QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Refleksi 7. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Lampiran . Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Rujukan 8.Isi kandungan 1.

Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. belia dan sukan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Mengawasi. mengatur langkah-langkah mengelola.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. 2. . Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Jabatan-jabatan Kerajaan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984.

Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. dan 5. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. 2. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. antara lain. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. 3. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". 4. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. pelaksanaan dasar penyelarasan program. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. .

penganjur acara. aktiviti fizikal atau program kecergasan . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. rekreasi fizikal. kata ini berasal daripada kata latin . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . dan para professional. Ia dilakukan atas pilihan sendiri .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. program rekreasi . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . licere yang bermaksud “bebas”. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . program kebudayaan . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . namun . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. pendidik. berkelah atau bersiar-siar . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. memerlukan masa dan tenaga . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . di Malaysia . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. rekreasi dan sukan.

berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan .Dari perspektif rekreasi . desporto. . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. makna sukan telah berubah mengikut masa . selain sukan . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya.

pengurusan sukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . pendidik. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . penganjur acara. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). cergas. Di samping itu. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. bertanggungjawab dan berwibawa. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. program rekreasi . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . dan para professional. Tambahan pula. rekreasi fizikal. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Selain itu. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. . rekreasi dan sukan. aktiviti fizikal atau program kecergasan .

iaitu "Melayu Islam Beraja". mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. masyarakat dan perhubungan antarabangsa.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. cergas. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . sahabat handai. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. Selain itu. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. sihat dan Berdikari. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. umpamanya. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - .antara lain. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan.semuanya menggalakkan pergaulan. masyarakat setempat dan masyarakat asing . bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.

iii. mental dan spiritual. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. vii. iv. iv. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. vi. iii. rekreasi dan pelancongan.1. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. i. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. . Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Di Peringkat Masyarakat. i. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. dan v. ii. v. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Di Peringkat Individu. ii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni.

Di peringkat Antarabangsa. i.3. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. dan ii. bangsa dan negara. keluarga.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3. http://ms. http://www.moe.org/wiki/Sukan 2.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .jpa.wikipedia.gov.gov.RUJUKAN 1. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful