Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Seterusnya mereka juga menyembah objek. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Selain daripada itu. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). mempunyai keberkatan dan sebagainya. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah.dari perantauan. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. Antaranya ialah Agama Majusi. Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. kayu atau emas. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Pada masa itu juga terdapat penganut. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). Antara yang popular ialah Al-Uzza. Al-Manat. dan Al-Hubal. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir.objek alam sekeliling seperti pokok.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. roh nenek moyang dan sebagainya. namun . Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Jin. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa.

Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. iaitu kitab Taurat. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Perkara. bekerjasama. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf.w sendiri. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Penganutnya digelar Hunafa”. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik.nilai seperti hormat menghormati. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. minum arak. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Rom dan Parsi. teratur dan bersistematik. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara.a. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. Islam juga menganjurkan nilai. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. bunuh anak perempuan. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya.

Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. Di Selatan. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. Ada pun di Makkah sendiri. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. masyarakat tanpa kelas. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. pemurah dan bijaksana. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. iaitu Barun-Nadwah. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. khasnya di Hirah dan Ghassan. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. Di Utara pula. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. ia bercorak aristokrasi.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi.

Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Pada Zaman Jahiliah. Allah utuskan Nabi Muhammad s.a. Pada Zaman Islam juga Nabi s.Piagam Madinah. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir. . Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan.a. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang. ilmu tilik dan ilmu keturunan. amalan riba. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. Oleh itu. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Aspek keempat adalah aspek ekonomi. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang.a. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah.w untuk menimba ilmu pengetahuan. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan.

Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Pada Zaman Islam. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Seterusnya. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. . Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun.

Sehubungan dengan ini. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Ramai wanita dianiayai. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Selepas kedatangan Islam. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. Golongan wanita juga mula dipandang . Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. Oleh itu.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya.

sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. Namun dalam hal tertentu. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. Perang balas dendam sering berlarutan. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. sebagai isteri kepada suaminya. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. . Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Secara global. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan.

Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara. .t.w. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful