Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Setujukan anda? .Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik.

• Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk. cantik atau hodoh. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . benar atau salah.Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”.

Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika. Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics . sesuatu . masyarakat dan kehidupan.• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”. .

ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. alam sekeliling dan kehidupan. .(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. • Dengan kata lain.

• Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. .

Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.rasa.Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum.dengar.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu. • Berasaskan pengalaman pancaindera.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita. .Apa yang kita lihat.

Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu.Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.• Intuisi. • Logik. . • Kaedah saintifik. • Pandangan pakar bidang berkenaan.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.

kemudian mencari contoh- Logik . • Secara umum. (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum. terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

• Memberi fokus kepada akal.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan. . • Kebenaran. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. jiwa dan kerohanian.

• Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan.kefahaman.penaakulan dan sebagainya. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.• Dari epistemologi. . • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik.

• Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya.Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme. . • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata.

• Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya. .• Secara epistemologinya. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong. mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori.

.proses. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan . Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. relativiti serta pembinaan semula. berubah dari semasa ke semasa. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme. Alam semesta adalah bersifat dinamik. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

• Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah.• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman.realiti tidak dapat ditentukan. .

pendengara. • Dari sudut metafizik. rasa dan sebagainya. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. Eksistensialisme . • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu.

.• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut.

.

= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan). .D. Miller [Questions That Matter] (1984).” = Bagi E. falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah.

.Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka. .Ahli falsafah adalah orang yang: .Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran.Cinta kpd pengetahuan. .

.

etika. ekonomi.Socrates “. politik dan estetika”..ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”.. retorik. logik.. Terkandung di dlmnya spt metafizik. Plato .ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran.. “.

Descartes “. “. Al-Farabi .ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”....segala pengetahuan di mana Tuhan.. alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”.

.

q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. radikal dan sejagat. tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. .

• Secara keseluruhannya. • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain. falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. .

Di bawah bidang pendidikan. falsafah memainkan peranan sbg panduan. . Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia. arah tuju dan bimbingan.

.

aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu.Pendidikan . . . kemahiran.aktiviti2 yg mpy objektif. berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan.akitiviti persekolahan.b’asal drpd perkataan Latin. . educare (memelihara/mengasuh) . korohanian dan jasmani manusia. rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan.

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”. John Dewey (1859-1952) . Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus.“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. suci dan mulia”.

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

bertimbang rasa. menghormati orang tua. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”. moral dam rohani. “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. ikhlas. intelek. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”.

Tokoh-tokoh islam .

akhlak dan tingkah laku. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. kejahatan. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal.“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. jasmani. berani dan hormat-menghormati”. rohani. hati. kemanisan dan kepahitan”. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia.

Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa. . ~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu.

membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. kebolehan. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. .Secara rumusnya. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. intelek. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. bangsa dan negaranya”.

.

Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain.Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. Pembentukan budaya .Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .sekolah. . Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan. Integrasi sosial Penempatan sosial .

Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful