LUKISAN

Oleh: Hassan Mohd Ghazali
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak e-mail: hassan@fsm.upsi.edu.my.

1. Pengenalan: Lukisan merupakan topik amali kepada pelajar STPM dan menjadi satu kertas wajib bagi peperiksaan samada calon persekolahan kerajaan atau persendirian. Oleh yang demikian kepentingan memahami dan kemahiran dalam teknik-teknik melukis sangatlah penting. Guru juga perlu melatih pelajar-pelajar dengan beberapa teknik tertentu agar pelajar boleh melukis dengan baik terutamanya persoalan asas dalam melukis. Antara persoalan asas ialah penggunaan media, komposisi, perspektif, pencahayaan dan membentuk. Walau bagaimanapun kepentingan latih tubi dan latihan lakaran sangatlah penting pada peringkat permulaan.

2. Pengertian: • Perkataan Lukisan dalam bahasa Inggeris ialah ‘Drawing’ yang asalnya dari dua bahasa iaitu German dan Latin. Perkataan ‘to draw’ adalah dari perkataan ‘Old English’ iaitu ‘dragan’ yang bermasud ‘to drag’ dan aktiviti yang berhubung dan tubuh badan. Beberapa buku menyatakan lukisan adalah aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan. Lukisan juga boleh dikaitkan dengan pengalaman yang istimewa kepada seseorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Ini terbukti dengan sebuah lukisan bertajuk ‘unforgerttabale fire’ yang dilukis oleh pelukis amator di Jepun pada tahun 1945 menggambarkan peristiwa pengeboman bandar Hiroshima.

Unforgettable Fire (1945) Karya Yusuko Yamagata

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

Secara langsung lukisan adalah satu displin seni yang boleh dikaitkan dengan keperluan psikologi, sejarah dan artistik – Ini terbukti bahawa pelukis perlu mempunyai tiga nilai kerangka dalam dirinya iaitu daya visualisai, daya emosi dan daya astetika. Sebenarnya lukisan bukanlah milik mutlak pelukis, tetapi ianya adalah milik semua manusia. Pengalaman anak-anak kecil menconting di atas kertas atau dinding merupakan fitrah manusia melukis sebagai meluahkan perasaan dalam bentuk visualisasi. Ini juga ada kaitnya dengan perjumpaan lukisan-lukisan purba di guagua, lukisan itu menjadi faktor penentu kepada pemujaan untuk pemburuan. Manusia zaman dahulu menggunakan lukisan sebagai asas untuk kekuatan tumpuan mereka kepada mencari nafkah. Pada dinding zaman Mesir purba lukisan dijadikan sebagai rakaman penghidupan. Lukisan digambarkan dalam satu penceritaan ‘komik’ yang bersiri untuk meninggalkan satu dokumentasi sejarah yang gemilang. Menutur Betti & Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan lukisan, antaranya ialah: o o o o Tujuan untuk penyelidikan, kajian dan untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar. Tujuan untuk merakamkan sesuatu peristiwa Tujuan sebagai alat komukikasi idea (mencari idea yang terbaik) Sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang terbaik.

3. Beberapa jenis Lukisan

3.1. Lukisan Figuratif • Lukisan figuratif tertumpu kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Pelukis perlu memahami anatomi terlebih dahulu untuk melukis. Melukis figuratif adalah amat sukar kerana dari segi kadar banding adalah perkara yang menentukan keindahan dalam karya lukisan figuratif.

3.2. Lukisan Kajian • Lukisan berupa kajian adalah dilukis untuk mengkaji sesuatu benda. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

seperti timbuh-tumbuhan dan haiwan.

3.3. Lukisan Informasi • Lukisan informasi adalah bertujuan untuk memberi informasi kepada pelanggan. Kebisaannya dalam bentuk ilustrasi atau peta. Lukisan ini memerlukan kemahiran yang khusus dan melukis dengan cermat dan bersih.

3.4. Lukisan Teknikal • Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan sainstifik. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Contohnya melukis kenderaan dan alatan pengguna.

3.5. Lukisan Konseptual • Lukisan konseptual jarang sekali kedengaran. Pelukis memerlukan imeginasi yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. Misalnya sebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak dalam cerita tersebut, maka pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi.

3.6. Lukisan Artistik • Lukisan artistik adalah hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. Pelukis melukis hanya sekadar untuk mempamirkan karyanya sebagai sesebuah karya seni. Lukisan artistik juga dibuat dalam bentuk thamnil untuk mendapatkan idea karya-karya seni yang lain seperti arca, catan, percetakan dan sebagainya.

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

3.7. Lukisan Ilustrasi • Lukisan ilustrasi merupakan cabang lukisan yang tergolong dalam seni grafik. Lukisan ilustrasi dijadikan bahan untuk penerbitan, karton dan animasi. Pelukis memerlukan kemahiran tertentu untuk melukis ilustrasi terutama dalam kemahiran melukis figuratif.

4. Elemen Asas Lukisan Perkara paling asas untuk mengetahui kebolehan melukis adalah mengetahui elemen asas dalam lukisan. Elemen ini boleh digunakan dalam semua jenis lukisan. Kepada guru-guru yang akan mengajar lukisan STPM, anda perlu memberi penekanan kepada kesemua aspek elemen asas ini kerana kesemua elemen ini adalah penentu bagi kekuatan dalam sesebuah hasil karya seni lukisan. Namun demikian penggunaan media juga penentu kepada kesesuaian elemen dalam pengkaryaan. Misalnya penggunaan pen teknikal menjurus kepada kekuatan penggunakan elemen garisan dan struktur. Walau bagaimanapun penentuan subjek amat penting bagi penentu kepada pemilihan media dan kekuatan elemen itu. 4.1. Kualiti Garisan • Garisan merupakan elemen sangat penting dalam sesebuah hasil karya lukisan. Tanpa garisan seolah-olah ianya bukan sebuah hasil karya lukisan sebaliknya menjadi karya catan. Hanya dengan garisan yang bersahaja dapat membentuk imej. Misalnya karya Sochu Suzuki bertajuk ‘Mouse’ (1980), dengan satu palitan garisan ala kaligrafi dapat menggambarkan seekor tikus. Ini lah kekuatan garisan.

Mouse (1980) Karya Sochu Suzuki
Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

Sebenarnya kualiti garisan itu bukan tertumpu kepada kekuatan pada sesuatu karya sahaja tetapi ianya boleh memberi kesan ilusi kepada kita. Contoh karya ahli teori kognitif ‘Gestalt’ menghasilkan lukisan garisan yang boleh memberi kesan ilusi kepada kita. (lihat gambar di bawah)

Lukisan Teori Grstalt

Kualiti garis memberi penegasan kepada subjek yang dilukis. Oleh yang demikian kajian kepada garisan amat penting dalam sesi pembelajaran topik ini. Garisan akan membentuk mod sesuatu karya. Sebagai contoh dua karya yang sama temanya menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan teknik garisan. Tentu sekali mod kedua-dua karyanya tersebut.

4.2. Perspektif dan proposi • Perspektif merupakan asas kepada membentuk karya yang sempurna. Pendedahan kepada nilai perspektif adalah latihan awal kepada pelajar-pelajar. Pendedahan melukis diluar studio (bilik lukisan) dapat menerangkan kedudukan perspektif yang betul. Penekanan kepada Perspektif satu titik lelap, dua titik lelap, tiga titik lelap dan perspektif pelbagai titik lelap perlu diajar pada pelajar.

4.3. Kesan Pencahayaan • Pada umumnya karya lukisan akan lebih menarik sekiranya pengkarya dapat menfaatkan kesan cahaya pada karyanya. Penggunaan kesan cahaya dapat memberi mod pada karya di samping dapat memperjelaskan suasana pada karya tersebut. Perhatikan aspek-aspek yang penting bagi menentukan pencahayaan.

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

4.4. Jalinan dan Gesture • Jalinan akan dibentuk melalui garisan dan kesan warna. Kesan ‘Gesture juga dapat membentuk jalinan yang menarik. Pelukis-pelukis terkenal akan mempelajari lukisan dengan teknik gesture dengan membentuk lukisan melalui lakaran yang bebas tetapi menampakkan imej yang hendak disampaikan. Kesan jalinan akan dibentuk melalui garisan silang, bintit, garisan bergoris dan sebagainya. Jalinan juga dapat membentuk kedalaman intensiti ton.

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

4.5. Corak dan reka bentuk • Pada umumnya corak dan reka bentuk dalam karya lukisan adalah menjurus kepada pengadunan pengkarya dalam lukisannya. Karya Jasper Johns bertajuk ‘Flag’ (1958) sebagai contoh karya lukisan yang menekankan satu corak dan reka bentuk. Beliau menggunakan pensil di atas permukaan kertas untuk membentuk corak dan reka bentuk sebagai lakaran yang bersahaja, tetapi mempunyai gaya persembahan yang menarik.

4.6. Ruang • Pelukis yang baik akan membahagikan ruang dengan sempurna. Pelukis-pelukis master menggunakan ruang sebagai kekuatan dalam sebuah karya. Karya lukisan Cina menggunakan ‘ruang kelegaan’ sebagai identiti karya mereka. Terdapat tiga jenis ruang yang boleh digunakan dalam penghasilan karya lukisan: • • • • Ruang dalam Ruang cetak Ruang datar.

Ruang-ruang ini bergantung kepada susun atur objek yang akan dilukiskan.

4.7. Struktur • Untuk menghasilkan sesebuah lukisan pelukis akan menentukan struktur bentuk terlebih dahulu. Pelajar harus diajar membentuk struktur yang betul agar lorekan untuk membentuk imej menjadi lebih menarik. Sebagai contoh lukisan yang banyak menggunakan struktur ialah lukisan teknik.

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

4.8. Bentuk • Kajian bentuk dalam sesuatu karya akan digabungkan antara perspektif, ton, jalinan dan struktur. Pelajaran awal pelajar didedahkan dengan bentuk-bentuk geometri seperti bulat, empat segi, kun dan sebagainya.

5. Media dan teknik lukisan 5.1. Media • Pada untumnya guru pendidikan seni telahpun mengetahui mediamedia yang sering digunakan dalam lukisan. Antara media yang biasa digunakan ialah: Media Kering Pensil Charcoal (Arang) Berus Pastel Pen ( semua jenis pen) Berus Conte Pensil warna Media Basah Cat air Dakwat Cat akrilik Cat minyak Cat poster Cat tempera

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

5.2. Teknik • Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. Guru harus menekankan pembelajaran teknik-teknik melukis. Antaranya teknik yang paling popular ialah teknik ‘Gesture’ yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. Walau bagaimanapun banyak teknik-teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik. Antara teknik-teknik dalam karya lukisan ialah: o o o o Teknik Gesture Teknik Kontur Teknik Struktur Teknik titik

6. Proses penghasilan lukisan • Guru-guru pendidikan seni telahpun sedia maklum mengenai proses penghasilan karya lukisan. Walau bagaimanapun di sini saya sertakan beberapa perkara yang penting untuk pelajar menghasilkan karya lukisan. Penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan, elemen asas, media dan teknik merupakan perkara yang dititik beratkan dalam proses penghasilan. Sebagainya guru harus mempunyai perancangan aktiviti melukis sama da di studio atau luar studio. Bagi kerja-kerja studio pengamatan akan menumpukan kepada pemokusan objek, komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. Manakala diluar studio penekanan kepada pemokusan dengan menggunakan tetingkap, dan melihat dari aspek perspektif serta pencahayaan. Aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan antaranya: • • • • 7. Penutup Pembelajaran lukisan adalah bergantung kepada latih tubi yang dibuat. Guru harus menyusun strategi agar latihan-latihan pemeringkatan dari senang ke susah dibuat. Misalnya pada peringkat awal pelajar hanya Ruang dan objek Subjek dan latar belakang Saiz dan kadar banding.

Perkara-perkara ini adalah sebagai penilaian kepada sesuatu karya.

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.

didedahkan untuk melukis struktur -> ton -> jalinan dan seterusnya kadarbanding dan perspektif. Terdapat ramai pelajar begitu lemah dalam melukis. Oleh yang demikian guru perlu membuat perancangan yang sistematik. Bagi guru yang mempunyai internet, sila lihat laman web yang berkaitan dengan pembelajaran lukisan.

Rujukan Buku:

Albert, G., Wolf, R. (1991).Basic Drawing Techniques. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Betti, C., & Sale, T. (1997). Drawing A Contemporary Approach. USA: harcourt Brace College Pub. Bowen, R. (1992). Drawing Master Class. London: leopard Books. Capon, R. (1995). Drawing Techniques. Morlborough: Crowood Press. Dodson, B. (1995). Key to Drawing. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Matznan, S. (1995) Drawing Nature. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Smolucha, L. (1996). The Visual Art Companion, New Jersey: Prentice Hall. Turner, J.R. (1995) Drawing with Comfidence. New York: Van Norstrand Reinhold.

Rujukan Internet: 1. Drawing Materials and Drawing Techniques a Guide and Glossary : http://www.nyu.edu/classes/miller/guide/contents.html 2. Visual Thinking: Sketchbooks from the Archives of American Art : http://archivesofamericanart.si.edu/exhibits/sketchbk/sketchbk.htm 3. Colored Pencil Web Board: http://venus.beseen.com/boardroom/t/17045 4. Senarai pelukis-pelukis lukisan: http://dir.yahoo.com/Arts/Visual_Arts/Drawing_and_Sketching/Artists/ 5. Seattle p-i. com : http://seattlep-i.nwsource.com/visualart/ 6. fineArt forum resource directory : http://www.msstate.edu/Fineart_Online/artresources/

Hassan Mohd Ghazali. UPSI.