QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Rujukan 8. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Lampiran . Refleksi 7.Isi kandungan 1.

(Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Mengawasi. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Jabatan-jabatan Kerajaan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. 2. belia dan sukan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. . mengatur langkah-langkah mengelola. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan.

walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". dan 5. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. 2. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 4. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. . antara lain. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. 3.

Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. rekreasi fizikal. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. di Malaysia . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . dan para professional. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . pendidik. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. memerlukan masa dan tenaga . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . program kebudayaan . berkelah atau bersiar-siar .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). namun . kata ini berasal daripada kata latin . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . licere yang bermaksud “bebas”. Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . program rekreasi . aktiviti fizikal atau program kecergasan . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . rekreasi dan sukan. penganjur acara. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan .

sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . makna sukan telah berubah mengikut masa . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. desporto. sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya.Dari perspektif rekreasi . selain sukan .

aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Tambahan pula. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. cergas. . Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. rekreasi fizikal. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. dan para professional. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. bertanggungjawab dan berwibawa. pendidik. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Selain itu mewujudkan suasana harmoni. penganjur acara. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Selain itu. pengurusan sukan. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. rekreasi dan sukan. Di samping itu.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). aktiviti fizikal atau program kecergasan . program rekreasi .

Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. umpamanya.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu.antara lain. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara .bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . cergas. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Selain itu. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. sihat dan Berdikari. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. masyarakat setempat dan masyarakat asing . persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan.semuanya menggalakkan pergaulan. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. iaitu "Melayu Islam Beraja". sahabat handai.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan.

ii. vi. iii. ii. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. i. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. Di Peringkat Individu. i.1. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. iii. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. iv. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. vii. mental dan spiritual. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. iv. Di Peringkat Masyarakat. . dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. dan v. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. rekreasi dan pelancongan. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. v. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni.

SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . Di peringkat Antarabangsa. keluarga. i.3. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. bangsa dan negara. dan ii.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

jpa.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.gov.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .moe. http://ms. http://www. http://www.wikipedia.org/wiki/Sukan 2.gov.RUJUKAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful