Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Selain daripada itu. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. dan Al-Hubal. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Jin. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. kayu atau emas. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. roh nenek moyang dan sebagainya.dari perantauan. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Al-Manat. Antaranya ialah Agama Majusi. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. namun . Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. Seterusnya mereka juga menyembah objek.objek alam sekeliling seperti pokok.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Pada masa itu juga terdapat penganut.

Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. teratur dan bersistematik. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina.w sendiri. bunuh anak perempuan. Perkara. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. Islam juga menganjurkan nilai. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Rom dan Parsi. bekerjasama.a. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. minum arak. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. iaitu kitab Taurat.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Penganutnya digelar Hunafa”. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf.nilai seperti hormat menghormati.

tetapi sistem politiknya beraneka ragam. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. masyarakat tanpa kelas. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. Di Selatan. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. Ada pun di Makkah sendiri. Di Utara pula. ia bercorak aristokrasi. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. pemurah dan bijaksana.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. khasnya di Hirah dan Ghassan. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. iaitu Barun-Nadwah. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith.

Pada Zaman Jahiliah. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. amalan riba. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. Allah utuskan Nabi Muhammad s. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.w untuk menimba ilmu pengetahuan. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam.a. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan.a. Oleh itu. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala.a. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Aspek keempat adalah aspek ekonomi.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah.Piagam Madinah. . ilmu tilik dan ilmu keturunan. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.

Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. . masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Pada Zaman Islam. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Seterusnya. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah.

Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. Sehubungan dengan ini. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Selepas kedatangan Islam. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Oleh itu. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Ramai wanita dianiayai. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. Golongan wanita juga mula dipandang . Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya.

tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. . Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. Secara global. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. Namun dalam hal tertentu. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Perang balas dendam sering berlarutan. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. sebagai isteri kepada suaminya. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.

zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. .w.t.Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.