MASALAH KEMAHIRAN LISAN DI KALANGAN MURID Secara umunya, kanak-kanak bermasalah pembelajaran (KKBP) mengalami masalah lisan

, tetapi yang membezakannya adalah tahap kecacatan mereka. Antara masalah lisan utama yang dihadapi oleh KKBP ialah: i. Pengguguran- menggugurkan huruf dalam sesuatu perkataan. Contohnya, ‘laci’ disebut ‘aci’. ii. Penambahan- menambahkan huruf dalam perkataan. Contohnya, ‘pensel’ menjadi ‘penseli’. iii. Penggantian- menggantikan huruf konsonan dalam sesuatu perkataan dengan huruf konsanan lain. Contohnya, ‘belalang’ kepada ‘berarang’. iv. Sengau- pengeluaran udara melalui nasal yang disebabkan oleh sumbing atau keabnormalan alat artikulasi sehingga menjejaskan mutu bunyi yang dihasilkan. v. Gagap- pengulangan suku kata awal atau huruf awal dalam perkataan tanpa kawalan. Contohnya, ‘meja’ kepada ‘me-me-me-meja’. Masalah ini disebabkan oleh masalah fungi otak. vi. Akolalia- masalah yang biasanya dialami oleh kanak-kanak Down Syndrome, iaitu mengulangi perkataan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, ‘makan-makan-makanmakan-makan-makan.’ vii. Masalah intonasi suara- menggunakan intonasi yang salah pada masa, keadaan dan tempatnya. Contohnya, suara garau, serak, kecil dan pecah. viii. Perbendaharaan kata yang sedikit- disebabkan oleh tiada pendedahan awal di kalangan ahli keluarga. ix. Enggan bercakap-tiada keyakinan diri untuk mengeluarkan bahasa kerana mempunyai sejarah silam yang merendahkan motivasi diri. PENGENALAN Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanakkanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan

3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca - cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.” The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan

“blink” untuk drink”. . Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). kehendak. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. morfologi. b. c. struktur ayat yang salah. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. Kandungan Bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). ii. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). Fungsi Bahasa a.” Bentuk bahasa a. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). dan sintaksis).satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. iii. dan makna perkataan dan ayat. i. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas.

v. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak.iv. 1982). atau memperoleh semula. Sesetengah kanakkanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. 2. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. Anda . telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Aktiviti 2. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. tetapi terdapat juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth.1.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan.

2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. 2. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Contoh: membantu ayah di kebun. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. ii. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: i. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i.perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. mengingat kembali perkataan ii.1. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. . Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran.

2.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. iv. 2. vii.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.iii. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. v. Selain itu. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. 2. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. dan suara. Latihan 2. iaitu suara. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. .2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. artikulasi. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. dan kelancaran. vi. bunyi atau talun (resonance). Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. pernafasan. kaedah fonik dan sebagainya. kaedah VAKT. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar.

a. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. atau kenyaringan suara. “besa” untuk “besar”. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. lelangit. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. dan lain-lain. Artikulasi melibatkan gigi. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. misalnya “idung” untuk “hidung”. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. tengah. Sekiranya untuk perkataan “susah”. d. masalah suara. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. rentak dan kadar yang baik. atau akhir perkataan. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. dan masalah kelancaran. bibir. i. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. dan (3) kualiti suara. misalnya “sssyusyah” . mempunyai kualiti semula jadi. 2. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut.2. c. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. lelangit. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. b. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. iaitu masalah artikulasi. (2) kekuatan.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. dilafazkan dengan baik. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara.

pendekatan interaktif. Sumbing. objek. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. dalam kumpulan kecil. menggunakan dua atau lebih bahasa . Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. kelumpuhan otak. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanakkanak. tekanan emosi. tisu lembut. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. misalnya “nacik” untuk “nasi”. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. peniruan pertuturan yang salah ketika mula belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. buku. dan komunikasi tambahan (augmented communication). kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. Bahan-bahan seperti gambar. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. dan juga faktor persekitaran.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. . kecacatan lidah.. Ketika masih bayi lagi.

Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanak-kanak ini. makan. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . dan latihanlatihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil . iaitu melibatkan artikulasi. Justeru. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. “m”. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Pendekatan Interaktif Melalui pendekatan interaktif ini. Masalah suara akibat jeritan. Oleh itu. suara orang yang sesak nafas iii. penghasilan bunyi. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. misalnya “ r ” . merancang untuk lakukan. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut.· Terapi artikulasi (alat pertuturan). ii. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanakkanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. dan berbisik. dan “ng “. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. Semua suara berbeza dari segi nada. dan punca suara dihasilkan. Menurut Bloom (1991). sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. serak atau garau (hoarseness). Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut: i. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. kualiti suara. suara sengau ii. guru pendidikan khas. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik.

bercakap seperti berlagu vi. dsb) Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii.bercakap iv. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. suara sangat perlahan v. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . iii. menggenggam tangan. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). muka berkerut. tetapi akan beransuransur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. tersekat-sekat. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. bercakap senada (monotone voice) vii. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. . Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Latihan 2. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. dan diikuti ketegangan otot tekak. dan ix. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya.

pengalaman yang menakutkan.Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. dan mempunyai masalah kesihatan. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja.E. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan . kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. memejamkan mata. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. dan menghidap sesuatu penyakit. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. mengulang suku kata. a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. perkataan atau frasa. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanakkanak.

dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. rendah diri. Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. Perbincangan. Latihan 2.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. cadangan. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing.2. membeli tiket bas. takut . individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk.beremosi. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. kandungan. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. malu. Bincangkan. 2. dan penggunaannya. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai.

4. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak alami. 2. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. Boston: Allyn and Bacon. 5. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. masalah suara. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. dan sintaksis).. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. (1993). Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Boston: . (1992). Early Childhood Language Arts. tulisan (atau kedua-duanya). iaitu artikulasi. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Kirk. pernafasan. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. dan mengasingkan diri. ahli terapi pertuturan. M. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. guru. doktor. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. dan gangguan proses auditori pusat.berhadapan dengan orang lain. atau sistem simbol yang lain. ed. dan juga kaunselor. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. iaitu masalah artikulasi. suara. Educating Exceptional Children 7th . aphasia. morfologi. Rumusan 1. Gallgher. pentadbir sekolah. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar.R. & Annastasiow. dan kelancaran. dan masalah kelancaran.. dan suara.

keupayaan deria. Kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.R.. (1994). New York: Macmillan College Publishing Company. tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. keupayaan sensori atau deria.Houghton Mifflin Company. V. KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI Maksud definisi menurut kamus dewan edisi ke 3 ialah kenyataan yg ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental. frasa dan lain-lain takrif. Menurut Jamila (2005). keupayaan berkomunikasi. Dalam topik ini akan membincangkan definisi kanak-kanak berkeperluan khas dan definisi masalah bahasa dan komunikasi. . keupayaan komunikasi. Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri. An Introduction to Children with Language Disorders. kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental.ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas. Reed. tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak terabai seperti kanak-kanak normal.

Adalah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di kategori (2) di atas. 2003) menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka. Mereka dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka: 1. Garciulo (2003) pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti yang di bawah. 3. gangguan tingkah laku. autisme. gangguan pembelajaran. kognitif. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran (Maklumat Pendidikan Khas 2003 dalam Sheila & Samsilah 2006). 2.McDonnell et a (1995) menglkasifikasikan murid berkeperluan khas kepada rencatan akal. kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs. These differences may be due to significant physical. Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan. mempunyai masalah pembelajaran yang yang besar berbanding kanakkanak sebaya dengannya. Kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh . Ada juga yang yang mempunyai gangguan yang pelbagai seperti rencatan akal dan gangguan tingkah laku. or behavioral characteristics. "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya." Akta Pendidikan 1996 seksyen 312 (Farrel. Sheila & Samsilah (2006) mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. sensory.

Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. kandungan bahasa dan pragmatik bahasa. Individu lebih banyak bertutur melalui pengalaman daripada kecergasan otak . kanak-kanak berkeperluan khas dapat dimaksudkan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mereka memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak biasa. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Bahasa pula merupakan apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk simbolik seperti perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain. Masalah komunikasi mungkin berpunca dariada masalah pertuturan. Ia berlaku pada peringkat penglahiran atau produktif level. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Ia berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan.keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya (Mahmood Nazar. Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan atau dihasilkan oleh alat-alat artikulasi dan dapat diungkapkan dengan sempurna. Kesimpulannya. 2000). Masalah bahasa dan komunikasi Masalah bahasa ialah kelemahan lisan dan tulisan. Ia juga melibatkan kelemahan dalam bentuk bahasa. masalah bahasa ataupun keduanya sekali.

Bunyi sengaun ataupun bunyi dengungan walaupun kanak-kanak tidak menghadapi penyakit lain. 3. Perbezaan cara kanak-kanak bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang lain yang mendengar. Apabila orang sekeliling tidak tidak memahami apa yang mereka sampaikan. 2. kehendak dan perassan mereka kepada orang lain. perasaan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan tidak mampu menyatakan keperluan. palsi serebrum. 5. murid berkeperluan khas mengalami masalah bahasa. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. Tiada bunyi yang keluar apabila kanak-kanak cuba bercakap. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Antara ciri-ciri kecacatan ini ialah : 1. Kanakkanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing. Namun begitu. dyspraxia dan masalah pendengaran. Mempunyai suara yang kasar. Keadaan ini . Gagap iaitu kanak-kanak mengulang perkataan yang sama beberapa kali. 4.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. pendapat. mereka akan merasa kecewa seterusnya menunjukkan tingkah laku yang agresif. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan mengalami masalah dalam bersosial kerana diabaikan rakan-rakan yang lain kerana tidak faham apa yang mereka tuturkan. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksi mereka dengan orang lain. Lewat dalam kemampuan mengeluarkan bunyi da menggunakan bunyi dalam perkataan disebabkan masalah artikulasi ataupun fonologi.

Kanak-kanak tidak langsung dapat mendengar pula akan juga tidak dapat bercakap (bisu). Murid yang mengalami masalah ini perkembangan pertuturan dan bahasanya akan terganggu dan lambat. Perkembangan lambat: melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek bahasa seperti pembentukan perkataan. Masalah dalam aspek bahasa terbahagi kepada dua iaitu : 1. Kecacatan bahasa. bermasalah pembelajaran dan pelajar berbakat atau pintar cerdas. BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Terdapat 4 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran.seterusnya membuatkan perkembangan bahasa kanak-kanak lambat terutamanya dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berinteraksi terhad. Kanak-kank ini dapat dikesan dengan tanda-tanda seperti ayat yang digunakan tidak berkaitan dengan perbualan misalnya memberi jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. bermasalah penglihatan. 2. . Ia dapat dikesan semasa aktivti pengajaran dijalankan. i) Bermasalah pendengaran Murid yang menghadapi masalah pendengaran ialah murid yang pendengarannya tidak jelas dan memerlukan alat bantuan mendengar. ayat dan perbualan. Masalah perkembangan bahasa pula mungkin terjadi dalam bahasa reseptif iaitu kemampuan memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain atau dalam bahasa ekspresif iaitu kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. Mereka juga tidak menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Keadaan persekitaran rumah yang tidak menyumbang kepada masalah perkembangan bahasa meruapakan salah satu faktor lewat perkembangan bahasa. sukar mengingat sesuatu nama dan percakapan mereka terganggu kerana tidak mengetahui perkataan untuk disebut.

• Mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas ( Bee H. Dapat disimpulkan bahawa:  Definisi masalah penglihatan dari segi pendidikan bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan  Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka(Barrage 1992) iii) Bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah kanak-kanak yang tekah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar-pakar klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. . Kanak-kanak ini mengalami masalah seperti berikut: • lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi • lambat berkembang persepsi pendengaran dan penglihatan • menghadapi kesukaran untuk membaca. Mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan tongkot untuk bergerak ke sesuatu tempat. menghidu dan merasa. • Menurut International Encylopedia Volume 5 (1975) . ii) Bermasalah penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dikategorikan kepada dua iaitu buta yang langsung tidak dapat melihat dan separuh buta yang kabur penglihatan. menulis dan mengira. Kanak-kanak ini belajar melalui deria sentuhan. mengeja. cacat pendengaran bermakna kehilangan atau kekurangan daya pendengaran pada satu telinga atau keduakeduanya kekurangan atau kehilangan daya pendengaran. 1995). pendengaran.

Antara yang akan dibincangkan termasuklah punca berlaku sindrom down dan lembam. Tiga salinan kromosom 21 terdapat dalam setiap satu sel yang biasanya hanya mempunnyai dua salinan. Sindrom Down berlaku adalah disebabkan oleh keadaan kromosom yang abnormal. Berdasarkan kajian. Dalam topik ini akan membincangkan mengenai dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas di bawah masalah pembelajaran iaitu kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan juga lembam. masalah bahasa dan komunikasi. ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr.Kanak-kanak ini memerlukan perhatian dan keprihatinan yang lebih daripada masyarakat terhadap masalah yan mereka hadapi supaya dapat menjalani kehidupan seharian bersama orang lain. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sindrom down Sindrom bermakna kehadiran sekumpulan gejala dan tanda yang boleh menunjukkan kepada sesuatu penyakit. kanakkanak pintar cerdas ialah kanak-kanak yang maju atau berbakat dalam pelajaran dan boleh menerima pelajaran lebih awal atau lebih cepat daripada pelajar normal. . Kanakkanak ini dianggap mempunyai kebolehan luar biasa. Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. iv) Pintar cerdas Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum. masalah lain yang dihadapi mereka dan lain-lain lagi. Penyakit ini juga dikenali sebagai Trisomy 21. Kadar kejadian keseluruhannya ialah satu pada setiap 800 kelahiran. risiko melahirkan anak sindrom down menjadi tinggi dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Langdon Down iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866.

kepala lebih kecil daripada kebiasaan. dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita.Kanak-kanak sindrom down dapat dikesan sejak lahir kerana ciri-ciri fizikal mereka jelas menunjukkan kategori ini. . tanda. menaakul. Kanak-kanak SD menghadapi masalah memproses dan mengingati maklumat verbal. Dari segi emosi. Kanak-kanak sindrom down ringan masih boleh dididik. Ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas. memahami kata (bahasa reseptif). sederhana. Oleh itu. Kajian ini mendapati kanak-kanak Sindrom Down merupakan pelajar visual (lihat) daripada pelajar auditori (dengar). gambar postur dan sebagainya supaya dapat memperkembang bahasa kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak sindrom down merupakan kanakkanak yang manja dan memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. Biasanya kanak-kanak ini cenderung menjadi gemuk dan lebih rendah berbanding rakan sebaya mereka. bentuk muka leper. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005). Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. kanak-kanak ini mengalami terencat akal sama ada ringan. kebolehan belajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mempunyai impak terhadap perkembangan kanak-kanak termasuklah perkembangan sosial dan emosi. serta kebolehan kognitif. Pada hakikatnya. menggunakan kata (bahasa ekspresif) dan kedua. belahan kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata. bentuk leher lebih pendek dan lain-lain lagi. kajian ini mendapati bahawa perkembangan kemahiran bahasa verbal disokong oleh penggunaan bahasa bukan verbal seperti gerak badan. teruk dan sangat teruk. Kita menggunakan kata untuk membina pengetahuan. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mereka juga mempunyai masalah pendengaran. Masalah bahasa kanak-kanak Sindrom Down. bahasa isyarat. mengingati. iaitu pertama. berfikir.

Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan permasalahan mereka dapat dikesan. Walau bagaimanapun adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak lembam kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. Di samping itu. Murid lembam selalunya kurang aktif dan kurang berminat untuk menyertai kegiatan pelajaran di dalam bilik darjah. Kanak . Mereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian.kanak ini tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas atau kurikulum atau belajar di sekolah biasa. Menurut Messe (2001) dalam modul Universiti Terbuka Malaysia. Di dalam mata pelajaran matematik. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian.Lembam (Slow Learner) Brennan (1974) mendefinisikan murid lembam sebagai murid yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah seperti kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dikatakan disebabkan oleh kecacatan. Mereka ini terlalu lambat untuk mencapai satu . Selalunya kanak-kanak ini dikenal pasti pada peringkat awal setelah mendapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira dalam pendidikan. mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka.satu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah. . kanak-kanak lembam mudah hilang tumpuan. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik (Jamila 2005). Jamila (2005) menyatakan kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan. keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan.

kandungan plumbum yang tinggi dalam darah seseorang kanak -kanak wujudnya masalah pembelajaran. Kanak-kanak ini pendiam. lembam lapisan otak dan sawan yang berpanjangan disfungsi urat saraf. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan. Kedua ialah punca psikososial Pengaruh sekitaran yang tidak sihat kurang rangsangan dan kurang perhatian ibu bapa kepada kanak-kanak dan juga kemiskinan hidup Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Dari segi fonologi. Ketika membaca dan menulis. Menghadapi masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. mereka akan meninggalkan huruf.sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan.Disebabkan masalah kurang tumpuan. Ciri–ciri kanak –kanak lembam adalah pencapaian pelajaran atau akedemik berbeza. sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata. menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah. Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. Tulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun. Punca berlakunya masalah pembelajaran. tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan. Punca ini boleh pdibahagikan kepada dua kategori iaitu punca biologi yang merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran . Juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan . Mereka tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. sukar memproses maklumat.

Bagi morfologi. KAEDAH INTERVENSI Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. kanak-kanak bermasalah pembelajaran gagal memberitahu maklumat yang dikehendaki. Dari segi sematik. Mereka mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana penambahan purata panjang ujarannya amat lemah. Mereka jarang sekali bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut sekiranya tidak memhami sesuatu. . kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. Oleh sebab itu. ruang. Mereka juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Dalam sintaksis. mereka tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. Mereka lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. Dalam bidang pragmatik pula. Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan . mereka menghadapi kesukaran dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. kuantiti. mereka akan bercakap bila-bila masa sahaja tanpa menunggu giliran mereka untuk bercakap. dan masa yang diajarkan kepada ereka. Selain itu. Oleh sebab itu mereka mengambll masa yang panjang untuk memahami sesuatu makna. Mreka juga mempunyai masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif.dengan jelas dan bunyi yang betul.

Di Amerika syarikat. menjilat ais krim serta pernafasan iaitu dengan menahan nafas di dalam air. perkhidmatan pemakanan nutrisi. Safani & Soon 2004). kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. intervensi yang hendak dilakukan perlu mengambil kira kecerdasan dan masalah tingkah laku. langkah intervensi yang boleh diambil ialah dengan menjalankan terapi pertuturan seperti meniup belon. Bagi morfologi pula. berstruktur. Selain itu. program kebudayaan dan kesenian. perkhidmatan jururawat sekolah. Tujuan utama adalah untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak yang lambat adalah dengan mengubahsuai . Oleh itu. Selain itu.Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. meniup ke dalam air dengan menggunakan straw. Teknik ini secara tidak langsung sebagai senaman untuk menguatkan otot mulut. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. cadangan kaedah intervensi adalah dari segi fonologi. menjilat lolipop menggunakan lidah. Dari aspek bahasa pula. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah. latihan dan kaunseling ibu bapa. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dalam sesetengah kes. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Intervensi awal ini juga memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas antaranya ia dapat member pendekatan penambahan komunikasi. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin (Zarin. dan berperingkat. Oleh itu guru perlu bijak menyusun teknik dan strategi untuk membentuk tingkah laku positif dari murid-murid berkeperluan khas ini.

Bagi semantik pula. Aktiviti yang membantu ialah mengajar perkataan di dalam pertuturan dialek harian serta bahasa kiasan yang sering digunakan kerana perkataan tersebut tidak ditemui di dalam kamus. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada murid-murid ini adalah dengan penggunaan perkataan di dalam permainan bahasa. Kaedah skills pembinaan komunikasi iaitu satu contoh bahan komersil yang digunakan untuk memperkayakan perkembangan pembentukan kata. Intervensi yang boleh dijalankan untuk komponen pragmatik ialah dengan menjalankan penilaian dan pemulihan khusus. Pemulihan yang dijalankan merangkumi aspek tingkah laku. langkah intervensi yang perlu diambil ialah dengan memberi penekanan kepada aspek kofnitif.. esok dan sekarang mengikut situasi dan konteks yang betul supaya murid boleh menceritakan sesuatu berdasarkanmasa. logik. semalam. Antara kaedah intervensi untuk morfologi adalah: 1. guru memperkenalkan murid dengan perkataan kadang-kadang. Latihan penggunaaan imbuhan awalan dan akhiran juga diberi penekanan agar murid dapat menggunakan penambahan imbuhan tersebut mengikut konteks ayat yang betul. Latihan teknik penyoalan perlu . Fokus pengajaran di sini guru perlulah melebihkan tumpuan kepada aspek pembinaan perkataan. membaca dan menulis ayat yang mudah. 3.. psikolonguistik dan interaksi sosial untuk menggalakkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang betul. Contoh: imbuhan ‘mem’ dan ‘an’. Saya membeli makanan . Kaedah ‘reformulate’. Contohnya. linguistik. Saya membeli makanan di kantin. Contoh: latihan komunikasi melalui aktiviti lakonan.kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai. 2. Dari segi sintaksis pula intervensi yang boleh dijalankan ialah dengan melakukan perubahan daripada belajar secara individu kepada pembelajaran kumpulan. persekitaran dan motivasi kepada murid.

takut. Kanak-kanak sewaktu berumur dua tahun telah boleh menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan membuat gambar mengikut tanggapan mereka. dan bosan. Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan urat daging yang mengawal jari dan tangan. Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR.ditekan untuk membimbing murid mengemukakan dan memahami soalan apabila diterangkan oleh guru. Latihan menulis ini dikenali sebagai kemahiran menulis secara mekani kemahiran ini perlu dikuasai pada peringkat . menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. Kemudian meggalakkan murid menguasai gerak tangan yang bebas suapaya mereka boleh menulis dengan selesa dan sempurna. membincang isi yang terdapat dalam satu gambar bersiri. mencatat dan menyusun maklumat. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui. bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. Guru dan murid boleh membincangkan berita dan peristiwa semasa. Ini amat penting untuk pelarasan bagi membolehkan seseorang menulis. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan kepada setiap murid. membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah diperlihatkan. Perbualan secara terpimpin. Latihan atau aktiviti yang boleh dilakukan untuk kemahiran menulis ini ialah aktiviti seperti membuat corak. Latihan peringkat rendah menekankan aktiviti seperti melakukan latihan pergerakan tangan. kemahiran menulis merupakan objektif untuk melihat keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. menekap dan membentuk huruf. Antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan murid ialah mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Guru juga boleh mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang dicipta oleh murid sendiri. dialog dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan malu.

Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas malah sepatut semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakan kepada kanak-kanak istimewa ini. Kekurangan yang terdapat pada diri mereka mengakibatkan mereka susah dan lambat mempelajari bahasa dan berkomunikasi berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain.awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca oleh orang lain.ciri fizikal yang dihadapi tidak boleh diubah lagi namun masalah pembelajaran yang dihadapi masih boleh dibaiki. Ini dapat membantu murid menguasai kemahiran selanjutnya. ciri. Ini memberikan ciri-ciri yang telah dibincangkan di atas tadi seperti bertubuh pendek. Faktor persekitaran pula memberi kesan kepada kanak-kanak menjadi lembam kerana tidak ada perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa menyebabkan anak kurang terdedah dengan perkataan dan interaksi dengan orang lain. Bagi masalah lembam pula terjadi disebabkan faktor baka dan juga persekitran. mata sepet dan lain-lain lagi. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dilakukan kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya menghadapi masalah dalam bahasa dan komunikasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan persekitaran. Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat tetapi pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. kepala kecil. Ciri-ciri fizikal yang dialami disebabkan oleh faktor genetik iaitu mempunyai tiga pasang kromosom pada pasangan kormosom ke 21. RUMUSAN Terdapat banyak kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Baka yang diperoleh dari keturunan yang mempunyai masalah lembam akan diperturunkan kepada anak-anak. Bagi kanak-kanak Sindrom Down. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful