Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Seterusnya mereka juga menyembah objek. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui.objek alam sekeliling seperti pokok. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. Pada masa itu juga terdapat penganut. Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Antara yang popular ialah Al-Uzza. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Al-Manat. kayu atau emas. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. namun . Selain daripada itu. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme).dari perantauan.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Jin. Antaranya ialah Agama Majusi. dan Al-Hubal. roh nenek moyang dan sebagainya. Mereka bertanggapan bahawa makhluk.

Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam.a.nilai seperti hormat menghormati. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu.w sendiri. bunuh anak perempuan. minum arak. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. iaitu kitab Taurat. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Islam juga menganjurkan nilai. Rom dan Parsi. Perkara. bekerjasama.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. teratur dan bersistematik. Penganutnya digelar Hunafa”.

dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. iaitu Barun-Nadwah. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. khasnya di Hirah dan Ghassan. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. pemurah dan bijaksana. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. ia bercorak aristokrasi. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . Di Selatan. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. Di Utara pula. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. Ada pun di Makkah sendiri. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. masyarakat tanpa kelas. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi.

Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi.a. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Aspek keempat adalah aspek ekonomi. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan.a. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. amalan riba.w untuk menimba ilmu pengetahuan.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam.Piagam Madinah. Oleh itu. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Pada Zaman Jahiliah. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Allah utuskan Nabi Muhammad s. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. ilmu tilik dan ilmu keturunan. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. . Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.a.

Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. . Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Pada Zaman Islam. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Seterusnya. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah.

Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Golongan wanita juga mula dipandang . Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. Selepas kedatangan Islam. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Ramai wanita dianiayai. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Oleh itu. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. Sehubungan dengan ini.

Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. . Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. Secara global.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Namun dalam hal tertentu. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Perang balas dendam sering berlarutan. sebagai isteri kepada suaminya. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi.

Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.w. .t. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful