2.

0 STRATIFIKASI SOSIAL (Social Stratification)

Stratifikasi sosial merupakan proses pembezaan individu-individu dalam masyarakat yang menyebabkan kemunculan satu hierarki yang terdiri daripada lapisan atau strata. yang berlainan kedudukannya. Stratifikasi sosial hasil daripada interaksi sosial dan merupakan suatu fenomena sosial yang agak meluas dalam semua masyarakat. Pada asasnya stratifikasi melibatkan keistimewaan yang berbeza-beza serta peluang hidup (life chances) yang berlainan. Golongan dalam lapisan sosial yang berlainan mempunyai keistimewaan dan peluang hidup yang berlainan (peluang hidup meliputi peluang untuk mencapai matlamat tertentu, peluang untuk menikmati kemudahan sosial dan sebagainya).

Menurut T.B. Bottomore, terdapat dua percubaan utama untuk memajukan satu teori stratifikasi sosial yang umum. Yang pertama ialah percubaan Karl Marx; walaupun teori itu tidak dikemukakan secara teratur dalam tulisan-tulisannya. Karl Marx melihat kelas daripada segi hubungannya dengan punca-punca pengeluaran. Beliau

membahagikan masyarakat kepada dua kelas utama yang bermusuhan-satu golongan penindas yang menguasai punca-punca pengeluaran dan satu lagi golongan yang tertindas.

Kelas yang berkuasa dan mempunyai punca-punca pengeluaran ialah kelas borjuisatau pemodal. Kelas yang tidak berada, tidak berkuasa dan seterusnya tertindas ialah kelas proletariat atau pekerja. Marx menekankan bahawa konflik di antara kedua-

maka satu sistem ganjaran disediakan oleh masyarakat sebagai perangsang. Melvin Tumin. Dengan berbuat demikian dia mengabaikan faktor-faktor bukan ekonomi yang mungkin juga memperlihatkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan seterusnya menimbulkan konflik. Ganjaran yang berbagai bentuk (seperti wang atau status) itu dibahagikan secara berlainan berasaskan kepada kedudukan yang berlainan. Percubaan kedua ialah teori stratifikasi seperti yang dikemukakan dalam tulisantulisim Davis dan Moore. Dengan itu maka timbullah stratifikasi sebagai satu mekanisme untuk mendorong anggota masyarakat memenuhi kedudukan yang berlainan itu. Beliau juga menyatakan keraguannya terhadap andaian asas teori Davis dan Moore bahawa semua masyarakat disusunlapiskan. Bagi mendorong individu yang berbakat supaya menjalani latihan. termasuklah bahawa stratifikasi sosial tidak semestinya berfungsi.dua kelas timbul daripada hubungan pengeluaran. Dalam tiap-tiap masyarakat wujud setengah-setengah jawatan atau kedudukan yang lebih penting daripada jawatan yang lain. Kedudukankedudukan ini memerlukan kemahiran khas yang hanya dapat diperolehi oleh segelintir individu yang mempunyai bakat tertentu. misalnya. di antaranya. pernah mengemukakan beberapa kritik. Andaian asas mereka ialah stratifikasi merupakan ciri-ciri sejagat dalam semua masyarakat. Teori Davis dan Moore ini telah menimbulkan percanggahan pendapat di kalangan ahli sosiologi. . Latihan untuk memperolehi kemahiran tadi melibatkan pengorbanan masa dan perbelanjaan.

kewibawaan dan kuasa. perkahwinan dan sebagainya). pencapaian. pekerjaan dan kedudukan ekonomi. peranan tentera.Faktor-faktor yang menentukan kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi berubah daripada masyarakat ke masyarakat. didasarkan kepada enam kriteria. Barber mengemukakan satu senarai ukuran yang lebih teliti daripada ukuran Parsons. Ukuran-ukuran ini ialah keanggotaan dalam sesuatu unit kekeluargaan (keturunan. sifat-sifat peribadi. pendidikan.sifat-sifat peribadi. Satu percubaan untuk mengkaji sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu telah dilakukan oleh S. B. peranan profesion kekayaan. menurut S. tanggungjawab dalam komuniti. sistem kasta dalam masyarakat Hindu yang bercorak tradisi dan sistem kelas dalam masyarakat moden . Husin Ali. Contoh bentuk-bentuk stratifikasi ialah sistem estet di Eropah dalam zaman pertengahan. Pada asasnya semua stratifikasi melibatkan unsur ketidaksamaan (inequality). peranan agama. sifat-sifat peribadi dan kegiatan komuniti. peranan ekonomi. benda-benda yang dimiliki (seperti harta). keturunan. agama. Penentuan status di Kampung Bagan. Talcott Parsons mengemukakan enam ukuran yang menjadi dasar penilaian kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi di Amerika Syarikat. Ukuranukuran itu ialah peranan politik.Husin Ali.

1 Stratifikasi Sosial : Kesamaan Dan Ketidaksamaan Ahli-ahli sosiologi mengkaji semua perkara yang berlaku di sekolah. Pandangan mengenai kesamaan adalah berbeza. Perkembangan pendidikan selalunya dikaitkan dengan demokrasi rnassa. Tiap-tiap orang ataupun . Kebanyakan perbincangan sosiologi memfokuskan kesamaan sebagai suatu aspek dalam konteks sosial. Sesetengah pendapat agama mengatakan semua manusia dilahirkan sama. etnik dan gender. perkara yang menonjol dan menjadi keutamaan ialah mengenai topik-topik kesamaan dan ketidaksamaan dalam peluang-peluang pendidikan terutamanya menyelidiki faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidaksamaan pencapaian pendidikan seperti dari segi kelas sosial. Stratifikasi sosial bermaksud susun lapis secara hirarki struktur masyarakat yang menunjukkan perbezaan antara individu-individu ataupun antara kumpulan-kumpulan yang secara umumnya berlaku dalam semua masyarakat. Perkara-perkara berkenaan dibincangkan dalam teori-teori dan kajian-kajian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan pada keseluruhannya dikatakan akan memberi peluang yang saksama kepada semua orang untuk memperkembangkan kebolehan dan bakat. Perbincangan berkenaan ketidaksamaan adalah berkaitan dengan stratifikasi sosial. Berdasarkan pemerhatian mereka.2. Pendidikan berhasrat untuk mencapai kesamarataan dengan membantu mengurangkan jurang kekayaan dan kekuasaan.

pekerjaan. Pada zaman moden kedudukan sosial seseorang boleh ditentukan oleh kedua-dua faktor warisan dan capaian. kaum.kumpulan dalam lapisan sosial tertentu mempunyai peluang-peluang dan keistimewaan yang tertentu berbanding dengan yang berada pada lapisan yang lain. pembesar. Secara amnya terdapat dua cara untuk berada pada sesuatu lapisan iaitu secara warisan dan secara capaian. Pada zaman moden pula stratifikasi sosial selalunya ditunjukkan dengan kewujudan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Max Weber pula mempunyai pandangan multidimensi apabila membincangkan stratifikasi berdasarkan kepada kelas. Akses kepada peluangpeluang dan ganjaran-ganjaran adalah berbeza antara mereka yang berada pada lapisan-Iapisan atau strata yang berlainan. rakyat jelata dan hamba. Sebagaimana yang . Di Amerika Syarikat. ketidaksamaan kerana perbezaan pendapatan dan sekatan-sekatan terhadap akses kepada peluang-peluang. status dan parti. Kebiasaannya faktor warisan menjadi penentu untuk berada pada sesuatu lapisan. dan status sosioekonomi. Ahli sosiologi selalu membayangkan konsep stratifikasi sosial dalam bentuk diagram yang menunjukkan tempat di atas diduduki oleh kelas yang lebih tinggi sementara yang paling bawah ialah kelas yang paling rendah. Karl Marx membincangkan stratifikasi dengan membahagikannya kepada dua kelas yang ekstrem iaitu borjuis dan proletariat. Stratifikasi sosial zaman moden hari ini juga dikaitkan dengan perkara-perkara bersangkutan dengan gender. Beeghley (1978) mengenal pasti tiga elemen penting yang menyebabkan stratifikasi sosial moden iaitu pembahagian tugas. Pada zaman feudal stratifikasi sosial umumnya membezakan kumpulan-kumpulan raja.

Menurut . Kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompleks. stratifikasi zaman tradisional digambarkanberbentuk piramid sementara zaman moden berbentuk intan STRATIFIKASI TRADISIONAL STRATIFIKASI MODEN Rajah 1: Perbezaan Antara Stratifikasi Moden dan Startifikasi Tradisional Pada hari ini struktur kelas sosial merupakan sesuatu yang nyata di negara-negara maju kapitalis. Kelas sosial sebenamya telah menjadi ciri penting masyarakat moden. Sudah tentu perbezaan kelas sekarang tidak sebagaimana pandangan Marx terhadap borjuis dan proletariat.dilakarkan pada Rajah 1.

golongan hostile (penjenayah jalanan). Kelas-kelas itu adalah kelas atasan. juga Waters (1991). Sebagaimana yang telah disentuh. nisbah murid yang besar. Kajian James Coleman (1966) di Amerika Syarikat mendapati bahawa muridmurid sekolah mempunyai pencapaian yang berbeza antara kulit putih. Pertamanya ialah golongan profesional dan pentadbir yang menjadi kumpulan elit kelas menengah. sosiologis di barat mendapati banyak berlaku ketidaksamaan dalam pendidikan. Namun Coleman menyimpulkan punca kelemahan berkenaan merupakan latar . pensyarah dan kerani.Gollnick dan Chinn (1990). kelas menengah. Mereka adalah golongan subordinat dalam sistem kapitahs. jururawat. Kajian itu juga mengaitkan pencapaian dengan kelengkapan sekolah yang tidak memuaskan. serta bilik darjah dan bangunan yang daif di sekolah-sekolah kulit hitam. Asia dan kulit hitam. Di bawah sekali ialah kelas bawahan. Keduanya ialah pekerja kolar putih yang antaranya termasuklah guruguru. Auletta (1982) telah membahagikan kelas bawahan ini kepada empat kategori iaitu golongan miskin yang pasif (mengharapkan derma kebajikan). Kelas menengah pula terbahagi kepada dua. orang tidak berumah). sarna ada kekayaan berbentuk wang ataupun aset harta. Kelas atasan terdiri daripada golongangolongan kaya. sekarang terdapat empat kelas sosial yang utama dalam masyarakat moden. golongan hustlers (memperolehi pendapatan secara haram tetapi tidak ganas) dan golongan traumatik (pemabuk. kelas pekerja dan kelas bawahan. Kelas pekerja yang sering digelar pekerja kolar bim mempakan mereka yang melakukan berbagaibagai bentuk kerja-kerja manual. Kekayaan mereka boleh jadi yang diwarisi ataupun yang diperolehi. Banyak kajian menunjukkan latar belakang keluarga merupakan faktor penting pencapaian murid-murid di sekolah.

Apple 1986. persekitaran. Pelajar daripada keluarga yang berada memberi perhatian dan diberi perhatian. Mengikut Rutter sekolah selalunya meneruskan ketidaksamaan sosial. Christopher Jencks (1972) juga merumuskan pendidikan dan pekerjaan adalah ditentukan terutamanya oleh latar belakang keluarga dan bukan oleh faktor sekolah. iklim sosial. Pelajar keluarga berada memasuki sekolah yangberkualiti dan mempunyai guru yang baik serta bermotivasi. Oleh itu perdebatan juga timbul sarna ada faktor capaian dapat menandingi faktor warisan dalam menentukan kelas sosial. Di Britain misalnya. Michael Rutter dan rakan-rakan (1979) menekankan faktor sekolah seperti kualiti interaksi guru dengan mood dan persediaan guru. Namun. Keseluruhannya ketidaksamaan dalam pencapaian pendidikan dikatakan masih terus menonjol. Sejak akhir-akhir ini. kajian lain seperti yang dilakukan oleh Halsey dan rakanrakan (1980) di Britain juga mendapati pelajar yang berlatar belakangkan kelas sosial yang lebih baik mempunyai peluang yang berganda untuk mendapatkan pelajaran. Gillbom 1990. sosiologis di Britain semakin cenderung untuk menunjukkan ketidaksamaan bukan sahaja dari segi kelas malahanjuga dari segi 'kaum' (seperti Mac an Ghaill1988. Macleod 1988). Rutter merumuskan sekolah boleh membantu pelajar miskin dengan menyediakan organisasi.belakang keluarga. Terdapat juga kajian yang lebih mengaitkan pencapaian murid dengan sumbangan pihak sekolah. Peranan . dan kualiti pembelajaran yang baik. Wright 1992. Sekolah yang mempunyai iklim atau suasana pembelajaran yag baik tidak semestinya mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap. 1995) dan gender (seperti Delamont 1980.

sistem pendidikan dalam mengekalkan struktur kelas dalam masyarakat masih jelas.D SARJANA SARJANA MUDA MUDA DIPLOMA SIJIL SPM PMR UPSR . Perbincangan mengenai kesamaan dan ketidaksamaan pendidikan akan diperjelaskan lagi dalam teori-teori sosiologi pendidikan. Ketidaksamaan merupakan kemestian dalam mengkaji stratifikasi sosial dan kelas sosial.H. SRATIFIKASI PENDIDIKAN DI MALAYSIA P.

Walaupun sesuatu negara cuba menyamakan dan memberikan pelbagai kemudahan yang berkaitan dengan pendidikan kepada rakyatnya. Jadi secara umumnya ketidaksamaan dalam pcndidikan berdasarkan pelbagai aspek. Keadaan ini boleh ber1aku kepada negara yang kaya. 1967). Jadi. yang diberikan oleh pihak kerajaan. miskin dan juga negara yang begitu luas.2. Begitu juga negara Amerika Syarikat yang dianggap maju namun sesetengah tempat ada juga murid-murid yang tidak dapat menerima kemudahan pendidikan yang mencukupi. namun masih tetap wujud ciri-ciri yang tidak dapat disamakan. iaitu: .2 Tidak Kesamaan Dalam Pendidikan Dari segi pengertian sosiologi. masyarakat memang mengharapkan ganjaran sosial. Indonesia sebagai contoh sebuah negara yang luas dan berpulau-pulau menyebabkan masih ramai yang buta huruf serta tidak mendapat kemudahan pendidikan yang secukupnya. kemudahan di dalam pendidikan termasuk juga di dalam ganjaran sosial Seperti ganjaran dan kemudahan yang lain. tidak kesamaan bermaksud sebagai keadaan dimana manusia tidak mendapat ganjaran sosial yang sama (Noran Fauziah Yaakub.

Sijil yang diperolehi. Jadi secara umumnya tcrdapat pelbagai faktor yang menyebabkan wujudnya ketidaksamaan dalam pendidikan. Kebolehan individu yang berbeza. Memang kita tidak nafikan bahawa murid-murid yang belajar di sekolah luar bandar pencapaian mereka dalam setiap . Latar belakang sosioekonomi ibu bapa atau penjaga.1 Kawasan Sekolah Kedudukan kawasan sekolah adalah dianggap faktor yang utama boleh mempengaruhi ketidaksamaan dalam pendidikan.2. Kemudahan dan persekitaran sekolah. Kurikulum yang berbeza berdasarkan aliran. Lokasi sekolah yang berbeza-beza. Pengalaman dan kelayakan guru yang berbeza.• • • • • • • • • Pencapaian akademik dan kokurikulum. Ujian sekolah yang berbeza-beza. Untuk mcmberi taraf pendidikan yang sama rata kepada murid-murid adalah susah bagi sesebuah negara. 2. Lebih-lebih lagi negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan latarbelakang sosioekonomi yang berbeza-beza.

Antara faktor-faktornya ialah sekolah luar bandar tidak mcmpunyai peralatan yang cukup. Untuk mengukur keberkesanan pengajaran seseorang guru adalah sesuatu perkara yang sukar.3. 2. murid yang tidak bermotivasi.1 Teori Kekurangan Budaya (Cultural Deprivation Theory) .2 Sikap Guru Untuk memajukan murid. Guru adalah seperti manusia biasa. sebenarnya sikap dan insiatif guru terhadap muridmurid adalah penting. bilangan guru yang tidak cukup dari juga tidak ada galakan yang kuat daripada ibu bapa dan guru. guru yang tidak aktif. terdiri daripada latar belakang ibu bapa murid yang tidak berpendidikan. 2. ada perasaan dan mempunyai cara gaya pekerjaan yang tersendiri. Sebaliknya kalau ia merasa bosan atau tidak suka mengajar oleh sebab diletakkan di daerah pendalaman maka ia akan mengajar sambil lewa atau tidak bersemangat.3 Kepercayaan Yang Salah Dalam Pendidikan 2.peperiksaan adalah rendah jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terdapat di luar bandar. Kalau ia seronok mengajar di sesebuah sekolah maka ia akan mengajar dcngan bersungguh-sungguh.2.

Persekitaran yang dimaksudkan itu ialah seperti tiadanya kemudahan pembelajaran di sekolah serta di rumah. Walau bagaimanapun sekiranya guru-guru pandai membimbing murid-murid yang dijangkakan lemah mungkin dalam jangka rnasa yang panjang mereka dapat meningkat tahap pencapaian akademik. Jadi apabila seseorang murid itu lemah dalam sesuatu pelajaran maka mata pelajaran yang lain akan terikut sama. Kelemahan ini mungkin disebabkan keadaan persekitaran yang tidak menggalakkan murid untuk belajar dengan bersungguh sungguh. Sebagaimana yang diketahui. ada matlamat tertentu dan mempunyai sikap ayang berlumba-Iumba untuk maju.Pencapaian murid-murid adalah tidak sama. kebanyakannya murid-murid di luar bandar pada masa dahulu dan sekarang boleh dikatakan lemah dalam mala pelajaran Matematik. . Jadi murid-murid begini dianggap kurang beruntung dan tidak mendapat pencapaian yang baik di sekolah. Sepatutnya guru tidak boleh menyalahkan kelemahan terhadap murid. Sementara itu murid-murid yang kurang berusaha akan terus ketinggalan. Sebenarnya murid-murid tersebut boleh berjaya sekiranya guru mempunyai sikap yang positif terhadap murid. Murid yang rajin berusaha kebanyakanya akan berjaya. Sebaliknya murid-murid yang bersekolah di kawasan bandar adalah aktif. Bahasa Inggeris dan juga Sains. Selagi guru memandang rendah kepada murid yang berada di luar bandar dan IQ yang lemah selagi itulah murid-murid akan berada ditahap yang lemah. Kelemahan tersebut mungkin disebabkan tiadanya galakan daripada ibu bapa sendiri dan taraf IQ serta keupayaan genetik yang rendah. ibu bapa tidak memberi tumpuan pembelajaran terhadap anakanak dan sebagainya.

Kala mereka memberi perhatian terhadap pelajaran. kebanyakan daripada mereka suka bermain dan kurang menumpukan dengan sepenuhnya terhadap pelajaran. Ujian IQ yang diadakan pada peringkat sekolah rendah kadang-kadang sukar bagi seseorang guru dan ibu bapa untuk menentukan keupayaan tahap yang sebenarnya. Oleh itu pihak sekolah patut mengambil kira kerana ada murid-murid yang berkembang lewat. Oleh itu sikap yang salah terhadap sistem kepercayaan perlu dikaji semula. . Jadi ujian yang berbentuk IQ dan seakan-akan IQ adalah merupakan cara untuk membeza-bezakan murid dan bukan untuk membuat penilaian yang sebenarnya.3.2 Ujian IQ Satu lagi kesalahan yang berlaku kepada sistem kepercayaan dalam pendidikan ialah guru cepat melabelkan murid selepas sesuatu ujian termasuklah ujian IQ.2. biasanya akan mendapat markah yang baik. Untuk menjuruskan murid-murid ke kelas atau ke aliran tertentu adalah terlampau awal. Ada sesetengah murid yang dapat mengekalkan prestasi mereka dan ada juga yang tidak. Begitu juga murid-murid khasnya yang lelaki di peringkat sekolah rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful