MASALAH KEMAHIRAN LISAN DI KALANGAN MURID Secara umunya, kanak-kanak bermasalah pembelajaran (KKBP) mengalami masalah lisan

, tetapi yang membezakannya adalah tahap kecacatan mereka. Antara masalah lisan utama yang dihadapi oleh KKBP ialah: i. Pengguguran- menggugurkan huruf dalam sesuatu perkataan. Contohnya, ‘laci’ disebut ‘aci’. ii. Penambahan- menambahkan huruf dalam perkataan. Contohnya, ‘pensel’ menjadi ‘penseli’. iii. Penggantian- menggantikan huruf konsonan dalam sesuatu perkataan dengan huruf konsanan lain. Contohnya, ‘belalang’ kepada ‘berarang’. iv. Sengau- pengeluaran udara melalui nasal yang disebabkan oleh sumbing atau keabnormalan alat artikulasi sehingga menjejaskan mutu bunyi yang dihasilkan. v. Gagap- pengulangan suku kata awal atau huruf awal dalam perkataan tanpa kawalan. Contohnya, ‘meja’ kepada ‘me-me-me-meja’. Masalah ini disebabkan oleh masalah fungi otak. vi. Akolalia- masalah yang biasanya dialami oleh kanak-kanak Down Syndrome, iaitu mengulangi perkataan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, ‘makan-makan-makanmakan-makan-makan.’ vii. Masalah intonasi suara- menggunakan intonasi yang salah pada masa, keadaan dan tempatnya. Contohnya, suara garau, serak, kecil dan pecah. viii. Perbendaharaan kata yang sedikit- disebabkan oleh tiada pendedahan awal di kalangan ahli keluarga. ix. Enggan bercakap-tiada keyakinan diri untuk mengeluarkan bahasa kerana mempunyai sejarah silam yang merendahkan motivasi diri. PENGENALAN Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanakkanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan

3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca - cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.” The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan

Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Kandungan Bahasa a. “blink” untuk drink”. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas.” Bentuk bahasa a. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. struktur ayat yang salah.satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. i. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. b. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. dan makna perkataan dan ayat. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. ii. kehendak. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). morfologi. iii. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. . masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. c. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). dan sintaksis). Fungsi Bahasa a.

Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya.iv. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.1. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. atau memperoleh semula. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. tetapi terdapat juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Anda . Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Aktiviti 2. Sesetengah kanakkanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). 1982). v. dan tidak berupaya memahami makna perkataan.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. 2. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas.

menggunakan ayat yang betul dan lengkap v.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. . Contoh: membantu ayah di kebun.1. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius.perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. ii. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: i. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. 2. mengingat kembali perkataan ii. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv.

2. kaedah VAKT.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan.2. vi. vii. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. iaitu suara. kaedah fonik dan sebagainya. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. pernafasan. 2. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. iv.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. . v. Selain itu. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. bunyi atau talun (resonance). Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain.iii. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Latihan 2. dan kelancaran. artikulasi. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. dan suara. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.

Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. (2) kekuatan. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. masalah suara. misalnya “sssyusyah” . Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. lelangit. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. misalnya “idung” untuk “hidung”. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. i. lelangit. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. dan masalah kelancaran. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. dilafazkan dengan baik. “besa” untuk “besar”. atau akhir perkataan. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. c. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. Sekiranya untuk perkataan “susah”.a. iaitu masalah artikulasi. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. b. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. dan lain-lain. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. d. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Artikulasi melibatkan gigi. 2. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. dan (3) kualiti suara. mempunyai kualiti semula jadi.2. rentak dan kadar yang baik. bibir. tengah. atau kenyaringan suara.

dalam kumpulan kecil. . maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. Ketika masih bayi lagi. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. tekanan emosi. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanakkanak. buku.. kelumpuhan otak. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. peniruan pertuturan yang salah ketika mula belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. pendekatan interaktif. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. objek. Sumbing. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. dan komunikasi tambahan (augmented communication). kecacatan lidah. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. menggunakan dua atau lebih bahasa . Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. dan juga faktor persekitaran. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. misalnya “nacik” untuk “nasi”. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. Bahan-bahan seperti gambar. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. tisu lembut. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”.

Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. Justeru. serak atau garau (hoarseness). Masalah suara akibat jeritan. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. “m”. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. dan punca suara dihasilkan. kualiti suara. penghasilan bunyi. dan latihanlatihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. Oleh itu. merancang untuk lakukan. suara orang yang sesak nafas iii. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil . Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanakkanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. dan berbisik. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . dan “ng “. ii. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. Pendekatan Interaktif Melalui pendekatan interaktif ini. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak.· Terapi artikulasi (alat pertuturan). Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. iaitu melibatkan artikulasi. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. guru pendidikan khas. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut: i. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Semua suara berbeza dari segi nada. makan. suara sengau ii. misalnya “ r ” . komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanak-kanak ini. Menurut Bloom (1991).

Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. .bercakap iv. tersekat-sekat. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. iii. suara sangat perlahan v. bercakap senada (monotone voice) vii. muka berkerut. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). tetapi akan beransuransur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. bercakap seperti berlagu vi. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. dsb) Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Latihan 2. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. dan ix. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. dan diikuti ketegangan otot tekak. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. menggenggam tangan.

Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. pengalaman yang menakutkan. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. memejamkan mata. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan . Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanakkanak.Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. perkataan atau frasa. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa.E. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. mengulang suku kata. dan menghidap sesuatu penyakit. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. dan mempunyai masalah kesihatan.

Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. 2…Terapi mengurangkan ketegangan.2. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. malu. Bincangkan. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. cadangan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. dan penggunaannya. Latihan 2.beremosi. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. takut . masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. 2. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. rendah diri. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. membeli tiket bas. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. kandungan. Perbincangan.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.

ed. dan suara.R. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. 5. Early Childhood Language Arts. Boston: Allyn and Bacon. 2. dan kelancaran. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. (1992). Boston: . suara.berhadapan dengan orang lain. iaitu artikulasi.. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak alami. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. guru. morfologi. masalah suara. Rumusan 1. doktor. dan gangguan proses auditori pusat. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. (1993). Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. pernafasan. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. dan sintaksis). Gallgher.. ahli terapi pertuturan. Educating Exceptional Children 7th . pentadbir sekolah. & Annastasiow. aphasia. dan masalah kelancaran. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). dan mengasingkan diri. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. atau sistem simbol yang lain. 4. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. M. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. Kirk. iaitu masalah artikulasi. dan juga kaunselor. tulisan (atau kedua-duanya).

ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas. Reed. frasa dan lain-lain takrif. An Introduction to Children with Language Disorders.R. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental. Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri. keupayaan komunikasi.. keupayaan berkomunikasi. tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental. New York: Macmillan College Publishing Company. tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. Dalam topik ini akan membincangkan definisi kanak-kanak berkeperluan khas dan definisi masalah bahasa dan komunikasi. (1994). V. KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI Maksud definisi menurut kamus dewan edisi ke 3 ialah kenyataan yg ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata.Houghton Mifflin Company. keupayaan deria. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak terabai seperti kanak-kanak normal. keupayaan sensori atau deria. Kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. . Menurut Jamila (2005). supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.

Ada juga yang yang mempunyai gangguan yang pelbagai seperti rencatan akal dan gangguan tingkah laku. 3. Garciulo (2003) pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti yang di bawah. 2003) menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs. kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. Kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh . or behavioral characteristics. kognitif. Mereka dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka: 1. gangguan tingkah laku. 2. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran (Maklumat Pendidikan Khas 2003 dalam Sheila & Samsilah 2006). gangguan pembelajaran. Sheila & Samsilah (2006) mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. Adalah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di kategori (2) di atas. mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya. mempunyai masalah pembelajaran yang yang besar berbanding kanakkanak sebaya dengannya. These differences may be due to significant physical.McDonnell et a (1995) menglkasifikasikan murid berkeperluan khas kepada rencatan akal. autisme. "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. sensory." Akta Pendidikan 1996 seksyen 312 (Farrel. Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan.

Ia berlaku pada peringkat penglahiran atau produktif level. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Ia berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. 2000). Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. masalah bahasa ataupun keduanya sekali. Individu lebih banyak bertutur melalui pengalaman daripada kecergasan otak . kanak-kanak berkeperluan khas dapat dimaksudkan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mereka memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak biasa. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. kandungan bahasa dan pragmatik bahasa. Masalah komunikasi mungkin berpunca dariada masalah pertuturan. Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan atau dihasilkan oleh alat-alat artikulasi dan dapat diungkapkan dengan sempurna.keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya (Mahmood Nazar. Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain. Ia juga melibatkan kelemahan dalam bentuk bahasa. Kesimpulannya. Masalah bahasa dan komunikasi Masalah bahasa ialah kelemahan lisan dan tulisan. Bahasa pula merupakan apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk simbolik seperti perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan.

serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksi mereka dengan orang lain. Gagap iaitu kanak-kanak mengulang perkataan yang sama beberapa kali. Perbezaan cara kanak-kanak bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang lain yang mendengar. Mempunyai suara yang kasar. Kanakkanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan tidak mampu menyatakan keperluan. Bunyi sengaun ataupun bunyi dengungan walaupun kanak-kanak tidak menghadapi penyakit lain. mereka akan merasa kecewa seterusnya menunjukkan tingkah laku yang agresif. Keadaan ini . kehendak dan perassan mereka kepada orang lain. 5. Lewat dalam kemampuan mengeluarkan bunyi da menggunakan bunyi dalam perkataan disebabkan masalah artikulasi ataupun fonologi. pendapat. palsi serebrum. Namun begitu. 4. perasaan. Apabila orang sekeliling tidak tidak memahami apa yang mereka sampaikan. dyspraxia dan masalah pendengaran. Antara ciri-ciri kecacatan ini ialah : 1.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. 2. 3. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Tiada bunyi yang keluar apabila kanak-kanak cuba bercakap. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan mengalami masalah dalam bersosial kerana diabaikan rakan-rakan yang lain kerana tidak faham apa yang mereka tuturkan. murid berkeperluan khas mengalami masalah bahasa.

Ia dapat dikesan semasa aktivti pengajaran dijalankan. bermasalah penglihatan. sukar mengingat sesuatu nama dan percakapan mereka terganggu kerana tidak mengetahui perkataan untuk disebut. Kanak-kank ini dapat dikesan dengan tanda-tanda seperti ayat yang digunakan tidak berkaitan dengan perbualan misalnya memberi jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. Murid yang mengalami masalah ini perkembangan pertuturan dan bahasanya akan terganggu dan lambat. Kecacatan bahasa. bermasalah pembelajaran dan pelajar berbakat atau pintar cerdas.seterusnya membuatkan perkembangan bahasa kanak-kanak lambat terutamanya dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berinteraksi terhad. 2. ayat dan perbualan. Kanak-kanak tidak langsung dapat mendengar pula akan juga tidak dapat bercakap (bisu). Keadaan persekitaran rumah yang tidak menyumbang kepada masalah perkembangan bahasa meruapakan salah satu faktor lewat perkembangan bahasa. Perkembangan lambat: melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek bahasa seperti pembentukan perkataan. . BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Terdapat 4 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran. i) Bermasalah pendengaran Murid yang menghadapi masalah pendengaran ialah murid yang pendengarannya tidak jelas dan memerlukan alat bantuan mendengar. Mereka juga tidak menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Masalah perkembangan bahasa pula mungkin terjadi dalam bahasa reseptif iaitu kemampuan memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain atau dalam bahasa ekspresif iaitu kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. Masalah dalam aspek bahasa terbahagi kepada dua iaitu : 1.

menghidu dan merasa. • Menurut International Encylopedia Volume 5 (1975) .• Mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas ( Bee H. Kanak-kanak ini belajar melalui deria sentuhan. cacat pendengaran bermakna kehilangan atau kekurangan daya pendengaran pada satu telinga atau keduakeduanya kekurangan atau kehilangan daya pendengaran. Kanak-kanak ini mengalami masalah seperti berikut: • lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi • lambat berkembang persepsi pendengaran dan penglihatan • menghadapi kesukaran untuk membaca. ii) Bermasalah penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dikategorikan kepada dua iaitu buta yang langsung tidak dapat melihat dan separuh buta yang kabur penglihatan. Mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan tongkot untuk bergerak ke sesuatu tempat. Dapat disimpulkan bahawa:  Definisi masalah penglihatan dari segi pendidikan bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan  Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka(Barrage 1992) iii) Bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah kanak-kanak yang tekah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar-pakar klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. menulis dan mengira. . pendengaran. mengeja. 1995).

masalah bahasa dan komunikasi. Dalam topik ini akan membincangkan mengenai dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas di bawah masalah pembelajaran iaitu kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan juga lembam. Sindrom Down berlaku adalah disebabkan oleh keadaan kromosom yang abnormal. Langdon Down iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866. Sindrom down Sindrom bermakna kehadiran sekumpulan gejala dan tanda yang boleh menunjukkan kepada sesuatu penyakit. risiko melahirkan anak sindrom down menjadi tinggi dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Tiga salinan kromosom 21 terdapat dalam setiap satu sel yang biasanya hanya mempunnyai dua salinan. Antara yang akan dibincangkan termasuklah punca berlaku sindrom down dan lembam. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr. kanakkanak pintar cerdas ialah kanak-kanak yang maju atau berbakat dalam pelajaran dan boleh menerima pelajaran lebih awal atau lebih cepat daripada pelajar normal. . Kementerian Pelajaran Malaysia. masalah lain yang dihadapi mereka dan lain-lain lagi. Berdasarkan kajian.Kanak-kanak ini memerlukan perhatian dan keprihatinan yang lebih daripada masyarakat terhadap masalah yan mereka hadapi supaya dapat menjalani kehidupan seharian bersama orang lain. ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini. Kanakkanak ini dianggap mempunyai kebolehan luar biasa. Penyakit ini juga dikenali sebagai Trisomy 21. iv) Pintar cerdas Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum. Kadar kejadian keseluruhannya ialah satu pada setiap 800 kelahiran.

bahasa isyarat. memahami kata (bahasa reseptif). Kajian ini mendapati kanak-kanak Sindrom Down merupakan pelajar visual (lihat) daripada pelajar auditori (dengar). Ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas. bentuk leher lebih pendek dan lain-lain lagi. Kanak-kanak sindrom down merupakan kanakkanak yang manja dan memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005). bentuk muka leper. Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. Kanak-kanak sindrom down ringan masih boleh dididik. kajian ini mendapati bahawa perkembangan kemahiran bahasa verbal disokong oleh penggunaan bahasa bukan verbal seperti gerak badan. menaakul. Dari segi emosi. Biasanya kanak-kanak ini cenderung menjadi gemuk dan lebih rendah berbanding rakan sebaya mereka. serta kebolehan kognitif. dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. Kanak-kanak SD menghadapi masalah memproses dan mengingati maklumat verbal.Kanak-kanak sindrom down dapat dikesan sejak lahir kerana ciri-ciri fizikal mereka jelas menunjukkan kategori ini. Pada hakikatnya. Oleh itu. gambar postur dan sebagainya supaya dapat memperkembang bahasa kanak-kanak tersebut. menggunakan kata (bahasa ekspresif) dan kedua. sederhana. . belahan kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mereka juga mempunyai masalah pendengaran. teruk dan sangat teruk. mengingati. berfikir. kepala lebih kecil daripada kebiasaan. Masalah bahasa kanak-kanak Sindrom Down. kebolehan belajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mempunyai impak terhadap perkembangan kanak-kanak termasuklah perkembangan sosial dan emosi. Kita menggunakan kata untuk membina pengetahuan. iaitu pertama. kanak-kanak ini mengalami terencat akal sama ada ringan. tanda.

mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. kanak-kanak lembam mudah hilang tumpuan. . sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. Murid lembam selalunya kurang aktif dan kurang berminat untuk menyertai kegiatan pelajaran di dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak lembam kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian. Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan permasalahan mereka dapat dikesan. Di samping itu.kanak ini tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas atau kurikulum atau belajar di sekolah biasa. Mereka ini terlalu lambat untuk mencapai satu . Selalunya kanak-kanak ini dikenal pasti pada peringkat awal setelah mendapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira dalam pendidikan. Menurut Messe (2001) dalam modul Universiti Terbuka Malaysia. Di dalam mata pelajaran matematik. Kanak . keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan.satu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah.Lembam (Slow Learner) Brennan (1974) mendefinisikan murid lembam sebagai murid yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah seperti kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dikatakan disebabkan oleh kecacatan. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik (Jamila 2005). Jamila (2005) menyatakan kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan. Mereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian.

lembam lapisan otak dan sawan yang berpanjangan disfungsi urat saraf. Menghadapi masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. Mereka tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. sukar memproses maklumat. kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat.Disebabkan masalah kurang tumpuan. Ketika membaca dan menulis. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran . Punca berlakunya masalah pembelajaran. menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah. Ciri–ciri kanak –kanak lembam adalah pencapaian pelajaran atau akedemik berbeza. Punca ini boleh pdibahagikan kepada dua kategori iaitu punca biologi yang merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan. tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan. mereka akan meninggalkan huruf. Tulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun.sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan. Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. Kanak-kanak ini pendiam. Kedua ialah punca psikososial Pengaruh sekitaran yang tidak sihat kurang rangsangan dan kurang perhatian ibu bapa kepada kanak-kanak dan juga kemiskinan hidup Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Dari segi fonologi. Juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan . kandungan plumbum yang tinggi dalam darah seseorang kanak -kanak wujudnya masalah pembelajaran.

Mereka lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. mereka menghadapi kesukaran dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. Mereka mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. Selain itu. dan masa yang diajarkan kepada ereka. Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan . Mereka juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Dalam sintaksis. kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. kanak-kanak bermasalah pembelajaran gagal memberitahu maklumat yang dikehendaki. kuantiti. Mreka juga mempunyai masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Dari segi sematik.dengan jelas dan bunyi yang betul. Mereka jarang sekali bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut sekiranya tidak memhami sesuatu. menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana penambahan purata panjang ujarannya amat lemah. Bagi morfologi. Oleh sebab itu. KAEDAH INTERVENSI Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Dalam bidang pragmatik pula. Oleh sebab itu mereka mengambll masa yang panjang untuk memahami sesuatu makna. . ruang. mereka tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. mereka akan bercakap bila-bila masa sahaja tanpa menunggu giliran mereka untuk bercakap.

kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. cadangan kaedah intervensi adalah dari segi fonologi. langkah intervensi yang boleh diambil ialah dengan menjalankan terapi pertuturan seperti meniup belon.Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. perkhidmatan pemakanan nutrisi. Di Amerika syarikat. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. Bagi morfologi pula. intervensi yang hendak dilakukan perlu mengambil kira kecerdasan dan masalah tingkah laku. Tujuan utama adalah untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak yang lambat adalah dengan mengubahsuai . Oleh itu. menjilat ais krim serta pernafasan iaitu dengan menahan nafas di dalam air. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. Dari aspek bahasa pula. berstruktur. perkhidmatan jururawat sekolah. menjilat lolipop menggunakan lidah. Safani & Soon 2004). latihan dan kaunseling ibu bapa. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah. Selain itu. meniup ke dalam air dengan menggunakan straw. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. Oleh itu guru perlu bijak menyusun teknik dan strategi untuk membentuk tingkah laku positif dari murid-murid berkeperluan khas ini. program kebudayaan dan kesenian. Selain itu. dalam sesetengah kes. Intervensi awal ini juga memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas antaranya ia dapat member pendekatan penambahan komunikasi. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin (Zarin. dan berperingkat. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. Teknik ini secara tidak langsung sebagai senaman untuk menguatkan otot mulut.

Latihan teknik penyoalan perlu . persekitaran dan motivasi kepada murid. membaca dan menulis ayat yang mudah. Contoh: imbuhan ‘mem’ dan ‘an’. psikolonguistik dan interaksi sosial untuk menggalakkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang betul..kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai.. Kaedah ‘reformulate’. Saya membeli makanan di kantin. Kaedah skills pembinaan komunikasi iaitu satu contoh bahan komersil yang digunakan untuk memperkayakan perkembangan pembentukan kata. Contohnya. langkah intervensi yang perlu diambil ialah dengan memberi penekanan kepada aspek kofnitif. logik. semalam. Latihan penggunaaan imbuhan awalan dan akhiran juga diberi penekanan agar murid dapat menggunakan penambahan imbuhan tersebut mengikut konteks ayat yang betul. Fokus pengajaran di sini guru perlulah melebihkan tumpuan kepada aspek pembinaan perkataan. linguistik. Dari segi sintaksis pula intervensi yang boleh dijalankan ialah dengan melakukan perubahan daripada belajar secara individu kepada pembelajaran kumpulan. Antara kaedah intervensi untuk morfologi adalah: 1. Pemulihan yang dijalankan merangkumi aspek tingkah laku. 2. 3. Bagi semantik pula. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada murid-murid ini adalah dengan penggunaan perkataan di dalam permainan bahasa. guru memperkenalkan murid dengan perkataan kadang-kadang. Intervensi yang boleh dijalankan untuk komponen pragmatik ialah dengan menjalankan penilaian dan pemulihan khusus. Aktiviti yang membantu ialah mengajar perkataan di dalam pertuturan dialek harian serta bahasa kiasan yang sering digunakan kerana perkataan tersebut tidak ditemui di dalam kamus. Contoh: latihan komunikasi melalui aktiviti lakonan. Saya membeli makanan . esok dan sekarang mengikut situasi dan konteks yang betul supaya murid boleh menceritakan sesuatu berdasarkanmasa.

Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR. mencatat dan menyusun maklumat. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Latihan atau aktiviti yang boleh dilakukan untuk kemahiran menulis ini ialah aktiviti seperti membuat corak. membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah diperlihatkan. menekap dan membentuk huruf. Kemudian meggalakkan murid menguasai gerak tangan yang bebas suapaya mereka boleh menulis dengan selesa dan sempurna.ditekan untuk membimbing murid mengemukakan dan memahami soalan apabila diterangkan oleh guru. Ini amat penting untuk pelarasan bagi membolehkan seseorang menulis. takut. Kanak-kanak sewaktu berumur dua tahun telah boleh menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan membuat gambar mengikut tanggapan mereka. Latihan menulis ini dikenali sebagai kemahiran menulis secara mekani kemahiran ini perlu dikuasai pada peringkat . dan bosan. bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. dialog dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan malu. kemahiran menulis merupakan objektif untuk melihat keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Guru dan murid boleh membincangkan berita dan peristiwa semasa. Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan kepada setiap murid. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. membincang isi yang terdapat dalam satu gambar bersiri. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan murid ialah mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan urat daging yang mengawal jari dan tangan. Guru juga boleh mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang dicipta oleh murid sendiri. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui. Latihan peringkat rendah menekankan aktiviti seperti melakukan latihan pergerakan tangan. Perbualan secara terpimpin.

ciri. Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat tetapi pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Ciri-ciri fizikal yang dialami disebabkan oleh faktor genetik iaitu mempunyai tiga pasang kromosom pada pasangan kormosom ke 21. Ini dapat membantu murid menguasai kemahiran selanjutnya. Kekurangan yang terdapat pada diri mereka mengakibatkan mereka susah dan lambat mempelajari bahasa dan berkomunikasi berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. RUMUSAN Terdapat banyak kategori kanak-kanak berkeperluan khas. .ciri fizikal yang dihadapi tidak boleh diubah lagi namun masalah pembelajaran yang dihadapi masih boleh dibaiki. Bagi kanak-kanak Sindrom Down. kepala kecil. Baka yang diperoleh dari keturunan yang mempunyai masalah lembam akan diperturunkan kepada anak-anak. Faktor persekitaran pula memberi kesan kepada kanak-kanak menjadi lembam kerana tidak ada perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa menyebabkan anak kurang terdedah dengan perkataan dan interaksi dengan orang lain. Bagi masalah lembam pula terjadi disebabkan faktor baka dan juga persekitran. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dilakukan kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya menghadapi masalah dalam bahasa dan komunikasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan persekitaran.awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca oleh orang lain. mata sepet dan lain-lain lagi. Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas malah sepatut semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakan kepada kanak-kanak istimewa ini. Ini memberikan ciri-ciri yang telah dibincangkan di atas tadi seperti bertubuh pendek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful