Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik. Setujukan anda? .

Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. benar atau salah. cantik atau hodoh. • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika .

• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. masyarakat dan kehidupan. . sesuatu . Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics . Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika. Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang.

ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. alam sekeliling dan kehidupan. .(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. • Dengan kata lain.

• Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. .Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan.

Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu. .dengar. • Berasaskan pengalaman pancaindera.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita.Apa yang kita lihat.Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum. Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.rasa.

• Pandangan pakar bidang berkenaan. . • Logik.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu. • Kaedah saintifik.• Intuisi.

• Secara umum. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. kemudian mencari contoh- Logik . terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

• Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian. • Memberi fokus kepada akal.Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan. • Kebenaran. . jiwa dan kerohanian.

fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria. • Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara. • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik.kefahaman. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan.• Dari epistemologi. .penaakulan dan sebagainya.

• Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya. .Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme. • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata.

• Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya. . mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong.• Secara epistemologinya.

Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan . berubah dari semasa ke semasa. . Alam semesta adalah bersifat dinamik. Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme.proses. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme. relativiti serta pembinaan semula. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

realiti tidak dapat ditentukan. .• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman. • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah.

falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. pendengara. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. • Dari sudut metafizik. rasa dan sebagainya. Eksistensialisme . • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan.

. oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran.

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut. Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .

.

= diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah.D. Miller [Questions That Matter] (1984). falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. .= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan).” = Bagi E.

Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka. . .Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran.Cinta kpd pengetahuan.Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .Ahli falsafah adalah orang yang: . .

.

logik..ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”. politik dan estetika”.Socrates “. ekonomi... etika. retorik. “..ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran. Terkandung di dlmnya spt metafizik. Plato .

alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”..segala pengetahuan di mana Tuhan. “.Descartes “..ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”.. Al-Farabi ..

.

tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”. .L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. radikal dan sejagat. q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”.

• Secara keseluruhannya. . • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain. falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.

Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia. .Di bawah bidang pendidikan. falsafah memainkan peranan sbg panduan. arah tuju dan bimbingan.

.

b’asal drpd perkataan Latin.aktiviti2 yg mpy objektif.akitiviti persekolahan.aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu. . educare (memelihara/mengasuh) . kemahiran. berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan. . rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. korohanian dan jasmani manusia.Pendidikan . .

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

John Dewey (1859-1952) . Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”.“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. suci dan mulia”.

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

ikhlas. menghormati orang tua. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. intelek. moral dam rohani. bertimbang rasa. Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”.

Tokoh-tokoh islam .

“Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . hati. jasmani.“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. rohani. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. berani dan hormat-menghormati”. kemanisan dan kepahitan”. akhlak dan tingkah laku. kejahatan.

.Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. ~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa.

. kebolehan. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. bangsa dan negaranya”. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat.Secara rumusnya. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. intelek.

.

sekolah.Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain. . Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan.Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. Pembentukan budaya . Integrasi sosial Penempatan sosial .Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .

Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P). Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful