SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Walaupun demikian. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Usaha ini jika dipertingkatkan. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Amalan-amalan terbaik daripada IB. mendidik anak-anak mereka. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. akan memberi kesan yang lebih besar. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran.

............................ Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ............................. 12........................................................................................................ Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ............................................... 11............................... Analisis Keseluruhan ...... 7................................ 2................ Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .................................................................... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ........................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1...... 6........ Pengenalan ..................................................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik .... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? .......................................................................... 8.............................................................................. 4 ............................................................. 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10................................................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ..... Peranan Ibu Bapa ............ 4................................................. 5............................................................. 3................. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ............................................... Pengantar ..................... 9............................................................

5 . Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . . 4 • Sekiranya anda a mahu. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 .14. ilm 6 . Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. masih h ada ruang untuk u peningkatan. murid dan sekolah. Mungkin n hasilnya. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan.10. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a.

Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri. 7 . Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3.. Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4. Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5......... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1....................SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan. Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….... A...... 2......... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ... 8 .

4. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 5. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu.B. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. skor berikut diberikan: Ya = 1. Tidak = 0. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 3. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. 2. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. 3. 5. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar.5. 2. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu.

Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 2. 4. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . 2.Bagi setiap item 1. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 5. 4. 3. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 3.

Komunikasi dengan anak. Interaksi sosial dengan anak. 2. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. 3. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. iaitu: 1. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. 4. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 11 . Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan.

• Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. 12 .Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit.

• Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. kecenderungan dan kebimbangannya. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. 13 . • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. • Di samping berbual dengan anak. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah.

Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. memberi tuisyen bila perlu. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. misalnya. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. 14 . • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.

89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. mereka boleh membantu anda. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. 15 . 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa.

.............. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:................ dsb......................... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)............. Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7...............................................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan........................ 3.. Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza...................................................................... 16 . Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5................... . dsb. Mula 1................................................. ............ Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ... 2... 4............................. Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6........... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian... Masalah 2: ..... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a....... b..................................................... dsb......... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ....

8. Keselesaan seperti suhu. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. pembaris. c. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Elok jika set alat tulis (pen. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Jika boleh. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. b. Namun begitu. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. 4. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. suhu. mengira atau membuat nota. Kerja rumah. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. 6. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. a. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. c. cahaya. kalkulator. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. 7. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. bau. 5. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. b. 3. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. pensel. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. kertas A4 dsb. 2. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Buku rujukan sangat membantu.

serta seni dan budaya. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Interaksi sosial dengan anak 1. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. 6. Cuma. Bualkan tentang apa sahaja. 2. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. adat resam. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. 5. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. “bagus” dan sebagainya. 9. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Jika ini perlu dilakukan. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. 18 . Melalui interaksi dengan anak. 4. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. budi bahasa. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). 3. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Bagi anak-anak yang masih kecil. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. menjahit.

c. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. 4. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. 5. 2. Di pihak anak. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. 4. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. intonasi. 2. Sokongan akademik 1. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Apabila perlu. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. 19 . ibu bapa boleh membaca bersama anak. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Semasa berkomunikasi. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Sesuai dengan perubahan umur anak. Lontaran. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. b. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. d. 3.Komunikasi dengan anak 1.

100 sekolah rendah. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Limbang. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. 2011 b. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kampung Mulong. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”).000 murid dan 17. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Wilayah ini mempunyai 600. Sejak tahun 2002.000 guru di 1. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. SK Ulu Lubai. 20 . Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape.

Setelah mencapai persefahaman. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Untuk menyelesaikan isu ini. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. 21 .2%. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. penglibatan IB telah meningkat. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. kata seorang guru. IB dan murid tahun 4. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. 5. murid dan sekolah. kesihatan. Jika semua pihak bekerjasama. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Pada setiap awal tahun.8%. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. banyak perkara boleh dilakukan. “Sekarang.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Sejak itu.

maka anak: • Lebih berjaya. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. Board of Trustees of Michigan State University.edu/bpbriefs/issues/brief30. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali.msu. 30km dari Kota Kinabalu. 60 murid dan 12 guru. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. tanpa mengira status sosio-ekonomi. dalam membuat keputusan). Apabila IB terlibat dengan pendidikan. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong..pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. 22 . menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. Keduanya. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. perbincangan dengan guru). dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Sabah terletak di kawasan pergunungan. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. kaum atau tahap pendidikan IB. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. pencapaian sekolah semakin meningkat. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.

Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Ket tika anak mas sih kecil. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s.. puji i dan dorong g. Menulis untuk k keseronok kan.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. • Gal lakkan anak meneroka. Membaca tidak had kepada buku sahaja.. Membaca dan menulis. menemukan m dan memikir rkan. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. • Mem mbaca bersa ama anak. arahan pada kotak dan d bun ngkusan.. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. terh majalah. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Walau sesibuk man na. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Misalnya. • Lak kukannya set tiap hari. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. Akhbar. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama.. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. . 23 . cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca.

Cabar anak membuat ucapan spontan.ca http://www.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www.. Puisi.sciencenorth. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan.ontariosciencecentre. Mulakan dengan membaca. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. 24 . mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. http://www. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. syair. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang.nationalgeographic. mencari jumlah gelas dan pinggan.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring.5% setahun. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya.

Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. m me enyokong. 25 . • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. guru atau ses siapa sahaja. Me entor Men nasihat. mengajar. ra akan sekolah. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. angan. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. mem mbimbing. menjaga.2. menggalakkan. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. menunjuk m cara a dll. rak kan sekelas. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan.

cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Dengan lain perkataan. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Tiada percambahan buah fikiran. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Hanya ada satu penyelesaian. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. nasihat atau kaunseling kepada anak. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. SUMBER: wikipedia 26 . Berhenti jika gagal. Berhenti selepas mencapai kejayaan. IB perlu memberi bimbingan. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Menggunakan sumbang saran.

tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. Penyokong Menyokong. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. di rumah dan dalam komuniti. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak.3. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan.. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. ibu bapa dan sekolah buat. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. • IB.. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. • Guru juga adalah IB. mempertahankan. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Jika guru dan IB saling mengenali. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. 27 . Menyokong kejayaan anak anda.

ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Ketika makan di rumah atau di luar. Asuhan budi. Sikap baik IB menunjukkan contoh. Semasa membeli belah.bharian. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). USM. Kubang Kerian - http://www. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Prof. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Zulkifli Ahmad.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. • Kira-kira 10. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Puji pekerti budiman anak. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima.com. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.

Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. . nombor faksimili. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). emel dsb. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. nombor r alamat. . buku komunikasi k atau u secara bers semuka. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u.4. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain.

masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. Semasa membaca. Secara ringkasnya. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. memikirkan. • Maka. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Soalan esei membina keyakinan murid. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. peta minda atau menjawab soalan. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. Pada Hari 7. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. misalnya 5 minit sahaja. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . Jumlah pelajaran yang difahami. Itulah sebabnya. pada Hari 2. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. anak boleh membuat nota.3% sahaja. jika murid tidak merujuk kepada nota. 30 . dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. Semakin kerap mengulangkaji. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. contohnya matematik. pengetahuan murid adalah 0%. maka pada Hari 30. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Setelah kelas. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. menelaah. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. faham dan ingat 90%.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. sebelum kelas. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar.

rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. cukup makan dan cukup masa bermain. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. tenang dan bahagia. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. Makan.5. tetapi bukan buat kerja itu.

Pasang Didik penggunaan p berhemah. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. tapi aw wasi batasbatasny ya. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Ada a timbang ra asa. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". And da juga manusia. Internet I t. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Buk kan menunju uk kuasa. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. g program ta apisan. Kena pada temp pat dan gayanya. Biar dia mencuba. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. • Didikan dan pengaw 32 . Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran.6. wasan penting. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. izinkan dia berubah. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet.

Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. • Beri kasih sayang kepada anak-anak.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.wordp press. rujuk anak kepada kaunselo or. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. http://fauza anibrahim. Mac 2004 4). Hal ini dil laporkan oleh bernama. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. Bimbing a anak setiap masa.6 pera atus. bilangan n 52. Rujuk anak k kepada kau unselor.2 peratus berb banding Cina 16. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Merokok meru • IB. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. US SM (PenawaRacun. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. 33 .7 7 peratus dan India I 15.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok.

Penghulu. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. 26200 Kuantan SK St. Jalan 4/38A. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. 73470 Gemas SMK Bahau. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Segambut. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. 76100 Melaka SK Rompin. Abd. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Makmal GTP 2. 73500 Rompin. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Rahman. Jalan Assunta. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. PIBG. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Inisiatif Ibu Bapa. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Jalan Bukit Balai. Belimbing. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Edward. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Guru Besar. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Komuniti dan Sektor Swasta. Asiah bt. Jalan Ipoh. Jalan Burung Kasawari.0 di Kuala Lumpur. Masjid Tanah Melaka. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Ketua Kaum. Guru Besar. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab.0 September 2012 34 . 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Bandar Utama Damansara (4). 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. Jalan SS9/13. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Hamzah. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Jalan 10/3. Kepong. Makmal GTP 2. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Km 12 Jalan Klang Lama. 72100 Bahau. Padawan. Komuniti dan Sektor Swasta. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Taman Bukit Maluri. Negeri Sembilan SK Jempol. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal.

................................................................ .............................................................................. 35 ............................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ ). 1........................................................................................................................................... Tarikh: ....... Alamat : ................................................................................. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ ).......................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ............. Telefon untuk dihubungi : ............. 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2................................................ Bil.............. Kelas: . Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: .................. No................. Nama anak: ................................................................................

.......... 36 .................... Nama anak: ........................................................................... unit beruniform sukan dan permainan) 3........................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai............................................. keceriaan........................................................ 1...................................... keselamatan dan kesihatan) 5........... Motivasi / disiplin murid 7....................... No............................................... Kokurikulum (persatuan.................................. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.................................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)..... E-mel: ......................... Tarikh: . Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8.......... 4K (kebersihan............. Kelas: ...... ...................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: .................. Tandatangan: ............. Penyelenggaraan sekolah 6..................................................................................................................................................... Telefon: ........................... Alamat : ...................................................... Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ...... Bimbingan kerjaya 4..

.

my .8889 5235 http://www.gov. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8884 6255 Faks: 03 .moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful