Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung.” jelasnya. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora. Lalu ia melanjutkan. maka seharusnya islam menjadi sumber ritual. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. Semua digerakkan oleh nafsu. Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. Tahap pertama pun belum kita lalui. selalu memerlukan seorang pemimpin. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. tahap spiritual (spiritual stage).” tutur Dr Hamid dengan tegas. yang disebut dayyan. spiritual. Betapa sedihnya kita. “Dengan rentetan seperti itu. Artinya adalah: Hutang. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok.” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun. Ketika spiritual hilang. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah. intelektual dan juga peradaban. Proses Kehancuran Malek Bennabi. tahap rasional (rational stage). Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. Pada zamannya. dan tahap naluri (instinctive stage). Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. maka semakin cepat peradaban manusia musnah.Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. seperti halnya negara-negara maju. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi. Agama dipinggirkan. “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah.

Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. Mungkin hari ini. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri. penemu Amerika itu lahir. susah di cari teknologi untuk menandinginya. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. Ingatlah. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. Ketika Firaun berkata.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. Kecanggihan teknologi. Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt. Jordan. juga sambaran petir yang mematikan. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk . kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan. Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia. Malah sehingga kini. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu.memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. Ingatlah. Mereka bukan sahaja mengingkari. Mereka menternak dosa dan kezaliman. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa. Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan.

Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik.. Tetapi percayalah. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi. “Bahawa sesungguhnya solatku. Kekuatan spiritual (SQ). Bumikanlah Al-Quran. Padahal pada masa itulah. adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan. maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. yang terjadi hanyalah kehancuran. hancurkanlah rasuah. Sudah banyak sejarah yang membuktikan. Mengutip katakata dalam Zaharudin. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. abad ke-10. ”jauhilah dari riba. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan.. juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia. hidupku. kecuali dengan pertolongan Allah.”. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang. Dr Rene Descartes.net. Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan.” . spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara.memusnahkan kaum yang derhaka. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful