QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Rujukan 8. Refleksi 7.Isi kandungan 1. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Lampiran . Kepentingan sukan dan rekreasi 5.

Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. mengatur langkah-langkah mengelola.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Jabatan-jabatan Kerajaan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Mengawasi. 2. . (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. belia dan sukan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan.

dan 5. pelaksanaan dasar penyelarasan program.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. 3. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 2. . kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. 4. antara lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . aktiviti fizikal atau program kecergasan . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . dan para professional. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . licere yang bermaksud “bebas”. rekreasi fizikal. dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . di Malaysia . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. berkelah atau bersiar-siar . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure.DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . memerlukan masa dan tenaga . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . penganjur acara. program kebudayaan . . namun . program rekreasi . rekreasi dan sukan. pendidik. empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. kata ini berasal daripada kata latin .

berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” .Dari perspektif rekreasi . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . desporto. selain sukan . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. makna sukan telah berubah mengikut masa .

Di samping itu. Selain itu. penganjur acara. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. rekreasi dan sukan. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. bertanggungjawab dan berwibawa. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. pendidik. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. rekreasi fizikal. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. aktiviti fizikal atau program kecergasan . menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . pengurusan sukan. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Tambahan pula. program rekreasi .MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). dan para professional. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. cergas. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang.

masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. masyarakat setempat dan masyarakat asing . berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . iaitu "Melayu Islam Beraja".semuanya menggalakkan pergaulan.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. umpamanya.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Selain itu.antara lain. cergas. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. sahabat handai. sihat dan Berdikari. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.

Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. rekreasi dan pelancongan. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. iii. vi.1. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. mental dan spiritual. i. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. dan v. . Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Di Peringkat Masyarakat. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. iv. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. Di Peringkat Individu. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. ii. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. i. iv. ii. v. vii. iii. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni.

bangsa dan negara. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. keluarga. i. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Di peringkat Antarabangsa.3. dan ii.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

http://www. http://www.gov.RUJUKAN 1.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.wikipedia.org/wiki/Sukan 2.moe.gov.jpa. http://ms.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .