INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK
DIKEMUKAKAN KEPADA : ENCIK MOHD. NORDIN BIN ABDULLAH PENYELARAS KURSUS MTE 3102 PEMULIHAN JABATAN SAINS DAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR NAMA : LAU CHEIW YUET (920725-10-5590) : SARANYA A/P KALIAPPAN (910704-08-5798)

:MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT (910423-13-5605)

UNIT AMBILAN SUBJEK

: PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : JANUARI 2012 : KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102)

TARIKH SERAHAN : 15 APRIL 2013

SENARAI KANDUNGAN

BIL

ISI

MUKA SURAT

1

1-3

2

HALAMAN JUDUL

4

3

PENGHARGAAN

5

1.0

PENGENALAN

6-8

5

TUGASAN PROJEK TONGGAK PERTAMA:PENYELESAIAN MASALAH TONGGAK KEDUA:KOMUNIKASI TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK TONGGAK KELIMA: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

9-12 13-19 20-22 23-27 28-31 32-34

6

RUMUSAN

35-37

7

BORANG KOLABORASI

38-41

8

REFLEKSI KENDIRI

42-52

9

BIBLIOGRAFI

53-55

Perkembangan kurikulum Matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Pengubalan tersebut bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Menurut Pink (2006), kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif. Oleh itu, tugasan matematik dalam bilik darjah lebih mencapah dan mencabar serta memerlukan sifat yang lebih holistik. Penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan matematik dan aplikasi Teknologi Maklumat ialah lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR.

Berdasarkan penyertaan di atas, hurai dengan jelas serta berika contoh-contoh yang sesuai berkaitan dengan lima tonggak untuk diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam topik Pendaraban Tahun 2 KSSR.

2.0

Tonggak Pertama : Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah Matematik merupakan tonggak pertama dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik pada pendekatan bersepadu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Kreativiti adalah sesebuah hasil daripada pemikiran yang sebegitu manakala inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza untuk membuat sesuatu. George Polya merupakan pelopor penyelesaian masalah Matematik. Beliau mencadangkan penyelesaian masalah ini adalah suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah dan boleh digunakan sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Cadangan beliau telah berjaya menggalakkan proses pemikiran yang lebih mendalam bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Model Polya telah menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Proses Model Polya ini melibatkan langkah-langkah seperti memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan menyemak semula penyelesaian. Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran

penyelesaian masalah ini, memperkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan ialah memudahkan masalah, teka dan cuba, melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem, membuat simulasi, mengguna analogi, bekerja ke belakang, menaakul secara mantik, mengguna algebra, dan sebagainya.

1979.Kemahiran penyelesaian masalah juga harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid. penyelesaikan masalah sebagai suatu tonggak pertama pengajaran dan pembelajaran matematik perlu menggalakkan penyelesaian sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik. Contoh soalan 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 Tanpa menggunakan kalkulator. McCoy. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan. serta meminta bantuan sekiranya memerlukan. menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara. 1994. banyak kajian berjaya membuktikan bahawa penggunaan heuristik yang berdasarkan Model Polya dalam menyelesaikan masalah matematik boleh mempertingkatkan kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik. apakah hasil darab bagi 111112 x 211111? Langkah pertama: Memahami masalah Mengenal pasti corak atau pola dalam soalan tersebut seperti: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 111112 x 211111 = ? . Menurut Schoenfield. menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus. : 1. menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat. Oleh itu. bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama.

Langkah kedua: Merancang penyelesaian Rancangan menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kaedah mencari pola. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: 12 x 21 = 252 112 x 211 = 23632 1112 x 2111 = 2347432 11112 x 21111 = 234585432 111112 x 211111 = 23456965432 Langkah keempat: Menyemak Jawapan Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan.Kesimpulan yang didapati: nombor jawapan tengah mesti mengikut susunan turutan mengikut nombor. .

2 kaki 2 kaki 2 kaki 2 kaki . 2 kaki Langkah 2: Melukis 4 ekor ayam.) Seekor ayam = 2 kaki b. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Penyelesaian: Langkah 1: Melukis seekor ayam dan menuliskan berapa kaki yang ada pada ayam tersebut.) 4 ekor ayam =? Kaki Langkah kedua: Merancang penyelesaian Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan kaedah melukis gambar. 4 ekor ayam mempunyai berapa kaki? Langkah pertama: Memahami masalah a. Menuliskan berapa kaki yang ada pada semua ayam. Contoh soalan: Seekor ayam mempunyai 2 kaki.2.

4 ayam x 2 kaki= 8 kaki Langkah Keempat: Menyemak semula Jawapan yang telah dibuat akan disemak semula dengan mengira tambahan jumlah kaki ayam yang telah dilukis dalam pelaksanaan perancangan langkah kedua tadi. 2 kaki = 8 kaki + 2 kaki + 2 kaki + 2 kaki .Langkah 3: Mengira jumlah kaki yang ada pada keempat-empat ekor ayam tersebut dengan menggunakan operasi darab.

Contoh soalan: Cari luas segi empat tepat berikut: 3 cm 5cm Langkah pertama: Memahami masalah Formula luas: p x l l p = 5 cm l = 3 cm Luas segi empat tepat= ? cm2 Langkah kedua: Merancang penyelesaian p Strategi penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan soalan ini ialah dengan menggunakan formula.3. Langkah ketiga: Pelaksanaan Perancangan Luas segi empat tepat = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm2 .

.  Luas segi empat tepat adalah 15 cm2.Langkah Keempat: Menyemak semula Menggunakan cara membilang petak untuk menyemak jawapan yang telah dibuat adalah betul atau salah. 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 Petak yang telah dibilang ialah 15.

membuat suatu generalisasi tentang pola nombor yang dicerap dan akhirnya komunikasi matematik. Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya berlaku jika . dan menulis esei. Komunikasi secara matematik juga melibatkan penggunaan pelbagai media seperti carta. Melalui komunikasi. Begitu juga. komputer dan lain-lain. penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta. Hirarki komunikasi matematik KSSR yang utama ialah berkeupayaan mendengar secara berkesan. dan memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Hirariki ini telah membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. membuat konjektur matematik tentang pola nombor yang dicerap. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Langkah-langkah Model pendekatan induktif Stacey adalah mencari suatu pola nombor pada beberapa contoh spesifik. Cadangan beliau menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matematik. manipulatif. dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. Menurut Stacey (1993). graf. pelaporan dan membuat pembentangan. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat. kalkulator. Komunikasi secara matematik. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Murid seharusnya dapat menggunakan media yang berbeza tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah matematik. Cadangan ini bersifat eksplisit.TONGGAK KEDUA: KOMUNIKASI Matematik sebenarnya mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. menulis idea matematik secara jelas dan tepat. beliau mencadangkan supaya peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi pengajaran dan pembelajaran matematik asas. graf. idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. gambar rajah dan lain-lain). sama ada secara lisan. Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif.

perkongsian dan peningkatan pemahaman. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah. 1. X = Penyelesaian: 2 X 6 = 12 . murid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis dan sistematik. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan juga Skinner (1904-1936). menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman matematik mereka. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan. ibu bapa. berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya. orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan. Oleh itu.kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik.

Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.2. Setiap beg berisi 5 biji epal. 1. . Ana membeli 6 beg epal. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. Contoh soalan: Tuliskan ayat matematik darab bagi pernyataan di bawah. 4+4+4+4 Penyelesaian: 4+4+4+4 = 4 x 4 Ayat matematik: 4 x 4 = 16 Semak semula: 4+4+4+4 = 16. Penyelesaian: Satu beg = 5 biji epal 6 beg = ? biji epal Ayat matematik : 6 x 5 = 30 3.

memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan. membuat dan menyiasat masalah matematik. Guru seharusnya menggalakkan penemuan-penemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan . Penaakulan merupakan suatu proses membuat penekaan dalam menentukan sesuatu penyelesaian bagi sesuatu masalah. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan. Penaakulan Matematik/Mantik (mathematical or logical reasoning) merupakan satu aspek yang sangat penting dalam bidang matematik. Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. Penaakulan juga penting kepada murid-murid untuk supaya mereka dapat mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna.TONGGAK KETIGA: PENAAKULAN MATEMATIK Tonggak yang seterusnya ialah “penaakulan Matematik”. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. pernyataan dan simbol-simbol matematik dan bukan nombor-nombor. murid boleh membuat hubungkait. membuat pertimbangan. Ini merupakan asas dalam membuat dan memahami Matematik. Melalui fakta-fakta. Penaakulan menggalakkan pelajar menjelaskan sebab untuk suatu perkembangan intelek dan proses atau konklusi yang diberi. Salah satu contoh yang sangat sesuai untuk membincangkan tentang matematik sebagai bahasa adalah melalui penaakulan matematik kerana dalam penaakulan matematik. Tujuan membina penaakulan matematik yang berasaskan pada logik ini adalah untuk membimbing minda ke arah berfikiran secara sistematik dan menghasilkan jawapan yang tepat dalam membuatsesuatu keputusan. Dalam proses penaakulan. Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik. ia melibatkan ayat. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya.

PENAAKULAN INDUKTIF Teliti beberapa contoh/situasi yang spesifik Perhatikan ciri yang sepunya Buat satu kesimpulan RAJAH : Aliran penaakulan induktif PENAAKULAN SECARA DEDUKTIF LANGKAH PENGGUNAAN Teliti situasi umum Daripada situasi umum dapatkan contoh yang spesifik RAJAH: Aliran penaakulan deduktif .

Contoh soalan : Terdapat 6 paket berisi buah epal. Setiap paket mempunyai 2 biji epal merah dan 1 biji epal hijau. Berapa biji epalkah yang ada kesemuanya? Dalam satu paket Cara biasa : Jumlah buah epal = Jumlah buah epal merah + jumlah buah epal hijau Jumlah buah epal merah = 6 x 2 = 12 biji Jumlah buah epal hijau = 6 x 1 = 6 biji Jumlah biji epal = 12+6 = 18 biji Nota : Murid menggangap bahawa jumlah buah epal merah dalam 6 paket bercampur dengan jumlah buah epal hijau dalam 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan.1. .

Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut.Cara penaakulan : Jumlah buah epal = Jumlah paket x Jumlah buah epal dalam 1 paket Jumlah buah epal dalam 1 paket = 2 + 1 = 3 biji Jumlah buah epal = 6 x 3 = 18 biji Nota : Murid dapat berfikir secara kritis dan logik bahawa jumlah buah epal dalam 1 paket didarab dengan 6 paket adalah bersamaan dengan jumlah keseluruhan. Contoh soalan : Apakah nombor seterusnya selepas 13 dalam siri berikut? 25. 13. 19. Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. _____ Cara : 25 – 23 = 2 23 – 19 = 4 19 – 13 = 6 13 – 8 = 5 Nota : Apabila mendapat soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pola yang menurun dengan hasil darab dua. Mereka akan menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan soalan tersebut. 2. . Perdekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. 23.

dan dalam setiap kumpulan. Berdasarkan prinsip ini. murid akan jelas bahawa nilai bagi 5 x 8 adalah sama dengan nilai bagi 8 x 5. Dengan cara ini murid akan mendapat jawapan 40. Maka. Contoh soalan Selesaikan soalan dibawah : 5+5+5+5+5+5+5+5= Nota : Dalam soalan murid akan berfikir secara logik bahawa pendaraban boleh dianggap sebagai penambahan berulang. ungkapan 5 x 8 boleh dianggap sebagai 5 kumpulan bagi 8. terdapat m objek.3. Penambahan berulang bagi 5 sebanyak 8 kali. Satu cara lain bagi menerangkan pendaraban n x m (kedua-dua n dan m adalah nombor bulat) ialah terdapat n kumpulan objek. .

perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahupun dunia luar. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain. tolak. Ini kerana. Secara tidak langsung. Seseorang murid yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam dan menjadikan mereka sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. Murid –murid mempelajari matematik melalui kegiatan seharian mereka ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan. matematik berada di sekeliling mereka. penjenisan. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. darab dan bahagi dapat difahami dengan lebih tepat dan mudah lagi. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka. Dalam Kurikulum Matematik. guru-guru sepatutnya membuat kaitan antara aktiviti asas dengan proses pengajaran dan pembelajaran mereka supaya kemahiran asas seperti tambah. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik.mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna. . Dari sinilah. maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. dan susunan aturan melalui perhubungan mereka dengan persekitaran mereka.TONGGAK KEEMPAT: PERKAITAN MATEMATIK Tonggak seterusnya ialah “perkaitan Matematik”.

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. geometri. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. . Apabila murid-murid mampu mengaitkan konsep matematik dengan rutin kehidupan. pengukuran dan penyelesaian masalah. mereka telah berjaya memahami tentang kepentingan matematik. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. algebra.

ulang. ( Repeated addition ) . Setiap kotak mengandungi 4 biji bola. Berapakah jumlah bola yang dibeli oleh Cikgu Azmi? Dalam satu kotak Cara biasa : Jumlah bola = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 biji Cara perkaitan Matematik : Jumlah bola= Jumlah kotak x Jumlah bola dalam 1 kotak =4x4 = 16 biji Nota : Dalam tonggak ini murid dapat menghubungkait bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang .1. Contoh soalan : Cikgu Azmi membeli 4 kotak bola.

___ . murid memahami dan mengingati sifir dua terlebih dahulu. ___ . Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. 14 . Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. Contoh soalan : 10 16 4 Isikan dengan pola nombor yang betul. . 8 12 `18 2. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam pola supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat. ___ . 18. 6 .2. ___ . 14. ___ . Mereka akan mendapat jawapan 2. 10. 16. 12. 4. ___ . 1jjjj Cara biasa : 2+2=4 4+2=6 6+2=8 8 + 2 = 10 10 + 2 = 12 12 + 2 = 14 14 + 2 = 16 16 + 2 = 18 Cara perkaitan matematik : 1x2= 2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. 6. 8.

Di sini mereka memahami bahawa pendaraban adalah penambahan secara berulang – ulang. Setelah mereka membuat kaitan mereka akan menyelesaikan soalan tersebut. murid memahami serta mengingat sifir sepuluh terlebih dahulu. Mereka akan mendapat jawapan 150. .3. Contoh soalan : 10 x 10 = 100 11 x 10 = 110 12 x 10 = 120 13 x 10 = 130 14 x 10 = 140 15 x 10 = ???? Nota : Dalam mengaplikasikan tonggak ini. Maka setelah mendapat soalan murid-murid akan mengkaji kaitan antara nombor dengan nombor lain dalam sifir sepuluh supaya boleh mendapatkan perbezaan dengan tepat.

Ini dapat membantu murid-murid untuk memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Sebagai contoh. Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard Pembelajaran. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. serta laman-laman web dalam internet boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsepkonsep matematik secara mendalam. kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Berdasarkan Standard Kurikulum Tmk Untuk Sekolah Rendah (draf 16/06/2010). perisian pendidikan. muridmurid mampu membuat penerokaan atas usaha mereka sendiri. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK. Oleh itu guru seharusnya memanfaatkan sumber yang telah tersedia dalam bidang ini untuk membantu murid menguasai konsep dan menigkatkan kemahiran matematik mereka secara berterusan dan lebih berkesan. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. penggunaan kalkulator. komputer. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada . Dunia kita sekarang menuju ke arah kemodenan. Guruguru harus mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran mereka. Dengan bantuan alat teknologi yang bersesuaian. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik.TONGGAK KELIMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Tall (1994) mencadangkan penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) sebagai enabler pembelajaran prosep.

murid menggunakan TMK untuk mencari maklumat yang sesuai dengan pembelajaran. Berdasarkan Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum.0 iaitu menggunakan TMK untuk mencari. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat. Elemen 3. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari. tajuk Menulis Ayat Matematik Bagi Operasi Darab. Penggunaan tmk dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan TMK sebagai pengupaya pembelajaran membolehkan guru dan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. memproses dan menggunakan maklumat seperti di dalam elemen 3. Contohnya dalam Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Nombor dan Operasi TAHUN 2. Di dalam bab pendaraban untuk Tahun 2 KSSR. Selain itu.guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.0. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanakkanak yang akan kekal sepanjang hayat. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. digariskan 7 Elemen Rujukan Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran TMK Tahun 2. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. mengumpul. Apa yang boleh dikaitkan dengan penggunaan TMK ialah murid mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. . latihan tambahan yang terdapat dalam bidang ini boleh diperolehi dengan mudah seterusnya meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap tajuk yang dipelajari dengan mencari.

murid boleh mencari pelbagai masalah harian yang melibatkan sifir darab dan memindahkan dalam bentuk yang sesuai untuk dikongsi bersama murid lain dan guru. Secara tidak langsung isi pelajaran akan dapat dikuasai dengan cemerlang. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar. • Membolehkan pembelajaran kendiri. • Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. • Memberi peluang pembelajaran yang sama. Dengan menggunakan sumber TMK. Murid memilih sumber-sumber dari internet atau bahan yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk TMK dan memindahkan maklumat dalam bentuk yang sesuai seperti perisian persembahan (MS Power Point).0 iaitu Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.0 iaitu Menggunakan TMK Untuk Penyelesaian Masalah Dan Membuat Keputusan.Bagi Standard Kandungan elemen 2. Di sini peranan guru untuk membimbing murid dan mengaplikasikan Standard Kandungan elemen 5. Pengintegrasian TMK merentas kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Murid membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint). penggunaan sumber TMK boleh juga membantu murid dalam menguasai sifir darab seperti yang terdapat di dalam sukatan pelajaran matematik KSSR Tahun 2 iaitu menyatakan secara spontan sifir darab. • Meningkatkan kemahiran TMK. • Meningkatkan motivasi. Melalui penggunaan TMK. Selain itu. Contohnya dalam bab Menyelesaikan Masalah Harian Yang Melibatkan Sifir Darab. Kesimpulannya dengan mengintegrasikan TMK dalam kurikulum akan menghasilkan perkara-perkara berikut: • Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. • Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. murid berasa gembira dan seronok untuk belajar. • Meningkatkan kreativiti dan imaginasi. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. .

guru-pelajar.iaitu melibatkan aktiviti seperti mendengar. Pelbagai strategi penyelesaian yang terlibat dalam teknik penyelesaian masalah ini. antaranya ialah kaedah dari belakang. melukis diagram. mencipta dan . gambar-gambar dan rajah) bagi menjelaskan idea matematik. membuat simulasi. kita perlu memahami maksud masalah dan penyelesaian masalah iaitu. Berkaitan dengan penyelesaian masalah. Tonggak kedua ialah komunikasi matematik. Manakala penyelesaian masalah ialah proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu kenyataan atau soalan dengan menggunakan strategi yang tertentu. merancang kaedah atau strategi. terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. bercakap. Tonggak pertama di kenali sebagai penyelesaian masalah dalam matematik. masalah bermaksud satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. pelajar-objek. Ketiga “proses visualisasi”. mengenalpasti pola. Selain itu. Polya) iaitu memahami soalan/masalah. dan memerhati dan Interaksi dua hala. mencuba kaedah yang mudah. pertama “proses mendengar”. iaitu pemerhatian. Antara cara yang selalu digunakan adalah kaedah (G. dan menyemak semula. idea matematik boleh dikongsi dan diperjelaskan melalui perbincangan dan bertanya soalan oleh para pelajar. terdapat lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kedua “proses membaca”. Melalui komunikasi matematik ini. membaca. iaitu apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengarnya.Kesimpulannya. Kelima ialah “Komunikasi bertulis” . dan membuat analogi. melaksanakan kaedah atau strategi yang dipilih. iaitu idea-idea matematik dikongsi melalui tulisan. analisis dan sintesis yang dilakukan oleh individu diaplikasikan kedalam pengurusan grafik. Tonggak ini merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi dalam pelbagai persekitaran supaya murid dapat menghubungkait media berbeza (bahan-bahan fizikal. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan adalah asas kepada pemahaman dan penyelesaian masalah matematik. iaitu pengumpulan maklumat daripada penyusunan perkaitan idea dan konsep. Penaakulan adalah mengenali membuat generalisasi (tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian). kaedah cuba jaya.Terdapat 5 cara bagaimana komunikasi dapat dipupuk dan dipertingkatkan dalam kelas matematik iaitu. pelajar-pelajar. Keempat “komunikasi lisan”. membuat jadual/carta. Penaakulan logik ini harus diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pelajar dapat mengenalasti. Tonggak ketiga ialah penaakulan matematik .

algebra. Tanpa membuat perkaitan antara bidang-bidang ini. murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK) akan menghasilkan pelajar yang dapat berfikiran abstrak.. pengukuran dan penyelesaian masalah. Dari sudut guru pula TMK membantu dari aspek berikut. Manakala dari sudut sekolah pula TMK membantu dari aspek berikut. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid-murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural. Penggunaan teknologi memberi banyak kelebihan kepada pelajar antaranya memberi perhatian serta memotivasikan mereka. dan membantu mempekembangkan kaedah penyelesaian masalah mereka. Pelajar juga digalakkan untuk menjelaskan sebab untuk suatu proses atau konklusi yang diberi oleh mereka. rekod keguruan bertambah baik. Tugas guru berubah dari penyampai ilmu pengetahuan kepada menjadi fasilitator pembelajaran. Tonggak terakhir iaitu kelima ialah Aplikasi teknologi. meransang sifat ingin tahu pelajar. serta dapat mengaitkan topiktopik dalam matematik khususnya dan bidang lain secara amnya dalam kahidupan seharian mereka . Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. dapat . Hal ini perlu supaya mereka tidak perlu menghafal semua formula yang ada dalam matematik. menghilangkan beban pengurusan . tuntas dan berkesan. Dalam kurikulum matematik. Tujuannya ialah untuk memantapkan pelajar mencapai kesimpulan sendiri tanpa perlu mengharap kepada guru dan buku teks. Dengan berbantu penggunaan teknologi yang bersesuaian. murid lebih menyedari kegunaan matematik.membuat ramalan serta pembantahan matematik.Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. dan memberi ruang kepada guru untuk mendekati pelajar secara individu . keatif dan berasa yakin untuk bekerja sendirian ataupun berkumpulan. Oleh sebab itu guru perlu menggunakan teknologi maklumat dengan seoptimum mungkin untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. meningkatkan tahap keberkeanan pengajaran dan pembelajaran. bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. dan meningkatkan kelengkapan kepada pelajar yang belajar bukan dalam bahasa ibunda mereka. meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos pengajaran. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang diskrit seperti penghitungan. geometri.

meningkatkan dari segi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. .

03. - Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya 15 April 2013. ________________ (Encik Mohd.2013 Memahami – kehendak soalan - Mencari maklumat dari internet dan buku-buku dari perpustakaan.03. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 08.2013 Menerima soalan tugasan dan taklimat ringkas daripada pensyarah.03. - Cetakan maklumat Internet. . NORDIN BIN ABDULLAH PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN CATATAN TANDATANGAN 04.2013 dan mula mencari maklumat.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102) NAMA PELAJAR : LAU CHEIW YUET MOHAMMAD KALIK BIN SU-UT SARANYA A/P KALIAPPAN UNIT : PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 : ENCIK MOHD. Nordin) 05.

_________________ (Kalik) ________________ (Saranya) 09. _________________ Menyiapkan kerja menaip.- Membuat catatan rujukan.2013 Membaiki draf 11.03.04.2013 Menyediakan draf 17. - Mengkaji.03.2013 tugasan. ________________ (Lau Cheiw Yuet) Memulakan kerja menaip. _________________ (Kalik) ________________ (Lau Cheiw Yuet) ________________ (Saranya) 18.03. menganalisis dan menyenaraikan segala maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut.2013 Membetulkan semua kesalahan. (Kalik) .

(Kalik) ________________ (Saranya) 15. ---------------------------(Encik Mohd.04. ________________ (Lau Cheiw Yuet) 14.04. _________________ - Tugasan telah dijilid dengan kemas. Nordin) .04.________________ (Saranya) 12. Tugasan diterima dan direkodkan.2013 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing.2013 sebarang tambahan maklumat tugasan.2013 Membuat semakan atau - Semua maklumat telah lengkap. - Lampiran dimasukkan.

( 2011).UTM. Goong Chen. Buku Panduan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Merentas Kurikulum Kssr. (2010). Mok Soon Sang. International Journal for Numerical Methods. Numerical Linear Algebra with Applications. Noraini Idris. (2001). (2002). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Wiley. Aron. John Wiley & Sons. Utusan Publisher. Panduan mengajar matematik KBSR. Wiley. Elsevier B.Bibliografi Dari buku: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. Journal of Mathematical Analysis and Applications. Pedagogi dalam pendidikan Matematik. 2011). . Richard M. Matematik. Raji Hamisan Rahmat Ismail Kamis Mohd Nor Mohamad Ong Chee Tiong. (2013). John Wiley & Sons. Matematik asas. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dari jurnal: Steven G. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mok Soon Sang. (2013). Siew Fook Cheong. Federal Publisher. Siew Fook Cheong. Pengajaran dan pembelajaran matematik untuk peringkat sekolah rendah. Federal. (1988). Heinemann. Abd Wahid Md. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 1. Kumpulan Budiman. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (1988). (1983). Modul pengajaran dan pembelajaran matematik nombor dan operasi tahun 2 KSSR. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mok Soon Sang. (2013). (1986). Bahagian Pembangunan Kurikulum. Longman.V. Krantz.

Syaiful Hadi.gov. KSSR. Modul PPG MTE 3102.ac.2013. .03.php/penmath/article/viewFile/611/633_umm_scie ntific_journal. Ruhila.my/bpk/v2/index.moe.academia. Available at http://www. (2013).slideshare.scribd.net/mazlan81/halaman-buku-kssr. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik. (2011).com/p/kssr.html. 05. 05.umm. Komunikasi Dalam Pembelajaran Matematik. Available at http://www. Mazlan.php/2012/756-aplikasi/1020- polyas-model. Retrieved KSSRONLINE. Available http://mathed. COM. (2013).kssronline.com/doc/82861608/Modul-PPG-MTE3102-1. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write (TTW) Peserta Didik Smpn 1 Manyar Gresik. Buku Teks Matematik Tahun 1 KSSR. Retrieved on 05.2013. at (2011). Nor Hasnida Che Md Ghazali.edu/1747699/KOMUNIKASI_DALAM_PEMBELAJARAN_M ATEMATIK.2013. (2013).2013.03.Syaiful Hadi. Polya‟s Model.03.2013.2013. Kementerian Pelajaran Malaysia.php.pdf.03. Retrieved on 05. Available at http://www. Available at http://www.my/duniamatematik/index. Retrieved on 05.03.03. (2010).03. (2013). Universitas Muhammadiyah Gresik.id/index. Available at on Retrieved on http://www. Bahagian Pembangunan Kurikulum.2013. Dari laman web: Kementerian Pelajaran Malaysia. Retrieved on 05. Available at http://ejournal.utm. (2011). Retrieved on 05.

saya mencari maklumat dari laman web yang menyatakan penerangan „government ‟. wikipedia dan sebagainya. Kerja kursus ini adalah berasaskan Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102). Sikap bertolak ansur dan berkongsi bersama telah dipupuk melalui proses ini. saya berasa gembira kerana dapat berkongsi buku-buku dan maklumatmaklumat itu dari perpustakaan dan kedai buku.LAU CHEIW YUET REFLEKSI KENDIRI Selamat sejahtera kepada pensyarah saya. Begitu juga. Dengan itu. Saya bernama Lau Cheiw Yuet yang telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini secara berkumpulan. saya juga mencari maklumat dari laman web. Saya telah menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna walaupun saya mengatasi beberapa masalah semasa mencari maklumat dan dalam proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Kerja kursus ini merupakan tugasan projek dan perlu dihantar pada 15 April 2013. Kami cuba memahami kehendak soalan itu. Begitu juga. Kami mengambil keputusan untuk memilik topik pendaraban dalam KSSR. saya pergi ke perpustakaan untuk mencari bukubuku yang berkaitan dengan tonggak matematik. Saya ingin berkongsi buku-buku yang telah dipinjam dengan ahli kumpulan saya. Dalam kerja kursus ini. Setelah mendapat tugasan ini. Oleh kerana buku-buku yang perlu dipinjam terlalu banyak. „Blogspot‟ dan „Scrib‟ yang banyak muncul di laman web tidak akan saya ambil kerana . kami mula berbincang tajuk soalan yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami. semasa balik ke rumah saya juga telah pergi kedai Popular untuk mencari buku rujukan yang berkenaan dengan kerja kursus saya ini. saya meminta kawan-kawan saya untuk menggunakan kad matriknya meminjam buku-buku yang lain. Untuk memastikan semua maklumat yang saya dapat adalah sah dan benar. kami dikehendaki menghuraikan dan memberi contoh tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untuk diaplikaiskan dalam satu topik matematik KSSR secara berkumpulan. Encik Mohd. Selepas penamatan kuliah. kami mengambil keputusan untuk mencetak semua buku yang dipinjam. Secara berkumpulan iaitu saya. Mereka juga sudi kerana mereka juga hendak meminjam buku-buku tersebut. Saranya dan Kalik hendaklah berbincang bersama-sama tentang kerja kursus ini. Nordin Bin Abdullah. Jadi.

Oleh sebab saya terlalu berhati-hati dan serius dalam mencari maklumat. dia memberi pendapat bahawa mencari maklumat yang berkaitan dahulu dan mencatatkannya. Saya berasa serba salah kerana terlalu cerewet dalam mencari maklumat. saya berasa susah dan menggunakan masa yang banyak untuk meringkaskannya. saya mendapati bahawa saya telah menggunakan terlalu banyak masa dalam mencari maklumat. Sikap saya ini adalah kelebihan saya dari PPISMP Pemulihan Semester satu apabila menjalankan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarahpensyarah. Saya berpendirian tegas untuk menyiapkan tugasan beserta kandungan yang benar. Selepas kami berjumpa dan berkongsi maklumat yang dikumpul bersama. Oleh itu.saya berpendapat bahawa maklumat yang ditulis itu tidak semestinya tepat dan betul. saya telah menggunakan banyak masa sehingga ahli kumpulan saya terpaksa menunggu saya untuk berbincang bersama. Saya hendaklah memastikan maklumat yang saya dapat adalah sah. Saya memberi tahu Saranya tentang masalah saya mencari maklumat. Dia mengajar saya . Saya sangat sensitif semasa mencari maklumat. Saya berasa lebih tenang hati dan lebih senang untuk mengumpul maklumat tersebut. saya berasa kondusif dan berterima kasih banyak kepada mereka kerana mereka telah membantu saya dan menenangkan hati saya. Saya serius apabila melaksanakan tugasan kerana matlamat rubrik saya ialah gred A+. saya mula menyediakan draf. oleh sebab terlalu berhati-hati. Kemudian baru kami berbincang maklumat yang patut diambil. Dalam proses ini. Kemudian. saya menghadapi masalah yang besar apabila hendak menggabungkan dan meringkaskan semua maklumat yang begitu banyak yang saya kumpul itu. tepat dan sahih. Dengan itu. Saranya telah berkongsi caranya dalam menggabungkan dan meringkaskan maklumat. Saya cuba mengubah cara saya yang memerlukan masa yang banyak dan mengikut caranya. Saranya dan Kalik berbincang dengan saya tentang apa yang perlu diambil dan apa yang tidak perlu diambil. luas dan menyeluruh. Dalam hal ini. saya akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan tugasan dengan terbaik. Saya berasa tugasan ini menjadi lebih mudah dan cepat melalui kerjasama koperatif kami. Oleh sebab terlalu banyak maklumat yang dikumpul. Saranya telah memujuk saya dan memberi sokongan positif kepada saya. Selepas mengumpul maklumat yang mencukupi dan membaca serta memahami maklumat yang didapat. Melalui proses perbincangan ini. saya berasa tertekan kerana mendapat sumber yang kurang dari laman web.

Selepas tugasan ini berjaya disiapkan dengan sempurna. buka lagi „folder-folder baru‟ yang „dari buku‟. Melalui proses ini. tonggak keempat. Walaupun menggunakan masa yang banyak. jadi saya akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang cara-cara dan kepelbagaian penyelesaian masalah dan memahami lagi maksud matematik untuk dapat memikirkan cara yang terbaik semasa mengajar murid pemulihan pada masa yang akan datang. Kami juga berkongsi maklumat dan pendapat tentang apa yang dikumpul oleh kami. masukkan isi-isi penting mengikut susunan tajuk „folder-folder‟ tersebut. Melalui penerangan dan perkongsian pengetahuan antara satu sama lain. kami saling berkongsi maklumat yang dicari.mengumpulkan dan menggabungkan semua isi-isi yang penting dari maklumat laman web dan buku dahulu dan masukkan ke dalam empat „folder besar‟ yang bernama tonggak pertama. „dari laman web‟. saya berasa boleh memahami teoriteori tersebut dengan lebih mendalam lagi dan secara menyeluruh. Cara ini telah memudahkan kerja saya daripada menggunakan masa yang panjang untuk berfikirkannya. Saya berkeyakinan diri bahawa saya akan berusaha untuk mengajar mereka dengan menggunakan pelbagai strategi yang telah dipelajari melalui kerja kursus ini. . Begitu juga. Oleh sebab murid pemulihan lebih lemah dalam menguasai Matematik. tonggak kedua. tetapi tugasan ini telah mengeratkan hubungan saya dan ahli kumpulan saya. Saya berasa gembira apabila mengetahui tonggak-tonggak yang boleh diaplikasikan dalam KSSR dengan lebih mendalam lagi. saya ingin mengaplikasikan dan menggunakannya semasa mengajar nanti. Saya berasa hubungan etnik kami memang dapat dieratkan dan ditingkatkan melalui sikap bekerjasama kami untuk menghasilkan tugasan ini dengan baik. saya berasa sangat gembira dan bangga kerana hasil titik peluh kami telah disiapkan. Saya menjadi lebih berminat dan tidak sabar-sabar untuk mengaplikasikan tonggak-tonggak yang telah belajar seperti penyelesaian masalah dengan menggunakan Model Polya yang berserta dengan pelbagai strategi dalam Matematik saya. Kami menerangkan tonggak-tonggak matematik itu dengan kefahaman sendiri antara satu sama lain. tonggak ketiga. saya berasa sistem pengumpulan maklumat menjadi lebih tersusun dan mudah dibaca dan diringkaskan. dan tonggak kelima itu. Selepas kami mengumpul maklumat. Kemudian.

Hal ini demikian bukan sahaja membawa keuntungan kepada saya tetapi juga dapat membantu dan memberi kebaikan kepada orang ramai. tepat dan baik. sikap yang baik akan saya amalkan secara berterusan manakala sikap yang tidak baik dan membawa keburukan akan saya ubah dan buang untuk menjadikan saya seorang bakal guru yang lebih sempurna. saya telah lebih mengenali sikap dan personaliti mereka dengan lebih mendalam. Konklusinya. saya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk terus mempelajari dengan lebin mendalam lagi. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah Matematik saya kerana memberikan saya kawan-kawan yang banyak membantu saya.topik KSSR. Setiap kali saya mendengar penjelasan beliau. saya mendapati bahawa Saranya dan Kalik merupakan seorang ahli kumpulan yang sangat baik. Hal ini demikian kerana saya berasa lebih senang untuk mengumpul maklumat dengan cepat. Sebelum ini saya jarang bergaul dengan mereka. Jika saya tidak dapat mencari maklumat dengan baik. saya boleh memahami apa yang hendak disampaikan oleh beliau dan memahami apa yang hendak dipelajari dalam subjek Kurikulum Pendidikan Matematik ini. saya akan menyatakan masalah saya kepada ahli kumpulan saya untuk mendapat penyelesaian jalan. Melalui tugasan ini. saya dapat memikirkan contoh-contoh untuk mengaplikasikannya dalam topik. Hal ini kerana disebabkan pensyarah saya. Saya berasa seronok dan gembira kerana beliau telah menyediakan kerja kursus yang begitu berkesan kepada kami. Melalui tugasan ini. Nordin telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. . Saya berpendapat bahawa soalan kehendak tugasan ini sangat berkesan kerana melalui pelaksanaan tugasan ini.Dalam hasil menyiapkan tugasan ini. Sikap bertolak ansur. Selain itu. Selain itu saya mengambil keputusan untuk melepaskan tekanan dan meneruskan sikap mencari maklumat dengan serius tetapi jangan menggunakan masa yang banyak. bekerjasama dan bantu-membantu sepanjang proses menyiapkan tugasan ini akan saya amalkan secara berterusan lagi. dan selepas saya membuat kerja kursus ini. saya juga akan menggunakan cara pengumpulan maklumat Saranya untuk memudahkan kerja saya. Encik Mohd. saya boleh lebih memahami tajuk ketiga yang dipelajari oleh saya pada semester ini.

Tugasan ini mengkehendaki kami untuk melaksanakan tugasan secara kumpulan tiga orang. buku. Hal ini kerana maklumat yang dikehendaki tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Tugasan Kerja Kursus Projek ini mengkehendaki kami membuat rujukan dari pelbagai sumber dan menghurai tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR dan contoh-contoh yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran satu topic matematik KSSR. Kami telah dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan. En. jurnal dan sebagainya. saya dan ahli kumpulan saya. Memandangkan ahli kelas PISMP Pemulihan tepat 24 orang. Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) merupakan satu kerja kursus projek yang mencabar dan menarik kepada saya. Seterusnya untuk membentuk satu kerja kursus projek yang menarik dan lengkap hendaklah mendapatkan pelbagai maklumat dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai. Hal ini disebabkan tugasan projek ini memerlukan kepakaran dalam mencari maklumat dari pelbagai aspek seperti internet. satu kumpulan terdiri daripada 3 orang guru pelatih. Saraniya A/P Kaliappan dan Lau Chiew Yuet telah menyediakan beberapa bahan dari sumber yang berbeza seperti buku. Pada awal peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini. internet dan lainlain sebagai persiapan untuk menyiapkan tugasan ini. Mohd Nordin Bin Abdullah spesifikasi yang diperlukan dalam menyiapkan kerja kursus ini. Tugasan ini telah diterima pada 4 Mac 2013 dan dihantar pada 15 April 2013.Refleksi : Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dari-Nya dapat juga saya menyiapkan Tugasan Projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini pada masa yang ditetapkan. Selepas itu. Sebelum melaksanakan kerja kursus projek ini. kami telah diterangkan secara ringkas oleh pensyarah penasihat. saya dan ahli kumpulan telah mengumpul bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan draf berdasarkan sumber .

Ilmu ini juga akan saya terapkan kepada pelajar sekolah kelak dengan pemahaman yang sesuai supaya proses P&P lebih bermakna dan seterusnya membentuk anak muda yang berpengatahuan tinggi muda untuk masa hadapan tanah air yang tercinta. Dalam proses menyiapkan tugasan ini kami telah menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan maklumat. semua masalah ini dapat saya atasi setelah merancang jadual dan langkah kerja dengan lebih baik dan efektif. dan daripada pengetahuan yang sedia ada. jurnal dan sebagainya. ahli kumpulan saya banyak membantu saya dari segi persiapan draf dan penambahan maklumat. Terdapat juga laman sesawang yang berkaitan dengan tugasan tidak boleh dilayari atas sekatan dari pihak institut atas sebab-sebab tertentu. Selain itu. Akhir sekali. Seterusnya maklumat yang sahih daripada sumber internet sukar diperolehi. Sewaktu membuat tugasan. masalah yang paling ketara ialah capaian internet yang terdapat di institut sangat lambat. saya dapat simpulkan bahawa maklumat tentang pengetahuan terhadap Kursus Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini sangat penting bagi memastikan guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik serta mencapai hasil pembelajaran dalam kalangan murid . kami berjaya menyiapkan tugasan yang diberi. Namun. Di samping itu. Kerjasama yang diberikan oleh ahli kumpula banyak juga membantu dalam menyiapkan tugasan ini. banyak masalah yang terpaksa saya hadapi antaranya ialah kekurangan waktu-waktu senggang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti dan kerja kursus yang lain. Pembahagian tugas juga dilakukan oleh kami untuk menyelesaikan Tugasa Projek ini. Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenai kerja kursus projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini.buku. Melalui pemahaman tentang tujuan kursus wajib ini. melalui perbincangan dengan rakan kumpulan. Alhamdulillah. Adakalanya saya terpaksa menunggu lama supaya kadar kelajuan internet di institut kembali lancar. saya dapat mengaitkan bahawa kursus ini bukan sahaja untuk melengkapkan jam kredit untuk semester ini bahkan secara tidak langsung saya dapat membayangkan pentingnya pengetahuan tentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR daripada pelbagai aspek. internet. Sumber yang paling utama ialah buku rujukan dan internet.

kita seharusnya mengorak langkah dengan mengeratkan lagi perpaduan demi kesejahteraan negara. saya dapat memahami dan melaksanakan cara pengurusan bilik darjah yang efektif semasa situasi sebenar di dalam kelas nanti. .yang mempunyai latar belakang yang berbeza seterusnya mempengaruhi pencapaian dalam akademik. Melalui pengetahuan ini. Memandangkan dunia kini semakin maju dengan pembangunan era dan teknologi.

KP Tarikh :………………………………….HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. :Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605 : 15 APRIL 2013 . Tandatangan Nama penulis No..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful