JPK/PPT/1002

LAPORAN AKTIVITI DAN PENILAIAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT)

============================================ =======
(Dilengkapkan oleh PP-PPT)

(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon)
No. Pendaftaran Nama Penuh
(DENGAN HURUF BESAR)

Pengesahan Calon Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul.

No. Kad Pengenalan Kod & Tajuk NOSS Tahap Tarikh Dan Tempoh Penilaian

......................... ..... Tandatangan

(B)

REKOD AKTIVITI PPT

Menerangkan aktiviti-aktiviti perjumpaan antara calon bersama PP-PPT dan cadangan yang disyorkan kepada calon untuk diambil tindakan. Aktiviti ini merangkumi sesi kaunseling, lawatan ke tempat kerja calon, penilaian bukti keterampilan dan sebagainya. Bil Keterangan Aktiviti (Calon)
Dilengkapkan oleh Calon dengan bantuan PP-PPT

Tindakan Cadangan PP-PPT
Diisi oleh PP-PPT

1.

Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at 2.

Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at 3.

1/3

Susun atur portfolio mengikut format Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Ulasan PP-PPT Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ 2. personaliti dan kemahiran berkomunikasi v. sistem dan kaedah pelaksanaan PPT serta persijilan ii. boleh percaya & mencukupi) Nota: PP-PPT hendaklah menyemak dokumen asal bagi setiap bukti yang dikemuka oleh calon iii. (Dilengkapkan oleh PP-PPT) Jenis Penilaian Pembangunan Portfolio: i. Tahap pengetahuan memenuhi keperluan Standard ii.JPK/PPT/1002 Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at (C) PENILAIAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN Bil . Bukti-bukti kompetensi memenuhi keperluan Standard (sahih. 1. Amalan keselamatan 2/3 . Penilaian penampilan. Pemahaman terhadap keperluan NOSS. Pengetahuan/pengalaman sesuai dengan program yang dipohon iv. Mampu menerangkan setiap tugasan yang dilaksanakan iii. Sesi Temuduga: i.

v.JPK/PPT/1002 Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ Bil . PP-PPT perlu memberi penekanan terhadap sesi temuduga. Kemampuan calon melaksanakan tugas ii.) i. penyelesaian masalah. 3. pengurusan masa. komunikasi di tempat kerja. Amalan keselamatan iii. Jenis Penilaian Lawatan Di Tempat Kerja Ulasan PP-PPT (Sekiranya lawatan di tempat kerja tidak boleh dilakukan. Senarai tugas vi. Mendapat pengesahan dari pegawai atasan/penyelia calon Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Pengesahan Majikan : (Tandatangan & Cop Pengesahan Majikan) Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Nama : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ Jawatan : ________________________ Tarikh : ________________________ Cop Majikan/Syarikat : (D) PERAKUAN PEGAWAI PENILAI-PPT (PP-PPT) (Dilengkapkan oleh PP-PPT) ULASAN KESELURUHAN PP-PPT : SYOR: Calon adalah layak / tidak layak * untuk dianugerahkan SKM/DKM/DLKM/PC (* Potong yang tidak berkenaan) Calon PP-PPT 3/3 . Kebolehan pengurusan sumber. penggunaan ICT. Kerja yang dilakukan sesuai dengan program yang dipohon iv. Kebolehan mengendalikan peralatan kerja vii.

PPL-PPT Tandatangan: Nama PPL-PPT: Tarikh: Ulasan PPL-PPT 4/3 .JPK/PPT/1002 Tandatangan: Nama Calon: Tarikh: Tandatangan: Nama PP-PPT: Tarikh: (Dilengkapkan oleh (E) PENGESAHAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN-PPT (PP-PPT) PPL-PPT) Adalah dengan ini saya telah menyemak dan mengesahkan Laporan Aktiviti Dan Penilaian Bukti-Bukti Keterampilan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful