Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Pada masa itu juga terdapat penganut. namun . Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Antara yang popular ialah Al-Uzza.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. dan Al-Hubal. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Seterusnya mereka juga menyembah objek. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. ada juga diantara mereka menyembah matahari. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Jin. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. kayu atau emas.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. roh nenek moyang dan sebagainya. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir.dari perantauan. Al-Manat. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. Antaranya ialah Agama Majusi.objek alam sekeliling seperti pokok. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Selain daripada itu. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme).

Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. Rom dan Parsi. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. iaitu kitab Taurat. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. bunuh anak perempuan. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Perkara. teratur dan bersistematik. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan .a. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. bekerjasama. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya.nilai seperti hormat menghormati. minum arak. Penganutnya digelar Hunafa”. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. Islam juga menganjurkan nilai. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam.w sendiri.

ia bercorak aristokrasi. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. pemurah dan bijaksana. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Di Utara pula. ia lebih cenderung kepada sistem beraja.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. Di Selatan. iaitu Barun-Nadwah. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. Ada pun di Makkah sendiri. masyarakat tanpa kelas. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. khasnya di Hirah dan Ghassan. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan.

Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Aspek keempat adalah aspek ekonomi. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. amalan riba.a. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. Pada Zaman Jahiliah. ilmu tilik dan ilmu keturunan. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.a.a. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Allah utuskan Nabi Muhammad s. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala. .w untuk menimba ilmu pengetahuan.Piagam Madinah. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Oleh itu. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf.sifat masyarakat jahiliah tersebut.

Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Seterusnya. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Pada Zaman Islam. . Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina.

Golongan wanita juga mula dipandang . Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. Oleh itu. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Sehubungan dengan ini. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Ramai wanita dianiayai. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Selepas kedatangan Islam. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ".

Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. Secara global. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Namun dalam hal tertentu. . Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Perang balas dendam sering berlarutan. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. sebagai isteri kepada suaminya.

t. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. .Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.w.