INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
DIKEMUKAKAN KEPADA : ENCIK MOHD. NORDIN BIN ABDULLAH PENYELARAS KURSUS MTE 3102 PEMULIHAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR NAMA : LAU CHEIW YUET (920725-10-5590) : SARANYA A/P KALIAPPAN (910704-08-5798)

:MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT (910423-13-5605)

UNIT AMBILAN SUBJEK

: PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : JANUARI 2012 : KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102)

TARIKH SERAHAN : 15 APRIL 2013

SENARAI KANDUNGAN

BIL

ISI

MUKA SURAT

1

1-3

2

HALAMAN JUDUL

4

3

PENGHARGAAN

5

1.0

PENGENALAN

6-8

5

TUGASAN PROJEK TONGGAK PERTAMA:PENYELESAIAN MASALAH TONGGAK KEDUA:KOMUNIKASI TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK TONGGAK KELIMA: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

9-12 13-19 20-22 23-27 28-31 32-34

6

RUMUSAN

35-37

7

BORANG KOLABORASI

38-41

8

REFLEKSI KENDIRI

42-52

9

BIBLIOGRAFI

53-55

Perkembangan kurikulum Matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Pengubalan tersebut bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Menurut Pink (2006), kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif. Oleh itu, tugasan matematik dalam bilik darjah lebih mencapah dan mencabar serta memerlukan sifat yang lebih holistik. Penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan matematik dan aplikasi Teknologi Maklumat ialah lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR.

Berdasarkan penyertaan di atas, hurai dengan jelas serta berika contoh-contoh yang sesuai berkaitan dengan lima tonggak untuk diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam topik Pendaraban Tahun 2 KSSR.

2.0

Tonggak Pertama : Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah Matematik merupakan tonggak pertama dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik pada pendekatan bersepadu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Kreativiti adalah sesebuah hasil daripada pemikiran yang sebegitu manakala inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza untuk membuat sesuatu. George Polya merupakan pelopor penyelesaian masalah Matematik. Beliau mencadangkan penyelesaian masalah ini adalah suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah dan boleh digunakan sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Cadangan beliau telah berjaya menggalakkan proses pemikiran yang lebih mendalam bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Model Polya telah menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Proses Model Polya ini melibatkan langkah-langkah seperti memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan menyemak semula penyelesaian. Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran

penyelesaian masalah ini, memperkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan ialah memudahkan masalah, teka dan cuba, melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem, membuat simulasi, mengguna analogi, bekerja ke belakang, menaakul secara mantik, mengguna algebra, dan sebagainya.

Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan.Kemahiran penyelesaian masalah juga harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid. bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama. menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus. Contoh soalan 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 Tanpa menggunakan kalkulator. 1979. 1994. McCoy. Menurut Schoenfield. banyak kajian berjaya membuktikan bahawa penggunaan heuristik yang berdasarkan Model Polya dalam menyelesaikan masalah matematik boleh mempertingkatkan kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik. serta meminta bantuan sekiranya memerlukan. menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat. penyelesaikan masalah sebagai suatu tonggak pertama pengajaran dan pembelajaran matematik perlu menggalakkan penyelesaian sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik. : 1. apakah hasil darab bagi 111112 x 211111? Langkah pertama: Memahami masalah Mengenal pasti corak atau pola dalam soalan tersebut seperti: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 111112 x 211111 = ? . Oleh itu. menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara.

Kesimpulan yang didapati: nombor jawapan tengah mesti mengikut susunan turutan mengikut nombor. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 11112 x 21111 = 234585432 111112 x 211111 = 23456965432 Langkah keempat: Menyemak Jawapan Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. . Langkah kedua: Merancang penyelesaian Rancangan menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kaedah mencari pola.

2 kaki Langkah 2: Melukis 4 ekor ayam. 4 ekor ayam mempunyai berapa kaki? Langkah pertama: Memahami masalah a. 2 kaki 2 kaki 2 kaki 2 kaki .2.) Seekor ayam = 2 kaki b. Menuliskan berapa kaki yang ada pada semua ayam.) 4 ekor ayam =? Kaki Langkah kedua: Merancang penyelesaian Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan kaedah melukis gambar. Contoh soalan: Seekor ayam mempunyai 2 kaki. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: Langkah 1: Melukis seekor ayam dan menuliskan berapa kaki yang ada pada ayam tersebut.

2 kaki = 8 kaki + 2 kaki + 2 kaki + 2 kaki .Langkah 3: Mengira jumlah kaki yang ada pada keempat-empat ekor ayam tersebut dengan menggunakan operasi darab. 4 ayam x 2 kaki= 8 kaki Langkah Keempat: Menyemak semula Jawapan yang telah dibuat akan disemak semula dengan mengira tambahan jumlah kaki ayam yang telah dilukis dalam pelaksanaan perancangan langkah kedua tadi.

Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Luas segi empat tepat = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm2 . Contoh soalan: Cari luas segi empat tepat berikut: 3 cm 5cm Langkah pertama: Memahami masalah Formula luas: p x l l p = 5 cm l = 3 cm Luas segi empat tepat= ? cm2 Langkah kedua: Merancang penyelesaian p Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan formula.3.

 Luas segi empat tepat adalah 15 cm2. 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 Petak yang telah dibilang ialah 15. .Langkah Keempat: Menyemak semula Menggunakan cara membilang petak untuk menyemak jawapan yang telah dibuat adalah betul atau salah.

sama ada secara lisan. gambar rajah dan lain-lain). membuat suatu generalisasi tentang pola nombor yang dicerap dan akhirnya komunikasi matematik. membuat konjektur matematik tentang pola nombor yang dicerap. dan menulis esei. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta. Komunikasi secara matematik. graf. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Komunikasi secara matematik juga melibatkan penggunaan pelbagai media seperti carta. Cadangan ini bersifat eksplisit. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. komputer dan lain-lain. dan memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. Hirariki ini telah membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Langkah-langkah Model pendekatan induktif Stacey adalah mencari suatu pola nombor pada beberapa contoh spesifik. manipulatif. Murid seharusnya dapat menggunakan media yang berbeza tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah matematik. Begitu juga. Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif. beliau mencadangkan supaya peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi pengajaran dan pembelajaran matematik asas. Menurut Stacey (1993). Melalui komunikasi. Hirarki komunikasi matematik KSSR yang utama ialah berkeupayaan mendengar secara berkesan. menulis idea matematik secara jelas dan tepat. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat. graf. Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya berlaku jika . pelaporan dan membuat pembentangan. Cadangan beliau menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matematik.TONGGAK KEDUA: KOMUNIKASI Matematik sebenarnya mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. kalkulator. idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik.

ibu bapa. 1. menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman matematik mereka. Oleh itu.kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. X = Penyelesaian: 2 X 6 = 12 . berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan juga Skinner (1904-1936). orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan. perkongsian dan peningkatan pemahaman. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan. murid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis dan sistematik.

. 4+4+4+4 Penyelesaian: 4+4+4+4 = 4 x 4 Ayat matematik: 4 x 4 = 16 Semak semula: 4+4+4+4 = 16. Setiap beg berisi 5 biji epal. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. Ana membeli 6 beg epal. 1. Penyelesaian: Satu beg = 5 biji epal 6 beg = ? biji epal Ayat matematik : 6 x 5 = 30 3. Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.2. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah.

membuat pertimbangan. Salah satu contoh yang sangat sesuai untuk membincangkan tentang matematik sebagai bahasa adalah melalui penaakulan matematik kerana dalam penaakulan matematik. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan.TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN MATEMATIK Tonggak yang seterusnya ialah “penaakulan Matematik”. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. Penaakulan Matematik/Mantik (mathematical or logical reasoning) merupakan satu aspek yang sangat penting dalam bidang matematik. membuat dan menyiasat masalah matematik. Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. ia melibatkan ayat. Penaakulan juga penting kepada murid-murid untuk supaya mereka dapat mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna. Tujuan membina penaakulan matematik yang berasaskan pada logik ini adalah untuk membimbing minda ke arah berfikiran secara sistematik dan menghasilkan jawapan yang tepat dalam membuatsesuatu keputusan. Melalui fakta-fakta. Dalam proses penaakulan. Guru seharusnya menggalakkan penemuan-penemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan . pernyataan dan simbol-simbol matematik dan bukan nombor-nombor. Penaakulan merupakan suatu proses membuat penekaan dalam menentukan sesuatu penyelesaian bagi sesuatu masalah. Ini merupakan asas dalam membuat dan memahami Matematik. memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. murid boleh membuat hubungkait. Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik. Penaakulan menggalakkan pelajar menjelaskan sebab untuk suatu perkembangan intelek dan proses atau konklusi yang diberi. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya.

PENAAKULAN INDUKTIF Teliti beberapa contoh/situasi yang spesifik Perhatikan ciri yang sepunya Buat satu kesimpulan RAJAH : Aliran penaakulan induktif PENAAKULAN SECARA DEDUKTIF LANGKAH PENGGUNAAN Teliti situasi umum Daripada situasi umum dapatkan contoh yang spesifik RAJAH: Aliran penaakulan deduktif .

Berapa biji epalkah yang ada kesemuanya? Dalam satu paket Cara biasa : Jumlah buah epal = Jumlah buah epal merah + jumlah buah epal hijau Jumlah buah epal merah = 6 x 2 = 12 biji Jumlah buah epal hijau = 6 x 1 = 6 biji Jumlah biji epal = 12+6 = 18 biji Nota : Murid menggangap bahawa jumlah buah epal merah dalam 6 paket bercampur dengan jumlah buah epal hijau dalam 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. Setiap paket mempunyai 2 biji epal merah dan 1 biji epal hijau. . Contoh soalan : Terdapat 6 paket berisi buah epal.1.

Cara penaakulan : Jumlah buah epal = Jumlah paket x Jumlah buah epal dalam 1 paket Jumlah buah epal dalam 1 paket = 2 + 1 = 3 biji Jumlah buah epal = 6 x 3 = 18 biji Nota : Murid dapat berfikir secara kritis dan logik bahawa jumlah buah epal dalam 1 paket didarab dengan 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. Contoh soalan : Apakah nombor seterusnya selepas 13 dalam siri berikut? 25. 2. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut. _____ Cara : 25 – 23 = 2 23 – 19 = 4 19 – 13 = 6 13 – 8 = 5 Nota : Apabila mendapat soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pola yang menurun dengan hasil darab dua. 19. . 23. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. 13. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut.

. Berdasarkan prinsip ini. ungkapan 5 x 8 boleh dianggap sebagai 5 kumpulan bagi 8. Penambahan berulang bagi 5 sebanyak 8 kali. Maka.3. terdapat m objek. Contoh soalan Selesaikan soalan dibawah : 5+5+5+5+5+5+5+5= Nota : Dalam soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pendaraban boleh dianggap sebagai penambahan berulang. Dengan cara ini murid akan mendapat jawapan 40. dan dalam setiap kumpulan. Satu cara lain bagi menerangkan pendaraban n x m (kedua-dua n dan m adalah nombor bulat) ialah terdapat n kumpulan objek. murid akan jelas bahawa nilai bagi 5 x 8 adalah sama dengan nilai bagi 8 x 5.

dan susunan aturan melalui perhubungan mereka dengan persekitaran mereka. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. Seseorang murid yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam dan menjadikan mereka sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain. Dalam Kurikulum Matematik. darab dan bahagi dapat difahami dengan lebih tepat dan mudah lagi. .TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK Tonggak seterusnya ialah “perkaitan Matematik”. Dari sinilah. Murid –murid mempelajari matematik melalui kegiatan seharian mereka ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan. maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. tolak. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik. penjenisan. Ini kerana. perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahupun dunia luar. Secara tidak langsung. guru-guru sepatutnya membuat kaitan antara aktiviti asas dengan proses pengajaran dan pembelajaran mereka supaya kemahiran asas seperti tambah. matematik berada di sekeliling mereka.mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna.

. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. algebra. mereka telah berjaya memahami tentang kepentingan matematik. pengukuran dan penyelesaian masalah. geometri.Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. Apabila murid-murid mampu mengaitkan konsep matematik dengan rutin kehidupan. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini.

Berapakah jumlah bola yang dibeli oleh Cikgu Azmi? Dalam satu kotak Cara biasa : Jumlah bola = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 biji Cara perkaitan Matematik : Jumlah bola= Jumlah kotak x Jumlah bola dalam 1 kotak =4x4 = 16 biji Nota : Dalam tonggak ini murid dapat menghubungkait bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang .1. Contoh soalan : Cikgu Azmi membeli 4 kotak bola.ulang. ( Repeated addition ) . Setiap kotak mengandungi 4 biji bola.

___ . 16. 18. Mereka akan mendapat jawapan 2. 14 . ___ . ___ . . Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. 14. Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. 6. murid memahami dan mengingati sifir dua terlebih dahulu. 1jjjj Cara biasa : 2+2=4 4+2=6 6+2=8 8 + 2 = 10 10 + 2 = 12 12 + 2 = 14 14 + 2 = 16 16 + 2 = 18 Cara perkaitan matematik : 1x2= 2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. 12. 6 . Contoh soalan : 10 16 4 Isikan dengan pola nombor yang betul. 8 12 `18 2. ___ . 8. ___ .2. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam pola supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat. ___ . 4. 10.

Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. . Contoh soalan : 10 x 10 = 100 11 x 10 = 110 12 x 10 = 120 13 x 10 = 130 14 x 10 = 140 15 x 10 = ???? Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. Mereka akan mendapat jawapan 150. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam sifir sepuluh supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat. Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang.3. murid memahami serta mengingat sifir sepuluh terlebih dahulu.

bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK.TONGGAK KELIMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Tall (1994) mencadangkan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) sebagai enabler pembelajaran prosep. Sebagai contoh. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Guruguru harus mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran mereka. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Dunia kita sekarang menuju ke arah kemodenan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada . muridmurid mampu membuat penerokaan atas usaha mereka sendiri. serta laman-laman web dalam internet boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu guru seharusnya memanfaatkan sumber yang telah tersedia dalam bidang ini untuk membantu murid menguasai konsep dan menigkatkan kemahiran matematik mereka secara berterusan dan lebih berkesan. kemahiran dan nilai. Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Berdasarkan Standard Kurikulum Tmk Untuk Sekolah Rendah (draf 16/06/2010). Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan. penggunaan kalkulator. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. komputer. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Standard Pembelajaran. Dengan bantuan alat teknologi yang bersesuaian. Ini dapat membantu murid-murid untuk memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsepkonsep matematik secara mendalam. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. perisian pendidikan.

guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat seperti di dalam elemen 3. Penggunaan tmk dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. murid menggunakan TMK untuk mencari maklumat yang sesuai dengan pembelajaran. Berdasarkan Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum. latihan tambahan yang terdapat dalam bidang ini boleh diperolehi dengan mudah seterusnya meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap tajuk yang dipelajari dengan mencari. Elemen 3. digariskan 7 Elemen Rujukan Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran TMK Tahun 2. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Contohnya dalam Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Nombor dan Operasi TAHUN 2. Penggunaan TMK sebagai pengupaya pembelajaran membolehkan guru dan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Di dalam bab pendaraban untuk Tahun 2 KSSR. Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. tajuk Menulis Ayat Matematik Bagi Operasi Darab. Selain itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK.0 iaitu menggunakan TMK untuk mencari. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanakkanak yang akan kekal sepanjang hayat. . Apa yang boleh dikaitkan dengan penggunaan TMK ialah murid mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari.0. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif.

• Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum. penggunaan sumber TMK boleh juga membantu murid dalam menguasai sifir darab seperti yang terdapat di dalam sukatan pelajaran matematik KSSR Tahun 2 iaitu menyatakan secara spontan sifir darab. • Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. Murid memilih sumber-sumber dari internet atau bahan yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk TMK dan memindahkan maklumat dalam bentuk yang sesuai seperti perisian persembahan (MS Power Point). • Meningkatkan kemahiran TMK. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar. • Membolehkan pembelajaran kendiri. Kesimpulannya dengan mengintegrasikan TMK dalam kurikulum akan menghasilkan perkara-perkara berikut: • Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. murid berasa gembira dan seronok untuk belajar. Selain itu.0 iaitu Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Bagi Standard Kandungan elemen 2. • Meningkatkan motivasi. Di sini peranan guru untuk membimbing murid dan mengaplikasikan Standard Kandungan elemen 5. Contohnya dalam bab Menyelesaikan Masalah Harian Yang Melibatkan Sifir Darab. Murid membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint). murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. • Meningkatkan kreativiti dan imaginasi. Pengintegrasian TMK merentas kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. murid boleh mencari pelbagai masalah harian yang melibatkan sifir darab dan memindahkan dalam bentuk yang sesuai untuk dikongsi bersama murid lain dan guru. Melalui penggunaan TMK. Secara tidak langsung isi pelajaran akan dapat dikuasai dengan cemerlang. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. . • Memberi peluang pembelajaran yang sama. Dengan menggunakan sumber TMK.0 iaitu Menggunakan TMK Untuk Penyelesaian Masalah Dan Membuat Keputusan.

kita perlu memahami maksud masalah dan penyelesaian masalah iaitu. Berkaitan dengan penyelesaian masalah.Kesimpulannya. masalah bermaksud satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. iaitu apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengarnya. iaitu pemerhatian.Terdapat 5 cara bagaimana komunikasi dapat dipupuk dan dipertingkatkan dalam kelas matematik iaitu.iaitu melibatkan aktiviti seperti mendengar. merancang kaedah atau strategi. pertama “proses mendengar”. membuat jadual/carta. dan memerhati dan Interaksi dua hala. melukis diagram. guru-pelajar. terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. mencipta dan . dan menyemak semula. Kelima ialah “Komunikasi bertulis” . Penaakulan logik ini harus diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pelajar dapat mengenalasti. Tonggak ini merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi dalam pelbagai persekitaran supaya murid dapat menghubungkait media berbeza (bahan-bahan fizikal. dan membuat analogi. terdapat lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Selain itu. pelajar-pelajar. Tonggak kedua ialah komunikasi matematik. mencuba kaedah yang mudah. iaitu idea-idea matematik dikongsi melalui tulisan. Penaakulan adalah mengenali membuat generalisasi (tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian). Keempat “komunikasi lisan”. iaitu pengumpulan maklumat daripada penyusunan perkaitan idea dan konsep. melaksanakan kaedah atau strategi yang dipilih. kaedah cuba jaya. pelajar-objek. Penaakulan adalah asas kepada pemahaman dan penyelesaian masalah matematik. bercakap. analisis dan sintesis yang dilakukan oleh individu diaplikasikan kedalam pengurusan grafik. mengenalpasti pola. Polya) iaitu memahami soalan/masalah. Tonggak pertama di kenali sebagai penyelesaian masalah dalam matematik. Ketiga “proses visualisasi”. Melalui komunikasi matematik ini. antaranya ialah kaedah dari belakang. Kedua “proses membaca”. Manakala penyelesaian masalah ialah proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu kenyataan atau soalan dengan menggunakan strategi yang tertentu. membuat simulasi. Pelbagai strategi penyelesaian yang terlibat dalam teknik penyelesaian masalah ini. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Tonggak ketiga ialah penaakulan matematik . gambar-gambar dan rajah) bagi menjelaskan idea matematik. Antara cara yang selalu digunakan adalah kaedah (G. membaca. idea matematik boleh dikongsi dan diperjelaskan melalui perbincangan dan bertanya soalan oleh para pelajar.

dan memberi ruang kepada guru untuk mendekati pelajar secara individu . Tugas guru berubah dari penyampai ilmu pengetahuan kepada menjadi fasilitator pembelajaran. keatif dan berasa yakin untuk bekerja sendirian ataupun berkumpulan. Dengan berbantu penggunaan teknologi yang bersesuaian. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Oleh sebab itu guru perlu menggunakan teknologi maklumat dengan seoptimum mungkin untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. algebra. murid lebih menyedari kegunaan matematik. menghilangkan beban pengurusan . serta dapat mengaitkan topiktopik dalam matematik khususnya dan bidang lain secara amnya dalam kahidupan seharian mereka . Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. Penggunaan teknologi memberi banyak kelebihan kepada pelajar antaranya memberi perhatian serta memotivasikan mereka. Tonggak terakhir iaitu kelima ialah Aplikasi teknologi. meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos pengajaran. rekod keguruan bertambah baik.Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Pelajar juga digalakkan untuk menjelaskan sebab untuk suatu proses atau konklusi yang diberi oleh mereka. Tujuannya ialah untuk memantapkan pelajar mencapai kesimpulan sendiri tanpa perlu mengharap kepada guru dan buku teks. Manakala dari sudut sekolah pula TMK membantu dari aspek berikut.. Dari sudut guru pula TMK membantu dari aspek berikut. dan meningkatkan kelengkapan kepada pelajar yang belajar bukan dalam bahasa ibunda mereka. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK) akan menghasilkan pelajar yang dapat berfikiran abstrak. Dalam kurikulum matematik. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Hal ini perlu supaya mereka tidak perlu menghafal semua formula yang ada dalam matematik. dan membantu mempekembangkan kaedah penyelesaian masalah mereka. geometri. meningkatkan tahap keberkeanan pengajaran dan pembelajaran. meransang sifat ingin tahu pelajar. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. tuntas dan berkesan. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid-murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural.membuat ramalan serta pembantahan matematik. pengukuran dan penyelesaian masalah. dapat .

meningkatkan dari segi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. .

- Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya 15 April 2013.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102) NAMA PELAJAR : LAU CHEIW YUET MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT SARANYA A/P KALIAPPAN UNIT : PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : ENCIK MOHD. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 08. ________________ (Encik Mohd. . Nordin) 05. NORDIN BIN ABDULLAH PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN CATATAN TANDATANGAN 04.03. - Cetakan maklumat Internet.2013 Memahami – kehendak soalan - Mencari maklumat dari internet dan buku-buku dari perpustakaan.03.2013 Menerima soalan tugasan dan taklimat ringkas daripada pensyarah.2013 dan mula mencari maklumat.03.

2013 Menyediakan draf 17.2013 Membaiki draf 11.- Membuat catatan rujukan.03.03.2013 Membetulkan semua kesalahan.03. (Kalik) . menganalisis dan menyenaraikan segala maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut. _________________ (Kalik) ________________ (Saranya) 09. _________________ (Kalik) ________________ (Lau Cheiw Yuet) ________________ (Saranya) 18. - Mengkaji. _________________ Menyiapkan kerja menaip.04.2013 tugasan. ________________ (Lau Cheiw Yuet) Memulakan kerja menaip.

2013 sebarang tambahan maklumat tugasan. Nordin) .04.04. (Kalik) ________________ (Saranya) 15.2013 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing. Tugasan diterima dan direkodkan. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 14.________________ (Saranya) 12.2013 Membuat semakan atau - Semua maklumat telah lengkap. ---------------------------(Encik Mohd. - Lampiran dimasukkan. _________________ - Tugasan telah dijilid dengan kemas.04.

Bibliografi Dari buku: Kementerian Pelajaran Malaysia. Federal Publisher. Goong Chen. Richard M. Longman.V. Mok Soon Sang. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). (1983). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Utusan Publisher. (2013). Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. (1986). Kementerian Pelajaran Malaysia. Matematik. (1988). John Wiley & Sons. Dari jurnal: Steven G. Abd Wahid Md. Siew Fook Cheong. 2011). Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 1. Wiley. Wiley. Buku Panduan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Merentas Kurikulum Kssr. (2010). Krantz. . Modul pengajaran dan pembelajaran matematik nombor dan operasi tahun 2 KSSR. Elsevier B. Pedagogi dalam pendidikan Matematik. Numerical Linear Algebra with Applications. Siew Fook Cheong. Matematik asas. John Wiley & Sons. Panduan mengajar matematik KBSR. Mok Soon Sang. Bahagian Pembangunan Kurikulum. International Journal for Numerical Methods. (2013). Aron. (2013). Heinemann. Kumpulan Budiman. Federal. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong. Mok Soon Sang. Journal of Mathematical Analysis and Applications. ( 2011). Noraini Idris. (1988). Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. (2002).UTM. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Universitas Muhammadiyah Gresik. (2011). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik. Mazlan.2013.03. COM.id/index. 05. Available at on Retrieved on http://www. Retrieved KSSRONLINE.2013.html. KSSR.slideshare. Kementerian Pelajaran Malaysia.2013. Retrieved on 05.03. Syaiful Hadi.utm.com/doc/82861608/Modul-PPG-MTE3102-1.pdf. Polya‟s Model. at (2011). (2013). (2010). Available at http://www. Available at http://www.2013.2013. Modul PPG MTE 3102.03. Retrieved on 05. Available http://mathed. . Retrieved on 05.gov. (2013).umm. (2011).edu/1747699/KOMUNIKASI_DALAM_PEMBELAJARAN_M ATEMATIK. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik.scribd.moe. Nor Hasnida Che Md Ghazali. Buku Teks Matematik Tahun 1 KSSR. 05.2013. Available at http://www.03. Available at http://ejournal. Komunikasi Dalam Pembelajaran Matematik.03. Dari laman web: Kementerian Pelajaran Malaysia. Available at http://www.kssronline.net/mazlan81/halaman-buku-kssr. Bahagian Pembangunan Kurikulum.03.php/penmath/article/viewFile/611/633_umm_scie ntific_journal.Syaiful Hadi. Retrieved on 05.academia. Ruhila.03. (2013).php/2012/756-aplikasi/1020- polyas-model. Retrieved on 05.php.ac.com/p/kssr.my/bpk/v2/index.2013.my/duniamatematik/index. (2013).

Saranya dan Kalik hendaklah berbincang bersama-sama tentang kerja kursus ini.LAU CHEIW YUET REFLEKSI KENDIRI Selamat sejahtera kepada pensyarah saya. Saya telah menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna walaupun saya mengatasi beberapa masalah semasa mencari maklumat dan dalam proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Nordin Bin Abdullah. Oleh kerana buku-buku yang perlu dipinjam terlalu banyak. Selepas penamatan kuliah. saya mencari maklumat dari laman web yang menyatakan penerangan „government ‟. saya berasa gembira kerana dapat berkongsi buku-buku dan maklumatmaklumat itu dari perpustakaan dan kedai buku. Dalam kerja kursus ini. Secara berkumpulan iaitu saya. kami dikehendaki menghuraikan dan memberi contoh tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untuk diaplikaiskan dalam satu topik matematik KSSR secara berkumpulan. Kami cuba memahami kehendak soalan itu. saya meminta kawan-kawan saya untuk menggunakan kad matriknya meminjam buku-buku yang lain. Jadi. Untuk memastikan semua maklumat yang saya dapat adalah sah dan benar. saya juga mencari maklumat dari laman web. Dengan itu. Kami mengambil keputusan untuk memilik topik pendaraban dalam KSSR. Saya ingin berkongsi buku-buku yang telah dipinjam dengan ahli kumpulan saya. Saya bernama Lau Cheiw Yuet yang telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini secara berkumpulan. Mereka juga sudi kerana mereka juga hendak meminjam buku-buku tersebut. Begitu juga. „Blogspot‟ dan „Scrib‟ yang banyak muncul di laman web tidak akan saya ambil kerana . Kerja kursus ini merupakan tugasan projek dan perlu dihantar pada 15 April 2013. kami mengambil keputusan untuk mencetak semua buku yang dipinjam. Sikap bertolak ansur dan berkongsi bersama telah dipupuk melalui proses ini. semasa balik ke rumah saya juga telah pergi kedai Popular untuk mencari buku rujukan yang berkenaan dengan kerja kursus saya ini. Encik Mohd. saya pergi ke perpustakaan untuk mencari bukubuku yang berkaitan dengan tonggak matematik. wikipedia dan sebagainya. Kerja kursus ini adalah berasaskan Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102). kami mula berbincang tajuk soalan yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami. Begitu juga. Setelah mendapat tugasan ini.

Kemudian baru kami berbincang maklumat yang patut diambil. Dalam proses ini. Oleh itu. Saranya dan Kalik berbincang dengan saya tentang apa yang perlu diambil dan apa yang tidak perlu diambil. Oleh sebab terlalu banyak maklumat yang dikumpul. Dengan itu. Saya cuba mengubah cara saya yang memerlukan masa yang banyak dan mengikut caranya. tepat dan sahih. saya berasa susah dan menggunakan masa yang banyak untuk meringkaskannya. Saya sangat sensitif semasa mencari maklumat. saya telah menggunakan banyak masa sehingga ahli kumpulan saya terpaksa menunggu saya untuk berbincang bersama. Saya memberi tahu Saranya tentang masalah saya mencari maklumat. saya menghadapi masalah yang besar apabila hendak menggabungkan dan meringkaskan semua maklumat yang begitu banyak yang saya kumpul itu. Selepas mengumpul maklumat yang mencukupi dan membaca serta memahami maklumat yang didapat. saya mula menyediakan draf. Saya serius apabila melaksanakan tugasan kerana matlamat rubrik saya ialah gred A+. Kemudian. oleh sebab terlalu berhati-hati. Saya berasa serba salah kerana terlalu cerewet dalam mencari maklumat. Saranya telah berkongsi caranya dalam menggabungkan dan meringkaskan maklumat. Selepas kami berjumpa dan berkongsi maklumat yang dikumpul bersama. dia memberi pendapat bahawa mencari maklumat yang berkaitan dahulu dan mencatatkannya. Melalui proses perbincangan ini. Saya berasa lebih tenang hati dan lebih senang untuk mengumpul maklumat tersebut. Sikap saya ini adalah kelebihan saya dari PPISMP Pemulihan Semester satu apabila menjalankan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarahpensyarah. saya berasa kondusif dan berterima kasih banyak kepada mereka kerana mereka telah membantu saya dan menenangkan hati saya. Oleh sebab saya terlalu berhati-hati dan serius dalam mencari maklumat. luas dan menyeluruh. saya berasa tertekan kerana mendapat sumber yang kurang dari laman web. Saya hendaklah memastikan maklumat yang saya dapat adalah sah. Saya berpendirian tegas untuk menyiapkan tugasan beserta kandungan yang benar. saya akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan tugasan dengan terbaik.saya berpendapat bahawa maklumat yang ditulis itu tidak semestinya tepat dan betul. Dia mengajar saya . Saranya telah memujuk saya dan memberi sokongan positif kepada saya. Dalam hal ini. saya mendapati bahawa saya telah menggunakan terlalu banyak masa dalam mencari maklumat. Saya berasa tugasan ini menjadi lebih mudah dan cepat melalui kerjasama koperatif kami.

Selepas kami mengumpul maklumat. saya berasa sistem pengumpulan maklumat menjadi lebih tersusun dan mudah dibaca dan diringkaskan. Saya berasa hubungan etnik kami memang dapat dieratkan dan ditingkatkan melalui sikap bekerjasama kami untuk menghasilkan tugasan ini dengan baik. masukkan isi-isi penting mengikut susunan tajuk „folder-folder‟ tersebut. Kami menerangkan tonggak-tonggak matematik itu dengan kefahaman sendiri antara satu sama lain. buka lagi „folder-folder baru‟ yang „dari buku‟. Begitu juga. „dari laman web‟. . saya berasa sangat gembira dan bangga kerana hasil titik peluh kami telah disiapkan. Oleh sebab murid pemulihan lebih lemah dalam menguasai Matematik. dan tonggak kelima itu. Kemudian. tetapi tugasan ini telah mengeratkan hubungan saya dan ahli kumpulan saya. tonggak kedua. Cara ini telah memudahkan kerja saya daripada menggunakan masa yang panjang untuk berfikirkannya. kami saling berkongsi maklumat yang dicari. tonggak ketiga. Kami juga berkongsi maklumat dan pendapat tentang apa yang dikumpul oleh kami.mengumpulkan dan menggabungkan semua isi-isi yang penting dari maklumat laman web dan buku dahulu dan masukkan ke dalam empat „folder besar‟ yang bernama tonggak pertama. saya ingin mengaplikasikan dan menggunakannya semasa mengajar nanti. saya berasa boleh memahami teoriteori tersebut dengan lebih mendalam lagi dan secara menyeluruh. Saya menjadi lebih berminat dan tidak sabar-sabar untuk mengaplikasikan tonggak-tonggak yang telah belajar seperti penyelesaian masalah dengan menggunakan Model Polya yang berserta dengan pelbagai strategi dalam Matematik saya. jadi saya akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang cara-cara dan kepelbagaian penyelesaian masalah dan memahami lagi maksud matematik untuk dapat memikirkan cara yang terbaik semasa mengajar murid pemulihan pada masa yang akan datang. Walaupun menggunakan masa yang banyak. Selepas tugasan ini berjaya disiapkan dengan sempurna. Saya berkeyakinan diri bahawa saya akan berusaha untuk mengajar mereka dengan menggunakan pelbagai strategi yang telah dipelajari melalui kerja kursus ini. Melalui proses ini. Melalui penerangan dan perkongsian pengetahuan antara satu sama lain. tonggak keempat. Saya berasa gembira apabila mengetahui tonggak-tonggak yang boleh diaplikasikan dalam KSSR dengan lebih mendalam lagi.

Setiap kali saya mendengar penjelasan beliau. saya dapat memikirkan contoh-contoh untuk mengaplikasikannya dalam topik. Jika saya tidak dapat mencari maklumat dengan baik. Melalui tugasan ini. saya telah lebih mengenali sikap dan personaliti mereka dengan lebih mendalam. Konklusinya.Dalam hasil menyiapkan tugasan ini. saya boleh memahami apa yang hendak disampaikan oleh beliau dan memahami apa yang hendak dipelajari dalam subjek Kurikulum Pendidikan Matematik ini. Saya berpendapat bahawa soalan kehendak tugasan ini sangat berkesan kerana melalui pelaksanaan tugasan ini. Melalui tugasan ini. saya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk terus mempelajari dengan lebin mendalam lagi. bekerjasama dan bantu-membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini akan saya amalkan secara berterusan lagi. Encik Mohd. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah Matematik saya kerana memberikan saya kawan-kawan yang banyak membantu saya. saya mendapati bahawa Saranya dan Kalik merupakan seorang ahli kumpulan yang sangat baik. Sikap bertolak ansur. Selain itu saya mengambil keputusan untuk melepaskan tekanan dan meneruskan sikap mencari maklumat dengan serius tetapi jangan menggunakan masa yang banyak. Saya berasa seronok dan gembira kerana beliau telah menyediakan kerja kursus yang begitu berkesan kepada kami. Selain itu. saya boleh lebih memahami tajuk ketiga yang dipelajari oleh saya pada semester ini. Hal ini demikian kerana saya berasa lebih senang untuk mengumpul maklumat dengan cepat. . tepat dan baik. dan selepas saya membuat kerja kursus ini. Hal ini demikian bukan sahaja membawa keuntungan kepada saya tetapi juga dapat membantu dan memberi kebaikan kepada orang ramai. Hal ini kerana disebabkan pensyarah saya.topik KSSR. Sebelum ini saya jarang bergaul dengan mereka. sikap yang baik akan saya amalkan secara berterusan manakala sikap yang tidak baik dan membawa keburukan akan saya ubah dan buang untuk menjadikan saya seorang bakal guru yang lebih sempurna. saya juga akan menggunakan cara pengumpulan maklumat Saranya untuk memudahkan kerja saya. Nordin telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. saya akan menyatakan masalah saya kepada ahli kumpulan saya untuk mendapat penyelesaian jalan.

Mohd Nordin Bin Abdullah spesifikasi yang diperlukan dalam menyiapkan kerja kursus ini. En. Pada awal peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini. jurnal dan sebagainya. Kami telah dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan. Selepas itu. saya dan ahli kumpulan saya.Refleksi : Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dari-Nya dapat juga saya menyiapkan Tugasan Projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini pada masa yang ditetapkan. Tugasan ini mengkehendaki kami untuk melaksanakan tugasan secara kumpulan tiga orang. Hal ini disebabkan tugasan projek ini memerlukan kepakaran dalam mencari maklumat dari pelbagai aspek seperti internet. Sebelum melaksanakan kerja kursus projek ini. buku. Tugasan Kerja Kursus Projek ini mengkehendaki kami membuat rujukan dari pelbagai sumber dan menghurai tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR dan contoh-contoh yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran satu topic matematik KSSR. Hal ini kerana maklumat yang dikehendaki tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) merupakan satu kerja kursus projek yang mencabar dan menarik kepada saya. Saraniya A/P Kaliappan dan Lau Chiew Yuet telah menyediakan beberapa bahan dari sumber yang berbeza seperti buku. Memandangkan ahli kelas PISMP Pemulihan tepat 24 orang. kami telah diterangkan secara ringkas oleh pensyarah penasihat. satu kumpulan terdiri daripada 3 orang guru pelatih. saya dan ahli kumpulan telah mengumpul bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan draf berdasarkan sumber . Tugasan ini telah diterima pada 4 Mac 2013 dan dihantar pada 15 April 2013. internet dan lainlain sebagai persiapan untuk menyiapkan tugasan ini. Seterusnya untuk membentuk satu kerja kursus projek yang menarik dan lengkap hendaklah mendapatkan pelbagai maklumat dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai.

melalui perbincangan dengan rakan kumpulan. saya dapat mengaitkan bahawa kursus ini bukan sahaja untuk melengkapkan jam kredit untuk semester ini bahkan secara tidak langsung saya dapat membayangkan pentingnya pengetahuan tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR daripada pelbagai aspek. ahli kumpulan saya banyak membantu saya dari segi persiapan draf dan penambahan maklumat. Pembahagian tugas juga dilakukan oleh kami untuk menyelesaikan Tugasa Projek ini. Ilmu ini juga akan saya terapkan kepada pelajar sekolah kelak dengan pemahaman yang sesuai supaya proses P&P lebih bermakna dan seterusnya membentuk anak muda yang berpengatahuan tinggi muda untuk masa hadapan tanah air yang tercinta.buku. Di samping itu. Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenai kerja kursus projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini. Dalam proses menyiapkan tugasan ini kami telah menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan maklumat. Alhamdulillah. Selain itu. Melalui pemahaman tentang tujuan kursus wajib ini. kami berjaya menyiapkan tugasan yang diberi. Akhir sekali. Sewaktu membuat tugasan. Kerjasama yang diberikan oleh ahli kumpula banyak juga membantu dalam menyiapkan tugasan ini. masalah yang paling ketara ialah capaian internet yang terdapat di institut sangat lambat. dan daripada pengetahuan yang sedia ada. Namun. Sumber yang paling utama ialah buku rujukan dan internet. banyak masalah yang terpaksa saya hadapi antaranya ialah kekurangan waktu-waktu senggang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti dan kerja kursus yang lain. internet. Adakalanya saya terpaksa menunggu lama supaya kadar kelajuan internet di institut kembali lancar. Terdapat juga laman sesawang yang berkaitan dengan tugasan tidak boleh dilayari atas sekatan dari pihak institut atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya maklumat yang sahih daripada sumber internet sukar diperolehi. saya dapat simpulkan bahawa maklumat tentang pengetahuan terhadap Kursus Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini sangat penting bagi memastikan guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik serta mencapai hasil pembelajaran dalam kalangan murid . semua masalah ini dapat saya atasi setelah merancang jadual dan langkah kerja dengan lebih baik dan efektif. jurnal dan sebagainya.

yang mempunyai latar belakang yang berbeza seterusnya mempengaruhi pencapaian dalam akademik. Memandangkan dunia kini semakin maju dengan pembangunan era dan teknologi. kita seharusnya mengorak langkah dengan mengeratkan lagi perpaduan demi kesejahteraan negara. . saya dapat memahami dan melaksanakan cara pengurusan bilik darjah yang efektif semasa situasi sebenar di dalam kelas nanti. Melalui pengetahuan ini.

KP Tarikh :………………………………….HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan Nama penulis No. :Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 : 15 APRIL 2013 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful