PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM CTU 151

Hierarki ilmu menurut Islam Keilmuan dan pendidikan: Wahyu AL Quran Al Sunnah Intuisi Akal Rasionalisme Emperikal Pancaindera Pengalaman .

• Stiap individu mpunyai tanggungjawab • Bukan shj dalam ilmu akhirat tapi juga ilmu berkaitan dgn matematik.KLASIFIKASI ILMU FARDU AIN • Ilmu pengurusan diri dpt mbantu seseorang menjalani khidupannya • Memahami tanda kebesaran Allah SWT FARDU KIFAYAH • Berkaitan dgn ilmu pengurusan masyarakat.sains dll .

POLITIK DAN PEMERIINTAHAN ASAS PEMERINTAHAN ISLAM AKIDAH SYARAK AKHLAK SUMBER PEMERINTAHAN ISLAM AL.SUNNAH IJMAK .QURAN Al.

ASAS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Rabbaniah/Ilahiyyah Al-amanah Al-‘adalah Al-musawah Al-musyawah Al-huriyyah .

Sistem Politik dan Pemerintahan Islam Prinsip-Prinsip Pemerintahan (a) 1. Pemerintahan bersumber dan berpandukan AlQuran dan Al Hadis 3. Amanah (al amanah) 7. Kekuasaan sebenar milik Allah dan manusia hanya memegang amanahNya (ilahiyyah/Rabbaniyyah) 2. Mengamalkan persamaan (al musawah) 6. Menegakkan keadilan (al adalah) 5. Menjamin kebebasan dan hak selagi tidak bertentangan dengan Islam(al hurriyyah) . Mengamalkan sistem syura (As-syura) 4.

EKONOMI .

Definisi Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan (ekonomi) manusia yang selaras dengan kehendak syariat. dari segi memperolehi. . mengguna atau mengurus sumber asli untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t Sistem pengurusan ekonomi berdasarkan kehendak Islam yang bersumberkan al Quran dan Sunnah.

Negara. Upah. DLL Penggunaan Perbelanjaan Pengembangan Agihan . Kaedah pemilikan Jual beli. Wasiat. Wakaf. Hadiah.Jenis pemilikan Individu. Umum.

membawa kepincangan keluarga dan sebagainya adalah dilarang. . alam sekitar. atau mempunyai unsur-unsur keruntuhan akhlak. Antara panduan dan ciri ekonomi Islam ialah sebarang bentuk amalan ekonomi yang membawa kepada. merosakkan masyarakat.Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam Berasaskan tunjuk ajar wahyu (berpandu al Quran dan al Hadis).Islam memberi beberapa panduan umum dan kemudiaannya diberikan kebebasan kepada manusia mencorakkan sistem ekonomi tersebut bersesuaian dengan kehendak zaman dan keadaan masyarakat pada waktu tersebut. memudaratkan diri.

riba. rasuah dan sebagainya. telus.  Menggalakkan sifat-sifat mahmudah seperti jujur. pengasih dan lain-lain. bercakap benar. Islam melarang keras sebarang unsur kezaliman kepada manusia lain. perjudian.  Menolak sifat mazmumah seperti sombong. wakaf.  Mempunyai unsur tolong menolong (taawun) – yang kaya menolong yang miskin. penindasan. Maka diwajibkan zakat perniagaan. dll. tamak haloba dan lain-lain. riak. monopoli. . bangga diri. digalakkan sedekah.

penipuan dan sebagainya. Harta yang dimiliki secara halal pula perlu diagihkan kepada orang lain melalui zakat.Kaedah Pemilikan        Jual beli Wasiat Wakaf Hadiah Penerokaan hak cipta Pembelanjaan+pengembangan harta Keadilan dlm Pengagihan Islam tidak mengiktiraf harta dari sumber yang haram seperti pelcauran. sedekah dan sebagainya . perjudian. wakaf.

Sosial Menjelaskan dasar Islam mengenai hak dan tanggungjawab) Wanita Kanak-kanak Ibu bapa .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.