan pelajar di dalam kelas. jelaskan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut. Office. Perincikan setiap langkah yang terdapat di dalam model tersebut bagi menjelaskan perlaksanaannya. Lakukan perancangan anda mengikut keperluan berikut :- Gunakan model ID (instructional design) yang sesuai bagi membantu anda membuat perancangan. Refleksi : Integrasi Semasa anda melaksanakan aktiviti p&p yang melibatkan pengintegrasi aplikasi office. converter. persembahan elektronik atau pengkalan data) dan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik yang telah dipilih. grafik editor. Walau bagaimana pun pengetahuan khusus berkaitan dengan rekabentuk Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 30 . misalnyal.

pelbagai latihan dalam Maker perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web. Grafik atau image editor Free Image editor Paint. Ia boleh menghasilkan e-pembelajaran interaktif kualiti baik yang mana boleh diterbitkan pada internet. Learning Content untuk membina e. Editor untuk merekod dan mengolah audio Perisian untuk membina persekitaran web. semuanya boleh didapati dari internet. kerana ia perisian percuma dan sah digunakan. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 31 Xerte . Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash. Ia boleh eksport kepada beberapa format.Development System – untuk menghasilkan epembelajaran) pembelajaran yang telah disusun rekabentuk nya. Avtive Pixels . untuk digunakan Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah meghasilkan produk dihasilkan dalam editor ini. CD-ROMS dan lain-lain. Antaranya seperti dibawah: Perisian Kegunaan Gimp . P&P multimedia) LCDS (cadangan Perisian percuma dari Microsoft.Integrasi TMK Dalam P&P pengajaran merupakan asas dalam proses perancangan dan pembangunan epembelajaran. Course Lab Merupakan alat pengarangan e-pembelajaran percuma WYSIWYG yang mudah digunakan. iSpring Free & Free Perisian yang menggunakan power point sebagai asas Quiz Maker untuk menghasilkan media pengajaran yang lebih baik – boleh meletakkan quiz. web dan lain-lain.Net Audacity Hotpotato Photo Flash Professional Editor untuk mengolah foto. Alat-alat Pembangunan Semasa membangunkan media pengajaran atau e-pembelajaran anda digalakkan menggunakan perisian-perisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware.swf) eXe (dicadangkan Editor menghasil epembelajar dalam persekitaran web. SCORM. flash dan video youtube dan seterusnya menukarkan power point kepada format flash (. LMS.

Perisian untuk menghasilkan animasi 3D Perisian editor video Perisian editor video Perisian yang boleh menukarkan media (grafik. IHMC CmapTools GeoGebra Blender Virtualdub. Wax Videopad (free) FormatFactory iSpring Free Free Quiz Maker FreeMind Flash Maker Pengenalan eXe Contoh berikut panduan menghasilkan media pembelajaran interaktif menggunakan eXe editor (eLearning editor). Perisian untuk membina latihan/kuiz dan boleh dieksport ke format . Hasil pengajaran boleh dieksport keformat flash (.swf) yang dapat mengekalkan animasi yang wujud. Slideshow Menghasilkan persembahan animasi foto gallery dan boleh diterbit dan dikongsi pada web.swf atau di letakkan pada power point. Alat mudah untuk mencipta hasilan pengajaran melalui papan putih. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 32 .Integrasi TMK Dalam P&P Perisian LectureScribe Kegunaan telah dihasilkan dalam editor ini.org/?q=downloads). Perisian untuk menghasilkan peta minda. eXe adalah "e-learning XHTML editor" merupakan alat pengarangan berasaskan persekitaran web yang boleh membantu guru-guru atau pendidik untuk merekabentuk dan menghasilkan bahan P&P berasaskan laman web.swf) Perisian untuk membina peta konsep yang boleh mengwujudkan navigasi dan perkongsian. Anda dinasihatkan mendapatkan perisian eXe dari internet (http://exelearning. Perisian terbuka untuk matematik. boleh menghasilkan bentuk geometeri yang interaktif dalam bentuk java applet. Perisian yang menukar power point kebentuk flash (. Untuk menghasilkan produk tersebut guru-guru tidak perlu mengetahui aspek teknikal HTML atau XML. muat turun dan instal ke dalam kompuer anda (terdapat juga versi yang tidak perlu di install). audio dan video) dari satu format ke format yang lain.

grafik. animasi Gambar berikut merupakan paparan awal apabila eXe dijanakan dan apabila tab Rename diklik untuk mengantikan nama Home. Apabila eXe dijana anda akan dipaparkan satu editor yang mengandungi 3 ruang utama seperti berikut: iaitu Outline.untuk itu perisian eXe ini di dapati dapat membantu guru-guru yang ingin menghasil dan menggunakan e-pembelajaran dengan mudah. eXe editor ini boleh mengabungkan pelbagai jenis-jenis fail media. Kebanyakkan guru pula tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk menghasilkan e-pembelajaran dengan cukup baik .Integrasi TMK Dalam P&P E-pembelajaran (e-learning) kini cukup popular dan web pula telah mula menjadi sebahagian dari keperluan dalam kehidupan individu. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 . video. iDevices dan Authoring. sama ada teks. audio.

klik dahulu Pengenalan exe Authoring dan kemudian baru klik Add Page.klik dahulu Permulaan eXe dan kemudian klik Add Page. Untuk menghasilkannya anda hanya perlu klik Add Page. Lihat Contoh dalam gambar berikut: Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34 .Integrasi TMK Dalam P&P Ruang Outline merupakan ruang untuk anda menentukan tajuk atau menu bagi laman-laman maklumat atau P&P. Begitu sebaliknya jika anda hendak membina sub tajuk Permulaan eXe . Misalnya jika anda hendak sub tajuk bagi Pengenalan exe Authoring .

untuk sertakan dokumen lain dalam laman tertentu aktiviti membina soalan . Misalkan anda hendak menulis teks tertentu anda perlu klik Free Text dan satu editor teks akan terpapar untuk anda melakukan tujuan anda.isikan tempat kosong memasukkan maklumat dari sesuatu laman web . untuk membina aktiviti membina attachment .perlu ada akses internet meletakkan fail flash movie (.flv) meletak pelbagai gambar-gambar melihat gambar dengan menggunakan kanta pembesar memasukan lagu atau fail mp3 menulis formula matematik membina ujian atau kuiz dengan pelbagai pilihan dan ujian benar-salah aktiviti refleksi memasukan maklumat terus dari web site wikipedia atau lain-lain laman web dengan hanya menaipkan satu kunci perkataan. iDevices merupakan unsur/alat pengajaran yang boleh digunkan untuk anda meletakkan konten. Editor tersebut seperti anda menaip dengan menggunakan word. Jika anda telah habis menaip anda hanya perlu klik butang tanda "betul" (warna hijau) dan jika tidak mahu cuma klik tanda X (warna merah) .Integrasi TMK Dalam P&P Bahagian akhir Outline mengandungi 4 objek untuk anda melakukan perubahan kedudukan bagi tajuk/menu jika anda telah melakukan kesilapan menentukan kedudukan subtajuk. Elemen tersebut terdiri dari. Ruang authoring untuk anda mengisikan elemen-elemen dari iDevices. dll. aktiviti atau lain-lain media bagi tujuan P&P dalam ruang Authoring.cukup mudah kan! Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 35 .

Untuk menukarkannya anda boleh menggunakan perisian PPtFlash (boleh di download dari internet). Paparan berikut merupakan power point yang telah ditukarkan kepada flash.Integrasi TMK Dalam P&P Contoh untuk mensisipkan fail flash (.swf). Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 36 .

Paparan image dipilih berikut.Integrasi TMK Dalam P&P Contoh berikut iDevices untuk menggunakan I m a ge Ma gn if ie r. bagi yang seperti Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 37 .

Learning Content Development System (LCDS) Learning Content Development System (LCDS) adalah alat yang membolehkan kita membangunkan aplikasi kursus dalam talian yang berkualiti tinggi dan interaktif . excel dan sebagainya.Integrasi TMK Dalam P&P Dengan menggunakan iDevices “Multichoice” anda boleh membina soalansoalan seperti contoh berikut: Contoh-contoh yang dinyatakan di atas hanya sebahagian iDevices yang boleh digunaan untuk pelbagai tujuan aktiviti pembelajaran pelajar yang boleh di isikan dalam paparan bagi tajuk-tajuk tertentu. penilaian. adalah lebih mudah jika anda sisipkan fail video flash (. interaktif. animasi. Fail video flash boleh ditukarkan dari pelbagai fail video dengan menggunakan perisian Format Factory Converter (download dari internet).flv). Sesesiapa sahaja boleh membina kursus e-pembelajaran mereka sendiri dengan melengkapkan template yang mudah. kuiz. seterusnya akan menjana alat pembelajaran yang mantap yang mempunyai ciri-ciri seperti aktiviti permainan. Merupakan alat pengarangan berasaskan bentuk (form-based tool) yang dibangunkan bagi membantu penghasilan objek pembelajaran dalam persekitaran e-pembelajaran. demostrasi dan lain-lain aktiviti yang melibatkan unsur-unsur pengajaran dan pembelajaran. Untuk meletakkan fail video. Selain daripada itu anda boleh meletakan fail-fail yang boleh dipautkan misalnya fail word. LCDS sangat sesuai bagi guru yang memerlukan aplikasi yang menghasilkan objek pembelajaran berasaskan e38 cepat dan mudah bagi Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran .

Integrasi TMK Dalam P&P pembelajaran dan ia fleksibel dengan format XML. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 39 . LCDS terdiri daripada tiga komponen utama iaitu : Course Structure. Buat masa ini terdapat 7 pilihan bahasa. lesson atau topic yang dipilih. Gambarajah : Tetingkap LCDS Course Structure - tetingkap untuk menghasilkan dan mengubah isi kandungan bagi module. langkah pertama adalah dengan memberi nama kursus (course name) dan bahasa yang akan digunakan (Course Language). lesson dan topic yang kita hasilkan. Page - tetingkap ini akan memaparkan templates yang dipilih. Templates - tetingkap untuk kita memilih template yang sesuai lagi module. Template dan Page. Membina Kursus Baru Untuk memulakan pembangunan objek pembelajaran.

Bagi menghasilkan page yang memerlukan pengguna berinteraksi dengan isi kandungan (interactive page) Bagi menghasilkan page yang mengandungi paparan media seperti video.Integrasi TMK Dalam P&P Jenis-jenis Template LCDS kemudian akan meminta anda memilih pilihan template yang sesuai. LCDS menyediakan 5 pilihan template yang boleh dipilih berdasarkan bentuk dan kesesuaian objek pembelajaran yang akan dibangunkan. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 40 . Menyediakan ruang topik yang lebih besar dan ada pertambahan dalam gaya bacaan. demostrasi atau animation Bagi menghasilkan page berbentuk permainan (Play Learning Mode) Bagi menghasilkan page berbentuk pembacaan (Read Learning Mode) Bagi menghasilkan page di mana pengguna boleh mencuba (Try Learning Mode) di mana ia menggunakan konsep guna tangan (hand-on task) Bagi menghasilkan page yang sesuai digunakan di bilik darjah.

Drag and Drop.Interact Template ini sesuai dipilih jika kita ingin membina objek pembelajaran yang berbentuk interaktif. Interactive Job Aid Berbentuk soalan ya / tidak (true / false). template Aktiviti Pengembaraan (Adventure Activity). Template . Drag and Drop Interaktif seret dan lepas. TEMPLATE Adventure Activity Interaktiviti menyediakan CIRI berbilang aktiviti halaman. Interactive Job Aid dan Slider. membolehkan pelajar untuk membuat pilihan mereka sendiri melalui senario logik bercabang. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 41 . Sesuai digunakan untuk menguji konsep atau tajuk yang telah dipelajari sebagai aktiviti pengukuhan. yang berasaskan senario dan menyelesaikan masalah. Interact menyediakan 4 pilihan template yang terdiri daripada Advance Activity.Integrasi TMK Dalam P&P a. dengan kata lain ianya bermaksud pelajar boleh berinteraksi dengan isi kandungan. Slider Slider membolehkan hubungan dan pelajar di untuk antara membuat meneroka pembolehubah boleh menyesuaian bagi setiap pemboleh ubah dan akhirnya melihat hasilnya. Sebagai contohnya. membolehkan jawapan mereka pengguna memilih kerja berdasarkan sendiri atau peranan berdasarkan pengalaman.

Integrasi TMK Dalam P&P Adventure Activity Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Adventure Activity Gambarajah : Previu Template Adventure Activity Aktiviti Pengembaraan adalah interaktiviti berbilang halaman. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 42 . Setiap halaman membolehkan pelajar membuat keputusan dari 1 hingga 4 kemungkinan.

Mereka boleh mendapatkan maklum balas (tepat atau sebaliknya) mengenai kerja mereka dengan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 43 .Integrasi TMK Dalam P&P Drag and Drop Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Drag and Drop Gambarajah : Previu Template Drag and Drop Pelajar boleh seret dan lepas item ke dalam kategori pilihan.

Di samping itu. Media With Key Points Berfungsi menyediakan tayangan video (WMV format fail) dengan mata bullet utama yang dipaparkan di sebelah video. Media With Key Points. Demostration Demonstrasi merupakan filem yang contoh ringkas bagaimana memaparkan berfungsi. Demonstrasi menyediakan persembahan visual dengan riwayat maksudnya. Click Table Animation TEMPLATE Animation KETERANGAN Animasi filem ringkas yang menyampaikan konsep pengajaran visual dengan teks yang minimum. Show Answer akan memaparkan jawapan yang betul dan Reset akan mengosongkan pilihan mereka supaya mereka boleh mencuba lagi. Jika anda mempunyai topik yang anda mahu membuat liputan menggunakan video atau animasi yang pelbagai. Demonstration. Click Table Animation Click table yang mengandungi animasi atau video dalam setiap seksyen. anda boleh meletakan transkrip audio bagi pelajar untuk rujukan dan / atau cetakan jika dikehendaki. Umumnya terdiri daripada audio. Template . sesuatu prosedur dan langkah pelajar melalui sesuatu proses atau skrin maklumat.Integrasi TMK Dalam P&P klik butang Submit. dan transkrip. standard kawalan media. Terdiri daripada Animation. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 44 .Watch Bentuk pembelajaran ini agak pasif kerana hanya melihat pada paparan. b. anda boleh menggunakan template ini untuk menggabungkan sehingga sepuluh video atau animasi dalam topik anda.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Demonstration Gambarajah : Previu Template Demonstration Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 45 .

Permainan Jubin Permainan Jubin adalah permainan teka-teki yang berdasarkan pasangan serupa penyata benar/palsu. Pelajar boleh menyusun item ke dalam 2-3 objek categories. Template –Play Template ini menyediakan situasi pembelajaran berbentuk permainan.Integrasi TMK Dalam P&P c. Permainan Menyusun Permainan Susun menyediakan kaedah interaktif dan menghiburkan untuk maklumat mengkategorikan. dan menilai ketekalan maklumat. Matlamatnya adalah untuk melibatkan pelajar.Matlamat permainan adalah untuk mengkategorikan semua jubin dengan betul dalam jangka masa yang singkat. memperkenalkan istilah. Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Tile Game Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 46 . Terdapat dua pilihan iaitu permainan susun (sort game) dan permainan jubin (tile game). Permainan merujuk kepada bentuk pembelajaran tidak berbanding soalan penilaian.

Ia boleh digunakan bagi memberi gambaran awal (overview). pengenalan pengajaran atau topik. Show Hide ). Multiple Choice. ( Introduction. Text and Picture. True False. Dalam gambarajah di bawah template Introduction Introduction merupakan template serbaguna. format .Read Terdapat 9 pilihan template yang boleh dipilih bergantung dengan kesesuaian anda. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 47 .JPEG. Table. Click Table. Glossary. yang dipilih adalah introduction. Sila ambil perhatian template ini khusus menyediakan ruangan grafik bersaiz 145X145. Eassy Question.Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Tile Game d. Template .

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Introduction Jika ingin masukan grafik dalam page. (sila rujuk gambarajah bagi kedudukan hirarki folder media). Pastikan gambar-gambar yang akan digunakan di salin ke dalam folder media. perhatian juga format fail yang sesuai bagi LCDS. Ambil Gambarajah : Kedudukan Hirarki Folder Media Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 48 . anda perlu masukan dalam ruangan yang disediakan.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Introduction Table Pilih Table. Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Table Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 49 . Maksimum baris yang disediakan adalah 10 dan lajur adalah 3. pada tetingkap page isikan ruangan yang berkaitan.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Table e. Simulasi biasanya digunakan bagi mengambarkan perjalanan satu proses atau aktiviti. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 50 . Template –Try Mod pembelajaran Cuba (try) membolehkan pelajar mencuba mana-mana kandungan tajuk secara hands-on yang menyamai siituasi sebenar. pelajar belajar dan mencipta pengalaman menghadapi suatu situasi yang mungkin menggunakan perisian komputer tanpa memerlukan pelajar berada pada situasi sebenar. Simulasi Melalui simulasi. Lab Scenario/Offline Template ini akan membolehkan guru untuk menyediakan garis panduan bermaklumat bagi makmal pelajar yang akan dijalankan secara offline.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Template Simulasi Gambarajah : Template Lab Scenario/Offline Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 51 .

teks perenggan dan jadual (maksimum 3 lajur dan 10 baris) menjadi satu. Membolehkan guru menyediakan set tambahan yang mengabungkan teks.Integrasi TMK Dalam P&P f. Classroom menyediakan template Text. Template – Classroom Classroom sesuai digunakan untuk tajuk pembelajaran yang berpusatkan latihan bilik darjah. Picture and Table yang membolehkan guru mengabungkan imej. Gambarajah : Template Classroom Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 52 . grafik dan jadual (maksimum 16) dalam tajuk yang sama.

seperti garfik editor. Tentukan hasil pembelajaran berdasarkan pelajar dan konten pembelajaran semestinya akan mengwujudkan aktiviti – hasil e- dalam pembelajaran dan apa yang boleh dilakukan oleh pelajar. Proses perancangan dan pembangunan:. Aktiviti Reka bentuk (D) :. Aktiviti Analisis (A) :. 1. audio.Integrasi TMK Dalam P&P Perancangan Pembangunan Merancangan untuk membangunkan satu produk e-pembelajaran memerlukan asas kemahiran dan pengetahuan dalam aspek teorikal dan praktikalnya. sikap. teori pembelajaran. video. Tentukan matlamat hasil produk – 2. gaya pembelajaran tahap dan keupayaannya. b. Berdasarkan hasil pembelajaran fikir dan bincangkan bagaimana pembelajaran tersebut seharusnya akan berlaku? Kemudian fikirkan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang sesuai supaya menghasilkan pembelajaran yang bermakna. perisian multimedia umum. seronok. flash. Berikut merupakan cadangan langkah-langkah perancangan untuk anda membangunkan e-pembelajaran. Fikirkan bahan/media yang boleh dibina atau dicari berdasarkan konten utama dan bahan sokongan. kemahiran memilih dan menilai kemahiran perisian asas. rekabentuk pengajaran.Terdapat 2 rekabentuk.ADDIE a. strukturkan semula konten supaya setiap unit sub-konten tidak terpisah. fikirkan yang mana dahulu perlu dikuasi oleh pelajar dan konten sokongan yang perlu. iaitu reka bentuk umum yang melibatkan hasil paparan produk dan kedua reka bentuk proses yang Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 53 . sesuai dan memenuhi hasil pembelajaran. Analisis konten yang disampaikan. iaitu. berkaitan.Analisis pelajar anda. perisian convertor dan lain-lain yang berkaitan.

Penyertaan aktif pelajar dari segi fizikal dan mental. i. strategi dan kaedah pengajaran (instructional). Misalnya jika kita beranggapan dengan membaca sahaja pelajar akan belajar maka kita akan banyak menyampaikan maklumat. grafik. Pertama: media yang perlu. Cari dan pilih bahan/media yang bersesuaian Ubahsuai media yang sedia ada jika boleh digunakan Bina media sediri jika dirasakan lebih perlu dan sesuai audio. Reka bentuk proses – melibatkan bagaimana kita mengaplikasikan teori pembelajaran. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 54 . Fokuskan kepada. Dalam konteks ini kita mungkin menghasilkan papan cerita (storyboard) sebagai panduan sebelum pembangunan. Jika sebaliknya iaitu membina. Ada aktiviti yang memberi peluang kepada pelajar mengamalkan pengetahuan dan kemahiran.dalam aktiviti ini kita akan membangunkan produk berdasarkan rekabentuk yang telah dirancang di atas iaitu berpandukan papan cerita.Integrasi TMK Dalam P&P melibatkan proses bagaimana media dan konten itu disalurkan kepada sasaran. video. misalnya teks. ii. Reka bentuk umum – melibatkan reka letak yang melibatkan susunan penyampaian objek-objek tertentu. kita akan banyak meminta pelajar melaksakan aktiviti dan bersifat interaktif. grafik. iaitu untuk membangunkan media-media dan e-pembelajaran. video. Pembangunan produk memerlukan kemahiran teknikal. e-pembelajaran. Rancangan proses pembelajaran berasaskan kaedah dan media atau bahan yang telah dipilih. dll Kedua. c. animasi. yang melibatkan aspek pedagogical. Pembelajaran berkaitan dengan persekitaran mereka Pelajar dapat melakukan proses refleksi terhadap aktivitinya iii. Dalam bahagian ini pemahaman kita terhadap apa itu pembelajaran (perspektif pembelajaran) akan mempengaruhi kita menghasilkan proses ini. audio. animasi. Aktiviti Pembangunan (D) :.

latihan dan sumber Buat pautan dari tajuk. kesesuaian mesera Lihat jika ada mana elemen yang perlu diberi pengguna dan kesan media kepada aktiviti perhatian untuk di tambah baik.Integrasi TMK Dalam P&P Berdasarkan pelan kisah yang telah dibina. e. sumber dan lainlain. tugasan. Aktiviti Penilaian (E) :. 3. dengan menggunakan alat pengarangan (editor) e-pembelajaran (atau yang setara):     Susunkan dan isikan konten Masukan elemen multimedia yang telah ditetapkan Bina Menu untuk membuat capaian ke tajuk-tajuk. Aktiviti Implimentasi (I) :. dan pautan semula ke Menu d. Jika tidak bagaimana ia boleh dipertingkatkan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 55 . adakah ia dapat memberi kesan dalam pembelajaran pelajar yang baik. aktiviti.Buat penilaian selapas anda melaksanakan kepada pelajar anda. Beri penekanan kepada aktiviti proses. aktiviti. Lakukan proses penambahabaikan terhadap bahagian 2 di atas selepas aktiviti penilaian. Kebiasaan anda berfikir seperti apa yang dicadangkan di atas akan memudahkan anda merancang dan seterusnya menghasilkan sesuatu produk e-pembelajaran dengan lebih baik. pembelajaran. Ini merupakan satu kitaran proses pembangunan. sama ada kepada sedikit atau ramai pelajar.sebagai pilot projek laksanakan e-pembelajaran anda kepada pelajar anda. latihan. Maka ingatkan model (ID) dalam apa jua proses! Renungan Jika anda menggunakan fail-fail office sebagai media dalam epembelajaran berasaskan web.

harus sedar bila sesuatu itu boleh dilaksanakan dan bila ia tidak wajar digunakan dan yang penting pula ialah bagaiman sesuatu itu dapat dilaksanakan. Dalam proses pembangunan e-pembelajaran. dan bagaimana anda mengatasi masalah tersebut. cuba anda fikirkan apakah perkara-perkara utama yang perlu diberi perhatian supaya penghasilan produk adalah sangat baik. E-pembelajaran tersebut hendaklah mengadungi pelbagai media (multimedia). Pengintegrasian aplikasi office dalam Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 56 . 5. anda dikehendaki menghasilkan perkara-perkara berikut (dokumenkan): Rancangan pengajaran berdasarkan sesuatu rekabentuk pengajaran Papan certa (storyboard) – pelan kisah sebelum produk e-pembelajaran dibangunkan. Kemudian apakah masalah-masalah utama yang anda hadapi semasa proses pembangunan. anda dikehendaki menghasilkan satu bahan pembelajaran (e-pembelajaran) yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda. beri alasan anda.4 RUMUSAN Sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan integrasi TMK dalam P&P ialah kita perlu bertindak dengan berfikrah. Refleksi : e-Pembelajaran [Aktiviti ini perlu dilaksanakan dan perlu di hantar melalui LMS] Semasa anda membangunkan sesuatu produk e-pembelajaran. Buat penilaian berdasarkan reka bentuk produk (reka letak) dan reka bentuk proses (aspek pedagogikal).Integrasi TMK Dalam P&P Aktiviti : e-Pembelajaran (Tugasan Projek) [Tugasan perlu dilaksanakan dan dihantar] Berdasarkan satu sub-topik matapelajaran.

Pembangunan bahan pembelajaran (e-pembelajaran) pula akan meningkatkan kemahiran dan keupayaan anda dalam meluaskan konsep integrasi itu sendiri. apakah cirri-ciri penting dan utama yang perlu ada pada sesuatu produk e-pembelajaran. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 57 . Kemudian kecilkan kategori item-item penilaian tersebut. Apa yang perlu diberi perhatian dalam proses integrasi ini ialah berlakunya anjakan paradigma kita terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu berubah dari fahaman system masyarakat industri kepada system masyarakat maklumat. Tugasan : Tutorial [Tugasan ini perlu dilaksanakan. Berdasarkan pada penilaian dan ulasan tersebut. Integrasi teknologi itu sendiri adalah untuk membantu mengwujudkan “makna” terhadap diri pelajar. berubah dari amalan persekitaran pembelajaran tradisional kepada pembelajaran kini (aktif). Berdasarkan kategori-kategori tersebut buat ulasan penilaian produk tersebut. guru adalah perancang dan pembina persekitaran untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Kita hendaklah melihat proses pembelajaran seharus didominasi oleh pelajar dan bukan guru. dihantar dan dibincangkan dalam pertemuan mingguan] Dengan menggunakan dokumen penilaian produk multimedia.Integrasi TMK Dalam P&P proses P&P pula berkehendakkan sedikit usaha anda supaya ia menjadi pemangkin kepada konsep letrasi teknologi kepada pelajar-pelajar dan menjadikan ia pemudah kepada pembelajaran pelajar. dan meningkatkan pengetahuan anda dalam bindang “teknologi” itu sendiri. buat penilaian hasil produk e-pembelajaran tugasan projek anda.

dan IV 4. Satu produk multimedia pendidikan yang membenarkan seseorang pengguna untuk terlibat secara lebih aktif khususnya dalam membentuk pengetahuan mereka sendiri semasa menyelesaikan tugas tertentu yang disediakan oleh sistem. D. III. yang diajar oleh guru semasa sedang mempelajari Bahasa Melayu. C.  satu arahan yang begitu tersusun tertib  maklumat/kandungan disalur secara linear atau bercabang  terdapat latihan untuk mengukur pencapaian  kadang-kadang terdapat aktiviti permainan. Keupayaan guru untuk mengintegrasikan TMK dalam P&P II. ianya tergolong dalam kategori perisian P&P. B. Latih tubi D. Keupayaan guru menyerapkan pemikiran peringkat tinggi (higheroder thinking) dalam penggunaan TMK dalam P&P A. untuk mempersembahankan hasil aktiviti dan perbincangan kumpulan mereka. Tutorial B. C. 2. B. Keupayaan guru mengajar perisian-perisian aplikasi kepada murid III. A. IV. II. Simulasi Konstruktif Permainan Penerokaan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 58 . tergolong dalam sifat A.Integrasi TMK Dalam P&P 5. Murid mempelajari perisian power point. Guru menunjukkan klip video proses fotosentisis dengan menggunakan LCD projektor dalam masa 10 minit. A. Murid melayari internet untuk mendapat maklumat-maklumat bagi menghasilkan kerja kumpulan B. Kejayaan penggunaan TMK dalam P&P bergantung kepada perkara berikut. Keupayaan guru mengwujudkan aktiviti kolaboratif semasa penggunaan TMK dalam P&P. C. III. Satu perisian/pakej pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri seperti. dan III I. D. Simulasi C. I. II. D. dan IV I. Murid menghasilkan carta dengan menggunakan excel.5 LATIHAN Sila cuba mendapatkan jawapan dari soalan-soalan anika pilihan berikut: 1. kecuali. III. Pernyataan berikut merupakan satu aktiviti atau proses yang melibatkan integrasi TMK dalam P&P bagi sesuatu matapelajaran tertentu. Permainan 3. dan IV II.

Integrasi TMK Dalam P&P 5. I. video dan seterusnya diintegrasikan dalam aktiviti pembelajaran pelajar anda. D. dan II II dan III II dan IV III dan IV Bagi soalan esei berikut anda diharapkan dapat berbincang dengan rakan-rakan atau dengan pensyarah bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini. Anda ingin mengintegrasikan penggunaan audio dan video dalam pengajaran dan pembelajaran anda. Jelaskan dengan ringkas bagaimana anda dapat mengajar sesuatu subtopik mata pelajaran dengan mengintegrasikan aplikasi office dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 59 . 3. Mudah untuk guru mengajar sesuatu matapelajaran IV. A. Buat perbandingan kekuatan dan kelemahan antara aplikasi-aplikasi office untuk diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. I. 2. C. bahan. Digunakan sebagai asas untuk memilih rekabentuk pengajaran dan pembelajaran. Mudah untuk guru melihat pembelajaran II. B. kandungan dan kaedah.Terangkan langkah-langkah anda menghasilkan audio. Dalam proses menghasilkan sesuatu objek pembelajaran atau pakej pembelajaran.Terangkan bagaimana anda mengabungkan objek-objek tersebut supaya menjadi satu pakej pembelajaran yang interaktif dan efektif untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. anda akan menghasilkan pelbagai media atau objek bagi menghasilkan pakej tersebut. Mudah untuk guru menilai pencapaian murid-murid III. Penulisan sesuatu objektif atau hasil pembelajaran dikatakan sangat penting kerana. 1.

New York. Pearson. Roblyer.J. 2.C. Cuba anda senaraikan apakah langkah-langkah perlu untuk membina satu produk e-pembelajaran. 3. Integrating Educational Technology into Teaching. Houghton Mifflin Company. 1.J. Teaching and Learning with Technology. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 60 . and McDonald. Prentice Hall.M.7 REFLEKSI Lakukan aktiviti ini secara sukarela. (2008).B. Integrating Technology for Meaningful Learning. New Jersey. and Edwards. M. and Grabe. Cuba anda fikirkan mengapakah rekabentuk pengajaran (instructional design) menjadi salah satu element penting dalam membina proses P&P yang melibatkan penggunaan teknologi khususnya TMK. Lever-Duffy. New York.Integrasi TMK Dalam P&P 5. Buat catatat ringkas dalam masa senggang anda tanpa merujuk mana-mana nota untuk menjawab persoalan (refleksi) berikut. Cuba anda catatkan apakah perkara-perkara penting yang sebenarnya anda pelajari dalam topik integrasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. (2000). (1998). 4. RUJUKAN Grabe.J.D.

Jika konten yang ada amali (perlu amali).Integrasi TMK Dalam P&P Isi Kandungan Utama: Sub-sub : Isi kandugnan dan sub-sub disampaikan dalam bentuk penerangan. Rujukan: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan Penghasilan pakej multi media pembelajaran Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 61 . misalnya Renungkan @ apa yang difikirkan @ latihan minda yang lain. Refleksi: Sesuatu yang boleh dikaitkan dengan apa yang telah dibaca (isi kandugnan) dengan pengalaman mereka. perlu dinyatakan tugasan dan proses kerja penghasilan tugasan itu (amali) Dalam setiap sub mungkin boleh disisipkan dengan aktiviti refleksi (soalan bersifat refleksi).. Dalam bentuk point form dan juga peta minda (mungkin) Latihan: Mungkin contoh dan contoh penyelesaian! Jika ingin meletak Latihan untuk tutorial pun boleh. istilah Ringkasan isi kandungan (Rumusan) Perkara-perkara utama yang perlu dikuasai dan difahami. Tujuan untuk mencabar minda. Juga mungkin kenyataan berupa peringatan (fakta penting). berserta contoh dan gambarajah.

Integrasi TMK Dalam P&P FIKIR-FIKIR Persembahan Multimedia Interaktif adalah penting untuk keberkesanan dalam PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Ingat Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 62 . Apakah perisian alat pengarangan tersebut? Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membina satu perisian multimedia interaktif bagi satu topik matapelajaran opsyen anda.