FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI SPEED SEKOLAH PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2012 BAHAGIAN A BIL 1 NAMA

AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN MajlisTadarus Al-Quran(MTQ) BUTIR-BUTIR PELAKSANAAN Tarikh:19-20 April 2012 Hari :Khamis -Jumaat Masa :7.00-9.00 pagi Acara yang dijalankan: 1. Tilawah Al-Quran 2. Hafazan Al-Quran 3. BerceritaKisah AlQuran 4. Nasyid KEBERKESANAN ATAU PENCAPAIAN OBJEKTIF 1. Mencungkilbakatparapelaj ardalamacara yang dipertandingkan. 2.Menggalakkanpersaing an yang sihatantarapelajar. 3.Menyemarakkanbi’ahis lamiahdalamkalanganwa rgasekolah. 1.Memberipendedahante ntangejaanJawibaharube rdasarkan DBP. 2.Membimbingpelajarcar amengejaJawi yang betul. 3.Melahirkangenerasipel ajarcelikJawi. 1. Mendedahkankepadap elajartentangkepenting anmengetahuicarapeng 1.Bekalan alatsiarayaterganggu 1. Masa yang diperuntukkansingkatu ntukmenyampaikanpen erangantentangJawi Baharu ISU ATAU CABARAN 1.Penyampaianisidanp ersembahanpesertatid akmencapaipiawaian yang telahditetapkan. CARA PENYELESAIAN ATAU CARA MENGATASI CABARAN 1. Membimbingpesertadalam acara yang dipertandingkanmengikutk etetapanpiawaian. 2.Memperuntukkan masalatihankepadapesert a yang panjangsebelumpertandin gandijalankan 1. Memperuntukkanmasape mbentangandanbengkelse lamasehari. 2. Menggunakantenagapakar bahagianJawiuntukpembe ntangan

2

MahirJawi

Tarikh : 11 Oktober 2012 Hari : Khamis Masa: 7.00-8.30 pagi Aktiviti yang dijalankan: 1. BengkelJawi Baharu 2. TekaSilang Kata (Tahap 1) 3. MencariPerkataan Tersembunyi (Tahap 2) Tarikh: 22 Oktober 2012 Hari: Isnin Masa:8.00pagi -12.00

3

PengurusanJenaza h

1.Menyediakan pembesarsuarasecara manual

pagi Aktiviti yang dijalankan: 1. TeoridanAmali 2. Mandimayat 3. Kafanmayat 4. SolatJenazah 5. Kuiz

urusanjenazah 2.Memenuhi tuntutanfardhukifayahdal ammenjalanikehidupans eharian 3.Membiasakan parapelajardenganaktiviti bersifatpraktikalsupayale bihmendapatpemahama n yang mendalamdalampenguru sanjenazah

BAHAGIAN B (BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN) BIL 1 NAMA AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN MajlisTadarus Al-Quran(MTQ) GAMBAR/DOKUMEN LAIN

2 3

MahirJawi PengurusanJenazah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.