SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

mendidik anak-anak mereka. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. akan memberi kesan yang lebih besar. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Amalan-amalan terbaik daripada IB. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Usaha ini jika dipertingkatkan. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Walaupun demikian.

......... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? .............. 8.............................. 4 ................................... 5........................................................................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah .................. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................................................................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10.............................................................................................................................................................................................................................. 12............. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .... 2............................................................... 6... Pengantar .................................... 4........... Analisis Keseluruhan ...... 3............................................ 9......................................... 11......... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ............... Peranan Ibu Bapa ...........Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1........... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? .................................................................................................................................. 7............................................................................................. Beberapa Contoh Amalan Terbaik ..... Pengenalan ........

Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. 5 .

2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . ilm 6 . 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. 4 • Sekiranya anda a mahu. masih h ada ruang untuk u peningkatan. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. . murid dan sekolah. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan.14.10. Mungkin n hasilnya. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu.

7 . Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.

........ Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4....... A..SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan. 2....... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1....... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3............. Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….. 8 . Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5........

Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. 5.5. 5. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. skor berikut diberikan: Ya = 1. 3. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.B. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. 2. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 2. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 3. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Tidak = 0.

Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 2.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 2. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 3. 3.Bagi setiap item 1. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 5. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 4. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. 4.

menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 3.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. Komunikasi dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. 4. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. 11 . iaitu: 1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. Interaksi sosial dengan anak. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 2.

Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. 12 . • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

• Di samping berbual dengan anak. kecenderungan dan kebimbangannya. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. 13 . • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya.

• Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. misalnya. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. memberi tuisyen bila perlu. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. 14 . • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.

mereka boleh membantu anda. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. 15 .ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah.

...................... 3...........Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan..................... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza............ ..................... .............. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a.. Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ....................................... Masalah 2: ................................... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5................ Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.............................. dsb........ 4........................................ Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ... dsb.... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6.............................. dsb........ Mula 1...... 16 ........... b....... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7. • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)............................................ Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:................... 2.................

8. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. c. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. 7.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. kertas A4 dsb. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. b. Elok jika set alat tulis (pen. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. 5. Namun begitu. pembaris. 4. Kerja rumah. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. Keselesaan seperti suhu. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . bau. Jika boleh. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. c. cahaya. mengira atau membuat nota. 6. pensel. 2. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. b. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. suhu. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. kalkulator. 3. a. Buku rujukan sangat membantu.

cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. budi bahasa. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. serta seni dan budaya. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. 2. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. “bagus” dan sebagainya. menjahit. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. 5. Jika ini perlu dilakukan. Melalui interaksi dengan anak. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Bagi anak-anak yang masih kecil. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. 9. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Interaksi sosial dengan anak 1. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. 18 . kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Bualkan tentang apa sahaja. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. adat resam. 4. Cuma. 3.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. 6.

masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. 3. 19 . c. d. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. b. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Di pihak anak. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. 4. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Lontaran. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Sesuai dengan perubahan umur anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. intonasi. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. 4. Semasa berkomunikasi. 2.Komunikasi dengan anak 1. Sokongan akademik 1. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Apabila perlu. 5. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. 2.

wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Limbang. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Sejak tahun 2002. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing.100 sekolah rendah. SK Ulu Lubai. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai.000 guru di 1. Wilayah ini mempunyai 600. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. 20 . Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape.000 murid dan 17.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 2011 b. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Kampung Mulong. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.

Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. “Sekarang. 5. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. 21 . Setelah mencapai persefahaman.2%. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Sejak itu. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. kata seorang guru. banyak perkara boleh dilakukan. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. kesihatan. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak.8%. penglibatan IB telah meningkat. IB dan murid tahun 4. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Untuk menyelesaikan isu ini. Jika semua pihak bekerjasama. murid dan sekolah. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Pada setiap awal tahun.

Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. pencapaian sekolah semakin meningkat. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi.edu/bpbriefs/issues/brief30. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. dalam membuat keputusan). Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. kaum atau tahap pendidikan IB.msu. Board of Trustees of Michigan State University. 60 murid dan 12 guru. Sabah terletak di kawasan pergunungan.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti.. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. Keduanya. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. 30km dari Kota Kinabalu. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. perbincangan dengan guru). 22 . maka anak: • Lebih berjaya. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki.

cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca.. . • Lak kukannya set tiap hari. puji i dan dorong g. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Akhbar. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda.. Membaca dan menulis. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. terh majalah. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. Menulis untuk k keseronok kan. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. • Mem mbaca bersa ama anak. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Membaca tidak had kepada buku sahaja. 23 . Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s.. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Ket tika anak mas sih kecil. Walau sesibuk man na. Misalnya. Sem makin usia an nak anda ber rtambah.. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. menemukan m dan memikir rkan. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. • Gal lakkan anak meneroka. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan.

ca http://www. http://www.nationalgeographic.5% setahun. 24 . • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. mencari jumlah gelas dan pinggan.ontariosciencecentre. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. Cabar anak membuat ucapan spontan. syair. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Puisi.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan.sciencenorth. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Mulakan dengan membaca. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya..

Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. 25 . • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. angan. menggalakkan. menunjuk m cara a dll. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. ra akan sekolah. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. guru atau ses siapa sahaja.2. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. mengajar. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. mem mbimbing. rak kan sekelas. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. menjaga. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. m me enyokong. Me entor Men nasihat.

Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Tiada percambahan buah fikiran. SUMBER: wikipedia 26 . tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Menggunakan sumbang saran. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Hanya ada satu penyelesaian. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. nasihat atau kaunseling kepada anak. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Berhenti jika gagal. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Dengan lain perkataan. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. IB perlu memberi bimbingan. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal.

Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Menyokong kejayaan anak anda. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan.. Penyokong Menyokong. 27 .. Jika guru dan IB saling mengenali. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. di rumah dan dalam komuniti. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami.3. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. mempertahankan. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. ibu bapa dan sekolah buat. • Guru juga adalah IB. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. • IB. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru.

000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Asuhan budi. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Semasa membeli belah. • Kira-kira 10. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Sikap baik IB menunjukkan contoh. Kubang Kerian - http://www. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain.com.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. USM. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.bharian. Prof. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP).Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Puji pekerti budiman anak. Ketika makan di rumah atau di luar. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. Zulkifli Ahmad. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan.

man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. emel dsb. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an.4. nombor faksimili. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. . tarikh akhir da an peristiwa sekolah. . Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. nombor r alamat.

• • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. peta minda atau menjawab soalan. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. menelaah. sebelum kelas. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. 30 .Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. contohnya matematik. jika murid tidak merujuk kepada nota. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. maka pada Hari 30. Itulah sebabnya.3% sahaja. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. faham dan ingat 90%. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. memikirkan. Jumlah pelajaran yang difahami. Semasa membaca. pada Hari 2.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Pada Hari 7. Setelah kelas. Secara ringkasnya. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. pengetahuan murid adalah 0%. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. misalnya 5 minit sahaja. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. • Maka. Soalan esei membina keyakinan murid. anak boleh membuat nota. Semakin kerap mengulangkaji.

Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. cukup makan dan cukup masa bermain. Makan. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen.5. tetapi bukan buat kerja itu. tenang dan bahagia. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru.

• Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar.6. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Pasang Didik penggunaan p berhemah. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. izinkan dia berubah. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Biar dia mencuba. Ada a timbang ra asa. Buk kan menunju uk kuasa. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. tapi aw wasi batasbatasny ya. Kena pada temp pat dan gayanya. wasan penting. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. g program ta apisan. • Didikan dan pengaw 32 . And da juga manusia. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Internet I t.

• Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.wordp press. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok.2 peratus berb banding Cina 16. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Hal ini dil laporkan oleh bernama. Bimbing a anak setiap masa.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. http://fauza anibrahim. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.7 7 peratus dan India I 15. Mac 2004 4). 33 . upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. • Merokok meru • IB. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara.6 pera atus. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. Rujuk anak k kepada kau unselor. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. bilangan n 52. US SM (PenawaRacun. rujuk anak kepada kaunselo or.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Beri kasih sayang kepada anak-anak.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.

28000 Temerloh SMK Hwa Lian. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Negeri Sembilan SK Jempol. Jalan Burung Kasawari. Abd.0 di Kuala Lumpur. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Jalan Ipoh. 76100 Melaka SK Rompin. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Masjid Tanah Melaka. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Jalan 10/3. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Segambut. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Jalan Bukit Balai. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt.0 September 2012 34 . Padawan. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Bandar Utama Damansara (4). Durian Tunggal Alor Gajah Melaka.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Jalan SS9/13.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. Rahman. Inisiatif Ibu Bapa. Penghulu. Asiah bt. Taman Bukit Maluri. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Edward. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. Jalan Assunta. Kepong. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Komuniti dan Sektor Swasta. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Makmal GTP 2. Komuniti dan Sektor Swasta. 73500 Rompin. Belimbing. Guru Besar. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. 26200 Kuantan SK St. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Hamzah. Ketua Kaum. 72100 Bahau. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Km 12 Jalan Klang Lama. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Jalan 4/38A. Makmal GTP 2. 73470 Gemas SMK Bahau. Guru Besar. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. PIBG. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way.

................ 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2...................................................................................... Telefon untuk dihubungi : .......................... Nama anak: ..................................... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ..............................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga .... Kelas: .......... Bil.................................................................................. Tarikh: .......................................... No...................................................................................................... Alamat : ................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )........................ 1............ Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ ).............................................................. ....................................................... 35 .....................................................

.... Kokurikulum (persatuan.................................................................. Bimbingan kerjaya 4......................................... Motivasi / disiplin murid 7..............................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ............... .................. Kelas: .................................. keceriaan..... Tarikh: ........................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).............................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: .................................................... keselamatan dan kesihatan) 5. Alamat : .................................. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2............................................ Telefon: ............................................ Nama anak: ......................................... 1......................... unit beruniform sukan dan permainan) 3......... No... E-mel: ............. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai.................................................................... Penyelenggaraan sekolah 6.................. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8............................................. 36 .......................................... 4K (kebersihan................ Tandatangan: .............................

.

moe.my .gov.8889 5235 http://www.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .8884 6255 Faks: 03 .