QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Rujukan 8. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Refleksi 7.Isi kandungan 1. Lampiran .

mengatur langkah-langkah mengelola. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Mengawasi. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. 2. . Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. belia dan sukan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Jabatan-jabatan Kerajaan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan.

Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. 4. antara lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. dan 5. pelaksanaan dasar penyelarasan program. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. 2. . walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. 3. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan.

masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . penganjur acara. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . berkelah atau bersiar-siar . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. program kebudayaan . program rekreasi . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . rekreasi dan sukan. kata ini berasal daripada kata latin . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan para professional. rekreasi fizikal. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. pendidik. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. memerlukan masa dan tenaga . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . namun . di Malaysia . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. licere yang bermaksud “bebas”. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural.

makna sukan telah berubah mengikut masa . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . desporto. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) .Dari perspektif rekreasi . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. selain sukan . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .

Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. program rekreasi . pendidik. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. cergas. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . penganjur acara. bertanggungjawab dan berwibawa. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Selain itu. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Tambahan pula. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. rekreasi dan sukan. Di samping itu. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. pengurusan sukan. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . rekreasi fizikal. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . dan para professional. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. .

rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan.antara lain. iaitu "Melayu Islam Beraja".semuanya menggalakkan pergaulan. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . umpamanya. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. sahabat handai.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. masyarakat setempat dan masyarakat asing . masyarakat dan perhubungan antarabangsa. sihat dan Berdikari.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. Selain itu. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. cergas. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga.

iii. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. dan v. mental dan spiritual. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. i. Di Peringkat Masyarakat. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. i. ii. vii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat.1. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. rekreasi dan pelancongan. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. vi. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. iii. v. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. . Di Peringkat Individu. iv. iv. ii.

Di peringkat Antarabangsa. bangsa dan negara. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. keluarga.3. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. dan ii. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . i.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

org/wiki/Sukan 2.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .gov.gov.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3. http://www.moe. http://ms.wikipedia.jpa.RUJUKAN 1. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful