QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Lampiran . Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3.Isi kandungan 1. Rujukan 8. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Refleksi 7. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Kepentingan sukan dan rekreasi 5.

Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Jabatan-jabatan Kerajaan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. belia dan sukan. mengatur langkah-langkah mengelola. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Mengawasi. 2. . Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1.

Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. 4. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. 3.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. dan 5. antara lain.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. . Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. 2. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan.

sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. program kebudayaan . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . namun . rekreasi fizikal. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . pendidik. aktiviti fizikal atau program kecergasan . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. dan para professional. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . kata ini berasal daripada kata latin . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). program rekreasi . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . . licere yang bermaksud “bebas”. penganjur acara. rekreasi dan sukan. berkelah atau bersiar-siar . di Malaysia . memerlukan masa dan tenaga .

aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . desporto.Dari perspektif rekreasi . selain sukan . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . makna sukan telah berubah mengikut masa . . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan .

dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Tambahan pula. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. dan para professional. Selain itu. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. pendidik. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. penganjur acara. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). pengurusan sukan. bertanggungjawab dan berwibawa. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. . menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. program rekreasi . Di samping itu. rekreasi dan sukan. aktiviti fizikal atau program kecergasan . cergas. rekreasi fizikal. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi.

sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.antara lain. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.semuanya menggalakkan pergaulan. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. sahabat handai. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . cergas. umpamanya. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. masyarakat dan perhubungan antarabangsa.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sihat dan Berdikari. Selain itu. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. masyarakat setempat dan masyarakat asing . iaitu "Melayu Islam Beraja". dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa.

Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. dan v. vii. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. rekreasi dan pelancongan. iv. Di Peringkat Masyarakat. iii. vi. v. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. i. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. . Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. mental dan spiritual. i. iv. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Di Peringkat Individu.1. iii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. ii. ii.

i.3. bangsa dan negara. keluarga. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Di peringkat Antarabangsa. dan ii. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W .

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

wikipedia. http://www.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.jpa.gov.RUJUKAN 1. http://www.moe. http://ms.gov.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .org/wiki/Sukan 2.