SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Usaha ini jika dipertingkatkan. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. akan memberi kesan yang lebih besar. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Walaupun demikian. mendidik anak-anak mereka.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka.

........................................................... 4........ Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ........................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1............ 5...... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ............. 4 .... 9..................................................... 6......... 7......................................................................................................................................................... Analisis Keseluruhan ....................................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak .... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ............................... Pengantar ............................................................................. 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10.............................. 8........................................................................................................................................ Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ......... 3..................... 12................ Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .................................................................................................................................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ...................................... Pengenalan .................................... Peranan Ibu Bapa ........ 11..................... 2..................................................

Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. 5 . Keciciran persekolahan dapat dielakkan. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak.10. Mungkin n hasilnya. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. murid dan sekolah. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. masih h ada ruang untuk u peningkatan. ilm 6 . 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. .14. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. 4 • Sekiranya anda a mahu. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda.

• Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 .

. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3............. 8 .......SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.. Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4...... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) .. A... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….......... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5. 2.............

SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. 4. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 3. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 5. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. 2. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu.5. 5. 2. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 .B. 3. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Tidak = 0. skor berikut diberikan: Ya = 1.

3. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. 2. 2. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 5. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 4. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 3. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu.Bagi setiap item 1. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.

Komunikasi dengan anak. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. Interaksi sosial dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. iaitu: 1. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. 11 . 3. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. 2. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. 4. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar.

• Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. 12 . Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda.

• Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. • Di samping berbual dengan anak. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. kecenderungan dan kebimbangannya. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. 13 . • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin.

Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. misalnya. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. 14 . • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. memberi tuisyen bila perlu.

• Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. mereka boleh membantu anda. 15 . PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG.

.. Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6............................... b........................ • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)....................... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a................................ dsb...... dsb. Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7. Masalah 2: ......... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza........ 4.......... 3.............. dsb............................................ Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian............................................. .............. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ......................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: . Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5......................... 2..... Mula 1....... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:... 16 ...................................................... .....................................

b. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. 3. pensel. cahaya. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. b. Buku rujukan sangat membantu. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. 7. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Namun begitu. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. Elok jika set alat tulis (pen. 5. pembaris. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Jika boleh. 8. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. c. kertas A4 dsb. a. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. 2. Kerja rumah. c.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. suhu. bau. 4. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Keselesaan seperti suhu. 6. kalkulator. mengira atau membuat nota. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 .

2. “bagus” dan sebagainya. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Bualkan tentang apa sahaja. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. serta seni dan budaya. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Jika ini perlu dilakukan. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. 6. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. 18 . Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Bagi anak-anak yang masih kecil. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. 4. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. 5. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Melalui interaksi dengan anak. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. budi bahasa. adat resam. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Interaksi sosial dengan anak 1. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. 3. 9. menjahit. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Cuma.

2. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. 3. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. ibu bapa boleh membaca bersama anak. 4. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Sokongan akademik 1. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. 4. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. 19 . Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. 5. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Apabila perlu. d.Komunikasi dengan anak 1. Lontaran. Sesuai dengan perubahan umur anak. intonasi. c. Semasa berkomunikasi. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Di pihak anak. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. 2. b. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak.

Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. SK Ulu Lubai. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.000 guru di 1. Sejak tahun 2002. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita.100 sekolah rendah. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah.000 murid dan 17. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. 20 . Kampung Mulong. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 2011 b. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Wilayah ini mempunyai 600. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Limbang.

polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. 21 . tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Jika semua pihak bekerjasama. 5. “Sekarang. Setelah mencapai persefahaman. Pada setiap awal tahun. IB dan murid tahun 4. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. kesihatan. banyak perkara boleh dilakukan. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. penglibatan IB telah meningkat. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar.2%. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. Untuk menyelesaikan isu ini. murid dan sekolah. kata seorang guru. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian.8%. Sejak itu.

dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. dalam membuat keputusan). Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka.msu. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Board of Trustees of Michigan State University. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. 60 murid dan 12 guru.. perbincangan dengan guru). IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. 30km dari Kota Kinabalu. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Sabah terletak di kawasan pergunungan. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Keduanya. 22 .pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. pencapaian sekolah semakin meningkat.edu/bpbriefs/issues/brief30. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. kaum atau tahap pendidikan IB. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. maka anak: • Lebih berjaya.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin.

. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah.. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. • Lak kukannya set tiap hari. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. arahan pada kotak dan d bun ngkusan.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. Misalnya. Membaca tidak had kepada buku sahaja. . Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Ket tika anak mas sih kecil. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. Membaca dan menulis. menemukan m dan memikir rkan. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda.. Menulis untuk k keseronok kan. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. Walau sesibuk man na. Akhbar..Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. 23 . • Gal lakkan anak meneroka. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. terh majalah. puji i dan dorong g. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. • Mem mbaca bersa ama anak. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya.

com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini.ontariosciencecentre. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Puisi.nationalgeographic. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. mencari jumlah gelas dan pinggan. syair. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. Mulakan dengan membaca. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1.ca http://www. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. http://www. 24 . Cabar anak membuat ucapan spontan. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.sciencenorth.5% setahun..

Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. mem mbimbing. m me enyokong. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. mengajar. ra akan sekolah. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. 25 . Me entor Men nasihat. rak kan sekelas. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. menggalakkan. menjaga. angan. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. menunjuk m cara a dll. guru atau ses siapa sahaja. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n.2. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah.

tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Berhenti jika gagal. nasihat atau kaunseling kepada anak. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Menggunakan sumbang saran. Tiada percambahan buah fikiran. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. SUMBER: wikipedia 26 . Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Dengan lain perkataan. IB perlu memberi bimbingan. Hanya ada satu penyelesaian. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka.

• IB. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Menyokong kejayaan anak anda. Suara murid hanya didengari melalui IB. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. mempertahankan.. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. di rumah dan dalam komuniti. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami.. • Guru juga adalah IB. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Jika guru dan IB saling mengenali. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Penyokong Menyokong. 27 .3. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. ibu bapa dan sekolah buat. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru.

jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. Puji pekerti budiman anak. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Semasa membeli belah. Sikap baik IB menunjukkan contoh. • Kira-kira 10. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. USM. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok.com. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Ketika makan di rumah atau di luar.bharian. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Asuhan budi. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Kubang Kerian - http://www. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Prof. Zulkifli Ahmad.

nombor r alamat. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. . Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. nombor faksimili. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon.4. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. . emel dsb.

Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Soalan esei membina keyakinan murid. jika murid tidak merujuk kepada nota. Semakin kerap mengulangkaji. maka pada Hari 30. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari.3% sahaja. Jumlah pelajaran yang difahami. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. • Maka. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. contohnya matematik. Secara ringkasnya. memikirkan. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Semasa membaca. pada Hari 2. anak boleh membuat nota. Itulah sebabnya. sebelum kelas. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . 30 . semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. pengetahuan murid adalah 0%.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. faham dan ingat 90%. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. menelaah. Pada Hari 7. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. peta minda atau menjawab soalan. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. misalnya 5 minit sahaja. Setelah kelas. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu.

Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. tenang dan bahagia.5. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Makan. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. cukup makan dan cukup masa bermain. tetapi bukan buat kerja itu. Tuisyen dan fardhu ain 31 .

Izinkan n berfesyen yang be ersopan.6. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Internet I t. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. g program ta apisan. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. And da juga manusia. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. • Didikan dan pengaw 32 . • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. wasan penting. Buk kan menunju uk kuasa. Ada a timbang ra asa. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Biar dia mencuba. tapi aw wasi batasbatasny ya. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Kena pada temp pat dan gayanya. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. izinkan dia berubah. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap.

guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. 33 . • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja.2 peratus berb banding Cina 16.6 pera atus. http://fauza anibrahim. rujuk anak kepada kaunselo or.wordp press. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. • Merokok meru • IB. Bimbing a anak setiap masa. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.7 7 peratus dan India I 15.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Mac 2004 4). • Beri kasih sayang kepada anak-anak. bilangan n 52. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Rujuk anak k kepada kau unselor. US SM (PenawaRacun. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. Hal ini dil laporkan oleh bernama.

51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Jalan Burung Kasawari. Negeri Sembilan SK Taman Maluri.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Guru Besar. 72100 Bahau. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Padawan.0 di Kuala Lumpur. Masjid Tanah Melaka. Makmal GTP 2. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Makmal GTP 2.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. Jalan Assunta. Guru Besar. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Segambut. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Jalan 10/3. 76100 Melaka SK Rompin. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung.0 September 2012 34 . 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Kepong. Hamzah. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Bandar Utama Damansara (4). Negeri Sembilan SK Jempol. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Belimbing. Komuniti dan Sektor Swasta. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Penghulu. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Rahman. Inisiatif Ibu Bapa. 73470 Gemas SMK Bahau. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Taman Bukit Maluri. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Km 12 Jalan Klang Lama. Jalan Ipoh. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. 26200 Kuantan SK St. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. PIBG. 73500 Rompin. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Edward. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Jalan Bukit Balai. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. Komuniti dan Sektor Swasta. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Jalan 4/38A. Asiah bt. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Jalan SS9/13. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Ketua Kaum. Abd.

........................... Nama anak: .............................................................................. Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: .......................................... Bil.................. ......................... No.................... Kelas: ...................................... Alamat : ...........................................................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga .............................................. 1................................................................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2................. Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ ).......................................................................................................................................................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )..... Tarikh: .......................... 35 ... Telefon untuk dihubungi : ...

.... 4K (kebersihan......... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8................................. Penyelenggaraan sekolah 6..... unit beruniform sukan dan permainan) 3.............................................................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ........... Tarikh: ................................................. Telefon: ........... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai................................. Alamat : ... Tandatangan: ................................... keselamatan dan kesihatan) 5................... E-mel: .............. 36 ............................................................................................................................. Bimbingan kerjaya 4........................ Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ........... 1.............................. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2..... ........................................ Nama anak: .................... Kelas: ................ Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).................................................................... keceriaan..................... Motivasi / disiplin murid 7............................................................................ Kokurikulum (persatuan..................... No..........

.

moe.my .gov.8884 6255 Faks: 03 .8889 5235 http://www.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful