P. 1
Sarana Ibubapa

Sarana Ibubapa

|Views: 27|Likes:
Program Sarana Ibubapa
Program Sarana Ibubapa

More info:

Published by: Kannan Selvasubramaniam on Aug 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Usaha ini jika dipertingkatkan. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. akan memberi kesan yang lebih besar. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Walaupun demikian.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. mendidik anak-anak mereka. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi.

.. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? .......................... Pengenalan ............ Pengantar ...... Analisis Keseluruhan .......................................... 11..................................... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ........... 7.... 12.................................................. 4..................... 9. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa .......................................................................... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? .............. Beberapa Contoh Amalan Terbaik .................................................................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1....................................................................... 4 .............................................................. 3.......................................................................... 6.... 8.................................................................................................................................................. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ....................................... Peranan Ibu Bapa ........ 2................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10.......... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ............................................................................................................................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ............................................... 5....

Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. 5 . • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Keciciran persekolahan dapat dielakkan.

. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. Mungkin n hasilnya. masih h ada ruang untuk u peningkatan. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. 4 • Sekiranya anda a mahu. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .14.10. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. ilm 6 . Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. murid dan sekolah. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah.

Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. 7 .

...... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1...SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan......... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3.. 8 ...... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5....... A. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ............. Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4....... 2...

3. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 .B. 2. 5. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. skor berikut diberikan: Ya = 1. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Tidak = 0. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. 5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. 3. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu.5. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. 2.

Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 3. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.Bagi setiap item 1. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 .5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. 3. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. 2. 2. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 4. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 5.

3. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. 11 . Komunikasi dengan anak. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 2. Interaksi sosial dengan anak. iaitu: 1. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. 4. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar.

12 .Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

13 . • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. kecenderungan dan kebimbangannya. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Di samping berbual dengan anak. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya.

• Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. misalnya. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. memberi tuisyen bila perlu. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. 14 . • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak.

89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. 15 . mereka boleh membantu anda.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG.

....... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza..................................... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ........................ dsb........ ........ Mula 1................ 2.................. Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7................. 3......................................................................... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)..........................................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan..... dsb... 16 ........ ..... Masalah 2: .............. dsb...... b..................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:.............. Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian..................... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a..... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ......................... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5..................................... 4....

Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. b. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. c. b. Kerja rumah. kalkulator. bau. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Elok jika set alat tulis (pen. 4.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. 2. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. pembaris. cahaya. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. pensel. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. 8. 7. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. 5. c. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. kertas A4 dsb. mengira atau membuat nota. Buku rujukan sangat membantu. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. 6. 3.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. suhu. Namun begitu. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Keselesaan seperti suhu. Jika boleh. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. a. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain.

Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. “bagus” dan sebagainya. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. 6. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. 2. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Interaksi sosial dengan anak 1. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. adat resam. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Bagi anak-anak yang masih kecil. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. menjahit. 9. 4. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. 3. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. budi bahasa. Cuma. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Melalui interaksi dengan anak. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. 18 . Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Bualkan tentang apa sahaja. serta seni dan budaya. Jika ini perlu dilakukan. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. 5. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri.

4. Sokongan akademik 1. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. 19 .Komunikasi dengan anak 1. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. 5. 2. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Di pihak anak. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. d. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Apabila perlu. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. 2. Semasa berkomunikasi. Lontaran. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. b. Sesuai dengan perubahan umur anak. 3. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. 4. c. intonasi. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran.

Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. SK Ulu Lubai. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Sejak tahun 2002. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. 20 .000 murid dan 17. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.000 guru di 1.100 sekolah rendah. Limbang. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 2011 b. Wilayah ini mempunyai 600. Kampung Mulong.

IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG.8%. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. banyak perkara boleh dilakukan. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar.2%. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. 21 . murid dan sekolah. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. Jika semua pihak bekerjasama. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. kesihatan. kata seorang guru. 5. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Setelah mencapai persefahaman. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. Untuk menyelesaikan isu ini. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Sejak itu. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. “Sekarang. Pada setiap awal tahun. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. penglibatan IB telah meningkat. IB dan murid tahun 4. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah.

pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. 30km dari Kota Kinabalu.. Keduanya. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Board of Trustees of Michigan State University. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. pencapaian sekolah semakin meningkat. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. perbincangan dengan guru). Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur.msu. Sabah terletak di kawasan pergunungan. 22 . Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. maka anak: • Lebih berjaya. kaum atau tahap pendidikan IB.edu/bpbriefs/issues/brief30. tanpa mengira status sosio-ekonomi. dalam membuat keputusan). Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. 60 murid dan 12 guru. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas.

P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. Sem makin usia an nak anda ber rtambah.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. Ket tika anak mas sih kecil. Menulis untuk k keseronok kan. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. • Lak kukannya set tiap hari... • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. • Gal lakkan anak meneroka.. Akhbar. Membaca tidak had kepada buku sahaja. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. . Walau sesibuk man na. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. menemukan m dan memikir rkan. Membaca dan menulis. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. puji i dan dorong g.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. • Mem mbaca bersa ama anak. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar.. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. 23 . Misalnya. terh majalah.

Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan.5% setahun. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip.sciencenorth. syair. mencari jumlah gelas dan pinggan.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. 24 . Mulakan dengan membaca. http://www. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan.ontariosciencecentre.ca http://www. Puisi. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari.nationalgeographic. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya.

o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. Me entor Men nasihat. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n.2. menjaga. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. menunjuk m cara a dll. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. m me enyokong. angan. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. menggalakkan. rak kan sekelas. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. guru atau ses siapa sahaja. 25 . • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. mengajar. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. mem mbimbing. ra akan sekolah. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda.

Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. SUMBER: wikipedia 26 . Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Dengan lain perkataan. Tiada percambahan buah fikiran. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Berhenti jika gagal. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Hanya ada satu penyelesaian. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. nasihat atau kaunseling kepada anak. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. IB perlu memberi bimbingan. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Menggunakan sumbang saran. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja.

Jika guru dan IB saling mengenali.. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Guru juga adalah IB. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. • IB. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. mempertahankan. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. ibu bapa dan sekolah buat. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Penyokong Menyokong. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. 27 . di rumah dan dalam komuniti. Menyokong kejayaan anak anda. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar.3.. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup.

000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Semasa membeli belah. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. USM. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. • Kira-kira 10. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Prof. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP).Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Sikap baik IB menunjukkan contoh.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Puji pekerti budiman anak. Zulkifli Ahmad.com. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Ketika makan di rumah atau di luar. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Asuhan budi.bharian. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Kubang Kerian - http://www.

4. . 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. emel dsb. nombor faksimili. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. nombor r alamat. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. .

Itulah sebabnya. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Jumlah pelajaran yang difahami. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. pengetahuan murid adalah 0%. Secara ringkasnya. misalnya 5 minit sahaja. Setelah kelas. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. 30 . • Maka. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. peta minda atau menjawab soalan. Semasa membaca. Pada Hari 7. Semakin kerap mengulangkaji. faham dan ingat 90%. menelaah. Soalan esei membina keyakinan murid. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. contohnya matematik. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari.3% sahaja. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. sebelum kelas. jika murid tidak merujuk kepada nota. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. maka pada Hari 30. anak boleh membuat nota. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. pada Hari 2. memikirkan. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah.

Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar.5. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. tetapi bukan buat kerja itu. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. tenang dan bahagia. Makan. cukup makan dan cukup masa bermain. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Tuisyen dan fardhu ain 31 . rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah.

6. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Biar dia mencuba. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Ada a timbang ra asa. tapi aw wasi batasbatasny ya. wasan penting. g program ta apisan. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Internet I t. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Buk kan menunju uk kuasa. izinkan dia berubah. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. And da juga manusia. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Kena pada temp pat dan gayanya. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. • Didikan dan pengaw 32 .

2 peratus berb banding Cina 16. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. Rujuk anak k kepada kau unselor. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. http://fauza anibrahim.wordp press. Hal ini dil laporkan oleh bernama. Mac 2004 4). US SM (PenawaRacun. bilangan n 52. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. 33 .6 pera atus.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. Bimbing a anak setiap masa. rujuk anak kepada kaunselo or.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Merokok meru • IB. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. • Beri kasih sayang kepada anak-anak.7 7 peratus dan India I 15. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.

Ketua Kaum. 73500 Rompin. Inisiatif Ibu Bapa. Guru Besar. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Jalan 4/38A. Km 12 Jalan Klang Lama. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Edward. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Komuniti dan Sektor Swasta. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Masjid Tanah Melaka. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Penghulu. Abd. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. 73470 Gemas SMK Bahau. Jalan Assunta. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Jalan 10/3. Negeri Sembilan SK Jempol. Hamzah. 26200 Kuantan SK St. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Taman Bukit Maluri. Asiah bt. Jalan Burung Kasawari. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Padawan. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Bandar Utama Damansara (4). Makmal GTP 2. 76100 Melaka SK Rompin. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Belimbing. 72100 Bahau. Segambut. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Guru Besar. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Jalan SS9/13. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Makmal GTP 2. Rahman. Jalan Bukit Balai.0 di Kuala Lumpur. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian.0 September 2012 34 . Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Jalan Ipoh. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. PIBG. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Kepong. Komuniti dan Sektor Swasta. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan.

......................................... 35 .................................... Alamat : ..... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ..................................... ......................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )................................................................................................................................................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2..................................................... No.............................. Tarikh: .............................................................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ........................ Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ ).................................. Nama anak: ................................. Bil........ Telefon untuk dihubungi : ................................................... Kelas: ................................. 1..........................

... No............ unit beruniform sukan dan permainan) 3... E-mel: .......... 36 ........... 1................................................................ Penyelenggaraan sekolah 6...... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2........... 4K (kebersihan........ Bimbingan kerjaya 4... Nama anak: ....................................... Motivasi / disiplin murid 7.......................... Tarikh: .......... ............. Telefon: ................................................... Tandatangan: .................. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8................................................................................................................................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).. keceriaan............. Alamat : ............................. keselamatan dan kesihatan) 5............BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: .......................................................................................................................................................... Kokurikulum (persatuan.. Kelas: ................................................................................................................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai.................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ......

.

8889 5235 http://www.my .gov.moe.8884 6255 Faks: 03 . Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->