APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. 1990). . pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam bentuk yang praktikal. Secara umumnya. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. 2008). Dalam konteks kanak-kanak.

Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan.ahlinya. 1974). (Saylor & Alexander.nilai dan norma. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan).DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. (Inlow. kemahiran. 1992).pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. 1968 dalam Zaini B. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Selain itu. Abdullah. (Kerr. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. 1976). (Stenhouse. 1975). unsur. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . 1992 dalam Zaini B. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. nilai. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. Abdullah. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan.

Pengetahuan sentiasa berkembang . Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. isi. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. Zais (1976). Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan.I Goodlad (1966). Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. aktiviti dan penilaian. Menurut J. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. 1986). TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. (Burtonwood.

Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. mengembangkan. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. matlamat dan objektif serta bidang. permintanan murid dan proses . menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974).sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Subsistem ini melibatkan pengembangan. nialai social. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. mod instruksi dan proses penilaian. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. matlamat dan pembelajaran. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. contohnya keperluan undang-undang. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan.

. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. fasa penilaian pemilihan isi (3). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). permintaan dan masalah masyarakat. Secara keseluruhannya. isi. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Menurutnya. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. empiris eksperimen. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Wheeler (1967).2.3 dan 4). Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. pemintaan dan masalah masyarakat. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5).

(b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. . (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction .Model Kurilukum Tyler (1949). Mengikut beliau. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Berdasarkan huraian tersebut. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Maka. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai.

(c) Organisasi kaedah dan strategi. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. .(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya.objektif utama. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA.

(e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. Sehubungan ini. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. . Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. Mengikut Peters. Maka. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. (g) Pengukuran dan penilaian. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Model kurikulum Stenhouse (1975). Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi.

Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Model Kurikulum Stenhouse. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. Sehubungan ini. piawai atau displin. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum.

Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). unsur kebudayaan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Di Malaysia. Oleh sebab itu. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. rohani. nilai.1979. kemahiran.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Berikutan itu. norma. matlamat pendidikan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . dan wawasan negara. 2005: 144). mental. dipetik dari Abdullah Sani.

Bagi melihat kesan FPK yang ketara. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Tamil. Tamil. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif.sekolah menengah mulai tahun 1989. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. Akta Pelajaran (1961). sambil memenuhi tuntutan . menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Cina. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban.

Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Bahasa Inggeris. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. 1994 halaman 100). Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Oleh yang demikian. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Permainan Luar dan Matematik. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. kemahiran dan nilai. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam .untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Pendidikan Moral. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan.

teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). kritis dan inovatif. tahu dan buat serta amalkan. bakat serta minat murid. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Di samping itu. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). kebolehan. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. membina sikap positif. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP).keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. . Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. perkembangan diri.

. bertema.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. belajar melalui bermain. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa.

Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Pada tahun 2003. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. 2010). Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. 2009).Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. NGO's clan pihak swasta. bantuan kerajaan.

di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Hal ini. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). 2009). komponen kerohanian dan moral. komponen perkembangan fizikal. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. komponen perkembangan kognitif.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. komponen perkembangan sosioekonomi. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. kaedah pegasuhan secara holistik. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993.

menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu.perkembangan kanak-kanak. komunikasi dan fizikal. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. kerohanian. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. perkembangan bahasa. 2008). ketrampilan diri. sikap dan nilai. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. bertema. sosioemosi. sahsiah dan kerohanian. Pada masa sekarang. perkembangan deria dan pemahaman dunia. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. pemakanan seimbang. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. kemanusiaan. komunikasi dan literasi awal. Kurikulum PERMATA mengandungi . 2010). fizikal dan estetika. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). belajar melalui bermain.

panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. kurikulum ini berkonsepkan permainan. Selain itu. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan.131 buah kelas prasekolah. kaedah pengasuhan secara holistik.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. 2009). bermula pada Januari2010. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. penerokaan. daripada 1353 yang dirancang untuk . Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut.

. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. perkembangan bahasa. komunikasi dan literasi awal. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. koordinasi motor dan pengurusan diri. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. sosioemosi. kerohanian dan moral. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. fizikal serta kreativiti dan estetika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. rohani dan social.beroperasi pada tahun 2010. perkembangan fizikal. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. perkembangan kognitif.

maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Oleh itu. rohani.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. harmonis dari segi intelek. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. dan . pihak NGO. jasmani.

com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob.1440). Kuala Lumpur. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan.scribd. International Law Book Services. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Rohani Abdullah. Mastura Badzis. Kurikulum Permata.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. 2001( ms 1-98 dan 129. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Akta pelajaran (1961). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.peraturan Terpilih.pdf .emosi.

Farida Yunus & Hasnah Toran (2010).blogspot.blogspot. The Emergent In Curriculum. N. Kamarudin Hj.html Ogos 2010 Johnson.com/2009_06_01_archive. (2004). J.com Goodlad. M. Starting with Quality. 2009.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. G. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). http://ipgmkdriprasekolah. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Pedagogi Asas Pendidikan.I. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). 17.M (1966). hlm. Educational Theory.Burtonwood. (1967). 127-140. London. (1966). Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. Husin & Siti Hajar Abd Aziz.ukm. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”. HMSO. (1986). Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. The Culture Concept in Educational Studies. Inlow.

R. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.net/pra/news. Kementerian Pendidikan Malaysia.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Mastura Bazdis (2008). New York: Holt.mindamadani.M. Pusat Perkembangan Kurikulum. Malaysia.G dan W. (1967). (2003).jpm. PERMATA Negara.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009).L Dan N. J. Planning Curriculum for Schools. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Mok Soon Seng (2007). Mengkaji Pelaksanaan Dasar. . Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. 2010. Alexander (1974) . Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Kurikulum Permata.permata. Universiti Pendidikan Sultan Idris.php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Saylor. (1979). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Neagley. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.my/kurikulum. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. 2009. Reka Bentuk Kurikulum . Reka Bentuk Kurikulum Sekolah .my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengurusan Kurikulum. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Evans. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Handbook For Effective Curicculum Development.D. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum).

Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. L. London: Heinemannn. (1967).B. Abdullah (2002). (1976). D. R. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. University of Chicago. Chicago: University Of Chicago. London: University of London. Zaini B. Wheeler. Taba. Tyler (ed. . New York: Thomas Crowell. pt. (1945). (1975).W. (1987).(1949). E. Tyler. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall.K. 1.S. R. Curriculum Process. Stenhouse. H. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. An Introduction to Curriculum Research and Development . Chicago. Curriculum: Principles and Foundations. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). Basic Principles of Curriculum and Instrusction .) American Education in the Postwar Period .S. Zais. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.