Konsep Peluasan Kuasa Asing Pengenalan Istilah peluasan kuasa asing sebenarnya hanya akan muncul apabila sekurangkurangnya

terdapatdua kuasa pentadbiran atau kerajaan dengan salah satu kuasa itu memasuki hal-hal pentadbiranatau mencampuri, menguasai hak pemerintahan satu kuasa lagi. Selalunya juga, peluasan kuasaini merujuk kepada aspek politik pentadbiran dan bukan merujuk khusus kepada aspek-aspek perdagangan kerana ia melibatkan sial kedaulatan pemerintahan sesebuah negara atau kerajaan. Latar belakang peluasan kuasa asing 1. Tanah Melayu Selalunya, peluasan kuasa asing di Tanah Melayu sering kali merujuk kepada kehadirankuasa-kuasa barat seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun. Peluasan kuasa ini boleh berlaku sama ada melalui penaklukan mahupun melalui perjanjianperjanjian yangditandatangani.Semenjak awal abad ke-16, Melaka telah ditawan oleh kuasa Portugis. Penawananini bermakna penguasaan kuasa asing Portugis terhadap hal-hal pentadbiran orang Melayu disamping pengenalan beberapa unsur asing yang sedikit sebanyak telah meresap ke dalam budaya orang Melayu.Kehadiran kuasa Belanda juga memberi kesan terhadap Tanah Melayu. Kuasa inimenggantikan kuasa Portugis di Melaka tetapi tidak seperti Portugis, mereka hanyamenumpukan perhatian dalam hal-hal ekonomi.British merupakan kuasa asing yang memberi pengaruh yang paling kuat dalam hal pentadbiran dan segala aspek yang lain. Pada awalnya, mereka hanya bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, namun atas dasar keutamaan dengan China, maka mereka pun mula menukar dasar mereka daripada tidak campur tangan kepada campur tangan. 2. Sarawak Peluasan kuasa asing di Sarawak lebih merujuk kepada pihak British di mana seorang bekastentera Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI), James Brooke telah dilantik oleh PangeranMuda Hashim sebagai “Raja Sarawak”. Kedudukannya ini kemudian diperturunkan kepadaanaknya. Apabila sampai ke tangan Vyner Brooke, baginda telah menyerahkan kuasanyakepada rakyat Sarawak melalui Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri dengan pengisytiharaanPerlembagaan Sarawak pada tahun 1941. Kemudian, Sarawak manjadi tanah jajahan British pada tahun 1946. 3. Sabah Pada mulanya, Amerika berdagang dengan Sabah melalui perjanjian yang dibuat pada tahun1850. Melalui perjanjian, C. Lee Moses mendapat tanah pajakan daripada Sultan Brunei.Moses telah memberikan tanah tersebut kepada William Torrey. Beliau mengusahakantanaman kopi tetapi tidak berjaya dan kawasan itu dijual kepada Baron Von Overbeck danAlfred Dent. Kompeni Overbeck and Dent kemudian membentuk kompeni British untuk menarik palabur British. Overbeck tidak dapat menyertai kompeni ini kerana dia bukanrakyat British. Dent mendapat piagam daripada British dan sebuah kompeni yang bernamaKompeni Berpiagam Borneo

Utara ditubuhkan pada tahun 1881. Kolonialisme Kolonialisme merupakan satu dasar menguatkuasakan atau mengekalkan kekuasaan atau pemerintahan atas negeri jajahannya. imperialisme jugamerupakan satu bentuk penjajahan malah ia lebih jelas kerana ia melibatkan kuasa politik dan pemerintahan yang secara langsung meragut kedaulatan sesebuah negara atau kerajaan. Faktor yang mendorong mereka ke . memajukan industri perkapalan dan mengadakan akta perkapalan yang menafikan hak berdagang di koloni untuk kuasa-kuasa asing. pekerjaan yang menguntungkan bagi seluruh penduduk semata-mata. Kemunculan kuasa asing di Tanah Melayu merupakan hasil daripada penjelajahan dan penerokaan kawasan-kawasan baru di dunia oleh negara-negara itu sejak kurunke-15 dan ke-16. Kekuasaan pula diperolehi denganmembesarkan angkatan tentera. kolonialisme pula adalah tindakan yang mencampuri hal-hal dalamannegara atau kerajaan yang telah dijajah itu. Kebajikan rakyatdalam negara induk pula diperolehi dengan meluluskan akta-akta yang dapat meningkatkan produktiviti negara antaranya Apprentice Act 1563 dan Poor Law 1600 di England.Kemakmuran yang dimaksudkan oleh golongen mekantilisme ialah berdasar kepada penduduk yang ramai. Kompeni memerintahSabah sehingga tahun 1946 kemudian diserahkan kepada Kerajaan British. Kekayaan diperolehi dengan mengusai koloni dan mengadakanimbangan perdagangan yang memihak kepada negara induk. Maknanya konsep kolonialisme itu merupakanlanjutan kepada usaha imperialisme dalam erti kata pengukuhan kepada usaha penjajahan. Mengikut pengertian Thomas.Portugis dan British. Kemunculan Kuasa Asing Pengenalan Kuasa asing di Tanah Melayu sering kali merujuk kepada kuasa-kuasa barat seperti Belanda. Seperti dasar mekantilisme. menjadi semakin kaya setiap tahun disebabkan oleh negaralain. kolonialisme bermaksud tindakanmenjajah negara lain. Dalamerti kata yang lain.kekayaan dan kebajikan. hak untuk mentadbir dan menguasai sesuatu kumpulan masyarakat telahdiambil alih oleh satu lagi kuasa baru iaitu kuasa imperialis.Secara ringkas. Imperialisme Imperialisme ialah dasar atau tindakan sesebuah negara menjajah atau mengenakan kuasa pemerintahannya ke atas negara-negara lain. Mekantilisme All The Best Mekantilisme merupakan satu dasar di mana kekayaan diukur dengan wang emas dan perak danobjektif utamanya adalah untuk meningkatkan kuantiti wang dan galian berharga dalam sesebuahnegara. Dengan kata lain. mekantilisme merupakan dasar yang mementingkan 3K iaitu kekuasaan. Kalau imperialis hanyalah meletakkan kekuasaannya terhadap sesebuahnegara atau kerajaan itu. mekantilisme ialah konsep di mana hendak menjadikansesebuah negara itu kaya dan kuat. Kita juga boleh mengatakan bahawadasar imperialis itu bermula atau berasaskan kepada konsep mekantilisme.

ekspedisi pertama yang diketuai oleh Cornelius de Houtman belayar keTimur melalui Lautan Hindi dan melalui Selat Sunda ke Bantam. Tujuan ini telah membawa kepada persaingan di antara pedagang-pedagangBelanda dan Portugis di Asia Tenggara. Kepulauan Banda. menjelang pertengahan abad ke-18. Acheh. Antara tahun 1595 dan tahun1601.sini adalah disebabkan oleh keperluan darisegi bahan mentah. Dengan cara ini. Maka. Penubuhan-penubuhanloji ini menimbulkan persaingan antara British dengan Belanda. Portugis menjadi musuh ketat orang Belanda di Eropah dan di Timur. Peristiwa ini menyebabkan SHTI menutup loji-lojimereka di Hindia Timur dna berundur ke India. Sumatera dan Jawa. Hanya Bangkahulu dikekalkan sebagai ibu pejabat SHTI.Maluku.Menjelang tahun 1660-an.Pada tahun 1600. Pulau Ambon. Johor dan Patani.Akibat tindakan ini. Belanda Negara Belanda menjadi sebuah negara yang maju dan mekmur akibat kegiatan perdagangan diEropah. Belanda dapat memonopoli perdagangan di Hindia Timur. Orang Portugis yang telah berdagang dengan Timur membenarkan Belandamenyebarkan barang-barang Timur di Eropah. kemjuan dalam pengangkutan dan perhubungan dan sebagainya. SHTI kembali semula ke Hindia Timur kerana ia memerlukan sebuah pelabuhan serta pusat perdagangan terutamanya di sepanjang SelatMelaka untuk menjalankan perdagangan dengan negara China.Hakikat ini terbukti apabila Belanda menawan Melaka daripada Portugis pada tahun 1641 danmemaksa orang Inggeris menutup semua loji mereka di Kepulauan Melayu kecuali Bangkahuluselepas peristiwa “Pembunuhan Beramai-ramai di Ambon” pada tahun 1623. Borneo.Pada 20 Mac 1602. British British muncul sebagai sebuah negara mekantile pada permulaan abad ke-17. Banyak lojiBelanda didirikan di Asia Tenggara terutamanya di Bantam. VOC ini menjalankan perdagangan di Timur dan juga mendirikan kubu-kubu di jalan perairan penting untuk menguasai perdagangan di pelabuhanpelabuhan tempatan. SHTI ditubuhkan untuk berniaga di Timur. Syarikat ini telahmenghantar ekspedisiekspedisi ke Timur di bawah pimpinan James Lancaster (1602). Banda. HenryMiddleton (1605) dan David Middleton (1610) dan mendirikan loji-loji perdagangan di Bantam. Sulawesi. Malah VOC juga bertujuan melancarkan peperangan ke atas raja-raja tempatan atau kuasa-kuasa asing untuk memperoleh hakhak perdagangan. PerananBelanda dalam penyebaran barang-barang Timur di Eropah membolehkannya muncul sebagaisebuah negara mekantile yang mekmur.Disebabkan persengketaan politik dan agama yang tercetus di antara Sepanyol danBelanda. Persaingan ini bertambah buruk dan memuncak apabila berlakunya peristiwa “Pembunuhan Beramai-ramai di Pulau Ambon” pada 23 Februsri 1623 dimana orang Belanda menyerang pangkalan Ambon secara mengejut danmembunuh beberapa orang Inggeris di situ. Namun. Grisek. . banyak ekspedisi dibiayai oleh syarikat-syarikat Belanda ke Asia Tenggara.Pada tahun 1595. kerajaan China membenarkan SHTI berdagang di pelabuhan Canton. semua syarikat di Belanda disatukan menjadi sebuah Syarikat HindiaTimur Bersatu atau Vereenidge Oostandische Compagnie (VOC).Pada tahun 1751. orangBelanda berniat mencari jalan laut yang baru ke Timur dan berazam merebut monopoli perdagangan di situ. Belanda menjadi orang tengah bagi barang-barang Timur di Eropah dan mendapat keuntungan yang amat besar.Ternate. Hakikat ini jelaskelihatan apabila kerajaan Inggeris menghantar ekspedisi-ekspedisi ke Timur pada akhir abad ke-16 dan pada awal abad ke-17. Siam.

sultan Kedah. Atas janji-janji ini. Sultan Abdullah membenarkan Light mendudukiPulau Pinang tetapi dengan syarat Light akan berundur jika naungan tidak diberioleh SHTI. Francis Light. Francis Light telah menipu Sultan Abdullah dengan memberikan janji. untuk memperlengkapkan dan mengisi bekalan serta All The Best membaiki kapal dalam pelayaran mereka ke India atau China apabila tibanya angin monsun yangsesuai.2.Antara syarat-syarat utama baginda ialah:1. .All The Best Pada 11 Ogos 1786. SHTI tidak mempunyai sebuah pusat perdagangan dan pelabuhan persinggahan yang sesuai si antara India dengan China yang boleh memberi kemudahan berlabuhsemasa penukaran angin-angin monsun.perdagangan the di antara British dengan China semakin bertambah. Baginda telahmenawarkan Pulau Pinang kepada SHTI untuk dijadikan pangkalan perdagangandan pelabuhan persinggahan. British telah menduduki Pulau Pinang dengan rasminya. Penubuhan Pusat-pusat Perdagangan oleh Inggeris diTanah Melayu Pengenalan Hasil daripada kegiatan perdagangan teh di antara China dengan British yangsemakin maju.janji kosong.Walau bagaimanapun. SHTI bersetuju menerima Pulau Pinang tetapi berasakeberatan untuk memberikan jaminan perlindungan tentara bagi menentang musuhKedah. SHTI dibenarkan menduduki Pulau Pinang dengan syarat ia mengawalkawasan perairan Kedah daripada musuh. seorang pegawai SHTI telah menyakinkan SultanAbdullah bahawa permintaan baginda sedang dipertimbangkan walaupun beliausedar bahawa SHTI tidak akan memberi naungan kepada Kedah.Hubungan antara Sultan Abdullah dan SHTI mula tegang apabila Francis Light tidakmenghiraukan syarat yang dikemukakan oleh baginda pada bulan Ogos 1785. 1786 Pada tahun 1780-an. Bagi mencapaimatlamatnya. Namun. Sultan Abdullah Mukarram Syah (1778-1798)telah meminta bantuan SHTI untuk menentang serangan Siam.Langkah British (1784) untuk mengurangkan cukai import ke atas teh dari kadar 100% ke 12½%telah meningkatkan lagi kepentingan perdagangan teh dengan Canton. Kehendak ini akhirnya menyebabkan SHTI membuka satu petempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. British ingin mencari sebuah pusat perdagangan dan pelabuhanpersinggahan yang sesuai di Alam Melayu untuk membolehkannya berlabuhsemasa angin monsun dan memperlengkapkan dan mengisi bekalan mereka sertamembaiki kapal sementara menunggu masa yang sesuai untuk berlayar ke Chinalagi. Pembukaan Pulau Pinang.

sebuahwilayah yang bertentangan dengan Pulau Pinang untuk dijadikan kawasanpertanian.All The Best Pertambahan penduduk ini telah menyebabkan Pulau Pinang terpaksa bergantungkepada Kedah untuk mendapatkan bekalan makanan. SultanAbdullah mengalami kekalahan yang teruk dan terpaksa menandatangani perjanjiandamai dengan SHTI pada bulan Mei 1791. Perjanjian ini tidak menjanjikan perlindungan kepada sultan Kedah tetapi berjanjiakan melindungi pantai Kedah daripada serangan musuh.3.Beliau telah bertindak dahulu dengan menyerang dan memusnahkan angkatantentara Kedah yang berhimpun di Seberang Perai pada bulan April 1791. Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai kepada SHTI. perjanjian damai ini tidak menjanjikan sebarangbantuan kepada Kedah untuk menentang musuhnya. Syarat-syarat perjanjian 1791 ialah:1. SHTI akan membantu Kedah sekiranya Kedah diserang dari darat olehmusuhnya dan segala perbelanjaan akan ditanggung oleh Kedah. permusuhanmasih berterusan di antara SHTI dengan Kedah walaupun selepas Perjanjian Damai1791.Baginda tidak puas hati apabila SHTI enggan membayar ganti rugi dan bantuantentera untuk melindungi Kedah daripada musuhnya iaitu Bugis dan Siam. SHTI bersetuju menambahkan ganti rugi daripada Sp$6000 kepada Sp$10000setahun selagi syarikat menduduki Pulau Pinang.3. SHTI berasa perlu untuk mengambil Seberang Perai.2.Oleh itu. Pulau Pinang telahmengalami kemajuan yang pesat dan membawa kepada pertambahan penduduk. Rancangan itu dapat diketahui oleh Light. Kedah akan menerima elaun tahunan sebanyak Sp$6000 selagi SHTImenduduki Pulau Pinang. 1800 Di bawah pentadbiran Francis Light dan penggantinya. Pengambilan Seberang Perai.Segala perbelanjaan perang hendaklah ditanggung oleh SHTI. Pihak syarikat telah berunding dengan sultan Kedah dan berjayamenandatangani satu perjanjian pada tahun 1800. 2. British akan membeli bekalan makanan di Kedah tanpa sebarang sekatan atascukai. Ini telah menyebabkan Kedah menghalang bekalan makanan ke Pulau Pinang.Walau bagaimanapun. .Hubungan antara Francis Light dan Sultan Abdullah bertambah buruk apabila Lighttidak mengambil sebarang langkah untuk memastikan SHTI mematuhi syarat-syarattersebut. Syarat-syarat perjanjian 1800ialah: 1.Sultan Abdullah berasa kecewa atas sikap Light dan membuat rancanganuntuk mengambil semula Pulau Pinang. Akan tetapi. Kedah mengakui kedudukan SHTI di Pulau Pinang.

pihak British diberi kebenaranuntuk mendirikan pusat perdagangan dan berniaga dalam kawasan taklukan Sulu.Pada 24 Januari 1841.Sultan Muizuddin pada tahun 1761. Rajang.Sebelum pentadbiran KBBU. Keluarga Brooke telahmenduduki Sarawak dan menjadi raja putih. James Brooke dilantik sebagai “Raja Sarawak” oleh PangeranMuda Hashim. British tidak dapat menjajah Sabah sehingga penubuha Kompeni BerpiagamBorneo Utara (KBBU) pada tahun 1881. Sultan Brunei terpaksa menyerahkan beberapa kawasan kepasaJames Brooke.Kemudian. Saribas.Dalam usaha mengukuhkan kuasanya di Sarawak.Pada tahun 1763. seorang bekas tentera SHTI. James Brooke telah memulakan pemerintahan Raja Putih di Sarawak. pada tahun 1846.James Brooke kemudian meluaskan kuasanya ke atas Mukah yang kaya dengan sagu.James Brooke telah mendirikan kota di Sarikei dengan alasan untuk menjaga keamanan di situ. Sekrang dankawasan dari Rajang hingga Tanjung Kindurong. James Brooke. manakala Kompeni Berpiagam Borneo Utara hanyamemainkan peranannya dalam sector ekonomi di Sabah.L.Antara tahun 1853-1861. James Brooke mendapat tentangandaripada pribumi Sarawak seperti orang Iban di kawasan Saribas dan Skrang serta Sharif Sahap. Sabah Sebelum British bertapak.seorang ketua lanun di Sadung. James Brooke telah melawat Brunei untuk mendesak Sultan Bruneisupaya mengiktirafnya sebagai wakil baginda di Sarawak. Antaranya ialah Sungai Sadong.British mula berdagang dengan Sabah apabila seorang pegawai British yang bernamaAlexander Dalrymple berjaya menandatangani perjanjian perdagangan dengan Sultan Sulu.Pada tahun 1842. telah dilantik sebagai Gabenor Sarawak oleh Raja Muda Hashim. Apa yang tidak sama ialah di Borneo. C. saudara Sultan Israel Sulu pada tahun1775.Namun. James Brooke telah melancarkan beberapa serangan ke atas petempatan pribumi dengan mendapat bantuan angkatantentera laut British. Sarawak Pada tahun 1841. Menurut perjanjian tersebut. Dengan itu. Sabah dikuasai oleh 2 pihak iaitu bahagian barat Sabah yang terletak di bawah Kesultanan Brunei dan bahagian Timur Sabah yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu.Pada tahun 1890. Walau bagaimanapun. Dalrymple dibenarkan mendirikan pusat perdagangan di PulauBalambangan tetapi telah dimusnahkan oleh Datu Tating. Semarahan.terpaksa membuka petempatan baru di Pulau Labuan. penguasaansesuatu kawasan adalah bercorak imperialis khasnya di Sarawak. Pada tahun 1865. iaitu wilayah-wilayah di Timur Kimanis. Moses telah . kegiatan ekonomi Sabah dijalankan oleh seorang wakilAmerika Syarikat bernama Charles Lee Moses.Imperialisme Britishdi Sabah dan Sarawak Pengenalan Sementara melihat penubuhan pusat perdagangan di Tanah Melayu oleh British. di Sabah danSarawak juga berlakunya keadaan yang sama. British dengan arahan James Brooke telah berjaya mendapatkan Labuan daripada Sultan Brunei dan dijadikan Tanah Jajahan MahkotaBritish. Sultan Brunei telah menyerahkan kawasan Limbang kepada RajaCharles Brooke kerana beliau mewujudkan keamanan di wilayah tersebut. Walaupun beliau memajukan PulauLabuan tetapi petempatan ini terpaksa dibatalkan kerana pembukaannya bercanggah denganarahan SHTI. Perlantikan Brookeadalah untuk membalas jasa beliau menghapuskan pemberontakan yang dicetuskan olehPangeran Indera Mahkota. iaitu wakil Sultan Brunei di Sarawak. Krian. John Herbert.Selepas mendapatkan kebenaran Sultan Brunei untuk meletakkan Mukah di bawah kuasanya. seorang pegawai British yang mentadbir Pulau Balambangan. Antara tahun 1843 hingga 1846.

Kerajaan British dapatmeluaskan pengaruhnya secara tidak langsung ke atas Sabah. Perjanjian iniditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda yang mana hubungankeduanya sentiasa dalam keadaan tegang di samping adanya kepentingankepentingan merekasendiri. Alfred Dent menjadi pemilik tunggal konsesi di Sabah dan memohon piagamdaripada kerajaan British dan Kompeni Berpiagam Borneo Utara (KBBU) ditubuhkan untuk mentadbir Sabah.Oleh itu. Persaingan perdagangan di Timur . Pada tahun 1875. Overbeck dan Dent pergi ke Brunei memperbaharui perjanjian dengan SultanBrunei pada tahun 1877. Moses tidak berniatmemajukan konsesi ini lalu dijual kepada The American Trading Company yang diketuai olehWilliam Torrey.Kini. Syarikat Overbeck dan Dent membuat keputusan untuk membentuk sebuahsyarikat British supaya rakyat British boleh melabur dalam syarikat itu. Syarat-syarat perjanjian 1877 ialah:a. Sultan Sulu di Jolo telah menandatangani perjanjian denganOverneck dan Dent. KBBU telah memerintah Sabahdari tahun 1881 hingga tahun 1946 Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 Pengenalan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 juga dikenali sebagai Perjanjian London 1824. Overbeck terpaksamenjual segala bahagian konsesinya kepada Alfred Dent kerana syarikat yang akan dibentuk ituialah syarikat British dan Overbeck bukan bangsa British.William Torrey telah datang ke Sabah untuk memajukan kawasan yang dibelinya denganmenanam tebu dan kopi di Kimanis tetapi tidak menguntungkan.Kemudian. Faktor-faktor membawa kepada perjanjian 1. Dengan menganugerahkan piagam kepada syarikat itu. b. Termeterainya perjanjian tersebut merupakan peristiwa paling penting dalam sejarahTanah Melayu dan juga Indonesia. tempoh konsesi selama 10 tahun itu telah tamat.Pada masa pembelian konsesi itu. Sultan dibayar $15000 setahun sebagai ganjaran Seterusnya pada tahun 1878. Sultan Brunei menyerahkan hak kedaulatannya ke atas Sabah kepada Syarikat Overbeck dan Dent.L. WilliamTorrey telah menjual secara konsesinya kepada 2 orang ahli perniagaan iaitu Baron VonOverbeck (Konsul Jeneral Austria di Hong Kong) dan Alfred Dent (seorang peniaga British).mendapatkonsesi ke atas beberapa kawasan di pantai barat Sabah selama 10 tahun dengan bayaran $9500daripada Sultan Brunei – Sultan Abdul Mumin (1852-1885). Baginda bersetuju menyerahkan haknya ke atas Sabah kepada SyarikatOverbeck dan Dent. C. seorang pedagang Amerika Syarikat di Hong Kong.

dalam kejadian ini.Oleh sebab sifatnya yang anti-Inggeris menyebabkan Jan Peterzoon Coenmenyerang orang Inggeris di Jakarta dengan tujuan menghalau mereka keluardari Pulau Jawa (1619).Akibat dari kejadian ini. Dalam peristiwa ini. Belanda berjaya meluaskan empayarnya ke Melak (1641). Ini membuktikan bahawa British berharap agar Belanda menjadibarisan hadapan jika terjadi sebarang peperangan. Dasar persahabatan Inggeris-Belanda di Eropah Bagi British persahabatannya dengan Belanda adalah penting dari segi“pertahanan/keselamatan”. British sedar bahawa Belanda dapat menentukan masa depan Btitish.Kegiatan perdagangan mereka kemudian bertumpu di India.pihak British benar-benar mengharapkan bantuan dan persahabatan dari Belanda untuk menentang musuh. Keadaan menjadi semakin serius apabilaberlaku peristiwa “Pembunuhan Beramai-ramai di Pulau Ambon” pada tahun1623. Hubungan yang buruk ini semakin meruncing kerana terdapat pegawai-pegawai Belanda yang bersifat anti-Inggeris.manakala orang Inggeris berpendapat semua bangsa mempunyai hak dan kebebasan untuk berdagang di rantau ini. British juga sedar bahawa kedudukannya di Eropah mulai terancam. kedua-duanya ialah Gabenor Jeneral Betawi. apabila Napoleon Bonaparte menggunakan negeri Belanda sebagai pusatgerakan tenteranya untuk menyerang British.Prusia. Inidisebabkan perhubungannya dengan negara-negara Barat yang lain telahpudar. Contoh yang baik bagi pegawaiBelanda yang bersifat anti-Inggeris ialah Jan Peterzoon Coen dan Van derCapellan. Oleh itu. Pada ketika itu.Kemudian.British mengharapkan Belanda dapat menjadi penyokongnnya di Eropah. kedua-dua ini sudah tidak mempunyai perhubungan baik. SHTIsedang mencari pangkalan perdagangan dan pangkalan tentera di rantau Asia Tenggara. All The Best Perselisihan sentiasa timbul atas dasar perdagangan yang diamalkan iaitu sikapBelanda yang menjalankan dasat ingin memonopoli perdagangan di Asia Tenggara. British terpencil dari rakan-rakansekutunya yang pada satu ketika dahulu sama-sama menentang Napoleon. British terpaksa membantu Belanda menguatkan pasukan tenteranya supaya negeri itu dapatmempertahankan diri dari serangan musuh. Selepas Perang Napoleon (1795-1815). Negeri Belanda ialah tempat yang paling sesuai untuk digunakan oleh pihak musuh sebagai tapak untuk menyerang British. Peristiwa ini telah pun terjadi padatahun 1795. Oleh itu. hubungan di antara mereka menjadi tegang danpihak British hampir menutup hampir semua lojinya kecuali di Bangkahulu diselatan pantai barat Sumatera dan berundur dari Kepulauan Hindia Timur. Austria dan Rusia mulai mengasingkan diri dari England keranaperbezaan idea dan juga disebabkan perbezaan mazhab agama. beberapa orang Inggeris dan Portugis telah dihukumbunuh kerana ditubuh mengadakan komplot untuk menggulingkan pemerintahBelanda di Ambon.Keinginan British untuk berbaik-baik dengan Belanda jelas kelihatandalam . 2. Kota Jakarta telah dibakar hangus. lalu didirikan kotayang baru dan diberi nama “Betawi”. VOC yang bertapak di Betawi (1619) telah menjalinkan hubungan baik dengan raja-raja tempatan. Ini disebabkan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Britishadalah berdekatan.Sejak kedatangan pihak Belanda dan British di Timur terutamanya di Asia Tenggara padaawal abad ke-17.Malahan. Bagi pihak Inggeris pulayang bersifat anti-Belanda ialah John Jourdain.

Masalah kewangan Belanda Negara Belanda menghadapi krisis kewangan yang amat teruk akibat daripada Perang Napoleon. iaitu Lord Hastings.2 juta.Inggeris telah bersetuju untuk menyerahkan Jawa pada tahun 1816 dan MelakaAll The Best pada tahun 1818 kepada Belanda yang diperolehi melalui Surat-surat Kew 1795. Bantuan dan pinjaman telah diberikan oleh British. Kemajuan pesat Singapura telah menjejaskan perdagangan Belanda di Hindia Timur. Apabila VOC dibubarkan pada tahun 1799. Dalam keadaan ini. Raffles berhasrat membuka sebuah pelabuhan yang berkedudukan strategik untuk bersaingdengan pelabuhan Betawi dan menyekat pengaruh Belanda di Hindia Timur. Ini telah mencetuskan sati “peperangan kertas” di antara mereka antaratahun 1819 hingga 1824. Selainitu. Perdaganganpelabuhan-pelabuhan Belanda di Hindia Timur seperti Betawi mulai mengalami kemerosotan. Belanda telah kehilangan perusahaan perkapalan dan perdagangannya yangdiambil alih oleh Britain. Bengkahulu juga kurang strategik memandangkan kedudukannya di pantai baratSumatera terpisah daripada laluan perdagangan di Selat Melaka. Tambahan pula.Kerajaan British berbuat demikian sungguhpun mendapat tentangan hebatdaripada SHTI memandangkan Pulau Jawa merupakan sebuah pelabuhanperdagangan yang berpotensi. Menurut J. Kerajaan Belandabertanggungjawab memikul beban hutang yang ditinggalkannya. Akhirnya. Untukmenyelesaikan masalah hutang . pihak British mengambil langkah untuk berunding dengan Belanda.Bantahan juga dibuat oleh Gabenor Jeneral Betawi iaitu Baron Van der Capellan kepada Gabenor Jeneral India. Tindakan Raffles menduduki Singapura dan membuat perjanjian dengan ketua-ketua di Singapuratelah dibantah oleh Belanda. hutang Belanda pada tahun 1815ialah 600 juta Florin dimana hutang terhadap British adalah sebanyak £144 juta. 3. masalah ini telah menimbulkanperang dingin antara British dan Belanda. Untuk mengelakkannya daripada berlaku. Untukmengelakkan pertempuran yang terbuka. Kini VOC hampir dengan garis kebankrapan. Furnival.Konvensyen 1815 yang berlangsung selepas tamatnya Perang Napoleon. nilai perdagangan Singapura bertambah kepada $13.S. Dengan itu. 5. Pulau Pinangyang dibuka pada tahun 1786 tidak lagi dapat berfungsi sebagai pusat perdagangan SHTI dirantau ini kerana kedudukannya yang jauh di utara dan di luar laluan perdagangan. Dasar-dasar Raffles di Singapura dan pertelingkahan mengenai Singapura Stamford Raffles menentang keputusan pihak British yang hendak memulangkan PulauJawa kepada Belanda. Raffles berpendapat bahawa Pulau Jawa amat penting bagi strategiBritish sama ada dari segi perdagangan mahupun ketenteraan. saudagarsaudagar SHTI di Calcutta mendesak petempatan Singapura dikekalkan. nilai perdagangan melebihi $4 juta. VOC telah berhutang kepada pihak British. Pada tahun1823. penduduk diSingapura juga meningkat kepada 10000 orang. Dalam jangka masa setahun sahaja. Oleh itu. Selain itu. Belanda mengatakan Raffles mencerobohi wilayah mereka dan mengugut akan menggunakankekerasan sekiranya British enggan berundur dari Singapura. Kemajuan Singapura Gabenor Jeneral Lord Hastings menolak dakwaan Belanda memandangkan Singapuramerupakan sebuah pelabuhan bertaraf bebas yang membawa keuntungan kepada pihak Inggeris. Pihak Belanda mendakwa bahawa Singapura adalah wilayah di bawahnaungannya. beliau telah berjayamembuka Singapura pada tahun 1819.

Perpindahan hak-hak kedua-dua pihak hendaklah mula dijalankan pada 1Mac 1825. wilayah itu mestilah diserahkankepada kuasa yang satu lagi. Kandungan perjanjiannya ialah: 1.g.f. Belanda menarik balik bantahannya terhadap pendudukan British di Singapura. Wilayah-wilayah tersebut tidak boleh diberikan kepada kuasa-kuasa lain. Semua penduduk di wilayah jajahan yang telah ditukarkan diberi tempohselama 6 bulan untuk menguruskan harta mereka sekiranya mereka hendakberpindah ke negeri-negeri yang mereka pilih.Pihak British diwakili oleh George Canning dan pihak Belanda pula diwakili olehCharles W.c. Belanda menyerahkan semua lojinya di India serta hak istimewanya yangada kepada British. Syarat-syarat Perjanjian Perjanjian Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824 di London.e. British menarik semula bantahannya terhadap pendudukan Belanda diPulau Belitong dan lain-lain kawasan. 2. Syarat-syarat kewilayahan a. Bandar dan pelabuhan Melaka serta tanah jajahannya diserahkan kepadaBritish.piutang ini. Belanda telah mengambil langkahuntuk berunding dengan British bagi mencapai suatu persefahaman melaluiperjanjian selain mengelakkan pertempuran daripada berlaku. British juga bersetuju tidak akan membuat perjanjian dengan ketua-ketua di pulau-pulau tersebut. Bintang. b.h. British bersetuju tidak membuat sebarang pelabuhan di Pulau-pulai Karimon.Lingga atau di pulau-pulau yang terletak di selatan Selat Singapura. British bersetujutidak akan membuat tempat persinggahan atau perjanjian dengan ketua-ketua di Sumatera. Belanda juga akan membayar sebanyak £100000kepada Britsh sebagai penyelesaian hutang-piutangnya. Belanda bersetuju tidak akan membuat sebarang perjanjian ataupelabuhan di kawasan tersebut. Syarat-syarat perdagangan a. . Bantam. Bangkahulu di Sumatera diserahkan kepada Belanda. Wymn. Jika salah satu kuasa itu meninggalkannya.d.

manakala British menguasai kawasan-kawasan yangmeliputi Singapura. Kedua-dua pihak mestilah mengarahkan rakyat. Melaka dan daerah-daerah lain di Tanah Melayu.c. Kedua-dua pihak hendaklah mengikuti peraturan-peraturan perdagangan di tiap-tiap kawasan. Pembahagian Kepulauan Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh Kesan yang nyata hasil daripada perjanjian ini ialah terbentuknya 2 kawasanpengaruh. secara tidak langsung telah membawa kepadaruntuhnya Empayar Johor. Kesan-kesan Perjanjian 1. Kini Singapura dan Tanah Besar Johor dikuasai oleh British danRiau-Lingga jatuh ke bawah pengaruh Belanda. Perjanjianini merupakan satu titik peralihan dalam perkembangan politik di KepulauanMelayu. British mengakui monopoli Belanda terhadap perdagangan rempah diKepulauan Maluku. India dan Ceylon dengan hak masing-masing. Belanda ingin menguasai kawasan-kawasan meliputi Pulau Jawa. Kedua-dua pihak mestilah menghapuskan lanun-lanun di laut sebelahtimur dan jangan membenarkan lanun-lanun menjual barang-barangdagangan mereka di kawasan atau daerah kepunyaan mereka. Perpecahan Empayar Johor Dengan pembahagian 2 kawasan pengaruh itu. Bendahara Ali diPahang juga mengambil kesempatan untuk cuba membebaskan diri dari kekuasaan Johor. 2. b.Sulawesi atau dengan kata-kata lain semua gugusan Kepulauan Melayu keselatan Selat Singapura. Rakyat dari satu negeri mestilah membayar cukai tidak lebih daripadabayaran yang dikenakan kepada rakyat dari negeri yang mempunyaipelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang baru tidak dibenarkan ditubuhkan diKepulauan Timur tanpa mendapat pengesahan terlebih dahulu dari kerajaanmereka di Eropah. Bendahara Ali telah mengisytiharkan kemerdekaan Pahang dan Empayar Johor dikatakan runtuh sejak saat ini.e.Pada tahun 1853. Perjanjian ini juga menyelesaikan masalah perebutan takhta Johor kerana Sultan Hussein menjadi sultan yang sah di Tanah Besar Johor dan Sultan Abdul Rahman menjadi sultan di Kepulauan Riau-Lingga.Kedua-dua pihak bersetuju membenarkan saudagar mereka menjalankan perniagaan diKepulauan Timur. pihak yang berkuasa tentera dan awam supaya menghormati kebebasan perdagangan. Perhubungan Inggeris-Belanda di Timur . British dan Belanda kini dapat meluaskan pengaruh perdagangan danpolitik mereka di kawasan masing-masing tanpa gangguan daripada pihak lain. d. 3.f.

Rasa benci orang Inggeris terhadap Belanda disuarakandalam laporan-laporan pegawai-pegawai Negeri-negeri Selat dan dalam akhbarakhbar Singapura. tetapi. masalah ini dapatdiselesaikan apabila pihak British dapat membuktikan kedudukan geografi Labuan yangsebenarnya. Pertama. Perbalahan mengenai syarat “sebarang pulau lainke selatan Singapura” tercetus apabila Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British pada tahun 1846. Pihak Belanda hanyamengambil tindakan terhadap kegiatan pelanunan di kawasan perairan dibawah pengaruhnya iaitu Kepulauan Hindia Timur. Walau bagaimanapun. Singapura yang diperolehi daripada TemenggungAbdul Rahman pada tahun 1819 dan Melaka yang diterima selepas PerjanjianInggeris-Belanda 1824. PulauPinang yang telah ditubuhkan sejak tahun 1786. British mempunyai 3 bentuk petempatan iaitu Pulau Pinangyang telah ditubuhkan pada 1786. 4. Akibatnya. Pulau Pinang mempunyai seorang gabenor sebagai ketuanegara. 1826-1890 Selepas tahun 1824. British terpaksamengambil langkah-langkah sendiri untuk menghapuskan pelanunan dan inimemakan masa serta menelan banyak perbelanjaan Negeri-negeri Selat Pengenalan Selepas tahun 1824.Perhubungan mereka masih tegang. Penubuhan Negeri-negeri Selat. 5. Ketiga-tiga kawasan ini kemudian disatukan dan dipanggilsebagai Negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Pada tahun 1805. British terpaksa menelan hakikat ini dan terusmemberi bantuan kepada Belanda dan memastikan bahawa Belanda benar-benar menjadisekutu yang dapat mengimbangkan kekuatan British terutama di Eropah. Pelanunan Belanda tidak mematuhi sepenuhnya syarat yang berkenaan denganpenghapusan lanun di perairan Kepulauan Melayu. Belanda menganggap bahawa Labuan terletak di selatan Selat All The Best Singapura dan berada di lingkungan pengaruhnya. Pertelingkahan mengenai Borneo Perbalahan antara pihak British dan Belanda di Kepulauan Melayu tersetus akibat salahfaham terhadap syarat-syarat kewilayahan. British menuduh Belandamelanggar syarat-syarat perjanjian. British mempunyai 3 bentuk petempatan. Kedua. . Bombaydan Benggala di India. Persaingan perdagangan terus menjadi sengit. Kerajaan Indiatelah mengangkat Pulau Pinang menjadi “Presidency” ke-4 selepas Madras.

tetapi selepas Raffles pulang ke England (1824). Kemudian 2orang Timbalan Residen telah dilantik di Pulau Pinang dan Melaka. jawatan gabenor telah dijadikan Residen. Kerajaan India mengambil kesempatan untukmenyatupadukan ketiga-tiga negeri menjadi satu bentuk pemerintahan dengantujuan untuk mengurangkan bilangan pegawaipegawai. Malah. Sebelumnya iaitu di antara 1819-1823. . Negeri-negeri Selat ini terus menjadi Presidency ke-4dan Pulau Pinang dijadikan ibu negerinya. Tetapi selepastahun 1832. SHTI telah dibubarkan dankuasa pentadbiran India diletakkan di bawah Kerajaan British di London. iaitu 1858. Negeri-negeri Selat mencapai taraf Tanah Jajahan Mahkota.Pada 1 April 1867. Perpindahan pusat pentadbiran Negeri-negeri Selat Ketika Negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran Kerajaan India ia telah diletakkandi bawah kawalan 3 bentuk pentadbiran. Akta tersebut dikuatkuasakan dan pentadbiran Negerinegeri Selat dipindahkan ke Pejabat Tanah Jajahan di London. pusatpentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan ke Singapura.Dalam rayuan itu. taraf Presidency Negeri-negeri Selat telah diturunkan ketaraf Residency. antaranya:a.Selepas tamatnya peristiwa Dahagi. Melaka yang diperolehi melaluipertukaran dengan Bengkahulu yang diserahkan kepada Belanda berdasarkanPerjanjian InggerisBelanda diletakkan secara langsung di bawah pentadbiranKerajaan India. Peristiwa Dahagi itu jelas memperlihatkan kelemahan PejabatIndia untuk memerintah India sendiri dan membuktikan ketidakmampuan untukmentadbir Negeri-negeri Selat yang jauh. 1857) di mana sepoi-sepoi India bangkitmenentang SHTI.Pada tahun 1830. semua arahannya datang secara langsung dari Raffles di Bengkahulu danbukan dari Pulau Pinang. rayuan dibuat kepada Kerajaan India pada masa itu terlibat dalamsatu pemberontakan sepoi (Dahagi India. Pada tahun 1832. Pernyataan ini kemudiandipanggil Negeri-negeri Selat. Dengan ini. Seorang gabenor dilantik dan ianyaAll The Best tertakluk kepada arahan-arahan dari Kerajaan India. 1851-1858 – diletakkan secara langsung kepada Pejabat Gabenor Jeneralc.Pada tahun 1826. Sebab-sebab perpindahan 1. Singapuraterus diletakkan di bawah pentadbiran India. Ketiga. Parlimen meluluskan Akta Perpindahan Pentadbiran Negeri-negeri Selatdari India ke Pejabat Tanah Jajahan. 1858-1867 – diserahkan kepada Pejabat India Rayuan untuk perpindahan pentadbiran Negeri-negeri Selat dari Pejabat India ke PejabatTanah Jajahan telah bertambah kuat selepas pengenalan Akta Mata Wang dan cukai pelabuhan. Pada 10Ogos 1866. saudagar-saudagar Negeri-negeri Selat telah memintaPejabat Tanah Jajahan di London supaya mengambil alih kuasa pentadbiran Negeri-negeri Selat daripada Pejabat India. 1831-1851 – ditadbir oleh Kerajaan Benggalab.Singapura yang ditubuhkan pada 1819 dengan seorang Residenyang bertanggungjawab kepada Kerajaan India. jawatan gabenor digunakan semula di Negeri-negeri Selat. Dengan itu.

telah timbul beberapamasalah dan rasa tidak puas hati di kalangan orang ramai terutama golongan saudagar yangmerupakan golongan terpenting. Sikarna. Kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Kerajaan India danmungkin tidak dapat dielakkan kerana kedudukan India yang begitu jauh daripada Negerinegeri Selat. Mengawal kegiatan kongsi gelap Seperti masalah lanun. Kerajaan India cuaimenjalankan tugasnya. orang Cinaturut terlibat dalam peristiwa lanun. Dengankehilangan monopoli perdagangan itu sudah tentu tumpuan hendaklahdibuat ke Negeri-negeri Selat. 3. 2.b. Kegiatan lanun dilakukanoleh beberapa puak seperti Ilkanon. Kerjaan India juga dituduh tidak berjaya dalam usahanyamengawal kegiatan kongsi gelap cina.Kedudukan India yang jauh dari Negeri-negeri Selat Ketika Negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran Kerajaan India. Dalam tahun-tahun 1850. Dengan lain perkataan. Sikap kecuaian Kerajaan India dalam masalah Negeri-negeri Selat a. bermakna cita-cita hendak menjadikan Negeri-negeriSelat sebagai pusat perdagangan Inggeris yang penting di bahagian timurtidak akan tercapai. usaha-usaha yanglebih giat hendaklah dijalankan lebih-lebih lagi memandangkan hilangnyamonopoli perdagangan Inggeris di Negeri China pada tahun 1833. Yang penting. mereka tidak sahaja merompak malah membakar kapal-kapalperdagangan serta membunuh anak-anak kapal atau ditawan lalu dijadikanhamba abdi. Keadaan ini menjadisemakin serius apabila tidak ada pegawai-pegawai India yang mengetahui benar-benar akankedudukan Negeri-negeri Selat. Melayu. Dalam hubungan dengan kongsi gelap cina.Keadaan ini semua memberi kesan buruk kepada saudagar. Peristiwa rompakan oleh lanun sudah pasti menjejaskanperdagangan Negeri-negeri Selat. Kejadian rompakan berlakuberleluasa di Selat Melaka dan perairan Singapura.Kadang-kala. jika kegiatan lanun dan kongsi gelaptidak dapat dikawal. Olehitu. Tetapi. Bagi golongan saudagar Negeri-negeri Selat pula. Mereka menuduh Kerajaan India tidak cuba menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan mereka. Dayak dan lain-lain. Oleh sebab kongsi gelap cina di Negeri-negeri Selat ditubuhkan berdasarkan puak-puak. antara India dan Negeri-negeri Selatmempunyai perbezaan yang besar sama ada dari segi politik mahupun dari segi sosial.Kerajaan India menggunakan sistem “indirect rule” iaitu memberi kebebasan kepadakongsi gelap itu menjalankan kegiatan mereka. Sikap kecuaian Kerajaan India terhadap pentadbiran Negeri-negeri Selat Dasar pengurangan pegawai-pegawai untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran Negerinegeri Selat menyebabkan kecekapan pentadbirannya merosot. segala keputusan yang dibuat oleh Kerajaan India sering-kali bertentangan dengankehendakkehendak atau tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat Negeri-negeri Selat. Masalah lanun Sikap cuai Kerajaan India jelas dilihat dalam usaha mereka membasmi lanunyang dikatakan tidak bersungguh-sungguh. menyebabkan sering terjadi pergaduhan antara mereka yang kemudiannya diikuti oleh peristiwa pembunuhan. Ini adalah kerana Negeri- . Keadaan ini menyebabkan satu-satu arahan penting yang hendak disampaikanke Negeri-negeri Selat mengambil masa yang lama untuk diterima.

misalnya menjelang tahun 1857. mereka menghadapi masalah untuk menjalankan tugas dengan cekap. Bilangan anggota polis tidak mencukupi untuk menjaga ketenteraman. Selain itu. Selain itu.hanya terdapat 18 orang polis untuk menjaga penduduk seramai 16000 di Singapura. Jadi. Oleh itu. Bagi pendapat mereka. Negeri-negeri Selat juga terpaksa membiayai perbelanjaan untuk menanggung banduan-banduan itu dan seterusnya menambahkan beban kewangan dansosial mereka.negeri Selat semakin maju tetapi bilangan pegawai tidak mencukupi untuk menguruskankerja tambahan. Justeruitu. misalnya pada tahun 1831. Besar kemungkinan perdagangan Negeri-negeri Selatakan merosot kerana saudagar asing akan merasa bimbang untuk melakukan aktiviti perdagangan.H. 4. Mereka inginkan Kerajaan India untuk campur tangan danmenamatkan keadaan huru-hara di Negeri-negeri Melayu yang semakin berleluasa. Merekamengharapkan agar keamanan di Negeri-negeri Melayu dapat dipulihkan untuk kemajuan perdagangan dan pelaburan. seramai 4000 orang banduan telah dihantar ke Negerinegeri Selat. pedagang-pedagang tidak puas hati dengan tindakan KerajaanIndia dan menuntut supaya sebuah majlis perundangan ditubuhkan dan diwakili oleh wakiltempatan. Pegawai-pegawai ini juga diberi gaji yang rendah dankenaikan pangkat tidak terjamin. Tindakan ini dibantah keras oleh saudagar-saudagar yang diketuai olehW. Mereka menganggap kehadiran banduan akan menjejaskan imej Negeri-negeriSelat dan mengancam nyawa mereka. Dasar tidak campur tangan Kerajaan India Faktor ini adalah berkaitan dengan kepentingan golongan saudagar. Undang-undang yang digubal tidak secocok dengan keadaan di NegerinegeriSelat kerana keadaan sosioekonomi di Negeri-negeri Selat jauh berbeza daripada India danBritain. Kerajaan India juga tidak mengambil tindakan tegas untuk mengekalkan keamanan di NegerinegeriSelat. Read. Oleh itu. Ketiadaan perwakilan tempatan Kerajaan Negeri-negeri Selat tidak mempunyai majlis perundangan untuk memilih wakilwakil rakyat dalam menyuarakan pendapat rakyat tempatan berkenaan pentadbiran Negerinegeri Selat. 5. Kebanyakan mereka adalah muda dan tidak faham tentang All The Best bahasa dan adat resam orang tempatan. polisi tidak campur tangan di Negeri-negeri Melayu akan merugikan perdagangan danmengurangkan pengaruh British. Ini menyebabkan banyak kes tertangguh. Kerajaan India enggan berbuat demikian. Penempatan banduan di Negeri-negeri Selat Kerajaan India mengambil keputusan untuk menghantar banduan dari India ke Negeri-negeri Selat. Hanya terdapatseorang hakim di Negeri-negeri Selat pada tahun 1856. undang-undang digubal dan diluluskan di majlis perundangan di Calcuttaatau Parlimen oleh ahli-ahli dan pegawai-pegawai yang jahil mengenai keadaan Negeri-negeri Selat. undang-undang ini digubal tanpa menghiraukan pandangan pegawaipegawai tempatan. Sistem keadilan diNegeri-negeri Selat juga tidak cekap kerana tidak ada hakim-hakim dan peguam-peguam yang terlatih dankekurangan mahkamah untuk membicarakan serta mengadili kes-kes jenayah dan awam. mereka mengamalkan rasuah. pegawai yang dihantar ke Negeri-negeri Selat juga tidak terlatihdalam pentadbiran tempatan. . Namun. Jadi. Malah. mereka tidak berminat dalam tugas mereka. 6.

bantahan-bantahan telah timbul disebabkansaudagar-saudagar telah biasa dengan penggunaan wang ringgit dan juga disebabkan nilaiwang rupee adalah tidak stabil berbanding dengan nilai wang ringgit. Kapten Burney dihantar oleh Robert Fullerton bagi mengadakanrundingan dan menandatangani perjanjian dengan Siam. Akta Mata Wang telah diluluskan di mana akta ini menjadikan mata wangrupee dan paisa sebagai mata wang yang sah di Negeri-negeri Selat bagi menggantikan matawang ringgit perak dan sen. Pentadbiran Negeri-negeri Selat. Kerajaan India terpaksa menarik balik pelaksanaan mata wang rupee. Untuk mengatasinya. 7.Gabenor Negeri-negeri Selat diberi kuasa penuh untuk memerintah Negeri-negeri Selat Perjanjian Burney 1826 Pengenalan Pengaruh Siam di negeri-negeri Melayu Utara membimbangkan British kerana perkembangan inimenjejaskan pendudukan British di Pulau Pinang serta kepentingan British di Tanah Melayu. Henry Burney telah diarah berbincangmengenai hubungan perdagangan dan persahabatan antara . 1855 Pada tahun 1855.Disebaliknya. terutama pelabuhan Singapura. Akhirnya. Akibatnya. mereka mengamalkan dasar pro-Siam di mana dasar ini telah merugikankegiatan perdagangan saudagar British.sudah pasti kedudukan ekonomi saudagar di Negeri-negeri Selat akan terjejas. maka pada tahun 1833 telah dicadangkan untuk mengenakan cukai pelabuhan. Majlis Perundangan ini membuat undang-undang bagi Negeri-negeri Selat tetapi mesti mendapat persetujuan daripada Parlimen Brirish terlebih dahulu. Ketetapan ini dibantah keras oleh para saudagar kerana mereka merasakemakmuran yang dirasai dan keuntungan yang diperolehi adalah bergantung kepada taraf pelabuhan bebasnya. Majlis KerjaKerajaan terdiri daripada ahli-ahli rasmi. Pengenaan cukai pelabuhan. Gabenor yang pertama ialah Sir Harry Ord. Gabenor dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan dan Majlis Perundangan. Majlis Perundangan terdiri daripada 9 orang ahli rasmidan 5 orang ahli tidak rasmi. Masalah ini menjadi All The Best kemuncak kemarahan dan rasa tidak puas hati golongan saudagar terhadap pentadbiranIndia. 8. Mereka bimbang jika cukai pelabuhandilaksanakan kemungkinan kapal-kapal asing akan berkurangan. Kerajaan India telah mengalami kemelesetan ekonomi. pelampung-pelampung dan beberapa pangkalan. 1867 Kerajaan Negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang Gabenor. Jika keadaan ini berlaku.Akibatnya pada Disember 1825. Kemudian dalam tahun 1856. Akta Mata Wang. ketetapan telah diambil oleh Kerajaan Indiauntuk mengenakan cukai pelabuhan di Negeri-negeri Selat. Kutipan cukai tersebut akan digunakanuntuk membiayai pembinaan rumah-rumah api. 1856 Pada awal tahun 1830-an.

4. Perak. Mengenai Kelantan dan Terengganu:a.Selangor atau Burma. mengancam dan mencabul Perak. Pedagang-pedagang British dibenarkan berdagang di Bangkok dan dikenakan cukai yang berpatutan. British dibenarkan berdagang di Terengganu tetapi tidak boleh campur tangan dalamhal pentadbiran.d. masalah pembahagian takhta. Sekiranya Perak bersetujumenghantar ke Siam. negeri Perak diberi kebebasan sama ada menghantar atau tidak.e. Siam dibenarkan menghantar perwakilan antara 40-50 orang ke Perak tetapi tidak dibenarkan menyerang.Henry Burney berjaya menandatangani perjanjian pada 20 Jun 1826.3. Seberang Perai. British dibenarkan berdagang di Perak tetapi tidak boleh campur tangan dalam hal pentadbiran. kepentinganBritish di Tanah Melayu mengenai perdagangan. b. Siam berjanji tidak akan mengganggu perdagangan British di Kelantan atauTerengganu.Siam dengan British. Mengenai Perak:a. British bertanggungjawab menghalang Selangor menyerang Perak.d. Syarat-syarat perjanjian 1. British bertanggungjawab untuk menghalang Sultan Kedah dan pengikutpengikutnyamenyerang Siam dan wilayah-wilayahnya. Mengenai Kedah:a.c. b.2. Kelantan dan Terengganu akan terus menghantar ufti yang berupa bunga emas kepadaSiam tiap-tiap 3 tahun sekali Kesan-kesan perjanjian . b. Selepas berada di Siam selama 6 bulan. maka British tidak berhak untuk menghalang. Mengenai penghantaran bunga emas dan lain-lain hantaran ke Siam. British dibenarkan berdagang di Kedah tetapi tidak boleh campur tangan dalam hal pentadbiran Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai.c. Sultan Kedah tidak dibenarkan tinggal di Pulau Pinang. Siam mengiktiraf kemerdekaan Perak dan Selangor. Kedah kekal sebagai tanah jajahan Siam.c. Sultan AhmadTajuddin dan soal kemerdekaan Perak dan Selangor.

Low telah melampaui arahan dan menandatangani persetiaan dengan Sultan Abdullah.Pada September 1826. Sultan Ahmad yang masih menetap di Pulau Pinangmengambil keputusan melancarkan serangan ke atas Siam. Akibatnya. Dengan bantuan orang MelayuKedah. b. 2. Baginda kecewa kerana dengan terang British telahmemperdayakannya. Pada 18 Oktober 1826. Low berjaya menggulingkan golongan pro-Siam. Selain itu. Muslihat RajaLigor yang sebenarnya ialah untuk memaksa Raja Perak menghantar bunga emas ke Siam. Syarat-syaratnya ialah:a. 1836dan 1838 tetapi kesemua serangan ini gagal kerana British telah mengepung dan melindungiKedah daripada serangan Sultan Ahmad. Oleh itu. iaitu Tengku Daik telah dihantar ke Bangkok pada tahun 1841 bagimembincangkan soal pembahagian takhta Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad yang telah lanjut usianya merasai penentangan terhadap Siam tidak berfaedah kerana pihak British tetap menyebelahi mereka. RajaSiam dan British mulai berubah. Kelantan dan Terenngganu.Pihak Siam pula merasa penglibatannya dalam hal ehwal negeri Kedah tidak lagi pentingkepada mereka. Malah. Sultan Perak telah memohon bantuan British bagi menghapuskan All The Best naungan Siam ke atas Perak. Sultan Ahmad telah dipindahkan dari PulauPinang untuk menetap di Melaka. Sultan ahmad menyerang Kedah pada tahun 1831. satu perwakilan yang diketuai olehPutera Sultan Ahmad. Sultan Ahmad mengambil jalan yang lebih berkesaniaitu melalui rundingan. sikap Sultan Kedah. Menjelang tahun 1840. Dengan kerjasama British. Kedah juga diperkecilkankawasannya iaitu Setul dan Kubang Pasu diletakkan di bawah pemerintahan Siam dan Perlisdipisahkan dan diperintah oleh Syed Sapee dengan gelaran Raja Perlis.1. Pada tahun 1842. James Low telah diarahkan untuk menasihati Sultan Perak mengenai haknya untuk memilih sama ada hendak menghantar bunga emas ke Siam atau tidak. Pertempuran-pertempuran yang berterusan hanya akan membebankannegeri Siam. SultanAhmad Tajuddin diserahkan kembali takhtanya dan Kedah mestilah kekal sebagai jajahantakluk Siam dan menghantar bunga emas tiap-tiap 3 tahun sekali. Kedah Perjanjian Burney yang telah ditandatangani mengecewakan Sultan Ahmad dan bagindatidak dapat menerimanya. pihak berkuasa di Selatan Siam. Perak bersetuju tidak akan menghantar bunga emas atau lain-lain persembahan kepadaSiam atau negeri-negeri Melayu lain. Gabenor Fullerton telah menghantar satu angkatanke Perak yang terdiri daripada 40 orang askar yang diketuai oelh Kapten James Low kePerak. Baginda terpaksa menetap di Melaka sehingga 1842 bagimematuhi syarat-syarat Perjanjian Burney. Melalui kesedaran itu. . Perak Siam tidak mematuhi Perjanjian Burney berkaitan dengan Perak. iaitu Raja Ligor telah menghantar satu angkatan tentera kePerak dengan alasan untuk membantu Perak dalam hal ehwal pentadbiran. Pada bulan Ogos 1826. Perak berjanji tidak akan mengadakan hubungan politik dengan Siam atau negeri-negeri lain. Low jugamemberi jaminan bantuan kepada Sultan Perak jika Perak diserang oleh Siam.c. Setelah diPerak. Askar-askar Siam juga berundur dari Perak.

Akibatnya. kehadiran angkatan tersebut juga bertujuanmembantu Sultan Mahmud dari Lingga merampas takhta Terengganu daripada bapasaudaranya. Sultan Omar yang tidak menerima pertuanan Siam.Penghantaran bunga emas hanya menjadi tradisi dan mengekalkan persahabatan denganSiam. Kelantan/Terangganu Perjanjian Burney tidak menentukan dengan jelas hubungan Kelantan dan Terengganudengan Siam. Siam berusaha untuk mengukuhkan pengaruhnya di Terengganu danmengekalkan pengaruhnya ke Pahang. gabenor Negeri-negeri Selat. iaitu Cavenagh telahmenghantar sebuah kapal perang ke Kuala Terengganu pada November 1862 dengan tujuanhendak mendesak Siam dan Sultan Mahmud dari Lingga berundur dari Terengganu dantidak melibatkan diri dalam perang saudara Pahang. Pedagang-pedagang dari mana-mana negeri dibenarkan berdagang di Perak asalkanmereka tidak campur tangan dalam hal ehwal Perak. 3.d. Akibatnya. Keengganan Siam telah menyebabkankapal perang British membedil Kuala Terengganu pada 4 November 1862. TindakanBritish ini berjaya menghalang pengaruh Siam dan merebak ke Pahang .e. Selain itu. Pada Oktober 1862. Tindakan British ini telah berjaya menyelamatkan Perak daripada menerima nasib seperti Kedah dan menghentikankemaraan Siam.angkatan tentera Siam dan Sultan Mahmud dari Lingga mengundurkan diri. Usaha ini dijalankan dengan melibatkan diri dalam perang saudara di Pahang (18571863) antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir. Sultan Perak tidak akan membenarkan wakil-wakil yang lebih daripada 30 orang lelakidaripada negara-negara lain masuk ke Perak dengan tujuan untuk campur tangan dalamhal ehwal politik. iaitu Nakhoda Udin yang pro-Siam. Kekacauan yang berlaku bukan sahaja mengganggu perdagangan di Pahang tetapi juga di Kelantan dan Terengganu. Terengganu menganggap negerinya tidak pernah dijajah oleh Siam. Dinding dan Pulau Pangkor diserahkan kepada British. Oleh itu. Kelantan menerima pertuanan Siam tetapi Terengganumenolaknya. satu angkatan Siam telah tiba di Kuala Terengganu dalam usaha membantu WanAhmad menyerang Pahang.f.British beratnggungjawab untuk melindungi Perak daripada sebarang serangan luar.James Low juga berjaya menghancurkan kegiatan lanun di Sungai Kurau selepastertangkapnya ketua lanun.Akibat dari desakan pedagang-pedagang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful