Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik. Setujukan anda? .

benar atau salah.Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. cantik atau hodoh. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk.

• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics . Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika. sesuatu . masyarakat dan kehidupan. . Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang.

.(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. alam sekeliling dan kehidupan. • Dengan kata lain.

Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. . • Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu.

.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu.dengar.Apa yang kita lihat.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita. Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum. • Berasaskan pengalaman pancaindera.rasa.

Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.• Intuisi. . • Pandangan pakar bidang berkenaan. • Logik.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai. • Kaedah saintifik.

kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. • Secara umum. kemudian mencari contoh- Logik . terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. jiwa dan kerohanian. • Memberi fokus kepada akal. . • Kebenaran. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan.

. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.• Dari epistemologi. • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik.kefahaman. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan.penaakulan dan sebagainya. • Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara.

• Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata. . • Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya.Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme.

• Secara epistemologinya. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong. mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. . • Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya.

berubah dari semasa ke semasa. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme. .proses. relativiti serta pembinaan semula. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan . Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. Alam semesta adalah bersifat dinamik.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme.

• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman. . • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah.realiti tidak dapat ditentukan.

Eksistensialisme . falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu. pendengara. rasa dan sebagainya. • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. • Dari sudut metafizik.

• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. . oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut.

.

” = Bagi E. . falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.D. = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah. Miller [Questions That Matter] (1984).= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan).

Cinta kpd pengetahuan.Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan . . .Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran.Ahli falsafah adalah orang yang: . .Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka.

.

retorik. ekonomi. politik dan estetika”.Socrates “. “. etika... Plato .ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”. Terkandung di dlmnya spt metafizik. logik..ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran..

“...Descartes “...ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”. Al-Farabi .segala pengetahuan di mana Tuhan. alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”.

.

q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”. radikal dan sejagat. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. .

falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.• Secara keseluruhannya. . • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain.

. falsafah memainkan peranan sbg panduan. arah tuju dan bimbingan. Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia.Di bawah bidang pendidikan.

.

aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu. educare (memelihara/mengasuh) .Pendidikan . rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. . korohanian dan jasmani manusia.akitiviti persekolahan. berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan. kemahiran.b’asal drpd perkataan Latin.aktiviti2 yg mpy objektif. . .

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. John Dewey (1859-1952) .“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. suci dan mulia”. Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”.

“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”. John Milton (1608-1674) .

Tokoh-tokoh timur .

Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”. intelek. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. menghormati orang tua. bertimbang rasa.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. ikhlas. moral dam rohani.

Tokoh-tokoh islam .

berani dan hormat-menghormati”. “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. rohani. jasmani. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan.“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. hati. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. kejahatan. kemanisan dan kepahitan”. akhlak dan tingkah laku. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali .

~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa.Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. .

kebolehan. membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. bangsa dan negaranya”. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. . intelek. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran.Secara rumusnya.

.

Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain.Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan. . Pembentukan budaya .Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi . Integrasi sosial Penempatan sosial .sekolah.

. Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful