APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. 1990). Dalam konteks kanak-kanak. 2008). penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. . Secara umumnya. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam bentuk yang praktikal.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

kemahiran. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. (Inlow. (Saylor & Alexander. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. 1968 dalam Zaini B. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . 1975). unsur. 1992 dalam Zaini B. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan).ahlinya.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. (Stenhouse. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. 1976). Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. 1974). Selain itu. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. nilai. 1992). Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). Abdullah. Abdullah.nilai dan norma. (Kerr.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik.

Pengetahuan sentiasa berkembang . Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. (Burtonwood. Zais (1976). aktiviti dan penilaian. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). isi.I Goodlad (1966). Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. 1986). Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Menurut J.

Subsistem ini melibatkan pengembangan. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. matlamat dan objektif serta bidang. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. contohnya keperluan undang-undang. permintanan murid dan proses . mengembangkan. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. matlamat dan pembelajaran. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. nialai social.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. mod instruksi dan proses penilaian.

Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. Secara keseluruhannya. Menurutnya. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). permintaan dan masalah masyarakat. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5).3 dan 4). maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. pemintaan dan masalah masyarakat. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967).2. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. . Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. fasa penilaian pemilihan isi (3). Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. Wheeler (1967). iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. empiris eksperimen. isi. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen.

(d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Berdasarkan huraian tersebut. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. Maka. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. Mengikut beliau.Model Kurilukum Tyler (1949). adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. . Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction .

Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). Di bawah kurikulum sekolah Dewey.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. (c) Organisasi kaedah dan strategi. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. . Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey.objektif utama. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA.

(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. Model kurikulum Stenhouse (1975). (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. . Sehubungan ini. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Maka. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. (g) Pengukuran dan penilaian. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Mengikut Peters. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains.

Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . piawai atau displin.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. Sehubungan ini. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. Model Kurikulum Stenhouse. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar.

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. matlamat pendidikan.1979. Di Malaysia. mental. nilai. norma. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. 2005: 144). unsur kebudayaan. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). dipetik dari Abdullah Sani. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. rohani. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan wawasan negara.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. kemahiran. Oleh sebab itu. Berikutan itu. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia.

Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Cina. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Tamil. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).sekolah menengah mulai tahun 1989. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Tamil. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Akta Pelajaran (1961). Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. sambil memenuhi tuntutan .

Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Pendidikan Moral. Oleh yang demikian. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Bahasa Inggeris.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. 1994 halaman 100). Permainan Luar dan Matematik. kemahiran dan nilai. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009).

penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Di samping itu. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. kebolehan. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). bakat serta minat murid. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). perkembangan diri. tahu dan buat serta amalkan. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. . kritis dan inovatif. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. membina sikap positif.

Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. bertema. . Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. belajar melalui bermain. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa.

NGO's clan pihak swasta. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. 2010). Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula .Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. 2009). Pada tahun 2003. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). bantuan kerajaan. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan.

Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. komponen perkembangan fizikal. 2009). komponen perkembangan kognitif. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. Hal ini. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. komponen perkembangan sosioekonomi. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). kaedah pegasuhan secara holistik. komponen kerohanian dan moral.

sahsiah dan kerohanian. fizikal dan estetika. bertema. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. komunikasi dan literasi awal. sikap dan nilai. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. perkembangan bahasa. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. kerohanian. belajar melalui bermain. perkembangan deria dan pemahaman dunia. pemakanan seimbang. Kurikulum PERMATA mengandungi . Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. 2010). Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. komunikasi dan fizikal. 2008). sosioemosi. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). ketrampilan diri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik.perkembangan kanak-kanak. kemanusiaan. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. Pada masa sekarang.

Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 2009).131 buah kelas prasekolah. daripada 1353 yang dirancang untuk . Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. kaedah pengasuhan secara holistik.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. penerokaan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. bermula pada Januari2010. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. Selain itu. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. kurikulum ini berkonsepkan permainan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut.

fizikal serta kreativiti dan estetika. perkembangan fizikal. sosioemosi. perkembangan bahasa. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. perkembangan kognitif. . perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. komunikasi dan literasi awal. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). rohani dan social. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. kerohanian dan moral. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi.beroperasi pada tahun 2010. koordinasi motor dan pengurusan diri. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa.

pihak NGO. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. jasmani. rohani. harmonis dari segi intelek.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. dan . Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Oleh itu.

Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Mastura Badzis.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Akta pelajaran (1961). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak.com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. Kuala Lumpur.emosi.scribd. Rohani Abdullah. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.pdf . BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Kementerian Pelajaran Malaysia. International Law Book Services. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. 2001( ms 1-98 dan 129. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008).peraturan Terpilih. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.1440). Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). Kurikulum Permata.

Kamarudin Hj. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. 2009.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 .M (1966). New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail.com/2009_06_01_archive.com Goodlad. G. http://ipgmkdriprasekolah. Pedagogi Asas Pendidikan. M.ukm. Starting with Quality. (1966). (1986). HMSO. The Culture Concept in Educational Studies. The Emergent In Curriculum. 127-140. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction.Burtonwood. (1967). Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah.I. (2004). London. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. Inlow. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun.blogspot.blogspot. “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. 17. Educational Theory.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. N. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb.html Ogos 2010 Johnson. hlm. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). J.

Englewood Cliffs: Prentice Hall. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Reka Bentuk Kurikulum . .G dan W.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Neagley. Pusat Perkembangan Kurikulum. Handbook For Effective Curicculum Development. J. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd.M. Mastura Bazdis (2008). Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Saylor.my/kurikulum.L Dan N. Alexander (1974) . (1979). Kurikulum Permata. Malaysia. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). (2003). Reka Bentuk Kurikulum Sekolah .Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.net/pra/news. (1967). New York: Holt.php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Universiti Pendidikan Sultan Idris. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. PERMATA Negara.jpm. Planning Curriculum for Schools. 2009. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www.mindamadani. Pengurusan Kurikulum. Evans. R. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.permata. Mok Soon Seng (2007). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 2010.D.

W. Chicago. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. London: Heinemannn. (1945). Basic Principles of Curriculum and Instrusction . University of Chicago. New York: Thomas Crowell. pt. 1. Zaini B. R. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm.) American Education in the Postwar Period . (1976). Chicago: University Of Chicago. E.(1949). H. Wheeler. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.S. (1987). Tyler.K. Tyler (ed. London: University of London. R. Taba. (1975). Abdullah (2002). (1967). Zais.B. Stenhouse.S. An Introduction to Curriculum Research and Development . Curriculum Process. L. . D. Curriculum: Principles and Foundations. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful