Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban. tahap spiritual (spiritual stage). dan tahap naluri (instinctive stage).” jelasnya. Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . Proses Kehancuran Malek Bennabi. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tahap pertama pun belum kita lalui. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. Semua digerakkan oleh nafsu. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. selalu memerlukan seorang pemimpin. Ketika spiritual hilang. Pada zamannya. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. intelektual dan juga peradaban. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok. spiritual. Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. Agama dipinggirkan.” tutur Dr Hamid dengan tegas. Artinya adalah: Hutang. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. seperti halnya negara-negara maju. tahap rasional (rational stage). Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun. Lalu ia melanjutkan. maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. Betapa sedihnya kita.” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah. Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi. maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung. yang disebut dayyan. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah. maka seharusnya islam menjadi sumber ritual. “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali.Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. “Dengan rentetan seperti itu. maka semakin cepat peradaban manusia musnah.

Malah sehingga kini. kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Ingatlah. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan. Mungkin hari ini. Mereka bukan sahaja mengingkari. juga sambaran petir yang mematikan. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai. Ingatlah. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. susah di cari teknologi untuk menandinginya. Kecanggihan teknologi. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt. Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk .memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. penemu Amerika itu lahir. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri. Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. Ketika Firaun berkata. Mereka menternak dosa dan kezaliman. Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. Jordan.

”. maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. Bumikanlah Al-Quran. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan. Tetapi percayalah..net. Kekuatan spiritual (SQ). adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan. “Bahawa sesungguhnya solatku. juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. Dr Rene Descartes. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof. Mengutip katakata dalam Zaharudin. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. yang terjadi hanyalah kehancuran. abad ke-10. ”jauhilah dari riba. kecuali dengan pertolongan Allah.memusnahkan kaum yang derhaka. Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. hidupku. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi. spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut. Padahal pada masa itulah.” . Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang. Sudah banyak sejarah yang membuktikan. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara.. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia. hancurkanlah rasuah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful