SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Usaha ini jika dipertingkatkan. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. akan memberi kesan yang lebih besar. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Amalan-amalan terbaik daripada IB.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. mendidik anak-anak mereka. Walaupun demikian. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB.

................................. 12.................... 2...................... Pengenalan ........................................... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ....................................................................... 4..... 8...................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ................................................................... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ........................................ 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10.................. 3.............................. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ......... 6..................................................... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ............................. 7......................... 9............................. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ......................................... Peranan Ibu Bapa ......................................................................................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ...................................................................... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ............... Pengantar ................................................... Analisis Keseluruhan ............................. 11.............................................................. 5..................................................................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1................... 4 ..................

Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. 5 . maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.

Mungkin n hasilnya. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. ilm 6 .14. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda.10. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. murid dan sekolah. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. 4 • Sekiranya anda a mahu. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. masih h ada ruang untuk u peningkatan. . Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa.

Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.

Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ..... A.. Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3...SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1........... 2................ Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………........ 8 ... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4.........

Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. skor berikut diberikan: Ya = 1. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Tidak = 0. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 4.B. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 3. 3. 5. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. 2. 2. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. 5. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu.5.

Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. 5. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2.Bagi setiap item 1. 2. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 3. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. 3. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. 4. 4.

11 . • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. 3. 2. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Komunikasi dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 4. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. Interaksi sosial dengan anak. iaitu: 1.

Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. 12 .Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit.

• Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. kecenderungan dan kebimbangannya. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. 13 . • Di samping berbual dengan anak. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan.

• Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. memberi tuisyen bila perlu. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. 14 .Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. misalnya. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai.

PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. mereka boleh membantu anda. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 15 . anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah.

.................. 16 .......................... ................. Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ..................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan..................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:......... 4.................. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ................. • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)....... ..... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza.......................................... dsb............. Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5...................... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7................. dsb....................................................................... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6........... b. Mula 1.... 3............ Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian......................................... dsb................ Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a.... Masalah 2: .... 2.......

suhu. 5. c. b. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. cahaya. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. pensel. 3.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. b. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. kertas A4 dsb.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Jika boleh. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Keselesaan seperti suhu. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. a. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. Elok jika set alat tulis (pen. kalkulator. bau. c. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Buku rujukan sangat membantu. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. 6. pembaris. 4. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. 8. Namun begitu. 7. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Kerja rumah. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. 2. mengira atau membuat nota.

5. Bagi anak-anak yang masih kecil. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. 4. 3. menjahit. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Melalui interaksi dengan anak. 9. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. “bagus” dan sebagainya. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Jika ini perlu dilakukan. 2. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. 6. Interaksi sosial dengan anak 1. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. 18 . serta seni dan budaya. Bualkan tentang apa sahaja. budi bahasa. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Cuma. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar).digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. adat resam. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak.

intonasi. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. ibu bapa boleh membaca bersama anak. 2. Sesuai dengan perubahan umur anak. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Lontaran. Di pihak anak. 5. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Semasa berkomunikasi. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. 4. Sokongan akademik 1. 2. Apabila perlu. di samping membantu anak mencapai cita-citanya.Komunikasi dengan anak 1. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. c. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. d. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. 19 . 4. 3. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. b. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran.

Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah.100 sekolah rendah. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Wilayah ini mempunyai 600. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6.000 murid dan 17. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Limbang. Kampung Mulong. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. 20 . Sejak tahun 2002. 2011 b. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape.000 guru di 1. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. SK Ulu Lubai.

Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Setelah mencapai persefahaman. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. kesihatan. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. penglibatan IB telah meningkat. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. IB dan murid tahun 4. banyak perkara boleh dilakukan. Untuk menyelesaikan isu ini. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. “Sekarang. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. murid dan sekolah. Sejak itu. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Pada setiap awal tahun.2%. kata seorang guru. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA.8%. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Jika semua pihak bekerjasama. 21 . 5. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1.

Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. pencapaian sekolah semakin meningkat. maka anak: • Lebih berjaya. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. 30km dari Kota Kinabalu. Board of Trustees of Michigan State University. Sabah terletak di kawasan pergunungan. dalam membuat keputusan). perbincangan dengan guru). Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki.edu/bpbriefs/issues/brief30. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. 22 . 60 murid dan 12 guru. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. Keduanya. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong.. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. tanpa mengira status sosio-ekonomi. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. kaum atau tahap pendidikan IB. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah.msu. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka.

. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. Walau sesibuk man na. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. • Mem mbaca bersa ama anak. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. Membaca dan menulis.. puji i dan dorong g. • Gal lakkan anak meneroka. Ket tika anak mas sih kecil. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. terh majalah. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. . Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. Misalnya. menemukan m dan memikir rkan. Menulis untuk k keseronok kan. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n.. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Akhbar. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah.. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. • Lak kukannya set tiap hari. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Membaca tidak had kepada buku sahaja. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. 23 . M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama.

ontariosciencecentre. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. http://www. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. mencari jumlah gelas dan pinggan. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari.ca http://www. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Cabar anak membuat ucapan spontan. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. Mulakan dengan membaca.nationalgeographic.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan.sciencenorth. 24 .5% setahun. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. syair.. Puisi. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.

• Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. mengajar. m me enyokong. rak kan sekelas.2. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. menjaga. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. angan. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. ra akan sekolah. 25 . • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. menggalakkan. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Me entor Men nasihat. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. guru atau ses siapa sahaja. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. mem mbimbing. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. menunjuk m cara a dll.

Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. SUMBER: wikipedia 26 . Hanya ada satu penyelesaian. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. IB perlu memberi bimbingan.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Tiada percambahan buah fikiran. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Menggunakan sumbang saran. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. nasihat atau kaunseling kepada anak. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan lain perkataan. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Berhenti jika gagal. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar.

27 . Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. ibu bapa dan sekolah buat. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami.. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. • Guru juga adalah IB. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru.3. di rumah dan dalam komuniti. Jika guru dan IB saling mengenali. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Menyokong kejayaan anak anda. Suara murid hanya didengari melalui IB. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. mempertahankan. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami.. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • IB. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. Penyokong Menyokong. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru.

Semasa membeli belah.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Kubang Kerian - http://www. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Sikap baik IB menunjukkan contoh. IB juga harus belajar mengakui kesalahan.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan.bharian. Asuhan budi. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. • Kira-kira 10.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Prof. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Ketika makan di rumah atau di luar. Puji pekerti budiman anak. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. USM.com. Zulkifli Ahmad.

4. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. . Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. . Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. emel dsb. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. nombor faksimili. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. nombor r alamat. buku komunikasi k atau u secara bers semuka.

pengetahuan murid adalah 0%. contohnya matematik. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. • Maka. sebelum kelas. Pada Hari 7. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Secara ringkasnya. Semakin kerap mengulangkaji. faham dan ingat 90%. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. menelaah.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo.3% sahaja. memikirkan. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. jika murid tidak merujuk kepada nota. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . pada Hari 2. maka pada Hari 30. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. Soalan esei membina keyakinan murid. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. misalnya 5 minit sahaja. anak boleh membuat nota. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. Setelah kelas. 30 . Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. peta minda atau menjawab soalan. Semasa membaca. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Itulah sebabnya. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. Jumlah pelajaran yang difahami. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan.

Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. tenang dan bahagia. Makan. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. tetapi bukan buat kerja itu. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram.5. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. cukup makan dan cukup masa bermain.

• • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. tapi aw wasi batasbatasny ya. Internet I t. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. Biar dia mencuba. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. g program ta apisan. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". izinkan dia berubah. wasan penting. Ada a timbang ra asa. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Buk kan menunju uk kuasa. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. And da juga manusia. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Kena pada temp pat dan gayanya. • Didikan dan pengaw 32 . Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet.6.

Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. Bimbing a anak setiap masa. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Rujuk anak k kepada kau unselor.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. http://fauza anibrahim.6 pera atus.wordp press. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. • Merokok meru • IB. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. US SM (PenawaRacun. bilangan n 52. rujuk anak kepada kaunselo or. 33 .Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. Mac 2004 4).7 7 peratus dan India I 15. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah.2 peratus berb banding Cina 16. Hal ini dil laporkan oleh bernama.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n.

Hamzah. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Abd. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Makmal GTP 2. 73500 Rompin. 72100 Bahau. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Makmal GTP 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Taman Bukit Maluri. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. 26200 Kuantan SK St. 73470 Gemas SMK Bahau. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Masjid Tanah Melaka. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Edward. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Guru Besar. Belimbing.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Rahman. Guru Besar. Negeri Sembilan SK Jempol. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Kepong. Jalan SS9/13. Padawan. Jalan Ipoh. Asiah bt. Jalan Bukit Balai. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Jalan 4/38A. Km 12 Jalan Klang Lama. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Segambut. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Bandar Utama Damansara (4). Komuniti dan Sektor Swasta. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Jalan Burung Kasawari.0 di Kuala Lumpur. Inisiatif Ibu Bapa. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. PIBG. Jalan 10/3. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Komuniti dan Sektor Swasta. Jalan Assunta. 76100 Melaka SK Rompin. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Ketua Kaum. Penghulu. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya.0 September 2012 34 .

..............................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ... Kelas: ................................................................................................................................. Tarikh: ............................................... Telefon untuk dihubungi : ........................................................... Bil............................................................................. Alamat : .. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )................................................................................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )................................................................................... 1...................... No..... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2............................... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ............................. Nama anak: .............................. 35 .......... ....

... ............... unit beruniform sukan dan permainan) 3... Telefon: ............................................................. Motivasi / disiplin murid 7.............................................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ............................ Kokurikulum (persatuan........................................................................... No.................................................... E-mel: ...... Tarikh: ........ Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai....... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)............ Alamat : ............... Penyelenggaraan sekolah 6......BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ............................................................................................................... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.................................... 1......... 36 ............................ 4K (kebersihan.. Kelas: ........................................ Nama anak: ........................................................... keselamatan dan kesihatan) 5.................................................................... Bimbingan kerjaya 4. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8................................................. keceriaan.................. Tandatangan: ............

.

8889 5235 http://www.gov.moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .8884 6255 Faks: 03 .my .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful