QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Lampiran . Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Rujukan 8. Refleksi 7.Isi kandungan 1.

Jabatan-jabatan Kerajaan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. belia dan sukan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. mengatur langkah-langkah mengelola. Mengawasi. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. . Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. 2. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan.

. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. antara lain. 2.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. pelaksanaan dasar penyelarasan program. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. dan 5. 4. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 3. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan.

berkelah atau bersiar-siar . licere yang bermaksud “bebas”. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. penganjur acara. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. program rekreasi . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. di Malaysia . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . rekreasi fizikal. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . aktiviti fizikal atau program kecergasan . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . program kebudayaan . memerlukan masa dan tenaga . namun . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery.DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. kata ini berasal daripada kata latin . dan para professional. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . rekreasi dan sukan. . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. pendidik. empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social.

makna sukan telah berubah mengikut masa .Dari perspektif rekreasi . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . desporto. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . selain sukan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin.

penganjur acara. Di samping itu. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. rekreasi dan sukan. rekreasi fizikal. pengurusan sukan. dan para professional.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ).Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. bertanggungjawab dan berwibawa. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. aktiviti fizikal atau program kecergasan . program rekreasi . muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. Tambahan pula. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Selain itu. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. cergas. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . pendidik.

masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.antara lain. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. masyarakat setempat dan masyarakat asing .semuanya menggalakkan pergaulan. sihat dan Berdikari. iaitu "Melayu Islam Beraja". dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sahabat handai. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . cergas. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. umpamanya. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Selain itu. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.

Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. vii. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. rekreasi dan pelancongan. iii. . Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. mental dan spiritual. iv. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. i. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. iv. vi. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. i. iii. Di Peringkat Masyarakat. v. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. ii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat.1. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. ii. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. dan v. Di Peringkat Individu.

bangsa dan negara.3. Di peringkat Antarabangsa. dan ii. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . keluarga. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. i. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

moe.gov.org/wiki/Sukan 2. http://ms.RUJUKAN 1. http://www.gov.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.jpa.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .wikipedia. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful