INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
DIKEMUKAKAN KEPADA : ENCIK MOHD. NORDIN BIN ABDULLAH PENYELARAS KURSUS MTE 3102 PEMULIHAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR NAMA : LAU CHEIW YUET (920725-10-5590) : SARANYA A/P KALIAPPAN (910704-08-5798)

:MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT (910423-13-5605)

UNIT AMBILAN SUBJEK

: PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : JANUARI 2012 : KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102)

TARIKH SERAHAN : 15 APRIL 2013

SENARAI KANDUNGAN

BIL

ISI

MUKA SURAT

1

1-3

2

HALAMAN JUDUL

4

3

PENGHARGAAN

5

1.0

PENGENALAN

6-8

5

TUGASAN PROJEK TONGGAK PERTAMA:PENYELESAIAN MASALAH TONGGAK KEDUA:KOMUNIKASI TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK TONGGAK KELIMA: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

9-12 13-19 20-22 23-27 28-31 32-34

6

RUMUSAN

35-37

7

BORANG KOLABORASI

38-41

8

REFLEKSI KENDIRI

42-52

9

BIBLIOGRAFI

53-55

Perkembangan kurikulum Matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Pengubalan tersebut bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Menurut Pink (2006), kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif. Oleh itu, tugasan matematik dalam bilik darjah lebih mencapah dan mencabar serta memerlukan sifat yang lebih holistik. Penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan matematik dan aplikasi Teknologi Maklumat ialah lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR.

Berdasarkan penyertaan di atas, hurai dengan jelas serta berika contoh-contoh yang sesuai berkaitan dengan lima tonggak untuk diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam topik Pendaraban Tahun 2 KSSR.

2.0

Tonggak Pertama : Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah Matematik merupakan tonggak pertama dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik pada pendekatan bersepadu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Kreativiti adalah sesebuah hasil daripada pemikiran yang sebegitu manakala inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza untuk membuat sesuatu. George Polya merupakan pelopor penyelesaian masalah Matematik. Beliau mencadangkan penyelesaian masalah ini adalah suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah dan boleh digunakan sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Cadangan beliau telah berjaya menggalakkan proses pemikiran yang lebih mendalam bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Model Polya telah menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Proses Model Polya ini melibatkan langkah-langkah seperti memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan menyemak semula penyelesaian. Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran

penyelesaian masalah ini, memperkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan ialah memudahkan masalah, teka dan cuba, melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem, membuat simulasi, mengguna analogi, bekerja ke belakang, menaakul secara mantik, mengguna algebra, dan sebagainya.

1994. serta meminta bantuan sekiranya memerlukan. Menurut Schoenfield. menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus. McCoy. bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama. Oleh itu. banyak kajian berjaya membuktikan bahawa penggunaan heuristik yang berdasarkan Model Polya dalam menyelesaikan masalah matematik boleh mempertingkatkan kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik.Kemahiran penyelesaian masalah juga harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid. : 1. menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat. menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara. penyelesaikan masalah sebagai suatu tonggak pertama pengajaran dan pembelajaran matematik perlu menggalakkan penyelesaian sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik. 1979. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan. Contoh soalan 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 Tanpa menggunakan kalkulator. apakah hasil darab bagi 111112 x 211111? Langkah pertama: Memahami masalah Mengenal pasti corak atau pola dalam soalan tersebut seperti: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 111112 x 211111 = ? .

.Kesimpulan yang didapati: nombor jawapan tengah mesti mengikut susunan turutan mengikut nombor. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 11112 x 21111 = 234585432 111112 x 211111 = 23456965432 Langkah keempat: Menyemak Jawapan Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. Langkah kedua: Merancang penyelesaian Rancangan menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kaedah mencari pola.

4 ekor ayam mempunyai berapa kaki? Langkah pertama: Memahami masalah a. Menuliskan berapa kaki yang ada pada semua ayam.) Seekor ayam = 2 kaki b. Contoh soalan: Seekor ayam mempunyai 2 kaki. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: Langkah 1: Melukis seekor ayam dan menuliskan berapa kaki yang ada pada ayam tersebut.2.) 4 ekor ayam =? Kaki Langkah kedua: Merancang penyelesaian Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan kaedah melukis gambar. 2 kaki 2 kaki 2 kaki 2 kaki . 2 kaki Langkah 2: Melukis 4 ekor ayam.

2 kaki = 8 kaki + 2 kaki + 2 kaki + 2 kaki . 4 ayam x 2 kaki= 8 kaki Langkah Keempat: Menyemak semula Jawapan yang telah dibuat akan disemak semula dengan mengira tambahan jumlah kaki ayam yang telah dilukis dalam pelaksanaan perancangan langkah kedua tadi.Langkah 3: Mengira jumlah kaki yang ada pada keempat-empat ekor ayam tersebut dengan menggunakan operasi darab.

Contoh soalan: Cari luas segi empat tepat berikut: 3 cm 5cm Langkah pertama: Memahami masalah Formula luas: p x l l p = 5 cm l = 3 cm Luas segi empat tepat= ? cm2 Langkah kedua: Merancang penyelesaian p Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan formula.3. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Luas segi empat tepat = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm2 .

Langkah Keempat: Menyemak semula Menggunakan cara membilang petak untuk menyemak jawapan yang telah dibuat adalah betul atau salah. 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 Petak yang telah dibilang ialah 15.  Luas segi empat tepat adalah 15 cm2. .

membuat konjektur matematik tentang pola nombor yang dicerap. menulis idea matematik secara jelas dan tepat. pelaporan dan membuat pembentangan. Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif. Hirarki komunikasi matematik KSSR yang utama ialah berkeupayaan mendengar secara berkesan. Murid seharusnya dapat menggunakan media yang berbeza tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah matematik. graf. Komunikasi secara matematik. dan memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Komunikasi secara matematik juga melibatkan penggunaan pelbagai media seperti carta. beliau mencadangkan supaya peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi pengajaran dan pembelajaran matematik asas.TONGGAK KEDUA: KOMUNIKASI Matematik sebenarnya mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. gambar rajah dan lain-lain). Cadangan beliau menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matematik. Cadangan ini bersifat eksplisit. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. dan menulis esei. Melalui komunikasi. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. komputer dan lain-lain. graf. penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta. Begitu juga. membuat suatu generalisasi tentang pola nombor yang dicerap dan akhirnya komunikasi matematik. Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya berlaku jika . manipulatif. kalkulator. idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Menurut Stacey (1993). Hirariki ini telah membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat. sama ada secara lisan. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. Langkah-langkah Model pendekatan induktif Stacey adalah mencari suatu pola nombor pada beberapa contoh spesifik.

orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan.kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Oleh itu. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan. perkongsian dan peningkatan pemahaman. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah. X = Penyelesaian: 2 X 6 = 12 . berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya. 1. ibu bapa. murid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis dan sistematik. menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman matematik mereka. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan juga Skinner (1904-1936).

Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. 4+4+4+4 Penyelesaian: 4+4+4+4 = 4 x 4 Ayat matematik: 4 x 4 = 16 Semak semula: 4+4+4+4 = 16.2. Penyelesaian: Satu beg = 5 biji epal 6 beg = ? biji epal Ayat matematik : 6 x 5 = 30 3. Ana membeli 6 beg epal. 1. .

Ini merupakan asas dalam membuat dan memahami Matematik. Penaakulan menggalakkan pelajar menjelaskan sebab untuk suatu perkembangan intelek dan proses atau konklusi yang diberi. membuat dan menyiasat masalah matematik. Penaakulan juga penting kepada murid-murid untuk supaya mereka dapat mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. Tujuan membina penaakulan matematik yang berasaskan pada logik ini adalah untuk membimbing minda ke arah berfikiran secara sistematik dan menghasilkan jawapan yang tepat dalam membuatsesuatu keputusan. pernyataan dan simbol-simbol matematik dan bukan nombor-nombor. memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan.TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN MATEMATIK Tonggak yang seterusnya ialah “penaakulan Matematik”. membuat pertimbangan. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya. Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. Melalui fakta-fakta. Guru seharusnya menggalakkan penemuan-penemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan . Dalam proses penaakulan. Penaakulan Matematik/Mantik (mathematical or logical reasoning) merupakan satu aspek yang sangat penting dalam bidang matematik. Salah satu contoh yang sangat sesuai untuk membincangkan tentang matematik sebagai bahasa adalah melalui penaakulan matematik kerana dalam penaakulan matematik. Penaakulan merupakan suatu proses membuat penekaan dalam menentukan sesuatu penyelesaian bagi sesuatu masalah. Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik. murid boleh membuat hubungkait. ia melibatkan ayat.

PENAAKULAN INDUKTIF Teliti beberapa contoh/situasi yang spesifik Perhatikan ciri yang sepunya Buat satu kesimpulan RAJAH : Aliran penaakulan induktif PENAAKULAN SECARA DEDUKTIF LANGKAH PENGGUNAAN Teliti situasi umum Daripada situasi umum dapatkan contoh yang spesifik RAJAH: Aliran penaakulan deduktif .

Berapa biji epalkah yang ada kesemuanya? Dalam satu paket Cara biasa : Jumlah buah epal = Jumlah buah epal merah + jumlah buah epal hijau Jumlah buah epal merah = 6 x 2 = 12 biji Jumlah buah epal hijau = 6 x 1 = 6 biji Jumlah biji epal = 12+6 = 18 biji Nota : Murid menggangap bahawa jumlah buah epal merah dalam 6 paket bercampur dengan jumlah buah epal hijau dalam 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. Setiap paket mempunyai 2 biji epal merah dan 1 biji epal hijau. Contoh soalan : Terdapat 6 paket berisi buah epal. .1.

19. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. . 13. Contoh soalan : Apakah nombor seterusnya selepas 13 dalam siri berikut? 25. 2. 23.Cara penaakulan : Jumlah buah epal = Jumlah paket x Jumlah buah epal dalam 1 paket Jumlah buah epal dalam 1 paket = 2 + 1 = 3 biji Jumlah buah epal = 6 x 3 = 18 biji Nota : Murid dapat berfikir secara kritis dan logik bahawa jumlah buah epal dalam 1 paket didarab dengan 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. _____ Cara : 25 – 23 = 2 23 – 19 = 4 19 – 13 = 6 13 – 8 = 5 Nota : Apabila mendapat soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pola yang menurun dengan hasil darab dua. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut.

Maka. Dengan cara ini murid akan mendapat jawapan 40. dan dalam setiap kumpulan. . Satu cara lain bagi menerangkan pendaraban n x m (kedua-dua n dan m adalah nombor bulat) ialah terdapat n kumpulan objek. murid akan jelas bahawa nilai bagi 5 x 8 adalah sama dengan nilai bagi 8 x 5. terdapat m objek. Berdasarkan prinsip ini. ungkapan 5 x 8 boleh dianggap sebagai 5 kumpulan bagi 8. Penambahan berulang bagi 5 sebanyak 8 kali.3. Contoh soalan Selesaikan soalan dibawah : 5+5+5+5+5+5+5+5= Nota : Dalam soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pendaraban boleh dianggap sebagai penambahan berulang.

perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahupun dunia luar.mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. Seseorang murid yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam dan menjadikan mereka sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. dan susunan aturan melalui perhubungan mereka dengan persekitaran mereka. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka.TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK Tonggak seterusnya ialah “perkaitan Matematik”. penjenisan. matematik berada di sekeliling mereka. Dari sinilah. Ini kerana. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. Dalam Kurikulum Matematik. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik. Murid –murid mempelajari matematik melalui kegiatan seharian mereka ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan. darab dan bahagi dapat difahami dengan lebih tepat dan mudah lagi. guru-guru sepatutnya membuat kaitan antara aktiviti asas dengan proses pengajaran dan pembelajaran mereka supaya kemahiran asas seperti tambah. . maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. tolak. Secara tidak langsung. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain.

pengukuran dan penyelesaian masalah. . geometri. mereka telah berjaya memahami tentang kepentingan matematik. algebra. Apabila murid-murid mampu mengaitkan konsep matematik dengan rutin kehidupan.Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan.

Setiap kotak mengandungi 4 biji bola. Berapakah jumlah bola yang dibeli oleh Cikgu Azmi? Dalam satu kotak Cara biasa : Jumlah bola = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 biji Cara perkaitan Matematik : Jumlah bola= Jumlah kotak x Jumlah bola dalam 1 kotak =4x4 = 16 biji Nota : Dalam tonggak ini murid dapat menghubungkait bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang .1. ( Repeated addition ) .ulang. Contoh soalan : Cikgu Azmi membeli 4 kotak bola.

Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. 8 12 `18 2. ___ . 10. 14 . 12. 6. 4. 1jjjj Cara biasa : 2+2=4 4+2=6 6+2=8 8 + 2 = 10 10 + 2 = 12 12 + 2 = 14 14 + 2 = 16 16 + 2 = 18 Cara perkaitan matematik : 1x2= 2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam pola supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat. ___ . ___ . 16. Mereka akan mendapat jawapan 2. Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. 14. ___ . . murid memahami dan mengingati sifir dua terlebih dahulu.2. Contoh soalan : 10 16 4 Isikan dengan pola nombor yang betul. ___ . ___ . 8. 18. 6 .

. Contoh soalan : 10 x 10 = 100 11 x 10 = 110 12 x 10 = 120 13 x 10 = 130 14 x 10 = 140 15 x 10 = ???? Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. Mereka akan mendapat jawapan 150. Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam sifir sepuluh supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat.3. Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. murid memahami serta mengingat sifir sepuluh terlebih dahulu.

Guruguru harus mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran mereka. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada . Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsepkonsep matematik secara mendalam. penggunaan kalkulator. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Dengan bantuan alat teknologi yang bersesuaian. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Sebagai contoh. serta laman-laman web dalam internet boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Berdasarkan Standard Kurikulum Tmk Untuk Sekolah Rendah (draf 16/06/2010). Dunia kita sekarang menuju ke arah kemodenan. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Ini dapat membantu murid-murid untuk memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK. kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.TONGGAK KELIMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Tall (1994) mencadangkan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) sebagai enabler pembelajaran prosep. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. perisian pendidikan. komputer. Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. muridmurid mampu membuat penerokaan atas usaha mereka sendiri. Standard Pembelajaran. Oleh itu guru seharusnya memanfaatkan sumber yang telah tersedia dalam bidang ini untuk membantu murid menguasai konsep dan menigkatkan kemahiran matematik mereka secara berterusan dan lebih berkesan. kemahiran dan nilai. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.

Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. digariskan 7 Elemen Rujukan Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran TMK Tahun 2. Elemen 3. Penggunaan TMK sebagai pengupaya pembelajaran membolehkan guru dan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. memproses dan menggunakan maklumat seperti di dalam elemen 3. mengumpul. Selain itu.0 iaitu menggunakan TMK untuk mencari. . Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari. memproses dan menggunakan maklumat. Contohnya dalam Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Nombor dan Operasi TAHUN 2. Berdasarkan Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum.guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. tajuk Menulis Ayat Matematik Bagi Operasi Darab. Penggunaan tmk dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. latihan tambahan yang terdapat dalam bidang ini boleh diperolehi dengan mudah seterusnya meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap tajuk yang dipelajari dengan mencari. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Apa yang boleh dikaitkan dengan penggunaan TMK ialah murid mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. Di dalam bab pendaraban untuk Tahun 2 KSSR. mengumpul. murid menggunakan TMK untuk mencari maklumat yang sesuai dengan pembelajaran. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanakkanak yang akan kekal sepanjang hayat.0.

Secara tidak langsung isi pelajaran akan dapat dikuasai dengan cemerlang. • Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Kesimpulannya dengan mengintegrasikan TMK dalam kurikulum akan menghasilkan perkara-perkara berikut: • Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. • Membolehkan pembelajaran kendiri. murid berasa gembira dan seronok untuk belajar. Melalui penggunaan TMK. Murid memilih sumber-sumber dari internet atau bahan yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk TMK dan memindahkan maklumat dalam bentuk yang sesuai seperti perisian persembahan (MS Power Point). Dengan menggunakan sumber TMK. Murid membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint). • Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar. • Meningkatkan kemahiran TMK. . Selain itu. • Memberi peluang pembelajaran yang sama. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka.Bagi Standard Kandungan elemen 2. penggunaan sumber TMK boleh juga membantu murid dalam menguasai sifir darab seperti yang terdapat di dalam sukatan pelajaran matematik KSSR Tahun 2 iaitu menyatakan secara spontan sifir darab. Di sini peranan guru untuk membimbing murid dan mengaplikasikan Standard Kandungan elemen 5. murid boleh mencari pelbagai masalah harian yang melibatkan sifir darab dan memindahkan dalam bentuk yang sesuai untuk dikongsi bersama murid lain dan guru. • Meningkatkan kreativiti dan imaginasi.0 iaitu Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Contohnya dalam bab Menyelesaikan Masalah Harian Yang Melibatkan Sifir Darab. Pengintegrasian TMK merentas kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. • Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. • Meningkatkan motivasi.0 iaitu Menggunakan TMK Untuk Penyelesaian Masalah Dan Membuat Keputusan.

Tonggak ketiga ialah penaakulan matematik . Antara cara yang selalu digunakan adalah kaedah (G. membaca. Berkaitan dengan penyelesaian masalah. pelajar-objek. mencipta dan . kita perlu memahami maksud masalah dan penyelesaian masalah iaitu.Kesimpulannya. idea matematik boleh dikongsi dan diperjelaskan melalui perbincangan dan bertanya soalan oleh para pelajar. iaitu apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengarnya. iaitu idea-idea matematik dikongsi melalui tulisan. dan memerhati dan Interaksi dua hala. pertama “proses mendengar”. terdapat lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. antaranya ialah kaedah dari belakang. Ketiga “proses visualisasi”. kaedah cuba jaya. iaitu pengumpulan maklumat daripada penyusunan perkaitan idea dan konsep. dan membuat analogi. mengenalpasti pola. guru-pelajar. Tonggak kedua ialah komunikasi matematik. masalah bermaksud satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. Kelima ialah “Komunikasi bertulis” . melukis diagram. Keempat “komunikasi lisan”.iaitu melibatkan aktiviti seperti mendengar. gambar-gambar dan rajah) bagi menjelaskan idea matematik. pelajar-pelajar. melaksanakan kaedah atau strategi yang dipilih. Melalui komunikasi matematik ini. iaitu pemerhatian. Tonggak pertama di kenali sebagai penyelesaian masalah dalam matematik. Kedua “proses membaca”. membuat jadual/carta. merancang kaedah atau strategi. Polya) iaitu memahami soalan/masalah. Penaakulan logik ini harus diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pelajar dapat mengenalasti. Tonggak ini merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi dalam pelbagai persekitaran supaya murid dapat menghubungkait media berbeza (bahan-bahan fizikal. Penaakulan adalah asas kepada pemahaman dan penyelesaian masalah matematik. membuat simulasi. mencuba kaedah yang mudah. bercakap. Selain itu. Penaakulan adalah mengenali membuat generalisasi (tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian).Terdapat 5 cara bagaimana komunikasi dapat dipupuk dan dipertingkatkan dalam kelas matematik iaitu. terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Manakala penyelesaian masalah ialah proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu kenyataan atau soalan dengan menggunakan strategi yang tertentu. dan menyemak semula. Pelbagai strategi penyelesaian yang terlibat dalam teknik penyelesaian masalah ini. analisis dan sintesis yang dilakukan oleh individu diaplikasikan kedalam pengurusan grafik. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.

Hal ini perlu supaya mereka tidak perlu menghafal semua formula yang ada dalam matematik. algebra. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid-murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural. serta dapat mengaitkan topiktopik dalam matematik khususnya dan bidang lain secara amnya dalam kahidupan seharian mereka . murid lebih menyedari kegunaan matematik. Pelajar juga digalakkan untuk menjelaskan sebab untuk suatu proses atau konklusi yang diberi oleh mereka. tuntas dan berkesan. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Oleh sebab itu guru perlu menggunakan teknologi maklumat dengan seoptimum mungkin untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Tugas guru berubah dari penyampai ilmu pengetahuan kepada menjadi fasilitator pembelajaran. geometri. rekod keguruan bertambah baik. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. meransang sifat ingin tahu pelajar.. dan membantu mempekembangkan kaedah penyelesaian masalah mereka. dan meningkatkan kelengkapan kepada pelajar yang belajar bukan dalam bahasa ibunda mereka. dapat . Manakala dari sudut sekolah pula TMK membantu dari aspek berikut. Dalam kurikulum matematik. keatif dan berasa yakin untuk bekerja sendirian ataupun berkumpulan. Melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK) akan menghasilkan pelajar yang dapat berfikiran abstrak. Penggunaan teknologi memberi banyak kelebihan kepada pelajar antaranya memberi perhatian serta memotivasikan mereka.membuat ramalan serta pembantahan matematik. meningkatkan tahap keberkeanan pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya ialah untuk memantapkan pelajar mencapai kesimpulan sendiri tanpa perlu mengharap kepada guru dan buku teks.Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Dari sudut guru pula TMK membantu dari aspek berikut. pengukuran dan penyelesaian masalah. menghilangkan beban pengurusan . dan memberi ruang kepada guru untuk mendekati pelajar secara individu . Dengan berbantu penggunaan teknologi yang bersesuaian. Tonggak terakhir iaitu kelima ialah Aplikasi teknologi. meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos pengajaran.

.meningkatkan dari segi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki.

03. . - Cetakan maklumat Internet. ________________ (Encik Mohd.2013 Menerima soalan tugasan dan taklimat ringkas daripada pensyarah.2013 dan mula mencari maklumat.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102) NAMA PELAJAR : LAU CHEIW YUET MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT SARANYA A/P KALIAPPAN UNIT : PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : ENCIK MOHD. NORDIN BIN ABDULLAH PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN CATATAN TANDATANGAN 04. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 08. Nordin) 05. - Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya 15 April 2013.2013 Memahami – kehendak soalan - Mencari maklumat dari internet dan buku-buku dari perpustakaan.03.03.

04.2013 Menyediakan draf 17. _________________ (Kalik) ________________ (Saranya) 09.03.- Membuat catatan rujukan.03. menganalisis dan menyenaraikan segala maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut. (Kalik) . _________________ (Kalik) ________________ (Lau Cheiw Yuet) ________________ (Saranya) 18. _________________ Menyiapkan kerja menaip.03. ________________ (Lau Cheiw Yuet) Memulakan kerja menaip. - Mengkaji.2013 Membetulkan semua kesalahan.2013 tugasan.2013 Membaiki draf 11.

_________________ - Tugasan telah dijilid dengan kemas. (Kalik) ________________ (Saranya) 15. Nordin) . Tugasan diterima dan direkodkan.04.________________ (Saranya) 12. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 14.04.2013 Membuat semakan atau - Semua maklumat telah lengkap.04.2013 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing. - Lampiran dimasukkan.2013 sebarang tambahan maklumat tugasan. ---------------------------(Encik Mohd.

Modul pengajaran dan pembelajaran matematik nombor dan operasi tahun 2 KSSR. Kementerian Pelajaran Malaysia. John Wiley & Sons. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Siew Fook Cheong. (1988). Kumpulan Budiman. Federal. Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Abd Wahid Md. (1986). Richard M. Aron. International Journal for Numerical Methods. Wiley.UTM. (2013). Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 1. Journal of Mathematical Analysis and Applications. Mok Soon Sang. Panduan mengajar matematik KBSR. Pedagogi dalam pendidikan Matematik. Federal Publisher. Siew Fook Cheong. (2002). Buku Panduan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Merentas Kurikulum Kssr. Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah.Bibliografi Dari buku: Kementerian Pelajaran Malaysia. Elsevier B. (1988). Noraini Idris. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Longman. Numerical Linear Algebra with Applications. Mok Soon Sang. (2013). . Mok Soon Sang. Goong Chen. Dari jurnal: Steven G. (2013).V. Krantz. Matematik asas. Wiley. Heinemann. John Wiley & Sons. Matematik. ( 2011). (1983). 2011). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong. Utusan Publisher.

(2013). Available at http://www. Mazlan. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik. Komunikasi Dalam Pembelajaran Matematik. Available at http://ejournal. Retrieved on 05. Nor Hasnida Che Md Ghazali. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik.moe.gov.pdf. 05.umm. Modul PPG MTE 3102. Retrieved on 05.kssronline. 05. Kementerian Pelajaran Malaysia.2013. Dari laman web: Kementerian Pelajaran Malaysia. Retrieved KSSRONLINE.com/p/kssr.2013. Available at http://www.03.com/doc/82861608/Modul-PPG-MTE3102-1. (2011). Available at http://www.03. Available http://mathed.2013. COM.2013.03. (2013).2013. Available at on Retrieved on http://www. (2013).03. KSSR.net/mazlan81/halaman-buku-kssr.php. Retrieved on 05. Ruhila.Syaiful Hadi. (2011).html. .php/penmath/article/viewFile/611/633_umm_scie ntific_journal.slideshare. (2013).id/index.academia.2013.utm. Syaiful Hadi.my/duniamatematik/index.edu/1747699/KOMUNIKASI_DALAM_PEMBELAJARAN_M ATEMATIK.2013.my/bpk/v2/index. Retrieved on 05. Available at http://www. at (2011). Buku Teks Matematik Tahun 1 KSSR.03. (2010).scribd.ac. Bahagian Pembangunan Kurikulum.03. Polya‟s Model. Retrieved on 05.03. Universitas Muhammadiyah Gresik.php/2012/756-aplikasi/1020- polyas-model.

saya juga mencari maklumat dari laman web. Dengan itu. saya berasa gembira kerana dapat berkongsi buku-buku dan maklumatmaklumat itu dari perpustakaan dan kedai buku. Saya ingin berkongsi buku-buku yang telah dipinjam dengan ahli kumpulan saya. Secara berkumpulan iaitu saya. Kerja kursus ini adalah berasaskan Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102). saya mencari maklumat dari laman web yang menyatakan penerangan „government ‟.LAU CHEIW YUET REFLEKSI KENDIRI Selamat sejahtera kepada pensyarah saya. „Blogspot‟ dan „Scrib‟ yang banyak muncul di laman web tidak akan saya ambil kerana . Begitu juga. Saya bernama Lau Cheiw Yuet yang telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini secara berkumpulan. Untuk memastikan semua maklumat yang saya dapat adalah sah dan benar. Kami cuba memahami kehendak soalan itu. Selepas penamatan kuliah. Nordin Bin Abdullah. kami mula berbincang tajuk soalan yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami. Kami mengambil keputusan untuk memilik topik pendaraban dalam KSSR. Dalam kerja kursus ini. Oleh kerana buku-buku yang perlu dipinjam terlalu banyak. Mereka juga sudi kerana mereka juga hendak meminjam buku-buku tersebut. Jadi. Encik Mohd. kami dikehendaki menghuraikan dan memberi contoh tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untuk diaplikaiskan dalam satu topik matematik KSSR secara berkumpulan. wikipedia dan sebagainya. Saranya dan Kalik hendaklah berbincang bersama-sama tentang kerja kursus ini. kami mengambil keputusan untuk mencetak semua buku yang dipinjam. semasa balik ke rumah saya juga telah pergi kedai Popular untuk mencari buku rujukan yang berkenaan dengan kerja kursus saya ini. saya meminta kawan-kawan saya untuk menggunakan kad matriknya meminjam buku-buku yang lain. Saya telah menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna walaupun saya mengatasi beberapa masalah semasa mencari maklumat dan dalam proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Sikap bertolak ansur dan berkongsi bersama telah dipupuk melalui proses ini. Kerja kursus ini merupakan tugasan projek dan perlu dihantar pada 15 April 2013. Begitu juga. Setelah mendapat tugasan ini. saya pergi ke perpustakaan untuk mencari bukubuku yang berkaitan dengan tonggak matematik.

saya menghadapi masalah yang besar apabila hendak menggabungkan dan meringkaskan semua maklumat yang begitu banyak yang saya kumpul itu. luas dan menyeluruh. Kemudian baru kami berbincang maklumat yang patut diambil. Dalam hal ini. saya akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan tugasan dengan terbaik. Saya cuba mengubah cara saya yang memerlukan masa yang banyak dan mengikut caranya. saya mendapati bahawa saya telah menggunakan terlalu banyak masa dalam mencari maklumat. saya mula menyediakan draf. Saya berasa serba salah kerana terlalu cerewet dalam mencari maklumat. Saranya telah memujuk saya dan memberi sokongan positif kepada saya. dia memberi pendapat bahawa mencari maklumat yang berkaitan dahulu dan mencatatkannya. Kemudian. Saya memberi tahu Saranya tentang masalah saya mencari maklumat. Saya hendaklah memastikan maklumat yang saya dapat adalah sah. Dalam proses ini. oleh sebab terlalu berhati-hati. saya berasa susah dan menggunakan masa yang banyak untuk meringkaskannya. Saranya telah berkongsi caranya dalam menggabungkan dan meringkaskan maklumat. Saya sangat sensitif semasa mencari maklumat. Oleh itu. Selepas mengumpul maklumat yang mencukupi dan membaca serta memahami maklumat yang didapat. saya berasa tertekan kerana mendapat sumber yang kurang dari laman web. Dengan itu.saya berpendapat bahawa maklumat yang ditulis itu tidak semestinya tepat dan betul. Saya berasa tugasan ini menjadi lebih mudah dan cepat melalui kerjasama koperatif kami. Melalui proses perbincangan ini. Selepas kami berjumpa dan berkongsi maklumat yang dikumpul bersama. saya berasa kondusif dan berterima kasih banyak kepada mereka kerana mereka telah membantu saya dan menenangkan hati saya. Saranya dan Kalik berbincang dengan saya tentang apa yang perlu diambil dan apa yang tidak perlu diambil. Saya serius apabila melaksanakan tugasan kerana matlamat rubrik saya ialah gred A+. Dia mengajar saya . Oleh sebab terlalu banyak maklumat yang dikumpul. saya telah menggunakan banyak masa sehingga ahli kumpulan saya terpaksa menunggu saya untuk berbincang bersama. Saya berasa lebih tenang hati dan lebih senang untuk mengumpul maklumat tersebut. tepat dan sahih. Oleh sebab saya terlalu berhati-hati dan serius dalam mencari maklumat. Sikap saya ini adalah kelebihan saya dari PPISMP Pemulihan Semester satu apabila menjalankan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarahpensyarah. Saya berpendirian tegas untuk menyiapkan tugasan beserta kandungan yang benar.

Oleh sebab murid pemulihan lebih lemah dalam menguasai Matematik. . tonggak keempat. Saya menjadi lebih berminat dan tidak sabar-sabar untuk mengaplikasikan tonggak-tonggak yang telah belajar seperti penyelesaian masalah dengan menggunakan Model Polya yang berserta dengan pelbagai strategi dalam Matematik saya. saya berasa boleh memahami teoriteori tersebut dengan lebih mendalam lagi dan secara menyeluruh. Melalui penerangan dan perkongsian pengetahuan antara satu sama lain. Melalui proses ini. dan tonggak kelima itu. tonggak kedua.mengumpulkan dan menggabungkan semua isi-isi yang penting dari maklumat laman web dan buku dahulu dan masukkan ke dalam empat „folder besar‟ yang bernama tonggak pertama. Cara ini telah memudahkan kerja saya daripada menggunakan masa yang panjang untuk berfikirkannya. saya berasa sangat gembira dan bangga kerana hasil titik peluh kami telah disiapkan. Selepas kami mengumpul maklumat. Kemudian. tonggak ketiga. kami saling berkongsi maklumat yang dicari. saya berasa sistem pengumpulan maklumat menjadi lebih tersusun dan mudah dibaca dan diringkaskan. Begitu juga. Kami menerangkan tonggak-tonggak matematik itu dengan kefahaman sendiri antara satu sama lain. saya ingin mengaplikasikan dan menggunakannya semasa mengajar nanti. Selepas tugasan ini berjaya disiapkan dengan sempurna. Walaupun menggunakan masa yang banyak. Saya berasa gembira apabila mengetahui tonggak-tonggak yang boleh diaplikasikan dalam KSSR dengan lebih mendalam lagi. Saya berkeyakinan diri bahawa saya akan berusaha untuk mengajar mereka dengan menggunakan pelbagai strategi yang telah dipelajari melalui kerja kursus ini. Saya berasa hubungan etnik kami memang dapat dieratkan dan ditingkatkan melalui sikap bekerjasama kami untuk menghasilkan tugasan ini dengan baik. „dari laman web‟. jadi saya akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang cara-cara dan kepelbagaian penyelesaian masalah dan memahami lagi maksud matematik untuk dapat memikirkan cara yang terbaik semasa mengajar murid pemulihan pada masa yang akan datang. tetapi tugasan ini telah mengeratkan hubungan saya dan ahli kumpulan saya. masukkan isi-isi penting mengikut susunan tajuk „folder-folder‟ tersebut. buka lagi „folder-folder baru‟ yang „dari buku‟. Kami juga berkongsi maklumat dan pendapat tentang apa yang dikumpul oleh kami.

Jika saya tidak dapat mencari maklumat dengan baik. . Melalui tugasan ini. dan selepas saya membuat kerja kursus ini. Setiap kali saya mendengar penjelasan beliau. tepat dan baik. saya akan menyatakan masalah saya kepada ahli kumpulan saya untuk mendapat penyelesaian jalan. Selain itu. Melalui tugasan ini. Nordin telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. saya mendapati bahawa Saranya dan Kalik merupakan seorang ahli kumpulan yang sangat baik. Sebelum ini saya jarang bergaul dengan mereka. Konklusinya. bekerjasama dan bantu-membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini akan saya amalkan secara berterusan lagi. Selain itu saya mengambil keputusan untuk melepaskan tekanan dan meneruskan sikap mencari maklumat dengan serius tetapi jangan menggunakan masa yang banyak. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah Matematik saya kerana memberikan saya kawan-kawan yang banyak membantu saya.Dalam hasil menyiapkan tugasan ini. Hal ini demikian bukan sahaja membawa keuntungan kepada saya tetapi juga dapat membantu dan memberi kebaikan kepada orang ramai. Sikap bertolak ansur. saya juga akan menggunakan cara pengumpulan maklumat Saranya untuk memudahkan kerja saya. saya boleh lebih memahami tajuk ketiga yang dipelajari oleh saya pada semester ini. Saya berasa seronok dan gembira kerana beliau telah menyediakan kerja kursus yang begitu berkesan kepada kami. saya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk terus mempelajari dengan lebin mendalam lagi. saya telah lebih mengenali sikap dan personaliti mereka dengan lebih mendalam. Saya berpendapat bahawa soalan kehendak tugasan ini sangat berkesan kerana melalui pelaksanaan tugasan ini. Encik Mohd. Hal ini demikian kerana saya berasa lebih senang untuk mengumpul maklumat dengan cepat. Hal ini kerana disebabkan pensyarah saya. saya dapat memikirkan contoh-contoh untuk mengaplikasikannya dalam topik. saya boleh memahami apa yang hendak disampaikan oleh beliau dan memahami apa yang hendak dipelajari dalam subjek Kurikulum Pendidikan Matematik ini.topik KSSR. sikap yang baik akan saya amalkan secara berterusan manakala sikap yang tidak baik dan membawa keburukan akan saya ubah dan buang untuk menjadikan saya seorang bakal guru yang lebih sempurna.

Pada awal peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini. En. Sebelum melaksanakan kerja kursus projek ini. Tugasan ini telah diterima pada 4 Mac 2013 dan dihantar pada 15 April 2013. Saraniya A/P Kaliappan dan Lau Chiew Yuet telah menyediakan beberapa bahan dari sumber yang berbeza seperti buku. Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) merupakan satu kerja kursus projek yang mencabar dan menarik kepada saya. saya dan ahli kumpulan telah mengumpul bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan draf berdasarkan sumber .Refleksi : Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dari-Nya dapat juga saya menyiapkan Tugasan Projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini pada masa yang ditetapkan. saya dan ahli kumpulan saya. Tugasan ini mengkehendaki kami untuk melaksanakan tugasan secara kumpulan tiga orang. Selepas itu. Mohd Nordin Bin Abdullah spesifikasi yang diperlukan dalam menyiapkan kerja kursus ini. satu kumpulan terdiri daripada 3 orang guru pelatih. buku. kami telah diterangkan secara ringkas oleh pensyarah penasihat. Seterusnya untuk membentuk satu kerja kursus projek yang menarik dan lengkap hendaklah mendapatkan pelbagai maklumat dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai. internet dan lainlain sebagai persiapan untuk menyiapkan tugasan ini. Kami telah dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan. Hal ini kerana maklumat yang dikehendaki tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Memandangkan ahli kelas PISMP Pemulihan tepat 24 orang. Hal ini disebabkan tugasan projek ini memerlukan kepakaran dalam mencari maklumat dari pelbagai aspek seperti internet. Tugasan Kerja Kursus Projek ini mengkehendaki kami membuat rujukan dari pelbagai sumber dan menghurai tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR dan contoh-contoh yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran satu topic matematik KSSR. jurnal dan sebagainya.

jurnal dan sebagainya. Seterusnya maklumat yang sahih daripada sumber internet sukar diperolehi. Ilmu ini juga akan saya terapkan kepada pelajar sekolah kelak dengan pemahaman yang sesuai supaya proses P&P lebih bermakna dan seterusnya membentuk anak muda yang berpengatahuan tinggi muda untuk masa hadapan tanah air yang tercinta. Akhir sekali. melalui perbincangan dengan rakan kumpulan. Pembahagian tugas juga dilakukan oleh kami untuk menyelesaikan Tugasa Projek ini. Adakalanya saya terpaksa menunggu lama supaya kadar kelajuan internet di institut kembali lancar. Dalam proses menyiapkan tugasan ini kami telah menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan maklumat. dan daripada pengetahuan yang sedia ada. masalah yang paling ketara ialah capaian internet yang terdapat di institut sangat lambat. banyak masalah yang terpaksa saya hadapi antaranya ialah kekurangan waktu-waktu senggang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti dan kerja kursus yang lain. Sewaktu membuat tugasan. semua masalah ini dapat saya atasi setelah merancang jadual dan langkah kerja dengan lebih baik dan efektif. internet. Di samping itu. Sumber yang paling utama ialah buku rujukan dan internet. saya dapat simpulkan bahawa maklumat tentang pengetahuan terhadap Kursus Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini sangat penting bagi memastikan guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik serta mencapai hasil pembelajaran dalam kalangan murid . Namun. Melalui pemahaman tentang tujuan kursus wajib ini. Selain itu. Terdapat juga laman sesawang yang berkaitan dengan tugasan tidak boleh dilayari atas sekatan dari pihak institut atas sebab-sebab tertentu.buku. saya dapat mengaitkan bahawa kursus ini bukan sahaja untuk melengkapkan jam kredit untuk semester ini bahkan secara tidak langsung saya dapat membayangkan pentingnya pengetahuan tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR daripada pelbagai aspek. Alhamdulillah. Kerjasama yang diberikan oleh ahli kumpula banyak juga membantu dalam menyiapkan tugasan ini. ahli kumpulan saya banyak membantu saya dari segi persiapan draf dan penambahan maklumat. Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenai kerja kursus projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini. kami berjaya menyiapkan tugasan yang diberi.

yang mempunyai latar belakang yang berbeza seterusnya mempengaruhi pencapaian dalam akademik. . saya dapat memahami dan melaksanakan cara pengurusan bilik darjah yang efektif semasa situasi sebenar di dalam kelas nanti. kita seharusnya mengorak langkah dengan mengeratkan lagi perpaduan demi kesejahteraan negara. Memandangkan dunia kini semakin maju dengan pembangunan era dan teknologi. Melalui pengetahuan ini.

:Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 : 15 APRIL 2013 . KP Tarikh :…………………………………. Tandatangan Nama penulis No.HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful