Integrasi TMK Dalam P&P

MODUL 5 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SINOPSIS

Modul ini akan membantu pelajar-pelajar untuk menguasai konsep dan bagaimana mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Integrasi TMK ini akan melibatkan pengintegrasian aplikasi office, dalam perisian pembangunan e-pembelajaran dan pengaplikasiannya Disamping itu proses pembangunan pakej atau media

proses P&P.

pengajaran dan pembelajaran (e-pembelajaran) yang interaktif akan diberi penekanan. Aktiviti seterusnya ialah penilaian produk e-pembelajaran dan

perancangan P&P.

HASIL PEMBELAJARAN

Diakhir proses penerokaan modul ini, diharapkan pelajar-pelajaar dapat mencapai tujuannya iaitu;

1. membina

perancangan

pengajaran

dan

melaksanakannya

dengan

melibatkan pengintegrasian aplikasi-aplikasi office. 2. membina media pengajaran dan pembelajaran (e-pembelajaran) dengan menggunakan salah satu perisian pembangunan e-pembelajaran. 3. menggunakan e-pembelajaran yang dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan 4. berupaya menilai perancangan dan proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pengintegrasian TMK.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1

Integrasi TMK Dalam P&P

5.0

PENGENALAN

Pengintegrasian teknologi adalah apa yang akan berlaku berikutnya selepas menjadikan teknologi berupaya dan boleh diakses. Ia merupakan matlamat dalam sesuatu proses, bukan suatu kesudahan yang akhir ( , ). Proses integrasi

teknologi merupakan satu perubahan berterusan, pembelajaran dan pembangunan. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cabaran kepada dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam P&P, bukan sahaja sebagai alat bantu mengajar, tetapi yang lebih penting dan utama ia merupakan satu rangsangan terhadap pelajar untuk bertindak, berfikir dan mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran mereka. TMK merupakan satu teknologi

bersepadu yang cukup sesuai sebagai wadah dalam merubah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Penggunaannya dalam P&P menuntut kita untuk memahami dan menguasai pelbagai ilmu proses, sama ada teori pembelajaran, rekabentuk pengajaran dan kemahiran aplikasi TMK, supaya dapat diadunkan menjadi satu sistem media pengajaran yang berkesan. Penghasilan

media pengajaran (instructional media) dengan teknologi TMK dan penggunaannya dalam P&P kini telah menjadi satu standard integrasi teknologi dalam P&P.

5.1

KEPENTINGAN TMK DALAM P&P

Penggunaan teknologi atau TMK dalam P&P, bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan

proses P&P. Oleh kerana itu kita seharusnya berupaya dapat secara dan

menggunakannya berfikrah, terancang

bersesuaian (iaitu, bila perlu, bila tidak, dan TMK akan bagaimana?). secara membantu tidak dan

Penggunaan langsung

mendorong kita untuk melakukan anjakan
Lever-Duffy (2008; 27) -- terjemahan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2

Integrasi TMK Dalam P&P

pradigma dalam proses P&P. Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik.

Anjakan ini adalah dari system pendidikan masyarakat industri kepada masyarakat maklumat apabila pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi. Pelaku Guru Sistem Pendidikan Masyarakat Sistem Pendidikan Industri Maklumat Pencetus pengajaran Pengajaran secara keseluruhan kelas Menilai pelajar Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang rendah Kebanyakkannya pasif Belajar kebanyakannya di sekolah Sukar dalam kerja berkumpulan Ambil soalan dari buku atau guru Belajar menjawab soalan Minat belajar rendah Masyarakat

Bantu pelajar mendapatkan laluan pengajaran Bimbing pelajar belajar kendiri Bantu pelajar menilai progress sendiri Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi. Lebih aktif Belajar di sekolah dan di luar sekolah Lebih kerja berkumpulan Bertanya soalan Mendapat jawapan untuk menjawab soalan Minat yang tinggi.

Pelajar

Persekitaran Pembelajaran kini adalah yang lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran Pembelajaran Tradisional Pemusatan Guru Sitmulasi satu cara/arah Perkembangan satu laluan Satu media Kerja bersendirian Menyalurkan maklumat Pembelajaran pasif

Persekitaran Pembelajaran Kini Pemusatan Pelajar Pelbagai sitmulasi Pelbagai laluan perkembangan Pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif / penerokaan /

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3

2 INTEGRASI TMK DALAM P&P Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam kehidupan rutin harian sebagai seorang pendidik. sehinggakan kita rasa tidak mampu mengejarnya. berkehendakkan kemahiran TMK tahap tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. kita perlu tahu bagaimana dan yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik. Untuk itu yang penting kita harus menguasi kemahiran pedagogi disamping konten dan teknologi (TPACK – ia kini merupakan kemahiran asas bagi seorang guru) dan yang berkaitan. untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting. Perkembangan TMK begitu pantas.Integrasi TMK Dalam P&P Persekitaran Pembelajaran Tradisional Persekitaran Pembelajaran Kini inkuri-penemuan Pembelajaran pengetahuan dan fakta Maklum balas reaktif berasaskan Pemikiran kritikal dan membuat keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / merancang Konteks dunia nyata dan authentic Konteks terpisah dan tidak benar Sumber : International Society for Technology in Education 5. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4 . perancangan dan pelaksanaannya . Integrasi dalam teknologi P&P tidak kita atau TMK semestinya menguasi tinggi. Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P.

kita seharusnya perlu memahami dan berkemahiran dalam aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning). Integrasi Aplikasi Office Terdapat tiga situasi bagaimana aplikasi office boleh digunakan dalam persekitaran pendidikan di sekolah iaitu pentadbiran. pengajaran dan pembelajaran. guru dan pihak pengurusan sekolah boleh mengunakannya dalam aspek pengurusan data. Computer aren’t magic. dalam persekitaran pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi lebih memberi tumpuan dan penekanan pendedahan guru terhadap bagaimana menggunakan sesuatu aplikasi (teaching the tools) bukan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut untuk pengajaran dan pembelajaran mereka. kita sama sekali tidak mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut – apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan.” Graig Barrett. teachers are. capaian dan penghantaran maklumat yang lebih efisyen.Integrasi TMK Dalam P&P Sebagai renungan: “… all the educational technology is worth nothing if teacher don’t know how to use it effectively. (using the tools to Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5 . CEO. Intel Corporation. penilaian. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi atau TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi menghasilkan media P&P (e-pembelajaran) yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang penting dan utama ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas. Sebelum ini. Sebagai contoh guru boleh menggunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. kewangan . Prasarana teknologi maklumat dan komunikasi juga menjadikan proses pembelajaran pelajar lebih menarik dan berkesan serta tiada sempadan.

tepat dan berkesan supaya sesuai dengan hasil pembelajaran yang hendak dicapai. disamping memudahkan proses pembelajaran murid memahami dan membina ilmu pengetahuannya. sijil dan buletin. memperbaiki ejaan. kemahiran pedagogi. seorang guru perlu tahu akan keperluannya terhadap TMK. Guru boleh menyediakan bahan pengajaran seperti rancangan pengajaran harian. Oleh itu sebagai seorang guru.Ia juga membolehkan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6 . Bagi menyahut perkembangan TMK yang begitu pantas. Aktiviti mencantum ayat. Ia boleh dijadikan medium terbaik bagi mengajar karangan. tetapi bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang berkesan bagi memenuhi keperluan dan kesesuaian pembelajaran pelajar. kertas kerja. Untuk tujuan itu. lembaran kerja dan lain-lain bahan sokongan pengajarannya. perkataan seerti. Guru perlu bijak memilih aplikasi yang mudah. Integrasi TMK tidak bermaksud guru perlu menguasai kemahiran TMK yang tinggi. Pemprosesan perkataan boleh menjadi aktiviti yang berkesan terutama kepada guru bahasa dalam pengajaran dan pembelajarannya. pemprosesan perkataan boleh membantu guru membuat surat. menyusun dan membentuk teks serta membuat kerja penyuntingan. nota edaran. membina cadangan ayat. guru perlu tahu apa yang ingin dicapai dalam kurikulum. buku program. Dalam urusan pengurusan guru. Sudah sampai masanya guru memanipulasikan dengan maksima aplikasi office bagi membantu menjadikan proses pengajaran lebih berkesan. Integrasi Aplikasi Pemprosesan Perkataan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Perisian pemprosesan perkataan boleh digunakan untuk mengolah.Integrasi TMK Dalam P&P teach). menambah dan membetulkan tanda bacaan adalah antara yang boleh dilakukan. mencari makna. konten dan psikologi serta TMK perlu seiring bagi mempastikan terhasilnya pengajaran dan pembelajaran berkesan. latihan.

geografi dan kajian tempatan (apa sahaja yang berkaitan nombor.Integrasi TMK Dalam P&P pelajar meluahkan idea mereka dengan bimbingan guru. Idea berkenaan boleh Guru juga secara tidak langsung boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda dan kebolehan pelajar dan pelajar pula dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan pembelajarannya. prinsip akaun. statisktik dan kewangan). hamparan elektronik boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran seperti matematik. Hasilan tugasan lebih kemas dan menarik. sains. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 7 . Perisian ini boleh merangsang kreativiti pelajar dalam tugasan penulisannya. diperhalusi sehingga menjadi suatu tulisan yang berkualiti. Contoh : Mata pelajaran Bahasa – Mengolah bentuk dan kandungan karangan Integrasi Aplikasi Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai seorang guru.

Hiperbola Transformasi Matriks True. StDev Mdeterm. Penggunaan hamparan elektronik bukan sahaja banyak diaplikasikan dalam Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 8 . Minverse Rand. tangent dan cosine. Median. penggunaan hamparan elektronik juga boleh digunakan secara meluas. Sin. Parabola. Combin Chart Wizard. tolak. Or Mdeterm.com/ FUNGSI Dalam mata pelajaran sains. Tan Log.wordpress. Percentile. Exp Chart Wizard Chart Wizard. Chart Wizard. Data yang diperoleh akan diterjemahkan dalam bentuk graf menggunakan hamparan elektronik dan pelajar akan membandingkan garis lengkung pada graf yang berbeza untuk botol yang berlainan. Cos. Degree. darab dan bahagi tetapi juga pelbagai lagi olahan matematik yang sukar melalui arahan fungsi seperti sines. Mode. Minverse.Integrasi TMK Dalam P&P Bagi mata pelajaran matematik.Mmult Pi. Quartile. Average. Mmult Sumber : http://mutadi. Berikut adalah antara tajuk dalam matematik yang boleh diaplikasikan menggunakan fungsi hamparan elektronik : TAJUK Persamaan Kuadratik Chart Wizard Fungsi Kuadratik Logik Matematik Persamaan Linear Kebarangkalian Statistik Matriks Trigonometri Logaritma Lingkaran. 1994). Permut. Mdeterm. Int. Radians. Max. aplikasi ini boleh mengira dan mengolah nombor bukan sahaja konsep tambah. False. Sebagai contoh melibatkan aktiviti seperti mengukur dan merekodkan isi padu air yang disimpan dalam botol yang berlainan dan pada ketinggian yang berbeza (Niess. Minverse.

aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menjalankan fungsi pengiraan matematik. Malahan hamparan elektronik juga banyak digunakan dalam bidang pengajian lain seperti astronomi. aplikasi hamparan elektronik boleh digunakan oleh guru dan pelajar untuk merekodkan. Menurut Patricia dan William (2003). statistik. Selain itu. menyusun data dan menghasilkan carta dan graf visual yang diwakili oleh maklumat. Hamparan elektronik sangat membantu dengan ciri istimewanya membaiki kiraan secara automatik apabila penukaran nombor berlaku. Graf Garis) Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 9 . 2003). Fungsi nilai relatif dan nilai mutlak sangat memberi manfaat kepada pengguna terutamanya para guru jika bijak diaplikasikan.Statistik( Jadual. menyusun dan menganalisis. Aplikasi ini juga akan memudahkan proses pengiraan yang berkaitan dengan kewangan. Fungsi ini memudahkan apabila proses salinan dilakukan. kaji cuaca dan sebagainya. (Bila nombor diubah. pembinaan graf dan carta dengan lebih mudah dan tepat.Integrasi TMK Dalam P&P kurikulum sains dan matematik tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain (Weiss. fungsi akan bertukar juga secara automatik). Contoh : Mata Pelajaran Matematik .

Integrasi TMK Dalam P&P Integrasi Aplikasi Persembahan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai seorang guru. Secara tidak langsung pelajar boleh menunjukkan kreativiti masing-masing dalam mempersembahkan. perisian ini amat sesuai digunakan sebagai salah satu alat dalam aktiviti kumpulan dalam apa sahaja mata pelajaran. perisian persembahan elektronik boleh membantu guru mengukuh dan meningkatkan keberkesanan pengajarannya. audio dan video boleh diintegrasikan dalam membina slaid persembahan yang mampu menarik minat pelajar. grafik. Bagi aktiviti pembelajaran. Gambar : Membentuk Gabungan Bentuk 2D menggunakan Perisian Persembahan Elektronik (Sumber : http://alam-math. animasi. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana aplikasi persembahan elektronik digunakan dalam aktiviti kumpulan pelajar bagi mata pelajaran matematik di sekolah rendah.blogspot.com) Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 10 . Pelbagai Fungsi yang terdapat dalam perisian ini seperti corak teks.

carta. peperiksaan dan sebagainya.com) Di sebalik penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan yang amat meluas. bahawa keupayaan Microsoft PowerPoint yang boleh diintegrasikan dengan media lain seperti audio dan video amat membantu dalam penyampaian maklumat. kuiz. Ini diperkukuhkan lagi dengan ulasan daripada How Stuff Works (2005) yang menyatakan bahawa Microsoft Powerpoint (contoh perisian persembahan elektronik) adalah aplikasi yang amat bermanfaat dalam menyampaikan maklumat. How Stuff Works (2005) juga menambah.blogspot. Namun begitu. bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran dan aktiviti yang dijalankan. terdapat impak yang signifikan dalam penggunaan aplikasi persembahan dalam bilik darjah dan penggunaan aplikasi ini adalah dalam trend meningkat khususnya dalam komunikasi dan penyampaian. jika tidak ia tidak akan dapat membantu Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11 . nota kelas. projek. peta. Aplikasi ini amat memudahkan pengguna kerana terdapat banyak templat dan pakej persembahan yang boleh digunakan oleh pengguna sebagai permulaan. Ini disebabkan perisian persembahan elektronik adalah versatil kerana ia boleh digunakan untuk semua subjek dan kurikulum Ia boleh membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran.Integrasi TMK Dalam P&P Gambar : Mencetak Hasil Kerja (Sumber : http://alam-math.

Tutorial 1.Integrasi TMK Dalam P&P guru dalam keberkesanan pengajarannya dan pelajar secara khusus dalam pemahaman pelajarannya. Tambah 2 slaid yang mengandungi perkataan BETUL! ANDA PANDAI dan SALAH ! CUBA LAGI. Tutorial Menghasilkan Persembahan interaktif (Microsoft Powerpoint 2007). Ia merupakan satu cara yang popular jika anda ingin menyediakan kuiz berbentuk soalan anika pilihan kepada pelajar. Mengunakan fungsi Hyperlink dan Action Button. 1. Taipkan Soalan anda dan pilihan jawapan pada slaid. 2. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 12 .

Pada slaid yang pertama. Pilih ribbon Insert --> Shape --> Action Buttons --> Custom Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 13 .Integrasi TMK Dalam P&P 3.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 14 . Hasilkan button seperti di bawah (meliputi setiap pilihan jawapan) 5. Aktifkan fungsi Format Shape (Klik Button kanan tetikus). D kepada slaid SALAH dan B kepada slaid BETUL. Buat hyperlink jawapan A. Line Color kepada No line.Integrasi TMK Dalam P&P 4. tukar Fill kepada No Fill. C.

fungsi trigger hanya melibatkan penggunaan 1 slaid sahaja. Taip soalan dan jawapan pada slaid. Kelebihannya. berdasarkan soalan yang sama seperti sebelum ini. Jika pelajar memilih jawapan yang salah. Sebagai contoh. Untuk melakukannya. fungsi ini boleh digunakan untuk membina soalan anika pilihan interaktif yang mampu manarik minat pelajar. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 15 . (rujuk gambarajah). Pastikan anda menggunakan Text Box yang berlainan bagi setiap soalan dan jawapan. Dalam kerjaya seorang guru. sila ikuti langkah berikut : 1. maka akan keluar kartun dengan komen ”Salah! Cuba Lagi”. Menggunakan fungsi Animation Trigger Fungsi animasi trigger membolehkan kita mewujudkan atau menghilangkan suatu paparan.Integrasi TMK Dalam P&P Tutorial 2. maka akan keluar kartun dengan komen ”Betul ! Anda Pandai”. jika pelajar memilih jawapan yang betul.

Dengan mengaktifkan ribbon insert. anda perlu gabungkan gambar kartun dan kotak dialog dengan memilih fungsi Group (rujuk ribbon Format). Fungsi Trigger pada kartun dan kotak dialog betul.Integrasi TMK Dalam P&P 2. masukan grafik berkarektor kartun dan kotak dialog ”Betul! Anda Pandai” ( maklumbalas bila jawapan betul) ke dalam slaid. Bagi tujuan perlaksanaan tutorial ini. Masukan juga karektor kartun dan kotak dialog ”Salah! Cuba Lagi” (maklumbalas bila jawapan salah) ke dalam slaid. 3. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 16 . Klik grafik berkarektor kartun dan kotak dialog betul --> ribbon Animation --> Custom Animation -> Add Entrance Effect --> Fade --> OK.

Integrasi TMK Dalam P&P 4. Klik Triggers --> klik pada Start effect on click of : . --> OK. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 17 . --> pilih text box jawapan yang betul. Pada Animation Pane (rujuk tetingkap kanan) klik Drop Down Menu --> Timing --> Drop Down Menu Start (Kekalkan pada On Click) 5.

3 hingga 5. 8. Pada Animation Pane (rujuk tetingkap kanan) klik Drop Down Menu --> Timing. Lakukan perkara yang sama bagi kartun dan kotak dialog salah. Klik Drop Down Menu Start --> With Previous 9. Klik Triggers --> klik pada Start effect on click of : . --> pilih text box jawapan yang salah --> OK. Ulangi proses no. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 18 . Ulangi semula bagi semua pilihan jawapan.Integrasi TMK Dalam P&P 6. 7. Klik grafik berkarektor kartun dan kotak dialog betul --> ribbon Animation --> Custom Animation --> Add Exit Effect --> Fade -->OK. Untuk menghilangkan maklumbalas (apabila kita memilih jawapan lain).

Seharusnya jika pelajar memilih jawapan A. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 19 . Namun begitu.Integrasi TMK Dalam P&P 10. C. bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran jika tidak ia tidak akan dapat membantu pelajar secara khusus dalam ujian atau peperiksaan. D grafik karektor kartun salah akan terpapar dan jika pelajar pelajar memilih jawapan B grafik krektor kartun betul akan terpapar.

menyusun data dan melaporkan maklumat tersebut. Aplikasi pangkalan data bukan hanya boleh digunakan secara sendiri malah boleh diintegrasikan dengan aplikasi lain khusunya pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. Templat-templat dalam aplikasi ini amat berguna dan disesuaikan dengan pelbagai situasi tugas guru dan persekitaran sekolah. Pangkalan data adalah penyelesaian kepada rangkaian data yang banyak. laporan yang membolehkan guru-guru dan pelajar mengutip data. Digunakan bagi merekod penyimpanan data dan maklumat seperti maklumat pelajar. Aplikasi pangkalan data membolehkan guru-guru untuk menyimpan dan mengurus maklumat. Aplikasi ini menyediakan kerangka seperti jadual. inventori dan maklumat guru. namun begitu. Aplikasi pangkalan data adalah hampir sama dengan aplikasi hamparan elektronik tetapi ia digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit. Program pangkalan data membenarkan pengguna untuk mengklasifikasikan sistem bergantung kepada keperluan seperti penyimpanan rekod dan penghasilan rekod untuk semua fail atau setiap individu. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 20 . Salah satu kelebihan penggunaan pangkalan data adalah sebagai medium untuk mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis. pelajar boleh merancang sesuatu untuk memperbaiki kelemahan yang dikenalpasti. sebagai seorang guru ia perlu juga menguasai kemahiran teknikal untuk aplikasi ini sebelum dapat menggunakannya secara berkesan. borang. Dengan maklumat yang diperolehi.Integrasi TMK Dalam P&P Integrasi Aplikasi Pangkalan Data dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pangkalan data merupakan kumpulan maklumat yang diprogramkan bagi memudahkan pengguna mencari maklumat tertentu sama ada sebahagian atau keseluruhan. Guru boleh menggunakan aplikasi ini bagi mengajar tajuk yang memerlukan penganalisisan data.

Jenis Data Number Text Saiz Medan Long Integer 20 Keterangan Nombor atom unsur Nama unsur . Akhirnya pelajar akan dapat melengkapkan jadual unsur. Medan-medan Jadual Unsur No.. Meminta pelajar mengkategorikan jadual unsur untuk dijadikan sebagai medan data.. pelajar perlu menentukan jenis data dan saiz data yang sesuai bagi setiap medan jadual pangkalan data. No_atom 2. Nama Medan 1. Nama 3.... .. data akan dikumpulkan mengikut agihan. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 21 .. Berdasarkan kepada kategori maklumat yang dinyatakan. .Integrasi TMK Dalam P&P Contoh 1: Mata pelajaran Kimia – Jadual Berkala Unsur Aktiviti ini boleh dilakukan bersama pelajar. .. Atom Unsur Nama unsur Simbol unsur Kumpulan unsur Kala unsur Susunan elektron unsur Jenis unsur Jejari atom unsur Takat didih unsur Takat lebur unsur Keelektronegatifan unsur Gambarajah : Medan Jadual Berkala Berdasarkan data yang diperolehi bagi setiap kategori maklumat.

Integrasi TMK Dalam P&P

4. ... 5 ...

...
...

...
...

...
...

Gambarajah : Jenis Data dan Saiz Contoh 2: Mata pelajaran Sains– Jenis-Jenis Haiwan

Medan Jenis Haiwan Nama haiwan Kumpulan Haiwan Ciri-ciri Pengkelasan

Gambarajah : Medan Jenis Haiwan

Pelajar perlu mengenalpasti jenis data dan saiz data.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

22

Integrasi TMK Dalam P&P

Gambarajah : Jenis Medan dan Data

Gambarajah : Table Jenis Haiwan

Dalam gambarajah di atas, pelajar akan memasukan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Hasilnya akan memberi gambaran kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru.

Integrasi Internet

Perkembangan Internet di negara kita telah merangsangkan penggunaan teknologi di dalam P&P. Jaringan Internet secara tidak langsung telah menggalakkan penggunaan sumber maklumat dengan mudah dan pantas. Perkembangan Internet juga lebih menggalakkan pelajar mengakses, memanipulasi dan mengenerasikan maklumat secara digital. Dengan kemudahan dan kaedah capaian yang lebih terbuka, kaedah penyampaian P&P dapat dipelbagaikan di dalam era globalisasi. Kemudahan yang terdapat di dalam laman web, e-mail, IRC, forum, enjin carian, rangkaian sosial dan lain-lain akan menjadikan pembelajaran melalui Internet sesuatu yang diminati oleh pelajar.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

23

Integrasi TMK Dalam P&P

Internet Sebgai Sumber Pengajaran Internet adalah merupakan alat yang amat berguna kepada guru. Dengan adanya Internet, guru akan dapat menggalakkan pelajar untuk mencapai maklumat baru, pandangan dan pengalaman. Terdapat juga beberapa perkhidmatan internet yang merupakan alat yang berguna kepada guru untuk merancang dan mengajar. alat tersebut .

Muat Turun Video

Video di dalam Internet di gunakan dan di muat turun. YouTube

Video yang dihasilkan dan di muat naik untuk pendidikan TeacherTube

Video yang boleh dikongsi penggunaan dalam Yahoo Video Internet Live Livestream Video yang boleh digunakan untuk tujuan pendidikan School Tube stream dari kamera, desktop dan

permainan

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

24

Integrasi TMK Dalam P&P Muat Turun Muzik Muzik yang boleh di muat turun Jamendo Muzik untuk penggunaan kanak-kanak Jitterbug Freeplay Music Muzik dan kesan bunyi untuk muat turun Soundzabound Muzik yang khas untuk pendidikan Muzik MP3 yang boleh di muat turun percuma EZ-tracks Muat Turun Imej / Grafik Pics4Learning Perpustakaan pendidikan imej / grafik untuk tujuan Enjin carian imej / grafik Ginipic Muzik dan kesan bunyi Behold Imej dan grafik percuma Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 25 .

Simpanan video percuma untuk perkongsian Free PowerPoint Resources Persembahan dan muzik percuma Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 26 .Integrasi TMK Dalam P&P Ookaboo Gambar dan grafik percuma untuk pendidikan Edupic Ensaiklopedia gambar / imej Fotopedia Muat Turun Persembahan / Slaid Slaid persembahan untuk dikongsi Slideshare Slaid persembahan yang boleh di muat turun dan Authorstream 'streaming' Slaid persembahan untuk di muat turn Slideboom MyPhotoAlbum Rekabentuk dan paparan grafik online.

tugasan dan diskusi CollaborizeClassroom secara atas talian. Alat Udutu berasaskan Internet untuk kursus e- pembelajaran dengan mudah. Haikuls Persekitaran pembelajaran maya untuk guru. pensyarah dan pelajar. Terdapat beberapa kemudahan internet yang utama yang boleh menyokong keperluan pendidikan masakini adalah kepada E-Pembelajaran (e-learning / online learning) dan aplikasi Web 2. Perkongsian maklumat pendidikan atas talian EnterTheGroup bagi guru dan pelajar. ujian SimpleVLE untuk pembelajaran maya. Guru boleh menggunakan ruangan.0 (social network) E-Pembelajaran LMS – mewujudkan pembelajaran online untuk artikel. sumber dan Gooru maklumat pendidikan untuk perkongsian dengan pelajar. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 27 . Kelas maya. imej. audio dan video untuk P&P. kuiz. Aktiviti e-pembelajaran.Integrasi TMK Dalam P&P Internet Sebagai Media Pengajaran Terdapat pelbagai kemudahan aplikasi internet yang mampu memberikan sokongan kepada para pendidik.

cuma mungkin sedikit perubahan aktiviti dalam proses P&P yang perlu dilakukan oleh guru-guru berdasarkan keperluan pelajar-pelajarnya.0 (Rangkaian Sosial) Enjin Blog yang terdapat di dalam Google Blogger Tapak blog untuk tujuan pendidikan Edublogs Tapak blog percuma Wordpress Wiki percuma untuk kumpulan. iaitu ia mempunyai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara tersusun dan media-media yang tersedia pula dibina dengan tujuan untuk sesuatu topik atau konten tertentu. pelajar dan orang Wikispaces ramai Kolaborasi dan perkongsian fail antara pengguna pbwiki Integrasi Pakej Pembelajaran Integrasi sesuatu pakej pembelajaran dalam proses P&P adalah lebih mudah berbanding dengan integrasi media-media tertentu dalam P&P. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 28 . Maka penggunaannya pula tertakluk kepada proses yang telah ditentukan dalam pakej itu. Ini kerana pakej pembelajaran itu sendiri telah mengintegrasikan pelabagi media dan juga telah pun mempunyai atau menyediakan aspek pedagogi secara nyata.Integrasi TMK Dalam P&P Aplikasi Web 2.

Integrasi TMK Dalam P&P Berikut paparan contoh-coantoh e-pembelajaran dalam format web: Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 29 .

Walau bagaimana pun pengetahuan khusus berkaitan dengan rekabentuk Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 30 . Refleksi : Integrasi Semasa anda melaksanakan aktiviti p&p yang melibatkan pengintegrasi aplikasi office. misalnyal. audio editor. Anda dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran yang berkesan bagi menerapkan TMK di dalam aktiviti pembelajaran tersebut. converter. Office. apakah kekangan dan masalah yang anda hadapi. Lakukan perancangan anda mengikut keperluan berikut :- Gunakan model ID (instructional design) yang sesuai bagi membantu anda membuat perancangan. Pilih samada model ASSURE ataupun model ADDIE yang pernah anda pelajari di dalam Unit 1. dan eLearning editor (alat pengarangan). persembahan elektronik atau pengkalan data) dan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik yang telah dipilih. hamparan elektronik. Cuba 5. video editor. Bina aktiviti-aktiviti pembelajaran yang melibatkan integrasi aplikasi office (pemproses perkataan. grafik editor. jelaskan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut.3 PEMBANGUNAN E-PEMBELAJARAN Pembangunan e-pembelajaran atau media P&P interaktif. Perincikan setiap langkah yang terdapat di dalam model tersebut bagi menjelaskan perlaksanaannya. anda memerlukan sedikit pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai perisian. Anda ingin menerapkan kegunaan TMK (aplikasi office) dikalangan pelajar di dalam kelas.Integrasi TMK Dalam P&P Aktiviti : Integrasi Anda mengajar di sebuah sekolah yang mempunyai kemudahan untuk menggunakan TMK. Laksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam persekitaran pembelajaran yang bersesuaian.

Net Audacity Hotpotato Photo Flash Professional Editor untuk mengolah foto. Ia boleh eksport kepada beberapa format. pelbagai latihan dalam Maker perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web. Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash. Course Lab Merupakan alat pengarangan e-pembelajaran percuma WYSIWYG yang mudah digunakan. Antaranya seperti dibawah: Perisian Kegunaan Gimp .Integrasi TMK Dalam P&P pengajaran merupakan asas dalam proses perancangan dan pembangunan epembelajaran. Avtive Pixels . Editor untuk merekod dan mengolah audio Perisian untuk membina persekitaran web. flash dan video youtube dan seterusnya menukarkan power point kepada format flash (. CD-ROMS dan lain-lain. Learning Content untuk membina e. Alat-alat Pembangunan Semasa membangunkan media pengajaran atau e-pembelajaran anda digalakkan menggunakan perisian-perisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware.swf) eXe (dicadangkan Editor menghasil epembelajar dalam persekitaran web. Grafik atau image editor Free Image editor Paint. P&P multimedia) LCDS (cadangan Perisian percuma dari Microsoft. SCORM. LMS. iSpring Free & Free Perisian yang menggunakan power point sebagai asas Quiz Maker untuk menghasilkan media pengajaran yang lebih baik – boleh meletakkan quiz.Development System – untuk menghasilkan epembelajaran) pembelajaran yang telah disusun rekabentuk nya. kerana ia perisian percuma dan sah digunakan. web dan lain-lain. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 31 Xerte . Ia boleh menghasilkan e-pembelajaran interaktif kualiti baik yang mana boleh diterbitkan pada internet. semuanya boleh didapati dari internet. untuk digunakan Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah meghasilkan produk dihasilkan dalam editor ini.

Integrasi TMK Dalam P&P Perisian LectureScribe Kegunaan telah dihasilkan dalam editor ini. Wax Videopad (free) FormatFactory iSpring Free Free Quiz Maker FreeMind Flash Maker Pengenalan eXe Contoh berikut panduan menghasilkan media pembelajaran interaktif menggunakan eXe editor (eLearning editor). muat turun dan instal ke dalam kompuer anda (terdapat juga versi yang tidak perlu di install). Perisian yang menukar power point kebentuk flash (. Perisian untuk menghasilkan animasi 3D Perisian editor video Perisian editor video Perisian yang boleh menukarkan media (grafik. audio dan video) dari satu format ke format yang lain. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 32 . IHMC CmapTools GeoGebra Blender Virtualdub. Untuk menghasilkan produk tersebut guru-guru tidak perlu mengetahui aspek teknikal HTML atau XML. Perisian untuk membina latihan/kuiz dan boleh dieksport ke format .swf) yang dapat mengekalkan animasi yang wujud. Perisian terbuka untuk matematik. Slideshow Menghasilkan persembahan animasi foto gallery dan boleh diterbit dan dikongsi pada web. eXe adalah "e-learning XHTML editor" merupakan alat pengarangan berasaskan persekitaran web yang boleh membantu guru-guru atau pendidik untuk merekabentuk dan menghasilkan bahan P&P berasaskan laman web. Alat mudah untuk mencipta hasilan pengajaran melalui papan putih. boleh menghasilkan bentuk geometeri yang interaktif dalam bentuk java applet.org/?q=downloads). Perisian untuk menghasilkan peta minda.swf atau di letakkan pada power point. Anda dinasihatkan mendapatkan perisian eXe dari internet (http://exelearning. Hasil pengajaran boleh dieksport keformat flash (.swf) Perisian untuk membina peta konsep yang boleh mengwujudkan navigasi dan perkongsian.

untuk itu perisian eXe ini di dapati dapat membantu guru-guru yang ingin menghasil dan menggunakan e-pembelajaran dengan mudah. eXe editor ini boleh mengabungkan pelbagai jenis-jenis fail media. grafik. animasi Gambar berikut merupakan paparan awal apabila eXe dijanakan dan apabila tab Rename diklik untuk mengantikan nama Home. audio.Integrasi TMK Dalam P&P E-pembelajaran (e-learning) kini cukup popular dan web pula telah mula menjadi sebahagian dari keperluan dalam kehidupan individu. Apabila eXe dijana anda akan dipaparkan satu editor yang mengandungi 3 ruang utama seperti berikut: iaitu Outline. Kebanyakkan guru pula tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk menghasilkan e-pembelajaran dengan cukup baik . iDevices dan Authoring. sama ada teks. video. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 .

Untuk menghasilkannya anda hanya perlu klik Add Page. Begitu sebaliknya jika anda hendak membina sub tajuk Permulaan eXe .klik dahulu Pengenalan exe Authoring dan kemudian baru klik Add Page.Integrasi TMK Dalam P&P Ruang Outline merupakan ruang untuk anda menentukan tajuk atau menu bagi laman-laman maklumat atau P&P. Misalnya jika anda hendak sub tajuk bagi Pengenalan exe Authoring . Lihat Contoh dalam gambar berikut: Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34 .klik dahulu Permulaan eXe dan kemudian klik Add Page.

Ruang authoring untuk anda mengisikan elemen-elemen dari iDevices. Misalkan anda hendak menulis teks tertentu anda perlu klik Free Text dan satu editor teks akan terpapar untuk anda melakukan tujuan anda.Integrasi TMK Dalam P&P Bahagian akhir Outline mengandungi 4 objek untuk anda melakukan perubahan kedudukan bagi tajuk/menu jika anda telah melakukan kesilapan menentukan kedudukan subtajuk.flv) meletak pelbagai gambar-gambar melihat gambar dengan menggunakan kanta pembesar memasukan lagu atau fail mp3 menulis formula matematik membina ujian atau kuiz dengan pelbagai pilihan dan ujian benar-salah aktiviti refleksi memasukan maklumat terus dari web site wikipedia atau lain-lain laman web dengan hanya menaipkan satu kunci perkataan. Elemen tersebut terdiri dari. Editor tersebut seperti anda menaip dengan menggunakan word.perlu ada akses internet meletakkan fail flash movie (.cukup mudah kan! Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 35 . Jika anda telah habis menaip anda hanya perlu klik butang tanda "betul" (warna hijau) dan jika tidak mahu cuma klik tanda X (warna merah) .untuk sertakan dokumen lain dalam laman tertentu aktiviti membina soalan . aktiviti atau lain-lain media bagi tujuan P&P dalam ruang Authoring.isikan tempat kosong memasukkan maklumat dari sesuatu laman web . dll. iDevices merupakan unsur/alat pengajaran yang boleh digunkan untuk anda meletakkan konten. untuk membina aktiviti membina attachment .

Untuk menukarkannya anda boleh menggunakan perisian PPtFlash (boleh di download dari internet).swf). Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 36 .Integrasi TMK Dalam P&P Contoh untuk mensisipkan fail flash (. Paparan berikut merupakan power point yang telah ditukarkan kepada flash.

Integrasi TMK Dalam P&P Contoh berikut iDevices untuk menggunakan I m a ge Ma gn if ie r. Paparan image dipilih berikut. bagi yang seperti Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 37 .

Merupakan alat pengarangan berasaskan bentuk (form-based tool) yang dibangunkan bagi membantu penghasilan objek pembelajaran dalam persekitaran e-pembelajaran.Integrasi TMK Dalam P&P Dengan menggunakan iDevices “Multichoice” anda boleh membina soalansoalan seperti contoh berikut: Contoh-contoh yang dinyatakan di atas hanya sebahagian iDevices yang boleh digunaan untuk pelbagai tujuan aktiviti pembelajaran pelajar yang boleh di isikan dalam paparan bagi tajuk-tajuk tertentu. kuiz. demostrasi dan lain-lain aktiviti yang melibatkan unsur-unsur pengajaran dan pembelajaran. interaktif. excel dan sebagainya. seterusnya akan menjana alat pembelajaran yang mantap yang mempunyai ciri-ciri seperti aktiviti permainan. LCDS sangat sesuai bagi guru yang memerlukan aplikasi yang menghasilkan objek pembelajaran berasaskan e38 cepat dan mudah bagi Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Fail video flash boleh ditukarkan dari pelbagai fail video dengan menggunakan perisian Format Factory Converter (download dari internet). adalah lebih mudah jika anda sisipkan fail video flash (. Sesesiapa sahaja boleh membina kursus e-pembelajaran mereka sendiri dengan melengkapkan template yang mudah. animasi.flv). Untuk meletakkan fail video. Selain daripada itu anda boleh meletakan fail-fail yang boleh dipautkan misalnya fail word. penilaian. Learning Content Development System (LCDS) Learning Content Development System (LCDS) adalah alat yang membolehkan kita membangunkan aplikasi kursus dalam talian yang berkualiti tinggi dan interaktif .

langkah pertama adalah dengan memberi nama kursus (course name) dan bahasa yang akan digunakan (Course Language). Gambarajah : Tetingkap LCDS Course Structure - tetingkap untuk menghasilkan dan mengubah isi kandungan bagi module. Page - tetingkap ini akan memaparkan templates yang dipilih. lesson dan topic yang kita hasilkan. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 39 . Templates - tetingkap untuk kita memilih template yang sesuai lagi module.Integrasi TMK Dalam P&P pembelajaran dan ia fleksibel dengan format XML. LCDS terdiri daripada tiga komponen utama iaitu : Course Structure. Membina Kursus Baru Untuk memulakan pembangunan objek pembelajaran. Buat masa ini terdapat 7 pilihan bahasa. lesson atau topic yang dipilih. Template dan Page.

demostrasi atau animation Bagi menghasilkan page berbentuk permainan (Play Learning Mode) Bagi menghasilkan page berbentuk pembacaan (Read Learning Mode) Bagi menghasilkan page di mana pengguna boleh mencuba (Try Learning Mode) di mana ia menggunakan konsep guna tangan (hand-on task) Bagi menghasilkan page yang sesuai digunakan di bilik darjah.Integrasi TMK Dalam P&P Jenis-jenis Template LCDS kemudian akan meminta anda memilih pilihan template yang sesuai. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 40 . Menyediakan ruang topik yang lebih besar dan ada pertambahan dalam gaya bacaan. Bagi menghasilkan page yang memerlukan pengguna berinteraksi dengan isi kandungan (interactive page) Bagi menghasilkan page yang mengandungi paparan media seperti video. LCDS menyediakan 5 pilihan template yang boleh dipilih berdasarkan bentuk dan kesesuaian objek pembelajaran yang akan dibangunkan.

TEMPLATE Adventure Activity Interaktiviti menyediakan CIRI berbilang aktiviti halaman. Interactive Job Aid dan Slider. Interactive Job Aid Berbentuk soalan ya / tidak (true / false). membolehkan pelajar untuk membuat pilihan mereka sendiri melalui senario logik bercabang. Drag and Drop Interaktif seret dan lepas. Template . dengan kata lain ianya bermaksud pelajar boleh berinteraksi dengan isi kandungan. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 41 . template Aktiviti Pengembaraan (Adventure Activity). Sesuai digunakan untuk menguji konsep atau tajuk yang telah dipelajari sebagai aktiviti pengukuhan.Integrasi TMK Dalam P&P a. Interact menyediakan 4 pilihan template yang terdiri daripada Advance Activity. Slider Slider membolehkan hubungan dan pelajar di untuk antara membuat meneroka pembolehubah boleh menyesuaian bagi setiap pemboleh ubah dan akhirnya melihat hasilnya. Sebagai contohnya. membolehkan jawapan mereka pengguna memilih kerja berdasarkan sendiri atau peranan berdasarkan pengalaman. Drag and Drop. yang berasaskan senario dan menyelesaikan masalah.Interact Template ini sesuai dipilih jika kita ingin membina objek pembelajaran yang berbentuk interaktif.

Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 42 .Integrasi TMK Dalam P&P Adventure Activity Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Adventure Activity Gambarajah : Previu Template Adventure Activity Aktiviti Pengembaraan adalah interaktiviti berbilang halaman. Setiap halaman membolehkan pelajar membuat keputusan dari 1 hingga 4 kemungkinan.

Integrasi TMK Dalam P&P Drag and Drop Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Drag and Drop Gambarajah : Previu Template Drag and Drop Pelajar boleh seret dan lepas item ke dalam kategori pilihan. Mereka boleh mendapatkan maklum balas (tepat atau sebaliknya) mengenai kerja mereka dengan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 43 .

Media With Key Points. sesuatu prosedur dan langkah pelajar melalui sesuatu proses atau skrin maklumat. Demonstrasi menyediakan persembahan visual dengan riwayat maksudnya. Click Table Animation TEMPLATE Animation KETERANGAN Animasi filem ringkas yang menyampaikan konsep pengajaran visual dengan teks yang minimum.Watch Bentuk pembelajaran ini agak pasif kerana hanya melihat pada paparan. anda boleh menggunakan template ini untuk menggabungkan sehingga sepuluh video atau animasi dalam topik anda. Terdiri daripada Animation. b. Template . Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 44 . Demostration Demonstrasi merupakan filem yang contoh ringkas bagaimana memaparkan berfungsi. Media With Key Points Berfungsi menyediakan tayangan video (WMV format fail) dengan mata bullet utama yang dipaparkan di sebelah video.Integrasi TMK Dalam P&P klik butang Submit. Demonstration. Show Answer akan memaparkan jawapan yang betul dan Reset akan mengosongkan pilihan mereka supaya mereka boleh mencuba lagi. standard kawalan media. Click Table Animation Click table yang mengandungi animasi atau video dalam setiap seksyen. Jika anda mempunyai topik yang anda mahu membuat liputan menggunakan video atau animasi yang pelbagai. Umumnya terdiri daripada audio. Di samping itu. anda boleh meletakan transkrip audio bagi pelajar untuk rujukan dan / atau cetakan jika dikehendaki. dan transkrip.

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Demonstration Gambarajah : Previu Template Demonstration Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 45 .

Terdapat dua pilihan iaitu permainan susun (sort game) dan permainan jubin (tile game).Integrasi TMK Dalam P&P c. Permainan Menyusun Permainan Susun menyediakan kaedah interaktif dan menghiburkan untuk maklumat mengkategorikan. Pelajar boleh menyusun item ke dalam 2-3 objek categories. Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Tile Game Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 46 . Matlamatnya adalah untuk melibatkan pelajar. Permainan Jubin Permainan Jubin adalah permainan teka-teki yang berdasarkan pasangan serupa penyata benar/palsu.Matlamat permainan adalah untuk mengkategorikan semua jubin dengan betul dalam jangka masa yang singkat. dan menilai ketekalan maklumat. memperkenalkan istilah. Template –Play Template ini menyediakan situasi pembelajaran berbentuk permainan. Permainan merujuk kepada bentuk pembelajaran tidak berbanding soalan penilaian.

Multiple Choice. Show Hide ). format . Text and Picture. Table.Read Terdapat 9 pilihan template yang boleh dipilih bergantung dengan kesesuaian anda. True False. Eassy Question. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 47 . yang dipilih adalah introduction. Ia boleh digunakan bagi memberi gambaran awal (overview). Dalam gambarajah di bawah template Introduction Introduction merupakan template serbaguna. Click Table. Glossary.JPEG. Template .Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Tile Game d. pengenalan pengajaran atau topik. ( Introduction. Sila ambil perhatian template ini khusus menyediakan ruangan grafik bersaiz 145X145.

(sila rujuk gambarajah bagi kedudukan hirarki folder media).Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Introduction Jika ingin masukan grafik dalam page. Ambil Gambarajah : Kedudukan Hirarki Folder Media Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 48 . perhatian juga format fail yang sesuai bagi LCDS. anda perlu masukan dalam ruangan yang disediakan. Pastikan gambar-gambar yang akan digunakan di salin ke dalam folder media.

Maksimum baris yang disediakan adalah 10 dan lajur adalah 3.Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Introduction Table Pilih Table. pada tetingkap page isikan ruangan yang berkaitan. Gambarajah : Contoh Penggunaan Template Table Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 49 .

Template –Try Mod pembelajaran Cuba (try) membolehkan pelajar mencuba mana-mana kandungan tajuk secara hands-on yang menyamai siituasi sebenar. Simulasi biasanya digunakan bagi mengambarkan perjalanan satu proses atau aktiviti. Simulasi Melalui simulasi. pelajar belajar dan mencipta pengalaman menghadapi suatu situasi yang mungkin menggunakan perisian komputer tanpa memerlukan pelajar berada pada situasi sebenar.Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Previu Template Table e. Lab Scenario/Offline Template ini akan membolehkan guru untuk menyediakan garis panduan bermaklumat bagi makmal pelajar yang akan dijalankan secara offline. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 50 .

Integrasi TMK Dalam P&P Gambarajah : Template Simulasi Gambarajah : Template Lab Scenario/Offline Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 51 .

Template – Classroom Classroom sesuai digunakan untuk tajuk pembelajaran yang berpusatkan latihan bilik darjah. Classroom menyediakan template Text. grafik dan jadual (maksimum 16) dalam tajuk yang sama. Gambarajah : Template Classroom Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 52 .Integrasi TMK Dalam P&P f. teks perenggan dan jadual (maksimum 3 lajur dan 10 baris) menjadi satu. Picture and Table yang membolehkan guru mengabungkan imej. Membolehkan guru menyediakan set tambahan yang mengabungkan teks.

Berdasarkan hasil pembelajaran fikir dan bincangkan bagaimana pembelajaran tersebut seharusnya akan berlaku? Kemudian fikirkan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang sesuai supaya menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Proses perancangan dan pembangunan:.Terdapat 2 rekabentuk. Aktiviti Reka bentuk (D) :. Aktiviti Analisis (A) :. Fikirkan bahan/media yang boleh dibina atau dicari berdasarkan konten utama dan bahan sokongan. Tentukan matlamat hasil produk – 2. perisian multimedia umum. gaya pembelajaran tahap dan keupayaannya. perisian convertor dan lain-lain yang berkaitan. Analisis konten yang disampaikan. flash. sikap.ADDIE a. iaitu. Tentukan hasil pembelajaran berdasarkan pelajar dan konten pembelajaran semestinya akan mengwujudkan aktiviti – hasil e- dalam pembelajaran dan apa yang boleh dilakukan oleh pelajar. sesuai dan memenuhi hasil pembelajaran. strukturkan semula konten supaya setiap unit sub-konten tidak terpisah. video. fikirkan yang mana dahulu perlu dikuasi oleh pelajar dan konten sokongan yang perlu. teori pembelajaran. seronok.Integrasi TMK Dalam P&P Perancangan Pembangunan Merancangan untuk membangunkan satu produk e-pembelajaran memerlukan asas kemahiran dan pengetahuan dalam aspek teorikal dan praktikalnya. 1.Analisis pelajar anda. kemahiran memilih dan menilai kemahiran perisian asas. rekabentuk pengajaran. iaitu reka bentuk umum yang melibatkan hasil paparan produk dan kedua reka bentuk proses yang Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 53 . b. audio. seperti garfik editor. Berikut merupakan cadangan langkah-langkah perancangan untuk anda membangunkan e-pembelajaran. berkaitan.

dll Kedua. misalnya teks. Rancangan proses pembelajaran berasaskan kaedah dan media atau bahan yang telah dipilih. iaitu untuk membangunkan media-media dan e-pembelajaran. Fokuskan kepada. video. grafik.dalam aktiviti ini kita akan membangunkan produk berdasarkan rekabentuk yang telah dirancang di atas iaitu berpandukan papan cerita. Pembangunan produk memerlukan kemahiran teknikal. i. Reka bentuk proses – melibatkan bagaimana kita mengaplikasikan teori pembelajaran. Penyertaan aktif pelajar dari segi fizikal dan mental. yang melibatkan aspek pedagogical. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 54 . Misalnya jika kita beranggapan dengan membaca sahaja pelajar akan belajar maka kita akan banyak menyampaikan maklumat. animasi. Pertama: media yang perlu. Jika sebaliknya iaitu membina. ii. c. Aktiviti Pembangunan (D) :. Reka bentuk umum – melibatkan reka letak yang melibatkan susunan penyampaian objek-objek tertentu. Ada aktiviti yang memberi peluang kepada pelajar mengamalkan pengetahuan dan kemahiran. e-pembelajaran. animasi. audio. kita akan banyak meminta pelajar melaksakan aktiviti dan bersifat interaktif. strategi dan kaedah pengajaran (instructional). Pembelajaran berkaitan dengan persekitaran mereka Pelajar dapat melakukan proses refleksi terhadap aktivitinya iii. grafik. Dalam bahagian ini pemahaman kita terhadap apa itu pembelajaran (perspektif pembelajaran) akan mempengaruhi kita menghasilkan proses ini. video. Dalam konteks ini kita mungkin menghasilkan papan cerita (storyboard) sebagai panduan sebelum pembangunan. Cari dan pilih bahan/media yang bersesuaian Ubahsuai media yang sedia ada jika boleh digunakan Bina media sediri jika dirasakan lebih perlu dan sesuai audio.Integrasi TMK Dalam P&P melibatkan proses bagaimana media dan konten itu disalurkan kepada sasaran.

tugasan. aktiviti. Ini merupakan satu kitaran proses pembangunan. latihan. Kebiasaan anda berfikir seperti apa yang dicadangkan di atas akan memudahkan anda merancang dan seterusnya menghasilkan sesuatu produk e-pembelajaran dengan lebih baik. pembelajaran. e. sama ada kepada sedikit atau ramai pelajar. latihan dan sumber Buat pautan dari tajuk. Aktiviti Penilaian (E) :. 3. dengan menggunakan alat pengarangan (editor) e-pembelajaran (atau yang setara):     Susunkan dan isikan konten Masukan elemen multimedia yang telah ditetapkan Bina Menu untuk membuat capaian ke tajuk-tajuk. adakah ia dapat memberi kesan dalam pembelajaran pelajar yang baik. Beri penekanan kepada aktiviti proses. kesesuaian mesera Lihat jika ada mana elemen yang perlu diberi pengguna dan kesan media kepada aktiviti perhatian untuk di tambah baik. Maka ingatkan model (ID) dalam apa jua proses! Renungan Jika anda menggunakan fail-fail office sebagai media dalam epembelajaran berasaskan web.sebagai pilot projek laksanakan e-pembelajaran anda kepada pelajar anda. Lakukan proses penambahabaikan terhadap bahagian 2 di atas selepas aktiviti penilaian.Integrasi TMK Dalam P&P Berdasarkan pelan kisah yang telah dibina. aktiviti. sumber dan lainlain. Aktiviti Implimentasi (I) :. dan pautan semula ke Menu d.Buat penilaian selapas anda melaksanakan kepada pelajar anda. Jika tidak bagaimana ia boleh dipertingkatkan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 55 .

5. Buat penilaian berdasarkan reka bentuk produk (reka letak) dan reka bentuk proses (aspek pedagogikal).4 RUMUSAN Sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan integrasi TMK dalam P&P ialah kita perlu bertindak dengan berfikrah. dan bagaimana anda mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pembangunan e-pembelajaran. anda dikehendaki menghasilkan perkara-perkara berikut (dokumenkan): Rancangan pengajaran berdasarkan sesuatu rekabentuk pengajaran Papan certa (storyboard) – pelan kisah sebelum produk e-pembelajaran dibangunkan. anda dikehendaki menghasilkan satu bahan pembelajaran (e-pembelajaran) yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda. cuba anda fikirkan apakah perkara-perkara utama yang perlu diberi perhatian supaya penghasilan produk adalah sangat baik. E-pembelajaran tersebut hendaklah mengadungi pelbagai media (multimedia). Refleksi : e-Pembelajaran [Aktiviti ini perlu dilaksanakan dan perlu di hantar melalui LMS] Semasa anda membangunkan sesuatu produk e-pembelajaran. harus sedar bila sesuatu itu boleh dilaksanakan dan bila ia tidak wajar digunakan dan yang penting pula ialah bagaiman sesuatu itu dapat dilaksanakan. Kemudian apakah masalah-masalah utama yang anda hadapi semasa proses pembangunan. beri alasan anda.Integrasi TMK Dalam P&P Aktiviti : e-Pembelajaran (Tugasan Projek) [Tugasan perlu dilaksanakan dan dihantar] Berdasarkan satu sub-topik matapelajaran. Pengintegrasian aplikasi office dalam Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 56 .

Kemudian kecilkan kategori item-item penilaian tersebut. Berdasarkan pada penilaian dan ulasan tersebut. Berdasarkan kategori-kategori tersebut buat ulasan penilaian produk tersebut. Tugasan : Tutorial [Tugasan ini perlu dilaksanakan. Kita hendaklah melihat proses pembelajaran seharus didominasi oleh pelajar dan bukan guru. Apa yang perlu diberi perhatian dalam proses integrasi ini ialah berlakunya anjakan paradigma kita terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. dihantar dan dibincangkan dalam pertemuan mingguan] Dengan menggunakan dokumen penilaian produk multimedia. buat penilaian hasil produk e-pembelajaran tugasan projek anda. iaitu berubah dari fahaman system masyarakat industri kepada system masyarakat maklumat. apakah cirri-ciri penting dan utama yang perlu ada pada sesuatu produk e-pembelajaran. guru adalah perancang dan pembina persekitaran untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. dan meningkatkan pengetahuan anda dalam bindang “teknologi” itu sendiri. Pembangunan bahan pembelajaran (e-pembelajaran) pula akan meningkatkan kemahiran dan keupayaan anda dalam meluaskan konsep integrasi itu sendiri. Integrasi teknologi itu sendiri adalah untuk membantu mengwujudkan “makna” terhadap diri pelajar. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 57 .Integrasi TMK Dalam P&P proses P&P pula berkehendakkan sedikit usaha anda supaya ia menjadi pemangkin kepada konsep letrasi teknologi kepada pelajar-pelajar dan menjadikan ia pemudah kepada pembelajaran pelajar. berubah dari amalan persekitaran pembelajaran tradisional kepada pembelajaran kini (aktif).

Integrasi TMK Dalam P&P 5. Simulasi Konstruktif Permainan Penerokaan Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 58 . IV. II. Keupayaan guru untuk mengintegrasikan TMK dalam P&P II. Satu perisian/pakej pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri seperti. Pernyataan berikut merupakan satu aktiviti atau proses yang melibatkan integrasi TMK dalam P&P bagi sesuatu matapelajaran tertentu. tergolong dalam sifat A. Keupayaan guru mengwujudkan aktiviti kolaboratif semasa penggunaan TMK dalam P&P. Permainan 3. Murid mempelajari perisian power point. yang diajar oleh guru semasa sedang mempelajari Bahasa Melayu. untuk mempersembahankan hasil aktiviti dan perbincangan kumpulan mereka. Simulasi C. kecuali. D. Keupayaan guru menyerapkan pemikiran peringkat tinggi (higheroder thinking) dalam penggunaan TMK dalam P&P A. III. I. B. Murid menghasilkan carta dengan menggunakan excel. B.  satu arahan yang begitu tersusun tertib  maklumat/kandungan disalur secara linear atau bercabang  terdapat latihan untuk mengukur pencapaian  kadang-kadang terdapat aktiviti permainan. dan IV I. C. C. dan III I. II. 2. Kejayaan penggunaan TMK dalam P&P bergantung kepada perkara berikut.5 LATIHAN Sila cuba mendapatkan jawapan dari soalan-soalan anika pilihan berikut: 1. ianya tergolong dalam kategori perisian P&P. D. Guru menunjukkan klip video proses fotosentisis dengan menggunakan LCD projektor dalam masa 10 minit. Keupayaan guru mengajar perisian-perisian aplikasi kepada murid III. Tutorial B. dan IV 4. Satu produk multimedia pendidikan yang membenarkan seseorang pengguna untuk terlibat secara lebih aktif khususnya dalam membentuk pengetahuan mereka sendiri semasa menyelesaikan tugas tertentu yang disediakan oleh sistem. Latih tubi D. C. dan IV II. D. A. Murid melayari internet untuk mendapat maklumat-maklumat bagi menghasilkan kerja kumpulan B. III. III. A.

Mudah untuk guru mengajar sesuatu matapelajaran IV. D. I. Buat perbandingan kekuatan dan kelemahan antara aplikasi-aplikasi office untuk diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan II II dan III II dan IV III dan IV Bagi soalan esei berikut anda diharapkan dapat berbincang dengan rakan-rakan atau dengan pensyarah bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini. 2. Mudah untuk guru melihat pembelajaran II. C. 1. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 59 . A. Digunakan sebagai asas untuk memilih rekabentuk pengajaran dan pembelajaran. I. Mudah untuk guru menilai pencapaian murid-murid III.Terangkan langkah-langkah anda menghasilkan audio. Anda ingin mengintegrasikan penggunaan audio dan video dalam pengajaran dan pembelajaran anda. Penulisan sesuatu objektif atau hasil pembelajaran dikatakan sangat penting kerana. Dalam proses menghasilkan sesuatu objek pembelajaran atau pakej pembelajaran. bahan. 3.Integrasi TMK Dalam P&P 5. B. kandungan dan kaedah.Terangkan bagaimana anda mengabungkan objek-objek tersebut supaya menjadi satu pakej pembelajaran yang interaktif dan efektif untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. anda akan menghasilkan pelbagai media atau objek bagi menghasilkan pakej tersebut. Jelaskan dengan ringkas bagaimana anda dapat mengajar sesuatu subtopik mata pelajaran dengan mengintegrasikan aplikasi office dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda. video dan seterusnya diintegrasikan dalam aktiviti pembelajaran pelajar anda.

New York. Lever-Duffy. and McDonald. Cuba anda fikirkan mengapakah rekabentuk pengajaran (instructional design) menjadi salah satu element penting dalam membina proses P&P yang melibatkan penggunaan teknologi khususnya TMK. Buat catatat ringkas dalam masa senggang anda tanpa merujuk mana-mana nota untuk menjawab persoalan (refleksi) berikut.M.7 REFLEKSI Lakukan aktiviti ini secara sukarela.J. Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 60 . Prentice Hall. M. RUJUKAN Grabe.B.Integrasi TMK Dalam P&P 5. Cuba anda senaraikan apakah langkah-langkah perlu untuk membina satu produk e-pembelajaran.J. Roblyer. (1998). 3.J. New Jersey. Integrating Technology for Meaningful Learning. (2000).C. Cuba anda catatkan apakah perkara-perkara penting yang sebenarnya anda pelajari dalam topik integrasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Teaching and Learning with Technology. Integrating Educational Technology into Teaching. 1.D. (2008). New York. 2. Houghton Mifflin Company. and Edwards. 4. Pearson. and Grabe.

Refleksi: Sesuatu yang boleh dikaitkan dengan apa yang telah dibaca (isi kandugnan) dengan pengalaman mereka. Dalam bentuk point form dan juga peta minda (mungkin) Latihan: Mungkin contoh dan contoh penyelesaian! Jika ingin meletak Latihan untuk tutorial pun boleh. Tujuan untuk mencabar minda. berserta contoh dan gambarajah. Rujukan: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan Penghasilan pakej multi media pembelajaran Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 61 . misalnya Renungkan @ apa yang difikirkan @ latihan minda yang lain.Integrasi TMK Dalam P&P Isi Kandungan Utama: Sub-sub : Isi kandugnan dan sub-sub disampaikan dalam bentuk penerangan. Jika konten yang ada amali (perlu amali). perlu dinyatakan tugasan dan proses kerja penghasilan tugasan itu (amali) Dalam setiap sub mungkin boleh disisipkan dengan aktiviti refleksi (soalan bersifat refleksi). Juga mungkin kenyataan berupa peringatan (fakta penting). istilah Ringkasan isi kandungan (Rumusan) Perkara-perkara utama yang perlu dikuasai dan difahami..

Apakah perisian alat pengarangan tersebut? Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membina satu perisian multimedia interaktif bagi satu topik matapelajaran opsyen anda.Integrasi TMK Dalam P&P FIKIR-FIKIR Persembahan Multimedia Interaktif adalah penting untuk keberkesanan dalam PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Ingat Modul : Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful