Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Pada masa itu juga terdapat penganut. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Selain daripada itu. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Al-Manat. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Jin. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik.objek alam sekeliling seperti pokok. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). ada juga diantara mereka menyembah matahari. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Seterusnya mereka juga menyembah objek.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. Antaranya ialah Agama Majusi. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. namun . kayu atau emas. roh nenek moyang dan sebagainya. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut.dari perantauan. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. dan Al-Hubal. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api.

Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. teratur dan bersistematik.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. Islam juga menganjurkan nilai.w sendiri. Penganutnya digelar Hunafa”. bekerjasama. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Rom dan Parsi. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu.a. bunuh anak perempuan. minum arak. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik.nilai seperti hormat menghormati. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. Perkara. iaitu kitab Taurat.

masyarakat tanpa kelas. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Di Selatan.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. Ada pun di Makkah sendiri. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. khasnya di Hirah dan Ghassan. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. ia lebih cenderung kepada sistem beraja.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. pemurah dan bijaksana. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. iaitu Barun-Nadwah. ia bercorak aristokrasi. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. Di Utara pula. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang.

Allah utuskan Nabi Muhammad s. ilmu tilik dan ilmu keturunan. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Oleh itu. Pada Zaman Jahiliah.sifat masyarakat jahiliah tersebut. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam.w untuk menimba ilmu pengetahuan. . Aspek keempat adalah aspek ekonomi.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura.Piagam Madinah. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli.a.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang.a. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. amalan riba.a. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.

Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Seterusnya. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Pada Zaman Islam. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. . Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita.

nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. Golongan wanita juga mula dipandang . Selepas kedatangan Islam. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Ramai wanita dianiayai. Oleh itu. Sehubungan dengan ini. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali.

Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. . masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Secara global. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Perang balas dendam sering berlarutan.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. sebagai isteri kepada suaminya. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Namun dalam hal tertentu. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan.

. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.t.w.Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful