Pengertian adab dan peradaban : ‡ F airchild, 1 9 8 0 : 4 1 , m e n y a t a k a n peradaban adalah perkembangan ke b u d a y a a n y a n g t e l a h m e n c a p a i t i n g k a t tertentu yang diperoleh manusia. pendukungnya.

‡Damono , 2 0 0 1 m e n y a t a k a n A d a b b e r a r t i a k h l a k a t a u kesopanan dan kehalusan budi p e k e r t i . ‡Huntington mendefinisikan peradaban sebagai Ibnu Khaldun (1332-1406 M) : ‡ M e l i h a t peradaban s e b a g a i o r g a n i s a s i sosial manusia, k e l a n j u t a n d a r i p r o s e s t a m a d d u n ( s e m a c a m u r b a n i s a s i ) , l e w a t a s h a b i y a h ( g r o u p f e e l i n g ) , m e r u p a k a n k e s e l u r u h a n k o m p l e k s i t a s p r o d u k p i k i r a n kelompok manusia y a n g m e n g a t a s i n e g a r a , r a s , s u k u , a t a u a g a m a , y a n g m e m b e d a k a n n y a d a r i y a n g l a i n , t e t a p i t i d a k m o n o l i t i k d e n g a n s e n d i r i n y a . P e n d e k a t a n terhadap peradaban b i s a d i l a k u k a n d e n g a n m e n g g u n a k a n o r g a n i s a s i s o s i a l , k e b u d a y a a n , c a r a b e r k e h i d u p a n y a n g s u d a h m a j u , t e r m a s u k s y s t e m IPTEKdanpemerintahannya. Kontjaraningrat (1990 : 182) : ‡ M e n y a t a k a n Peradaban u n t u k m e n y e b u t b a g i a n d a n u n s u r k e b u d a y a a n y a n g h a l u s , m a j u , d a n i n d a h s e p e r t i m i s a l n y a k e s e n i a n , i l m u p e n g e t a h u a n , a d a t s o p a n s a n t u n p e r g a u l a n , k e p a n d a i a n m e n u l i s , o r g a n i s a s i k e n e g a r a a n , k e b u d a y a a n y a n g m e m p u n y a i s y s t e m t e k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t k o t a y a n g m a j u d a n kompleks.

Kita belum lagi menjadi makhluk yang berspiritual tinggi. tahap rasional (rational stage). maka seharusnya islam menjadi sumber ritual. intelektual dan juga peradaban. Lihat sahaja Mesir yang telah hidup dengan peradabannya yang sangat tinggi pada tahun 2300 sebelum Masehi. Semua digerakkan oleh nafsu. Agama dipinggirkan. spiritual. Tahap pertama pun belum kita lalui. Artinya adalah: Hutang. dan semakin besar sebuah nafsu berkuasa. Din diamalkan dan diterapkan oleh sebuah komuniti di dalam suatu tempat yang disebut madinah. “Sekularisasi adalah proses sub-ordinan nilai-nilai melampau (transcendent) yang memisahkan agama dari kehidupan. Para intelektual Firaun telah mampu merancang sistem pengairan dengan . Pada zamannya. Kita belum mampu mengolah kehidupan dengan teknologi canggih. Tiada ada yang lebih kuat mengawal manusia daripada kekuatan spiritual yang ada dan berkembang dalam dirinya. seperti halnya negara-negara maju. Tetapi kita sudah terjebak oleh kehidupan naluri yang tidak terkendali. Malik bennabi membahagikan umur peradaban menjadi tiga tahap. sejarawan Muslim asal Aljazair merumuskan proses jatuh bangunnya sebuah peradaban. Dari madinah inilah lahir dan muncul ciptaan-ciptaan manusia yang kelak disebut dengan peradaban atau tamaddun. Dan ketika kekuatan spiritual ini lemah.Erti Sebuah Peradaban Dr Hamid Fahmy Zarkasyi. Sejarah Tamadun Dunia Kemajuan dalam teknologi moden dan kekayaan kebendaan tidak akan menjamin kelangsungan sebuah peradaban. Malik Bennabi yang telah meninggal pada tahun 1973 percaya. Pemimpin yang tentu saja memiliki karakteristik pasrah pada hukum-hukum Allah.” tutur Dr Hamid dengan tegas. Lalu ia melanjutkan. tetapi kehidupan kita sudah dibelenggu oleh nafsu dan syahwat yang menggelora.” jelasnya. Mesir telah mampu menentukan waktu musim tanam dan meramalkan kemarau panjang. bahawa faktor spiritual lah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk tumbuh dan maju. “Dengan rentetan seperti itu.” Lalu Dr Hamid Fahmy menjelaskan konsep ideal seorang manusia dalam islam dengan mengerti makna kata din. Proses Kehancuran Malek Bennabi. Betapa sedihnya kita. “Manusia berhutang pada Tuhan yang harus dibayar dengan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. yang disebut dayyan. Istilah din berasal dari da-ya-na atau dana yang memiliki mashdar dayn. dan manusia dengan segala hasil ciptaannya menjadi ukuran dalam kehidupan. Pengarah Center for Islamic and Occidental Studies mengatakan. maka rational stage akan melahirkan tahapan baru iaitu instinctive stage. tahap spiritual (spiritual stage). maka semakin cepat peradaban manusia musnah. Ketika spiritual hilang. maka peradaban pun akan jatuh dan tumbang. Manusia dalam jumlah yang banyak dan berkelompok. dan tahap naluri (instinctive stage). cara pandang atau world-view manusia hari ini telah dikuasai oleh falsafah barat yang yakin dengan meninggalkan agama nescaya manusia akan lebih maju dan bertamadun. selalu memerlukan seorang pemimpin. Penyerahan kepada Tuhan sekaligus pengakuan bahawa Tuhan adalah Dzat yang Maha Agung.

Dan tidak ada yang ditinggalkan dalam keadaan hidup. Begitu juga Petra yang hingga kini masih dapat ditonton bekas pahatannya di lembah Rom. “Akulah Tuhan yang Maha Mulia. Namun kehancuran tidak boleh dihindarkan. Malah sehingga kini. Tetapi justeru kerosakanlah yang mereka bangunkan.” Maka peradaban Mesir memasuki gerbang kehancuran. kekayaan ekonomi dan kekuatan pemikiran tidak mampu membendung kebinasaan yang memang telah menjadi takdir ketika sebuah peradaban telah dijajah oleh hasrat syahwat. Petra diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud batu. Ketika Firaun berkata. sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka.” (QS Huud: 68) Penyelesaian Mungkin hari ini Allah tidak mengirimkan laut yang menggulung pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka menyusun piramid dengan sistem struktur presisi dan seni yang tinggi. penemu Amerika itu lahir. zaman ketika manusia belum banyak jumlahnya. Mereka membangun sistem pengairan yang canggih sekali gus sangat kompleks dalam kota yang memahat gunung-gunung batu dan mengalirkan air bersih bahkan sampai ke bilik. Allah tidak lagi memerintahkan gempa dan petir untuk . Kecanggihan teknologi. Lalu Allah menghancurkannya dengan gempa. Mereka menternak dosa dan kezaliman. Mereka membangun sistem hidrolik untuk mengangkat air dan mencegah banjir. Maka tiada balasan lain kecuali kebinasaan. malah mereka membunuh unta Nabi Salleh yang seharusnya mereka jaga. Sisa kejayaan kaum Nabatean itu masih kukuh berdiri. Mungkin hari ini. Dan ini adalah simbol pertahanan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Ingatlah. Ingatlah.memanfaatkan Sungai Nil jauh sebelum Colombus. Padahal mereka telah dikurniakan kemampuan yang tinggi oleh Allah Swt. menunjukkan betapa canggihnya teknologi kejuruteraan yang mereka kuasai. "Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. susah di cari teknologi untuk menandinginya. kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Mereka juga membangun sebuah teater yang mampu menampung 4000 orang pada zaman itu. Mereka bukan sahaja mengingkari. Jordan. juga sambaran petir yang mematikan.

Tetapi percayalah. hemat berbelanja wang PETRONAS dan negara. Mengutip katakata dalam Zaharudin. spiritual dan Al-Quran Sunnah di humban ke laut.”. “Bahawa sesungguhnya solatku. Kadang cara itu bernama krisis minyak dunia.” . Pemikir Muslim yang telah terjerat dengan pemikiran Barat sering mengatakan bahawa idea al-Ghazali yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadith. hidupku. keutamaan dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusiawi.. hancurkanlah rasuah. Dr Rene Descartes. ”jauhilah dari riba. Sudah banyak sejarah yang membuktikan. Bumikanlah Al-Quran. Islam sedang berada di puncak kejayaannnya hingga melahirkan Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali Ibn Ibrahim Ibn al-Shatir yang kelak karyanya memberikan inspirasi pada Copernicus dalam perjalanannya menemukan teori heliosentrik. juga matiku untuk Tuhan penguasa alam semesta. Bahkan serangan al-Ghazali pada dunia falsafah buta dan kekuatan rasional manusia sering dianggap sebagai pemicu kemunduran peradaban Islam.net.. Lalu menyerbu negeri-negeri yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat dengan krisis multidimensi yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. abad ke-10. Kita adalah manusia yang dengan penuh rendah hati telah mengatakan. Padahal pada masa itulah. kecuali dengan pertolongan Allah. adalah idea mundur yang tidak membawa kemajuan. yang terjadi hanyalah kehancuran. bahawa ketika nilai-nilai mulia ditinggalkan. Kekuatan spiritual (SQ). maka Allah akan melangitkan kehidupan manusia. Allah memiliki seribu satu cara yang tak pernah difikirkan manusia. Kita bukan makhluk yang dengan gagah mengatakan cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) seperti yang dikatakan Prof. Kadang cara itu bernama harga bahan makanan global yang kian menjulang.memusnahkan kaum yang derhaka.