QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Refleksi 7. Lampiran . Rujukan 8. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3.Isi kandungan 1. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6.

mengatur langkah-langkah mengelola. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. . Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Mengawasi. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. 2. Jabatan-jabatan Kerajaan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. belia dan sukan.

 Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. dan 5. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. 2. pelaksanaan dasar penyelarasan program.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. 4. 3. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. antara lain. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. .

empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. penganjur acara. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . namun . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . rekreasi fizikal. “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. aktiviti fizikal atau program kecergasan . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. pendidik. di Malaysia . dan para professional. rekreasi dan sukan. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. program kebudayaan . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. program rekreasi . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . memerlukan masa dan tenaga . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. kata ini berasal daripada kata latin . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. berkelah atau bersiar-siar . licere yang bermaksud “bebas”.

selain sukan . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan .Dari perspektif rekreasi . desporto. sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . makna sukan telah berubah mengikut masa .

. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. rekreasi dan sukan. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . bertanggungjawab dan berwibawa. Di samping itu. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. pengurusan sukan. pendidik. Tambahan pula. dan para professional. program rekreasi . Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. penganjur acara. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). cergas. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . rekreasi fizikal. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . aktiviti fizikal atau program kecergasan . Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Selain itu. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang .

membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan.antara lain.semuanya menggalakkan pergaulan.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. umpamanya. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. sihat dan Berdikari. Selain itu.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. masyarakat setempat dan masyarakat asing . iaitu "Melayu Islam Beraja". cergas. sahabat handai.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain.

iv. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. iii. v. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. vii. ii. . vi. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. rekreasi dan pelancongan. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2.1. i. iii. Di Peringkat Individu. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. dan v. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. mental dan spiritual. ii. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. iv. Di Peringkat Masyarakat. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. i.

SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . dan ii. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. Di peringkat Antarabangsa. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3. i. bangsa dan negara. keluarga.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.gov.org/wiki/Sukan 2. http://www.moe.wikipedia.jpa. http://ms.gov. http://www.RUJUKAN 1.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful