Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. Tahap pertama pun belum kita lalui. yang disebut dayyan. Ketika spiritual hilang. Lalu ia melanjutkan. Agama dipinggirkan.” jelasnya. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun. maka semakin cepat peradaban manusia musnah. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah. Proses Kehancuran Malek Bennabi.” tutur Dr Hamid dengan tegas. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah. dan tahap naluri (instinctive stage). Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. spiritual. Semua digerakkan oleh nafsu. maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. selalu memerlukan seorang pemimpin. Betapa sedihnya kita. intelektual dan juga peradaban. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. “Dengan rentetan seperti itu. tahap spiritual (spiritual stage). Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung. Pada zamannya. Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban. Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. seperti halnya negara-negara maju. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. tahap rasional (rational stage).Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. Artinya adalah: Hutang. Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. maka seharusnya islam menjadi sumber ritual.

Ingatlah. Kecanggihan teknologi. kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan. Jordan. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Malah sehingga kini. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu. juga sambaran petir yang mematikan.memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt. penemu Amerika itu lahir. Ketika Firaun berkata. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. susah di cari teknologi untuk menandinginya. Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk . Mungkin hari ini. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri. Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. Mereka bukan sahaja mengingkari. Mereka menternak dosa dan kezaliman. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan. Ingatlah.

kecuali dengan pertolongan Allah. Kekuatan spiritual (SQ). spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut. hancurkanlah rasuah. “Bahawa sesungguhnya solatku.. juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. ”jauhilah dari riba. Dr Rene Descartes. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri.memusnahkan kaum yang derhaka. Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith.”. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi. Bumikanlah Al-Quran. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang. Tetapi percayalah. adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan.net. Padahal pada masa itulah. abad ke-10. Sudah banyak sejarah yang membuktikan. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara.. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan. yang terjadi hanyalah kehancuran. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan.” . Mengutip katakata dalam Zaharudin. Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik. hidupku. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful