INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
DIKEMUKAKAN KEPADA : ENCIK MOHD. NORDIN BIN ABDULLAH PENYELARAS KURSUS MTE 3102 PEMULIHAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR NAMA : LAU CHEIW YUET (920725-10-5590) : SARANYA A/P KALIAPPAN (910704-08-5798)

:MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT (910423-13-5605)

UNIT AMBILAN SUBJEK

: PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : JANUARI 2012 : KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102)

TARIKH SERAHAN : 15 APRIL 2013

SENARAI KANDUNGAN

BIL

ISI

MUKA SURAT

1

1-3

2

HALAMAN JUDUL

4

3

PENGHARGAAN

5

1.0

PENGENALAN

6-8

5

TUGASAN PROJEK TONGGAK PERTAMA:PENYELESAIAN MASALAH TONGGAK KEDUA:KOMUNIKASI TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK TONGGAK KELIMA: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

9-12 13-19 20-22 23-27 28-31 32-34

6

RUMUSAN

35-37

7

BORANG KOLABORASI

38-41

8

REFLEKSI KENDIRI

42-52

9

BIBLIOGRAFI

53-55

Perkembangan kurikulum Matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Pengubalan tersebut bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Menurut Pink (2006), kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif. Oleh itu, tugasan matematik dalam bilik darjah lebih mencapah dan mencabar serta memerlukan sifat yang lebih holistik. Penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan matematik dan aplikasi Teknologi Maklumat ialah lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR.

Berdasarkan penyertaan di atas, hurai dengan jelas serta berika contoh-contoh yang sesuai berkaitan dengan lima tonggak untuk diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam topik Pendaraban Tahun 2 KSSR.

2.0

Tonggak Pertama : Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah Matematik merupakan tonggak pertama dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik pada pendekatan bersepadu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Kreativiti adalah sesebuah hasil daripada pemikiran yang sebegitu manakala inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza untuk membuat sesuatu. George Polya merupakan pelopor penyelesaian masalah Matematik. Beliau mencadangkan penyelesaian masalah ini adalah suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah dan boleh digunakan sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Cadangan beliau telah berjaya menggalakkan proses pemikiran yang lebih mendalam bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Model Polya telah menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Proses Model Polya ini melibatkan langkah-langkah seperti memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan menyemak semula penyelesaian. Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran

penyelesaian masalah ini, memperkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan ialah memudahkan masalah, teka dan cuba, melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem, membuat simulasi, mengguna analogi, bekerja ke belakang, menaakul secara mantik, mengguna algebra, dan sebagainya.

Menurut Schoenfield. apakah hasil darab bagi 111112 x 211111? Langkah pertama: Memahami masalah Mengenal pasti corak atau pola dalam soalan tersebut seperti: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 111112 x 211111 = ? . 1979.Kemahiran penyelesaian masalah juga harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid. banyak kajian berjaya membuktikan bahawa penggunaan heuristik yang berdasarkan Model Polya dalam menyelesaikan masalah matematik boleh mempertingkatkan kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik. Contoh soalan 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 Tanpa menggunakan kalkulator. McCoy. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan. Oleh itu. : 1. menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara. menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus. serta meminta bantuan sekiranya memerlukan. bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama. 1994. menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat. penyelesaikan masalah sebagai suatu tonggak pertama pengajaran dan pembelajaran matematik perlu menggalakkan penyelesaian sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik.

Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 11112 x 21111 = 234585432 111112 x 211111 = 23456965432 Langkah keempat: Menyemak Jawapan Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan.Kesimpulan yang didapati: nombor jawapan tengah mesti mengikut susunan turutan mengikut nombor. Langkah kedua: Merancang penyelesaian Rancangan menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kaedah mencari pola. .

Menuliskan berapa kaki yang ada pada semua ayam. 2 kaki 2 kaki 2 kaki 2 kaki .2. 4 ekor ayam mempunyai berapa kaki? Langkah pertama: Memahami masalah a. 2 kaki Langkah 2: Melukis 4 ekor ayam. Contoh soalan: Seekor ayam mempunyai 2 kaki.) Seekor ayam = 2 kaki b. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: Langkah 1: Melukis seekor ayam dan menuliskan berapa kaki yang ada pada ayam tersebut.) 4 ekor ayam =? Kaki Langkah kedua: Merancang penyelesaian Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan kaedah melukis gambar.

4 ayam x 2 kaki= 8 kaki Langkah Keempat: Menyemak semula Jawapan yang telah dibuat akan disemak semula dengan mengira tambahan jumlah kaki ayam yang telah dilukis dalam pelaksanaan perancangan langkah kedua tadi.Langkah 3: Mengira jumlah kaki yang ada pada keempat-empat ekor ayam tersebut dengan menggunakan operasi darab. 2 kaki = 8 kaki + 2 kaki + 2 kaki + 2 kaki .

Contoh soalan: Cari luas segi empat tepat berikut: 3 cm 5cm Langkah pertama: Memahami masalah Formula luas: p x l l p = 5 cm l = 3 cm Luas segi empat tepat= ? cm2 Langkah kedua: Merancang penyelesaian p Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan formula.3. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Luas segi empat tepat = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm2 .

Langkah Keempat: Menyemak semula Menggunakan cara membilang petak untuk menyemak jawapan yang telah dibuat adalah betul atau salah.  Luas segi empat tepat adalah 15 cm2. . 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 Petak yang telah dibilang ialah 15.

Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. menulis idea matematik secara jelas dan tepat. Komunikasi secara matematik juga melibatkan penggunaan pelbagai media seperti carta. graf. graf. kalkulator. dan memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Cadangan ini bersifat eksplisit. Melalui komunikasi. membuat suatu generalisasi tentang pola nombor yang dicerap dan akhirnya komunikasi matematik. Hirariki ini telah membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta. Hirarki komunikasi matematik KSSR yang utama ialah berkeupayaan mendengar secara berkesan. manipulatif. idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik. Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya berlaku jika . membuat konjektur matematik tentang pola nombor yang dicerap. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. komputer dan lain-lain. Menurut Stacey (1993). Cadangan beliau menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matematik. pelaporan dan membuat pembentangan. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat. Langkah-langkah Model pendekatan induktif Stacey adalah mencari suatu pola nombor pada beberapa contoh spesifik. Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif. Murid seharusnya dapat menggunakan media yang berbeza tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah matematik. dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. gambar rajah dan lain-lain). beliau mencadangkan supaya peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi pengajaran dan pembelajaran matematik asas.TONGGAK KEDUA: KOMUNIKASI Matematik sebenarnya mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. dan menulis esei. Begitu juga. sama ada secara lisan.

X = Penyelesaian: 2 X 6 = 12 . Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik. 1. ibu bapa. orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan. menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman matematik mereka.kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya. murid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis dan sistematik. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan. perkongsian dan peningkatan pemahaman. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan juga Skinner (1904-1936). Oleh itu. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.

1. Setiap beg berisi 5 biji epal. Penyelesaian: Satu beg = 5 biji epal 6 beg = ? biji epal Ayat matematik : 6 x 5 = 30 3. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji. . 4+4+4+4 Penyelesaian: 4+4+4+4 = 4 x 4 Ayat matematik: 4 x 4 = 16 Semak semula: 4+4+4+4 = 16.2. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. Ana membeli 6 beg epal.

ia melibatkan ayat. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya. membuat dan menyiasat masalah matematik. Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik. Dalam proses penaakulan. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. Ini merupakan asas dalam membuat dan memahami Matematik. Penaakulan Matematik/Mantik (mathematical or logical reasoning) merupakan satu aspek yang sangat penting dalam bidang matematik. Penaakulan juga penting kepada murid-murid untuk supaya mereka dapat mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna. membuat pertimbangan. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan. Penaakulan merupakan suatu proses membuat penekaan dalam menentukan sesuatu penyelesaian bagi sesuatu masalah. Penaakulan menggalakkan pelajar menjelaskan sebab untuk suatu perkembangan intelek dan proses atau konklusi yang diberi. Tujuan membina penaakulan matematik yang berasaskan pada logik ini adalah untuk membimbing minda ke arah berfikiran secara sistematik dan menghasilkan jawapan yang tepat dalam membuatsesuatu keputusan. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan. pernyataan dan simbol-simbol matematik dan bukan nombor-nombor.TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN MATEMATIK Tonggak yang seterusnya ialah “penaakulan Matematik”. Melalui fakta-fakta. Salah satu contoh yang sangat sesuai untuk membincangkan tentang matematik sebagai bahasa adalah melalui penaakulan matematik kerana dalam penaakulan matematik. Guru seharusnya menggalakkan penemuan-penemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan . Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. murid boleh membuat hubungkait.

PENAAKULAN INDUKTIF Teliti beberapa contoh/situasi yang spesifik Perhatikan ciri yang sepunya Buat satu kesimpulan RAJAH : Aliran penaakulan induktif PENAAKULAN SECARA DEDUKTIF LANGKAH PENGGUNAAN Teliti situasi umum Daripada situasi umum dapatkan contoh yang spesifik RAJAH: Aliran penaakulan deduktif .

Berapa biji epalkah yang ada kesemuanya? Dalam satu paket Cara biasa : Jumlah buah epal = Jumlah buah epal merah + jumlah buah epal hijau Jumlah buah epal merah = 6 x 2 = 12 biji Jumlah buah epal hijau = 6 x 1 = 6 biji Jumlah biji epal = 12+6 = 18 biji Nota : Murid menggangap bahawa jumlah buah epal merah dalam 6 paket bercampur dengan jumlah buah epal hijau dalam 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. . Contoh soalan : Terdapat 6 paket berisi buah epal. Setiap paket mempunyai 2 biji epal merah dan 1 biji epal hijau.1.

Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. . _____ Cara : 25 – 23 = 2 23 – 19 = 4 19 – 13 = 6 13 – 8 = 5 Nota : Apabila mendapat soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pola yang menurun dengan hasil darab dua.Cara penaakulan : Jumlah buah epal = Jumlah paket x Jumlah buah epal dalam 1 paket Jumlah buah epal dalam 1 paket = 2 + 1 = 3 biji Jumlah buah epal = 6 x 3 = 18 biji Nota : Murid dapat berfikir secara kritis dan logik bahawa jumlah buah epal dalam 1 paket didarab dengan 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut. 13. 2. 19. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut. Contoh soalan : Apakah nombor seterusnya selepas 13 dalam siri berikut? 25. 23.

Berdasarkan prinsip ini. murid akan jelas bahawa nilai bagi 5 x 8 adalah sama dengan nilai bagi 8 x 5. Dengan cara ini murid akan mendapat jawapan 40. Satu cara lain bagi menerangkan pendaraban n x m (kedua-dua n dan m adalah nombor bulat) ialah terdapat n kumpulan objek. Penambahan berulang bagi 5 sebanyak 8 kali. Maka. dan dalam setiap kumpulan. ungkapan 5 x 8 boleh dianggap sebagai 5 kumpulan bagi 8. Contoh soalan Selesaikan soalan dibawah : 5+5+5+5+5+5+5+5= Nota : Dalam soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pendaraban boleh dianggap sebagai penambahan berulang.3. . terdapat m objek.

penjenisan. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka. Murid –murid mempelajari matematik melalui kegiatan seharian mereka ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan. Dari sinilah. . Ini kerana. dan susunan aturan melalui perhubungan mereka dengan persekitaran mereka. darab dan bahagi dapat difahami dengan lebih tepat dan mudah lagi. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain. Seseorang murid yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam dan menjadikan mereka sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik.TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK Tonggak seterusnya ialah “perkaitan Matematik”. maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik. tolak. perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahupun dunia luar.mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna. matematik berada di sekeliling mereka. Secara tidak langsung. Dalam Kurikulum Matematik. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. guru-guru sepatutnya membuat kaitan antara aktiviti asas dengan proses pengajaran dan pembelajaran mereka supaya kemahiran asas seperti tambah.

mereka telah berjaya memahami tentang kepentingan matematik. pengukuran dan penyelesaian masalah. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. geometri. algebra.Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. . Apabila murid-murid mampu mengaitkan konsep matematik dengan rutin kehidupan. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini.

Setiap kotak mengandungi 4 biji bola. Contoh soalan : Cikgu Azmi membeli 4 kotak bola. Berapakah jumlah bola yang dibeli oleh Cikgu Azmi? Dalam satu kotak Cara biasa : Jumlah bola = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 biji Cara perkaitan Matematik : Jumlah bola= Jumlah kotak x Jumlah bola dalam 1 kotak =4x4 = 16 biji Nota : Dalam tonggak ini murid dapat menghubungkait bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang . ( Repeated addition ) .ulang.1.

8 12 `18 2. 18. 1jjjj Cara biasa : 2+2=4 4+2=6 6+2=8 8 + 2 = 10 10 + 2 = 12 12 + 2 = 14 14 + 2 = 16 16 + 2 = 18 Cara perkaitan matematik : 1x2= 2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. ___ . 16. ___ . 14. Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. Contoh soalan : 10 16 4 Isikan dengan pola nombor yang betul. murid memahami dan mengingati sifir dua terlebih dahulu. ___ . ___ . 14 .2. Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. 10. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam pola supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat. 4. 12. Mereka akan mendapat jawapan 2. ___ . 6 . . 8. ___ . 6.

murid memahami serta mengingat sifir sepuluh terlebih dahulu. Contoh soalan : 10 x 10 = 100 11 x 10 = 110 12 x 10 = 120 13 x 10 = 130 14 x 10 = 140 15 x 10 = ???? Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut.3. . Mereka akan mendapat jawapan 150. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam sifir sepuluh supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat.

penggunaan kalkulator. Dunia kita sekarang menuju ke arah kemodenan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada . bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Oleh itu guru seharusnya memanfaatkan sumber yang telah tersedia dalam bidang ini untuk membantu murid menguasai konsep dan menigkatkan kemahiran matematik mereka secara berterusan dan lebih berkesan. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. perisian pendidikan.TONGGAK KELIMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Tall (1994) mencadangkan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) sebagai enabler pembelajaran prosep. serta laman-laman web dalam internet boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dengan bantuan alat teknologi yang bersesuaian. Ini dapat membantu murid-murid untuk memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. komputer. Berdasarkan Standard Kurikulum Tmk Untuk Sekolah Rendah (draf 16/06/2010). Guruguru harus mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran mereka. Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsepkonsep matematik secara mendalam. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Sebagai contoh. muridmurid mampu membuat penerokaan atas usaha mereka sendiri. kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.

Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Berdasarkan Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. murid menggunakan TMK untuk mencari maklumat yang sesuai dengan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Apa yang boleh dikaitkan dengan penggunaan TMK ialah murid mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian.0 iaitu menggunakan TMK untuk mencari. latihan tambahan yang terdapat dalam bidang ini boleh diperolehi dengan mudah seterusnya meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap tajuk yang dipelajari dengan mencari. memproses dan menggunakan maklumat seperti di dalam elemen 3. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. mengumpul. Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanakkanak yang akan kekal sepanjang hayat.guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari. digariskan 7 Elemen Rujukan Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran TMK Tahun 2. mengumpul. Di dalam bab pendaraban untuk Tahun 2 KSSR. memproses dan menggunakan maklumat.0. Penggunaan TMK sebagai pengupaya pembelajaran membolehkan guru dan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Contohnya dalam Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Nombor dan Operasi TAHUN 2. Selain itu. . tajuk Menulis Ayat Matematik Bagi Operasi Darab. Penggunaan tmk dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Elemen 3.

0 iaitu Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Kesimpulannya dengan mengintegrasikan TMK dalam kurikulum akan menghasilkan perkara-perkara berikut: • Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. Di sini peranan guru untuk membimbing murid dan mengaplikasikan Standard Kandungan elemen 5. • Memberi peluang pembelajaran yang sama. . Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. • Membolehkan pembelajaran kendiri. murid berasa gembira dan seronok untuk belajar.0 iaitu Menggunakan TMK Untuk Penyelesaian Masalah Dan Membuat Keputusan. Dengan menggunakan sumber TMK. • Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum.Bagi Standard Kandungan elemen 2. • Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. Melalui penggunaan TMK. • Meningkatkan motivasi. • Meningkatkan kemahiran TMK. Selain itu. Secara tidak langsung isi pelajaran akan dapat dikuasai dengan cemerlang. penggunaan sumber TMK boleh juga membantu murid dalam menguasai sifir darab seperti yang terdapat di dalam sukatan pelajaran matematik KSSR Tahun 2 iaitu menyatakan secara spontan sifir darab. murid boleh mencari pelbagai masalah harian yang melibatkan sifir darab dan memindahkan dalam bentuk yang sesuai untuk dikongsi bersama murid lain dan guru. Contohnya dalam bab Menyelesaikan Masalah Harian Yang Melibatkan Sifir Darab. Murid memilih sumber-sumber dari internet atau bahan yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk TMK dan memindahkan maklumat dalam bentuk yang sesuai seperti perisian persembahan (MS Power Point). Pengintegrasian TMK merentas kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. • Meningkatkan kreativiti dan imaginasi. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar. Murid membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint).

Tonggak pertama di kenali sebagai penyelesaian masalah dalam matematik. mengenalpasti pola. masalah bermaksud satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. Selain itu. Polya) iaitu memahami soalan/masalah. pelajar-objek. iaitu idea-idea matematik dikongsi melalui tulisan. Pelbagai strategi penyelesaian yang terlibat dalam teknik penyelesaian masalah ini. Tonggak kedua ialah komunikasi matematik. iaitu pengumpulan maklumat daripada penyusunan perkaitan idea dan konsep. pelajar-pelajar. membaca. merancang kaedah atau strategi. Tonggak ketiga ialah penaakulan matematik . Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. gambar-gambar dan rajah) bagi menjelaskan idea matematik. Antara cara yang selalu digunakan adalah kaedah (G. melaksanakan kaedah atau strategi yang dipilih. dan membuat analogi. terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Tonggak ini merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi dalam pelbagai persekitaran supaya murid dapat menghubungkait media berbeza (bahan-bahan fizikal. bercakap. terdapat lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Penaakulan adalah mengenali membuat generalisasi (tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian). pertama “proses mendengar”.Kesimpulannya. Keempat “komunikasi lisan”. antaranya ialah kaedah dari belakang. Kedua “proses membaca”. kaedah cuba jaya. melukis diagram. mencipta dan . Melalui komunikasi matematik ini. dan memerhati dan Interaksi dua hala. Kelima ialah “Komunikasi bertulis” . mencuba kaedah yang mudah.iaitu melibatkan aktiviti seperti mendengar. Berkaitan dengan penyelesaian masalah. Manakala penyelesaian masalah ialah proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu kenyataan atau soalan dengan menggunakan strategi yang tertentu. membuat jadual/carta. analisis dan sintesis yang dilakukan oleh individu diaplikasikan kedalam pengurusan grafik. guru-pelajar. Penaakulan adalah asas kepada pemahaman dan penyelesaian masalah matematik. iaitu pemerhatian. dan menyemak semula. Penaakulan logik ini harus diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pelajar dapat mengenalasti. kita perlu memahami maksud masalah dan penyelesaian masalah iaitu. Ketiga “proses visualisasi”. iaitu apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengarnya. idea matematik boleh dikongsi dan diperjelaskan melalui perbincangan dan bertanya soalan oleh para pelajar. membuat simulasi.Terdapat 5 cara bagaimana komunikasi dapat dipupuk dan dipertingkatkan dalam kelas matematik iaitu.

Penggunaan teknologi memberi banyak kelebihan kepada pelajar antaranya memberi perhatian serta memotivasikan mereka. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid-murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural. Dalam kurikulum matematik. Dari sudut guru pula TMK membantu dari aspek berikut. tuntas dan berkesan. murid lebih menyedari kegunaan matematik. Tugas guru berubah dari penyampai ilmu pengetahuan kepada menjadi fasilitator pembelajaran. meningkatkan tahap keberkeanan pengajaran dan pembelajaran. keatif dan berasa yakin untuk bekerja sendirian ataupun berkumpulan. rekod keguruan bertambah baik. Dengan berbantu penggunaan teknologi yang bersesuaian. meransang sifat ingin tahu pelajar. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. dan meningkatkan kelengkapan kepada pelajar yang belajar bukan dalam bahasa ibunda mereka. serta dapat mengaitkan topiktopik dalam matematik khususnya dan bidang lain secara amnya dalam kahidupan seharian mereka . dan memberi ruang kepada guru untuk mendekati pelajar secara individu . menghilangkan beban pengurusan . murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Hal ini perlu supaya mereka tidak perlu menghafal semua formula yang ada dalam matematik. Melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK) akan menghasilkan pelajar yang dapat berfikiran abstrak. Tujuannya ialah untuk memantapkan pelajar mencapai kesimpulan sendiri tanpa perlu mengharap kepada guru dan buku teks. geometri. Tonggak terakhir iaitu kelima ialah Aplikasi teknologi. algebra. Manakala dari sudut sekolah pula TMK membantu dari aspek berikut. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik.membuat ramalan serta pembantahan matematik. pengukuran dan penyelesaian masalah. dapat . meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos pengajaran.. Oleh sebab itu guru perlu menggunakan teknologi maklumat dengan seoptimum mungkin untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. dan membantu mempekembangkan kaedah penyelesaian masalah mereka. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik.Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Pelajar juga digalakkan untuk menjelaskan sebab untuk suatu proses atau konklusi yang diberi oleh mereka.

.meningkatkan dari segi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki.

________________ (Lau Cheiw Yuet) 08.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102) NAMA PELAJAR : LAU CHEIW YUET MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT SARANYA A/P KALIAPPAN UNIT : PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : ENCIK MOHD.2013 dan mula mencari maklumat. Nordin) 05.03. - Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya 15 April 2013.03. - Cetakan maklumat Internet.03. . ________________ (Encik Mohd.2013 Memahami – kehendak soalan - Mencari maklumat dari internet dan buku-buku dari perpustakaan.2013 Menerima soalan tugasan dan taklimat ringkas daripada pensyarah. NORDIN BIN ABDULLAH PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN CATATAN TANDATANGAN 04.

________________ (Lau Cheiw Yuet) Memulakan kerja menaip.2013 tugasan.2013 Menyediakan draf 17.- Membuat catatan rujukan.03. _________________ (Kalik) ________________ (Lau Cheiw Yuet) ________________ (Saranya) 18.04.03. _________________ (Kalik) ________________ (Saranya) 09. _________________ Menyiapkan kerja menaip.2013 Membetulkan semua kesalahan. (Kalik) .03. menganalisis dan menyenaraikan segala maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut.2013 Membaiki draf 11. - Mengkaji.

________________ (Lau Cheiw Yuet) 14.04.________________ (Saranya) 12.04.2013 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing. - Lampiran dimasukkan. (Kalik) ________________ (Saranya) 15. Nordin) .2013 sebarang tambahan maklumat tugasan. ---------------------------(Encik Mohd. _________________ - Tugasan telah dijilid dengan kemas.2013 Membuat semakan atau - Semua maklumat telah lengkap.04. Tugasan diterima dan direkodkan.

Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. Wiley. Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. John Wiley & Sons. Krantz. Mok Soon Sang. Buku Panduan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Merentas Kurikulum Kssr. Elsevier B. (2013). (2010). . Richard M. Mok Soon Sang. Matematik asas. (1983). (1988). (2013). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kumpulan Budiman. International Journal for Numerical Methods. Wiley. (2002). (1988). Aron.Bibliografi Dari buku: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 1. Pedagogi dalam pendidikan Matematik. Longman.V. Goong Chen. Dari jurnal: Steven G. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong. ( 2011). Numerical Linear Algebra with Applications. Mok Soon Sang. Utusan Publisher. John Wiley & Sons. (2013). Heinemann.UTM. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2011). Modul pengajaran dan pembelajaran matematik nombor dan operasi tahun 2 KSSR. (2001). Noraini Idris. Journal of Mathematical Analysis and Applications. (1986). Siew Fook Cheong. Federal Publisher. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Panduan mengajar matematik KBSR. Abd Wahid Md. Federal. Siew Fook Cheong. Matematik.

Retrieved on 05. KSSR. Available http://mathed. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik.php/penmath/article/viewFile/611/633_umm_scie ntific_journal.id/index.edu/1747699/KOMUNIKASI_DALAM_PEMBELAJARAN_M ATEMATIK. (2013).slideshare. Mazlan.2013. Kementerian Pelajaran Malaysia. Available at http://www. Komunikasi Dalam Pembelajaran Matematik.scribd.2013.php/2012/756-aplikasi/1020- polyas-model.03.utm. (2013). Available at on Retrieved on http://www.03. Available at http://www. Syaiful Hadi. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2013).Syaiful Hadi.my/bpk/v2/index.moe. (2011).php. Polya‟s Model.com/p/kssr. Available at http://www.2013.net/mazlan81/halaman-buku-kssr. Available at http://www.html. . 05.03. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik.kssronline.03.2013. Retrieved on 05.2013.03.umm. Buku Teks Matematik Tahun 1 KSSR.pdf.2013. Available at http://ejournal. Retrieved on 05. Retrieved on 05. at (2011). Dari laman web: Kementerian Pelajaran Malaysia. 05. Nor Hasnida Che Md Ghazali. (2011). Ruhila.com/doc/82861608/Modul-PPG-MTE3102-1. (2010). Retrieved KSSRONLINE.03. COM.gov.03. Universitas Muhammadiyah Gresik. Modul PPG MTE 3102.academia.ac.2013.my/duniamatematik/index. Retrieved on 05. (2013).

kami mula berbincang tajuk soalan yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami. Jadi. Sikap bertolak ansur dan berkongsi bersama telah dipupuk melalui proses ini. Saya ingin berkongsi buku-buku yang telah dipinjam dengan ahli kumpulan saya. Mereka juga sudi kerana mereka juga hendak meminjam buku-buku tersebut. Begitu juga. Oleh kerana buku-buku yang perlu dipinjam terlalu banyak. saya meminta kawan-kawan saya untuk menggunakan kad matriknya meminjam buku-buku yang lain. Begitu juga. Dengan itu. kami dikehendaki menghuraikan dan memberi contoh tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untuk diaplikaiskan dalam satu topik matematik KSSR secara berkumpulan. Kerja kursus ini adalah berasaskan Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102). semasa balik ke rumah saya juga telah pergi kedai Popular untuk mencari buku rujukan yang berkenaan dengan kerja kursus saya ini. Kami cuba memahami kehendak soalan itu. kami mengambil keputusan untuk mencetak semua buku yang dipinjam. Saya telah menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna walaupun saya mengatasi beberapa masalah semasa mencari maklumat dan dalam proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Kerja kursus ini merupakan tugasan projek dan perlu dihantar pada 15 April 2013. Encik Mohd. Dalam kerja kursus ini. saya juga mencari maklumat dari laman web.LAU CHEIW YUET REFLEKSI KENDIRI Selamat sejahtera kepada pensyarah saya. Kami mengambil keputusan untuk memilik topik pendaraban dalam KSSR. „Blogspot‟ dan „Scrib‟ yang banyak muncul di laman web tidak akan saya ambil kerana . Secara berkumpulan iaitu saya. saya pergi ke perpustakaan untuk mencari bukubuku yang berkaitan dengan tonggak matematik. saya mencari maklumat dari laman web yang menyatakan penerangan „government ‟. Selepas penamatan kuliah. Saranya dan Kalik hendaklah berbincang bersama-sama tentang kerja kursus ini. Untuk memastikan semua maklumat yang saya dapat adalah sah dan benar. saya berasa gembira kerana dapat berkongsi buku-buku dan maklumatmaklumat itu dari perpustakaan dan kedai buku. wikipedia dan sebagainya. Setelah mendapat tugasan ini. Saya bernama Lau Cheiw Yuet yang telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini secara berkumpulan. Nordin Bin Abdullah.

saya telah menggunakan banyak masa sehingga ahli kumpulan saya terpaksa menunggu saya untuk berbincang bersama. Saya hendaklah memastikan maklumat yang saya dapat adalah sah. saya berasa tertekan kerana mendapat sumber yang kurang dari laman web. saya akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan tugasan dengan terbaik. saya berasa kondusif dan berterima kasih banyak kepada mereka kerana mereka telah membantu saya dan menenangkan hati saya. Saya memberi tahu Saranya tentang masalah saya mencari maklumat. Oleh sebab terlalu banyak maklumat yang dikumpul. Dia mengajar saya . Sikap saya ini adalah kelebihan saya dari PPISMP Pemulihan Semester satu apabila menjalankan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarahpensyarah. Dengan itu. Dalam hal ini. Saranya dan Kalik berbincang dengan saya tentang apa yang perlu diambil dan apa yang tidak perlu diambil. Selepas kami berjumpa dan berkongsi maklumat yang dikumpul bersama. Saya berasa lebih tenang hati dan lebih senang untuk mengumpul maklumat tersebut. tepat dan sahih. Saya berasa tugasan ini menjadi lebih mudah dan cepat melalui kerjasama koperatif kami. saya berasa susah dan menggunakan masa yang banyak untuk meringkaskannya. Saya sangat sensitif semasa mencari maklumat. Saranya telah memujuk saya dan memberi sokongan positif kepada saya. Saranya telah berkongsi caranya dalam menggabungkan dan meringkaskan maklumat. saya menghadapi masalah yang besar apabila hendak menggabungkan dan meringkaskan semua maklumat yang begitu banyak yang saya kumpul itu. saya mula menyediakan draf. Oleh sebab saya terlalu berhati-hati dan serius dalam mencari maklumat. saya mendapati bahawa saya telah menggunakan terlalu banyak masa dalam mencari maklumat. luas dan menyeluruh. Selepas mengumpul maklumat yang mencukupi dan membaca serta memahami maklumat yang didapat. Dalam proses ini. Kemudian baru kami berbincang maklumat yang patut diambil. Saya serius apabila melaksanakan tugasan kerana matlamat rubrik saya ialah gred A+. dia memberi pendapat bahawa mencari maklumat yang berkaitan dahulu dan mencatatkannya. Saya berasa serba salah kerana terlalu cerewet dalam mencari maklumat. oleh sebab terlalu berhati-hati.saya berpendapat bahawa maklumat yang ditulis itu tidak semestinya tepat dan betul. Kemudian. Melalui proses perbincangan ini. Oleh itu. Saya cuba mengubah cara saya yang memerlukan masa yang banyak dan mengikut caranya. Saya berpendirian tegas untuk menyiapkan tugasan beserta kandungan yang benar.

saya berasa sistem pengumpulan maklumat menjadi lebih tersusun dan mudah dibaca dan diringkaskan. masukkan isi-isi penting mengikut susunan tajuk „folder-folder‟ tersebut. „dari laman web‟. Melalui proses ini. tetapi tugasan ini telah mengeratkan hubungan saya dan ahli kumpulan saya. Walaupun menggunakan masa yang banyak. Melalui penerangan dan perkongsian pengetahuan antara satu sama lain. Saya menjadi lebih berminat dan tidak sabar-sabar untuk mengaplikasikan tonggak-tonggak yang telah belajar seperti penyelesaian masalah dengan menggunakan Model Polya yang berserta dengan pelbagai strategi dalam Matematik saya. Saya berasa hubungan etnik kami memang dapat dieratkan dan ditingkatkan melalui sikap bekerjasama kami untuk menghasilkan tugasan ini dengan baik. Kami juga berkongsi maklumat dan pendapat tentang apa yang dikumpul oleh kami. tonggak kedua. Begitu juga. Selepas tugasan ini berjaya disiapkan dengan sempurna.mengumpulkan dan menggabungkan semua isi-isi yang penting dari maklumat laman web dan buku dahulu dan masukkan ke dalam empat „folder besar‟ yang bernama tonggak pertama. saya berasa boleh memahami teoriteori tersebut dengan lebih mendalam lagi dan secara menyeluruh. dan tonggak kelima itu. saya berasa sangat gembira dan bangga kerana hasil titik peluh kami telah disiapkan. Oleh sebab murid pemulihan lebih lemah dalam menguasai Matematik. jadi saya akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang cara-cara dan kepelbagaian penyelesaian masalah dan memahami lagi maksud matematik untuk dapat memikirkan cara yang terbaik semasa mengajar murid pemulihan pada masa yang akan datang. Selepas kami mengumpul maklumat. Kami menerangkan tonggak-tonggak matematik itu dengan kefahaman sendiri antara satu sama lain. Saya berasa gembira apabila mengetahui tonggak-tonggak yang boleh diaplikasikan dalam KSSR dengan lebih mendalam lagi. . buka lagi „folder-folder baru‟ yang „dari buku‟. tonggak keempat. tonggak ketiga. Cara ini telah memudahkan kerja saya daripada menggunakan masa yang panjang untuk berfikirkannya. saya ingin mengaplikasikan dan menggunakannya semasa mengajar nanti. Kemudian. Saya berkeyakinan diri bahawa saya akan berusaha untuk mengajar mereka dengan menggunakan pelbagai strategi yang telah dipelajari melalui kerja kursus ini. kami saling berkongsi maklumat yang dicari.

Dalam hasil menyiapkan tugasan ini. saya dapat memikirkan contoh-contoh untuk mengaplikasikannya dalam topik. Sikap bertolak ansur. Melalui tugasan ini. Saya berpendapat bahawa soalan kehendak tugasan ini sangat berkesan kerana melalui pelaksanaan tugasan ini. tepat dan baik. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah Matematik saya kerana memberikan saya kawan-kawan yang banyak membantu saya. Encik Mohd. Saya berasa seronok dan gembira kerana beliau telah menyediakan kerja kursus yang begitu berkesan kepada kami. saya juga akan menggunakan cara pengumpulan maklumat Saranya untuk memudahkan kerja saya. Nordin telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. Sebelum ini saya jarang bergaul dengan mereka. Hal ini demikian kerana saya berasa lebih senang untuk mengumpul maklumat dengan cepat. saya mendapati bahawa Saranya dan Kalik merupakan seorang ahli kumpulan yang sangat baik. bekerjasama dan bantu-membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini akan saya amalkan secara berterusan lagi. dan selepas saya membuat kerja kursus ini. saya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk terus mempelajari dengan lebin mendalam lagi. sikap yang baik akan saya amalkan secara berterusan manakala sikap yang tidak baik dan membawa keburukan akan saya ubah dan buang untuk menjadikan saya seorang bakal guru yang lebih sempurna. saya akan menyatakan masalah saya kepada ahli kumpulan saya untuk mendapat penyelesaian jalan. Hal ini kerana disebabkan pensyarah saya. . Jika saya tidak dapat mencari maklumat dengan baik. Hal ini demikian bukan sahaja membawa keuntungan kepada saya tetapi juga dapat membantu dan memberi kebaikan kepada orang ramai.topik KSSR. saya telah lebih mengenali sikap dan personaliti mereka dengan lebih mendalam. saya boleh memahami apa yang hendak disampaikan oleh beliau dan memahami apa yang hendak dipelajari dalam subjek Kurikulum Pendidikan Matematik ini. Melalui tugasan ini. saya boleh lebih memahami tajuk ketiga yang dipelajari oleh saya pada semester ini. Setiap kali saya mendengar penjelasan beliau. Selain itu. Selain itu saya mengambil keputusan untuk melepaskan tekanan dan meneruskan sikap mencari maklumat dengan serius tetapi jangan menggunakan masa yang banyak. Konklusinya.

Pada awal peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini. Mohd Nordin Bin Abdullah spesifikasi yang diperlukan dalam menyiapkan kerja kursus ini. saya dan ahli kumpulan saya. En. jurnal dan sebagainya. Hal ini kerana maklumat yang dikehendaki tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Tugasan ini mengkehendaki kami untuk melaksanakan tugasan secara kumpulan tiga orang. buku. Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) merupakan satu kerja kursus projek yang mencabar dan menarik kepada saya. Hal ini disebabkan tugasan projek ini memerlukan kepakaran dalam mencari maklumat dari pelbagai aspek seperti internet. Seterusnya untuk membentuk satu kerja kursus projek yang menarik dan lengkap hendaklah mendapatkan pelbagai maklumat dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai. Memandangkan ahli kelas PISMP Pemulihan tepat 24 orang. Tugasan ini telah diterima pada 4 Mac 2013 dan dihantar pada 15 April 2013. internet dan lainlain sebagai persiapan untuk menyiapkan tugasan ini. Selepas itu. saya dan ahli kumpulan telah mengumpul bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan draf berdasarkan sumber . Sebelum melaksanakan kerja kursus projek ini. Tugasan Kerja Kursus Projek ini mengkehendaki kami membuat rujukan dari pelbagai sumber dan menghurai tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR dan contoh-contoh yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran satu topic matematik KSSR.Refleksi : Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dari-Nya dapat juga saya menyiapkan Tugasan Projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini pada masa yang ditetapkan. satu kumpulan terdiri daripada 3 orang guru pelatih. Kami telah dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan. Saraniya A/P Kaliappan dan Lau Chiew Yuet telah menyediakan beberapa bahan dari sumber yang berbeza seperti buku. kami telah diterangkan secara ringkas oleh pensyarah penasihat.

internet. Namun. Adakalanya saya terpaksa menunggu lama supaya kadar kelajuan internet di institut kembali lancar. kami berjaya menyiapkan tugasan yang diberi. Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenai kerja kursus projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini. jurnal dan sebagainya. Dalam proses menyiapkan tugasan ini kami telah menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan maklumat. Terdapat juga laman sesawang yang berkaitan dengan tugasan tidak boleh dilayari atas sekatan dari pihak institut atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya maklumat yang sahih daripada sumber internet sukar diperolehi.buku. Ilmu ini juga akan saya terapkan kepada pelajar sekolah kelak dengan pemahaman yang sesuai supaya proses P&P lebih bermakna dan seterusnya membentuk anak muda yang berpengatahuan tinggi muda untuk masa hadapan tanah air yang tercinta. Akhir sekali. Melalui pemahaman tentang tujuan kursus wajib ini. Alhamdulillah. saya dapat simpulkan bahawa maklumat tentang pengetahuan terhadap Kursus Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini sangat penting bagi memastikan guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik serta mencapai hasil pembelajaran dalam kalangan murid . Kerjasama yang diberikan oleh ahli kumpula banyak juga membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Di samping itu. saya dapat mengaitkan bahawa kursus ini bukan sahaja untuk melengkapkan jam kredit untuk semester ini bahkan secara tidak langsung saya dapat membayangkan pentingnya pengetahuan tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR daripada pelbagai aspek. ahli kumpulan saya banyak membantu saya dari segi persiapan draf dan penambahan maklumat. Selain itu. dan daripada pengetahuan yang sedia ada. Sumber yang paling utama ialah buku rujukan dan internet. melalui perbincangan dengan rakan kumpulan. Pembahagian tugas juga dilakukan oleh kami untuk menyelesaikan Tugasa Projek ini. semua masalah ini dapat saya atasi setelah merancang jadual dan langkah kerja dengan lebih baik dan efektif. banyak masalah yang terpaksa saya hadapi antaranya ialah kekurangan waktu-waktu senggang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti dan kerja kursus yang lain. masalah yang paling ketara ialah capaian internet yang terdapat di institut sangat lambat. Sewaktu membuat tugasan.

yang mempunyai latar belakang yang berbeza seterusnya mempengaruhi pencapaian dalam akademik. . kita seharusnya mengorak langkah dengan mengeratkan lagi perpaduan demi kesejahteraan negara. Melalui pengetahuan ini. Memandangkan dunia kini semakin maju dengan pembangunan era dan teknologi. saya dapat memahami dan melaksanakan cara pengurusan bilik darjah yang efektif semasa situasi sebenar di dalam kelas nanti.

Tandatangan Nama penulis No. :Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 : 15 APRIL 2013 .. KP Tarikh :………………………………….HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful