Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik. Setujukan anda? .

cantik atau hodoh. • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . benar atau salah.Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”.

sesuatu . . Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics .kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang. masyarakat dan kehidupan.• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”. Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika.

(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. • Dengan kata lain. alam sekeliling dan kehidupan. ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. .

.Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. • Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu.

• Berasaskan pengalaman pancaindera.Apa yang kita lihat.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu.dengar. Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu. .sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita.rasa.Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum.

Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik. . • Kaedah saintifik.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu.• Intuisi.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai. • Logik. • Pandangan pakar bidang berkenaan.

terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. • Secara umum. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. kemudian mencari contoh- Logik . (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

. • Memberi fokus kepada akal. • Kebenaran. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. jiwa dan kerohanian.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan.

• Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan. • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik. .kefahaman. • Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara.penaakulan dan sebagainya. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.• Dari epistemologi.

• Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. . • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya.Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme.

mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. • Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya. .• Secara epistemologinya. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong.

relativiti serta pembinaan semula. Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan .• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme. Alam semesta adalah bersifat dinamik. . Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. berubah dari semasa ke semasa.proses.

• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman.realiti tidak dapat ditentukan. • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah. .

• Dari sudut metafizik. rasa dan sebagainya. Eksistensialisme . falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. pendengara. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan.

oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. .

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut. Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .

.

falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. Miller [Questions That Matter] (1984).” = Bagi E. .= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan). = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah.D.

. .Cinta kpd pengetahuan.Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran.Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka.Ahli falsafah adalah orang yang: . .Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .

.

“..Socrates “..ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”. politik dan estetika”. etika. retorik. ekonomi.. Terkandung di dlmnya spt metafizik. logik. Plato .ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran..

..Descartes “. alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”.ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”..segala pengetahuan di mana Tuhan. Al-Farabi . “..

.

q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”. radikal dan sejagat. tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. . q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”.

. falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.• Secara keseluruhannya. • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain.

arah tuju dan bimbingan.Di bawah bidang pendidikan. Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia. . falsafah memainkan peranan sbg panduan.

.

berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan.b’asal drpd perkataan Latin. kemahiran.akitiviti persekolahan.aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu.Pendidikan . korohanian dan jasmani manusia. rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. . educare (memelihara/mengasuh) . . .aktiviti2 yg mpy objektif.

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. John Dewey (1859-1952) . Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”. suci dan mulia”.

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

ikhlas. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . menghormati orang tua. bertimbang rasa.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. moral dam rohani. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”. intelek.

Tokoh-tokoh islam .

berani dan hormat-menghormati”. “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. hati. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . kemanisan dan kepahitan”. kejahatan. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. akhlak dan tingkah laku.“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. jasmani. rohani.

Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. . ~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa.

kebolehan. intelek. . faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. bangsa dan negaranya”. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan.Secara rumusnya. membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal.

.

Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. .Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain. Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan.sekolah. Integrasi sosial Penempatan sosial . Pembentukan budaya .

Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P). . Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful