Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. tahap rasional (rational stage). maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. yang disebut dayyan. Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung. Ketika spiritual hilang. Semua digerakkan oleh nafsu.” tutur Dr Hamid dengan tegas. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. Proses Kehancuran Malek Bennabi. Tahap pertama pun belum kita lalui. maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. dan tahap naluri (instinctive stage). Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah.” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. maka seharusnya islam menjadi sumber ritual. “Dengan rentetan seperti itu. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah. “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan.” jelasnya. Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi. tahap spiritual (spiritual stage). Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. selalu memerlukan seorang pemimpin. Lalu ia melanjutkan. seperti halnya negara-negara maju. Pada zamannya. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali. maka semakin cepat peradaban manusia musnah.Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun. Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . Betapa sedihnya kita. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. Agama dipinggirkan. intelektual dan juga peradaban. Artinya adalah: Hutang. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. spiritual.

Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa. susah di cari teknologi untuk menandinginya. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu. Ingatlah. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. Malah sehingga kini. Jordan. Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Mereka menternak dosa dan kezaliman. Ketika Firaun berkata. Ingatlah. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu. Mereka bukan sahaja mengingkari. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. penemu Amerika itu lahir. Mungkin hari ini. juga sambaran petir yang mematikan.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk . Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai.memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. Kecanggihan teknologi. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri.

spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut.. yang terjadi hanyalah kehancuran. hidupku.”. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang. adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan. “Bahawa sesungguhnya solatku. Padahal pada masa itulah. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi.. Bumikanlah Al-Quran. abad ke-10.memusnahkan kaum yang derhaka. maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. Mengutip katakata dalam Zaharudin. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia. Tetapi percayalah. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan. Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik. Kekuatan spiritual (SQ). ”jauhilah dari riba. Dr Rene Descartes. Sudah banyak sejarah yang membuktikan.” . hancurkanlah rasuah.net. kecuali dengan pertolongan Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful