APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Secara umumnya. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. . Dalam konteks kanak-kanak. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam bentuk yang praktikal. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. 1990). pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. 2008).PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis.

1968 dalam Zaini B.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. 1976). 1992 dalam Zaini B. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Abdullah. (Stenhouse.ahlinya.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . (Saylor & Alexander. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). Abdullah. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. Selain itu. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. 1975). Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. 1992). Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan.nilai dan norma. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. kemahiran. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). unsur.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. nilai. (Inlow. 1974). (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. (Kerr.

Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. Pengetahuan sentiasa berkembang . Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. isi. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. (Burtonwood. aktiviti dan penilaian. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. Zais (1976). Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. 1986).I Goodlad (1966). Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Menurut J. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S.

mod instruksi dan proses penilaian. mengembangkan. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. matlamat dan pembelajaran. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. matlamat dan objektif serta bidang. permintanan murid dan proses . Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Subsistem ini melibatkan pengembangan. nialai social.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. contohnya keperluan undang-undang. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya.

maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. empiris eksperimen. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. Menurutnya. Secara keseluruhannya. isi.2. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. permintaan dan masalah masyarakat. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. fasa penilaian pemilihan isi (3). Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai.3 dan 4).Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). pemintaan dan masalah masyarakat. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. Wheeler (1967). mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. . Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa.

iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. Berdasarkan huraian tersebut. . Mengikut beliau. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya.Model Kurilukum Tyler (1949). Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Maka. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction . Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan.

Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. . (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum.objektif utama. (c) Organisasi kaedah dan strategi. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. Di bawah kurikulum sekolah Dewey.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan.

Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Mengikut Peters. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. . Model kurikulum Stenhouse (1975). Maka. Sehubungan ini.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. (g) Pengukuran dan penilaian. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi.

Model Kurikulum Stenhouse. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. piawai atau displin.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Sehubungan ini. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

unsur kebudayaan. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . mental. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.1979. Di Malaysia. norma. Berikutan itu. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. Oleh sebab itu.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. dan wawasan negara. rohani. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). nilai. matlamat pendidikan. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). dan pelbagai cara penyusunan yang lain. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. dipetik dari Abdullah Sani. kemahiran. 2005: 144). pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia.

Tamil. Tamil. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara.sekolah menengah mulai tahun 1989. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Akta Pelajaran (1961). sambil memenuhi tuntutan . Cina. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina.

Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh yang demikian. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Pendidikan Moral. kemahiran dan nilai. Bahasa Inggeris. Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Permainan Luar dan Matematik. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. 1994 halaman 100).

Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). kebolehan. Di samping itu. . Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. membina sikap positif. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. tahu dan buat serta amalkan. kritis dan inovatif. perkembangan diri. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. bakat serta minat murid. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan.

bertema. belajar melalui bermain. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. . pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009).

bantuan kerajaan. Pada tahun 2003. 2009). 2010). Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . NGO's clan pihak swasta. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik.

Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Hal ini. komponen kerohanian dan moral. komponen perkembangan fizikal. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. 2009). Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. komponen perkembangan sosioekonomi. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. kaedah pegasuhan secara holistik. komponen perkembangan kognitif. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi.

Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. belajar melalui bermain. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Pada masa sekarang. Kurikulum PERMATA mengandungi . komunikasi dan fizikal. 2010). sikap dan nilai. fizikal dan estetika. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. kemanusiaan. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. kerohanian. pemakanan seimbang. bertema. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. sahsiah dan kerohanian. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. perkembangan bahasa. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. 2008). perkembangan deria dan pemahaman dunia. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. komunikasi dan literasi awal. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. sosioemosi.perkembangan kanak-kanak. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. ketrampilan diri. serta aspek asuhan meliputi keselamatan.

penerokaan.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. kaedah pengasuhan secara holistik. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. kurikulum ini berkonsepkan permainan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. bermula pada Januari2010. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. daripada 1353 yang dirancang untuk .131 buah kelas prasekolah. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Selain itu.

rohani dan social. perkembangan kognitif. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. kerohanian dan moral. koordinasi motor dan pengurusan diri. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. komunikasi dan literasi awal. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. perkembangan fizikal. fizikal serta kreativiti dan estetika. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi.beroperasi pada tahun 2010. perkembangan bahasa. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. sosioemosi.

KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. dan . jasmani. pihak NGO. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. rohani. Oleh itu. harmonis dari segi intelek.

com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. 2001( ms 1-98 dan 129.peraturan Terpilih.1440). Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Akta pelajaran (1961). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Mastura Badzis. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan.pdf .com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. International Law Book Services. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.scribd. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). Kuala Lumpur. Kurikulum Permata. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rohani Abdullah.emosi.

Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). G. 17. Starting with Quality. (1967). “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”. Husin & Siti Hajar Abd Aziz.html Ogos 2010 Johnson. (1966).com/2009_06_01_archive. M. (1986).I.Burtonwood.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb.com Goodlad. The Culture Concept in Educational Studies. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. http://ipgmkdriprasekolah. Educational Theory. J. N. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). 2009. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . The Emergent In Curriculum. HMSO. Pedagogi Asas Pendidikan.ukm. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia.blogspot. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Kamarudin Hj. London. 127-140. (2004).my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. hlm.M (1966). Inlow. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction.blogspot.

Mastura Bazdis (2008). PERMATA Negara. (1967).L Dan N.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Kurikulum Permata. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www.M. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. J. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Pusat Perkembangan Kurikulum. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Reka Bentuk Kurikulum . .asp Pusat Perkembangan Kurikulum.jpm. (2003). New York: Holt. Malaysia. Planning Curriculum for Schools. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah . Neagley.net/pra/news. Saylor. Kementerian Pendidikan Malaysia.php Laporan Jawatankuasa Kabinet. 2009. R. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. (1979). Universiti Pendidikan Sultan Idris.mindamadani. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Alexander (1974) .permata. Handbook For Effective Curicculum Development. Evans.G dan W. Pengurusan Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Mok Soon Seng (2007).D. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). 2010. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009).my/kurikulum.

R. Wheeler. pt. (1945). . University of Chicago. Chicago. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education.W. Tyler (ed.) American Education in the Postwar Period . L.B.(1949).K. (1967).S. Tyler. Abdullah (2002). D. H. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan).S. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. Chicago: University Of Chicago. Zaini B. Curriculum: Principles and Foundations. Taba. (1976). London: Heinemannn. Curriculum Process. E. London: University of London. Basic Principles of Curriculum and Instrusction . (1975). An Introduction to Curriculum Research and Development . (1987). Zais. Stenhouse. 1. New York: Thomas Crowell. R. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful