Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik. Setujukan anda? .

Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . cantik atau hodoh. • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk. benar atau salah.

Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics . Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang. . masyarakat dan kehidupan. sesuatu .• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika.

(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. alam sekeliling dan kehidupan. • Dengan kata lain. .

Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. . • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. • Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.

Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu.Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum.Apa yang kita lihat.dengar.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita. • Berasaskan pengalaman pancaindera. .rasa.

Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari. • Logik.• Intuisi. . • Pandangan pakar bidang berkenaan.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai. • Kaedah saintifik.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu.

• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum. terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. • Secara umum. kemudian mencari contoh- Logik .

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

• Kebenaran.Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. jiwa dan kerohanian. . • Memberi fokus kepada akal.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.

kefahaman.• Dari epistemologi. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan. • Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara.penaakulan dan sebagainya. . • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.

• Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya. • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata. • Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. .Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme.

mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. • Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya. . kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong.• Secara epistemologinya.

proses. Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. . • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan . relativiti serta pembinaan semula. berubah dari semasa ke semasa.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme. Alam semesta adalah bersifat dinamik.

• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman. • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah. .realiti tidak dapat ditentukan.

rasa dan sebagainya. falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan. • Dari sudut metafizik.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. Eksistensialisme . pendengara.

• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. . oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut.

.

.” = Bagi E. = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah. falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. Miller [Questions That Matter] (1984).= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan).D.

. .Cinta kpd pengetahuan.Ahli falsafah adalah orang yang: .Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka.Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran. .

.

ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran. retorik. etika.. Plato . Terkandung di dlmnya spt metafizik. “.. ekonomi.Socrates “. politik dan estetika”. logik.ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”...

. alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”.ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”. “.. Al-Farabi .Descartes “.segala pengetahuan di mana Tuhan...

.

tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. radikal dan sejagat. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”. q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. .

falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.• Secara keseluruhannya. . • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain.

arah tuju dan bimbingan. falsafah memainkan peranan sbg panduan.Di bawah bidang pendidikan. Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia. .

.

educare (memelihara/mengasuh) .Pendidikan .aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu. kemahiran.aktiviti2 yg mpy objektif.b’asal drpd perkataan Latin.akitiviti persekolahan. korohanian dan jasmani manusia. . . rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. . berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan.

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

suci dan mulia”. Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. John Dewey (1859-1952) .“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”.

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. intelek. moral dam rohani. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . menghormati orang tua. ikhlas. “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. bertimbang rasa.

Tokoh-tokoh islam .

“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. kemanisan dan kepahitan”. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. rohani. kejahatan. jasmani. hati. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . akhlak dan tingkah laku. berani dan hormat-menghormati”. “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal.

~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa.Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. .

membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. intelek. kebolehan. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. bangsa dan negaranya”. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. .Secara rumusnya.

.

.Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain. Integrasi sosial Penempatan sosial .sekolah. Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan. Pembentukan budaya .Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya.

Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful