Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 (2010) 000–000

Procedia Social and Behavioral Sciences
www.elsevier.com/locate/procedia

International Conference on Learner Diversity 2010

Keperluan Pendidikan Inklusif dalam Program Pendidikan Arus Perdana di Malaysia

Azad Athahiri Anuar, Norsayyidatina Che Rozubi*
Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia

Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan Pendidikan Inklusif dalam pendidikan arus perdana. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan kajian lepas sebagai rujukan. Program Pendidikan Inklusif untuk golongan bekeperluan khas bermula pada 1987 dibawah Kementerian Pendidikan dan digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Program Pendidikan Inklusif menitik beratkan program Pendidikan Inklusif bagi murid - murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa belajar bersama-sama dengan murid-murid biasa. Hasil kajian mendapati bahawa Pendidikan Inklusif perlu dilaksanakan kerana keperluan kesaksamaan, pendidikan berkualiti dan keperluan sosial. Namun terdapat isu dan cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan keberkesanan Pendidikan Inklusif sepenuhnya dalam Pendidikan di Malaysia.
Keywords: Pendidikan Inklusif, Pendidikan Malaysia, Keperluan Khas

1. Pendahuluan Pendidikan adalah hak asasi semua manusia dan dari segi falsafahnya, semua insan di dunia ini mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu. Apabila berbicara tentang peluang pendidikan terhadap pelajar berkeperluan khas, mereka juga mempunyai minat, hasrat dan cita-cita yang setanding dengan individu normal. Mereka juga perlu diberikan peluang yang sama dengan individu normal yang lain supaya mereka tidak tersisih daripada arus pembelajaran nasional kerana ada dalam kalangan mereka mempunyai kecerdasan kognitif yang setanding dengan individu yang sempurna malah mereka mampu melebihi pencapaian pelajar yang normal ( Lokman, 2009).

* Corresponding author. Tel.: +6019-3145373-; fax: . E-mail address: tiena_808@yahoo.com.

menegaskan hak untuk semua mendapat pendidikan tanpa mengira perbezaan individu dan kemampuannya. Akibatnya mereka dianggap malas atau degil atau bermasalah.1 Murid Berkeperluan Khas di Aliran Perdana Pendekatan pendidikan inklusif adalah antara beberapa pilihan yang ada untuk KBK di Malaysia. 2006). emosi dan tingkah laku (autisma dan ADHD) iii. penguasaan kemahiran 3M Pada umumnya perkembangan fizikal. Pendidikan Khas menyediakan peluangpeluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatanperkhidmatan sekolah biasa (Mohd Najib. ramai guru dan ibu bapa tidak menyedari masalah sebenar kanak-kanak ini. Sejarah Pendidikan Inklusif Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1986 mengeluarkan Falsafah Pendidikan Khas iaitu “ Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Noor et. fizikal (cacat anggota) ii. Hallahan dan Kauffman. malah ada yang dianggap biadab apabila mereka tidak dapat memenuhi kehendak norma bilik darjah/pembelajaran atau tatasusila masyarakat setempat/sekolah (Supiah Saad. 2006). atau peralatan dan / atau kemudahan-kemudahan diperlukan. Dengan demikian. Sebagaimana digambarkan dalam Jadual 1. berhaluan. beriman. berupaya. 2. teknik-teknik pengajaran. Deklerasi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Hak Asasi 1948 dan ikrar masyarakat dunia di Persidangan Dunia mengenai pendidikan Untuk Semua 1990. Oleh yang demikian Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil satu langkah positif iaitu menyediakan satu program bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah untuk belajar secara biasa mengikut kemampuan mereka dengan menitik beratkan aspek-aspek berikut: a) Intelek b) Rohani c) Jasmani d) Emosi e) Sosial f) Bakat g) Nilai-nilai moral h) Estetika (Mohd Najib. Dalam konteks definisi pendidikan khas di Malaysia. (1977) menyatakan Pendidikan Khas bermakna pengajaran yang direka khas untuk memenuhi keperluan-keperluan yang luar biasa seseorang kanak-kanak yang luar biasa. Mereka ialah dalam kategori masalah : i. terdapat pelbagai kategori KBK dalam setting inklusif. Perkataan inklusif ini diambil daripada perkataan inggeris “Inclusive” yang memberikan maksud “merangumi”. mereka adalah setara dengan perkembangan rakan sebaya yang normal.al/ Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2012) 000–000 Apabila memperkatakan tentang pendidikan khas. berdikari. 2010). ianya juga sinonim dengan istilah pendidikan inklusif iaitu pendidikan bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas. supaya mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar dalam keadaan normal seperti murid-murid lain tanpa mengira status. 1997 dalam buku Psikologi Pendidikan maksud inklusif secara umumnya adalah mengintegrasikan murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah biasa. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara” (Sabilah. pendekatan ini masih terbatas dilaksanakan mengikut acuan Malaysia serta terdapat di sekolah-sekolah tertentu sahaja. Namun begitu terdapat 4 kategori KBK yang boleh didapati di merata sekolah dalam aliran perdana. Bahan-bahan khas. Culatta dan Tompkins (1999) menyatakan Pendidikan Khas ialah pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluankeperluan pendidikan dan berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Menurut Naim. 1. 2006) .Noorizah Mohd. pembelajaran khusus Disleksia (dyslexia) iv.

3. Kementerian Pembangunan Wanita. Malahan mengasingkan kanak. Oleh itu keperluan pendidikan inklusif dan kaedah yang lebih sesuai bagi pendidikan ini dalam setiap kategori pendidikan khas haruslah dipertingkatkan untuk kemajuan golongan kurang upaya bukan sahaja dalam aspek pendidikan malahan segala aspek lain. Ini kerana semua kanak. pendidikan peringkat sekolah rendah untuk semua kanakkanak termasuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah wajib di negara ini. Untuk memenuhi tanggungjawab tersebut maka KPM dan kementerian-kementerian lain yang dinyatakan di atas.Author name / Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2012) 000–000 2.2 Keperluan Pendidikan Berkualiti a) KPM: b) KKM: .kanak ke dalam kelas khas juga adalah suatu diskriminasi. memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. Oleh itu terdapat keperluan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam arus perdana sistem pendidikan di Malaysia kerana merangkumi keperluan kesamarataan hak asasi.1 Keperluan Kesamarataan hak asasi Malaysia mengamalkan sistem pendidikan berpusat dan Kementerian Pelajaran bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengurusan pendidikan formal untuk setiap kanak-kanak termasuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. rendah dan menengah. Pendidikan formal peringkat prasekolah. pendekatan pendidikan inklusif menjadi perkara penting dalam menghadapi cabaran dan isu-isu semasa pendidikan khas. Perlembagaan Malaysia mengenai ‘Disabled Person Act 2002’ serta komitmen Malaysia dalam deklarasi-deklarasi antarabangsa iaitu deklerasi Education for All (EFA) 2000 dan Biwako Millenium Framework 2002. Dengan termaterai dua dasar tersebut. keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial. Akta Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan yang diberikan kepada rakyat Malaysia adalah pelbagai dan skop yang komprehensif agar memenuhi keperluan negara. Dasar ini diperkukuhkan lagi oleh Artikel 8. Dalam Akta Pendidikan 1996. Intervensi awal c) KPWKM: 1. Ini bermakna kerajaan bertanggungjawab menyediakan pendidikan bersesuaian mengikut keperluan untuk semua kanak-kanak termasuk golongan yang mempunyai kecacatan/ketidakupayaan.1 Pendidikan Kanak-kanak Berkeperluan Khas di Malaysia Terdapat empat kementerian yang terlibat secara langsung menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk KBK di Malaysia iaitu Kementerian Pelajaran (KPM). Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) serta Kementerian Kesihatan (KKM).sama menikmati hak kesamarataan termasuklah dalam aspek pendidikan yang lebih berkualiti.kanak mempunyai hak untuk belajar dan dididik di persekitaran yang sama dengan rakan sebaya yang lain. Dasar sedia ada yang diterima pakai sekian lama memperuntukkan hak mendapat pendidikan formal bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Agensi-agensi di bawah kementerian berkenaan diberi tanggungjawab merancang dan melaksanakan pelbagai program untuk golongan berkeperluan khas. 3. Secara umumnya setiap individu berhak mendapat hak yang sama rata termasuklah keperluan pendidikan mengikut keupayaan masing. Pendidikan tidak formal 2. Keperluan Pendidikan Inklusif Pendekatan Pendidikan Inklusif dilaksanakan di sekolah tertentu di seluruh negara bagi memenuhi keperluan murid dan juga permintaan ibu bapa. Proses Saringan dan Diagnostik 2. Antara bidang tugas utama setiap kementerian adalah seperti berikut. Intervensi awal d) KPT: Pendidikan tinggi (tertiary education) Dengan adanya Dasar Pendidikan Wajib 2002. 2010). sosial. Seksyen 41).ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. 1. pendengaran dan masalah pembelajaran (Bahagian H. Oleh itu golongan bekeperluan khas juga seharusnya diberi peluang untuk sama. Pelbagai deklarasi antarabangsa menyokong bahawa pendidikan inklusif adalah suatu hak bagi kanakkanak. konsep ketidakupayaan (disabled) adalah merangkumi murid yang mempunyai masalah penglihatan. dan dasar tersebut diperkukuh oleh dasar ‘Pendidikan Wajib’ dan ‘Pendidikan untuk Semua’ yang kini menjadi asas perkiraan dalam perancangan pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia. Ibu bapa yang gagal mendaftar anak dalam umur persekolahan peringkat rendah boleh didakwa. Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). memainkan peranan dalam menyediakan kemudahan pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas (Supiah Saad. 3.masing termasuklah untuk golongan kurang upaya.

Pendidikan inklusif berpotensi untuk mengurangkan rasa takut dan membina persahabatan. Banyak kajian menunjukkan bahawa terdapat kurang kerjasama yang ditunjukkan oleh guru kelas biasa ini dan ini didapati salah satu yang menjadi faktor murid-murid menghadapi masalah dalam pembelajaran. Tidak ada penyelarasan antara isi kurikulum kelas biasa dengan kelas pemulihan.Noorizah Mohd. . sikap yang negatif dan kurangnya guru-guru terlatih dalam melaksanakannya (Ysseldyke dan Alozzine. guru. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. c. Noor et. Situasi ini membantu pelajar untuk berinteraksi dengan persekitaran yang pelbagai serta melatih diri berhadapan dengan kehidupan masa depan kelak. Ini kerana realitinya masyarakat terutamanya kanak.al/ Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2012) 000–000 Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi kemajuan ekonomi.sekolah yang terpilih namun di setiap sekolah dan pusat. liberal dan dinamik. Penyelarasan pengajaran: Terdapat jurang perhubungan antara guru bilik darjah biasa dengan guru Pendidikan Khas. Ini kerana semua individu memerlukan pendidikan yang akan membantu mereka membina persahabatan dan persediaan untuk kehidupan di arus perdana. 3. Pendidikan Inklusif juga sebenarnya menjimatkan banyak masa. dan kekuatan rohani. sekolah dan kerajaan. 5. Bagi tujuan jangkamasa panjang pendidikan inklusif membantu pelajar bekelerluan khas untuk berfungsi ke tahap optimum mengikut kemampuan diri sendiri serta mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Kajian menunjukkan bahawa kanakkanak menunjukkan prestasi akademik dan sosial yang lebih tinggi apabila mereka belajar dalam suatu persekitaran yang sama. Sistem pendidikan yang bertaraf dunia seharusnya memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi gagasan sesebuah Negara. keadilan sosial. Pembahagian tugas : Guru bilik darjah biasa tidak memberi sokongan dan kerjasama kepada pengajaran pemulihan dan murid-murid berpendidikan khas yang diletakkan dalam kelas inklusif. tenaga dan material kepada pelbagai pihak seperti pelajar. Ini kerana pendidikan inklusif menjadi sebahagian daripada pendidikan arus perdana di Negara kita. 2006 yang meninjau pendapat guru Pendidikan Khas berkaitan pendidikan Inklusif mendapati cabaran dan isu yang dihadapi sering dihadapi termasuklah: a.3 Keperluan Sosial Pendidikan Inklusif bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada golongan bekeperluan khas malahan untuk mewujudkan hubungan kemanusiaan di antara ahli masyarakat. Namun terdapat pelbagai isu dan cabaran dalam melaksanakan pendidikan Inklusif secara sepenuhnya di setiap sekolah. Selain itu juga kajian Mohd Najib.kanak tidak didedahkan dengan golongan kurang upaya sehinggakan menimbulkan sikap prejudis. moral dan etika.0 Isu dan Cabaran Pendidikan Inklusif Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam sistem Pendidikan arus perdana merupakan matlamat yang ingin dicapai dalam meletakkan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. b. keluarga.pusat biasa untuk memudahkan akses pendidikan kepada golongan bekeperluan khas. Antara faktor yang menjadi kekangan utama ialah sumber yang terhad. rasa hormat dan sikap memahami terhadap OKU. Pendidikan inklusif memberi peluang kepada individu untuk berada dalam persekitaran masyarakat yang sebenar melalui sistem pendidikan. Keadaan ini menjejaskan pembelajaran murid. Ketidakupayaan tidak boleh dijadikan alasan untuk keciciran mendapatkan pendidikan kerana pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam menyediakan perkhidmatan kepada golongan bekeperluan khas . Oleh itu pendidikan inklusif merupakan strategi jangka masa panjang yang baik untuk meningkatkan taraf pendidikan golongan bekeperluan khas di Negara kita. takut dan tidak peduli terhadap golongan bekeperluan khas. Guru Pendidikan Khas memisahkan diri dan pengajaran daripada kurikulum biasa.kanak untuk menerima golongan bekeperluan khas secara lebih semulajadi. demokratik. Tanggungjawab : Guru kelas biasa menjauhkan diri dari terlibat dengan program khas pemulihan. Oleh itu pendidikan inklusif perlu dilaksanakan bukan sahaja di sekolah. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam sistem pendidikan arus perdana mengajar kanak. Ini kerana pendidikan seharusnya menjadi asset kepada setiap individu termasuklah golongan bekeperluan khas. 1982).

tidak datang berjumpa guru walaupun diminta untuk datang berjumpa dengan guru. Sebagai contoh.0 Penutup Pembaharuan perlu dibuat bagi memastikan kejayaan pendidikan inklusif dan di akui untuk mengubah sikap itu untuk menerima pendidikan inklusif bukannya mudah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berpendidikan khas. dekat dengan kantin. Alatan / Kelengkapan : Keadaan bilik darjah untuk murid-murid Pendidikan Khas yang jauh terasing. atau ditempat yang tidak selesa seperti dibawah tangga. Hal ini adalah disebabkan ibubapa tidak diberi penerangan tentang fungsi kelas pemulihan atau kelas khas yang dijalankan untuk anak-anak mereka. Untuk kelas inklusif yang berjaya. Oleh itu mereka diberikan tugas lain seperti menjadi Guru Sumber atau bilik sumber. g. Pendidikan Inklusif memberi peluang ke arah pemantapan sistem pendidikan untuk golongan bekeperluan khas di Negara kita sekaligus mengangkat martabat pendidikan Malaysia dipersada dunia. atau tidak mencukupi. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif memerlukan kerjasama semua pihak agar keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dihasilkan. 6. dan bilik yang terlalu kecil. Hubungan dengan guru besar dalam program Pendidikan Khas : Guru besar kurang mendapat pendedahan mengenai program pemulihan atau kelas Pendidikan Khas. Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. Keadaan ini ada kalanya menjadikan guru besar menganggap kerja dan tanggungjawab guru Pendidikan Khas senang dan ringan. Beban tugas : Guru Pendidikan Khas banyak diberikan tugas ko-kurikulum dan lain-lain apabila mereka tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Hubungan dengan ibubapa yang mempunyai anak istimewa: Ibubapa kurang menunjukkan minat dalam pembelajaran anak-anak istimewa ini. guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu memberi penekanan terhadap komunikasi semua guru yang terlibat dalam program ini mesti bersikap jujur dan terbuka dalam menangani segala masalah dan peranan yang timbul. atau jawatan-jawatan lain. Kelengkapan asas juga tidak ada.Author name / Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2012) 000–000 d. . f. e. Mereka juga perlu belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan. ia memberi gambaran yang negatif kepada guru lain sebagai tidak bertanggungjawab dan tidak bekerjasama. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu.

Ali. 19-33. Komitmen dan Peranan Guru dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. Jurnal Pendidikan 33. & Tompkins. Liew Ping Yee & Manisah Mohd. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa. 73-87. 2008. R. Jabatan Pendidikan Khas. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 24. Kementerian Pelajaran Malaysia. M (1977) : Towards inclusive schooling British Jornal of Special Education Vol. Sabah: Annual Conference on Teacher Education. Supiah Saad. 24.A. 2010. No. Noor et. JR. Lokman Mohd Tahir & Nurul Qistin Mustafa. Persepsi Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Tiga Buah Sekolah di Daerah Johor Baru. “ Fundamentals of Special Education ”. 3-6) Culatta. 2009. Mohd Najib Ghafar & Sanisah Jahaya. Sekudai: Universiti Teknologi Malaysia. 1999..Noorizah Mohd. Sabilah Binti Wahab.al/ Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2012) 000–000 RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 Ainscow. . 2006. 2006. Bias Pengajaran Guru dalam Pelajaran Khas dan Pelajaran Normal. 1 (pp. Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk Pelajar Berkeperluan Khas. jil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful