P. 1
Stratifikasi_Sosial

Stratifikasi_Sosial

|Views: 61|Likes:
Published by Amizah Sabri

More info:

Published by: Amizah Sabri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

2.

0 STRATIFIKASI SOSIAL (Social Stratification)

Stratifikasi sosial merupakan proses pembezaan individu-individu dalam masyarakat yang menyebabkan kemunculan satu hierarki yang terdiri daripada lapisan atau strata. yang berlainan kedudukannya. Stratifikasi sosial hasil daripada interaksi sosial dan merupakan suatu fenomena sosial yang agak meluas dalam semua masyarakat. Pada asasnya stratifikasi melibatkan keistimewaan yang berbeza-beza serta peluang hidup (life chances) yang berlainan. Golongan dalam lapisan sosial yang berlainan mempunyai keistimewaan dan peluang hidup yang berlainan (peluang hidup meliputi peluang untuk mencapai matlamat tertentu, peluang untuk menikmati kemudahan sosial dan sebagainya).

Menurut T.B. Bottomore, terdapat dua percubaan utama untuk memajukan satu teori stratifikasi sosial yang umum. Yang pertama ialah percubaan Karl Marx; walaupun teori itu tidak dikemukakan secara teratur dalam tulisan-tulisannya. Karl Marx melihat kelas daripada segi hubungannya dengan punca-punca pengeluaran. Beliau

membahagikan masyarakat kepada dua kelas utama yang bermusuhan-satu golongan penindas yang menguasai punca-punca pengeluaran dan satu lagi golongan yang tertindas.

Kelas yang berkuasa dan mempunyai punca-punca pengeluaran ialah kelas borjuisatau pemodal. Kelas yang tidak berada, tidak berkuasa dan seterusnya tertindas ialah kelas proletariat atau pekerja. Marx menekankan bahawa konflik di antara kedua-

Latihan untuk memperolehi kemahiran tadi melibatkan pengorbanan masa dan perbelanjaan. Andaian asas mereka ialah stratifikasi merupakan ciri-ciri sejagat dalam semua masyarakat. Kedudukankedudukan ini memerlukan kemahiran khas yang hanya dapat diperolehi oleh segelintir individu yang mempunyai bakat tertentu. Dengan itu maka timbullah stratifikasi sebagai satu mekanisme untuk mendorong anggota masyarakat memenuhi kedudukan yang berlainan itu. Beliau juga menyatakan keraguannya terhadap andaian asas teori Davis dan Moore bahawa semua masyarakat disusunlapiskan. Ganjaran yang berbagai bentuk (seperti wang atau status) itu dibahagikan secara berlainan berasaskan kepada kedudukan yang berlainan. Bagi mendorong individu yang berbakat supaya menjalani latihan. di antaranya. Dalam tiap-tiap masyarakat wujud setengah-setengah jawatan atau kedudukan yang lebih penting daripada jawatan yang lain. Teori Davis dan Moore ini telah menimbulkan percanggahan pendapat di kalangan ahli sosiologi. pernah mengemukakan beberapa kritik. termasuklah bahawa stratifikasi sosial tidak semestinya berfungsi. misalnya. Dengan berbuat demikian dia mengabaikan faktor-faktor bukan ekonomi yang mungkin juga memperlihatkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan seterusnya menimbulkan konflik.dua kelas timbul daripada hubungan pengeluaran. maka satu sistem ganjaran disediakan oleh masyarakat sebagai perangsang. Melvin Tumin. . Percubaan kedua ialah teori stratifikasi seperti yang dikemukakan dalam tulisantulisim Davis dan Moore.

Talcott Parsons mengemukakan enam ukuran yang menjadi dasar penilaian kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi di Amerika Syarikat. pendidikan. Husin Ali. tanggungjawab dalam komuniti. Pada asasnya semua stratifikasi melibatkan unsur ketidaksamaan (inequality). peranan agama.Husin Ali.sifat-sifat peribadi. sifat-sifat peribadi. benda-benda yang dimiliki (seperti harta). Penentuan status di Kampung Bagan. sifat-sifat peribadi dan kegiatan komuniti. perkahwinan dan sebagainya). peranan tentera. didasarkan kepada enam kriteria. sistem kasta dalam masyarakat Hindu yang bercorak tradisi dan sistem kelas dalam masyarakat moden . pekerjaan dan kedudukan ekonomi. B. Ukuranukuran itu ialah peranan politik. pencapaian. Satu percubaan untuk mengkaji sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu telah dilakukan oleh S. agama. peranan profesion kekayaan. Barber mengemukakan satu senarai ukuran yang lebih teliti daripada ukuran Parsons. Ukuran-ukuran ini ialah keanggotaan dalam sesuatu unit kekeluargaan (keturunan. kewibawaan dan kuasa. menurut S. Contoh bentuk-bentuk stratifikasi ialah sistem estet di Eropah dalam zaman pertengahan. peranan ekonomi. keturunan.Faktor-faktor yang menentukan kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi berubah daripada masyarakat ke masyarakat.

Pendidikan berhasrat untuk mencapai kesamarataan dengan membantu mengurangkan jurang kekayaan dan kekuasaan. Tiap-tiap orang ataupun . etnik dan gender. Berdasarkan pemerhatian mereka. Perkembangan pendidikan selalunya dikaitkan dengan demokrasi rnassa. Stratifikasi sosial bermaksud susun lapis secara hirarki struktur masyarakat yang menunjukkan perbezaan antara individu-individu ataupun antara kumpulan-kumpulan yang secara umumnya berlaku dalam semua masyarakat. Pandangan mengenai kesamaan adalah berbeza. Kebanyakan perbincangan sosiologi memfokuskan kesamaan sebagai suatu aspek dalam konteks sosial. Pendemokrasian pendidikan pada keseluruhannya dikatakan akan memberi peluang yang saksama kepada semua orang untuk memperkembangkan kebolehan dan bakat.2. Sesetengah pendapat agama mengatakan semua manusia dilahirkan sama. Perkara-perkara berkenaan dibincangkan dalam teori-teori dan kajian-kajian pendidikan. perkara yang menonjol dan menjadi keutamaan ialah mengenai topik-topik kesamaan dan ketidaksamaan dalam peluang-peluang pendidikan terutamanya menyelidiki faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidaksamaan pencapaian pendidikan seperti dari segi kelas sosial.1 Stratifikasi Sosial : Kesamaan Dan Ketidaksamaan Ahli-ahli sosiologi mengkaji semua perkara yang berlaku di sekolah. Perbincangan berkenaan ketidaksamaan adalah berkaitan dengan stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial zaman moden hari ini juga dikaitkan dengan perkara-perkara bersangkutan dengan gender.kumpulan dalam lapisan sosial tertentu mempunyai peluang-peluang dan keistimewaan yang tertentu berbanding dengan yang berada pada lapisan yang lain. Sebagaimana yang . pekerjaan. pembesar. Secara amnya terdapat dua cara untuk berada pada sesuatu lapisan iaitu secara warisan dan secara capaian. dan status sosioekonomi. Pada zaman feudal stratifikasi sosial umumnya membezakan kumpulan-kumpulan raja. Di Amerika Syarikat. status dan parti. Pada zaman moden pula stratifikasi sosial selalunya ditunjukkan dengan kewujudan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Beeghley (1978) mengenal pasti tiga elemen penting yang menyebabkan stratifikasi sosial moden iaitu pembahagian tugas. Karl Marx membincangkan stratifikasi dengan membahagikannya kepada dua kelas yang ekstrem iaitu borjuis dan proletariat. Kebiasaannya faktor warisan menjadi penentu untuk berada pada sesuatu lapisan. Max Weber pula mempunyai pandangan multidimensi apabila membincangkan stratifikasi berdasarkan kepada kelas. Pada zaman moden kedudukan sosial seseorang boleh ditentukan oleh kedua-dua faktor warisan dan capaian. ketidaksamaan kerana perbezaan pendapatan dan sekatan-sekatan terhadap akses kepada peluang-peluang. Ahli sosiologi selalu membayangkan konsep stratifikasi sosial dalam bentuk diagram yang menunjukkan tempat di atas diduduki oleh kelas yang lebih tinggi sementara yang paling bawah ialah kelas yang paling rendah. Akses kepada peluangpeluang dan ganjaran-ganjaran adalah berbeza antara mereka yang berada pada lapisan-Iapisan atau strata yang berlainan. rakyat jelata dan hamba. kaum.

Kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompleks.dilakarkan pada Rajah 1. stratifikasi zaman tradisional digambarkanberbentuk piramid sementara zaman moden berbentuk intan STRATIFIKASI TRADISIONAL STRATIFIKASI MODEN Rajah 1: Perbezaan Antara Stratifikasi Moden dan Startifikasi Tradisional Pada hari ini struktur kelas sosial merupakan sesuatu yang nyata di negara-negara maju kapitalis. Menurut . Kelas sosial sebenamya telah menjadi ciri penting masyarakat moden. Sudah tentu perbezaan kelas sekarang tidak sebagaimana pandangan Marx terhadap borjuis dan proletariat.

Asia dan kulit hitam. Kelas-kelas itu adalah kelas atasan. Di bawah sekali ialah kelas bawahan. Kelas atasan terdiri daripada golongangolongan kaya. serta bilik darjah dan bangunan yang daif di sekolah-sekolah kulit hitam. Namun Coleman menyimpulkan punca kelemahan berkenaan merupakan latar . nisbah murid yang besar. Kekayaan mereka boleh jadi yang diwarisi ataupun yang diperolehi. sarna ada kekayaan berbentuk wang ataupun aset harta. Pertamanya ialah golongan profesional dan pentadbir yang menjadi kumpulan elit kelas menengah. Auletta (1982) telah membahagikan kelas bawahan ini kepada empat kategori iaitu golongan miskin yang pasif (mengharapkan derma kebajikan). Banyak kajian menunjukkan latar belakang keluarga merupakan faktor penting pencapaian murid-murid di sekolah. orang tidak berumah). juga Waters (1991). golongan hustlers (memperolehi pendapatan secara haram tetapi tidak ganas) dan golongan traumatik (pemabuk. sekarang terdapat empat kelas sosial yang utama dalam masyarakat moden. Kelas menengah pula terbahagi kepada dua. kelas menengah. Mereka adalah golongan subordinat dalam sistem kapitahs. kelas pekerja dan kelas bawahan. Kajian itu juga mengaitkan pencapaian dengan kelengkapan sekolah yang tidak memuaskan. golongan hostile (penjenayah jalanan). pensyarah dan kerani. sosiologis di barat mendapati banyak berlaku ketidaksamaan dalam pendidikan.Gollnick dan Chinn (1990). Kelas pekerja yang sering digelar pekerja kolar bim mempakan mereka yang melakukan berbagaibagai bentuk kerja-kerja manual. Kajian James Coleman (1966) di Amerika Syarikat mendapati bahawa muridmurid sekolah mempunyai pencapaian yang berbeza antara kulit putih. Sebagaimana yang telah disentuh. jururawat. Keduanya ialah pekerja kolar putih yang antaranya termasuklah guruguru.

Michael Rutter dan rakan-rakan (1979) menekankan faktor sekolah seperti kualiti interaksi guru dengan mood dan persediaan guru. Gillbom 1990. Christopher Jencks (1972) juga merumuskan pendidikan dan pekerjaan adalah ditentukan terutamanya oleh latar belakang keluarga dan bukan oleh faktor sekolah. sosiologis di Britain semakin cenderung untuk menunjukkan ketidaksamaan bukan sahaja dari segi kelas malahanjuga dari segi 'kaum' (seperti Mac an Ghaill1988. Terdapat juga kajian yang lebih mengaitkan pencapaian murid dengan sumbangan pihak sekolah. Di Britain misalnya. Pelajar daripada keluarga yang berada memberi perhatian dan diberi perhatian. dan kualiti pembelajaran yang baik. Sejak akhir-akhir ini. Rutter merumuskan sekolah boleh membantu pelajar miskin dengan menyediakan organisasi. Mengikut Rutter sekolah selalunya meneruskan ketidaksamaan sosial. iklim sosial. Apple 1986. Wright 1992. Oleh itu perdebatan juga timbul sarna ada faktor capaian dapat menandingi faktor warisan dalam menentukan kelas sosial. Keseluruhannya ketidaksamaan dalam pencapaian pendidikan dikatakan masih terus menonjol. Peranan . kajian lain seperti yang dilakukan oleh Halsey dan rakanrakan (1980) di Britain juga mendapati pelajar yang berlatar belakangkan kelas sosial yang lebih baik mempunyai peluang yang berganda untuk mendapatkan pelajaran. Sekolah yang mempunyai iklim atau suasana pembelajaran yag baik tidak semestinya mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap. Namun. 1995) dan gender (seperti Delamont 1980. Macleod 1988). persekitaran.belakang keluarga. Pelajar keluarga berada memasuki sekolah yangberkualiti dan mempunyai guru yang baik serta bermotivasi.

Ketidaksamaan merupakan kemestian dalam mengkaji stratifikasi sosial dan kelas sosial.sistem pendidikan dalam mengekalkan struktur kelas dalam masyarakat masih jelas.H.D SARJANA SARJANA MUDA MUDA DIPLOMA SIJIL SPM PMR UPSR . SRATIFIKASI PENDIDIKAN DI MALAYSIA P. Perbincangan mengenai kesamaan dan ketidaksamaan pendidikan akan diperjelaskan lagi dalam teori-teori sosiologi pendidikan.

Walaupun sesuatu negara cuba menyamakan dan memberikan pelbagai kemudahan yang berkaitan dengan pendidikan kepada rakyatnya. kemudahan di dalam pendidikan termasuk juga di dalam ganjaran sosial Seperti ganjaran dan kemudahan yang lain. Jadi.2 Tidak Kesamaan Dalam Pendidikan Dari segi pengertian sosiologi. yang diberikan oleh pihak kerajaan. tidak kesamaan bermaksud sebagai keadaan dimana manusia tidak mendapat ganjaran sosial yang sama (Noran Fauziah Yaakub. namun masih tetap wujud ciri-ciri yang tidak dapat disamakan. Keadaan ini boleh ber1aku kepada negara yang kaya. masyarakat memang mengharapkan ganjaran sosial. miskin dan juga negara yang begitu luas. Begitu juga negara Amerika Syarikat yang dianggap maju namun sesetengah tempat ada juga murid-murid yang tidak dapat menerima kemudahan pendidikan yang mencukupi. 1967). Indonesia sebagai contoh sebuah negara yang luas dan berpulau-pulau menyebabkan masih ramai yang buta huruf serta tidak mendapat kemudahan pendidikan yang secukupnya. iaitu: .2. Jadi secara umumnya ketidaksamaan dalam pcndidikan berdasarkan pelbagai aspek.

2. Untuk mcmberi taraf pendidikan yang sama rata kepada murid-murid adalah susah bagi sesebuah negara. Lebih-lebih lagi negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan latarbelakang sosioekonomi yang berbeza-beza. Kebolehan individu yang berbeza. Kemudahan dan persekitaran sekolah. Lokasi sekolah yang berbeza-beza.• • • • • • • • • Pencapaian akademik dan kokurikulum.1 Kawasan Sekolah Kedudukan kawasan sekolah adalah dianggap faktor yang utama boleh mempengaruhi ketidaksamaan dalam pendidikan. Sijil yang diperolehi. Latar belakang sosioekonomi ibu bapa atau penjaga. Ujian sekolah yang berbeza-beza. Memang kita tidak nafikan bahawa murid-murid yang belajar di sekolah luar bandar pencapaian mereka dalam setiap . Kurikulum yang berbeza berdasarkan aliran. Pengalaman dan kelayakan guru yang berbeza.2. Jadi secara umumnya tcrdapat pelbagai faktor yang menyebabkan wujudnya ketidaksamaan dalam pendidikan.

Untuk mengukur keberkesanan pengajaran seseorang guru adalah sesuatu perkara yang sukar. sebenarnya sikap dan insiatif guru terhadap muridmurid adalah penting. Kalau ia seronok mengajar di sesebuah sekolah maka ia akan mengajar dcngan bersungguh-sungguh. Sebaliknya kalau ia merasa bosan atau tidak suka mengajar oleh sebab diletakkan di daerah pendalaman maka ia akan mengajar sambil lewa atau tidak bersemangat. murid yang tidak bermotivasi.3.2 Sikap Guru Untuk memajukan murid.peperiksaan adalah rendah jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terdapat di luar bandar. ada perasaan dan mempunyai cara gaya pekerjaan yang tersendiri. bilangan guru yang tidak cukup dari juga tidak ada galakan yang kuat daripada ibu bapa dan guru. 2. Guru adalah seperti manusia biasa. Antara faktor-faktornya ialah sekolah luar bandar tidak mcmpunyai peralatan yang cukup. terdiri daripada latar belakang ibu bapa murid yang tidak berpendidikan.3 Kepercayaan Yang Salah Dalam Pendidikan 2.2.1 Teori Kekurangan Budaya (Cultural Deprivation Theory) . 2. guru yang tidak aktif.

Bahasa Inggeris dan juga Sains. Kelemahan tersebut mungkin disebabkan tiadanya galakan daripada ibu bapa sendiri dan taraf IQ serta keupayaan genetik yang rendah. Selagi guru memandang rendah kepada murid yang berada di luar bandar dan IQ yang lemah selagi itulah murid-murid akan berada ditahap yang lemah. Sepatutnya guru tidak boleh menyalahkan kelemahan terhadap murid. ibu bapa tidak memberi tumpuan pembelajaran terhadap anakanak dan sebagainya. Sementara itu murid-murid yang kurang berusaha akan terus ketinggalan. Walau bagaimanapun sekiranya guru-guru pandai membimbing murid-murid yang dijangkakan lemah mungkin dalam jangka rnasa yang panjang mereka dapat meningkat tahap pencapaian akademik. Sebenarnya murid-murid tersebut boleh berjaya sekiranya guru mempunyai sikap yang positif terhadap murid. Murid yang rajin berusaha kebanyakanya akan berjaya. kebanyakannya murid-murid di luar bandar pada masa dahulu dan sekarang boleh dikatakan lemah dalam mala pelajaran Matematik.Pencapaian murid-murid adalah tidak sama. Jadi apabila seseorang murid itu lemah dalam sesuatu pelajaran maka mata pelajaran yang lain akan terikut sama. Persekitaran yang dimaksudkan itu ialah seperti tiadanya kemudahan pembelajaran di sekolah serta di rumah. ada matlamat tertentu dan mempunyai sikap ayang berlumba-Iumba untuk maju. Kelemahan ini mungkin disebabkan keadaan persekitaran yang tidak menggalakkan murid untuk belajar dengan bersungguh sungguh. Sebaliknya murid-murid yang bersekolah di kawasan bandar adalah aktif. . Sebagaimana yang diketahui. Jadi murid-murid begini dianggap kurang beruntung dan tidak mendapat pencapaian yang baik di sekolah.

2.3. Jadi ujian yang berbentuk IQ dan seakan-akan IQ adalah merupakan cara untuk membeza-bezakan murid dan bukan untuk membuat penilaian yang sebenarnya. Kala mereka memberi perhatian terhadap pelajaran.2 Ujian IQ Satu lagi kesalahan yang berlaku kepada sistem kepercayaan dalam pendidikan ialah guru cepat melabelkan murid selepas sesuatu ujian termasuklah ujian IQ. Ada sesetengah murid yang dapat mengekalkan prestasi mereka dan ada juga yang tidak. Oleh itu sikap yang salah terhadap sistem kepercayaan perlu dikaji semula. . biasanya akan mendapat markah yang baik. kebanyakan daripada mereka suka bermain dan kurang menumpukan dengan sepenuhnya terhadap pelajaran. Oleh itu pihak sekolah patut mengambil kira kerana ada murid-murid yang berkembang lewat. Begitu juga murid-murid khasnya yang lelaki di peringkat sekolah rendah. Untuk menjuruskan murid-murid ke kelas atau ke aliran tertentu adalah terlampau awal. Ujian IQ yang diadakan pada peringkat sekolah rendah kadang-kadang sukar bagi seseorang guru dan ibu bapa untuk menentukan keupayaan tahap yang sebenarnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->