MASALAH KEMAHIRAN LISAN DI KALANGAN MURID Secara umunya, kanak-kanak bermasalah pembelajaran (KKBP) mengalami masalah lisan

, tetapi yang membezakannya adalah tahap kecacatan mereka. Antara masalah lisan utama yang dihadapi oleh KKBP ialah: i. Pengguguran- menggugurkan huruf dalam sesuatu perkataan. Contohnya, ‘laci’ disebut ‘aci’. ii. Penambahan- menambahkan huruf dalam perkataan. Contohnya, ‘pensel’ menjadi ‘penseli’. iii. Penggantian- menggantikan huruf konsonan dalam sesuatu perkataan dengan huruf konsanan lain. Contohnya, ‘belalang’ kepada ‘berarang’. iv. Sengau- pengeluaran udara melalui nasal yang disebabkan oleh sumbing atau keabnormalan alat artikulasi sehingga menjejaskan mutu bunyi yang dihasilkan. v. Gagap- pengulangan suku kata awal atau huruf awal dalam perkataan tanpa kawalan. Contohnya, ‘meja’ kepada ‘me-me-me-meja’. Masalah ini disebabkan oleh masalah fungi otak. vi. Akolalia- masalah yang biasanya dialami oleh kanak-kanak Down Syndrome, iaitu mengulangi perkataan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, ‘makan-makan-makanmakan-makan-makan.’ vii. Masalah intonasi suara- menggunakan intonasi yang salah pada masa, keadaan dan tempatnya. Contohnya, suara garau, serak, kecil dan pecah. viii. Perbendaharaan kata yang sedikit- disebabkan oleh tiada pendedahan awal di kalangan ahli keluarga. ix. Enggan bercakap-tiada keyakinan diri untuk mengeluarkan bahasa kerana mempunyai sejarah silam yang merendahkan motivasi diri. PENGENALAN Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanakkanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan

3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca - cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.” The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan

morfologi. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. ii. Kandungan Bahasa a. dan sintaksis). Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi.satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi.” Bentuk bahasa a. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. “blink” untuk drink”. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). dan makna perkataan dan ayat. struktur ayat yang salah. c. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). i. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. . Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. b. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. iii. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. kehendak. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Fungsi Bahasa a.

v. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.iv. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. atau memperoleh semula. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. 1982). Sesetengah kanakkanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Aktiviti 2. Anda . Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak).1. 2. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. tetapi terdapat juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas.

Contoh: membantu ayah di kebun. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: i. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. mengingat kembali perkataan ii. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. . bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. ii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. 2. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v.perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii.1. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar.

vii.2. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. v. iaitu suara. pernafasan. dan suara.iii. dan kelancaran. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. 2. Latihan 2. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. kaedah fonik dan sebagainya. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Selain itu. artikulasi. kaedah VAKT. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. . vi. iv. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. bunyi atau talun (resonance). Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. 2.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.

2. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. dan (3) kualiti suara. atau akhir perkataan. “besa” untuk “besar”.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. lelangit. (2) kekuatan. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. rentak dan kadar yang baik. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”.a. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. mempunyai kualiti semula jadi. c. b. i. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. misalnya “sssyusyah” . misalnya “idung” untuk “hidung”. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. atau kenyaringan suara. dan lain-lain. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara.2. dan masalah kelancaran. Artikulasi melibatkan gigi. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. d. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. dilafazkan dengan baik. Sekiranya untuk perkataan “susah”. tengah. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. masalah suara. lelangit. iaitu masalah artikulasi. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. bibir.

kelumpuhan otak. dan komunikasi tambahan (augmented communication). “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. misalnya “nacik” untuk “nasi”. . dalam kumpulan kecil. Sumbing. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. Bahan-bahan seperti gambar. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. tisu lembut.. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. Ketika masih bayi lagi. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. pendekatan interaktif. objek. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. buku. dan juga faktor persekitaran. menggunakan dua atau lebih bahasa . Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanakkanak.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. peniruan pertuturan yang salah ketika mula belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. kecacatan lidah. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. tekanan emosi. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu.

dan berbisik. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. penghasilan bunyi. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. “m”. dan punca suara dihasilkan. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut: i. misalnya “ r ” . suara orang yang sesak nafas iii. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. Pendekatan Interaktif Melalui pendekatan interaktif ini. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. Oleh itu. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. guru pendidikan khas. Semua suara berbeza dari segi nada. Menurut Bloom (1991). Masalah suara akibat jeritan. Justeru. ii. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. suara sengau ii. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanakkanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. kualiti suara. iaitu melibatkan artikulasi. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. makan. merancang untuk lakukan. dan “ng “.· Terapi artikulasi (alat pertuturan). Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. dan latihanlatihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanak-kanak ini. serak atau garau (hoarseness). suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil . Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan.

Latihan 2. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. dsb) Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. iii. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . . dan diikuti ketegangan otot tekak. suara sangat perlahan v. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. bercakap seperti berlagu vi.bercakap iv. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. dan ix. tetapi akan beransuransur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. muka berkerut. bercakap senada (monotone voice) vii.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. menggenggam tangan. tersekat-sekat. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun).

(1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. dan mempunyai masalah kesihatan. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka.Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. mengulang suku kata.E. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. dan menghidap sesuatu penyakit. memejamkan mata. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan . Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanakkanak. a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. pengalaman yang menakutkan. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. perkataan atau frasa. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil.

5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Latihan 2.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. malu. takut .(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku.beremosi. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan.2. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. cadangan. rendah diri. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Perbincangan. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. dan penggunaannya. Bincangkan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. kandungan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. 2. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. membeli tiket bas.

Educating Exceptional Children 7th . dan sintaksis).berhadapan dengan orang lain. guru. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. M. Boston: . Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. aphasia. atau sistem simbol yang lain. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. tulisan (atau kedua-duanya). Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. dan gangguan proses auditori pusat. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. dan suara. Rumusan 1. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. Kirk. masalah suara. dan mengasingkan diri. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. ed. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar.. dan juga kaunselor. Boston: Allyn and Bacon. dan kelancaran. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. & Annastasiow. 2. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. ahli terapi pertuturan.R. dan masalah kelancaran. iaitu artikulasi. suara. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak alami. 5. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. pernafasan. 4. morfologi.. Gallgher. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Early Childhood Language Arts. iaitu masalah artikulasi. (1993). Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. pentadbir sekolah. doktor. (1992).

R. Menurut Jamila (2005). Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak terabai seperti kanak-kanak normal. kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental. supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. Dalam topik ini akan membincangkan definisi kanak-kanak berkeperluan khas dan definisi masalah bahasa dan komunikasi.. V. KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI Maksud definisi menurut kamus dewan edisi ke 3 ialah kenyataan yg ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata. keupayaan sensori atau deria. . tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental.ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas. keupayaan komunikasi. tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. (1994). Reed. New York: Macmillan College Publishing Company. An Introduction to Children with Language Disorders. keupayaan berkomunikasi.Houghton Mifflin Company. keupayaan deria. Kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. frasa dan lain-lain takrif.

Sheila & Samsilah (2006) mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. gangguan tingkah laku. or behavioral characteristics. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs. 2003) menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka. 2. Garciulo (2003) pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti yang di bawah. "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. Mereka dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka: 1. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran (Maklumat Pendidikan Khas 2003 dalam Sheila & Samsilah 2006). Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan. Ada juga yang yang mempunyai gangguan yang pelbagai seperti rencatan akal dan gangguan tingkah laku. autisme.McDonnell et a (1995) menglkasifikasikan murid berkeperluan khas kepada rencatan akal. sensory. mempunyai masalah pembelajaran yang yang besar berbanding kanakkanak sebaya dengannya. Kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh . Adalah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di kategori (2) di atas. These differences may be due to significant physical. 3. kognitif. mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya. gangguan pembelajaran." Akta Pendidikan 1996 seksyen 312 (Farrel.

Ia berlaku pada peringkat penglahiran atau produktif level. Masalah bahasa dan komunikasi Masalah bahasa ialah kelemahan lisan dan tulisan. Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Bahasa pula merupakan apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk simbolik seperti perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. kandungan bahasa dan pragmatik bahasa. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. 2000). kanak-kanak berkeperluan khas dapat dimaksudkan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mereka memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak biasa. Individu lebih banyak bertutur melalui pengalaman daripada kecergasan otak . Masalah komunikasi mungkin berpunca dariada masalah pertuturan. Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan atau dihasilkan oleh alat-alat artikulasi dan dapat diungkapkan dengan sempurna. Kesimpulannya. masalah bahasa ataupun keduanya sekali.keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya (Mahmood Nazar. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Ia berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Ia juga melibatkan kelemahan dalam bentuk bahasa.

pendapat. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan mengalami masalah dalam bersosial kerana diabaikan rakan-rakan yang lain kerana tidak faham apa yang mereka tuturkan. Perbezaan cara kanak-kanak bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang lain yang mendengar. 4. perasaan. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Namun begitu. 2. kehendak dan perassan mereka kepada orang lain. 3. Kanakkanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan tidak mampu menyatakan keperluan. dyspraxia dan masalah pendengaran. Mempunyai suara yang kasar. Antara ciri-ciri kecacatan ini ialah : 1. Tiada bunyi yang keluar apabila kanak-kanak cuba bercakap. murid berkeperluan khas mengalami masalah bahasa. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Apabila orang sekeliling tidak tidak memahami apa yang mereka sampaikan. palsi serebrum. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksi mereka dengan orang lain. Keadaan ini .Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Gagap iaitu kanak-kanak mengulang perkataan yang sama beberapa kali. Lewat dalam kemampuan mengeluarkan bunyi da menggunakan bunyi dalam perkataan disebabkan masalah artikulasi ataupun fonologi. 5. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. mereka akan merasa kecewa seterusnya menunjukkan tingkah laku yang agresif. Bunyi sengaun ataupun bunyi dengungan walaupun kanak-kanak tidak menghadapi penyakit lain.

bermasalah penglihatan. Perkembangan lambat: melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek bahasa seperti pembentukan perkataan. Kanak-kank ini dapat dikesan dengan tanda-tanda seperti ayat yang digunakan tidak berkaitan dengan perbualan misalnya memberi jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. Keadaan persekitaran rumah yang tidak menyumbang kepada masalah perkembangan bahasa meruapakan salah satu faktor lewat perkembangan bahasa. Kanak-kanak tidak langsung dapat mendengar pula akan juga tidak dapat bercakap (bisu). Murid yang mengalami masalah ini perkembangan pertuturan dan bahasanya akan terganggu dan lambat. Masalah perkembangan bahasa pula mungkin terjadi dalam bahasa reseptif iaitu kemampuan memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain atau dalam bahasa ekspresif iaitu kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. Masalah dalam aspek bahasa terbahagi kepada dua iaitu : 1. BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Terdapat 4 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran. Ia dapat dikesan semasa aktivti pengajaran dijalankan. 2. bermasalah pembelajaran dan pelajar berbakat atau pintar cerdas. Mereka juga tidak menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. ayat dan perbualan. .seterusnya membuatkan perkembangan bahasa kanak-kanak lambat terutamanya dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berinteraksi terhad. Kecacatan bahasa. sukar mengingat sesuatu nama dan percakapan mereka terganggu kerana tidak mengetahui perkataan untuk disebut. i) Bermasalah pendengaran Murid yang menghadapi masalah pendengaran ialah murid yang pendengarannya tidak jelas dan memerlukan alat bantuan mendengar.

pendengaran. Dapat disimpulkan bahawa:  Definisi masalah penglihatan dari segi pendidikan bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan  Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka(Barrage 1992) iii) Bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah kanak-kanak yang tekah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar-pakar klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran.• Mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas ( Bee H. ii) Bermasalah penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dikategorikan kepada dua iaitu buta yang langsung tidak dapat melihat dan separuh buta yang kabur penglihatan. menghidu dan merasa. Mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan tongkot untuk bergerak ke sesuatu tempat. Kanak-kanak ini mengalami masalah seperti berikut: • lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi • lambat berkembang persepsi pendengaran dan penglihatan • menghadapi kesukaran untuk membaca. mengeja. menulis dan mengira. • Menurut International Encylopedia Volume 5 (1975) . cacat pendengaran bermakna kehilangan atau kekurangan daya pendengaran pada satu telinga atau keduakeduanya kekurangan atau kehilangan daya pendengaran. 1995). . Kanak-kanak ini belajar melalui deria sentuhan.

Dalam topik ini akan membincangkan mengenai dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas di bawah masalah pembelajaran iaitu kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan juga lembam. Sindrom down Sindrom bermakna kehadiran sekumpulan gejala dan tanda yang boleh menunjukkan kepada sesuatu penyakit. kanakkanak pintar cerdas ialah kanak-kanak yang maju atau berbakat dalam pelajaran dan boleh menerima pelajaran lebih awal atau lebih cepat daripada pelajar normal. Tiga salinan kromosom 21 terdapat dalam setiap satu sel yang biasanya hanya mempunnyai dua salinan. masalah bahasa dan komunikasi. Kanakkanak ini dianggap mempunyai kebolehan luar biasa. iv) Pintar cerdas Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum. masalah lain yang dihadapi mereka dan lain-lain lagi. Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia.Kanak-kanak ini memerlukan perhatian dan keprihatinan yang lebih daripada masyarakat terhadap masalah yan mereka hadapi supaya dapat menjalani kehidupan seharian bersama orang lain. Antara yang akan dibincangkan termasuklah punca berlaku sindrom down dan lembam. Sindrom Down berlaku adalah disebabkan oleh keadaan kromosom yang abnormal. ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini. Penyakit ini juga dikenali sebagai Trisomy 21. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr. risiko melahirkan anak sindrom down menjadi tinggi dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Kadar kejadian keseluruhannya ialah satu pada setiap 800 kelahiran. Berdasarkan kajian. Langdon Down iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866. .

Kanak-kanak SD menghadapi masalah memproses dan mengingati maklumat verbal. Kanak-kanak sindrom down ringan masih boleh dididik. iaitu pertama. . tanda. Oleh itu. berfikir. sederhana.Kanak-kanak sindrom down dapat dikesan sejak lahir kerana ciri-ciri fizikal mereka jelas menunjukkan kategori ini. Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. bentuk muka leper. kanak-kanak ini mengalami terencat akal sama ada ringan. gambar postur dan sebagainya supaya dapat memperkembang bahasa kanak-kanak tersebut. Pada hakikatnya. menaakul. serta kebolehan kognitif. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005). Biasanya kanak-kanak ini cenderung menjadi gemuk dan lebih rendah berbanding rakan sebaya mereka. bentuk leher lebih pendek dan lain-lain lagi. Ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas. belahan kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata. Kajian ini mendapati kanak-kanak Sindrom Down merupakan pelajar visual (lihat) daripada pelajar auditori (dengar). menggunakan kata (bahasa ekspresif) dan kedua. Masalah bahasa kanak-kanak Sindrom Down. Kita menggunakan kata untuk membina pengetahuan. teruk dan sangat teruk. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mereka juga mempunyai masalah pendengaran. bahasa isyarat. Dari segi emosi. kebolehan belajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mempunyai impak terhadap perkembangan kanak-kanak termasuklah perkembangan sosial dan emosi. dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. memahami kata (bahasa reseptif). mengingati. kajian ini mendapati bahawa perkembangan kemahiran bahasa verbal disokong oleh penggunaan bahasa bukan verbal seperti gerak badan. Kanak-kanak sindrom down merupakan kanakkanak yang manja dan memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. kepala lebih kecil daripada kebiasaan.

keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. Selalunya kanak-kanak ini dikenal pasti pada peringkat awal setelah mendapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira dalam pendidikan. Walau bagaimanapun adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak lembam kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. Menurut Messe (2001) dalam modul Universiti Terbuka Malaysia. Di dalam mata pelajaran matematik. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian. Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan permasalahan mereka dapat dikesan.kanak ini tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas atau kurikulum atau belajar di sekolah biasa. sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. Mereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian.satu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah.Lembam (Slow Learner) Brennan (1974) mendefinisikan murid lembam sebagai murid yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah seperti kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dikatakan disebabkan oleh kecacatan. . mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. kanak-kanak lembam mudah hilang tumpuan. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik (Jamila 2005). Mereka ini terlalu lambat untuk mencapai satu . Di samping itu. Kanak . Murid lembam selalunya kurang aktif dan kurang berminat untuk menyertai kegiatan pelajaran di dalam bilik darjah. Jamila (2005) menyatakan kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan.

Ciri–ciri kanak –kanak lembam adalah pencapaian pelajaran atau akedemik berbeza. Juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan . kandungan plumbum yang tinggi dalam darah seseorang kanak -kanak wujudnya masalah pembelajaran. Kedua ialah punca psikososial Pengaruh sekitaran yang tidak sihat kurang rangsangan dan kurang perhatian ibu bapa kepada kanak-kanak dan juga kemiskinan hidup Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Dari segi fonologi. Tulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun.sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan. Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah. sukar memproses maklumat. tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan. kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata. sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. Ketika membaca dan menulis. lembam lapisan otak dan sawan yang berpanjangan disfungsi urat saraf.Disebabkan masalah kurang tumpuan. Menghadapi masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. Punca ini boleh pdibahagikan kepada dua kategori iaitu punca biologi yang merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan. Kanak-kanak ini pendiam. Punca berlakunya masalah pembelajaran. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran . Mereka tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. mereka akan meninggalkan huruf.

dan masa yang diajarkan kepada ereka. menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana penambahan purata panjang ujarannya amat lemah. Dalam bidang pragmatik pula. Mereka mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. . Mreka juga mempunyai masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Dari segi sematik.dengan jelas dan bunyi yang betul. Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan . Selain itu. kanak-kanak bermasalah pembelajaran gagal memberitahu maklumat yang dikehendaki. Dalam sintaksis. Bagi morfologi. mereka tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. kuantiti. Oleh sebab itu mereka mengambll masa yang panjang untuk memahami sesuatu makna. Mereka juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Mereka lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. mereka akan bercakap bila-bila masa sahaja tanpa menunggu giliran mereka untuk bercakap. mereka menghadapi kesukaran dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. ruang. Oleh sebab itu. KAEDAH INTERVENSI Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Mereka jarang sekali bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut sekiranya tidak memhami sesuatu.

kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. dalam sesetengah kes.Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. Bagi morfologi pula. intervensi yang hendak dilakukan perlu mengambil kira kecerdasan dan masalah tingkah laku. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. Di Amerika syarikat. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. latihan dan kaunseling ibu bapa. Tujuan utama adalah untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak yang lambat adalah dengan mengubahsuai . Teknik ini secara tidak langsung sebagai senaman untuk menguatkan otot mulut. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin (Zarin. cadangan kaedah intervensi adalah dari segi fonologi. menjilat ais krim serta pernafasan iaitu dengan menahan nafas di dalam air. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. Intervensi awal ini juga memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas antaranya ia dapat member pendekatan penambahan komunikasi. Safani & Soon 2004). menjilat lolipop menggunakan lidah. perkhidmatan jururawat sekolah. Oleh itu guru perlu bijak menyusun teknik dan strategi untuk membentuk tingkah laku positif dari murid-murid berkeperluan khas ini. Dari aspek bahasa pula. langkah intervensi yang boleh diambil ialah dengan menjalankan terapi pertuturan seperti meniup belon. berstruktur. program kebudayaan dan kesenian. Selain itu. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. dan berperingkat. perkhidmatan pemakanan nutrisi. meniup ke dalam air dengan menggunakan straw. Oleh itu.

2. semalam. Pemulihan yang dijalankan merangkumi aspek tingkah laku. linguistik. Aktiviti yang membantu ialah mengajar perkataan di dalam pertuturan dialek harian serta bahasa kiasan yang sering digunakan kerana perkataan tersebut tidak ditemui di dalam kamus. Kaedah ‘reformulate’. Saya membeli makanan . Fokus pengajaran di sini guru perlulah melebihkan tumpuan kepada aspek pembinaan perkataan. logik. Intervensi yang boleh dijalankan untuk komponen pragmatik ialah dengan menjalankan penilaian dan pemulihan khusus. Bagi semantik pula. Contoh: latihan komunikasi melalui aktiviti lakonan. guru memperkenalkan murid dengan perkataan kadang-kadang. Saya membeli makanan di kantin. esok dan sekarang mengikut situasi dan konteks yang betul supaya murid boleh menceritakan sesuatu berdasarkanmasa. Antara kaedah intervensi untuk morfologi adalah: 1. Dari segi sintaksis pula intervensi yang boleh dijalankan ialah dengan melakukan perubahan daripada belajar secara individu kepada pembelajaran kumpulan. 3. membaca dan menulis ayat yang mudah..kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai. Kaedah skills pembinaan komunikasi iaitu satu contoh bahan komersil yang digunakan untuk memperkayakan perkembangan pembentukan kata. langkah intervensi yang perlu diambil ialah dengan memberi penekanan kepada aspek kofnitif. Latihan penggunaaan imbuhan awalan dan akhiran juga diberi penekanan agar murid dapat menggunakan penambahan imbuhan tersebut mengikut konteks ayat yang betul. psikolonguistik dan interaksi sosial untuk menggalakkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang betul. Contohnya. Latihan teknik penyoalan perlu .. persekitaran dan motivasi kepada murid. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada murid-murid ini adalah dengan penggunaan perkataan di dalam permainan bahasa. Contoh: imbuhan ‘mem’ dan ‘an’.

Guru dan murid boleh membincangkan berita dan peristiwa semasa. Latihan menulis ini dikenali sebagai kemahiran menulis secara mekani kemahiran ini perlu dikuasai pada peringkat . menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. Guru juga boleh mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang dicipta oleh murid sendiri. membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah diperlihatkan. dialog dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan malu. takut. membincang isi yang terdapat dalam satu gambar bersiri. dan bosan. Ini amat penting untuk pelarasan bagi membolehkan seseorang menulis. Kanak-kanak sewaktu berumur dua tahun telah boleh menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan membuat gambar mengikut tanggapan mereka. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR. mencatat dan menyusun maklumat. Latihan atau aktiviti yang boleh dilakukan untuk kemahiran menulis ini ialah aktiviti seperti membuat corak. Perbualan secara terpimpin. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui. Kemudian meggalakkan murid menguasai gerak tangan yang bebas suapaya mereka boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan urat daging yang mengawal jari dan tangan. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan kepada setiap murid. menekap dan membentuk huruf. Antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan murid ialah mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. kemahiran menulis merupakan objektif untuk melihat keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Latihan peringkat rendah menekankan aktiviti seperti melakukan latihan pergerakan tangan.ditekan untuk membimbing murid mengemukakan dan memahami soalan apabila diterangkan oleh guru.

Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat tetapi pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Baka yang diperoleh dari keturunan yang mempunyai masalah lembam akan diperturunkan kepada anak-anak. ciri. Kekurangan yang terdapat pada diri mereka mengakibatkan mereka susah dan lambat mempelajari bahasa dan berkomunikasi berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Bagi masalah lembam pula terjadi disebabkan faktor baka dan juga persekitran. Faktor persekitaran pula memberi kesan kepada kanak-kanak menjadi lembam kerana tidak ada perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa menyebabkan anak kurang terdedah dengan perkataan dan interaksi dengan orang lain.ciri fizikal yang dihadapi tidak boleh diubah lagi namun masalah pembelajaran yang dihadapi masih boleh dibaiki. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dilakukan kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya menghadapi masalah dalam bahasa dan komunikasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan persekitaran. kepala kecil. Ini memberikan ciri-ciri yang telah dibincangkan di atas tadi seperti bertubuh pendek. RUMUSAN Terdapat banyak kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Ciri-ciri fizikal yang dialami disebabkan oleh faktor genetik iaitu mempunyai tiga pasang kromosom pada pasangan kormosom ke 21. mata sepet dan lain-lain lagi. Ini dapat membantu murid menguasai kemahiran selanjutnya. Bagi kanak-kanak Sindrom Down.awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca oleh orang lain. Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas malah sepatut semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakan kepada kanak-kanak istimewa ini. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful