Rancangan Pengajaran

Rancangan kerja tahunan perlu disediakan oleh guru pada awal sesi persekolahan. 3/1999) • Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan pengajaran untuk tempoh setahun (12 bulan). . (SPI Bil.Rancangan Pengajaran Tahunan • Definisi Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kepentingan Pertama. memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi / target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. membantu memupuk. Keempat. matlamat dan objektif sistem pendidikan negara. Kelima. Kedua. membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif. Keenam. Ketiga. berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru. . memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dapat mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaranpembelajaran sejajar dengan falsafah. guru dengan guru dan antara guru dan murid.

Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid e. Disusun berdasarkan takwim sekolah . Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran c. Merangkumi sepanjang tahun d.Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan a. Berdasarkan Sukatan Pelajaran b.

Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan a. • Hari sukan dan yang lain-lain. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK) d. Catatan • peperiksaan / ujian bulanan. • Cuti Sekolah • Program / Aktiviti Sekolah • Laman web • Bahan bantu belajar/ mengajar. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu) b. . lembaran pengurusan grafik (LPG). Tema dan Tajuk c. Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum e.

(SPI Bil. cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.Rancangan Pengajaran Harian • Definisi Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurangkurangnya maklumat seperti objektif. 3/1999) .

senarai kemahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester. .Rancangan Pengajaran Semester/Bulanan • Rancangan kerja semester pula dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif.