Rancangan Pengajaran

. 3/1999) • Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan pengajaran untuk tempoh setahun (12 bulan). (SPI Bil. Rancangan kerja tahunan perlu disediakan oleh guru pada awal sesi persekolahan.Rancangan Pengajaran Tahunan • Definisi Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

guru dengan guru dan antara guru dan murid. Keempat. Kelima. membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif. memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi / target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. Ketiga. membantu memupuk. memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru. . berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.Kepentingan Pertama. Keenam. matlamat dan objektif sistem pendidikan negara. Kedua. dapat mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaranpembelajaran sejajar dengan falsafah.

Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid e. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran c. Berdasarkan Sukatan Pelajaran b.Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan a. Merangkumi sepanjang tahun d. Disusun berdasarkan takwim sekolah .

Catatan • peperiksaan / ujian bulanan. • Hari sukan dan yang lain-lain. Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum e. . Tema dan Tajuk c.Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan a. • Cuti Sekolah • Program / Aktiviti Sekolah • Laman web • Bahan bantu belajar/ mengajar. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu) b. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK) d. lembaran pengurusan grafik (LPG).

Rancangan Pengajaran Harian • Definisi Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurangkurangnya maklumat seperti objektif. cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. (SPI Bil. 3/1999) .

. senarai kemahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester.Rancangan Pengajaran Semester/Bulanan • Rancangan kerja semester pula dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful