Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. selalu memerlukan seorang pemimpin. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung. Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah. Pada zamannya. Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. spiritual.” tutur Dr Hamid dengan tegas. intelektual dan juga peradaban.” jelasnya. Tahap pertama pun belum kita lalui. Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi.” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. “Dengan rentetan seperti itu. maka seharusnya islam menjadi sumber ritual. dan tahap naluri (instinctive stage). Proses Kehancuran Malek Bennabi. Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . Ketika spiritual hilang. Semua digerakkan oleh nafsu. maka semakin cepat peradaban manusia musnah. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora. seperti halnya negara-negara maju. cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun.Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. Agama dipinggirkan. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. Lalu ia melanjutkan. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Betapa sedihnya kita. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok. tahap spiritual (spiritual stage). Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. yang disebut dayyan. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali. Artinya adalah: Hutang. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. tahap rasional (rational stage). “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban.

Ingatlah. Mereka menternak dosa dan kezaliman. Mungkin hari ini. penemu Amerika itu lahir. Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan. Kecanggihan teknologi. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa. Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. susah di cari teknologi untuk menandinginya. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk . Mereka bukan sahaja mengingkari. Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup.memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. Ketika Firaun berkata. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. Ingatlah. juga sambaran petir yang mematikan. Jordan. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. Malah sehingga kini. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan.

Bumikanlah Al-Quran. abad ke-10. Kekuatan spiritual (SQ).net.. Sudah banyak sejarah yang membuktikan. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara.” . juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan. Padahal pada masa itulah. “Bahawa sesungguhnya solatku. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang. adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan. yang terjadi hanyalah kehancuran. Mengutip katakata dalam Zaharudin. kecuali dengan pertolongan Allah.. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi. Dr Rene Descartes. ”jauhilah dari riba. hancurkanlah rasuah. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia.memusnahkan kaum yang derhaka.”. spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam. Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik. hidupku. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan. Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith. Tetapi percayalah. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful