SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Usaha ini jika dipertingkatkan. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Amalan-amalan terbaik daripada IB. mendidik anak-anak mereka. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. akan memberi kesan yang lebih besar. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Walaupun demikian. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak.

...... 5................................................................................. 11.................................. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ....................................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ....................................................... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ......................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1........................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10........... 4................ 3......................... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ................. 4 ....................................................................................................... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ......................................................................................................................................................................................................................................................................... Pengenalan ........................................... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? . Peranan Ibu Bapa ............... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .......................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ................................ 7.................... 2... Pengantar ....... 12...................... Analisis Keseluruhan ............................... 6......... 8....... 9...........................................................................

• Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. 5 . • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah.14. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. 4 • Sekiranya anda a mahu. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . ilm 6 . perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. Mungkin n hasilnya. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. . murid dan sekolah. masih h ada ruang untuk u peningkatan. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .10. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.

Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

.. Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5.. Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………... 2.... A... 8 ....... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1.... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4....SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan................... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ...... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3.....

Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. 5. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 2. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1.5. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . 2. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. 4. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 3. 3. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Tidak = 0. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. 5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. skor berikut diberikan: Ya = 1.B. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu.

4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 4. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 3. 5. 2. 3.Bagi setiap item 1. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu.

Interaksi sosial dengan anak. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. Komunikasi dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. 11 . 3. iaitu: 1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 2. 4. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak.

• Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. 12 . • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah.

• Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. kecenderungan dan kebimbangannya. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Di samping berbual dengan anak. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. 13 . Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap.

• Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. misalnya. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. memberi tuisyen bila perlu. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. 14 . Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran.

• Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 15 . 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. mereka boleh membantu anda. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa.

... ......... ........ • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)..... Masalah 2: ......... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7..... 2............................ Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.... 4......................................................... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ............... dsb. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a.....................................................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan...... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5........................................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:.......... dsb............................. b.... dsb.... Mula 1...................................... 3... 16 ....... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6............................................................. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ......... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza..........

3. Keselesaan seperti suhu. mengira atau membuat nota. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. 6. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. 2.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Jika boleh. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. Kerja rumah. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. c. 4. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. a. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. pembaris. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. 8. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. 7. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. bau. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Buku rujukan sangat membantu. c.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. kalkulator. Elok jika set alat tulis (pen. Namun begitu. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . pensel. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. kertas A4 dsb. b. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. cahaya. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. 5. suhu. b.

digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Cuma. 6. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Melalui interaksi dengan anak. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. 4. “bagus” dan sebagainya. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. menjahit. Interaksi sosial dengan anak 1. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Bagi anak-anak yang masih kecil. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Bualkan tentang apa sahaja. 9. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. terutama ketika anak berada pada usia remaja. adat resam. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. 3. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. serta seni dan budaya. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. 5. 2. 18 . budi bahasa. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Jika ini perlu dilakukan. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek.

keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. ibu bapa boleh membaca bersama anak. 19 .Komunikasi dengan anak 1. 2. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. 5. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Sesuai dengan perubahan umur anak. 4. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Apabila perlu. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Sokongan akademik 1. 2. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Di pihak anak. Semasa berkomunikasi. 4. d. 3. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. b. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. c. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. intonasi. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Lontaran. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak.

20 . Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid.000 murid dan 17. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. SK Ulu Lubai. Sejak tahun 2002. Limbang. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Wilayah ini mempunyai 600.100 sekolah rendah. 2011 b. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Kampung Mulong. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.000 guru di 1.

IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. penglibatan IB telah meningkat. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. 21 . Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. IB dan murid tahun 4. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. kesihatan. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. kata seorang guru. murid dan sekolah. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. “Sekarang. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Jika semua pihak bekerjasama. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Pada setiap awal tahun. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Untuk menyelesaikan isu ini. 5. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. banyak perkara boleh dilakukan.2%. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Sejak itu. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang.8%. Setelah mencapai persefahaman. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti.

Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. 30km dari Kota Kinabalu. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi.msu. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten.edu/bpbriefs/issues/brief30. pencapaian sekolah semakin meningkat. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Keduanya. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. tanpa mengira status sosio-ekonomi.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. kaum atau tahap pendidikan IB. 22 . Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Sabah terletak di kawasan pergunungan. 60 murid dan 12 guru. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Board of Trustees of Michigan State University. maka anak: • Lebih berjaya. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. perbincangan dengan guru). Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. dalam membuat keputusan).

ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Misalnya. menemukan m dan memikir rkan. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Menulis untuk k keseronok kan. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera.. • Lak kukannya set tiap hari. puji i dan dorong g. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Membaca tidak had kepada buku sahaja. • Gal lakkan anak meneroka. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. Ket tika anak mas sih kecil. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Akhbar. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. Walau sesibuk man na. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah.. 23 . berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. • Mem mbaca bersa ama anak.. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. . Sem makin usia an nak anda ber rtambah. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita.. terh majalah. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Membaca dan menulis.

Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. http://www.sciencenorth.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan.ca http://www. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. mencari jumlah gelas dan pinggan. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. syair. Mulakan dengan membaca. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. Puisi. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1.5% setahun. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai.nationalgeographic. 24 .. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda.ontariosciencecentre. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.

mengajar. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. menunjuk m cara a dll. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. Me entor Men nasihat. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. menjaga. ra akan sekolah. angan. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. 25 . menggalakkan. mem mbimbing. m me enyokong. rak kan sekelas. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik.2. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. guru atau ses siapa sahaja.

SUMBER: wikipedia 26 . Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Dengan lain perkataan. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. nasihat atau kaunseling kepada anak. Tiada percambahan buah fikiran. Menggunakan sumbang saran. IB perlu memberi bimbingan. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Hanya ada satu penyelesaian. Berhenti jika gagal. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan.

. Jika guru dan IB saling mengenali. • Guru juga adalah IB.3. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. • IB. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Menyokong kejayaan anak anda. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. mempertahankan. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Penyokong Menyokong. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. ibu bapa dan sekolah buat. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. di rumah dan dalam komuniti. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah.. 27 . Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar.

jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. IB juga harus belajar mengakui kesalahan.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Sikap baik IB menunjukkan contoh. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima.com. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Kubang Kerian - http://www. Asuhan budi. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. • Kira-kira 10.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Semasa membeli belah. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya.bharian. Puji pekerti budiman anak. Prof. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. USM. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Ketika makan di rumah atau di luar. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. Zulkifli Ahmad. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews.

nombor r alamat. . Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. emel dsb. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an.4. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. . Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). nombor faksimili. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak.

misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. maka pada Hari 30. Semasa membaca. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. • Maka. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. anak boleh membuat nota. contohnya matematik. Soalan esei membina keyakinan murid. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Setelah kelas. sebelum kelas. Jumlah pelajaran yang difahami. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. Itulah sebabnya. peta minda atau menjawab soalan. Pada Hari 7. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. faham dan ingat 90%. 30 . Secara ringkasnya.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. memikirkan. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. pada Hari 2. misalnya 5 minit sahaja. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. jika murid tidak merujuk kepada nota. Semakin kerap mengulangkaji. menelaah. pengetahuan murid adalah 0%. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang.3% sahaja.

cukup makan dan cukup masa bermain. tenang dan bahagia. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. tetapi bukan buat kerja itu. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan.5. Tuisyen dan fardhu ain 31 . rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Makan. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram.

Izinkan n berfesyen yang be ersopan. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. Ada a timbang ra asa. • Didikan dan pengaw 32 . Buk kan menunju uk kuasa. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Kena pada temp pat dan gayanya. And da juga manusia. Biar dia mencuba. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. izinkan dia berubah. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Internet I t.6. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. wasan penting. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. tapi aw wasi batasbatasny ya. g program ta apisan.

guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. Rujuk anak k kepada kau unselor. Hal ini dil laporkan oleh bernama.wordp press. http://fauza anibrahim. US SM (PenawaRacun.2 peratus berb banding Cina 16. 33 .7 7 peratus dan India I 15. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Mac 2004 4). Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. bilangan n 52.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. rujuk anak kepada kaunselo or.6 pera atus. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Bimbing a anak setiap masa.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. • Merokok meru • IB.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara.

26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Makmal GTP 2. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way.0 September 2012 34 .0 di Kuala Lumpur. Komuniti dan Sektor Swasta. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Guru Besar. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Taman Bukit Maluri. Km 12 Jalan Klang Lama.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. PIBG. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Jalan 4/38A. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Hamzah. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. 76100 Melaka SK Rompin. 73470 Gemas SMK Bahau. Jalan Ipoh. 72100 Bahau. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Jalan 10/3. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Kepong. 73500 Rompin. Jalan Burung Kasawari. Penghulu. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Makmal GTP 2. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Bandar Utama Damansara (4). Komuniti dan Sektor Swasta. Belimbing. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Abd. Negeri Sembilan SK Jempol. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Edward. Jalan Assunta. Segambut. Masjid Tanah Melaka. Jalan Bukit Balai. Guru Besar. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Rahman. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 26200 Kuantan SK St. Asiah bt. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Inisiatif Ibu Bapa. Ketua Kaum. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Padawan. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Jalan SS9/13. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba.

. Alamat : ................................... Kelas: .............................................................................. 35 ..................................................... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ................. 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2..... Nama anak: ..................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ............... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )................................................................................................................. .......................... 1............................................. Bil..................................................... Tarikh: .............. Telefon untuk dihubungi : .......................................................... No......................................................................................................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )........

................................... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).................. E-mel: ............................ Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai............. Tandatangan: ............................ Telefon: ................................................... 36 ........................ Kokurikulum (persatuan...................................................................................................................................... 4K (kebersihan....... ...... No.................... Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ................................................................. 1............................................................................ Tarikh: ........... Nama anak: ................................... Kelas: ................................................ keceriaan..................................................................... Bimbingan kerjaya 4.. keselamatan dan kesihatan) 5... Penyelenggaraan sekolah 6..... Alamat : ...............................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: .............. Motivasi / disiplin murid 7................................ unit beruniform sukan dan permainan) 3.. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2..........

.

gov.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8889 5235 http://www.moe.my . Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .8884 6255 Faks: 03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful