http://windyportal.blogspot.

com/
SULIT

H+T}I'I +&iRfiEfr.E#F*
JAWATANKUA SA KURIKULUM SEKOLAH-SEKOLAH CINA NEGERI KEDAH DARUL AMAN

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OI2
BAHASA MALAYSIA _ PEMAHAMAI{

triF _ IEffi

021

50 rlt+

Lima putuhminit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SETIINGGA DIBERITAHU

1. Kerfas soalanini mengandungi 4A soalan. 2. Jawabsemua soalan. 3. Tiapliap soalan diikuti oleh empat pilihanjawapan, iaitu A, B, c dan D. Eagi setiap saalan,pilih satu 1'awapan yang paling sesuar. Hitamkan jawapan kamu pada kerfas jawapanobjektifyang disediakan. jawapan,padamkantanda yang tetah dibuat. 4. Jika kamu hendakmenukar Kemudianhitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalanini mengandungil l halaman bercetak.

021

ILihat halaman sebelah SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT S o a f a n1 - 1 7 Isi ternpat kosong dengan iawapan yang paling sesuai" 1 PakJamilmenunggu _-.__nya dimasuki tenang. ikan di tepi suiigaicjerrgan C joran A kail D perangkap B bubu 021 Kami di HotelAwana selama satu malam ketika bercuti di Genting Highlands. A menetap B menginap C tinggal D duduk Biskut yang telah berbau itu tidak boleh dimakankerana boleh keracunan makanan. menyebabkan A hancing B hapak C ham is D tengik pipi anak Ramai orang suka mencubit kembarPuan Mary keranapipi mereka sangat A gebu B lemau C lembik D lem but Soalan 7 berdasarkangantbar di bawah.

Soafan 2 berdasarkangambar di bawah.

perlu beri penjelasan terhadapkejadianyang berlaku,"kata yang EncikAmran kepada pekerjanya melakukankesilapan tersebut. C Awak A Kami D Anda B Beliau Soafan 3 berdasarkangambar di bawah.

Mak Leha kepalanyake luar jendela untuk memanggilAni yang rumahnya. mengambil bola di halaman A mengeluarkan B menampakkan C menjengukkan D menghulurkan 021

Kok Meng masih belum banguntidur oleh dikejutkan berkali-kali

ibunya. A sementara B sekiranya C walaupun D manakala
SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT 8 menunggugiliran menyampaikan syarahan, Unicemenarik nafas dan melepaskan menenangkan fikiran. A Kerana... lalu B Setelah... dan C Su pa ya... sa mb i i ,.. untuk D Sementara
Qaafan gvqlgr O J lrarrJooorlzan r\q, uvl uqoq, namhor I tuq, vg, 4i vt horsrah vuYYat

021 Soalan 11 berdasarkangambar di bawah.

a

I

,'

44
I

r

l! \ localah Yrq9qrsr

I

non^r avtvrr l c rI a n rqr
yvr

qr

I

crrnn ai r},ur
vur

h arnrrnna vvl rvu
yur

yang suka sikap masyarakat
rrnnah mpmhr ren .t q 'J ---"'r-" rrnoar k c dalam q '-"i7--" "-

A terhadap B daripada C kepada D dari Soafan 12 berdasarkangambar di bawah. Pemintasedekahitu mengutip makanan yang dibuang oleh orang ramai. A rumput-rampai B sayur-rnayur C lauk-pauk D saki-baki kehadiran 10 CikguTanakanmenandakan ke sekolahdalam murid-murid pa,ja seiiap hari. A buku harian B buku catatan C buku laporan D buku kedatangan

1 2 Pelbagai spesies batu karang yang
cantik dan unik terdapatdi
t^. .4 l\^^+^: ldut Tcliltclt -r:-, .I illrul ^^^-^ " l l. v g d l d l-;+^ nltd.

A

dasar

B bawah C pangkal D belakang

021

ILihat halaman sebelah SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT 13 Hock Seng

021 belumtidur Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

walaupun sudah larut malam. A masih B dapat C akan D sedang Soafan 14 berdasarkangambar di bawah.

16 Penjodohbilanganbagi gambar yang ditunjukkkan ialah A sebiji B sebuah C setangkai D sepasang 14 P u a n Am i n ah tubuhanaknya yang sedangtidur dengannyenyakdi ruangtamu. A menyelimutkan B berselimutkarr C diselimuti D berselirnut 1 5 P a s u k a n e k s p e d i s iy a n g m e n d a k i G u n u n g T a h a n ya n g te rse sa t itut terpaksamenahan malam keranamerekaberadadalam keadaan sehelaisepinggang sahaja. A kesejukan B disejukkan C penyejukan D menyejukkan 1 7 NenekJah sedangmenaburkan beras untukse_ A ekor B reban C kumpulan D gerombolan ayam peliharaannya. Soafan 17 berdasarkangambar di bawah.

021

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT

021

18 Semuamuridtibatiba diam apabilamelihatGuru Besarberjalan ke arah kelasmereka.

Pilihperkataan seerti bagidiam A sunyi B hening

C D

senyap lengang

19 Pokokkelapaitu condongsehingga hampirmencecah tanah.
Pilih oerkataan herlawan haoi rnndono

A tinggi B rendah

C D

tegak lurus

2A Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Memangtidak salah,dialahjuara pertandingan itu. yang menjuarai pertandingan A Siapakah itu? pertandingan B Benarkah dia yanE menjuarai itu? C Adakah kamu yang menjuaraipertandingan itu? pertandingan D Memangdialahyang menjuarai itu? 21 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya yang diberikan. pasukanbola sepakyang handalitu akan berentap? Bilakahkedua-dua A Mungkinpada hari Sabtu mingguhadapan. B Hanyasatu pasukansahajayang terpilih. pasukan. C Perlawanan sengitmungkinberlakuantarakedua-dua
lJ
t/_1,__r^

r\Ell lgll lijl l Keuuic-uud

-._

r-^l-.-

J.

.t--*

,--r,"t.

PdSuKdil

uil[un

L ^J__.-t:-

uer tdiluri

rs

_

usil.-il il

L^t.."_

l^^-^t.L-:-

Lrcr dnt ilt

l^^i

taryi.

Soalan 22 - 23 Pilih ayat-ayatyang menggunakanperkataan bergaris dengan betul. 22 I ll lll lV A B Adik tertidursemasa dalam ;gQn ke Pantai Morib. Jalan ke rumahnya bersimpang-siur dan sangatsibuk. Jalan cerita filem yang menarikitu telah menarikminat ramai penonton. Pak Man mencari14pn untuk menyelesaikan masalahkewanganyang dihadapinya. l, ll dan lll C l, lll dan lV I, ll dan lV D ll, lll dan lV

021

ILihat halaman sebelah SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT 23 | ll Angah menggaru-garu kepalanyayang gatal. Kepalapaip itu sudah rosaK. 021

lll Kepala. kumpulan samsengitu berjayaditangkap. lV Orangyang keras kepalasusah hendakdididik. A i, ll dan lll C D lt dan lV l, fl, lll dan lV B l, ll dan lV

Soafan24 - 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 24 "fVlasacuti sekolah hendaklah kamu manfaatkandengan aktiviti berfaedah,,, kata Cikgu Lim kepadamurid-murid. A Cikgu Lim menasihatimurid-murid supaya memanfaatkan cuti sekolah dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. B Cikgu Lim mendesakmurid-murrid agar memanfaatkan masa cuti sekolahdengan

aktiviti-aktiviti berfaedah. C Cikgu Lim memestikanmurid-muricl memanfaatkan masa cuti sekolah dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. D CikguLim memaksanrurid-murid memanfaatkan masa cuti sekolahdenganaktivitiaktivitiyang berfaedah. 25 Jelanimemasukkan semuabarangan yang dibelidari pasarraya itu ke dalamkeretanya. A Barangan yangdibelidaripasa r rayaitu memasukkan olehJelanike dalamkeretanya. B Barangan yang dibelidari pasarraya itu dimasukkan olehJelanike dalamkeretanya. C Barangan yang dibelidari keretanya dimasukkan ke pasar raya oleh Jelani. D Barangan yang dibeiiorehJelanidimasukkan ke dalam pasar raya. Soalan 26 - 27 Piiih ayai iang betul. 26 A Saya tidak terdaya mengangkat meja kayu itu. B Wan Semat berasaldaripadanegeri Kedah. c Ernakmenghadiahkan Mak cik rinah sehelaiselendang. D JabatanKerja Raya akan memperbesarkan jalan raya ini tidak lama lagi.

021

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT 27 1 il Aduh, lenguhbetul kaki saya! Cis, cantiknya jambangan bunga yang kamu gubah! 7 021

ill Wah, rupa-rupanya kamu yang mencuripenselbaharusaya! I V Nah, terimalah apa-apasahajayang diberikan oleh ibu! A I dan ll C D ll dan lll ill dan lV B I dan lV Soalan 28 - 29 Isi tempatkosong dengansirnputan bahasa yang sesuai. 28 Pada malam kelmarin, Ahmad dan Rosli hanya menunggu buah duriangugur di dusun datuk mereka. A ajak-ajakayam C ayam tambatan B rabun ayam D tidur-tidurayam

kerana mereka

Sungguhpun beberapa kali ditegahuntuk menonton televisyen hinggalarut malam tetapiJun Ming tidak menghiraukan ibunya. 29 Simpulan Bahasayang palingsesuaidalam situasidi atas ialah A kepalabatu C kecut hati B kepalaangin Soalan 30 berdasarkangambar di bawah. D kecil hati

30 Pesertaacara larian berganti-ganti itu berlaridengan amat laju. A sepertianjingrnenyalak bukit B sepertimurai tercabutekor

C D

putustali sepertikumbang seperti keramendapat bunga.

021

ILihat halaman sebelah SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT

021

Soalan 31 - 35 Baca petikan di bawah, kemudianjawab soa/an-soalanyang berikutnya.

hutan semulajadi yang sebuahnegarayang mempunyai Malaysiamerupakan beberapaspesieshaiwanliar yang menghunihutan tersebutseperti luas.Terdapat jenis unggas. dan pelbagai o ra n gutan,har im au, g a j a h ,b a d a ksu mb u ,ki j a n g , yang tinggai bebas cii hutan ieiah kini haiwan-haiwan Waiau bagaimanapun, hampir pupus kerana perbuatansegelintirpihak yang tidak bertanggungjawab. 'rersebui. Tujuan mereka i'viereka ieiah memburu cian membunuiriraiwair-itaiwari memburuhaiwan liar tersebutkeranamereka percayabahawa daging haiwan itu Ada juga yang membunuhhaiwanhanya untuk khasiatyang luar biasa. mempunyai tertentu. tulang,gadingatau bahagian mendapatkan Haiwan liar juga semakin pupus kerana kepesatanpembangunannegara. serta Antaranya penerokaan hutan bagi tujuan perumahan dan perindustrian pembinaan empangan untuk jana kuasa elektrik ataupun pengairan kawasan haiwanliar lari ke kawasanlain untuk pertanian. menyebabkan Hal yang demikian, d a n p e rl i n d u n gan. mencarm i aka n a n Kepupusanhaiwan liar ini tidak harus dipandangsepi. Langkah awal yang penerokaan hutan.Di samping perludiambi! adalahdenganmengawal oleh kerajaan itu, undang-undangmenyekat pemburuan haiwan liar perlu dikuatkuasakan secaraharam. terutamapemburuan Disebabkan kelalaiankita, generasiakan datangtidak dapat melihathaiwanhaiwan liar ini kerana telah pupus. Mereka tidak dapat mengenalihaiwan liar di bagaimana negara mereka sendiri,bahkan mungkintidak dapat menggambarkan Oleh itu, kita mesti memelihara rupa bentuk haiwan tersebutyang sebenarnya. yang ini tidak pupus. Berilah perlindungan agar haiwan-haiwan dan memulihara tersebut. sewajarnyakepada haiwan-haiwan

021

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT

a2l
Haiwanliar juga semakinpupus keranakepesatan pembangunan 34 Petikandi atas bermaksud A Kepesatan pembangunannegara perlu menghapuskan haiwan liar. B Kepesatan pembangunannegara menyebabkan kepupusanspesies haiwan" C Kepesatan pembangunannegara h a r u s m e n g u r a n g k a nb i l a n g a n haiwanliar. D Kepesatan pembangunannegara menyebabkan haiwan liar semakin kurangmakanan. 35 Per kataan dikuatkuasakan dal am petikanbermaksud A dikuasai B ditadbirkan C dilaksanakan D dimartabatkan

3 1 Mengapakah haiwanliar diburu?
A Hargabulunya yang sangatmahal. B Dijadikan bahan awet dan dipamerkan. C Dagingnya mempunyai khasiatluar biasaD Dijinakkandan dijadikan haiwan peliharaan.

32 Penebangan hutan dan pembangunan
pesattelah mengakibatkan haiwanliar A b e r pi n d a h ke te mp a t l a i n dan pupus begitusahaja.

B m e n e r u s k a nh i d u p d i k a w a s a n tersebutdan terus pupus. C pupus dan hidup semula di kawasan baru dengan saiz 1rs6g berbeza. D berpindah ke tempat lain i.rntuk mencari makanan dan temoat t i n q qa l .

33 Generasi akan datang tidak dapat
menggambarkanrupa haiwan yang telah pupus kerana A takut untuk menggambarkannya. B tidak pernah melihat haiwan yang sebenar. C h a i ' , v a nl i a r t e i ' s e b u t s e n t i a s a berpindah-randah. D h a n ya me l i h a t l a ka ra n g ambar haiwantersebut.

021

ILihat halaman sebelah SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT 10

Soalan 36 - 40 Baca petikan di bawah, kemudianjawab soalan-soalanyang berikutnya.

ke sekolah.Merekasedang ber.ialan Ani bertemudenganWenly dalam perjalanan
oqt

camh il I tvtt

h arhr rrl vul uuqt

f( o nfann 9t
ttgt

tv

ft a adah uvvql

monrrarfai

alzfirrifi

nactrlztrn

horrrnifnrm

Ani

: Hai, Wenly!Awak juga hendakke sekolah?

Wenly : Ya, Ani. Aktiviti unit beruniformakan bermula pada pukul 4.00 petang. Masih tinggal setengahjam lagi. Mari kita jalan bersama.Baikkah kita ini, Ani? rnenyertai unit pasukanberuniform Ani mendidikkita mendisiplinkan : Tentulahbaik.Aktivitiberuniform diri kerana kita wajib menepatimasa dan mematuhiperaturan, terutamanya semasa latihankawad kaki. yang lepas kita Wenly : Betuijuga katamu.Barukuteringat, semasaperkhemahan yang ketat pada setiap masa. peraturan dilatihmenratuhi Ani : S e l a i n i t u , k i t a j u g a m e m p e r o l e hb a n y a k p e n g e t a h u a n . Misalnya, pengetahuan pertolongan cemas,mendirikan khemahdan sebagainya.

Wenly . Pengetahuan sebegini dapat kita pratikkan ketika berhadapandengan kecemasan. Sekiranya berlakukemalangan, tidaklahkita panik atau mati akal. Ani ketikamelakukan : Di sampingitu, kita boleh menimbapengalaman aktiviti unit beruniform. Contohnya, aktivitimerentashutan.'flyingfox' dan aktiviti ' b u ru n gh a n tu '. terbuangdengansia-siasahaja. Ani : Ya, masa lapang kita dapat digunakandengan lebih berfaedahlagi. Kita juga dapat menghindarkan diri daripadagejala sosral.

Wenly : Lagipun,dengan menyertaiaktivitiunit beruniform, masa kita tidak akan

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/
SULIT
il

021 40 Frasa gejala sosla/ dalam petikan bermaksud A aktivitikemasyarakatan barat C semangat masyarakat muhibah dalam B budayakuningdaripada masyarakat

36 Ke manakah Wenly dan Ani hendak pergi? A Perpustakaan B Restoran C Sekolah D Kedai 37 Pukul berapakah Wenly berjumpa denganAni? A 2.00 petang B 3.30 petang C 4.00 petang D 4.30 petang 38 Aktiviti unit beruniform yang boleh mendisiplinkan diri ialah A kawad kaki B merentashutan C pertolongan cemas D aktivitiburung hantu 39 Semua pernyataan berikut benar tentangpetikankecuali A aktiviti unit beruniform dapat rnengisi masa lapang jika B murid akan lebih berdisiplin menyertaiunit beruniform pelbagai C muridmudahmemperoleh jawatan jika menyertai unit beruniform D murid memperoleh banyak pengalaman melalui aktiviti unit beruniform.

D tanda-tanda akanterjadinya sesuatu dalam masyarakat

021

ILihat halaman sebelah SULIT