P. 1
Stratifikasi_Sosial

Stratifikasi_Sosial

|Views: 51|Likes:
Published by Amizah Sabri

More info:

Published by: Amizah Sabri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

2.

0 STRATIFIKASI SOSIAL (Social Stratification)

Stratifikasi sosial merupakan proses pembezaan individu-individu dalam masyarakat yang menyebabkan kemunculan satu hierarki yang terdiri daripada lapisan atau strata. yang berlainan kedudukannya. Stratifikasi sosial hasil daripada interaksi sosial dan merupakan suatu fenomena sosial yang agak meluas dalam semua masyarakat. Pada asasnya stratifikasi melibatkan keistimewaan yang berbeza-beza serta peluang hidup (life chances) yang berlainan. Golongan dalam lapisan sosial yang berlainan mempunyai keistimewaan dan peluang hidup yang berlainan (peluang hidup meliputi peluang untuk mencapai matlamat tertentu, peluang untuk menikmati kemudahan sosial dan sebagainya).

Menurut T.B. Bottomore, terdapat dua percubaan utama untuk memajukan satu teori stratifikasi sosial yang umum. Yang pertama ialah percubaan Karl Marx; walaupun teori itu tidak dikemukakan secara teratur dalam tulisan-tulisannya. Karl Marx melihat kelas daripada segi hubungannya dengan punca-punca pengeluaran. Beliau

membahagikan masyarakat kepada dua kelas utama yang bermusuhan-satu golongan penindas yang menguasai punca-punca pengeluaran dan satu lagi golongan yang tertindas.

Kelas yang berkuasa dan mempunyai punca-punca pengeluaran ialah kelas borjuisatau pemodal. Kelas yang tidak berada, tidak berkuasa dan seterusnya tertindas ialah kelas proletariat atau pekerja. Marx menekankan bahawa konflik di antara kedua-

Bagi mendorong individu yang berbakat supaya menjalani latihan. Beliau juga menyatakan keraguannya terhadap andaian asas teori Davis dan Moore bahawa semua masyarakat disusunlapiskan. . Latihan untuk memperolehi kemahiran tadi melibatkan pengorbanan masa dan perbelanjaan. pernah mengemukakan beberapa kritik. Ganjaran yang berbagai bentuk (seperti wang atau status) itu dibahagikan secara berlainan berasaskan kepada kedudukan yang berlainan. Dengan berbuat demikian dia mengabaikan faktor-faktor bukan ekonomi yang mungkin juga memperlihatkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan seterusnya menimbulkan konflik. di antaranya. Andaian asas mereka ialah stratifikasi merupakan ciri-ciri sejagat dalam semua masyarakat. termasuklah bahawa stratifikasi sosial tidak semestinya berfungsi. Dalam tiap-tiap masyarakat wujud setengah-setengah jawatan atau kedudukan yang lebih penting daripada jawatan yang lain.dua kelas timbul daripada hubungan pengeluaran. misalnya. Percubaan kedua ialah teori stratifikasi seperti yang dikemukakan dalam tulisantulisim Davis dan Moore. Dengan itu maka timbullah stratifikasi sebagai satu mekanisme untuk mendorong anggota masyarakat memenuhi kedudukan yang berlainan itu. Kedudukankedudukan ini memerlukan kemahiran khas yang hanya dapat diperolehi oleh segelintir individu yang mempunyai bakat tertentu. Teori Davis dan Moore ini telah menimbulkan percanggahan pendapat di kalangan ahli sosiologi. Melvin Tumin. maka satu sistem ganjaran disediakan oleh masyarakat sebagai perangsang.

Husin Ali. sifat-sifat peribadi. didasarkan kepada enam kriteria. Pada asasnya semua stratifikasi melibatkan unsur ketidaksamaan (inequality). kewibawaan dan kuasa. peranan profesion kekayaan. Talcott Parsons mengemukakan enam ukuran yang menjadi dasar penilaian kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi di Amerika Syarikat. Ukuran-ukuran ini ialah keanggotaan dalam sesuatu unit kekeluargaan (keturunan. sistem kasta dalam masyarakat Hindu yang bercorak tradisi dan sistem kelas dalam masyarakat moden . perkahwinan dan sebagainya). Ukuranukuran itu ialah peranan politik. pendidikan.Husin Ali. menurut S. Barber mengemukakan satu senarai ukuran yang lebih teliti daripada ukuran Parsons. agama. sifat-sifat peribadi dan kegiatan komuniti. B. pencapaian.sifat-sifat peribadi. Contoh bentuk-bentuk stratifikasi ialah sistem estet di Eropah dalam zaman pertengahan. peranan agama. benda-benda yang dimiliki (seperti harta). Satu percubaan untuk mengkaji sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu telah dilakukan oleh S. peranan ekonomi.Faktor-faktor yang menentukan kedudukan seseorang individu dalam sistem stratifikasi berubah daripada masyarakat ke masyarakat. peranan tentera. pekerjaan dan kedudukan ekonomi. Penentuan status di Kampung Bagan. tanggungjawab dalam komuniti. keturunan.

Pendidikan berhasrat untuk mencapai kesamarataan dengan membantu mengurangkan jurang kekayaan dan kekuasaan. perkara yang menonjol dan menjadi keutamaan ialah mengenai topik-topik kesamaan dan ketidaksamaan dalam peluang-peluang pendidikan terutamanya menyelidiki faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidaksamaan pencapaian pendidikan seperti dari segi kelas sosial. Perkembangan pendidikan selalunya dikaitkan dengan demokrasi rnassa. Tiap-tiap orang ataupun . Perkara-perkara berkenaan dibincangkan dalam teori-teori dan kajian-kajian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan pada keseluruhannya dikatakan akan memberi peluang yang saksama kepada semua orang untuk memperkembangkan kebolehan dan bakat. Perbincangan berkenaan ketidaksamaan adalah berkaitan dengan stratifikasi sosial. etnik dan gender.2. Kebanyakan perbincangan sosiologi memfokuskan kesamaan sebagai suatu aspek dalam konteks sosial. Stratifikasi sosial bermaksud susun lapis secara hirarki struktur masyarakat yang menunjukkan perbezaan antara individu-individu ataupun antara kumpulan-kumpulan yang secara umumnya berlaku dalam semua masyarakat.1 Stratifikasi Sosial : Kesamaan Dan Ketidaksamaan Ahli-ahli sosiologi mengkaji semua perkara yang berlaku di sekolah. Sesetengah pendapat agama mengatakan semua manusia dilahirkan sama. Berdasarkan pemerhatian mereka. Pandangan mengenai kesamaan adalah berbeza.

Karl Marx membincangkan stratifikasi dengan membahagikannya kepada dua kelas yang ekstrem iaitu borjuis dan proletariat.kumpulan dalam lapisan sosial tertentu mempunyai peluang-peluang dan keistimewaan yang tertentu berbanding dengan yang berada pada lapisan yang lain. pekerjaan. Pada zaman feudal stratifikasi sosial umumnya membezakan kumpulan-kumpulan raja. Kebiasaannya faktor warisan menjadi penentu untuk berada pada sesuatu lapisan. dan status sosioekonomi. rakyat jelata dan hamba. Sebagaimana yang . Max Weber pula mempunyai pandangan multidimensi apabila membincangkan stratifikasi berdasarkan kepada kelas. Pada zaman moden pula stratifikasi sosial selalunya ditunjukkan dengan kewujudan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Akses kepada peluangpeluang dan ganjaran-ganjaran adalah berbeza antara mereka yang berada pada lapisan-Iapisan atau strata yang berlainan. Di Amerika Syarikat. Pada zaman moden kedudukan sosial seseorang boleh ditentukan oleh kedua-dua faktor warisan dan capaian. Stratifikasi sosial zaman moden hari ini juga dikaitkan dengan perkara-perkara bersangkutan dengan gender. Ahli sosiologi selalu membayangkan konsep stratifikasi sosial dalam bentuk diagram yang menunjukkan tempat di atas diduduki oleh kelas yang lebih tinggi sementara yang paling bawah ialah kelas yang paling rendah. Secara amnya terdapat dua cara untuk berada pada sesuatu lapisan iaitu secara warisan dan secara capaian. Beeghley (1978) mengenal pasti tiga elemen penting yang menyebabkan stratifikasi sosial moden iaitu pembahagian tugas. ketidaksamaan kerana perbezaan pendapatan dan sekatan-sekatan terhadap akses kepada peluang-peluang. pembesar. status dan parti. kaum.

Kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompleks. stratifikasi zaman tradisional digambarkanberbentuk piramid sementara zaman moden berbentuk intan STRATIFIKASI TRADISIONAL STRATIFIKASI MODEN Rajah 1: Perbezaan Antara Stratifikasi Moden dan Startifikasi Tradisional Pada hari ini struktur kelas sosial merupakan sesuatu yang nyata di negara-negara maju kapitalis. Sudah tentu perbezaan kelas sekarang tidak sebagaimana pandangan Marx terhadap borjuis dan proletariat. Menurut .dilakarkan pada Rajah 1. Kelas sosial sebenamya telah menjadi ciri penting masyarakat moden.

Kajian itu juga mengaitkan pencapaian dengan kelengkapan sekolah yang tidak memuaskan. orang tidak berumah). pensyarah dan kerani. jururawat. sosiologis di barat mendapati banyak berlaku ketidaksamaan dalam pendidikan. nisbah murid yang besar. Sebagaimana yang telah disentuh. Namun Coleman menyimpulkan punca kelemahan berkenaan merupakan latar . Asia dan kulit hitam. Keduanya ialah pekerja kolar putih yang antaranya termasuklah guruguru. Kelas menengah pula terbahagi kepada dua. Di bawah sekali ialah kelas bawahan. Banyak kajian menunjukkan latar belakang keluarga merupakan faktor penting pencapaian murid-murid di sekolah. sarna ada kekayaan berbentuk wang ataupun aset harta. Kekayaan mereka boleh jadi yang diwarisi ataupun yang diperolehi. golongan hostile (penjenayah jalanan). Kelas atasan terdiri daripada golongangolongan kaya. kelas pekerja dan kelas bawahan. kelas menengah. Auletta (1982) telah membahagikan kelas bawahan ini kepada empat kategori iaitu golongan miskin yang pasif (mengharapkan derma kebajikan). serta bilik darjah dan bangunan yang daif di sekolah-sekolah kulit hitam. Mereka adalah golongan subordinat dalam sistem kapitahs. golongan hustlers (memperolehi pendapatan secara haram tetapi tidak ganas) dan golongan traumatik (pemabuk. juga Waters (1991). Kelas pekerja yang sering digelar pekerja kolar bim mempakan mereka yang melakukan berbagaibagai bentuk kerja-kerja manual. Pertamanya ialah golongan profesional dan pentadbir yang menjadi kumpulan elit kelas menengah. Kajian James Coleman (1966) di Amerika Syarikat mendapati bahawa muridmurid sekolah mempunyai pencapaian yang berbeza antara kulit putih. Kelas-kelas itu adalah kelas atasan. sekarang terdapat empat kelas sosial yang utama dalam masyarakat moden.Gollnick dan Chinn (1990).

Sejak akhir-akhir ini. Oleh itu perdebatan juga timbul sarna ada faktor capaian dapat menandingi faktor warisan dalam menentukan kelas sosial. Christopher Jencks (1972) juga merumuskan pendidikan dan pekerjaan adalah ditentukan terutamanya oleh latar belakang keluarga dan bukan oleh faktor sekolah. Gillbom 1990.belakang keluarga. Macleod 1988). Peranan . 1995) dan gender (seperti Delamont 1980. Terdapat juga kajian yang lebih mengaitkan pencapaian murid dengan sumbangan pihak sekolah. Namun. Michael Rutter dan rakan-rakan (1979) menekankan faktor sekolah seperti kualiti interaksi guru dengan mood dan persediaan guru. persekitaran. dan kualiti pembelajaran yang baik. Keseluruhannya ketidaksamaan dalam pencapaian pendidikan dikatakan masih terus menonjol. Sekolah yang mempunyai iklim atau suasana pembelajaran yag baik tidak semestinya mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap. kajian lain seperti yang dilakukan oleh Halsey dan rakanrakan (1980) di Britain juga mendapati pelajar yang berlatar belakangkan kelas sosial yang lebih baik mempunyai peluang yang berganda untuk mendapatkan pelajaran. Pelajar keluarga berada memasuki sekolah yangberkualiti dan mempunyai guru yang baik serta bermotivasi. Mengikut Rutter sekolah selalunya meneruskan ketidaksamaan sosial. sosiologis di Britain semakin cenderung untuk menunjukkan ketidaksamaan bukan sahaja dari segi kelas malahanjuga dari segi 'kaum' (seperti Mac an Ghaill1988. iklim sosial. Wright 1992. Pelajar daripada keluarga yang berada memberi perhatian dan diberi perhatian. Di Britain misalnya. Rutter merumuskan sekolah boleh membantu pelajar miskin dengan menyediakan organisasi. Apple 1986.

Ketidaksamaan merupakan kemestian dalam mengkaji stratifikasi sosial dan kelas sosial.H. SRATIFIKASI PENDIDIKAN DI MALAYSIA P. Perbincangan mengenai kesamaan dan ketidaksamaan pendidikan akan diperjelaskan lagi dalam teori-teori sosiologi pendidikan.sistem pendidikan dalam mengekalkan struktur kelas dalam masyarakat masih jelas.D SARJANA SARJANA MUDA MUDA DIPLOMA SIJIL SPM PMR UPSR .

namun masih tetap wujud ciri-ciri yang tidak dapat disamakan.2 Tidak Kesamaan Dalam Pendidikan Dari segi pengertian sosiologi. Indonesia sebagai contoh sebuah negara yang luas dan berpulau-pulau menyebabkan masih ramai yang buta huruf serta tidak mendapat kemudahan pendidikan yang secukupnya. iaitu: . Begitu juga negara Amerika Syarikat yang dianggap maju namun sesetengah tempat ada juga murid-murid yang tidak dapat menerima kemudahan pendidikan yang mencukupi.2. miskin dan juga negara yang begitu luas. tidak kesamaan bermaksud sebagai keadaan dimana manusia tidak mendapat ganjaran sosial yang sama (Noran Fauziah Yaakub. kemudahan di dalam pendidikan termasuk juga di dalam ganjaran sosial Seperti ganjaran dan kemudahan yang lain. 1967). Jadi. Jadi secara umumnya ketidaksamaan dalam pcndidikan berdasarkan pelbagai aspek. Walaupun sesuatu negara cuba menyamakan dan memberikan pelbagai kemudahan yang berkaitan dengan pendidikan kepada rakyatnya. masyarakat memang mengharapkan ganjaran sosial. Keadaan ini boleh ber1aku kepada negara yang kaya. yang diberikan oleh pihak kerajaan.

Kebolehan individu yang berbeza. Latar belakang sosioekonomi ibu bapa atau penjaga.• • • • • • • • • Pencapaian akademik dan kokurikulum. Lokasi sekolah yang berbeza-beza.2. Memang kita tidak nafikan bahawa murid-murid yang belajar di sekolah luar bandar pencapaian mereka dalam setiap . Sijil yang diperolehi. Kurikulum yang berbeza berdasarkan aliran. Kemudahan dan persekitaran sekolah. 2. Pengalaman dan kelayakan guru yang berbeza.1 Kawasan Sekolah Kedudukan kawasan sekolah adalah dianggap faktor yang utama boleh mempengaruhi ketidaksamaan dalam pendidikan. Lebih-lebih lagi negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan latarbelakang sosioekonomi yang berbeza-beza. Ujian sekolah yang berbeza-beza. Jadi secara umumnya tcrdapat pelbagai faktor yang menyebabkan wujudnya ketidaksamaan dalam pendidikan. Untuk mcmberi taraf pendidikan yang sama rata kepada murid-murid adalah susah bagi sesebuah negara.

3. Untuk mengukur keberkesanan pengajaran seseorang guru adalah sesuatu perkara yang sukar.peperiksaan adalah rendah jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terdapat di luar bandar. murid yang tidak bermotivasi. ada perasaan dan mempunyai cara gaya pekerjaan yang tersendiri. Guru adalah seperti manusia biasa. Antara faktor-faktornya ialah sekolah luar bandar tidak mcmpunyai peralatan yang cukup.2. sebenarnya sikap dan insiatif guru terhadap muridmurid adalah penting.1 Teori Kekurangan Budaya (Cultural Deprivation Theory) . Kalau ia seronok mengajar di sesebuah sekolah maka ia akan mengajar dcngan bersungguh-sungguh. terdiri daripada latar belakang ibu bapa murid yang tidak berpendidikan.2 Sikap Guru Untuk memajukan murid. 2. 2. bilangan guru yang tidak cukup dari juga tidak ada galakan yang kuat daripada ibu bapa dan guru.3 Kepercayaan Yang Salah Dalam Pendidikan 2. Sebaliknya kalau ia merasa bosan atau tidak suka mengajar oleh sebab diletakkan di daerah pendalaman maka ia akan mengajar sambil lewa atau tidak bersemangat. guru yang tidak aktif.

Bahasa Inggeris dan juga Sains. Sebagaimana yang diketahui. kebanyakannya murid-murid di luar bandar pada masa dahulu dan sekarang boleh dikatakan lemah dalam mala pelajaran Matematik. ada matlamat tertentu dan mempunyai sikap ayang berlumba-Iumba untuk maju. Sementara itu murid-murid yang kurang berusaha akan terus ketinggalan. Sebenarnya murid-murid tersebut boleh berjaya sekiranya guru mempunyai sikap yang positif terhadap murid. Jadi apabila seseorang murid itu lemah dalam sesuatu pelajaran maka mata pelajaran yang lain akan terikut sama. Walau bagaimanapun sekiranya guru-guru pandai membimbing murid-murid yang dijangkakan lemah mungkin dalam jangka rnasa yang panjang mereka dapat meningkat tahap pencapaian akademik.Pencapaian murid-murid adalah tidak sama. Persekitaran yang dimaksudkan itu ialah seperti tiadanya kemudahan pembelajaran di sekolah serta di rumah. Kelemahan tersebut mungkin disebabkan tiadanya galakan daripada ibu bapa sendiri dan taraf IQ serta keupayaan genetik yang rendah. Kelemahan ini mungkin disebabkan keadaan persekitaran yang tidak menggalakkan murid untuk belajar dengan bersungguh sungguh. Sepatutnya guru tidak boleh menyalahkan kelemahan terhadap murid. Sebaliknya murid-murid yang bersekolah di kawasan bandar adalah aktif. Murid yang rajin berusaha kebanyakanya akan berjaya. . ibu bapa tidak memberi tumpuan pembelajaran terhadap anakanak dan sebagainya. Selagi guru memandang rendah kepada murid yang berada di luar bandar dan IQ yang lemah selagi itulah murid-murid akan berada ditahap yang lemah. Jadi murid-murid begini dianggap kurang beruntung dan tidak mendapat pencapaian yang baik di sekolah.

kebanyakan daripada mereka suka bermain dan kurang menumpukan dengan sepenuhnya terhadap pelajaran. Ujian IQ yang diadakan pada peringkat sekolah rendah kadang-kadang sukar bagi seseorang guru dan ibu bapa untuk menentukan keupayaan tahap yang sebenarnya.2. Ada sesetengah murid yang dapat mengekalkan prestasi mereka dan ada juga yang tidak. Oleh itu sikap yang salah terhadap sistem kepercayaan perlu dikaji semula.2 Ujian IQ Satu lagi kesalahan yang berlaku kepada sistem kepercayaan dalam pendidikan ialah guru cepat melabelkan murid selepas sesuatu ujian termasuklah ujian IQ. Untuk menjuruskan murid-murid ke kelas atau ke aliran tertentu adalah terlampau awal. biasanya akan mendapat markah yang baik. Jadi ujian yang berbentuk IQ dan seakan-akan IQ adalah merupakan cara untuk membeza-bezakan murid dan bukan untuk membuat penilaian yang sebenarnya.3. . Oleh itu pihak sekolah patut mengambil kira kerana ada murid-murid yang berkembang lewat. Begitu juga murid-murid khasnya yang lelaki di peringkat sekolah rendah. Kala mereka memberi perhatian terhadap pelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->