APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Dalam bentuk yang praktikal. . Dalam konteks kanak-kanak. 2008). ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. 1990). pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Secara umumnya.

Abdullah. Selain itu. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. 1992). Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. (Kerr. kemahiran. 1974). 1976).DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. 1975). 1968 dalam Zaini B. 1992 dalam Zaini B.ahlinya. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. (Saylor & Alexander. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. nilai. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. Abdullah. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. (Inlow. unsur.nilai dan norma.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). (Stenhouse.

Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. (Burtonwood. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. isi.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S.I Goodlad (1966). Zais (1976). memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. aktiviti dan penilaian. Menurut J. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Pengetahuan sentiasa berkembang . Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. 1986). Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan.

pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. contohnya keperluan undang-undang. nialai social. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. matlamat dan pembelajaran. Subsistem ini melibatkan pengembangan. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. permintanan murid dan proses . mengembangkan. matlamat dan objektif serta bidang. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974).sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. mod instruksi dan proses penilaian. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum.

Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. .Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. Secara keseluruhannya.3 dan 4). Menurutnya. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. isi. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). permintaan dan masalah masyarakat. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). fasa penilaian pemilihan isi (3). Wheeler (1967). empiris eksperimen.2. Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. pemintaan dan masalah masyarakat.

Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. Berdasarkan huraian tersebut. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Maka. . (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction . iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Mengikut beliau. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan.Model Kurilukum Tyler (1949).

beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum.objektif utama. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. . Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). (c) Organisasi kaedah dan strategi. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum.

aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. Sehubungan ini. (g) Pengukuran dan penilaian. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. Mengikut Peters. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. . (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Model kurikulum Stenhouse (1975). (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Maka. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi.

(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. piawai atau displin. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. Model Kurikulum Stenhouse. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Sehubungan ini. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan.

pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . matlamat pendidikan. Oleh sebab itu. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. unsur kebudayaan. 2005: 144).Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). mental. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. dipetik dari Abdullah Sani. dan wawasan negara. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. rohani. Berikutan itu. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. norma. nilai. kemahiran. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Di Malaysia.1979.

Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. sambil memenuhi tuntutan . Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Tamil. Cina.sekolah menengah mulai tahun 1989. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Tamil. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Akta Pelajaran (1961).

kemahiran dan nilai. Bahasa Inggeris. 1994 halaman 100). Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Oleh yang demikian. Pendidikan Moral. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Permainan Luar dan Matematik. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009).

Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. kebolehan. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Di samping itu. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. . ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003).keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. perkembangan diri. tahu dan buat serta amalkan. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. bakat serta minat murid. membina sikap positif. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. kritis dan inovatif. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara.

belajar melalui bermain.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum. . Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. bertema. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar.

bantuan kerajaan. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. NGO's clan pihak swasta. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Pada tahun 2003.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. 2009). Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. 2010).

komponen perkembangan kognitif. Hal ini. 2009). Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. komponen perkembangan fizikal. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. komponen perkembangan sosioekonomi. komponen kerohanian dan moral. kaedah pegasuhan secara holistik.

perkembangan deria dan pemahaman dunia. belajar melalui bermain. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. komunikasi dan literasi awal. pemakanan seimbang. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. sosioemosi. kemanusiaan. sahsiah dan kerohanian. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. serta aspek asuhan meliputi keselamatan.perkembangan kanak-kanak. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. 2008). sikap dan nilai. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Pada masa sekarang. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. bertema. perkembangan bahasa. ketrampilan diri. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. fizikal dan estetika. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). komunikasi dan fizikal. Kurikulum PERMATA mengandungi . 2010). kerohanian. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. daripada 1353 yang dirancang untuk . berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. penerokaan.131 buah kelas prasekolah. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. kaedah pengasuhan secara holistik. 2009). kurikulum ini berkonsepkan permainan. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. bermula pada Januari2010.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. rohani dan social. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kerohanian dan moral. . perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. perkembangan bahasa. perkembangan fizikal. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia.beroperasi pada tahun 2010. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. komunikasi dan literasi awal. koordinasi motor dan pengurusan diri. perkembangan kognitif. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). fizikal serta kreativiti dan estetika. sosioemosi. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun.

pihak NGO. rohani. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Oleh itu. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. harmonis dari segi intelek. jasmani. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. dan .KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini.

com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob.pdf . Kementerian Pelajaran Malaysia.1440). Kuala Lumpur. Mastura Badzis. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. International Law Book Services. Rohani Abdullah.emosi.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.peraturan Terpilih. Kurikulum Permata. Akta pelajaran (1961).scribd. 2001( ms 1-98 dan 129. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010).

Educational Theory. http://ipgmkdriprasekolah. Kamarudin Hj.Burtonwood. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”. (1966). hlm. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Inlow. N. The Emergent In Curriculum.ukm. J. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. (2004). M.M (1966).html Ogos 2010 Johnson. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. 127-140.blogspot. G.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail.blogspot. The Culture Concept in Educational Studies. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. (1967). HMSO.com Goodlad. (1986). Starting with Quality. Pedagogi Asas Pendidikan. 2009.I. London. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990).com/2009_06_01_archive. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. 17.

G dan W. Evans.my/kurikulum. 2009. R. Handbook For Effective Curicculum Development. Mok Soon Seng (2007).L Dan N. . Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Englewood Cliffs: Prentice Hall. (1979). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC).my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Kurikulum Permata. (1967). Saylor. Kementerian Pendidikan Malaysia. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah .Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Planning Curriculum for Schools. New York: Holt. 2010. Alexander (1974) .php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Malaysia. Mastura Bazdis (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.permata. J.net/pra/news. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia.mindamadani. Reka Bentuk Kurikulum . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. (2003). Universiti Pendidikan Sultan Idris.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Neagley. Pengurusan Kurikulum. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Mengkaji Pelaksanaan Dasar.D.M. PERMATA Negara.jpm. Pusat Perkembangan Kurikulum.

(1975). Wheeler.K. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education.W.B. (1967). Chicago. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall.S. University of Chicago. pt. Chicago: University Of Chicago. Tyler. E. . Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Curriculum Process. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. Zaini B. L. (1976). Basic Principles of Curriculum and Instrusction .) American Education in the Postwar Period . 1. D. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). Tyler (ed. Curriculum: Principles and Foundations. R. (1987). Stenhouse. An Introduction to Curriculum Research and Development . Zais. London: Heinemannn.S. Abdullah (2002).(1949). London: University of London. (1945). H. Taba. New York: Thomas Crowell. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful