QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Rujukan 8. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Lampiran . Refleksi 7.Isi kandungan 1.

PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. . belia dan sukan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. mengatur langkah-langkah mengelola. 2. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Jabatan-jabatan Kerajaan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Mengawasi.

Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. 2. 4. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. pelaksanaan dasar penyelarasan program. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. 3. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. dan 5.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. antara lain. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. .Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih.

program kebudayaan . di Malaysia . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. berkelah atau bersiar-siar . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . penganjur acara. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . pendidik. namun . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. kata ini berasal daripada kata latin . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. program rekreasi . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . rekreasi dan sukan. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . memerlukan masa dan tenaga . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . rekreasi fizikal. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. dan para professional. empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . aktiviti fizikal atau program kecergasan . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. licere yang bermaksud “bebas”.

berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . desporto. aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .Dari perspektif rekreasi . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . . selain sukan . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. makna sukan telah berubah mengikut masa .

dan para professional. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. cergas. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Tambahan pula. penganjur acara. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. . Selain itu. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. program rekreasi . rekreasi dan sukan. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . rekreasi fizikal. pengurusan sukan. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . bertanggungjawab dan berwibawa. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. pendidik. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Di samping itu.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ).

Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. cergas. iaitu "Melayu Islam Beraja". masyarakat dan perhubungan antarabangsa.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. sihat dan Berdikari. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. sahabat handai. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Selain itu. umpamanya. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. masyarakat setempat dan masyarakat asing . Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup.semuanya menggalakkan pergaulan. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.antara lain.

i. iv. vii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. ii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. dan v. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2.1. i. Di Peringkat Individu. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. iii. v. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. iii. iv. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. rekreasi dan pelancongan. ii. . Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. mental dan spiritual. Di Peringkat Masyarakat. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. vi. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal.

keluarga. i. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3. bangsa dan negara. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . dan ii. Di peringkat Antarabangsa. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3. http://www. http://www.gov.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .gov.moe. http://ms.RUJUKAN 1.jpa.org/wiki/Sukan 2.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful