TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.

1 Sinopsis

Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar.

2.2  

Hasil Pembelajaran: Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

2.3     

Ringkasan kandungan Pengiraan dan Operasi Kaedah Pensil dan kertas Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya Pengiraan mental dan penganggaran Penggunaan bahan manipulatif

2.4

Mengajar Tambah dan Tolak

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan.

ratus. Nombor.1 menunjukkan bagaimana blok asas sepuluh boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. rekod hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: .4.1. Penyelesaian: Kaedah 1 Langkah 1: Kumpulkan blok dalam kumpulan mengikut nilai.1 Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.4. Langkah 2: Kumpul semula 10 puluh menjadikan 1 ratus: Langkah3: Kumpul semula 10 sa menjadikan 1 puluh: Jumlah ialah 613.ciri nombor bulat boleh digunakan untuk mengesahkan prosedur yang digunakan dalam algoritma tambah dan tolak.1: Menggunakan Model.4.2 Membina Algoritma untuk Operasi Tambah Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas. puluh dan sa. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.Kefahaman Utama dalam Bahagian 2. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. Contoh 2.Blok Asas-Sepuluh untuk operasi tambah.ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah. Ciri.Blok Asas Sepuluh sebagai asas untuk Algoritma Penambahan Contoh 2. Kedua.4.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah. Sebagai contoh. Terdapat perbezaan terjemahan tentang operasi tambah dan tolak nombor bulat dan sebahagian daripadanya membantu dalam membina algoritma tambah dan tolak KAJIAN KECIL 2.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. ciri. Menggunakan Model.278 2. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.1: Berkomunikasi Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.4.004 .langkah dalam algoritma untuk penambahan.

Bakinya 3 sa: Langkah 2: Kumpulkan semua blok puluh dan kumpul semula10 puluh menjadi 1 ratus. Dapatan contoh 2.4. Jika nilai sa ialah 10 atau lebih daripada 10.3 Membina Algoritma untuk Penambahan menggunakan kaedah Kertas-dan-Pensil. 500 Tambah puluh: 60 + 40 = 100. contoh 2.4.4.1 menunjukkan soalan yang rutin juga boleh diselesikan menggunakan lebih dari satu cara.1. Dalam kaedah 2. Proses ini diteruskan ke nilai tempat yang lebih besar jika ada. + 13 Tambah ratus. 1 puluh. Bakinya 1 puluh: Langkah 3: Akhirnya. kumpulkan semula 10 sa sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada puluh. puluh. 2. penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat.1 algoritma itu dinamakan the standard algorithm di mana ia bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula. . Dalam Kaedah 1.1 dikenali sebagai Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Sekarang mari kita lihat dua cara penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 2. dan 3 sa: Jumlahnya ialah 613 dan dicatat dalam bentuk persamaan 369 + 244 = 613 Latihan: Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. contoh 2. 100 Tambah sa: 9 + 4 = 13.369 + 244 613 Kaedah 2: Langkah 1: Mulakan dengan mengumpulkan semua blok sa dan kemudian mengumpul semula 10 sa menjadi 1 puluh.4. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan.4. Expanded Algorithm untuk Penambahan Fikir dan Tulis 369 + 244 ___ Tambah ratus: 300 + 200 = 500. kumpulkan lagi mengikut kumpulan dan ini akan menjadi 6 ratus. Kita akan menggunakan soalan yang sama. kumpulkan semula 10 puluh menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah kepada ratus. Jika ada 10 puluh atau lebih. hasiltambah separa akan direkodkan. 369 + 244. sa: 613 Dalam algoritma ini.

Penggunakan Model sebagai Asas Algoritma Penolakan.Contoh 2. menggunakan blok asas-sepuluh untuk mencari hasiltolak menunjukkan wujudnya prosedur yang pelbagai.4 Membina Algoritma untuk Operasi Tolak 2. Kemudian cari jumlah hasiltambah separa. . tambah ratus dan kumpul semula menjadi 13 ratus iaitu 1 ribu 3 ratus. Penyelesaian Kaedah 1: Tambahkan sa. Contoh 2.4 Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.4. Akhirnya.4. Kemudian. Gunakan sama ada expanded algorithm atau standard algorithm untuk mencari hasiltambah. Mula-mul.3: Model untuk Prosedur Penolakan 245 18 227 - Angka yang lebih besar dalam pengiraan penolakan diwakilkan dengan model blok asas sepuluh: Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut.2: Menggunakan Expanded dan Standard Algorithms Dalam Penambahan. Kita juga melihat bahawa proses yang digunakan untuk menggabung dan mengumpul semula blok asas-sepuluh berkait rapat dengan makna penambahan. kemudian puluh dan akhirnya ratus dan tuliskan hasiltambah separanya. Langkah.langkah di bawah menggunakan blok asas sepuluh menunjukkan prosedur penolakan.4. Penggunaan blok asas untuk penambahan menunjukkan prosedur untuk mencari hasiltambah boleh dipelbagai. Akhirnya. Kemudian tambah nilai puluh dan kumpul semula menjadi ratus. 562 + 783 1345 2. 562 + 783 5 140 1200 1345 Kaedah 2: Pertama sekali tambahkan nilai sa. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak.4. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Demikian juga.

Tolak dahulu 5 sa. dan ini direkodkan. dan 7 sa: Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 2. Tolak 1 puluh dari 4 puluh menjadi 3 puluh: Sekarang kita hendak tolak 8 sa tetapi hanya ada 5 sa. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri. meninggalkan 2 ratus dan 3 puluh: Kemudian tukarkan 1 puluh dengan 10 sa dan tolakkan 3 sa daripadanya memberi kita 2 ratus. 2.5 Mengajar Pendaraban dan Pembahagian Dalam bahagian ini. Akhirnya. Ia dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan.4.3. Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak.4. berdasarkan Kaedah 1 dalam Contoh 2. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh: Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak. iaitu daripada kanan ke kiri.maka hasiltolaknya ialah 227. Ini dinamakan expanded algorithm. kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa. Model yang digunakan ialah blok asassepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. Algoritma pertama adalah berdasarkan Kaedah 2. Mulakan penolakkan dengan sa dan teruskan menolak dengan mengumpul semula.1 Pembangunan Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciriciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. di mana penolakan dilakukan dari nilai di sebelah kiri. kita akan bina algoritma kertas-danpensil untuk pendaraban. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. kita kumpul semula 1 ratus menjadi10 puluh dan lakukan penolakan.5.3 untuk membina algoritma ini.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. . Dalam expanded algorithm. Algoritma kedua.4. penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasiltolak. 2 puluh.Penyelesaian Kaedah 1: Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8.5 Membina Algoritma Penolakan Menggunakan Kaedah Kertas-Dan-Pensil Sekarang kita lihat dua algoritma penolakan menggunakan kaedah kertas dan pensil. Kaedah 2: Mulakan di nilai tempat ratus dan perhatikan tiada nilai ratus untuk ditolak. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. Gunakan soalan penolakan yang dimodelkan dalam Contoh 2. 2. dikenali sebagai standard algorithm.

dan tambahkan puluh yang lebih dan kumpul semula. Sekarang kita gunakan pengiraan melibatkan pendaraban yang dimodelkan dalam contoh 2. Contoh 2. Dalam algoritma ini. Jumlahkan semua hasil darab separa dan seterusnya mendapat jawapan 345 X 6 30 240 1800 2070 Pemikiran Makenzie : Mula-mula darab sa dengan 6 dan kumpul semula. Contoh 2.4.Membina Algoritma untuk Pendaraban Menggunakan Kaedah Kertas-dan-Pensil. melibatkan hanya dua hasildarab separa. Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa.5 memberi penerangan yang lanjut mengenai kedua-dua algoritma. kemudian darabkan puluh dan ratus pula. Di sini hasildarab separa memainkan peranan penting. 345 X 6 2070 .4 untuk menyemak dua algoritma kertas dan pensil untuk pendaraban.4. Akhirnya. Darab puluh dengan 6. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm.4.4 Algoritma yang kedua.4. faktor pertama didarabkan dengan digit sa faktor kedua dan nombor dikumpulkan semula untuk membentuk hasildarab separa pertama. Contoh 2.5: Menggunakan Expanded and Standard Algorithms Untuk Pendaraban Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Penyelesaian Pemikiran Caleb: Mula-mula darab sa dengan 6. Kemudian faktor pertama didarabkan dengan digit puluh faktor kedua. darab ratus dengan 6 sa dan tambahkan ratus yang lebih dan mendapat jawapan. Dalam hal ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful