PKU 3111 ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

1.1 Strategi dan Penempatan Pelajar

1.2 Profesionalisme Guru

1.3 Pelaksanaan
Pengajaran

1.4 Isu Pelabelan dan
Pengajaran

1.5 Isu Pengurusan

1.6 Tindakan Susulan, Pengurusan, Penyeliaan dan Komunikasi

Program Pendidikan Khas

1.7 Kepelbagaian Kompetensi Murid

1.8 Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti

1.9 Isu Sistem Sosial

1.1

STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Penempatan Murid

1.1.1 Isu Individu

Perbezaan Antara Individu dan Penyesuaian

Kesan Kecacatan Kepada Individu

Pengajaran Individu 1.1.2 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1.1 STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Pengajaran Kumpulan

Peruntukan Kewangan 1.1.3 Kemudahan dan Prasarana Lokasi dan Jenis

1.1.4 Keberkesanan Program Pemulihan Khas

Kemudahan-kemudahan

ISU INDIVIDU

Isu Penempatan Murid Pendidikan Khas

Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang. Khas dengan guru besar dan guru-guru asas.

Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah

Perbezaan Individu dan Penyesuaian Budaya Bangsa dan Ras Tahap Kecerdasan Status Sosioekonomi Implikasi terhadap guru Faktor Implikasi kepada guru Pengenalan kecerdasan Implikasi terhadap guru Amalan membesarkan anak Kesedaran guru Perasaan rendah diri dalam akademik Guru tidak dipengaruhi oleh persepsi stereotaip Keupayaan untuk belajar Kepercayaan guru tentang konsep kecerdasan Kesan kemiskinan dan kaitan antara tahap pendidikan dan pendapatan ibu bapa dengan pencapaian anak Kepercayaan guru Pengharapan guru kepada murid adalah rendah. Pengetahuan seseorang yang diperolehi Sikap guru Sekolah sebagai institusi kelas menengah Pendekatan pengajaran Keupayaan untuk menyesuaiakan diri dengan situasi baharu Penilaian Kemahiran berfikir .

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran Kumpulan Pengajaran Individu Ciri-ciri pengajaran kumpulan Kekuatan pengajaran berkumpulan Kaedah pengajaran kumpulan Kelemahan pengajaran individu Kelemahan pengajaran kumpulan Kaedah Pengajaran individu Kekuatan pengajaran individu Ciri-ciri pengajaran individu .

Sudut Pendidikan Mempunyai fungsi yang sama berusaha dan bekerja ke arah satu matlamat yang spesifik Keahlian dalam sesuatu kumpulan boleh berubahubah Satu kelompok yang mengandungi beberapa murid yang bertingkah laku sama terlibat dalam proses pembelajaran Murid dibentuk berdasarkan minat dan kebolehan murid. Rasional Kepelbagaian kebolehan pelajar Pengertia n L. Gibb (1969). Smith (1969). unit sosial yang terdiri daripada beberapa individu yang berinteraksi antara satu sama lain.Pengenalan Kepada Pengajaran Kumpulan Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berorientasikan guru kepada berpusatkan pelajar Konsep Tujuan murid dapat menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka. saling berhubung dan bertukartukar pendapat serta fikiran dan berganting antara satu sama lain atau berganding bahu. beberapa individu yang mempunyai tujuan yang sama.M. aras keupayaan dan persahabatan . mempunyai nilai-nilai yang sama dan saling bergantung diantara mereka.

kemudian berpecah kepada kumpulan kecil dibawah pimpinan seorang guru. . mengajar dan menilai pengajaran serta hasil pembelajaran satu kumpulan murid. lemah (20%) Prinsip pengajaran kumpulan Penilaian awal untuk ketahui pencapaian pelajar Perancangan rapi guru Arahan guru jelas Ketua kumpulan dilantik Alat dan bahan disediakan Pelajar bergerak bebas dan berbincang Pelajar dibiasakan dengan rutin Susunan meja dan kerusi yang teratur Ahli kumpulan tidak semestinya tetap Perhatian guru penting Sesi penutup atau rumusan yang penting.Pengajaran Kumpulan Pengajaran kumpulan menurut Trump(1966). Murid pada mulanya berada dalam satu kumpulan yang besar. Konsep perkumpulan pelajar cerdas (10%).Melibatkan seorang guru yang mengelola satu murid yang dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara kumpulan. Callahan (1969) dan Sharifah Alwiah (1983) Satu pendekatan yang pada dasarnyamelibatkan 2 orang atau lebih dalam kerja merancang. sederhana (70%).

Interaksi Selepas persembahan. Rumusan Setiap perbincangan perlu dibuat rumusan dalam bentuk nota atau peta minda agar daya ingatan dapat dikekalkan. memberi pandangan atau teguran jika salah. Kumpulan pertama akan berbincang manakala kumpulan kedua akan menjadi pemerhati Teknik Jigsaw Perbincangan dalam kumpulan yang melibatkan dua tahap: Tahap asas. Tahap Pakar Panel Perbincangan dalam bentuk perbualan antara sekumpulan yang terpilih dan diketuai oleh seorang ketua. Simulasi Latihan yang melibatkan gambaran situasi sebenar sesuatu aspek tertentu Concentric Circles dan Fish Bowl Membentuk dua kumpulan.Kaedah Pengajaran Kumpulan Pecahan topik Setiap kumpulan perlu mempunyai tugas untuk menganalisis topik mengikut pembahagian dan pecahan topik Persembahan Setiap anggota kumpulan mempersembahkan tugasan secara tidak formal atau bergilir-gilir dan mengekalkan istilah yang penting. . anggota lain perlu berinteraksi iaitu sama ada mebtanya. Sumbang saran Teknik pemikiran kreatif yang melibatkan setiap ahli kumpulan memikirkan tentang suatu masalah dan mengemukakan idea mereka Main peranan Aktiviti melakonkan sesuatu situasi secara spontan untuk memperkembangkan pemahaman.

Memupuk semnagat positif (kerjasama. . terdapat perasaan iri hati dan membenci. tolak ansur. pengalaman dan pengetahuan bagi memperteguhkan tabiat dan amalan.Pengajaran Kumpulan Kebaikkan Pengajaran Kumpulan Kelemahan Pengajaran Kumpulan Membantu menghasilkan pelbagai hasil pembelajaran Membina sikap dan tabiat yang baik seperti berfikiran terbuka dan kesediaan untuk mendengar serta menghormati orang lain. Berkesan untuk membantu mencapai hasil pembelajaran bidang afektif dan memperkembangkan kemahiran interpersonal Guru yang tidak cekap akan mengalami kekangan masa dan konsep yang tidak kukuh. Pelunag untuk menjana pelbagai idea. Memerlukan penglibatan aktif murid untuk menjayakan pembelajaran Kesan pembelajaran tergugat sekiranya tidak ada kerjasama antara kumpulan. Menimbulkan perasaan rendah diri atau tinggi diri dalam diri murid. Meningkatkan komitmen individu terhadap pembelajaran. Pelajar yang lemah akan dibimbing dan pelajar cerdas akan terus maju. Perhatian yang diberikan oleh guru tidak saksama. Kekangan dalam aspek pengurusan. bertanggungjawab dan kepimpinan). memperkembangkan kemahiran komunikasi. Memerlukan pelbagai kemahiran yang disesuaikan dengan pelbagai peranan.

independent atau autonomous learning (Fry 2003) Ellington dan Earl (1999) menggunakan istilah individualized studentcentered approach Definisi Menekankan sistem pembelajaran yang fleksibel yang mengambil kira perbezaan individu dan gaya pembelajaran individu. Hubungan guru dan murid erat kerana berlakunya maklum balas. Pengajaran Individu Mempunyai penyataan objektif pembelajaran yang jelas untuk dicapai.Turut dikenali sebagai Selfdirect. Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk mendapat perhatian yang diperlukan. Murid banyak bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek pembelajaran mereka dan mempunyai motivasi yang tinggi. . Kekuatan Pengajaran Individu Melibatkan penglibatan aktif murid dalam memberi respon kepada bahan pembelajaran.

Kelemahan Pengajaran Individu Masalah logistik kerana perlu medapat sokongan daripada pihak pentadbiran Pengajaran Individu Kajian terarah bahan dalam buku teks.Memerlukan komitmen dan motivasi yang tinggi daripada murid. Pengajaran kendiri melalui bahan media Kaedah Pembelajaran Individu Pembelajaran berasaskan komputer dan multimedia Tugasan atau projek individu. .

Perbelanjaan bagi wang PCG Membeli peralatan kecil dan bahan habis guna untuk tujuan pembelajaran Pembelian buku rujukan. Keceriaan berunsurkan pendidikan untuk memberi pengukuhan kepada pembelajaran. Laporan dan resit bagi harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada PPD serta salinan kepada JPN. cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pembelajaran.(8) bth. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Pengajarah JPN dan dikemukakan melalui PPD.Peruntukkan Kewangan Bertujuan untuk membolehkan kanakkanak menerima pendidikan yang sesuai dengan bakat. Program berunsur pendidikan yang boleh memberi pengukuhan semasa cuti sekolah . Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh guru besar. Di bawah Bantuan Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling (Pekeliling Kewangan Bil:2/91KP1537/17/jld.11 Feb 1991 Pihak sekolah boleh menggunakan peruntukan PCG mata pelajaran yang sesuai. tahap kecerdasan dan kebolehannya. Penyelengaraan peralatan termasuk komputer untuk kegunaan pembelajaran.

KEMUDAHAN DAN PRASARANA Sebuah bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus yang diubahsuai Menurut Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (2008). Memastikan semua peralatan dan bahan yang dibekalkan untuk program pemulihan khas diteempatkan di dalam kelas pemulihan. Bilik PK berkongsi tujuan rawatan murid-murid sekolah. ianya terlalu kecil. . sempit dan kurang selesa. Kekurangan peralatan dan perabut Isu-isu kelas pendidikan khas Tiada kelas khas dan sering berpindah randah semasa ditubuhkan program PK Bilik PK yang tidak sesuai dan pengaliran udaranya kurang baik. Lokasi Kelas Pendidikan Khas Ketiadaan bilik yang sesuai dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran PK. pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan fizikal program Pemulihan Khas seperti: Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay. Sekolah yang tidak dapat memenuhi kriteria di atas perlu menyediakan ruang sekurangkurangnya dengan keluasan 2 bay. Susun atur kelas tertaluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK9. Sekiranya ada bilik khas.

Kemudahan-kemudahan Kelas Pendidikan Khas Kemudahan dalam kelas Isu kemudahan kelas pendidikan khas meja guru kerusi guru komputer meja bulat Kekurangan kemudahan fizikal seperti perabut sekolah. meja tegak soft board Lambat naik taraf kelas pemulihan khas kerana lambat menerima peruntukkan kewangan khas naik taraf kelas. meja dan kerusi murid white board BBM di sekolah tidak mencukupi atau telah usang dan tidak menarik untuk digunakan televisyen LCD projector Mesin cetak Display board/kiosk .

2 PROFESIONALISME GURU 1.2.1 Keperluan Guru Ketrampilan guru Latihan guru asas Kursus Dalam Perkhidmatan 1.2.2 Peningkatan Profesionalisme Pendidikan Jarak Jauh Kajian Berasaskan Bilik Darjah Kerjasama Kenaikan pangkat 1.2.3 Sokongan Pengurusan Sekolah penghargaan dan pengiktirafan Kebajikan Kerja berpasukan .PROFESIONALISME GURU Kelayakan guru Motivasi guru 1.

2.1.1 KEPERLUAN GURU KEPERLUAN GURU Kelayakan Guru Kelulusan Iktisas Guru Pemulihan Motivasi Guru Memberikan Petunjuk yang jelas Ketrampilan Guru Komunikasi Terbuka Menunjukkan Sikap Tangkap Memandang secara saksama Memberikan pernyataan Gerak Mendekati Membahagi Perhatian Memusatkan Perhatian Memberi Pengukuhan Menegur Diploma Khas Pendidikan Pemulihan Khas sijil Kursus Dal Cuti Pemulihan Khas 6 Bulan Sijil Kursus Dalam Perkhidmatan Pemulihan Khas 4 Minggu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas (Pemulihan Khas) Bidang Tugas Kebebasan Menjalankan Kerja Jaminan Kerja Visual Verbal Ransangan Kerja Memberi reaksi terhadap gangguan pada murid Faedah Lain dan Insentif Waktu Kerja yang Fleksibel Peluang untuk Maju .

Kursus yang ditawarkan termasuk program ijazah dan pasca ijazah Kursus Peningkatan Profesionalisme untuk Guru-guru Sekolah Pendalaman.2.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME Kursus Dalam Perkhidmatan Pengenalan Kursus Pendek Kelolan Institut Pendidikan Guru Malaysia (KPKI) Menyediakan latihan kepada guruguru yang sedang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah. Jenis Kursus yang Ditawarkan Kursus Khas Pensarjanaan Pensyarah Program Pensiswazahan Guru Bahasa-bahasa Asing bagi Pegawai Perkhidmatan Lepas Diploma (PPLD) : Kursus yang sedang ditawarkan – Bahasa Perancis Program ini bermatlamat kepada peningkatan pengetahuan dan profesionalisme keguruan di kalangan guru seiring dengan perkembangan pendidikan global. .1. Program Pembangunan Jurulatih Malaysia (Malaysians’ Trainer Development Programme). Kursus Peningkatan Profesionalisme 14 minggu. Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) Satu Tahun.

Pelajar membahagikan dengan berkesan.Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pelaksanaan PJJ Definisi PJJ Kemudahan Infrastruktur KPM mempunyai infrastruktur di BPG. Memberi peluang kepada golongan yang telah bekerja meningkatkan pengetahuab dan kemahiran. 3. 2. perlu masa Perkembangan Komunikasi Melibatkan sistem pendidikan yang menekankan konsep pendidikan kendiri . 2. Memberi peluang kedua kepada pelajar. PPK Struktur Organisasi Bertanggungjawab menerbit dan menyebarkan bahanbahan Kursusu yang dikendalikan dari jarak jauh yang mengandungi proses pendidikan dan proses komunikasi Bentuk pelajaran yang merangkumi semua peringkat pengajian dengan memerhati dan memantau secara tidak langsung Struktur Pasukan Kerja Memberi autoriti dan tanggungjawab kepada individu Struktur Matrik Pasukan Kerja Rangkaian enam kumpulan yang disatukan untuk menghasilkan bahan Peluang Untuk Penyertaan Faktor penting yang dipertimbangkan dalam PJJ Penyertaan Penglibatan semua pihak dalam bidang pendidikan diperlukan Perkembangan PJJ Masa Depan PJJ Kemudahan Sokongan Antara kemudahan ialah perkhidmatan kaunseling kepada pelajar Sokongan Kerajaan Universiti menjadi tuan rumah dan bertindak sebagai pusat pentadbiran Kebaikkan PJJ 1. Pelajar perlu melakukan aktiviti secara kendiri . Interaksi minimum antara pensyarah dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. Meningkatkan bilangan rakyat yang berpengetahuan Kelemahan PJJ 1. 3.

1.5 Bebanan Tugas Bilangan waktu mengajar Pengkhususan mata pelajaran .3.3 PELAKSANAAN PENGAJARAN 1.2 Perancangan Kurikulum Inovasi Pentafsiran Kurikulum 1.4 Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan kelas biasa/ Pendididkan Khas Komitmen Guru Jawatankuasa dalam organisasi 1.3 Strategi Pelaksanaan Keberkesanan Kaedah Bahan Bantu Belajar 1.3 PELAKSANAAN PENGAJARAN 1.1 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kandungan Kemahiran Kemahiran Guru 1.3.3.3.3.

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Matematik 35 Kemahiran 22 Kemahiran .

Skop kajiannya banyak terbatas kepada pedagogi di dalam bilik darjah. 4. 4. 6. 2. Objektif utama ialah merapatkan jurang dalam peluang pendidikan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. bantuan dari segi kemudahan dan kewangan. Objektif ialah membetulkan kelemahan penguasaan kemahirankemahiran asas. Bantuan diberikan kepada semua murid daripada golongan bawahan di peringkat prasekoalah. 5. 6. Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran. 3. Rancangan pembelajaran untuk semua pelajaran mengikut perkembangan kognitif muridmurid. Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi. Skop kajiannya meliputi pedagogi dalam bilik darjah serta sosioekonomi dan politik di luar bilik darjah. 2. 5. Rancangan pembelajaran ditumpukan khas kepada penguasaan kemahirankemahiran asas membaca.PERBANDINGAN PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS DENGAN KELAS BIASA/PENDIDIKAN KHAS Pendidikan pemulihan 1. Program ini hanya meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. . sekolah rendah serta ibu bapa mereka. 3. Pendidikan imbuhan 1. Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. program ini juga meliputi program makanan. tanpa mengira golongan kaya atau miskin. menulis dan mengira. Bantuan diberikan kepada individu atau sekumpulan kecil murid sahaja di sekolah rendah dan sekolah menengah.

BEBANAN TUGAS Bebanan Tugas Jawatankuasa dalam Organisasi Bilangan Waktu Mengajar Setiausaha Program Pemulihan di Sekolah Guru Kokurikulum di sekolah Agihan waktu mengajar: 480 minit Bahasa Melayu 420 minit Matematik 120 minit waktu persediaan Faktor Selaras dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik Jadual waktu mestilah dipamerkan di Ruang Pengurusan dalam bilik darjah Pengkhususan Mata Pelajaran Catatan waktu panduan dan persediaan Bahasa Melayu Matematik Tentukan masa yang diperlukan mengikut keperluan berpandukan jadual waktu induk sekolah .

1 Pelabelan 1.ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN 1.2 Pengasingan Kesan kepada Implikasi terhadap murid murid Sokongan dan Implikasi terhadap ibu bapa kerjasama Masalah Implikasi terhadap guru dan sekolah pembelajaran sebagai satu kontinum .4 ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN 1.4.4.

PELABELAN Kopetensi murid tidak dapat dipertingkatkan Mengakibatkan murid berasa rendah diri dan kurang yakin dengan diri Implikasi Terhadap Murid Tingkah laku murid yang tidak diingini berlaku Pergaulan sosial murid terganggu Murid hilang semangat untuk belajar Hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah atau guru-guru akan terbatas. Implikasi Terhadap Guru dan sekolah Pemantauan akan sering berlaku di sekolah Menerima impak daripada ibu bapa murid . Ibu bapa akan menganggap anak-anak mereka tiada potensi dalam pelajaran Pelabelan Implikasi Terhadap Ibu bapa Ibu bapa akan terus membiarkan anak kerana berasa malu Perasaan rendah diri akan timbul dalam diri ibu bapa Hubungan komuniti guru dengan guru khas akan renggang.

.PENGASINGAN Murid akan berasa dirinya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk berjaya Menimbulkan perasaan kecewa kerana tidak memperoleh kelebihan seperti orang lain Kesan kepada murid Minat murid untuk belajar terus berkurangan Merasakan diri mereka tidak mempunyai peluang seperti orang lain. Masalah Pembelajaran sebagai Satu Kontinum Menggunakan prinsip pelaziman operan dan pengukuran sama ada berkesannya aliran peneguhan dinilai daripada hasil kesan rangsangan yang baru Pendekatan pembelajaran sosial ini menggunakan prinsip kesalingan dalam interaksi manusia dengan alam persekitarannya. Memberikan layanan yang sama kepada semua murid Memberi peneguhan yang berterusan kepada murid Pengasingan Sokongan dan kerjasama Keadaan kondusif kelas murid terus dipelihara Guru sentiasa bersama murid dan tunjukkan rasa empati terhadap mereka Secara mekanis. terapi perlakuan banyak menumpukan arahan dari kaunselor kepada kliennya.

ISU PENGURUSAN PROGRAM PK Model Hewett Model Montesori 1.1 Model Pengurusan Kelas PK Stesen Kiosk Model 1: 3 kumpulan berbeza 1.2 Model Pengajaran Kumpulan Model 2: Kumpulan berkemahiran hampir sama Pengajaran koperatif dan kolaboratif Definisi dan Kepentingan 1.5.5.5 ISU PENGURUSAN PROGRAM PK 1.3 Khidmat Guru Pendamping Kelayakan dan Kewibawaan Cara Pelaksanaan .5.

murid akan meneroka laman-laman sesawang yang tidak sesuai atau tidak berfaedah. membimbing. mengawal. dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik. and DVD. Kebaikan Model Kelemahan Model Penggunaan internet atau bahan interaktif yang lebih menarik dan boleh membina motivasi murid. Kepercayaan kepada khurafat / tahyul. atau keperluan membantu. Sekiranya tiada pengawasan daripada guru. Pengumpulan bahan maklumat dari pelbagai sumber. atau keperluan untuk menyiasat. Guru yang tidak mahir dalam penggunaan “online teaching” akan mengambil masa yang lama. atau keperluan untuk bertindak balas terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Menggalakkan murid mahir dalam penggunaan ICT. Menggalakkan murid membuat penerokaan dalam pencarian sumber maklumat .1. Hewett and Powers (2004) conceptualize online teaching as the formal and informal delivery of pedagogic content via electronic formats such as the Internet. CD-ROM. menganalisis.1 PENGURUSAN KELAS PK Model Hewett Tingkah laku murid dipengaruhi oleh : Keperluan dan kehendak untuk bertahan (survival) dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra.5. videotape. dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui. Perkhidmatan. Kepercayaan kepada sains.

Minda yang mudah menyerap Minda yang menyerap umpama sekeping span kering yang menyerap pemandangan. . rasa dan sentuhan rasa persekitaran. menghidu dan merasai sesuatu dengan lidah memegang.Model Montesori Pengenalan Prinsip-prinsip Konsep asas dalam kurikulum Teori utama Montessori ialah minda yang menyerap. Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh Didikan diri Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. mendengar. bunyibunyian.kanak. Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar Persekitaran yang tersedia Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat. bau-bauan. Bahan pembelajaran Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri Tempoh sensitif Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak. menyentuh. jangka masa peka dan proses normalisasi. Menghormati kanak-kanak dan hak mereka.

Reith dan Evertson (1988) – penyusunan stesen boleh membantu dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembelajaran dan mempromosikan mobility murid secara teratur. Kajian Rounds et al (1985) – ramai murid mengambil bahagian secara aktif dalam pelbagai aktiviti dalam stesen.Satu pendekatan alternatif yang digunakan dalam proses P&P bagi murid-murid bermasalah pembelajaran Pengenalan Bermula pada 2002 dengan projek printis di sekolah rendah Wilayah Persekutuan dan Selangor. kecerdasan. Ia boleh mengurangkan gangguan dan bising. Definisi 14 buah stesen disediakan berasaskan 4 bidang dalam kurikulum pemulihan khas. kemahiran. Jabatan Pendidikan Khas (2003) Bilik atau sudut dimana berlakunya proses P&P yang sistematik dengan sokongan BBM yang efektif Stesen Murid diberi peluang belajar melalui kaedah “hands on experience” dan belajar sambil bermain. kebolehan. minat dan pengetahuan serta pengetahuan sedia ada murid. memperbaiki kualiti interaksi sosial murid dan menambah peratusan masa penumpuan murid terhadap tugasan akademik . Pendekatan pembelajaran menekankan pembelajaran mengikut tahap keupayaan.

kecerdasan telah diaplikasikan dalam bentuk kiosk untuk membantu murid pemulihan. pengalaman dan persekitaran. Melalui konsep kepelbagaian. 1 kelas boleh membina 8 kiosk : Kecerdasan individu boleh dikembangkan melalui pendidikan. Proses P&P adalah lebih mudah apabila murid tersebut tercabar.Kiosk Pengenalan Definisi Pembinaan kiosk adalah berdasarkan teori Multiple Intelligence. Ruang / visual Matematik Interpersonal Bahasa Howard Gardner menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajaran lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu Kinestatik Alam sekitar Muzik Intrapersonal . Kecerdasan ini merangkumi pelbagai kebolehan. keupayaan dan bakat yang wujud dalam diri individu.

6 MODEL PENGAJARAN KUMPULAN Pengajaran Koperatif dan Kolaboratif Pengajaran Koperatif Pengajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. . Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Peranan guru sebagai fasilitator. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari Kagan (1998). dalam pembelajaran koperatif. Hasil secara individu. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Hasil secara kumpulan Satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mecapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur.1. aktiviti pembelajaran dikatakan wujud apabila struktur koperatif yang disesuaikan dengan isi kandungan Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan.

tingkah laku. Ia telah dilaksanakan sejak 1994 lagi. perkembangan sosial. Memperkemangkan kebolehan murid-murid dalam aspek akademik. Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah yang dihadapi oleh murid Definisi Guru kelas biasa memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu kanak-kanak mempelajari sesuatu Melatih murid memiliki kemampuan dan keupayaan yang tersendiri dan menggunakannya secara optimum Khidmat Guru Pendamping Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasantugasannya melalui perbincangan Peranan Guru Pendamping Menyusun aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas Menjalankan program yang berpusatkan murid (individu) Kepentingan Guru Pendamping Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KBSR. . psikomotor dan ketrampilan diri.6.1. komunikasi. termasuklah murid-murid yang telah diinklusifkan.3 KHIDMAT GURU PENDAMPING Guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses Pengajaran dan Pembelajaran bermanfaat dan sesuai untuk murid.

1 Tindakan Susulan Melaksana Pengajaran Membuat Penilaian Peranan Nazir 1.6 TINDAKAN SUSULAN. PENGAWASAN. PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI 1.6.6.7 PENGAWASAN.3 Komunikasi Halangan komunikasi sekolah dengan ibu bapa .6. PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI Merancang tindakan lanjut 1.1.2 Pengawasan dan Penyeliaan Peranan Jabatan Pelajaran Negeri Peranan Pengurusan Sekolah Halangan komunikasi guru pemulihan dan rakan guru 1.

guru mata pelajaran dan guru pemulihan khas Kerjasama antara guru kelas dan guru pemulihan khas Penyediaan Rancangan Pengajaran Menyediakan bahan bantu belajar Tindakan Susulan Melaksana Pengajaran Apa yang diketahui oleh murid sebelum pengajaran Apa yang perlu diketahui oleh murid selepas guru mengajar Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) Membuat Penilaian Indicator for Mastery in Arithmatic .Maklumat pencapaian mrid diserahkan kepada guru kelas Merancang Tindakan Lanjut Pemerhatian khusus dilakukan oleh guru darjah.

Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat negeri. Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru pemulihan. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan program pemulihan Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan . Memastikan guru pemulihn dilantik oleh pengarah Pelajaran Negeri. Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas dijalankan di sekolah masing-masing. Menjalankan pemantauan berkala di Program Pemulihan Khas.Peranan Nazir Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukkan guru asas seperti kelayakkan peruntukkan guru Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas ditubuh dan berfungsi sepenuhnya Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT)JPN Memastikan semua pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

Memastikan tahap kualiti dan dasar-dasar pendidikan dapat dilaksanakan di institusi pendidikan terutamanya di sekolah Menghasilkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) untuk membantu sekolah-sekolah dalam melaksanakan penarafan kendiri dan seterusnya melaksanakan penambahbaikan berterusan terhadap semua aspek pengurusan dan pencapaiannya Berperanan sebagai agensi penasihat dan pembimbing dalam memastikan pelbagai dasar pendidikan yang diperkenalkan dapat dilaksanakan dengan jayanya Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang supaya Standard Kualiti Pendidikan Negara sentiasa berada di tahap yang cemerlang Memberi penilaian terhadap kualiti pengurusan dan pentadbiran di samping aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran yang menjadi fokus utama sistem pendidikan Memantau dan penilaian tadbir urus di semua institusi pendidikan terutamanya di sekolah .

7.8 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID 1.7.7.2 Kompetensi Sosial Kesedaran Kendiri Kesedaran Sosial Pengurusan Kendiri Kemahiran Sosial Motivasi Kendiri 1.7 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID 1.1.1 Kompetensi Kendiri 1.3 Pembentukkan Sikap Membina Sikap Positif Murid Bimbingan Berterusan .

Keperluan Keselamatan : bagi menjamin kesejahteraan hidup Keperluan Kasih Sayang: hubungan dengan insan yang lain Keperluan Penghargaan Kendiri: manusia ingin dihormati. disanjungi dan kehendak status dalam hidup Keperluan Kesempurnaan Kendiri: usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri . Suatu stimulus atau 'peristiwa yang diakibatkan memperkuatkan kemungkinan respon itu berlaku lagi dipanggil peneguhan.KOMPETENSI KENDIRI Kompetensi Kendiri Motivasi Kendiri Motivasi kendiri adalah sebuah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain Teori Motivasi Intrinsik Teori Motivasi Ekstrinsik Teori Motivasi Keperluan Maslow Motivasi intrinsik ialah motivasi yang terbatin dan merupakan pengerak kepada perlakuan untuk kepentingan sendiri atau untuk memperolehi ganjaran bagi diri sendiri (Harter. 1982). Abraham Maslow (1943.1970) mengatakan bahawa pada dasarnya semua manusia memiliki keperluan asas yang dapat dijelaskan dalam bentuk piramid yang bermula daripada peringkat yang paling rendah sehingga yang paling tinggi Deci (1975). motivasi intrinsik boleh diterangkan sebagai suatu keadaan psikologi yang mendorong seseorang menganggap dirinya sebagai seorang yang berkebolahan dan dapat menentukan sesuatu dengan sendiri Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya Keperluan Fisiologi : keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. Motivasi ekstrinsik merujuk kepada konsep yang berkait dengan peneguhan – suatu proses apabila rangsangan atau peristiwa luar yang disebabkan oleh tindak balas itu meningkat.

mengenal pasti dan memenuhi keperluan individu Komunikasi Menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan Empati Sedar akan perasaan dan keperluan orang lain dan mengambil berat Kepimpinan Berinspirasi Memandu dan mendorong desakan visi Melayani Kepelbagaian Membina peluang-peluang melalui pelbagai ragam manusia .KOMPETENSI SOSIAL Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial bermaksud bagaimana seseorang individu itu dapat mengurus hubungannya dengan orang lain Kesedaran Sosial Kemahiran Sosial Membangun Individu Lain Kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatan Pengaruh Menggunakan pelbagai teknik untuk memujuk Kesedaran Organisasi Keupayaan membaca perubahan emosi selaras dengan perubahan semasa Pemangkin Perubahan Memulakan hala tuju baru serta mengurus dan memimpin perubahan Berorientasi Perkhidmatan Boleh menjangka.

8.1 Aspek ibu bapa 1.8.PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI 1.8 PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI 1.2 Peranan Komuniti Persepsi terhadap sekolah Persepsi terhadap murid kelas Sokongan dan kerjasama Penghargaan terhadap ibu bapa Peluang berinteraksi Kolaboratif Intervensi awal Kesedaran .

. kanakkanak yang sering mendapat sawan perlu diberikan ubat cegah sawan. Contohnya. kekuatan kekuatan dan kelemahan kelemahan kanak -kanak itu sendiri Sesuatu program yang diatur itu mempunyai objektif objektifnya yang tersendiri yang perlu difahami oleh ibu bapa Penilaian ke atas kanak kanak dari peringkat prasekolah awal adalah penting supaya program program intervensi awal dapat diaturkan Intervensi Awal Intervensi mungkin memerlukan rawatan ubat.Program -program intervensi juga perlu disesuaikan untuk setiap kanak -kanak menurut diagnosis .

2 Undangundang dan hak asasi manusia Undang-undang pelindungan Undang-undang keistimewaan Reformasi Pend.9.ISU SISTEM SOSIAL Polisi. Khas . perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiram 1.9.1 Pentadbiran Pendidikan Khas Kolaborasi dalam Pendidikan Khas Kajian-kajian tentang Pend. Khas 1.9 ISU SISTEM SOSIAL Peringkat undangundang 1.

penjaga dan ahli keluarga Satu kajian mendapati hampir separuh (45. Jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Pendidikan. Ibu bapa. tidak menjalankan tugas yang diberikan. guru pend khas. akan membolehkan kita merangka satu program yang lebih tersusun dan berterusan bagi membantu mereka secara lebih berkesan dalam pemilihan kerjaya. Khas Isu polisi: semua pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan polisi.6 peratus) guru yang bukan dari kursus pendidikan khas mengajar di program pendidikan khas masalah pembelajaran. Isu bantuan khas: pelajar yang tidak berkemampuan yang mengalami kecacatan fizikal tidak mendapat hak keistimewaan serta bantuan yang sepatutnya. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam kertas kerja mereka berkata 54. guru resos. Kakitangan sekolah seperti guru besar. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Aliza Alias dan Mohd Mokhtar Tahar dari Fakulti Pendidikan. Perancangan kurikulum dan bantuan khas Kolaborasi dalam Pendidikan Khas Kajian-kajian tentang Pend.4 peratus guru mempunyai pengkhususan pendidikan khas pula mendidik pelajar dalam aliran biasa.PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS Pentadbiran Pendidikan Khas Polisi. . Persatuan-persatuan dalam komuniti. Jabatan Kesihatan dan lain-lain Organisasi bukan kerajaan (NGO). pentadbir dan staf sokongan sekolah Melalui kajian ini. guru kelas. Isu perancangan kurikulum: bebanan kerja guru tidak dapat merancang proses p&p dengan berkesan.

Sailor.V (34) Penyokong pendidikan inklusif berpendapat penintegrasian pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa dalam satu kelas adalah lebih berfaedah untuk semua pelajar. 1995. Pekeliling KP (BS) 85025/PK/Jld. Pelajar kurang upaya yang diasingkan ditakrifkan sebagai ‘ berlainan’ dan ini akan menjejaskan harga diri dan semangat mereka (Laski.UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI MANUSIA Undang-undang dan hak asasi manusia Undang-undang pelindungan Undang-undang keistimewaan Reformasi Pendidikan Khas Pekeliling KP (BS) 8594/Jld.V (26) Menghapuskan. diskriminasi terhadap seorang atas sebab kurang upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup Amalan mengintegrasikan pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. Pelajar kurang upaya yang tidak teruk diintegrasikan dengan pelajar biasa atau normal. 1991). . Murid yang berada dalam kelas ini akan mengikut kurikulum biasa yang telah diubahsuai oleh pendidik. Mereka menegaskan bahawa mengasingkan pelajar kurang upaya dan menempatkan dalam kelas khas adalah tidak berkesan (Skrtic.V (29) Menggalakkan pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa orang kurang upaya diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh di kalangan masyarakat untuk membolehkan mereka hidup sebagai rakyat yang berhak di negara ini.II/32 Memastikan bahawa orang kurang upaya di Malaysia mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang seperti masyarakat lain Pendidikan Inklusif Pekeliling KP (BS) 8502/PK/Jld. Pekeliling KP (BS) 8594/5/PK/Jld. 1991). Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan mental yang teruk ditempatkan dalam institusi atau hospital khas. sejauh mana yang boleh.

Choong Lean Keow . Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Bhd. Dilayari pada 25 Mac 2011. Aug Huat Bin . http://www.uk/abstracts/papers_p/persaud_1. Noriati dan rakan. . Konsep dan Kaedah dengan Penekanan Pendidikan Inklusif .pdf.scribd.utm. (2009).html . Yahya Don . Program Pendidikan Pemulihan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Bhd. (2009). (1996).com/doc/49642904/KEPELBAGAIAN-KOMPETENSI-MURID.org.isec2000. (2009). Johor : Kementerian Pelajaran Malaysia. Siri Pendidikan Perguruan Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan .my/bookchapterdoc/FP/bookchapter_fp18.penerbit. Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. Siri Pendidikan Guru Murid dan Alam Belajar.RUJUKAN Ateh bin Salim . Dilayari pada 25 Mac 2011. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1998). http://www. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn. http://www. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

educ.pdf. http://eprints. Dilayari pada 30 Mac 2011. Dilayari pada 30 Mac 2011.moe.my/2231/1/5_7. http://www. Dilayari pada 30 Mac 2011.php/am/12146.oocities. http://edt5390.gov. http://edt5390. http://flowersofnation. http://eprints.pdf.my/index.htm.my/6034/1/aziziyah_personaliti.org/uitm_ot/menilai_kanak. Dilayari pada 25 Mac 2011. Dilayari pada 25 Mac 2011.my/~othman/modul7a. Dilayari pada 30 Mac 2011. Dilayari pada 30 Mac 2011.htm.usm. Dilayari pada 30 Mac 2011. http://www.org/files/2009/08/Pengajaran-Individu.my/index.utm. http://eprints.php?id=87.Dilayari pada 25 Mac 2011. TQ .upm.  DIHRAP NOTA INI DAPAT MEMBANTU PESERTA PGSR MEMBINA KKBI .my/10296/1/.edublogs.org/files/2009/09/kaedah-kumpulan.utm. http://www. Dilayari pada 25 Mac 2011.edublogs.pdf.edu.pdf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful