QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Refleksi 7. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3.Isi kandungan 1. Rujukan 8. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Lampiran . Pengenalan sukan dan rekreasi 2.

Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. . Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Jabatan-jabatan Kerajaan. mengatur langkah-langkah mengelola. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. belia dan sukan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. 2. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Mengawasi. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan.

. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. 3. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. 4. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. dan 5. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. dan tanpa penyelarasan yang berkesan.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. 2. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. antara lain.

mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . program rekreasi . dan para professional.DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. penganjur acara. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. namun . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . rekreasi dan sukan. di Malaysia . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . licere yang bermaksud “bebas”. masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. berkelah atau bersiar-siar . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . program kebudayaan . memerlukan masa dan tenaga . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . rekreasi fizikal. . kata ini berasal daripada kata latin . aktiviti fizikal atau program kecergasan . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . pendidik. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) .

sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya.Dari perspektif rekreasi . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . makna sukan telah berubah mengikut masa . selain sukan . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . desporto. . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .

Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. bertanggungjawab dan berwibawa.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . rekreasi fizikal. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. rekreasi dan sukan. aktiviti fizikal atau program kecergasan . program rekreasi . Selain itu. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. dan para professional.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. pendidik. pengurusan sukan. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Di samping itu. cergas. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . Tambahan pula. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. . penganjur acara.

iaitu "Melayu Islam Beraja". cergas. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan.semuanya menggalakkan pergaulan. masyarakat setempat dan masyarakat asing . bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. umpamanya. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara .antara lain. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. masyarakat dan perhubungan antarabangsa.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . sihat dan Berdikari. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. sahabat handai. Selain itu. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain.

vii. v. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. iii. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. mental dan spiritual. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu.1. ii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Di Peringkat Individu. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. iii. iv. Di Peringkat Masyarakat. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. dan v. rekreasi dan pelancongan. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. . i. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. iv. ii. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. i. vi. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden.

Di peringkat Antarabangsa.3. dan ii. bangsa dan negara. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. i. keluarga.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .org/wiki/Sukan 2.moe.jpa.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.wikipedia. http://www.gov.RUJUKAN 1. http://www.gov. http://ms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful