QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3.Isi kandungan 1. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Refleksi 7. Lampiran . Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Rujukan 8.

termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Jabatan-jabatan Kerajaan. 2. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. mengatur langkah-langkah mengelola. belia dan sukan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Mengawasi.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. . Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956).

Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 2. antara lain. pelaksanaan dasar penyelarasan program. 3.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. . Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. 4. dan 5. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi".  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1.

Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . rekreasi fizikal. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. rekreasi dan sukan. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . aktiviti fizikal atau program kecergasan . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. di Malaysia . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. program kebudayaan . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . program rekreasi . namun . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. memerlukan masa dan tenaga . licere yang bermaksud “bebas”. pendidik. semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. penganjur acara. dan para professional. kata ini berasal daripada kata latin . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . berkelah atau bersiar-siar .

Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . selain sukan . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . . desporto. sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . makna sukan telah berubah mengikut masa .Dari perspektif rekreasi . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .

dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. bertanggungjawab dan berwibawa. rekreasi fizikal. Tambahan pula. Di samping itu. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. penganjur acara. pengurusan sukan. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan .MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. cergas. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. program rekreasi . Selain itu. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. rekreasi dan sukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan para professional. pendidik. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat.

pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. masyarakat setempat dan masyarakat asing . pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara .KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sahabat handai. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sihat dan Berdikari. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - .semuanya menggalakkan pergaulan. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. iaitu "Melayu Islam Beraja". sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. Selain itu.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup.antara lain. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. umpamanya. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. cergas.

ii. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. iii. dan v. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. vii. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. iv. i.1. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. . v. iv. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. mental dan spiritual. Di Peringkat Individu. i. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. rekreasi dan pelancongan. vi. ii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Di Peringkat Masyarakat. iii.

3. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. Di peringkat Antarabangsa. keluarga. bangsa dan negara. i. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . dan ii.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

wikipedia.RUJUKAN 1.org/wiki/Sukan 2.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.jpa. http://www. http://ms.gov.gov.moe.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 . http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful