TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.

1 Sinopsis

Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar.

2.2  

Hasil Pembelajaran: Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

2.3     

Ringkasan kandungan Pengiraan dan Operasi Kaedah Pensil dan kertas Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya Pengiraan mental dan penganggaran Penggunaan bahan manipulatif

2.4

Mengajar Tambah dan Tolak

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan.

004 .1. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. Nombor. Kedua.4. Contoh 2. Akhirnya kita akan menggunakan ciri. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.1: Berkomunikasi Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2.ciri nombor bulat boleh digunakan untuk mengesahkan prosedur yang digunakan dalam algoritma tambah dan tolak. Terdapat perbezaan terjemahan tentang operasi tambah dan tolak nombor bulat dan sebahagian daripadanya membantu dalam membina algoritma tambah dan tolak KAJIAN KECIL 2. ratus. Langkah 2: Kumpul semula 10 puluh menjadikan 1 ratus: Langkah3: Kumpul semula 10 sa menjadikan 1 puluh: Jumlah ialah 613.278 2. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.Kefahaman Utama dalam Bahagian 2. rekod hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: .ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah.4. puluh dan sa.2 Membina Algoritma untuk Operasi Tambah Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas.langkah dalam algoritma untuk penambahan.4.Blok Asas Sepuluh sebagai asas untuk Algoritma Penambahan Contoh 2.ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.4.Blok Asas-Sepuluh untuk operasi tambah. Penyelesaian: Kaedah 1 Langkah 1: Kumpulkan blok dalam kumpulan mengikut nilai.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Ciri. ciri.1 Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.4.1 menunjukkan bagaimana blok asas sepuluh boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Menggunakan Model. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah.1: Menggunakan Model.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. Sebagai contoh.

+ 13 Tambah ratus. Bakinya 1 puluh: Langkah 3: Akhirnya. sa: 613 Dalam algoritma ini.1 menunjukkan soalan yang rutin juga boleh diselesikan menggunakan lebih dari satu cara. .4. Dalam kaedah 2. 1 puluh.1 algoritma itu dinamakan the standard algorithm di mana ia bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula. kumpulkan lagi mengikut kumpulan dan ini akan menjadi 6 ratus. Dapatan contoh 2. 500 Tambah puluh: 60 + 40 = 100. Jika nilai sa ialah 10 atau lebih daripada 10. Sekarang mari kita lihat dua cara penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 2. 100 Tambah sa: 9 + 4 = 13. Bakinya 3 sa: Langkah 2: Kumpulkan semua blok puluh dan kumpul semula10 puluh menjadi 1 ratus.3 Membina Algoritma untuk Penambahan menggunakan kaedah Kertas-dan-Pensil. dan 3 sa: Jumlahnya ialah 613 dan dicatat dalam bentuk persamaan 369 + 244 = 613 Latihan: Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. 369 + 244. contoh 2. hasiltambah separa akan direkodkan.4. contoh 2. Kita akan menggunakan soalan yang sama.4. Proses ini diteruskan ke nilai tempat yang lebih besar jika ada. puluh. Jika ada 10 puluh atau lebih.4. Dalam Kaedah 1. Expanded Algorithm untuk Penambahan Fikir dan Tulis 369 + 244 ___ Tambah ratus: 300 + 200 = 500. kumpulkan semula 10 puluh menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah kepada ratus.1.369 + 244 613 Kaedah 2: Langkah 1: Mulakan dengan mengumpulkan semua blok sa dan kemudian mengumpul semula 10 sa menjadi 1 puluh. 2. penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat.1 dikenali sebagai Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. kumpulkan semula 10 sa sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada puluh.4.

Penggunakan Model sebagai Asas Algoritma Penolakan.Contoh 2. Penggunaan blok asas untuk penambahan menunjukkan prosedur untuk mencari hasiltambah boleh dipelbagai. kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. Penyelesaian Kaedah 1: Tambahkan sa. 562 + 783 5 140 1200 1345 Kaedah 2: Pertama sekali tambahkan nilai sa. Mula-mul. 562 + 783 1345 2. Kemudian. tambah ratus dan kumpul semula menjadi 13 ratus iaitu 1 ribu 3 ratus.4 Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Demikian juga.2: Menggunakan Expanded dan Standard Algorithms Dalam Penambahan. Kita juga melihat bahawa proses yang digunakan untuk menggabung dan mengumpul semula blok asas-sepuluh berkait rapat dengan makna penambahan.4. Akhirnya. menggunakan blok asas-sepuluh untuk mencari hasiltolak menunjukkan wujudnya prosedur yang pelbagai.4 Membina Algoritma untuk Operasi Tolak 2. Contoh 2. Akhirnya.3: Model untuk Prosedur Penolakan 245 18 227 - Angka yang lebih besar dalam pengiraan penolakan diwakilkan dengan model blok asas sepuluh: Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. .4.langkah di bawah menggunakan blok asas sepuluh menunjukkan prosedur penolakan. Langkah.4. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Gunakan sama ada expanded algorithm atau standard algorithm untuk mencari hasiltambah. Kemudian cari jumlah hasiltambah separa. kemudian puluh dan akhirnya ratus dan tuliskan hasiltambah separanya.4. Kemudian tambah nilai puluh dan kumpul semula menjadi ratus.

4. Akhirnya. dikenali sebagai standard algorithm. meninggalkan 2 ratus dan 3 puluh: Kemudian tukarkan 1 puluh dengan 10 sa dan tolakkan 3 sa daripadanya memberi kita 2 ratus.3 untuk membina algoritma ini. Model yang digunakan ialah blok asassepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri.1 Pembangunan Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. 2. kita kumpul semula 1 ratus menjadi10 puluh dan lakukan penolakan. dan 7 sa: Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 2. Ini dinamakan expanded algorithm. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. Tolak 1 puluh dari 4 puluh menjadi 3 puluh: Sekarang kita hendak tolak 8 sa tetapi hanya ada 5 sa. Kaedah 2: Mulakan di nilai tempat ratus dan perhatikan tiada nilai ratus untuk ditolak. 2 puluh. 2. kita akan bina algoritma kertas-danpensil untuk pendaraban. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciriciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.5.5 Mengajar Pendaraban dan Pembahagian Dalam bahagian ini. Algoritma kedua. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. berdasarkan Kaedah 1 dalam Contoh 2. kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa.5 Membina Algoritma Penolakan Menggunakan Kaedah Kertas-Dan-Pensil Sekarang kita lihat dua algoritma penolakan menggunakan kaedah kertas dan pensil. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh: Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak.4.4. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya. Gunakan soalan penolakan yang dimodelkan dalam Contoh 2. iaitu daripada kanan ke kiri.maka hasiltolaknya ialah 227. Algoritma pertama adalah berdasarkan Kaedah 2. penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasiltolak. Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak. dan ini direkodkan. Mulakan penolakkan dengan sa dan teruskan menolak dengan mengumpul semula. Ia dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu.Penyelesaian Kaedah 1: Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8.3. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. . Dalam expanded algorithm. Tolak dahulu 5 sa. di mana penolakan dilakukan dari nilai di sebelah kiri.

Dalam algoritma ini. Akhirnya.4. Dalam hal ini.4. Di sini hasildarab separa memainkan peranan penting.4. 345 X 6 2070 .5 memberi penerangan yang lanjut mengenai kedua-dua algoritma.Membina Algoritma untuk Pendaraban Menggunakan Kaedah Kertas-dan-Pensil.4. Darab puluh dengan 6.4 Algoritma yang kedua. melibatkan hanya dua hasildarab separa. faktor pertama didarabkan dengan digit sa faktor kedua dan nombor dikumpulkan semula untuk membentuk hasildarab separa pertama. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. Sekarang kita gunakan pengiraan melibatkan pendaraban yang dimodelkan dalam contoh 2. kemudian darabkan puluh dan ratus pula. Jumlahkan semua hasil darab separa dan seterusnya mendapat jawapan 345 X 6 30 240 1800 2070 Pemikiran Makenzie : Mula-mula darab sa dengan 6 dan kumpul semula.5: Menggunakan Expanded and Standard Algorithms Untuk Pendaraban Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Penyelesaian Pemikiran Caleb: Mula-mula darab sa dengan 6. Kemudian faktor pertama didarabkan dengan digit puluh faktor kedua.4 untuk menyemak dua algoritma kertas dan pensil untuk pendaraban. Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. dan tambahkan puluh yang lebih dan kumpul semula. Contoh 2. darab ratus dengan 6 sa dan tambahkan ratus yang lebih dan mendapat jawapan. yang dikenali sebagai standard algorithm. Contoh 2. Contoh 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful