Rancangan Pengajaran

Rancangan Pengajaran Tahunan • Definisi Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan kerja tahunan perlu disediakan oleh guru pada awal sesi persekolahan. . (SPI Bil. 3/1999) • Rancangan pengajaran tahunan merupakan perancangan pengajaran untuk tempoh setahun (12 bulan).

Ketiga. memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru. Kelima. . berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. matlamat dan objektif sistem pendidikan negara. memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi / target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. dapat mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaranpembelajaran sejajar dengan falsafah. Kedua.Kepentingan Pertama. Keempat. memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Keenam. membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif. guru dengan guru dan antara guru dan murid. membantu memupuk.

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran c.Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan a. Disusun berdasarkan takwim sekolah . Berdasarkan Sukatan Pelajaran b. Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid e. Merangkumi sepanjang tahun d.

Catatan • peperiksaan / ujian bulanan. . Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum e. lembaran pengurusan grafik (LPG).Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan a. • Hari sukan dan yang lain-lain. Tema dan Tajuk c. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu) b. • Cuti Sekolah • Program / Aktiviti Sekolah • Laman web • Bahan bantu belajar/ mengajar. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK) d.

cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. 3/1999) . (SPI Bil.Rancangan Pengajaran Harian • Definisi Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurangkurangnya maklumat seperti objektif.

Rancangan Pengajaran Semester/Bulanan • Rancangan kerja semester pula dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif. senarai kemahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful