JPK/PPT/1002

LAPORAN AKTIVITI DAN PENILAIAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT)

============================================ =======
(Dilengkapkan oleh PP-PPT)

(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon)
No. Pendaftaran Nama Penuh
(DENGAN HURUF BESAR)

Pengesahan Calon Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul.

No. Kad Pengenalan Kod & Tajuk NOSS Tahap Tarikh Dan Tempoh Penilaian

......................... ..... Tandatangan

(B)

REKOD AKTIVITI PPT

Menerangkan aktiviti-aktiviti perjumpaan antara calon bersama PP-PPT dan cadangan yang disyorkan kepada calon untuk diambil tindakan. Aktiviti ini merangkumi sesi kaunseling, lawatan ke tempat kerja calon, penilaian bukti keterampilan dan sebagainya. Bil Keterangan Aktiviti (Calon)
Dilengkapkan oleh Calon dengan bantuan PP-PPT

Tindakan Cadangan PP-PPT
Diisi oleh PP-PPT

1.

Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at 2.

Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at 3.

1/3

Bukti-bukti kompetensi memenuhi keperluan Standard (sahih. Penilaian penampilan. personaliti dan kemahiran berkomunikasi v. Amalan keselamatan 2/3 .JPK/PPT/1002 Tandatangan & Cop Pengesahan Tarikh : Masa : Temp : at (C) PENILAIAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN Bil . Tahap pengetahuan memenuhi keperluan Standard ii. Pemahaman terhadap keperluan NOSS. sistem dan kaedah pelaksanaan PPT serta persijilan ii. Mampu menerangkan setiap tugasan yang dilaksanakan iii. boleh percaya & mencukupi) Nota: PP-PPT hendaklah menyemak dokumen asal bagi setiap bukti yang dikemuka oleh calon iii. Sesi Temuduga: i. 1. (Dilengkapkan oleh PP-PPT) Jenis Penilaian Pembangunan Portfolio: i. Pengetahuan/pengalaman sesuai dengan program yang dipohon iv. Susun atur portfolio mengikut format Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Ulasan PP-PPT Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ 2.

Amalan keselamatan iii. penggunaan ICT. PP-PPT perlu memberi penekanan terhadap sesi temuduga. pengurusan masa. Senarai tugas vi. Kerja yang dilakukan sesuai dengan program yang dipohon iv. Mendapat pengesahan dari pegawai atasan/penyelia calon Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Pengesahan Majikan : (Tandatangan & Cop Pengesahan Majikan) Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Nama : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ Jawatan : ________________________ Tarikh : ________________________ Cop Majikan/Syarikat : (D) PERAKUAN PEGAWAI PENILAI-PPT (PP-PPT) (Dilengkapkan oleh PP-PPT) ULASAN KESELURUHAN PP-PPT : SYOR: Calon adalah layak / tidak layak * untuk dianugerahkan SKM/DKM/DLKM/PC (* Potong yang tidak berkenaan) Calon PP-PPT 3/3 . Jenis Penilaian Lawatan Di Tempat Kerja Ulasan PP-PPT (Sekiranya lawatan di tempat kerja tidak boleh dilakukan. penyelesaian masalah. Kemampuan calon melaksanakan tugas ii.JPK/PPT/1002 Pengesahan Penilaian: (Tandatangan & Cop Pengesahan PP-PPT) Tarikh penilaian : ________________________ Masa/Tempoh : ________________________ Tempat Penilaian : ________________________ Bil . Kebolehan pengurusan sumber.) i. komunikasi di tempat kerja. v. Kebolehan mengendalikan peralatan kerja vii. 3.

JPK/PPT/1002 Tandatangan: Nama Calon: Tarikh: Tandatangan: Nama PP-PPT: Tarikh: (Dilengkapkan oleh (E) PENGESAHAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN-PPT (PP-PPT) PPL-PPT) Adalah dengan ini saya telah menyemak dan mengesahkan Laporan Aktiviti Dan Penilaian Bukti-Bukti Keterampilan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) ini. PPL-PPT Tandatangan: Nama PPL-PPT: Tarikh: Ulasan PPL-PPT 4/3 .