QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Rujukan 8. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Refleksi 7. Lampiran .Isi kandungan 1.

Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. belia dan sukan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. 2. Jabatan-jabatan Kerajaan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. . Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. mengatur langkah-langkah mengelola. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Mengawasi.

Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. . dan 5. 3. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. antara lain.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. 4.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. 2. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri.

empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. penganjur acara. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . namun . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . rekreasi fizikal. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. program kebudayaan . rekreasi dan sukan. kata ini berasal daripada kata latin . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . dan para professional. . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . memerlukan masa dan tenaga . licere yang bermaksud “bebas”. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. program rekreasi . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . di Malaysia .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. pendidik. berkelah atau bersiar-siar .

desporto. . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. selain sukan .Dari perspektif rekreasi . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . makna sukan telah berubah mengikut masa . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .

Selain itu. bertanggungjawab dan berwibawa. cergas. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. program rekreasi . Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . penganjur acara. . Di samping itu. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Tambahan pula.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. aktiviti fizikal atau program kecergasan . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Selain itu mewujudkan suasana harmoni. pengurusan sukan. dan para professional. rekreasi fizikal. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . pendidik. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. rekreasi dan sukan. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural.

Selain itu. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . cergas.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. masyarakat setempat dan masyarakat asing . Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. iaitu "Melayu Islam Beraja".antara lain. sihat dan Berdikari. umpamanya. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sahabat handai. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan.semuanya menggalakkan pergaulan.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup.

Di Peringkat Individu. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. Di Peringkat Masyarakat. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. ii. iii. ii. i. dan v. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. . Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. iv. mental dan spiritual. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. rekreasi dan pelancongan. v. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. iii. vi. iv. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. vii.1. i. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat.

bangsa dan negara. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W .3. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. i. Di peringkat Antarabangsa. keluarga. dan ii. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.RUJUKAN 1.moe.org/wiki/Sukan 2. http://www. http://ms.gov.jpa. http://www.gov.wikipedia.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful