Trigonometri

Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
1
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
2
TRIGONOMETRI
A. Rumus Trigonometri untuk Jumlah Dua Sudut dan Selisih Dua Sudut.
Untuk mempelajari rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut,
kita ulang kembali tentang hubungan antara koordinat cartesius titik P(x, y) dengan
koordinat kutub titik P(r.coso, r.sino) sebagai berikut :
Y
P(x , y) = P(r.coso, r.sino)
r y
o X
O x
Gambar 1
1. Rumus-rumus untuk cos (a + b) dan cos (a – b)
------- (1)
------- (2)
Bukti :
Perhatikan gambar 2 di bawah ini :
Y
C(cos (a+b), sin(a+b))
B(cos a, sin a)
b
a A(1, 0) X
O -b
D(cos b, -sin b)
Gambar 2
Pada gambar 2 di atas jari-jari lingkaran adalah 1 satuan. Sehingga koordinat titik A
adalah (1,0). Apabila ZAOB = a, ZBOC = b, ZAOD = -b, maka ZAOC = (a + b)
cos (a + b) = cos a. cos b – sin a. sin b
cos (a - b) = cos a. cos b + sin a. sin b
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
3
Dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik P(x
1
, y
1
) dan titik Q(x
2
, y
2
) adalah
PQ
2
= (x
2
– x
1
)
2
+ (y
2
– y
1
)
2
dan rumus cos
2
o + sin
2
o = 1, maka
| | | | | | | |
| | | | | |
b a b a b a
b a a b a
b a b a b a
b a b a b b b a b a b a b a
b b a a b b a a b a b a b a
b a b a b a b a
BD AC
sin . sin cos . (cos 2 ) cos( . 2
) sin . sin cos . (cos 2 2 ) cos( 2 2
sin . sin . 2 cos . cos . 2 1 1 1 ) cos( . 2 1
sin . sin . 2 cos . cos . 2 sin cos ) sin cos 1 ) cos( . 2 ) ( sin ) ( cos
sin sin . sin . 2 sin cos cos . cos . 2 cos ) ( sin 1 ) cos( . 2 ) ( cos
sin sin cos cos 0 ) sin( 1 ) cos(
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
2 2
÷ = +
÷ ÷ = + ÷
+ ÷ + = + + ÷
+ ÷ + + + = + + ÷ + + +
+ + + + ÷ = + + + + ÷ +
+ + ÷ = ÷ + + ÷ +
=
----- rumus (1) terbukti
Karena cos(a – b) = cos [a + (-b)], maka
cos (a – b) = cos [a + (-b)]
cos (a – b) = cos a.cos (-b) – sin a. sin (-b)
cos (a – b) = cos a.cos b + sin a.sin b
---- rumus (2) terbukti
Contoh 1:
Tentukan nilai dari cos 75
o
!
Penyelesaian :
cos 75
o
= cos (45
o
+ 30
o
)
= cos 45
o
.cos 30
o
– sin 45
o
.sin 30
o

) 2 6 (
4
1
2
4
1
6
4
1
2
1
. 2
2
1
3
2
1
. 2
2
1
÷ =
÷ =
÷ =
Contoh 2:
Diketahui cos A =
5
4
dan cos B =
25
7
. Jika sudut A dan B sudut lancip, tentukanlah
nilai dari :
a. cos (A + B) b. cos (A – B)
Penyelesaian :
cos(a + b) = cos a.cos b – sin a.sin b
cos(a - b) = cos a.cos b + sin a.sin b
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
4
5
3
sin
,
5
3
sin
25
9
sin
25
16
1 sin
5
4
1 sin
cos 1 sin
1 sin cos
2
2
2
2
2
2 2
2 2
=
± =
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
= +
A maka
lancip sudut A Karena
A
A
A
A
A A
A A

25
24
sin
25
24
sin
625
576
sin
625
49
1 sin
25
7
1 sin
cos 1 sin
1 sin cos
2
2
2
2
2 2
2 2
=
± =
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
= +
B maka
lancip sudut B Karena
B
B
B
B
B B
B B
a. cos (A + B) = cos A.cos B – sin A.sin B

125
44
125
72
125
28
25
24
5
3
25
7
5
4
÷ =
÷ =
× ÷ × =
b. cos(A – B) = cos A.cos B + sin A.sin B

5
4
125
100
125
72
125
28
25
24
5
3
25
7
5
4
=
=
+ =
× + × =
2. Rumus-rumus untuk sin (a + b) dan sin (a – b)
------- (3)
------- (4)
Bukti :
Kita ingat bahwa : sin o = cos(
2
1
t - o) dan cos o = sin(
2
1
t - o), sehingga :
sin (a + b) = sin a. cos b + cos a. sin b
sin (a - b) = sin a. cos b - cos a. sin b
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
5
sin (a + b) = cos[
2
1
t - (a+b)]
= cos (
2
1
t - a – b)
= cos [(
2
1
t - a) – b]
= cos (
2
1
t - a).cos b + sin(
2
1
t - a).sin b
= sin a.cos b + cos a.sin b
----- rumus (3) terbukti
Karena sin (a – b) = sin [a + (-b)], maka
sin (a – b) = sin [a + (-b)]
= sin a.cos (-b) + cos a.sin(-b)
= sin a.cos b – cos a.sin b
------ rumus (4) terbukti
Contoh 3:
Tentukanlah nilai dari sin 15
o
!
Penyelesaian :
sin 15
o
= sin (45
o
– 30
o
)
= sin 45
o
.cos 30
o
– cos 45
o
.sin 30
o

( ) 2 6
4
1
2
4
1
6
4
1
2
1
. 2
2
1
3
2
1
. 2
2
1
÷ =
÷ =
÷ =
Contoh 4:
Diketahui sin A =
5
3
dan sin B =
13
12
. Jika sudut A di kuadran I dan sudut B di
kuadran II, tentukanlah nilai dari :
a. sin (A + B) b. Sin (A – B)
Penyelesaian :
sin (a + b) = sin a. cos b + cos a. sin b
sin (a - b) = sin a. cos b - cos a. sin b
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
6
5
4
cos
,
5
4
cos
25
16
cos
25
9
1 cos
5
3
1 cos
sin 1 cos
1 sin cos
2
2
2
2
2 2
2 2
=
± =
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
= +
A maka
I dikuadran sudut A Karena
A
A
A
A
A A
A A

13
5
cos
13
5
cos
169
25
cos
169
144
1 cos
13
12
1 cos
sin 1 cos
1 sin cos
2
2
2
2
2 2
2 2
÷ =
± =
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
= +
B maka
II dikuadran sudut B Karena
B
B
B
B
B B
B B
a. sin (A + B) = sin A.cos B + cos A.sin B

65
33
65
48
65
15
13
12
5
4
13
5
5
3
=
+ ÷ =
× +
|
.
|

\
|
÷ × =
b. sin(A – B) = sin A.cos B - cos A.sin B

65
63
65
48
65
15
13
12
5
4
13
5
5
3
÷ =
÷ ÷ =
× ÷
|
.
|

\
|
÷ × =
3. Rumus-rumus untuk tan (a + b) dan tan (a - b).

b a
b a
b a
tan . tan 1
tan tan
) tan(
÷
+
= + --------- (5)

b a
b a
b a
tan . tan 1
tan tan
) tan(
+
÷
= ÷ ---------- (6)
Bukti :
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
7

b a
b a
b a
b
b
a
a
b
b
a
a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a b a
b a b a
b a
b a
b a
b a
tan . tan 1
tan tan
) tan(
cos
sin
.
cos
sin
1
cos
sin
cos
sin
) tan(
cos . cos
sin . sin
cos . cos
cos . cos
cos . cos
sin . cos
cos . cos
cos . sin
) tan(
sin . sin cos . cos
sin . cos cos . sin
) tan(
) cos(
) sin(
) tan(
÷
+
= +
÷
+
= +
÷
+
= +
÷
+
= +
+
+
= +
Jadi
b a
b a
b a
tan . tan 1
tan tan
) tan(
÷
+
= + ----- rumus (5) terbukti.

b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
b a
maka b a b a Karena
tan . tan 1
tan tan
) tan(
) tan .( tan 1
tan tan
) tan(
) tan( . tan 1
) tan( tan
) tan(
: )], ( tan[ ) tan(
+
÷
= ÷
÷ ÷
÷
= ÷
÷ ÷
÷ +
= ÷
÷ + = ÷

Jadi
b a
b a
b a
tan . tan 1
tan tan
) tan(
+
÷
= ÷ ------ rumus(6) terbukti
Contoh 5:
Buktikan bahwa tan 15
o
= 2 - 3 !
Bukti :
tan 15
o
= tan(45
o
– 30
o
)

3
3
1
. 1 1
3
3
1
1
30 tan . 45 tan 1
30 tan 45 tan
+
÷
=
+
÷
=
o o
o o
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
8

3 2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
4
3
1
1
3
1
3
3
2
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
÷ =
×
÷
=
÷
+ ÷
=
÷
÷
×
+
÷
=
(terbukti)
Contoh 6:
Diketahui tan A =
2
1
dan tan B =
3
1
, tentukanlah nilai dari :
a. tan (A + B) b. tan (A - B)
Penyelesaian:
a. tan (A + B) =
B A
B A
tan . tan 1
tan tan
÷
+
b. tan (A – B) =
B A
B A
tan . tan 1
tan tan
+
÷

1
6
5
6
5
6
1
1
6
5
3
1
2
1
1
3
1
2
1
=
=
÷
=
× ÷
+
=

7
1
6
7
6
1
6
1
1
6
1
3
1
2
1
1
3
1
2
1
=
=
+
=
× +
÷
=
B. Rumus-rumus untuk Sudut Rangkap.
1. sin 2a = sin (a + a) = sin a.cos a + cos a. sin a = 2.sin a.cos a
--------- (7) Jadi sin 2a = 2.sin a.cos a
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
9
2. cos 2a = cos (a + a) = cos a.cos a – sin a.sin a = cos
2
a – sin
2
a
-------- (8)
Dengan memperhatikan cos
2
a = 1 – sin
2
a, maka rumus (8) menjadi :
cos 2a = cos
2
a – sin
2
a = (1 – sin
2
a) – sin
2
a = 1 – 2.sin
2
a
-------- (9)
Demikian juga memperhatikan sin
2
a = 1 – cos
2
a, maka rumus (8) menjadi :
cos 2a = cos
2
a – sin
2
a = cos
2
a – (1 – cos
2
a) = cos
2
a – 1 + cos
2
a
= 2.cos
2
a - 1
--------- (10)
3. tan 2a = tan (a + a) =
a
a
a a
a a
2
tan 1
tan 2
tan . tan 1
tan tan
÷
=
÷
+
a
a
2
tan 1
tan 2
2 tan
÷
= ------------- (11)
Contoh 7:
Diketahui sin A =
5
3
dengan sudut A di kuadran II.
Tentukanlah nilai dari sin 2A, cos 2A dan tan 2A !
Penyelesaian :
Jadi cos 2a = cos
2
a – sin
2
a
Jadi cos 2a = 1 – 2.sin
2
a
Jadi cos 2a = 2.cos
2
a – 1
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
10
4
3
5
4
5
3
cos
sin
tan
5
4
cos
,
5
4
cos
25
16
25
9
1 cos
5
3
1 cos
sin 1 cos
1 sin cos
2
2
2
2 2
2 2
÷ =
÷
= =
÷ =
± =
= ÷ =
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
= +
A
A
A
A maka
II dikuadran sudut A Karena
A
A
A
A A
A A
7
24
2 tan
16
9
1
2
3
4
3
1
4
3
2
tan 1
tan 2
2 tan
25
7
25
9
25
16
5
3
5
4
2 cos
sin cos 2 cos
25
24
5
4
5
3
2 2 sin
cos . sin . 2 2 sin
2 2
2 2
2 2
÷ =
÷
÷
=
|
.
|

\
|
÷ ÷
|
.
|

\
|
÷
=
÷
=
= ÷ =
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
÷ =
÷ =
÷ =
|
.
|

\
|
÷ × × =
=
A
A
A
A
A
A A A
A
A A A
Contoh 8:
Buktikan bahwa sin 3A = 3.sin A – 4.sin
3
A !
Bukti :
sin 3A = sin ( 2A + A)
= sin 2A.cos A + cos 2A.sin A
= (2sin A.cos A)cos A + (1- 2.sin
2
A).sin A
= 2.sin A.cos
2
A + sin A – 2.sin
3
A
= 2.sin A(1 – sin
2
A) + sin A – 2.sin
3
A
= 2.sin A – 2.sin
3
A + sin A – 2.sin
3
A
= 3.sin A – 4.sin
3
A ----- (terbukti)
C. Rumus-rumus Perkain Sinus dan Cosinus.
1. | | ) cos( ) cos(
2
1
cos . cos ) cos( ) cos( cos . cos 2 b a b a b a atau b a b a b a ÷ + + = ÷ + + = --(12)
2. | | ) cos( ) cos(
2
1
sin . sin )] cos( ) [cos( sin . sin 2 b a b a b a atau b a b a b a ÷ ÷ + ÷ = ÷ ÷ + ÷ = --(13)
3. | | ) sin( ) sin(
2
1
cos . sin ) sin( ) sin( cos . sin 2 b a b a b a atau b a b a b a ÷ + + = ÷ + + = --(14)
4. | | ) sin( ) sin(
2
1
sin . cos ) sin( ) sin( sin . cos 2 b a b a b a atau b a b a b a ÷ ÷ + = ÷ ÷ + = --(15)
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
11
Bukti
1. cos (a+b) = cos a.cos b – sin a.sin b
cos (a-b) = cos a.cos b + sin a.sin b
_____________________________ +
cos (a+b) + cos (a–b) = 2.cos a.cos b
¬cos a.cos b =
2
1
[cos (a+b) + cos (a-b)] -------- rumus (12) terbukti
2. cos (a+b) = cos a.cos b – sin a.sin b
cos (a-b) = cos a.cos b + sin a.sin b
_____________________________ -
cos (a+b) - cos (a–b) = -2.sin a.sin b
¬sin a.sin b = -
2
1
[cos (a+b) - cos (a-b)] -------- rumus (13) terbukti
3. sin (a+b) = sin a.cos b + cos a.sin b
sin (a-b) = sin a.cos b - cos a.sin b
_____________________________ +
sin (a+b) + sin (a–b) = 2.sin a.cos b
¬sin a.cos b =
2
1
[sin (a+b) + sin (a-b)] -------- rumus (14) terbukti
4. sin (a+b) = sin a.cos b + cos a.sin b
sin (a-b) = sin a.cos b - cos a.sin b
_____________________________ -
sin (a+b) - sin (a–b) = 2.cos a.sin b
¬cos a.sin b =
2
1
[sin (a+b) - sin (a-b)] -------- rumus (15) terbukti
Contoh 9 :
Nyatakan bentuk berikut ini ke dalam jumlah atau selisih cosinus dan sederhanakan
jika mungkin .
a. 2.cos 55
o
.cos 5
o
b. 2.sin 40
o
.sin 10
o
Penyelesaian :
a. Gunakan rumus (12) yaitu : 2.cos a.cos b = cos(a+b) + cos(a-b)
2.cos 55
o
.cos 5
o
= cos(55
o
+5
o
) + cos(55
o
-5
o
)
= cos 60
o
+ cos 50
o
=
2
1
+ cos 50
o
b. Gunakan rumus (13) yaitu : 2.sin a.sin b = -[cos (a+b) – cos(a-b)]
2.sin 40
o
.sin 10
o
= -[cos (40
o
+10
o
) - cos (40
o
-10
o
)]
= -[cos 50
o
- cos 30
o
]
= -[cos 50
o
- 3
2
1
]
= -cos 50
o
+ 3
2
1
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
12
Contoh 10:
Nyatakan bentuk berikut ini ke dalam jumlah atau selisih sinus dan sederhanakanlah
jika mungkin :
a. 2.sin 80
o
.cos 10
o
b. sin 15
o
.cos 35
o
Penyelesaian :
a. Gunakan rumus (14) yaitu : 2.sin a.cos b = sin (a+b) + sin (a-b)
2.sin 80
o
.cos 10
o
= sin (80
o
+10
o
) + sin (80
o
-10
o
)
= sin 90
o
+ sin 70
o
= 1 + sin 70
o
b. Gunakan rumus (14) yaitu : sin a .cos b =
2
1
[sin (a+b) + sin (a-b)]
Sin 15
o
.cos 35
o
=
2
1
[sin (15
o
+35
o
) + sin (15
o
-35
o
)]
=
2
1
[sin 50
o
+ sin -20]
=
2
1
[sin 50
o
- sin 20
o
]
=
2
1
sin 50
o
-
2
1
sin 20
o
Contoh 11 :
Buktikanlah bahwa 2.sin (x+45
o
).cos(x-45
o
) = 1 + sin 2x !
Penyelesaian :
2.sin (x+45
o
).cos(x-45
o
) = sin[(x+45
o
)+(x-45
o
)] + sin[(x+45
o
)-(x-45
o
)]
= sin 2x + sin 90
o
= sin 2x + 1
= 1 + sin 2 x (terbukti)
Contoh 12 :
Buktikanlah bahwa 2.cos 35
o
.cos 15
o
– 2.sin 55
o
.cos 15
o
= 0 !
Penyelesaian :
2.cos 35
o
.cos 15
o
– 2.sin 55
o
.cos 15
o
= [cos (35
o
+15
o
) + cos (35
o
-15
o
)] – [sin (55
o
+15
o
) + sin (55
o
-15
o
)]
= [cos 50
o
+ cos 20
o
] – [ sin 70
o
+ sin 40
o
]
= sin 40
0
+ sin 70
o
– sin 70
o
– sin 40
o
= 0 (terbukti)
D. Rumus-rumus Penjumlahan dan Pengurangan Sinus dan Cosinus.
Perhatikanlah rumus-rumus berikut ini :
cos (a+b) + cos (a-b) = 2.cos a.cos b
-[cos (a+b) – cos (a-b)] = 2.sin a.sin b
sin (a+b) + sin (a-b) = 2.sin a.cos b
sin (a+b) – sin (a-b) = 2.cos a.sin b
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
13
Jika a+b = p dan a-b = q, maka :
p + q = (a+b) + (a-b) = 2a atau a =
2
1
(p+q)
p – q = (a+b) – (a-b) = 2b atau b =
2
1
(p-q)
Sehingga rumus-rumus di atas menjadi :
) (
2
1
cos ). (
2
1
cos . 2 cos cos q p q p q p ÷ + = + -------- (16)
) (
2
1
sin ). (
2
1
sin . 2 cos cos q p q p q p ÷ + ÷ = ÷ -------- (17)

) (
2
1
cos ). (
2
1
sin . 2 sin sin q p q p q p ÷ + = + ------- (18)
) (
2
1
sin ). (
2
1
cos . 2 sin sin q p q p q p ÷ + = ÷ -------- (19)
Contoh 13 :
Nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam perkalian dan kemudian sederhanakan jika
mungkin :
a. cos 22
o
+ cos 8
o
c. sin 64
o
+ sin 26
o
b. cos 50
o
– cos 10
o
d. sin 3x
o
– sin x
o
Penyelesaian :
a. cos 22
o
+ cos 80
o
= 2.cos
2
1
(22
o
+8
o
).cos
2
1
(22
o
-8
o
)
= 2.cos 15
o
.cos 7
o
b. cos 50
o
– cos 10
o
= - sin
2
1
(50
o
+10
o
).sin
2
1
(50
o
-10
o
)
= -2.sin 30
o
.sin 20
o
= -2.
2
1
.sin 20
o
= - sin 20
o
c. sin 64
o
+ sin 26
o
= 2.sin
2
1
(64
o
+26
o
).cos
2
1
(64
o
-26
o
)
= 2.sin 45
o
.cos 19
o
= 2. 2
2
1
.sin 19
o
= 2 sin 19
o
d. sin 3x
o
– sin x
o
= 2.cos
2
1
(3x
o
+x
o
).sin
2
1
(3x
o
-x
o
)
= 2.cos 2x
o
.sin x
o
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
14
E. Grafik Fungsi Trigonometri.
1. Grafik fungsi y = sin x
o
Untuk menggambar grafik fungsi y = sin x
o
dapat dilakukan dengan membuat
daftar nilai fungsi seperti berikut ini :
x 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 360
sin x 0,00 0,50 0,71 0,87 1,00 0,87 0,71 0,50 0,00 -0,50 -0,71 -0,87 -1,00 -0,86 -0,71 -0,50 0,00
Grafik fungsi y = sin x
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
0 50 100 150 200 250 300 350 400
x
y

=

s
i
n

x
sin x
2. Grafik fungsi y = cos x
o
Untuk menggambar grafik fungsi y = cos x
o
dapat dilakukan dengan membuat
daftar nilai fungsi seperti berikut ini :

Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
15

x 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 360
cos x 1,00 0,87 0,71 0,50 0,00 -0,50 -0,71 -0,87 -1,00 -0,87 -0,71 -0,50 0,00 0,50 0,71 0,87 1,00
Grafik fungsi y = cos x
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
0 50 100 150 200 250 300 350 400
x
y

=

c
o
s

x
cos x
3. Grafik fungsi y = tan x
o
Untuk menggambar grafik fungsi y = tan x
o
dapat dilakukan dengan membuat
daftar nilai fungsi seperti berikut ini :

Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
16

x 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 360
tan x 0,00 0,58 1,00 1,73 -1,73 -1,00 -0,58 0,00 0,58 1,00 1,74 -1,72 -1,00 -0,57 0,00
Grafik fungsi y = tanx
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0 50 100 150 200 250 300 350 400
x
y

=

t
a
n

x
tan x
F. Persamaan Trigonometri Sederhana.
- Persamaan sinus:
*) Dalam derajat
- sin  = sin (180
o
– )
- sin  = sin (k.360
o
+ )
atau
*) Dalam radian
- sin A = sin ( - A)
- sin A = sin (2k + A)
dengan k bilangan bulat
Penyelesaian Persamaan sinus
*) Dalam derajat
- sin x = sin 
x =  + k.360
o
atau
x = (180
o
– ) + k.360
o

atau
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
17
*) Dalam radian
- sin  = sin A
x = A + 2k atau
x = ( - A) + 2k
dengan k bilangan bulat.
Contoh 14 :
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
Sin 2x = sin 50
o
untuk 0
o
s x s 360
o
!
Penyelesaian :
Sin 2x = sin 50
o
2x = 50
o
+ k.360
o
atau 2x = (180 – 50)
o
+ k.360
o
x = 25
o
+ k.180
o
x = 65
o
+ k.180
o
K = 0 x = 25
o
x = 65
o
K = 1 x = 205
o
x = 245
o
K = 3 x = 385
o
(tm) x = 425
o
(tm)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 25
o
, 65
o
, 205
o
, 245
o
}
Ket : tm = tidak memenuhi
• Persamaan kosinus:
*) Dalam derajat
- cos  = cos (– )
- cos  = cos (k.360
o
+ )
atau
*) Dalam radian
- cos A = cos ( - A)
- cos A = cos (2k + A)
dengan k bilangan bulat

Penyelesaian Persamaan kosinus
*) Dalam derajat
- cos x = cos 
x =  + k.360
o
atau
x = –  + k.360
o

atau
*) Dalam radian
- cos x = cos A
x = A + 2k atau
x = - A + 2k
dengan k bilangan bulat.
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
18
Contoh 15:
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
cos 2x = cos 40
o
untuk 0
o
s x s 360
o
!
Penyelesaian :
cos 2x = cos 40
o
2x = 40
o
+ k.360
o
atau 2x = – 40
o
+ k.360
o
x = 20
o
+ k.180
o
x = -20
o
+ k.180
o
K = 0 x = 20
o
x = -20
o
( tm )
K = 1 x = 200
o
x = 160
o
K = 2 x = 380
o
(tm) x = 340
o
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 20
o
, 160
o
, 200
o
, 340
o
}
Ket : tm = tidak memenuhi
• Persamaan tangen:
*) Dalam derajat
- tan  = tan (k.180
o
+ )
atau
*) Dalam radian
- tan A = tan (k + A)
dengan k bilangan bulat
Penyelesaian Persamaan tangen
*) Dalam derajat
- tan x = tan 
x =  + k.180
o
atau
*) Dalam radian
- tan x = tan A
x = A + k
dengan k bilangan bulat.

Contoh 16 :
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
Tan 3x = 1 untuk 0
o
s x s 180
o
!
Penyeleaian :
tan 3x = 1
Tan 3x = tan 45
o
3x = 45
o
+ k.180
o
x = 15
o
+ k.60
o

k = 0 x = 15
o
k = 2 x = 135
o
k = 1 x = 75
o
k = 3  x = 195
o
( tm)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 15
o
, 75
o
, 135
o
}
Ket : tm = tidak memenuhi
Trigonometri
Oleh : Padiya,S.Pd.
E-mail : padiya68@yahoo.co.id
19
DAFTAR PUSTAKA
1. Matematika SMA Jilid 7, Depdikbud 1981
2. Matematika SMA Jilid 9, Depdikbud 1980
3. Matematika SMA 1, Wilson Simangunsong, Sukino, Drs. I Nyoman Susila, MSc,
Erlangga, 1991
4. Matematika SMA 1, Sartono Wirodikromo, Dedi D Windyagiri, Erlangga, 1993
5. Matematika SMA 1, Suah Sembiring, Ganeca Exact Bandung , 1988
6. Ilmu Konamatra, Dr. WK Baart, Prof. Dr. Meulenbeld, Buku Teknik, Jakarta,
1952
7. Setrategi Memahami Matematika SMTA seri C, Fatah Ashari, dkk, Epsilon
Group Bandung, 1991.
8. Trigonometri, CJ. Alders,
9. Ensiklopedi Matematika, ST Negoro, B. Harahap, Ghalia Indonesia, 1982