Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Antara yang popular ialah Al-Uzza. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Jin. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. Selain daripada itu. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. dan Al-Hubal. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Pada masa itu juga terdapat penganut. namun .makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. roh nenek moyang dan sebagainya. Antaranya ialah Agama Majusi. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Al-Manat.objek alam sekeliling seperti pokok. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme.dari perantauan. Seterusnya mereka juga menyembah objek. kayu atau emas.

Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah.nilai seperti hormat menghormati. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Rom dan Parsi. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik. iaitu kitab Taurat.w sendiri. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. teratur dan bersistematik. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Perkara. minum arak. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Penganutnya digelar Hunafa”. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. Islam juga menganjurkan nilai.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. bekerjasama. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. bunuh anak perempuan. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam.a.

bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. masyarakat tanpa kelas. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. Di Utara pula. pemurah dan bijaksana. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. khasnya di Hirah dan Ghassan.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. Ada pun di Makkah sendiri. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. ia bercorak aristokrasi. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. Di Selatan. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. iaitu Barun-Nadwah. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang.

Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Pada Zaman Jahiliah. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.a. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura.a. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.a. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala.w untuk menimba ilmu pengetahuan.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Aspek keempat adalah aspek ekonomi.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. ilmu tilik dan ilmu keturunan. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Oleh itu. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. . Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. amalan riba. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Allah utuskan Nabi Muhammad s.Piagam Madinah. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula.

Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. . Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Seterusnya. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Pada Zaman Islam. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka.

Oleh itu. Ramai wanita dianiayai. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Selepas kedatangan Islam. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. Sehubungan dengan ini. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. Golongan wanita juga mula dipandang . Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya.

Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. sebagai isteri kepada suaminya. Namun dalam hal tertentu. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Secara global. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. . Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Perang balas dendam sering berlarutan. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya.

zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.t.w.Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful