MODUL

BML 3043:

FONETIK
&

FONOLOGI
BAHASA MELAYU
Penulis: PROF. DR. ABDUL HAMID MAHMOOD Penyunting: SUHAINA BINTI ABDULLAH

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2012

Cetakan Pertama/ First Printing 2012

Cetakan Pertama/ First Printing 2012 ©Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012

Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by an v means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Diterbitkan di Malaysia/ Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www.upsi.edu.my E-mel: penerbitupsi.edu.my. Atur huruf olehl Typesetting by Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Dicetak oleh/ Printed by

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

KANDUNGAN
Senarai Rajah Prakata Pengenalan viii xi xiii

Unit 1 : LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
Pengenalan Tahukah Anda Pengertian Linguistik? Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik? Siapakah Pelopor Linguistik Moden? Kesimpulan tentang Ilmu Linguistik Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? i. Apakah Linguistik Deskriptif ? ii. Apakah Linguistik Historis? iii. Apakah Linguistik Komparatif? iv. Apakah Sosiolinguistik? v. Apakah Neurolinguistik? vi. Apakah Linguistik Am? vii. Apakah Linguistik Terapan? viii. Apakah Psikolinguistik? Apakah Cabang Linguistik Lain? Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 1 Rujukan 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 8 9 10 11 12 14 16 21

Unit 2 : FONETIK DAN FONOLOGI
Pengenalan Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi? Tahukah Anda Pengertian Fonetik? Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa ? Apakah Alat Artikulasi? Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Paru-paru Pangkal Tenggorok (Larynx) Rongga Kerongkongan (Pharynx) Langit-langit Lembut (Soft Palate, Velum) Langit-langit Keras (Hard Palate, Palatum) iii 22 22 23 24 25 27 29 31 31 31 34 34 34

Gusi Dalam (Alveola, Alveolum) Gigi (Teeth Denta) Bibir (Lip, Labia) Lidah (Tongue) Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Panduan Menjawab Soalan Unit 2 Rujukan

35 35 35 36 37 40 42

Unit 3 : KLASIFIKASI BUNYI BAHASA
Pengenalan Tahukah Anda Bunyi Vokal? Tahukah Anda Bunyi Konsonan? Tahukah Anda Bunyi Semi-Vokal? Tahukah Anda Bunyi Nasal dan Bunyi Oral? Tahukah Anda Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)? Tahukah Anda Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek? Tahukah Anda Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal? Tahukah Anda Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring? Tahukah Anda Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif? Apakah Egresif Pulmonik? Apakah Egresif Glotalik? Apakah Ingresif Glotalik? Apakah Ingresif Velarik? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 3 Rujukan 45 45 46 47 47 48 49 50 51 53 54 55 55 56 57 61

Unit 4 : BUNYI-BUNYI BAHASA
Pengenalan Apakah Bunyi Vokal? Tahukah Anda Vokal dalam Bahasa Melayu? Vokal Hadapan Vokal Tengah Vokal Belakang Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Vokal? Apakah Bunyi Konsonan? Tahukah Anda Konsonan Asli Bahasa Melayu? Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Konsonan? Tahukah Anda Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu? Tahukah Anda Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam 64 64 65 67 68 68 71 82 82 89 114

iv

Bahasa Melayu? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 4 Rujukan

115 121 128

Unit 5 : ARTIKULASI TAMBAHAN / KOARTIKULASI
Pengenalan Apakah Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi? Tahukah Anda Proses Pembibiran? Tahukah Anda Proses Penyengauan? Tahukah Anda Proses Penglelangitkerasan? Tahukah Anda Proses Perengkungan? Tahukah Anda Proses Pengglotisan (Glotalisasi)? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 5 Rujukan 130 130 131 132 132 133 133 136 139

Unit 6 : FONEM SUPRASEGMENTAL
Pengenalan Apakah Pengertian Fonem Suprasegmental? i. Apakah Tekanan? ii. Apakah Kepanjangan? iii. Apakah Jeda? iv. Apakah Tona? v. Apakah Intonasi? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 6 Rujukan 141 141 142 143 143 145 147 155 157

Unit 7 : BIDANG FONEMIK
Pengenalan Apakah Bidang Fonemik? Tahukah Anda Pengertian Fonem? Tahukah Anda Pengertian Alofon? Tahukah Anda Pengertian Pasangan Minimal? Tahukah Anda Pengertian Bervariasi Bebas? Tahukah Anda Pengertian Beralternasi Bebas? Tahukah Anda Pengertian Saling Melengkapi? Tahukah Anda Pengertian Kesamaan Fonetis? Tahukah Anda Pengertian Fonem Vokal Rangkap? Tahukah Anda Pengertian Fonem Konsonan Rangkap? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 7 Rujukan v 159 159 160 161 163 164 164 165 166 167 167 169 173

Unit 8 : TRANSKRIPSI Pengenalan Apakah Transkripsi? Apakah Transkripsi Fonetik? Apakah Transkripsi Fonemik? Contoh Transkripsi Fonetik & Fonemik? Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 8 Rujukan 175 175 176 176 177 188 190 Unit 9 : SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU Pengenalan Tahukah Anda Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu? Tahukah Anda Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu? Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903) Tahukah Anda Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang Diperkenalkan Sistem Keselarasan Huruf Vokal Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 9 Rujukan 193 193 195 195 199 199 200 201 201 202 203 204 205 206 210 211 212 214 Unit 10 : TANDA SEMPANG. IMBUHAN PINJAMAN. RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK. Pengenalan Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman Penulisan kata Maha secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan 215 215 218 219 220 221 222 vi .

Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Panduan Menjawab Soalan Latihan Unit 10 Rujukan Glosari Istilah Linguistik Biodata Penulis Indeks 223 224 224 225 226 226 228 229 230 235 267 270 vii .

8: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [o] Rajah 4.3 : Kedudukan bibir semasa menghasilkan bunyi [i] Rajah 4.4 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [e] Rajah 4.3 : Alat-alat Artikulasi Rajah 2.5 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [a] Rajah 4.4 : Proses Menutup dan Membukanya Glotis Rajah 2.SENARAI RAJAH Rajah 2.7 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [u] Rajah 4.2 : Proses Penghasilan Bunyi Rajah 2. (b) terbuka untuk bunyi bersuara.1 : Kedudukan Vokal Bahasa Melayu Rajah 4.2 : Vokal [a] seperti dalam perkataan bahasa Inggeris “father” dan vokal [i] seperti dalam perkataan “see” menunjukkan turun-naik bunyi apabila vokal-vokal berkenaan diujarkan pada tona yang sama Rajah 4.1 : Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ Rajah 2. (c) terbuka untuk bunyi bisikan.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara Rajah 4.11 : Kedudukan Lidah Semasa Menghasilkan Bunyi-bunyi Vokal 26 28 30 32 33 38 39 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 70 viii .10 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ɔ] Rajah 4.6 : Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup.6 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ə] Rajah 4.5 : Keadaan Glotis Ketika Menghasilkan Bunyi Rajah 2. (d) proses getaran Rajah 2.9 : Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ε] Rajah 4.

23 : Penghasilan Konsonan [p] Rajah 4.20 : Carta Kedudukan Vokal Antarabangsa Rajah 4.24 : Penghasilan Konsonan [b] Rajah 4.21 : Carta Konsonan Asli Bahasa Melayu Rajah 4.13 : Penghasilan Vokal [e] Rajah 4.30 : Penghasilan Konsonan [č] Rajah 4.12 : Penghasilan Vokal [i] Rajah 4.17 : Pengasilan Vokal [o] Rajah 4.27 : Penghasilan Konsonan [k] Rajah 4.29 : Penghasilan Konsonan [ʔ] Rajah 4.33 : Penghasilan Konsonan [h] Rajah 4.22 : Carta Lambang Konsonan Antarabangsa (The International Phonetic Alphabet) Rajah 4.34 : Penghasilan Konsonan [r] 72 73 74 75 76 77 78 79 79 83 85 90 91 93 94 96 97 98 100 101 102 104 105 ix .14 : Penghasilan Vokal [ε] Rajah 4.16 : Penghasilan Vokal [u] Rajah 4.31 : Penghasilan Konsonan [ǰ] Rajah 4.32 : Penghasilan Konsonan [s] Rajah 4.28 : Penghasilan Konsonan [g] Rajah 4.26 : Penghasilan Konsonan [d] Rajah 4.15 : Penghasilan Vokal [a] Rajah 4.25 : Penghasilan Konsonan [t] Rajah 4.18 : Penghasilan Vokal [ɔ] Rajah 4.19 : Penghasilan Vokal [ə] Rajah 4.Rajah 4.

43 : Penghasilan Konsonan [v] Rajah 4.Rajah 4.39 : Penghasilan Konsonan [ŋ] Rajah 4.38 : Penghasilan Konsonan [ɲ] Rajah 4.1 : Kedudukan Tinggi-Rendah Suara 106 107 108 110 111 112 114 116 117 118 146 x .36 : Penghasilan Konsonan [m] Rajah 4.37 : Penghasilan Konsonan [n] Rajah 4.41 : Penghasilan Separuh Vokal [j] Rajah 4.40 : Penghasilan Separuh Vokal [w] Rajah 4.44 : Penghasilan Konsonan [] Rajah 6.35 : Penghasilan Konsonan [l] Rajah 4.42 : Penghasilan Konsonan [f] Rajah 4.

Pelajaran akhir ini menjelaskan penggunaan xi . Huraian tentang cara-cara penghasilan bunyi itu disertakan dengan gambar-gambar rajah bagi memudahkan pemahaman anda. Pelajaran ini menghuraikan perbezaan transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik. Seterusnya. saling melengkapi dan kesamaan fonetis. konsonan. dalam Unit 5. Modul ini dibahagikan kepada sepuluh unit pelajaran yang disampaikan secara komprehensif bagi membantu anda memahami ilmu linguistik.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU PRAKATA M odul BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini ditulis khusus untuk memberikan bimbingan serta pengetahuan tentang ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu kepada pelajar program Pengajian Jarak Jauh (PJJ). menghuraikan pembahagian bunyi bahasa yang digolongkan kepada bunyi vokal. tona dan intonasi. jeda. diberikan penjelasan tentang fonem-fonem suprasegmental yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti tekanan. Unit 9: Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu. kepanjangan. fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan lebih mudah dan menguasainya dengan baik. perengkungan dan pengglotisan (glotalisasi). Pelajaran yang dimuatkan dan disusun dalam Modul ini bermula dengan Unit 1: Linguistik dan Cabang-cabangnya yang menghuraikan aspek-aspek kajian yang ditekankan dalam setiap cabang linguistik. Unit 3: Klasifikasi Bunyi Bahasa. Unit ini turut memuatkan pelajaran tentang alat-alat artikulasi dan peranannya dalam proses penghasilan bunyi bahasa. alofon. huraian tentang Artikulasi Tambahan menyentuh hal tentang proses pembibiran. Dalam Unit 6: Fonem Suprasegmental. beralternasi bebas. oral dan sebagainya. Rangkai Kata dan Kata Majmuk. Dalam unit ini. Unit 10: Tanda Sempang. Dalam Unit 8. Unit 7: Bidang Fonemik pula mengandungi penerangan tentang perbezaan fonem. iaitu bunyi vokal dan konsonan yang terdapat dalam bahasa Melayu serta cara-cara penghasilan bunyi berkenaan. penglelangitkerasan. Imbuhan Pinjaman. menjelaskan sejarah dan perkembangan serta pedoman umum ejaan Rumi bahasa Melayu. penyengauan. bunyi nasal. semi-vokal. Unit 2: Fonetik dan Fonologi membincangkan pengertian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Unit 4: Bunyi-bunyi Bahasa menjelaskan secara terperinci bunyi-bunyi bahasa. konsonan bervariasi bebas. dimuatkan contoh-contoh transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik sebagai panduan bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang penulisan transkripsi fonetik dan fonemik bahasa Melayu. dimuatkan pelajaran tentang Transkripsi. pasangan minimal.

fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan baik. Akhir kata. penulis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada Cik Suhaina Abdullah atas jasa baiknya yang telah membantu menaip dan menyunting Modul ini. xii . Tanjong Malim. Semoga Modul BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini dapat membantu anda menguasai ilmu linguistik. glosari dan istilah linguistik turut disediakan pada bahagian akhir Modul ini bagi kemudahan rujukan anda dan pengguna Modul ini. PROF. Modul ini turut menyediakan pelbagai bentuk latihan bagi menguji pemahaman anda. 2012. Sementara itu. ABDUL HAMID MAHMOOD Fakulti Bahasa dan Komunikasi. rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU tanda sempang dalam sistem ejaan bahasa Melayu. fonetik serta fonologi bahasa Melayu dengan lebih mudah dan jelas. Penulis menaruh harapan penuh agar Modul ini dapat memberi bimbingan kepada anda sekalian untuk memahami aspek-aspek bidang linguistik. di samping penulisan imbuhan pinjaman. Di samping itu. Perak. DR. Sekian. Selamat maju jaya. panduan menjawab soalan latihan juga disediakan di hujung setiap unit pelajaran bagi membimbing anda menjawab soalan latihan yang diberikan serta membolehkan anda membuat penilaian kendiri terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Indeks. selain membantu anda mengingat semula dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

Modul ini digubal khas untuk membantu pelajar-pelajar yang mengikuti program PJJ tersebut. Seterusnya. berusaha untuk mengikuti dan memenuhi segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda menguasai kursus ini dengan cemerlang. fonem suprasegmental dan penggunaannya dalam transkripsi fonetik dan fonemik.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU PENGENALAN Panduan Kursus BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu disedia khusus bagi membantu pelajar program PJJ memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. anda juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. setiap jam kredit memerlukan anda memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. jenisjenis bunyi vokal. Anda dinasihati agar membaca bahagian ini dengan teliti. xiv . Antara perkara yang diketengahkan ialah cabang-cabang fonetik. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi kursus ini adalah seperti dalam Jadual 1. di samping penelitian intonasi yang terdapat dalam ayat bahasa Melayu. Oleh itu. bagi kursus ini anda perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. konsonan jati dan pinjaman dalam bahasa Melayu. Kursus ini bernilai 3 jam kredit. Di samping pengetahuan tentang teori. sifat-sifat bunyi bahasa Melayu. Kursus BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar program PJJ yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan fonemik. diftong. 5. 4.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU Jadual 1: Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca Modul. contohnya melalui Big Blue Button. deretan vokal. konsonan asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincang dan membimbing anda memahami ilmu linguistik. menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning. fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya dan cara-cara menghasilkan xv . mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu. menganalisis bunyi vokal. Antara aspek yang dibincang ialah linguistik dan cabang-cabangnya. Skype. pelajar dapat: 1. dll. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa.) Forum (E-Learning melalui MyGuru3) Video P&P melalui MyGuru3 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran BERSEMUKA TIDAK BERSEMUKA 40 10 46 12 10 2 64 120 56 HURAIAN KURSUS BML 3043 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3043. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu. sifat-sifat bunyi bahasa Melayu. 3. fonetik dan fonologi bahasa Melayu. . ulangkaji. fonetik dan fonologi bahasa Melayu. 2.

konsonan asli dan pinjaman. bunyi keras dan bunyi lembut. termasuklah membezakan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Berikut diberikan perincian bagi setiap unit pelajaran tersebut: UNIT 1 2 TAJUK Membincangkan ilmu linguistik dan cabang-cabangnya serta aliran tatabahasa transformasi generatif. Selain itu.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. kepanjangan. Membincangkan fonem suprasegmental seperti tekanan. penglelangitkerasan. fonetik auditori dan fonetik akustik. didedahkan bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. iaitu bunyi vokal dan kelompoknya. di samping meneliti intonasi dalam ayat penyata. Membincangkan klasifikasi bunyi bahasa. Menerangkan alat-alat sebutan. ayat tanya. ayat perintah. di samping cara penghasilan dan kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal. anda juga akan diperkenal dan dilatih dalam penggunaan transkripsi fonetik dan fonemik bahasa Melayu secara praktik. bunyi rangkap dan bunyi tunggal dan bunyi nyaring dengan bunyi tidak nyaring. jeda. kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang terkandung dalam Modul ini. termasuklah bunyi vokal. ayat songsang dan ayat pasif bahasa Melayu. Membincangkan bunyi-bunyi bahasa secara mendalam. bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Membincangkan artikulasi tambahan (koartikulasi). deretan vokal. termasuklah jenis-jenis artikulasi tambahan seperti pembibiran. konsonan dan semi-vokal. iaitu jenis bunyi. di samping bunyi oral dan bunyi nasal. penyengauan. tona dan intonasi. konsonan jati dan pinjaman dalam bahasa Melayu. Selain pengetahuan tentang teori. konsonan rangkap dalam bahasa Melayu. perengkungan dan pengglotisan (glotalisasi). ISI KANDUNGAN KURSUS Bagi membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. di samping aplikasi fonetik dan fonologi bahasa Melayu terhadap sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. fungsi-fungsinya dan proses edaran udara yang menghasilkan bunyi. diftong. Membincangkan ilmu fonetik dan fonologi serta jenis-jenis fonetik artikulasi. 3 4 5 6 xvi . bunyi panjang dan bunyi pendek.

bervariasi bebas. Membincangkan aspek transkripsi fonetik dan fonemik dengan mengaplikasikan simbol transkripsi fonetik dan fonemik dalam penulisan. fonem vokal rangkap dan konsonan rangkap. Makropengajaran Mikropengajaran Cadangan Kajian Tindakan Penulisan Jurnal Refleksi Forum Jumlah xvii . sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu. termasuklah perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu. Dalam talian menggunakan MyGuru2 . di samping diftong. fonem. Rakaman video pengajaran di sekolah yang sama seperti di atas. Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui email. rangkai kata dan kata majmuk bahasa Melayu. Membincangkan sejarah sistem ejaan bahasa Melayu. PENAKSIRAN Tugasan % Wajaran 40 20 20 10 10 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Rancangan Mengajar Harian beserta rakaman video pengajaran di sekolah dan dimuat naik dalam talian ke Blog. imbuhan pinjaman. Menggunakan Google Docs atau menghantar melalui email. alofon. beralternasi bebas. saling melengkapi dan kesamaan fonetis.BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU 7 8 9 10 Membincangkan bidang fonemik yang meliputi bunyi distingtif dan tidak distingtif. Membincangkan tanda sempang. pasangan minimal.

BML 3043: FONETIK & FONOLOGI BAHASA MELAYU HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Ikon Huraian Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan. dan sumber-sumber lain. buku. mengisi tempat kosong. xviii . Aktiviti termasuklah menjawab soalan. dan/ atau mencari maklumat daripada Internet. melakar. Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

pelopor linguistik moden. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif. ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Unit 1 LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif. linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language). Tahukah Anda Pengertian Linguistik? Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. mengetahui asal perkataan linguistik. asal perkataan linguistik. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya. anda seharusnya dapat: i. Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik. 1 . iii. A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181). Oleh David Crystal dalam bukunya. mengetahui pelopor linguistik moden. dan iv.

2 . misalnya bahasa Perancis. Misalnya. kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. langue dan parole (Prof. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. misalnya langage.W. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Kesimpulan tentang Ilmu Linguistik Kesimpulannya. atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik? Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu. bahasa Belanda. J. bahasa Jerman. sentimen atau falsafah. Dr. bahasa Itali (lingua). 1983:1). Oleh sebab itu. atau multilingual. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan. iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Verhaar. langage). iaitu lingua yang bermaksud bahasa.M. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. ramalan. Siapakah Pelopor Linguistik Moden? Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris. iaitu linguistique. dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue. Langage bererti bahasa pada umumnya. ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif.

1 Jelaskan konsep Linguistik.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. sistem fonem. Misalnya. 1. ramalan. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. kata. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. 1. morfem. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. ilmu linguistik yang 3 . frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. bentuk dan sistem bahasa itu.

Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. Jepun atau bahasa Cina. bahasa Portugis.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. perkataan. baik bahasa Melayu. bahasa Iban. konsonan. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. diftong. bahasa Kadazan. bahasa Jepun. bahasa Inggeris. morfologi. bahasa Jawa. konsonan. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Perancis. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Itali dan lain-lain.4 4 . Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. suku kata. perkataan. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. sistem suku kata. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. diftong. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. frasa dan ayat bahasa Melayu. bahasa Tamil. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. 1. Misalnya. bahasa Perancis.

Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. 5 . baik daripada segi fonologi. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. sintaksis dan seumpamanya. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. bahasa Kadazan. Misalnya. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. bahasa Iban. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. morfologi. Namun demikian. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Perancis dan Jerman. bahasa Tagalog. Lazimnya.

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Dengan perkataan lain. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. peserta (participant). fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. cara ia menyebutkan perkataan. tajuk perbincangan. Daripada apa yang dicakapkan. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. bunyibunyi perkataan. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Menurut Dell Hymes (1966).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. iv.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . huraikan Linguistik Komparatif.

panggilan dan gelaran seperti “aku”. “engkau”. “Tan Sri”. “Mak Cik”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Puan Sri” dan seumpamanya. “Tuan”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.10 Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. 7 . “Abang”. “Encik”. “Pak Cik”. “beta”. “patik”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Adik”. “Puan”. Di samping itu. “Dato”. “anda”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? 1. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1.

Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.. Menurut ilmu Neurolinguistik. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Oleh sebab itulah. Damasi H.Wernicke. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. diwujudkan oleh P. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi.Broca dan C. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Pakar kajian neurolinguistik. tetapi juga proses-proses morfologi. otak manusia mempunyai dua bahagian. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Dengan perkataan lain. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v.

muzik dan lagu. 1991:142-143). Di samping itu. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. 1. 1. fungsional dan seumpamanya. Maksudnya. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. 1991:143). pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. vi. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. proses kegiatan gestalt. kajian bahasa mengikut aliran struktur.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. relasional. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif.11 Jelaskan konsep Neurolinguistik. pengajaran bahasa. kaedah dan pendekatan tradisional. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. 9 . kaedahkaedah. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. pengubatan penyakit bertutur. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. permainan tenis. badminton. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa.12 Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi.

15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? 1. deskripsi. sintaksis dan seumpamanya secara umum. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. 1. penterjemahan. bahasa Inggeris. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. stilistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. pendekatan. dalam leksikografi. patologi bahasa dan sebagainya. bahasa Tamil. bahasa Itali dan seumpamanya. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.14 Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. bahasa Mandarin.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? 1. morfologi. bahasa Jepun. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. bahasa Thai. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. 1. penulisan buku-buku teks. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. vii.16 Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 10 . bahasa Perancis. Teori.

Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. membuat persepsi. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. Menurut Ronald W.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Langacker. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. pemerhatian dan pembelajaran. 1. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. 1. Robert Lado. 1964:64). iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langac ker. 1985:3). 1976:220). bahasa dalam pemakaian. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Maksudnya. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa.18 Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 11 .

Pike. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Firth. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Martinet. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Halliday. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Pada tahun 1970-an. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Linguistik Saussure 12 . iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif.

13 . morfologi. Ferdinand de Saussure (1916). Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Ferdinand de Saussure. perbezaan antara langue dengan parole. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. sintaksis dan semantik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. kaedah dan pendekatan struktural. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik.

iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. 1. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Menurut teori ini. 2003:505). Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Kedua. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. peringkat struktur dalaman.21 Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Pertama. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. 1. peringkat struktur permukaan. 14 .20 Huraikan maksud Linguistik Fungsional. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.19 Terangkan cabang linguistik lain.

23 Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).25 Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. 15 . 1. 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.26 Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.24 Nyatakan semua Cabang Linguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. 1. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.

Bapa linguistik moden iii. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. youtube. frasa dan ayat iii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. youtube dan seumpamanya 1. dll. 1. Contoh perkembangan bahasa secara historis. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . jurnal. Langage. internet. anda perlu memberikan: i.1 Bagi soalan ini. Definisi Linguistik Historis ii. Maksud Linguistik Deskripstif ii. jawapan anda harus mencakupi: i.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. bilingualisme dan multilingualisme iv. youtube dan seumpamanya 1. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. anda harus menghuraikan: i. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. jurnal. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.4 Bagi soalan ini. Laras-laras linguistik seperti Langue.5 Bagi soalan ini.3 Bagi soalan ini. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. jurnal. Sertakan contoh-contohnya sekali. Parole. internet. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Asal usul perkataan linguistik ii. jurnal. internet. anda perlu memberikan: i.

Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. bahasa Iban. jurnal. dialek Perak dan seumpamanya. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. bahasa Indonesia v. 1. iv. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. 1.10 Bagi soalan ini. anda harus menghuraikan: i. vi. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. iaitu bahasa serumpun iv. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. anda perlu: i. anda perlu memberikan: i. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii.6 Bagi menjawab soalan ini.9 Bagi menjawab soalan ini. Menghuraikan linguistik komparatif.8 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. dan seumpamanya. youtube. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Pengaruh bahasa Arab. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. Misalnya bahasa Melayu. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.7 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Tagalog. 1. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. youtube dan seumpamanya. internet. youtube dan seumpamanya. internet. Sanskrit. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . dialek Kelantan. internet. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. internet. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. internet. 1. anda perlu: i. anda perlu: i.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.15 Bagi soalan ini. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. jawapan anda harus: i. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. ayat dan seumpamanya iii. anda perlu memberikan: i. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. 18 . 1. 1.12 Bagi soalan ini. Maksud linguistik am ii. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. pembentukan suku kata. jurnal. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. sistem panggilan dalam masyarakat.13 Bagi menjawab soalan ini. jawapan anda harus mencakupi: i. 1.14 Bagi menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Ciri-ciri linguistik am ii. youtube dan seumpamanya. kreol. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. jurnal. frasa. anda perlu memberikan: i. bahasa kebangsaan. internet. anda perlu: i. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. internet. internet. sistem fonem. klausa. youtube dan seumpamanya. jurnal. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. 1. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. kata. pidjin. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa.11 Bagi soalan ini.

youtube dan seumpamanya.20 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.19 Untuk menjawab soalan ini. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. youtube dan seumpamanya. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. youtube dan seumpamanya. 1. youtube dan seumpamanya. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. internet. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. internet. anda perlu: i. 1.16 Bagi soalan ini. jurnal. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. 19 .17 Bagi soalan ini. internet. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. anda perlu: i. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. anda perlu: i. 1. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. 1. Berikan maksud linguistik fungsional ii. internet. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv.

jurnal. Berikan maksud rumus transformasi iii.26 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. youtube dan seumpamanya.23 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. huraian anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. anda perlulah: i. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. anda perlu: i. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. huraian anda perlu meliputi: i. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. Berikan contoh-contohnya sekali iv. internet. 1. internet. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. 1. anda perlu: i. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. 20 . 1.22 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii.24 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. youtube dan seumpamanya. Sertakan contoh-contohnya sekali.25 Untuk menjawab soalan ini: i.21 Untuk menjawab soalan ini. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. internet. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. jurnal. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.

(1995). International encyclopedia of linguistics.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). (Ed. Bhd. (Ed) (1992). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.K. Abdul Hamid Mahmood (2002). Bhd. Arbak Othman (1983). Permulaan ilmu linguistik. R. P. W. C. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Abdullah Hassan (1993). Guru dan bahasa Melayu.) (1981). London: Routledge. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Bright. Ejaan bahasa Melayu terkini. & Barnhart. New York: Oxford University Press. The world book of encyclopedia volume two. Toronto: World Book Inc. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Masa Enterprise. 21 . Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Alias Mohammad Yatim (1992). Kulim: Penerbit Sarlis. Speech sounds. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.L. Ashby. Barnhart. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.

bukan bunyi bahasa. iii. kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi. bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Unit 2 FONETIK DAN FONOLOGI HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. iv. anda seharusnya dapat: i. bukan bunyi bahasa. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan 22 . membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. akustik dan fonetik auditori. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa. Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi? Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak. ii. bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara. Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. menganalisis bunyi bahasa.

Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 rongga mulut atau rongga hidung. Tahukah Anda Pengertian Fonetik? Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik.K. pendengaran atau sifatnya . The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”.. Barnhart. Menurut Kamus Dewan (2005:354). Barnhart & R. W. 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan. and their relation to one another”. penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi. Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 23 . Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”.L.. Marsono dalam bukunya. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan. 1981:1566). fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak.

Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. Barnhart. Dalam World Book of Dictionary (C. Clark dan C.. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”. suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa.K. and the rules which regulate their use” (2001:111). Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyi bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. the patterns they form. Menurut J. 1981:1567).. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Roach dalam bukunya Phonetics. Barnhart & R. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. 2. Abdullah Hassan dalam bukunya.L. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. P.

4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. 2. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan.1 – bentuk gelombang akustik). Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. lidah. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. 25 . Dalam bidang fonetik.

1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. 2002:198). Dalam bidang ini. Misalnya. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. Oleh itu. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. 26 . Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. letusan. apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. Roach. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. vokal belakang. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. geseran. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. sengau. separuh vokal dan seumpamanya.

Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. Rajah 2. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. bunyi dehem. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. misalnya bunyi batuk. Jika pita suara itu terbuka. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. bunyi sendawa.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. kerongkong.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. pangkal tenggorok. rongga mulut. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. fonetik akustik dan fonetik auditori. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. manusia menyedut udara setiap hari. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. 27 . Pada waktu udara mengalir keluar. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. antaranya ialah batang tenggorok. bunyi siulan. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. bunyi berdengkur dan seumpamanya. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. Jika pita suara itu tertutup. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. fonetik artikulasi.

2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. 1992:195) 2. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.William.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B. 28 .6 Dengan menyertakan gambar rajah.

mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. pangkal lidah (hump. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. Secara terperinci. velum) Langit-langit keras (hard palate. alveolum) Gigi atas (upper teeth. nasal cavity) 29 . medium) Daun lidah (blade of the tongue. palatum) Gusi dalam. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. gusi belakang. lidah belakang. denta) Bibir atas (upper lip. back of tongue. labia) Bibir bawah (lower lip. Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. lengkung kaki gigi (alveola. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. denia) Gigi bawah (lower teeth. ceruk gigi. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 12 21 23 22 20 13 14 6 4 24 10 8 9 7 5 5 11 3 2 1 Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi 30 .

Pike. Selama manusia masih hidup. (ii) dua tulang rawan aritenoid. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. Proses ini disebut menghembuskan nafas. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. Malmberg. 1963:21-22). Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Dua tulang rawan aritenoid 31 . Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Malmberg. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. begitu pula sebaliknya. iaitu (i) tulang rawan krikoid. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur.L. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. B. 1947:4. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. 1963:22). sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan.

tertutup dan tertutup rapat. menutup dan menutup rapat. sedang dalam keadaan tertutup. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa. terbuka. Celah itu disebut glotis. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. Malmberg.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. membuka. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara.

Rajah 2. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . ruang. Ladefoged. 1963:23-25.5 : Keadaan Pita Suara & Glotis ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. keadaannya tertutup rapat. P.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B. Malmberg. Yang terakhir. 1973:7-22). 1973:6) 33 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara.5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. Ladefoged. lubang pita suara) 2 . iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah.pita suara (celah.

Langit-langit Lembut (Soft Palate. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. 34 . Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. 1998:13).J. Hannahs. 1942:16). Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. Trager. ia sebagai artikulator pasif. Dalam keadaan bernafas normal.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah ( medium) disebut medial. Langit-langit Keras (Hard Palate. Trager. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. L. 1942:16). langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Velum) Langit-langit lembut (velum). Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. Dalam pembentukan bunyi. Davenport & S. Trager. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. 1942:15).

hanya bersifat membantu sahaja. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. Bibir (Lip. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. [m] dan bunyi labio dental. lengkung kaki gigi. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Selain itu. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. ceruk gigi. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. 35 . Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. iaitu bibir bawah dan atas. [b]. hasilnya ialah bunyi labio-dental. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Dalam pembentukan bunyi bahasa. [f] dan [v]. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. Dalam pembentukan bunyi bahasa. iaitu gigi bawah dan atas. [w].

seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. Dalam pembentukan bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. ʒ . s]. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. iaitu akar lidah (root). tengah lidah (medium). lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Selain itu. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. pangkal lidah (dorsum). hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. y]. daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l].9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. 2. 36 .

6 yang berikut: 37 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.

(b) terbuka untuk bunyi bersuara. Contohnya. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. 38 . bunyi [b].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. (d) proses getaran (Sumber: J. (c) terbuka untuk bunyi bisikan.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup. [d]. Laver. [g] dan bunyi-bunyi vokal.

2006: 183) Sebaliknya. Contohnya. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya. Ladefoged. 39 . 2.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. bunyi [p].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. [k]. [f]. [s] dan seumpamanya. [t].10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara.

5 Untuk menjawab soalan ini. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii.4 Bagi menjawab soalan ini. anda harus boleh: i. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii. Berikan pendapat C. dll iii.1 Bagi soalan ini.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. jawapan anda harus boleh: i. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. Definisi fonetik ii.2 Bagi menjawab soalan ini. konsonan. 40 . iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. anda perlu: i. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. dll. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii. 2. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. Barnhart & R. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. 2. Bright (1992) vi. anda perlu: i. 2. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. 2. Definisi yang diberikan oleh W. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. Fonetik (1986) v.3 Bagi menjawab soalan ini. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii.K. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi.L.

proses penghasilan bunyi (fonasi). berdehem. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii. 2. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. 2.8 Untuk menjawab soalan ini. 41 . Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. dll.9 Untuk jawapan soalan ini. anda perlu: i. anda perlu: i.7 Untuk menjawab soalan ini. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan.10 Untuk jawapan soalan ini.6 Soalan ini memerlukan anda: i. lipat jari. anda perlu: i. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii. anda perlu: i. 2. konsonan. bunyi batuk. diftong. Menerangkan proses oral. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. proses sebutan (artikulasi). 2. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut.

Ashby. Gramedia Jakarta. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. The world book of encyclopedia volume two. M. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Bright.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). P. 42 . (1995). Guru dan bahasa Melayu. Rinehart & Winston. Crystal. Speech sounds. Harimurti Kridalaksana (1983). (1955).K. C.J. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. S. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.A. Davenport. Permulaan ilmu linguistik. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. New York: Holt. Abdul Hamid Mahmood (2002). J. Bhd. (1998). Introducing phonetics & phonology. Auckland: Arnold. International encyclopedia of linguistics. R. Arbak Othman (1983).) (1981). USA: Blackewell. An introduction to descriptive linguistics. Toronto: World Book Inc. & Hannahs. Kulim: Penerbit Sarlis. (1995). (Ed) (1992). W. Masa Enterprise.T. Alias Mohammad Yatim (1992). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. & Yallop. (Ed. C. (1986). Kamus linguistik. Abdullah Hassan (1993). & Barnhart. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. An introduction to phonetics and phonology (second edition). H.L. Barnhart. Ejaan bahasa Melayu terkini. D. New York: Oxford University Press. Clark. Gleason. London: Routledge. Jakarta: Penerbit P. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

B. (1973). Mangantar Simanjuntak (1991). 35(2). (1966). Fonetik. Principles of phonetics. An outline of English phonetics. A course in phonetics (3rd. New York: Denver. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. Lyons. Dalam Brigth (Ed. D. Ladefoged. P. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. New York: Penguin Modern Master University Press.). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. Brace and Jovanovich. A course in phonetics (fifth edition). Ed). (2006). (1993). J. New York: Cambridge University Press. (1993). Marsono (1986). Jones. (1958). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Australia: Blackwell Publishing. Preliminaries to linguistic phonetics. (1981).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Malmberg. Sociolinguistics. Noam Chomsky. Laver. Kuala Lumpur: PTS Professional. Ladefoged. Boston. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1963). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. MA: Thomson Wadsworth. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. 1991. Ladefoged. Linguistik deskriptif. (2005). Dewan Bahasa. Linguistics and Language Planning. P. Ladefoged. Chicago: University of Chicago Press. P. Lutfi Abas (1985). London: Heffer. New York: Harcourt. D. J. 43 . nahu bahasa Melayu. Vowels and consonants (second edition). Phonetics.

L.B. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press.M. Rahmat Sato. & Rahilly. Roach. Sudaryanto (1983). K. The Penguin Dictionary (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. F. (1998). (2001). Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Asas fonetik.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. Parker. 44 . London: Arnold. Pengenalan fonetik dan fonologi. Pengantar linguistik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Verhaar. (1947). (1999). J. London: Penguin Books. Taib Osman (2004). (1983). J. Phonetics.W. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H. J. Linguistik. Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Pike. Phonetics the science of speech. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. (1974). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. United Kingdom: Oxford University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. P.

konsonan dan semi-konsonan (D. bunyi bahasa dibahagikan kepada dua golongan. bunyi keras .KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Unit 3 KLASIFIKASI BUNYI BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. bunyi rangkap . membezakan bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. konsonan dan semi-vokal. konsonan dan semi-vokal.bunyi pendek. 1958:12).bunyi lembut. anda seharusnya dapat: i.bunyi tidak nyaring. Jones. Perbezaan ini didasarkan pada ada 45 . dan bunyi nyaring dengan bunyi tidak nyaring serta bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. Di samping itu. membezakan bunyi vokal. bunyi panjang . membezakan bunyi oral . dan bunyi nyaring . bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang Klasifikasi Bunyi Bahasa dalam bahasa Melayu yang mencakupi bunyi vokal.bunyi nasal. Tahukah Anda Bunyi Vokal? Secara umum. bunyi keras dan bunyi lembut. unit ini juga menyentuh hal tentang bunyi oral dan bunyi nasal. iii.bunyi tunggal. bunyi panjang dan bunyi pendek. vokal. ii.

misalnya bunyi [p. k. maka yang terbentuk adalah bunyi konsonan bersuara. f. Jika artikulasi itu tidak disertai bergetarnya pita suara. t. 3.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 tidaknya halangan atau gangguan (proses artikulasi) pada alat artikulasi. Halangan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara sahaja.1 Terangkan bagaimanakah proses penghasilan bunyi vokal? Tahukah Anda Bunyi Konsonan? Bunyi disebut konsonan apabila terjadinya arus udara dihalang atau disekat pada sebahagian alat artikulasi. Verhaar. Proses halangan pada arus udara ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara. semua vokal ialah bunyi bersuara. Arus udara dihalang semasa bunyi dihasilkan. tetapi tidak rapat sekali. misalnya bunyi [b. maka pita suara bergetar. d. l] dan lain-lain. v. Halangan yang hanya terjadi pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi (J. Dengan demikian. Arus udara keluar terus-menerus tanpa sekatan. 3. s] dan seumpamanya.2 Terangkan bagaimanakah proses penghasilan bunyi konsonan? 3.3 Berikan contoh bunyi-bunyi konsonan bersuara dan tak bersuara bahasa Melayu. 1977:17) kerana vokal dihasilkan dengan halangan pita suara. z. g. glotis dalam keadaan terbuka. Bunyi disebut vokal apabila tiada halangan pada alat artikulasi.M. Jika hal ini terjadi. 46 . Pita suara dalam keadaan tertutup. maka bunyi yang dihasilkan adalah konsonan tak bersuara.W.

4 Apakah yang anda faham tentang bunyi semi-vokal? Tahukah Anda Bunyi Nasal dan Bunyi Oral? Bunyi bahasa dapat dibezakan sebagai bunyi nasal (sengau) dan oral. Namun. Cara terbentuknya jika dibandingkan dengan vokal [i] sebagai vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah paling tinggi. Bunyi-bunyi vokal. Pembentangan bibir itu tidak sampai terbentang lebar sehingga yang terjadi ialah bunyi [i].KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Tahukah Anda Bunyi Semi-Vokal? Bunyi semi-vokal atau separuh vokal ialah bunyi yang secara praktis termasuk golongan konsonan. [č. [y] ini terbentuk dengan meninggikan sedikit tengah lidah dari posisi lidah yang paling tinggi dalam mengucapkan [I]. b. [w] labio-dental. maka bunyi-bunyi itu disebut semi-vokal atau semi-konsonan. masing-masing tempat artikulasinya ialah bibir atas dengan bibir bawah dan gigi atas dengan bibir bawah. 47 . maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. ∫. tetapi kerana pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Tetapi peninggian itu tidak sampai menempel pada langit-langit keras sehingga yang terjadi ialah konsonan. З]. f. Misalnya. istilah semi-konsonan jarang dipakai. Cara terbentuknya jika dibandingkan dengan vokal [u] sebagai vokal yang dihasilkan dengan posisi penutupan sedikit dari posisi bibir yang tertutup bulat itu. misalnya [p. ǰ. Perbezaan ini didasarkan pada keluarnya atau disertainya udara melalui rongga hidung. misalnya. Bunyi [y] medio-palatal tempat artikulasinya adalah tengah lidah dengan langit-langit keras. v]. konsonan dan semi-vokal akan dihuraikan secara lebih terperinci dalam bahagian-bahagian selanjutnya. bunyi [w] bilabial. dan penutupan bibir itu pun tidak sampai tertutup sama sekali sehingga yang terjadi ialah bunyi konsonan. Jika udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lembut beserta hujung anak tekaknya. 3.

g. ŋ. n. g. d. en [ ə] dan [ε] dalam matin `pagi’ [matε]. l] serta semi-vokal dalam 48 . Malmberg. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasi disertai ketegangan kekuatan arus udara. t. dh. z. З] adalah lembut. ẽ. 1964:1-2). k] serta geseran tak bersuara [f. beraspirasi (kh. k. 3. Dalam bahasa Sanskerta. Vokal nasal dalam bahasa Perancis misalnya: on [õ]. maka vokal sering dibezakan menjadi vokal nasal dan vokal oral. ñ. bh) serta nasal [m. Vokal nasal dalam dialek Kelantan dan bahasa Acheh misalnya: [ã. jh. th. Perbezaan ini didasarkan pada ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan (B. ũ]. s. d. maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. ɲ] adalah konsonan lembut (Haryati Soebadio. ph) dan desis (š ṣ. j.5 Huraikan perbezaan antara bunyi nasal dan bunyi oral dengan memberikan beberapa contoh. c. disebabkan langit-langit lembut beserta hujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut sahaja. Jika tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara disebut bunyi lembut. Oleh sebab itu. ch. p). Tahukah Anda Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)? Bunyi bahasa dibezakan atas bunyi keras atau fortis (fortes) dan lembut atau lenis (lenes). Bunyi-bunyi nasal dan likuida [r.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Jika tidak demikian. s] adalah konsonan keras sedangkan konsonan bersuara tanpa aspirasi (g. bahasa Acheh dan Perancis. konsonan letupan tak bersuara tanpa aspirasi (k. Vokal nasal banyak terdapat dalam dialek Kelantan. Konsonan juga dibezakan atas konsonan oral atau non-nasal seperti: [p. d. d]. ĩ. t. b. Dalam bahasa Inggeris dan Perancis. ∫] adalah keras sedangkan yang bersuara [b. b) dan beraspirasi (gh. dh. 1963:51-52). v. bunyi letupan tak bersuara [p. t.

g] dan semi-vokal [w. d. Vokal selain [ə] adalah lembut. č. 1955:247-248. Gleason. [a] panjang ditulis [a:] atau [ā]. Tahukah Anda Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek? Bunyi bahasa dibezakan atas dasar bunyi panjang dan pendek (D. k] dan geseran [s] adalah keras sedangkan letupan bersuara [b. ɲ]. B. Tanda untuk panjang biasanya dengan tanda garis pendek di atas atau dengan titik dua di sebelah kanan bunyi panjang itu. [u] panjang ditulis [u:] atau [ū]. 1958:136). Malmberg. t. ǰ. d. 1963:52). bahasa Indonesia. g ]. Demikianlah. nasal [m. k] dan geseran [s] adalah keras sedangkan bunyi letupan bersuara [ b. bahasa Indonesia. č.A. letupan tak bersuara [p. j] adalah lembut. Jones.6 Apakah yang anda faham tentang bunyi keras dan bunyi lembut? 3. Dalam bahasa Indonesia. ŋ. Jawa dan Madura adalah termasuk vokal lembut. 3. Dalam bahasa Jawa.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 bahasa-bahasa Eropah selalu lembut (H. l] serta semi-vokal [w. u] seperti terdapat dalam bahasa Melayu. Bugis dan Jawa ialah vokal-vokal keras. maka vokal-vokal [i. Acheh. e. Misalnya. Sedangkan [ə] seperti terdapat dalam bahasa Melayu. t. d. n. Perbezaan ini berdasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan.7 Berikan beberapa contoh bunyi keras dan bunyi lembut dalam bahasa yang anda tahu. Demikian pada konsonannya. o. bunyi letupan tak bersuara [p. Gorontalo. [l] panjang ditulis [l:] atau [Ī] dan sebagainya. t. j] adalah lembut. Vokal dapat dibahagikan atas vokal panjang dan pendek. likuida [r. j. 49 .

ai] dan [au]. mahupun diftong turun terdapat kedua-duanya. Dalam bahasa Banjar Hulu ialah [ai. baik diftong naik. diftong dibezakan lagi atas diftong naik dan diftong turun. Jawa dan bahasa Inggeris. Contoh. bahasa Indonesia. [kuih]. Contoh gugusan konsonan dalam bahasa Indonesia. Aceh dan Jawa ialah pr. seperti dalam perkataan [amboi]. Lebih jauh. iaitu kedua-duanya dihasilkan secara berbeza. Ciri gugusan konsonan atau konsonan klaster ialah cara diartikulasikan atau tempat artikulasi kedua konsonan itu saling berbeza. uə]. kl dan sebagainya. [gua]. Gugusan konsonan antaranya terdapat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Madura ialah [ai. kr. Bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri daripada dua bunyi dan terdapat dalam satu suku kata. [lambai] dan [tapai]. au] dan [ui]. ɔi] dan diftong turun ialah [iə. Bunyi rangkap konsonan disebut gugusan konsonan atau konsonan klaster. Banjar Hulu dan Madura. [buah]. Dalam bahasa Inggeris. Diftong naik dalam bahasa Indonesia ialah [oi. Diftong naik antaranya terdapat dalam bahasa Melayu. Diftong naik dihasilkan dengan cara vokal pertama dihasilkan dengan cara tidak selesai dan vokal kedua dihasilkan sepenuhnya. Contoh 50 . Termasuk diftong naik dalam bahasa ini ialah [ei. Tahukah Anda Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal? Bunyi dibezakan atas dasar bunyi rangkap (padu. Diftong turun pula dihasilkan dengan cara vokal pertama dihasilkan sepenuhnya. oi] dan [ui]. manakala vokal kedua dihasilkan separuh penuh. bl. Ciri diftong ialah keadaan posisi lidah dalam mengucapkan bunyi vokal penuh dan bunyi vokal separuh penuh. bukan bunyi rangkap melainkan bunyi tunggal saja. Aceh.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 3. tr.8 Apakah yang anda faham tentang bunyi panjang dan bunyi pendek? 3. Tentang diftong ini akan dihuraikan lagi secara terperinci dalam bahagian lain kemudian. bahasa Indonesia.9 Berikan contoh bahasa yang mempunyai bunyi bahasa yang pendek dan bunyi bahasa yang panjang. Dalam ketiga-tiga bahasa ini tidak ada diftong turun. ganda) dan tunggal. Bunyi rangkap vokal yang terdiri daripada satu vokal penuh dan satu vokal tak selesai disebut diftong sedangkan bunyi tunggal vokal disebut monoftong. Jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeza.

10 Huraikan perbezaan antara vokal rangkap dan diftong. x. Makin luas ruang resonansi saluran pengucapan yang digunakan pada waktu membentuk bunyi bahasa. 1963:66). Jadi.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 gugusan konsonan dalam bahasa Inggeris ialah [t∫] dan [dЗ]. makin rendah pula darjah kenyaringannya. sebenarnya adalah tinjauan menurut aspek auditoris. makin sempit ruang resonansinya. aktif dan seumpamanya. 51 . ii. maka vokal yang paling tinggi seperti [i]. 3. perbezaan bunyi berdasarkan darjah atau sifat kenyaringan itu. Darjah kenyaringan ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan.12 Nyatakan sama ada perkataan-perkataan di bawah merupakan vokal rangkap atau diftong. kaloi bius buih sekoi tuai Tahukah Anda Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring? Bunyi dibezakan kepada bunyi nyaring (lantang) dan tidak nyaring pada waktu terdengar dengan telinga (B. Malmberg. 3. Gugusan konsonan dalam bahasa Melayu banyak dipinjam daripada bahasa Inggeris seperti dalam perkataan praktik. iii. iv. makin tinggi darjah kenyaringannya. dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi ialah: vokal tertutup [i. vii. Antara vokal-vokal. sonoran) paling rendah kerana ruang resonansinya pada waktu diucapkan paling sempit jika dibandingkan dengan vokal-vokal yang lain. i. u]. viii.11 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. [u] mempunyai darjah kenyaringan (kelantangan. lambai tiup kalau landai tuala vi. v. Makin ke bawah darjah kenyaringan untuk vokal itu. 3. jelaskan perbezaan diftong naik dan diftong turun. drama. ix. Sebaliknya.

Yang bunyi silabik hanya vokal yang pertama saja. 1963:66). jua diucapkan [ǰuwa]. untuk [u-a] dan [o-a] ialah [w]. Antara konsonan-konsonan itu sendiri. geseran bersuara [v. sisian [l] dan getaran [r] (B. Malmberg. d. geseran tak bersuara [f. misalnya diftong dalam bahasa Inggeris [u:. Bunyi seperti itu disebut diftong. Dalam bahasa Indonesia. jika vokal yang kedua itu waktu diucapkan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama maka muncullah bunyi pelancar yang tidak nyaring di antara kedua-dua vokal itu. loak diucapkan [lowaʔ] dan sebagainya. hanyalah merupakan luncuran bunyi saja dari vokal yang pertama. d. ε. dalam bahasa Indonesia [i-a] dalam kata ia. ɔ]. n. s] dan sebagainya. 52 . Malmberg. niat diucapkan [nijat]. k]. diftong pada dasarnya adalah luncuran dari vokal tunggal ke vokal tunggal yang lain (D. jika kemudian berdistribusi secara berdekatan. Jika demikian maka vokal yang kedua tidak membentuk suku kata. letupan bersuara [b. Dapat juga terjadi bunyi yang kedua daripada vokal yang berdistribusi berdekatan itu tidak nyaring. 1958:22). bunyi-bunyi konsonan tidak nyaring bunyi konsonan terhasil dengan disertai oleh halangan alat artikulasi pada saluran pengucapan sebagai ruang resonansinya. Jones. gua diucapkan [guwa]. nasal [m. Dua vokal yang masing-masing mempunyai darjah kenyaringan tinggi. Darjah kenyaringan untuk konsonan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi berturut-turut adalah sebagai berikut: konsonan letupan tak bersuara [p. t. maka darjah kenyaringannya lebih rendah. o. Bunyi silabik dapat membentuk suku kata. ə. č. Konsonan letupan tak bersuara adalah yang paling rendah kenyaringannya dan yang paling tinggi kenyaringannya adalah konsonan getaran seperti [r]. keduaduanya adalah silabik. Dibandingkan dengan bunyi vokal. [a-u] dalam bausasra `kamus’ [a-ε] dalam aeng `ajiab’ dan sebagainya. vokal terbuka [a] (B. ǰ g]. Misalnya.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 vokal semi-tertutup (semi-terbuka) [e. Dalam bahasa Jawa. darjah kenyaringannya juga berbeza-beza. bunyi-bunyi yang demikian disebut bunyi silabik. ɔ:]. 1963:66). ɲ. ŋ]. Dalam bahasa Jawa. misalnya kata: siang diucapkan [siyaŋ]. Bunyi pelancar itu ialah semi-vokal untuk struktur [i-a]. sedang yang kedua tidak silabik. Dalam kata. z] dan sebagainya. [a-i] dalam air. [a-u] dalam mau dan sebagainya. Dua bunyi vokal yang nyaring yang kedua-duanya silabik yang berdistribusi berdekatan. Jadi. t. [e-a] ialah [y]. bunyi [a-i] dalam kata baita `perahu’. ɔ:] boleh diucapkan sebagai [u:. Pada prinsipnya semua luncuran itu seperti pemanjangan vokal tunggal saja. Dua vokal itu merupakan dua suku kata. Demikianlah. bunyi merupakan puncak kenyaringan adalah bunyi yang darjah kenyaringannya tinggi.

buwang `buang’. 3. m] misalnya dalam: apple [æpl] `buah epal’ often [ɒfn] `sering’. lowah `sela. sadean `berjualan’ diucapkan [sadhejan] dan sebagainya. m]. Namun. l] dalam kata-kata tiruan bunyi seperti [krk. Ladefoged. sedangkan bunyi yang mendahului atau mengikuti kurang nyaring atau bahkan tidak nyaring sama sekali dan konsonan itu kebetulan darjat kenyaringannya tinggi sehingga menjadi puncak kenyaringan di antara konsonan di sekitarnya. Biasanya konsonan yang silabik seperti itu hanya terbatas pada bunyi-bunyi: getaran [r]. s.13 Huraikan perbezaan bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. r]. button [b⋀tn] `kancing’ atau ‘butang’. Dalam bahasa Inggeris. Konsonan kerana kenyaringannya yang rendah tidak bersifat silabik dan dalam keadaan biasa tidak pernah merupakan puncak kenyaringan sehingga tidak dapat membentuk suku kata tanpa bantuan vokal. glg]. dalam bahasa Jawa Kuno. `dilihat’ krta `telah dikerjakan’. arus udara demikian disebut egresif. terdapat juga [n] silabik dalam kata: drsta. smrti `ingatan’. pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. terdapat konsonan silabik [r. misalnya: drs `pemandangan’. terdapat konsonan silabik [l. tiyang `orang’. 3. Dalam kebanyakan bunyi bahasa. maka bahagian atau kata yang mengandungi konsonan tersebut dapat membentuk suku kata. Namun. Konsonan yang demikian disebut konsonan silabik. yang terakhir ini juga terdapat dalam bahasa Sanskerta.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 misalnya: piyara `pelihara’.14 Jelaskan konsonan silabik dengan menyertakan contoh yang sesuai. sisian [l] dan nasal [n. jika ada sebuah konsonan. 1993:23). geseran [s. bottom [bɒtəm] `dasar’. Selain itu. n. kuwat `kuat’. keboan `tiruan kebau’ diucapkan sebagai [kebhowan]. Tahukah Anda Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif? Arah arus udara dalam pembentukan bunyi bahasa dapat dibezakan atas egresif dan ingresif (P. Dalam bahasa Indonesia dan Jawa. dalam bahasa-bahasa tertentu 53 . st.

bahasa Indonesia dan kebanyakan bahasa Nusantara. Mekanisma udara pulmonik ialah udara dari paruparu sebagai sumber utamanya dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru. Hampir semua bunyi bahasa yang dihasilkan dalam pertuturan dibentuk dengan cara egresif pulmonik ini. 3.15 Jelaskan maksud arus udara egresif dan arus udara ingresif. iaitu ingresif glotalik dan ingresif valerik. Demikian juga bunyi egresif pulmonik ini turut terdapat dalam bahasa Melayu. iaitu egresif pulmonik dan egresif glotalik. otot perut dan rongga dada. Apakah Egresif Pulmonik? Egresif pulmonik ialah bunyi yang terbentuk dengan arus udara egresif (keluar) dengan mekanisma pulmonik. jika demikian arah udara itu disebut ingresif. 3. Begitu juga arus udara ingresif dapat dibahagi kepada dua.16 Mengapakah bunyi bahasa disebut bunyi egresif pulmonik? 54 .KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Arus udara egresif dapat dibahagi lagi kepada dua.

d]). Bunyi dengan arus udara ingresif mekanisma glotalik ini mungkin secara sempurna prosesnya sama dengan egresif glotalik di atas. Kemudian udara masuk. iaitu dengan cara merapatkan pita-pita suara sehingga glotis tertutup rapat sekali. hanya penutupan sedikit saja. bunyi implosif jenis ini ditandai dengan lengkung ke arah kanan. Mekanisma glotalik terjadi dengan cara merapatkan pita-pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat sekali. Saluran rongga mulut dan hidung ditutup. sehingga glotis keadaannya hanya tertutup dengan cara tidak terlalu rapat. Tetapi bunyi bahasa dengan jenis ini tidak banyak. Marwari (P. g]. Indian-Amerika dan Kaukasus (P. Bersama-sama dengan itu. Apakah Ingresif Glotalik? Ingresif glotalik ialah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif (masuk) dengan mekanisma glotalik. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dengan proses ingresif glotalik ini disebut bunyi implosif. Bunyi-bunyi ini antaranya terdapat dalam bahasa: Sindhi.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Apakah Egresif Glotalik? Egresif glotalik ialah bunyi yang terbentuk dengan arus udara (keluar) dengan mekanis glotalik. Dalam sistem tulisan. salah satu bahasa Indian-Amerika. pita suara ikut bergetar. misalnya: [p’. Proses yang lebih umum ialah pada waktu rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan tidak disertai dengan penutupan dengan cara merapatkan pita suara. Bunyi egresif glotalik terdapat dalam kebanyakan bahasa di Afrika. Bunyi yang dihasilkan dengan proses egresif glotalik ini disebut bunyi ejektif. 55 . d. k’. Ladefoged. misalnya: [b. Ladefoged. bunyi ejektif itu diberi tanda apostrof di sebelah atas kanan. Hanya bersama-sama dengan itu rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan (tidak dinaikkan). s’ ∫’]. seluruh rongga pangkal tenggorok (laring) disempitkan dan dinaikkan. Ngadha ([b.d]) dan Sawu ([b. Kemudian udara yang terhalang itu dihembuskan keluar dengan cara membuka saluran rongga mulut. Dalam sistem tulisan. 1993:25). t’. Swahili. sehingga udara dalam rongga mulut dan rongga kerongkongan (faring) terhalang serta tertekan (tersekat). Bunyi letupan terhalang dengan mekanisma seperti itu terdapat dalam bahasa Toyolabal. 1993:26).

ingresif glotalik d. dan klik postalveolar [c]. Misalnya. egresif pulmonik b. egresif glotalik c. alveolar lateral [З]. Sedangkan pangkal lidah tetap terkena (berkontak-hubungan) dengan langit-langit lembut. Bersama-sama dengan itu kedua-dua bibir ditutup rapat. 3. 1993:28-30). Keadaan ini menyebabkan terjadinya bunyi klik sebagai akibat proses ingresif velarik. Kemudian hujung lidah (atau daun lidah) dan kedua-dua sisi lidah yang merapat pada gigi atau gusi dalam itu dilepaskan turun serta dikebelakangkan. bibir dibuka sehingga ada kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut. dalam bahasa Zulu. terdapat tiga jenis klik. Ladefoged. ingresif velarik 56 .17 Huraikan perbezaan bunyi bahasa yang berikut dengan contoh yang sesuai: a. Mekanisma udara velarik terjadi dengan menaikkan pangkal lidah ditempelkan pada langit-langit lembut. iaitu: klik dental [∫]. atau yang lebih umum ialah hujung (atau daun lidah) dan kedua-dua sisi lidah dirapatkan pada gigi atas atau gusi dalam.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Apakah Ingresif Velarik? Ingresif velarik ialah bunyi terbentuk dengan arus udara ingresif (masuk) dengan mekanisma velarik. seperti dalam bahasabahasa Khoisa (seperti Bosman dan Hottentot) dan beberapa bahasa Bantu Selatan (seperti Xhosa dan Zulu) (P. Dengan demikian memungkinkan udara luar masuk.

anda dinasihatkan membuat rujukan pada bahagian proses penghasilan bunyi konsonan pada halaman 89 – 118. semi-vokal iii. 3. anda perlu: i. Menerangkan keadaan bibir hampar dan bundar iii. Menerangkan cara udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut vii. konsonan letusan. Berikan contoh-contoh konsonan tak bersuara bahasa Melayu iv. Mengenali semua jenis konsonan bahasa Melayu ii. konsonan getaran.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 3 3. Sila beri contoh bunyi-bunyi oral. vokal belakang iv.Bagi proses penghasilan bunyi-bunyi vokal (sila rujuk halaman 71 – 80). Dapat menjelaskan bunyi konsonan letupan. Menunjukkan kedudukan lidah menaik dan menurun vi. Menerangkan cara penghasilan vokal depan. 3. anda perlu: i. Memahami ciri-ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan ii. 3.3 Bagi menjawab soalan ini. Memahami konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara ii. vokal tengah. anda perlu: i. Sila beri contoh bunyi-bunyi nasal iii. Menjelaskan bunyi-bunyi semi-vokal kerana ada percampuran antara bunyi vokal dengan bunyi konsonan iii. Anda perlu membuat rujukan tambahan daripada buku atau sumber lain. Bagi menjawab bagaimana konsonan itu dihasilkan. anda perlu: i.1 Bagi menjawab soalan ini. Menjelaskan jenis-jenis bunyi vokal bahasa Melayu ii. 57 . Menjelaskan berlakunya geluncuran semasa menghasilkan bunyi tersebut. Menerangkan ciri-ciri bunyi nasal dan bunyi oral ii.5 Bagi soalan ini. konsonan sengau. Berikan contoh-contoh konsonan bersuara bahasa Melayu iii. 3.4 Bagi menjawab soalan ini. Menerangkan cara lidah yang terlibat dalam penghasilan bunyi vokal tersebut v. konsonan geseran.2 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i.

10 Sebelum menjawab perbezaan antara vokal rangkap dengan diftong. 3. anda perlu: i.9 Bagi soalan ini. 3.6 Bagi soalan ini. dll di Eropah iii. anda perlu: i. Berikan contoh-contoh diftong seperti oi dalam kaloi. au dalam kurau.8 Bagi soalan ini. 58 .KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 3. Menjelaskan bunyi-bunyi lembut iii. Boleh membezakan antara bunyi panjang dan bunyi pendek ii. Menjelaskan ciri-ciri bunyi keras ii. dll iii. bau. Sila berikan contoh-contoh bunyi lembut dalam bahasa yang anda tahu atau dalam dialek-dialek anda.7 Bagi soalan ini. Berikan contoh-contoh bunyi yang keras dan bunyi yang lembut dalam bahasa Melayu. anda perlu: i. Menjelaskan ciri-ciri vokal rangkap dan ciri-ciri diftong ii. Boleh memberikan contoh bahasa yang mempunyai bunyi pendek seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa di Asia Tenggara. anda perlu: i. Menjelaskan ciri-ciri bunyi keras dan lembut ii. Boleh memberikan contoh bahasa yang mempunyai bunyi panjang seperti yang terdapat dalam bahasa Inggeris. Sertakan contoh-contoh bunyi panjang dan bunyi pendek yang terdapat dalam bahasa yang anda tahu. bahasa Arab. Sila berikan contoh-contoh bunyi keras dalam bahasa yang anda tahu atau contoh dalam dialek-dialek anda iii. 3. anda perlu: i. Menerangkan ciri-ciri bunyi panjang dan bunyi pendek ii. ai dalam rampai. 3. Berikan contoh-contoh vokal rangkap seperti tahu.

Berikan contoh bunyi-bunyi ingresif 59 .13 Bagi soalan ini.n.s. Berikan contoh diftong naik dan diftong turun dalam bahasa Melayu. [i] 3. 3.l]. [r. Menjelaskan ciri-ciri diftong ii. 3.14 Soalan ini memerlukan anda: i. Anda perlu menjelaskan bahawa diftong turun . Berikan contoh bunyi-bunyi egresif iii. seperti vokal tinggi [u]. Berdasarkan kepada ciri-ciri vokal dan diftong tadi. Sila berikan contoh-contoh konsonan silabik dalam bahasa Jawa kuno. sila kenal pasti perkataan (i) .12 Bagi menjawab soalan ini: i. Sila kenal pasti sama ada dua vokal itu dihasilkan sepenuhnya atau salah satu daripada vokal tersebut dihasilkan tidak selesai ii. Menjelaskan perbezaan maksud antara arus udara egresif dengan arus udara ingresif ii. dan contoh dalam bahasa Inggeris [l.15 Bagi menjawab soalan ini. often.(x) sama ada bunyi-bunyi vokal dalam perkataan tersebut ialah vokal rangkap atau diftong. button. Menerangkan ciri-ciri konsonan silabik ii. anda perlu: i. anda perlu boleh: i.11 Bagi soalan ini. seperti vokal rendah [a] iii. Sila berikan contoh-contoh bunyi tak nyaring dalam bahasa Melayu. Anda perlu menjelaskan bahawa diftong naik itu mempunyai ciri vokal pertama dihasilkan tak selesai iii. Menjelaskan ciri-ciri bunyi nyaring dan tidak nyaring ii. contohnya [n].KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 3. 3. jawapan anda perlu: i.vokal kedua dalam diftong tersebut dihasilkan tak selesai iv.m] seperti apple. Sila berikan contoh-contoh bunyi nyaring dalam bahasa Melayu.

Menjelaskan maksud bunyi egresif pulmonik ii. Sertakan contoh yang sesuai bagi menyokong penerangan anda. Merujuk penerangan dalam halaman 53 – 56. ii.17 Bagi menjawab soalan ini. Menerangkan sebab mengapa bunyi itu diistilahkan sebagai bunyi egresif pulmonik iii. 60 . Sila gunakan istilah dan laras yang betul. anda perlu: i. Menyertakan contoh yang sesuai dalam huraian anda iii. 3.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 3.16 Soalan ini memerlukan anda: i.

& Barnhart. London: Routledge. Harimurti Kridalaksana (1983). (Ed. Kamus linguistik. D. Dalam Brigth (Ed. H. Guru dan bahasa Melayu.L. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Rinehart & Winston. An introduction to phonetics and phonology (second edition). Abdul Hamid Mahmood (2002).K. New York: Oxford University Press.) (1981). (1998). (Ed) (1992). Kuala Lumpur: PTS Professional.A. Gramedia Jakarta. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). J. C.). S. W. Barnhart. Crystal. & Yallop. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Linguistics and Language Planning.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Davenport. D. & Hannahs. Gleason. P. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). C. Clark. Introducing phonetics & phonology. Hymes. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. USA: Blackewell. New York: Holt. M. (1995).T. (1986). (1995). (1955). Speech sounds. Toronto: World Book Inc. Ashby. The world book of encyclopedia volume two. Bright. Ejaan bahasa Melayu terkini. Jakarta: Penerbit P. (1966). Bhd. International encyclopedia of linguistics. Sociolinguistics. Masa Enterprise. R. Auckland: Arnold. An introduction to descriptive linguistics.J. 61 . Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.

Linguistik untuk bukan ahli linguistik. 62 . MA: Thomson Wadsworth. New York: Denver. (1958). Asas fonetik.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. London: Arnold. A course in phonetics (fifth edition). 1991. Marsono (1986). Ladefoged. Tatabahasa dewan. Malmberg. (1974). New York: Penguin Modern Master University Press. J. (2005). Nor Hashimah Jalaluddin (1998).B. Phonetics. Chicago: University of Chicago Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. (1963). Phonetics the science of speech. Laver. Ladefoged. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. Jones. London: Heffer. (1947). K. Principles of phonetics. (1973). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2006). J. Pike. D. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. (1999). Martin. J. (2003). B. Vowels and consonants (second edition).L. Boston. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Preliminaries to linguistic phonetics. P. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Lyons. (1993). Parker. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. & Rahilly. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Cambridge University Press. Australia: Blackwell Publishing. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). F. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noam Chomsky. Ladefoged. An outline of English phonetics. (1981). Fonetik.

(2001). Phonetics. Bandung: Pustaka Prima Bandung.) (1984). Sitindoan. Linguistik. (1998). P. G. 63 . Pengenalan fonetik dan fonologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Drs. H. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. Roach.M. Pengantar linguistik. United Kingdom: Oxford University Press. Sudaryanto (1983). Verhaar.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA / 3 Rahmat Sato. J. (1983). Pengantar linguistik dan tatabahasa bahasa Indonesia.W. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

udara dari paru-paru keluar berterusan melalui ronga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. iii. bunyi-bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga kategori utama. anda seharusnya dapat: i. ii. bunyi vokal. iaitu seperti yang telah dijelaskan dalam pelajaran yang terdahulu. mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. konsonan jati dan pinjaman dalam bahasa Melayu. Bunyi vokal mempunyai ciri-ciri kelantangan dan kepanjangan. Apakah Bunyi Vokal? Vokal ialah bunyi bersuara yang tatkala dihasilkan. Huraian juga meliputi kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Unit 4 BUNYI-BUNYI BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. Pengenalan Fokus unit ini adalah tentang Bunyi-bunyi Bahasa secara terperinci. konsonan dan semi-vokal. 64 . menjelaskan kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal. konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu.

maka bunyi vokal tersebut ialah vokal belakang. [e]. tengah atau belakang lidah. iaitu vokal hadapan. [ɔ] dan [ә]. [a]. Ketinggian lidah yang dinaikkan. sama ada bibir dihamparkan atau dibundarkan. sama ada bahagian depan lidah. iaitu [i]. sama ada luas atau sempit. sama ada tinggi. [u]. rendah dan separuh rendah. [o] dan [ә]. maka bunyi vokal yang dihasilkan itu ialah bunyi vokal depan. Sekiranya bahagian depan lidah yang berperanan. tengah lidah atau belakang lidah. vokal tengah dan vokal belakang. Tahukah Anda Vokal dalam Bahasa Melayu? Bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga jenis utama. vokal tengah [ә] serta vokal belakang [u] dan [o] seperti dalam rajah 4. Vokal dalam bahasa Inggeris terdiri daripada lapan jenis.1 yang berikut. 65 . [o]. [a]. Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada vokal [i]. [ε]. separuh tinggi. maka bunyi vokal yang dihasilkan itu ialah bunyi vokal tengah dan seterusnya jika bahagian belakang lidah yang berperanan dalam penghasilan bunyi itu. [e].1 Terangkan pengertian dan ciri-ciri vokal. [a]. sekiranya bahagian tengah lidah yang berperanan. 4. [e]. sama ada bahagian depan. [u]. Kriteria yang menentukan jenis-jenis bunyi vokal itu dapat dirumuskan seperti yang berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Bahagian lidah yang berperanan. iaitu vokal depan [i]. Kriteria yang menentukan jenis-jenis vokal itu ialah lidah. Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis. Keadaan bibir. Pembukaan rahang.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat didengar lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan.

Bagi membunyikan bunyi vokal [i] dan vokal [u] misalnya. Ladefoged. Rajah 4. Bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian hadapan lidah dan di bahagian kanan merupakan bahagian belakang lidah dan di bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah. Rajah 4.1: Kedudukan Vokal Bahasa Melayu Rendah Rajah kedudukan vokal bahasa Melayu di atas menunjukkan kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya. lidah dinaikkan setinggi mungkin sementara bagi membunyikan vokal [a]. Garis-garis yang melintang itu pula merupakan garis yang menunjukkan ketinggian lidah yang dinaikkan.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Hadapan Sempit Tengah Belakang i o ә u Tinggi Separuh sempit e Separuh luas Luas a Rajah 4.2: Vokal [a] seperti dalam perkataan bahasa Inggeris “father” dan vokal [i] seperti dalam perkataan “see” menunjukkan turun-naik bunyi apabila vokal-vokal berkenaan diujarkan pada tona yang sama (Sumber: P. 2005:33) 66 .2 menunjukkan keadaan turun-naik bunyi ketika vokal [a] dan [i] disebutkan pada tona yang sama. kedudukan lidah letaknya rendah sekali.

maka vokal bahasa Melayu dapat dirumuskan seperti yang berikut: Vokal Hadapan [ i ] Vokal depan sempit Contoh dalam perkataan: [ibu]. [ba ǰa]. [beloʔ]. [bola]. Chaiyanara. [abaŋ]. [ikan]. [herot]. [kaja].4: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [e] (Sumber: Paitoon M. Rajah 4.3: Kedudukan bibir semasa menghasilkan bunyi [i] (Sumber: Paitoon M. [eloʔ]. Chaiyanara. [bәli]. [sate]. [sila]. Chaiyanara. [ela]. [kita]. [iteʔ].5: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [a] (Sumber: Paitoon M. 2006:48) [a] Vokal depan luas Contoh dalam perkataan: [ayu]. [biru]. [lari]. 2006:47) [ e ]Vokal depan separuh sempit Contoh dalam perkataan: [ekor].1. 2006:48) 67 . [batu]. Rajah 4. [seroŋ]. [pәti]. [aku]. Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Berdasarkan rajah kedudukan vokal bahasa Melayu pada rajah 4. [ubi].

[lәmas]. Rajah 4.7: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [u] (Sumber: Paitoon M. [olah].6: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ә] (Sumber: Paitoon M. 2006:48) Vokal Belakang [u] Vokal belakang sempit Contoh dalam perkataan: [ular]. [satu]. [boleh]. [solo]. Chaiyanara. [bәsar].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Vokal Tengah [ ә ]Vokal tengah pendek Contoh dalam perkataan: [әmaʔ]. [ukor]. [tola ʔ]. [hu ǰan]. [әmas]. Rajah 4. 2006:49) 68 . [әŋkau]. [foto]. Chaiyanara. [adu]. [buroŋ]. [ǰamu].8: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [o] (Sumber: Paitoon M. [lәmaʔ]. [obor]. [unta]. [kota]. [soto] Rajah 4. Chaiyanara. [kuda]. 2006:49) [o] Vokal belakang separuh sempit Contoh dalam perkataan: [oleh].

[e] dan [a]. [ ɔrε]. manakala bunyi [ ɔ] dan [o] dilambangkan dengan huruf “o”. bunyi [ε] dan [e] dilambangkan dengan huruf “e”. Bahagian hadapan lidah. [kitɔ]. iaitu [u]. Untuk 69 . Perbezaan bunyi antara vokal-vokal tersebut yang dihasilkan adalah terletak pada tinggi rendahnya bahagian lidah itu diangkat atau diturunkan. Begitu juga dengan bahagian belakang lidah menghasilkan bunyibunyi vokal belakang. iaitu vokal [i]. Rajah 4.9: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ε] (Sumber: Paitoon M. Chaiyanara. Begitu juga sekiranya bahagian lidah itu diturunkan separuh rendah akan menghasilkan vokal separuh rendah [ε] dan [ɔ].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Terdapat dua lagi bunyi vokal. Bahagian lidah itu boleh diangkat setinggi mungkin untuk menghasilkan vokal tinggi [i] dan [u]. iaitu [ε] dan [ɔ] yang tidak digunakan dalam penulisan tetapi terdapat dalam dialek-dialek tempatan seperti dialek Kelantan. [o] dan [ɔ]. contohnya dalam perkataan [makε]. 2006: 48) Rajah 4. [malε]. 2006: 48) Alat artikulasi lidah merupakan kriteria penting dalam pembahagian jenis vokal.10: Keadaan bibir semasa menghasilkan bunyi [ɔ] (Sumber: Paitoon M. kemudian jika diturunkan separuh tinggi terhasil pula bunyi vokal separuh tinggi. Bahagian tengah lidah berfungsi menghasilkan vokal tengah. iaitu vokal [e] dan [o]. Dalam bahasa Melayu. Vokal tengah pula dihasilkan apabila bahagian tengah lidah berperanan menghasilkan bunyi dengan cara tengah lidah dinaikkan separuh tinggi. misalnya berperanan menghasilkan bunyi vokal hadapan. Chaiyanara.

11: Kedudukan Lidah semasa Menghasilkan Bunyi-bunyi Vokal 4. 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 lebih jelas lagi. i e ε a u o ɔ ә Rajah 4. berikut diturunkan gambar rajah yang menunjukkan kedudukan tinggi rendah lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal.3 Namakan jenis vokal bagi huruf vokal yang bercetak tebal di bawah: (a) e n a k (b) f o t o (c) b a j u (d) s i k u ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 70 .2 Senaraikan vokal-vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu.

71 . [sila]. (ii) Depan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi. Vokal Depan Sempit (Tinggi) [i] Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i]. di tengah perkataan: [biru]. [bila]. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. [ɔ] dan [ә] dihasilkan oleh alat artikulasi. [ipar]. [o]. di awal perkataan: [ikan]. [ε]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i] (lihat rajah 4. [itu]. [bәsi] [guli]. [ibu]. [kita]. [e]. [bәri]. di akhir perkataan: [tali].12). [silap].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (e) k o t a (f) h a r i (g) l a p a n (h) k a s u t (i) b e s a n (j) k e j a r ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Vokal? Berikut dihuraikan secara terperinci cara bunyi vokal kardinal [i]. [bәli]. [ikut]. [a]. proses yang berikut turut berlaku: (i) Bibir dihamparkan. u]. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Berikut diberikan contoh kehadiran bunyi [i] dalam perkataan.

[elaʔ]. [beraŋ]. [sepet]. 72 . Contoh kehadiran bunyi vokal ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [ekor]. [eloʔ]. [leper].13). di akhir perkataan: [sate]. (ii) Depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah gusi. perkara yang berikut turut berlaku: (i) Bibir dihamparkan separuh sempit. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [e] (lihat rajah 4. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. di tengah perkataan: [katel]. [heret]. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [i] Rajah 4. [ edah].12 : Penghasilan Vokal [i] Vokal Depan Separuh Sempit (Separuh Tinggi) [e] Bagi menghasilkan bunyi vokal depan separuh sempit [e]. [ela] .

proses yang berikut turut berlaku: (i) Bibir dihampar separuh luas. [bulε]. [tulε]. [gεtεʔ]. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: di awal perkataan: [εsoʔ]. di akhir perkataan: [godε]. [εloʔ].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [e] Rajah 4. (ii) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. 73 . [udε]. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. [εǰεʔ].14). (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [ε] (lihat rajah 4. [εdoh]. [pεlεʔ].13 : Penghasilan Vokal [e] Vokal Depan Separuh Luas (Separuh Rendah) [ε] Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. [gεlεʔ]. di tengah perkataan: [bεso].

[asap].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [ε] Rajah 4. [kuda]. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak dapat keluar melalui rongga hidung. [tiba]. [rasa]. [amal]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hampar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: di awal perkataan: [araŋ]. [paku]. [aǰar]. [bahu]. (ii) Depan lidah diturunkan serendah mungkin. [lampu]. di tengah perkataan: [dadu].14 : Penghasilan Vokal [ε] Vokal Depan Luas (Rendah) [a] Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Bibir dalam keadaan hampar. [kәlapa]. [alah]. 74 . di akhir perkataan: [pita]. [bukan]. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.

16). (ii) Belakang lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah lelangit lembut. Kehadiran bunyi ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: 75 . (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dari paru-paru menggetarkan pita suara ke rongga mulut. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang bundar [u]. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung. Keadaan bibir adalah bundar. (lihat rajah 4.15 : Penghasilan Vokal [a] Vokal Belakang Sewaktu penghasilan vokal belakang. proses yang berikut harus dilakukan: (i) Bibir dibundarkan.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [a] Rajah 4. Vokal Belakang Sempit (Tinggi) [u] Untuk menghasilkan bunyi vokal belakang sempit. alat artikulasi penting yang berperanan ialah bahagian belakang lidah.

[labu]. [pasu]. Kehadiran bunyi vokal ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: 76 . [u] Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 di awal perkataan: [uli]. [unto ʔ].17).16 : Penghasilan Vokal [u] Vokal Belakang Separuh Sempit (Separuh Tinggi) [o] Vokal ini boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Bibir dibundarkan. [gandum]. [subur]. (ii) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut. [usuŋ]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o] (lihat rajah 4. [kabur]. [undur]. [batu]. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut menggetarkan pita suara. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. di tengah perkataan: [buka]. di akhir perkataan: [baǰu]. [kelambu]. [usap]. [bubur].

[koŋkoŋ]. di tengah perkataan: [boleh]. [foto] [o] Rajah 4. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. proses berikut berlaku: (i) Bibir dibundarkan.18). (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [ɔ] (lihat rajah 4. di tengah perkataan: [pɔkɔʔ]. [ɔrε]. [toloŋ]. [bilɔ]. (ii) Belakang lidah dinaikkan separuh rendah ke arah lelangit lembut. [otaʔ]. [bәlakɔ]. Bunyi ini terdapat dalam dialek Kelantan seperti yang berikut: di awal perkataan: [ɔbat]. [bɔrɔh]. [soto]. [oren]. [sudɔh]. [ɔtaʔ]. [guanɔ]. [sotoŋ]. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. [pәčɔh]. [ɔpeh]. 77 .BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 di awal perkataan: [oleh]. di akhir perkataan: [kitɔ]. di akhir perkataan: [solo].17 : Pengasilan Vokal [o] Vokal Belakang Separuh Luas (Separuh Rendah) [ɔ] Untuk menghasilkan bunyi vokal belakang separuh luas. [obor].

[әmpat]. 78 . [әmbun]. [bәrat]. Bunyi ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [әmaʔ].19).BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [ɔ] Rajah 4. [kәmas]. [әnam]. Keadaan bibir adalah hampar. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [ә] (lihat rajah 4. proses yang berikut turut berlaku: (i) Keadaan bibir hampar.18 : Penghasilan Vokal [ɔ] Vokal Tengah Alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan vokal tengah ialah bahagian tengah lidah. di tengah perkataan: [pәnat]. Vokal Tengah [ә] Untuk menghasilkan bunyi vokal tengah ini. (iii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. (ii) Tengah lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras. (iv) Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. [čәrgas].

berikut pula diberikan rajah serta nama dan lambang-lambang vokal antarabangsa. HADAPAN Sempit Separuh sempit Separuh luas Luas TENGAH BELAKANG * Apabila lambang hadir secara berpasangan.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [ә] Rajah 4. vokal-vokal lain adalah nyaring dan lantang. Rahilly. 1999: 226) 79 .19 : Penghasilan Vokal [ә] Kesimpulannya. Vokal asli dalam bahasa Melayu hanya enam jenis.B. [ε]. Martin & J. Kecuali vokal [ә] yang agak lemah bunyinya dan kurang lantang.] [e]. [a]. iaitu vokal [i]. [a]. [e]. maka lambang pada sebelah kanan mewakili vokal bundar Rajah 4. iaitu vokal [i. [o] dan [u]. Sementara itu. Semua vokal adalah bersuara. [ɔ] . dapat dirumuskan bahawa jumlah vokal kardinal ialah lapan jenis. [u]. [α].20: Carta Kedudukan Vokal Antarabangsa (Sumber: J. [o] dan [ ә].

2006:59-60) 80 . Chaiyanara.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [i] [e] [ε] [a] [u] [o] [ɔ] [α] [y] [ø] [œ] [Œ] [ɒ] [Λ] [Ɣ] [ɯ] [ɨ] [u] Vokal depan sempit hampar (Closed front unrounded) Vokal depan separuh sempit hampar (Closed-mid front rounded) Vokal depan separuh luas hampar (Open-mid front unrounded) Vokal depan luas (Open front unrounded) Vokal belakang sempit bundar (Closed back rounded) Vokal belakang separuh sempit bundar (Closed-mid back rounded) Vokal belakang separuh luas bundar (Opened-mid back rounded) Vokal belakang luas hampar (Opened back rounded) Vokal depan sempit bundar (Closed front rounded) Vokal depan separuh sempit bundar (Closed-mid front rounded) Vokal depan separuh luas bundar (Opened-mid front rounded) Vokal depan luas bundar (Opened front rounded) Vokal belakang luas bundar (Opened back rounded) Vokal belakang separuh luas hampar (Opened-mid back unrounded) Vokal belakang separuh sempit hampar (Opened-mid back unrounded) Vokal belakang sempit hampar (Closed back unrounded) Vokal tengah sempit hampar (Cosed central unrounded) Vokal tengah sempit bundar (Closed central rounded) (Sumber: Paitoon M.

4 Namakan kelompok vokal yang sifatnya kurang nyaring dan kurang lantang.5 Tuliskan tiga contoh perkataan (jika ada) bagi setiap vokal di bawah mengikut kedudukannya dalam perkataan: Vokal Awal perkataan Tengah perkataan Belakang perkataan [i] [e] [a] [u] [o] [ә] 81 . 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.

konsonan pinjaman Tahukah Anda Konsonan Asli Bahasa Melayu? Konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. maka bunyi konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi. [d] dan [g].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Apakah Bunyi Konsonan? Konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vokal. n. b] (ii) 2 konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara [t. ǰ] (vi) 2 konsonan geseran tidak bersuara. g] (iv) 1 konsonan hentian glotis (ʔ) (v) 2 konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara [č. pita suara digetarkan oleh arus udara yang keluar dari paru-paru. Sekiranya bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara keluar terus-menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi. iaitu geseran gusi tidak bersuara [s] dan geseran glotis bersuara [h] (vii) 1 konsonan getaran bersuara [r] (viii) 1 konsonan sisian bersuara [l] (ix) 4 konsonan sengau bersuara [m. terdapat 19 konsonan asli dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada: (i) 2 konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara [p. contohnya [b]. konsonan asli dan ii. d] (iii) 2 letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara [k. [t] dan [k]. ŋ] (x) 2 konsonan separuh vokal bersuara. Konsonan tidak bersuara pula adalah konsonan yang dihasilkan tanpa mengalami getaran pita suara oleh arus udara seperti [p]. iaitu 1 separuh vokal dua bibir bersuara [w] dan 1 separuh vokal lelangit keras bersuara [j] 82 . Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. ɲ. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan. Konsonan bersuara ialah konsonan yang semasa penghasilannya. iaitu: i. Menurut Yunus Maris.

glotis.21 : Carta Konsonan Asli Bahasa Melayu 83 . Daerah Sebutan Cara Sebutan 1 Dua bibir p b 2 Gusi 3 Gusi Lelangit Keras 4 Lelangit keras 5 Lelangit lembut k g 6 Pita suara ʔ Letupan tak bersuara Letupan bersuara Letusan tak bersuara Letusan bersuara Sengau Geseran tak bersuara Geseran bersuara Getaran Sisian Separuh vokal t d č ǰ m n s ɲ ŋ h r l w y/j Rajah 4. Berikut diberikan carta konsonan asli bahasa Melayu dan daerah artikulasi dan cara penyebutannya sekali. gusi. lelangit keras. lelangit lembut. rongga hidung dan lain-lain.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah artikulasi tertentu seperti dua bibir. pita suara.

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Di samping itu. terdapat juga lambang-lambang linguistik untuk melambangkan bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam kalangan bahasa dunia. Lambanglambang fonetik antarabangsa itu adalah seperti dalam rajah 4.21. Berikut diberikan nama bunyi konsonan antarabangsa tersebut: [p] [b] [t] [d] [c] [ɟ] [k] [g] [q] [G] [ʔ] [ph] [bh] [m] [ɱ] Letupan dua bibir tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated bilabial stop) Letupan dua bibir tidak beraspirat bersuara (Voiced bilabial stop) Letupan gigi-gusi tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated dental-alveolar stop) Letupan gigi-gusi tidak beraspirat bersuara (Voiced unaspirated dental-alveolar stop) Letupan lelangit keras tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated palatal stop) Letupan lelangit keras tidak beraspirat bersuara (Voiced unaspirated palatal stop) Letupan lelangit lembut tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated velar stop) Letupan lelangit lembut tidak beraspirat bersuara (Voiced unaspirated velar stop) Letupan anak tekak tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated uvular stop) Letupan anak tekak tidak beraspirat bersuara (Voiced unaspirated uvular stop) Letupan glotis tidak beraspirat tidak bersuara (Voiceless unaspirated glottal stop) Letupan dua bibir beraspirat tidak bersuara (Voiceless aspirated bilabial stop) Letupan dua bibir beraspirat bersuara (Voiced aspirated bilabial stop) Sengau dua bibir bersuara (Voiced bilabial nasal) Sengau bibir-gigi bersuara (Voiced labio-dental nasal) 84 .

1999:226) 85 . * Bahagian berwarna menandakan artikulasi mustahil berlaku.B.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Dua bibir Letupan Gigibibir Gigi Gusi Postalveola Retrofleks Lelangit keras Lelangit lembut Uvular Faringal Glotal p b m B ɱ t n r Ր d ʈ ɖ ɳ C ɟ ɲ k g ŋ R N ʔ Sengau Getaran Tap/ Flap Geseran Geseran Sisian Malaran Tak Bergeser Malaran Tak Bergeser Sisian ɽ ∫ ʒ ʐ Ф β f v Θ ð S z ɫ ɮ ç ʝ x Ɣ Χ ʁ ћ ʕ h ɦ ʊ ɺ l ɻ Į j ʎ պ L * Apabila lambang hadir secara berpasangan. maka lambang pada sebelah kanan mewakili konsonan bersuara.22: Carta Lambang Konsonan Antarabangsa (The International Phonetic Alphabet) (Sumber: J. Martin & J. Rahilly. Rajah 4.

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [n] [ɳ] [ɲ] [ŋ] [N] [ф] [β] [f] [v] [θ] [ð] [s] [z] [ ] [ʐ] [∫] [Ʒ] [ç] Sengau gigi-gusi bersuara (Voiced dental-alveolar nasal) Sengau gelungan bersuara (Voiced retroflex nasal) Sengau lelangit keras bersuara (Voiced palatal nasal) Sengau lelangit lembut bersuara (Voiced velar nasal) Sengau anak tekak bersuara (Voiced uvular nasal) Geseran dua bibir tidak bersuara (Voiceless bilabial fricative) Geseran dua bibir bersuara (Voiced bilabial fricative) Geseran bibir-gigi tidak bersuara (Voiceless labio-dental fricative) Geseran bibir-gigi bersuara (Voiced labio-dental fricative) Geseran gigi tidak bersuara (Voiceless dental fricative) Geseran gigi bersuara (Voiced dental fricative) Geseran gigi-gusi tidak bersuara (Voiceless dental-alveolar fricative) Geseran gigi-gusi bersuara (Voiced dental-alveolar fricative) Geseran gelungan tidak bersuara (Voiceless retroflex fricative) Geseran gelungan bersuara (Voiced retroflex fricative) Geseran gusi-lelangit keras tidak bersuara (Voiceless palato-alveolar fricative) Geseran gusi-lelangit keras bersuara (Voiced palato-alveolar fricative) Geseran lelangit keras tidak bersuara (Voiceless palatal fricative) 86 .

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [ʝ] [x] [Ɣ] [χ] [ʁ] [ћ] [ʕ] [h] [ɧ] [w] [ɥ] [ʊ] [ɺ] [ɻ] [j] [պ] [ɬ] [ɮ] Geseran lelangit keras bersuara (Voiced palatal fricative) Geseran lelangit lembut tidak bersuara (Voiceless velar fricative) Geseran lelangit lembut bersuara (Voiced velar fricative) Geseran anak tekak tidak bersuara (Voiceless uvular fricative) Geseran anak tekak bersuara (Voiced uvular fricative) Geseran rongga tekak tidak bersuara (Voiceless pharyngeal fricative) Geseran rongga tekak bersuara (Voiced pharyngeal fricative) Geseran pita suara tidak bersuara (Voiceless glottal fricative) Geseran pita suara bersuara (Voiced glottal fricative) Malaran tidak bergeser bibir-lelangit lembut (Labial-velar approximant) Malaran tidak bergeser bibir-lelangit keras (Labial-palatal approximant) Malaran tidak bergeser bibir-gigi (Labial-dental approximant) Malaran tidak bergeser gigi-gusi (Dental-alveolar approximant) Malaran tidak bergeser gelungan (Retroflex approximant) Malaran tidak bergeser lelangit keras (Palatal approximant) Malaran tidak bergeser lelangit lembut (Velar approximant) Sisian bergeser gigi-gusi (Dental-alveolar lateral fricative) Sisian bergeser lepas gusi (Post-alveolar lateral fricative) 87 .

6 Lengkapkan bahagian berwarna dalam carta di bawah dengan lambang konsonan bahasa Melayu yang betul. 2006:53-58) 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [l] [Į] [ʎ] [r] [R] [Ր] [ɽ] [R] Sisian tidak bergeser gigi-gusi (Dental-alveolar lateral) Sisian tidak bergeser gigi-gusi (Retroflex lateral) Sisian tidak bergeser lelangit keras (Palatal lateral) Getaran gigi-gusi (Dental-alveolar trill) Getaran anak tekak (Uvular trill) Tamparan gigi-gusi (Dental-alveolar trill) Tamparan gelungan (Retroflex flap) Tamparan anak tekak (Uvular flap) (Sumber: Paitoon M. Daerah Sebutan / Cara Sebutan Letupan tak bersuara Letupan bersuara Letusan tak bersuara Dua bibir Gusi Gusi Lelangit Keras Lelangi t keras Lelangit lembut Pita suara p k ʔ d g 88 . Chaiyanara.

(iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan). kemudian dilepaskan serta-merta. Udara tersekat sepenuhnya pada bibir. Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [p] Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paruparu yang keluar ke rongga mulut.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Daerah Sebutan / Cara Sebutan Letusan bersuara Sengau Dua bibir Gusi Gusi Lelangit Keras Lelangit keras Lelangit lembut Pita suara ǰ n ŋ Geseran tak bersuara Geseran bersuara Getaran s Sisian l Separuh vokal y/j Tahukah Anda Cara Penghasilan Bunyi Konsonan? 1. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. 89 .

[sәdap]. [putәri]. [sepaʔ]. [atap]. di akhir perkataan: [dakap]. Bulatkan perkataan yang bermula dengan konsonan letupan dua bibir tidak bersuara. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [papan]. [dapur].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] (lihat rajah 4. [santap]. di tengah perkataan: [lәpas]. basah 90 boros pijak hitam bola 5. [p] Rajah 4. [pukul].8 besar hampas perah . [dapat]. [pasu].7 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [p].23 : Penghasilan Konsonan [p] 5.23).

[adab].24). (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara [b] (lihat rajah 4. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. [karib]. [b] Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 2. [subuh]. [tabur]. [tiba]. [batu].24 : Penghasilan Konsonan [b] 91 . di akhir perkataan: [sәbab]. Letupan Dua Bibir Bersuara [b] Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [buruŋ]. [kitab]. [budaʔ]. (iii) Pita suara dirapatkan. di tengah perkataan: [tubuh]. kemudian udara dilepaskan dengan serta-merta. [buku].

(iv) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita suara. [tahu]. [putus]. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan). [sәbut]. di tengah perkataan: [pәtaŋ]. 3. [patut].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. [toloŋ]. 92 . [satu]. [bantu]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. [lәmbut]. Letupan Gusi Tidak Bersuara [t] Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] (lihat rajah 4. di akhir perkataan: [pәnuntut]. kemudian tersekat pada bahagian gusi. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [taŋan].25).9 Terangkan cara penghasilan bunyi Konsonan Letupan Dua Bibir Bersuara [b]. [tareʔ]. Udara kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta.

93 .10 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letupan Gusi Tidak Bersuara [t]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. 4. (iii) Pita suara dirapatkan. . proses yang berikut perlu berlaku: (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Letupan Gusi Bersuara [d] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini.25: Penghasilan Konsonan [t] 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [t] Rajah 4.

26: Penghasilan Konsonan [d] 94 . [dapur]. [sidaŋ].26). di akhir perkataan: [abad].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (iv) (v) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi. kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta-merta. [dahulu]. [padah]. [maʔsud]. [duka]. di tengah perkataan: [pәdaŋ]. Konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: di awal perkataan: [dalam]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara [d] (lihat rajah 4. [padaŋ]. [d] Rajah 4. [hasad]. [tekad].

[dәkat]. [kalau]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] (lihat rajah 4. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: di awal perkataan: [kawan]. [teŋoʔ]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.11 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letupan Gusi Bersuara [d]. [pәkaʔ]. di tengah perkataan: [sukat]. Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [k] Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. di akhir perkataan: [budaʔ]. kemudian dilepaskan dengan serta-merta. 4. [kuda]. [bakat]. [әmaʔ].12 Bulatkan perkataan yang bermula dengan konsonan letupan gusi bersuara. 95 . Udara tersekat pada bahagian lelangit lembut. [kita].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan).27). [pukat]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. duri gulai dapur batas desak buruh gitar bilas 5.

27 : Penghasilan Konsonan [k] 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [k] Rajah 4. 5 6.13 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [k]. proses berikut perlu dilakukan: (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paruparu. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Letupan Lelangit Lembut Bersuara [g] Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g]. 96 .

[agar].28 : Penghasilan Konsonan [g] 4. [ragu].14 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letupan Lelangit Lembut Bersuara [g]. [ganti]. di akhir perkataaan: [beg]. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: di awal perkataan: [guru]. [gantuŋ]. [gambar]. [g] Rajah 4. Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta.28). di tengah perkataan: [agaʔ]. [dialog]. 1. 4 97 . [ǰuga]. Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat pada bahagian lelangit lembut. [monolog].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (iii) (iv) (v) Pita suara dirapatkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g] (lihat rajah 4.

29 : Penghasilan Konsonan [ʔ] 98 . di akhir perkataan: [tidaʔ]. [čәkaʔ]. (iii) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak dilepaskan. [ʔada]. [ʔoraŋ]. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi konsonan ini ialah: di awal perkataan: [ʔibu]. (iv) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis [ʔ] yang terdapat dalam bahasa Melayu (lihat rajah 4. di tengah perkataan: [saʔat]. [kәʔadaʔan].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 7. [galaʔ].29). [ǰumaʔat]. [anaʔ]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Hentian Glotis [ʔ] Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis. [ʔ] Rajah 4. proses berikut turut berlaku: (i) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya. [soʔal]. [ʔikan].

[bәnči]. pelepasan udara adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan church. Bunyi konsonan [č] yang hadir dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [čari]. 99 . kemudian udara tersebut dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta-merta).15 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Hentian Glotis [ʔ]. [banči]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. untuk bunyi konsonan [č] dalam bahasa Melayu. [čuti]. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan). [koč]. Udara tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi. proses yang berikut turut berlaku: (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. di akhir perkataan: [mač]. di tengah perkataan: [suči]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. elok tamak cucuk kicap bahu semak muka itik 8. [čontoh]. Letusan Lelangit Keras-Gusi Tidak Bersuara [č] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini. 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.16 Bulatkan perkataan yang berakhir dengan hentian glotis. [kunči]. Walau bagaimanapun. [čuri].

30 : Penghasilan Konsonan [č] 4. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara daripada memasuki rongga hidung. (iii) Pita suara dirapatkan.17 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letusan Lelangit Keras-Gusi Tidak Bersuara [č]. 9.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [č] Rajah 4. Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ǰ] Bunyi letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. 100 .

Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: di awal perkataan: [ǰaŋan]. [ǰ] Rajah 4. [koleǰ]. Udara dilepaskan perlahan (bukan dilepaskan dengan cepat atau sertamerta). [ǰoloʔ]. [huǰan]. 101 .18 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ǰ]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [ǰ] (lihat rajah 4. pelepasan udara adalah lebih cepat daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk perkataan judge. [ǰuga].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (iv) (v) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan tersekat pada daerah lelangit keras-gusi. di tengah perkataan: [taǰam]. [tәrǰun]. [buǰaŋ]. di akhir perkataan: [imeǰ]. [ǰaŋgut]. Bagi bunyi kononan [ǰ] dalam bahasa Melayu.31).31 : Penghasilan Konsonan [ǰ] 4.

cukai jambu capal juta celah kipas cuci jala 10. [dasar]. Geseran Gusi Tidak Bersuara [s] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]. [suŋguh].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.32 : Penghasilan Konsonan [s] 102 . [kasar]. [bәras]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak bagi menyekat udara daripada keluar melalui rongga hidung. [sәdap]. [s] Rajah 4. [bilis].19 Bulatkan perkataan yang bermula dengan konsonan letusan lelangit keras bersuara. [pasar].32). Pita suara tidak digetarkan. di tengah perkataan: [basuh]. [hiris]. (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: di awal perkataan: [sayaŋ]. di akhir perkataan: [habis]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara [s] (lihat rajah 4. [sapu]. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan). proses yang berikut turut berlaku: (i) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan.

[hulur]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung. [hantu]. [sehat].20 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Geseran Gusi Tidak Bersuara [s]. (iii) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. di tengah perkataan: [lihat]. [kaseh]. Kehadiran bunyi ini adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [habis].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. 103 . Pita suara digetarkan. [lәbeh]. 11. Geseran Glotis Bersuara [h] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran glotis [h]. [lәteh]. (iv) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara [h] (lihat rajah 4. di akhir perkataan: [bәrseh]. [pehaʔ]. [hiŋgap].33). [tahap]. proses yang berikut turut berlaku: (i) Pita suara dibuka (direnggangkan) sedikit untuk membuat sempitan pada glotis.

(iii) Pita suara dirapatkan.33 : Penghasilan Konsonan [h] 4.21 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Geseran Glotis Bersuara [h]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [h] Rajah 4. 104 . 12. Getaran Gusi Bersuara [r] Bunyi getaran gusi bersuara [r] dihasilkan dengan cara yang berikut: (i) Hujung lidah dikenakan pada gusi.

[laras]. [kasar].34 : Penghasilan Konsonan [r] 4. [runtuh]. 105 . [karut]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi getaran gusi bersuara [r] (lihat rajah 4.22 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Getaran Gusi Bersuara [r]. [rabun].34). di tengah perkataan [bәras]. [lebar]. Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: di awal perkataan: [rasa]. di akhir perkataan: [bәsar]. [edar]. [rusuh]. [kәras].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (iv) (v) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan pita suara digetarkan. [r] Rajah 4.

35 : Penghasilan Konsonan [l] 106 .BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 13. Pita suara digetarkan. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: di awal perkataan: [lama]. [pukul] [l] Rajah 4. [kilat]. Sisian Gusi Bersuara [l] Konsonan sisian gusi bersuara [l] dihasilkan dengan cara: (i) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.35). (iii) Pita suara dirapatkan. [lupa]. [bulat]. di tengah perkataan: [sәlamat]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tetapi hanya dapat keluar melalui sisian atau tepian. di akhir perkataan: [tiŋgal]. [peŋgal]. [lambat]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. [lampu]. [bәkal]. [kәlat]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara [l] (lihat rajah 4.

Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: di awal perkataan: [makan].36 : Penghasilan Konsonan [m] 107 . (iv) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. di akhir perkataan: [salam].23 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Sisian Gusi Bersuara [l]. [dalam].36). [malam]. [namun]. di tengah perkataan: [timun]. [timur]. [m] Rajah 4. Bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi [m] dan pita suara digetarkan (lihat rajah 4. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya suara dapat memasuki rongga hidung. (iii) Pita suara dirapatkan. [masin]. 14.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. [silam]. Sengau Dua Bibir Bersuara [m] Konsonan sengau dua bibir bersuara [m] dihasilkan dengan cara: (i) Bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. [tilam]. [lima]. [mula].

[lapan]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi.37 : Penghasilan Konsonan [n] 108 . [nuri]. Sengau Gusi Bersuara [n] Bunyi sengau gusi bersuara [n] dihasilkan dengan cara: (i) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. [binasa]. [panas]. [naluri]. [lontar]. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [nasi]. [naŋka].37). di tengah perkataan: [kәnari]. (iii) Pita suara dirapatkan. kemudian keluar melalui rongga hidung. [sәmbilan] [n] Rajah 4. di akhir perkataan: [papan]. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara [n] (lihat rajah 4. Pita suara digetarkan.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 15. [simpan]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung.

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. [suɲi]. Sengau Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ɲ] Untuk menghasilkan bunyi ini. 109 .25 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Sengau Gusi Bersuara [n].24 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Sengau Dua Bibir Bersuara [m]. [ɲamoʔ]. [miɲaʔ]. kemudian keluar melalui rongga hidung. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [ɲaɲi]. [taɲa]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit keras-gusi. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit kerasgusi bersuara [ɲ] (lihat rajah 4. proses yang berikut turut berlaku: (i) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. (iii) Pita suara dirapatkan. Pita suara digetarkan. [ɲaɲoʔ]. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka ruang rongga ke hidung supaya udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung. 4.38). [ɲata]. di tengah perkataan: [baɲaʔ]. 16.

38 : Penghasilan Konsonan [ɲ] 4. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 [ɲ] Rajah 4. Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ŋ] Bunyi konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] dihasilkan melalui proses yang berikut: (i) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. 17. (iii) Pita suara dirapatkan. 110 .26 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Sengau Lelangit KerasGusi Bersuara [ɲ].

[baraŋ]. [ŋiau]. 111 . [siŋa]. [ŋ] Rajah 4. di akhir perkataan: [taŋguŋ].39). [taŋga]. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] (lihat rajah 4. di tengah perkataan: [buŋa].27 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ŋ]. Pita suara digetarkan.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 (iv) (v) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit lembut. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [ŋaŋa]. kemudian keluar melalui rongga hidung. [tanǰuŋ]. [gunuŋ]. [baŋga].39 : Penghasilan Konsonan [ŋ] 4.

[wajaŋ]. di tengah perkataan: [kawan]. [lewat]. di akhir perkataan: [sepaʔ takraw]. [lawan].BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 18. Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w] Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara [w] ini dihasilkan dengan cara: (i) Bibir dibundarkan. [kawat]. [waris]. Semasa menghasilkan bunyi vokal [u]. [waŋ].40: Penghasilan Separuh Vokal [w] 112 . [w] Rajah 4. (ii) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit lembut tetapi tidak menyentuh lelangit lembut (sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang [u]). (iii) Pita suara dirapatkan.40). (iv) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. Kehadiran konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [wau]. lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk menghasilkan vokal tengah [ә] (lihat rajah 4.

[sәmbahjaŋ]. Kehadiran bunyi konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [jaŋ]. [juran]. [jatim]. [jakin]. (iv) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. [bajaŋ]. kemudian semasa menghasilkan bunyi itu. [sajaŋ]. Semasa menghasilkan bunyi vokal [i].29 Bulatkan perkataan yang bermula dengan separuh vokal dua bibir bersuara: wisel wirid yuran watan lipas yakin larut wira 19. (iii) Pita suara dirapatkan. kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah [ә]. Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [j] Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j]. di tengah perkataan: [dajaŋ]. kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah [ә].41). (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan separuh vokal [j] (lihat rajah 4. 4. 113 .BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.28 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara [w]. proses yang berikut turut berlaku: (i) Depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal [i].

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4

[j]

Rajah 4.41 : Penghasilan Separuh Vokal [j]

4.30 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [j].

Tahukah Anda Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu?
Dengan konsonan pinjaman, dimaksudkan konsonan-konsonan yang bukan berasal daripada bahasa Melayu tetapi dipinjam daripada bahasa lain, seperti bahasa Arab, Sanskrit, Inggeris dan sebagainya. Konsonan-konsonan ini telah umum dipakai dalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. Konsonan-konsonan tersebut terdiri daripada:

114

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)

Geseran bibir-gigi tidak bersuara [f] Geseran bibir-gigi bersuara [v] Geseran gigi tidak bersuara [] Geseran gigi bersuara [ð] Geseran gusi bersuara [z] Geseran lelangit keras tidak bersuara [š, ž] Geseran lelangit lembut tidak bersuara [x] Geseran lelangit lembut bersuara [Ɣ]

Tahukah Anda Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu?
Geseran Bibir-Gigi Tidak Bersuara [f]
Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara [f] dihasilkan dengan cara: (i) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui ruang yang sempit. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. (iii) Pita suara dibuka (direnggangkan). (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir-gigi. Pita suara tidak digetarkan. (v) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi tidak bersuara [f] (lihat rajah 4.42). Konsonan ini hadir dalam perkataan pinjaman seperti contoh yang berikut: di awal perkataan: [fikir], [fitnah], [faham], [fonetiʔ]. di tengah perkataan: [nafkah], [sifir], [sifar], [kufur]. di akhir perkataan: [arif], [maʔaf], [alif], [huruf].

115

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4

[f]

Rajah 4.42 : Penghasilan Konsonan [f]

4.31 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan pinjaman Geseran BibirGigi Tidak Bersuara [f].

Geseran Bibir-Gigi Bersuara [v]
Bunyi konsonan geseran bibir-gigi bersuara [v] dihasilkan dengan cara: (i) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui sempitan. (ii) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. (iii) Pita suara dirapatkan. (iv) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir-gigi. Pita suara digetarkan.

116

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4

(v)

Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi bersuara [v] (lihat rajah 4.43). Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [vokal], [variasi]. di tengah perkataan: [univәrsiti], [novel].

[v]

Rajah 4.43 : Penghasilan Konsonan [v]

4.32 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan pinjaman Geseran BibirGigi Bersuara [v].

Geseran Gigi Tidak Bersuara []
Konsonan geseran gigi tidak bersuara [] dihasilkan melalui cara: (i) Hujung lidah dihampirkan kepada daerah antara gigi atas dengan gigi bawah untuk membuat sempitan pada daerah antara gigi atas dan gigi bawah supaya udara keluar dengan menggeser.

117

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4

(ii)

(iii) (iv) (v)

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara dibuka (direnggangkan). Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan antara gigi atas dan gigi bawah. Pita suara tidak digetarkan. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gigi tidak bersuara [] (lihat rajah 4.44). Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: di awal perkataan: [inin], [alaa], [abit], di tengah perkataan: [mial]. di akhir perkataan: [hadi].

[oman].

[]

Rajah 4.44 : Penghasilan Konsonan []

118

33 Terangkan cara penghasilan bunyi konsonan pinjaman Geseran Gigi Tidak Bersuara []. Tuliskan lambang bunyi konsonan yang dihasilkan berdasarkan gambar rajah di bawah: 4.34 (a) _____________ (b) _____________ (c) _____________ (d) _____________ (e) _____________ (f) _____________ (g) _____________ (h) _____________ 119 (i)_____________ .BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.

BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.35 Kenal pasti jenis bunyi konsonan dalam perkataan berikut: Perkataan duri gulai dapur batas desak buruh gitar bilas jala cukai jambu capal juta celah kipas cuci besar hampas perah basah boros pijak hitam bola wisel wirid yuran watan lipas yakin larut wira elok tamak cucuk kicap bahu semak muka Jenis Konsonan 120 .

121 . . Ciri-ciri vokal bahasa Melayu iii. di tengah dan di akhir perkataan. Mengandungi vokal-vokal yang berikut. Menyenaraikan enam jenis vokal bahasa Melayu ii. 4.5 Bagi soalan ini. iaitu vokal tinggi [i]. Menjelaskan ciri-ciri vokal hadapan. jawapan anda harus mencakupi: i.vokal belakang.vokal hadapan separuh luas. atau lain-lain ii. [e]. 4.1 Bagi soalan ini. jawapan anda perlu: i. Bebas memilih mana-mana perkataan dalam bahasa Melayu. [u]. 4. 4. Mengenal pasti sama ada huruf yang bercetak tebal dalam perkataan yang diberikan tersebut merupakan: .vokal hadapan separuh sempit. [o] dan vokal [ә] ii. . anda harus: i. Anda perlu rujuk Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 4 4. . Anda perlu memberikan tiga contoh perkataan bagi setiap vokal tersebut yang hadir di hadapan. [a].vokal hadapan luas.4 Bagi menjawab soalan ini. asalkan perkataan tersebut mengandungi vokal [i]. anda: i. anda perlu: i. . vokal tengah dan vokal belakang dengan menyertakan gambar rajah kedudukan bibir dan lidah semasa menghasilkan bunyi vokal tersebut dan contoh yang sesuai. Definisi vokal ii. . Sila sertakan contoh-contoh yang mengandungi vokal tersebut.vokal tengah.2 Bagi menjawab soalan ini.vokal hadapan sempit. Anda juga perlu memberikan vokal tengah [ә] iii.3 Bagi soalan ini.1 bagi mengesahkan jawapan anda itu betul. dan [u] ii. Sila buat rujukan tambahan daripada sumber lain.

anda perlu: i. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dalam penerangan anda. Merujuk Rajah 4. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dalam penerangan anda.10 Bagi menjawab soalan ini. 122 . Anda perlu melihat gambar rajah 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] tersebut dengan teratur dan betul iii. 4. [m]. 4. anda perlu: i.21 bagi mendapatkan jawapan seterusnya iv. [t].26 ii. anda perlu: i. Mengisi kotak bahagian berwarna itu dengan lambang konsonan yang betul ii.6 Bagi menjawab soalan ini. Merujuk Rajah 4. 4. anda perlu: i. 4. [j]. Merujuk Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.8 Bagi soalan ini. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dalam penerangan anda. Sila pastikan yang anda mengetahui nama-nama konsonan tersebut.25 ii.7 Bagi menjawab soalan ini. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara [b] tersebut dengan teratur dan betul iii. anda perlu: i. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan [p] tersebut dengan teratur dan betul iii.23 ii.11 Bagi menjawab soalan ini.24 ii. [č]. anda perlu meneliti setiap perkataan yang diberikan dan carikan perkataan yang mengandungi konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. dll iii. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dalam penerangan anda. Merujuk Rajah 4. 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letupan gusi bersuara [d] tersebut dengan teratur dan betul iii. Antara lambang konsonan yang perlu mengisi kotak bahagian berwarna itu ialah [b].9 Bagi menjawab soalan ini.

anda perlu: i.27 ii. anda perlu meneliti setiap perkataan yang diberikan dan bulatkan perkataan yang berakhir dengan hentian glotis. anda perlu: i.14 Bagi menjawab soalan ini. Merujuk Rajah 4. Merujuk Rajah 4. 4. 4.16 Bagi soalan ini. Merujuk Rajah 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] tersebut dengan teratur dan betul iii.28 ii.17 Bagi menjawab soalan ini.12 Bagi soalan ini. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan hentian glotis [ʔ] tersebut dengan teratur dan betul iii. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.13 Bagi menjawab soalan ini. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. 123 . 4.15 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i. anda perlu meneliti setiap perkataan yang diberikan dan bulatkan perkataan yang mengandungi konsonan letupan gusi bersuara. anda perlu: i. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g] tersebut dengan teratur dan betul iii. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi tidak bersuara [č] tersebut dengan teratur dan betul iii.29 ii.30 ii. Merujuk Rajah 4. 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4.

Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan Getaran gusi bersuara [r] tersebut dengan teratur dan betul iii.32 ii. Merujuk Rajah 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi bersuara [j] tersebut dengan teratur dan betul iii. anda perlu: i. Merujuk Rajah 4.34 ii.21 Bagi menjawab soalan ini.20 Bagi menjawab soalan ini. 4. Merujuk Rajah 4. anda perlu: i. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.31 ii.19 Bagi soalan ini.22 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] tersebut dengan teratur dan betul iii. 124 . anda perlu: i. 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan geseran glotis bersuara [h] tersebut dengan teratur dan betul iii.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. Merujuk Rajah 4. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.18 Bagi menjawab soalan ini. 4.33 ii. anda perlu meneliti setiap perkataan yang diberikan dan bulatkan perkataan yang bermula dengan konsonan letusan lelangit keras bersuara. 4. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.

Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. anda perlu: i. anda perlu: i. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan sisian gusi bersuara [l] tersebut dengan teratur dan betul iii.26 4. 4.37 ii. anda perlu: i.38 ii. anda perlu: i.35 ii. Bagi menjawab soalan ini. Merujuk Rajah 4. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.36 ii. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. Bagi menjawab soalan ini.23 Bagi menjawab soalan ini. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan sengau gusi bersuara [n] tersebut dengan teratur dan betul iii. Merujuk Rajah 4.39 ii. Merujuk Rajah 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. Bagi menjawab soalan ini. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan sengau lelangit keras-gusi bersuara [ɲ] tersebut dengan teratur dan betul iii. Merujuk Rajah 4. anda perlu: i. Merujuk Rajah 4. Bagi menjawab soalan ini.25 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ŋ] tersebut dengan teratur dan betul iii.27 125 . Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan sengau dua bibir bersuara [m] tersebut dengan teratur dan betul iii.24 4.

Bagi soalan ini.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.30 4. Merujuk Rajah 4. Merujuk Rajah 4. 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan pinjaman geseran bibir-gigi tidak bersuara [f] tersebut dengan teratur dan betul iii.43 ii.31 4. Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i.28 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu meneliti setiap perkataan yang diberikan dan bulatkan perkataan yang bermula dengan konsonan vokal dua bibir bersuara Bagi menjawab soalan ini. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. anda perlu: i.40 ii. anda perlu: i.42 ii. anda perlu: i. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan pinjaman geseran bibir-gigi bersuara [v] tersebut dengan teratur dan betul iii. Bagi menjawab soalan ini. Merujuk Rajah 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara [j] tersebut dengan teratur dan betul iii. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.41 ii. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] tersebut dengan teratur dan betul iii.32 126 . Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda.29 4. Merujuk Rajah 4.

Merujuk Rajah 4. Kenal pasti jenis-jenis bunyi konsonan dalam perkataan tersebut. Bagi menjawab soalan ini.34 4.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 4. [z]. Bagi menjawab soalan ini. Sebaik-baiknya sertakan sekali gambar rajah dan contoh dalam penerangan anda. anda perlu: i. [ʔ]. [s]. 4. Pastikan anda menghuraikan proses penghasilan bunyi konsonan pinjaman geseran gigi tidak bersuara [] tersebut dengan teratur dan betul iii. Menerangkan setiap rajah (a) .(i) ii. [č]. Meneliti setiap perkataan yang disenaraikan dalam soalan ii. Pastikan anda memasukkan lambang konsonan [p]. anda perlu: i. [z].35 127 . anda perlu: i. Kenal pasti kedudukan alat artikulasi yang menghasilkan bunyi konsonan tertentu iii.44 ii. [k]. [t]. [n] dalam jawapan anda.33 Bagi menjawab soalan ini. [g].

An introduction to phonetics and phonology (second edition). New York: Holt. Ejaan bahasa Melayu terkini. D. & Barnhart. The world book of encyclopedia volume two. Ladefoged.J. Barnhart. (Ed) (1992). Preliminaries to linguistic phonetics. Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Speech sounds.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. London: Routledge. An introduction to descriptive linguistics. W. Chicago: University of Chicago Press. Gleason.A. New York: Oxford University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. M. (1986). Abdul Hamid Mahmood (2002). London: Heffer. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). & Yallop. (1958). C. J.) (1981). Bright. H. R. USA: Blackewell. Introducing phonetics & phonology. Davenport. (1973). P. Jones. Clark.L. An outline of English phonetics. Bhd. (1998). (1955). Ashby. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Oxford: Basil Blackwell Ltd.K. & Hannahs. Kuala Lumpur: PTS Professional. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). S. Crystal. C. (1995). Masa Enterprise. P. Auckland: Arnold. 128 . Toronto: World Book Inc. (1995). Rinehart & Winston. D. International encyclopedia of linguistics. (Ed.

Phonetics the science of speech. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. (2001). Universiti Malaya.BUNYI-BUNYI BAHASA / 4 Ladefoged. London: Penguin Books. 129 . Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. United Kingdom: Oxford University Press. Ed). Ladefoged. Principles of phonetics. A course in phonetics (3rd. Australia: Blackwell Publishing. The Penguin Dictionary (2004). Lyons. Roach. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Martin. Boston. Noam Chomsky. New York: Cambridge University Press. Pengantar linguistik. Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malmberg.M. J.W. (1981). (1993). (1983). New York: Harcourt. Brace and Jovanovich. Verhaar. Fonetik. Laver. Phonetics. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. P. K. New York: Denver. J. & Rahilly. MA: Thomson Wadsworth. (1998). (1999). Vowels and consonants (second edition). P. Asas fonetik. P. Marsono (1986). New York: Penguin Modern Master University Press. J. (1963). P. A course in phonetics (fifth edition). Pike. J. Pengenalan fonetik dan fonologi. Ladefoged. Rahmat Sato. (1947). J. (1993). (2006). H. (2005). Phonetics. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. London: Arnold.L.B. Sudaryanto (1983). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. B.

Sewaktu menyebutkan sesuatu bunyi tertentu. penglelangitkerasan. penyengauan. terjadi juga sebutan tambahan secara sampingan kerana dalam proses penyebutan sesuatu bunyi tertentu. perengkungan dan pengglotisan iii. ii. penglelangitkerasan. penyengauan. anda seharusnya dapat: i. menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi. Apakah Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi? Artikulasi tambahan atau koartikulasi ialah sebutan tambahan yang terjadi akibat daripada pengaruh penyebutan sesuatu bunyi tertentu.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 Unit 5 ARTIKULASI TAMBAHAN / KOARTIKULASI HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. membezakan antara pembibiran. Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang Artikulasi Tambahan atau juga dipanggil Koartikulasi yang mencakupi pembibiran. perengkungan dan pengglotisan. menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi. beberapa alat artikulasi turut 130 .

penyengauan. jelaskan maksud pembibiran.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 terlibat. misalnya bibir. Tahukah Anda Proses Pembibiran? Pembibiran atau dikenal sebagai labialisasi ialah artikulasi tambahan yang berlaku semasa hendak menyebut bunyi vokal belakang. perengkungan. Artikulasi tambahan pembibiran ditanda dengan lambang w seperti dalam contoh yang berikut: [kwuniŋ] [kwučiŋ] [lwubaŋ] [swulit] [twolaʔ] 5.1 Apakah yang anda faham tentang koartikulasi? Berikan pengertian menurut banyak sumber.2 Dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. Sebenarnya semasa kita hendak menyebut bunyi konsonan [k] yang diikuti oleh vokal belakang [u] dalam perkataan “kuning” itu. Misalnya. lelangit keras. pembibiran. pengglotisan (Glotalisasi) 5. iii. semasa kita menyebut bunyi perkataan [kuniŋ]. berlaku sedikit pembundaran bibir. penglelangitkerasan. 131 . iv. iaitu pengaruh daripada hendak menyebut bunyi vokal belakang [u] dalam perkataan “kuning” itu. dan v. ii. rengkung dan seumpamanya sehingga berlakunya artikulasi tambahan seperti: i. rongga hidung.

[m. nasi. ŋ] merebak kepada bunyi vokal kerana rongga hidung tidak sempat ditutup sepenuhnya semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan tersebut.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 Tahukah Anda Proses Penyengauan? Penyengauan atau nasalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pengaruh daripada proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi konsonan sengau yang diikuti oleh vokal. misalnya. ɲ. ŋ] seperti dalam perkataan malam. Tahukah Anda Proses Penglelangitkerasan? Penglelangitkerasan atau palatalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku akibat proses penghasilan bunyi lelangit keras.3 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Penglelangitkerasan ini terhasil sebelum bunyi letusan lelangit keras [č] dan [ǰ] dan lambang yang digunakan untuk melambangkan penglelangitkerasan ialah lambang [^] di bawah atau [ǰ] di sebelah kanan atas lambang fonetik konsonan berkenaan. ɲ. Lambang penyengauan atau nasalisasi ditanda dengan lambang ~ seperti dalam perkataan yang berikut: [mãkan] [nãŋka] [ɲãɲi] [məŋãntoʔ] 5. nganga. seperti dalam contoh yang berikut: [punǰča] [manǰja] [belanjǰa] [senǰǰa] [belunǰǰur] 132 . n. jelaskan maksud penyengauan. Semasa menyebutkan bunyi sengau. nyamuk. n. pengaruh bunyi sengau [m.

jelaskan maksud perengkungan. Simbol yang digunakan bagi melambangkan bunyi perengkungan ialah seperti yang terdapat pada fonem yang berikut: L. d dan z 5. Tahukah Anda Proses Pengglotisan (Glotalisasi)? Pengglotisan atau glotalisasi merupakan ciri suprasegmental yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. Tahukah Anda Proses Perengkungan? Perengkungan ialah artikulasi tambahan yang berlaku akibat daripada pengucapan bunyi rengkungan. [ʔalat] dan seumpamanya. alat artikulasi mengambil sedikit masa untuk melafazkan bunyi vokal tersebut dan ini mengakibatkan udara terhenti sebentar pada glotis semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan itu. 133 . Sebelum bunyi vokal itu dilafazkan. [ʔabaŋ]. [ʔadeʔ]. Glotalisasi biasanya berlaku pada awal bunyi vokal yang hadir pada perkataan yang disebut secara satu-satu. jelaskan maksud penglelangitkerasan.4 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 5. Misalnya. Bunyi seperti ini banyak terdapat dalam bahasa Arab.5 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

penglelangitkerasan. penyengauan. udara terhenti sekejap pada glotis dan memakan sedikit masa untuk menyebut vokal yang berikutnya. Semasa menyebut vokal pertama. perengkungan dan pengglotisan 1. [faʔedah] dan seumpamanya. [ǰumaʔat].7 Nyatakan perbezaan antara pembibiran.8 Nyatakan artikulasi tambahan yang terlibat dalam contoh-contoh perkataan di bawah: (a) [kwuraŋ] (b) [tanǰǰaʔ] (c) [ʔiteʔ] (d) [taʔat] (e) [mãsin] (f) [punjčaʔ] (g) [kwotaʔ] (h) [panǰǰat] (i) [ŋãŋã] (j) [kaʔedah] ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 134 . jelaskan maksud glotalisasi. 5. 1.6 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Contohnya. [saʔat].ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 Glotalisasi juga berlaku antara dua vokal yang berdekatan dalam perkataan.

ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 5.9 Salin semula perkataan-perkataan di bawah dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang artikulasi tambahan yang sesuai. a) putih (b) banjir (c) singa (d) taat (e) tulang (f) banyak (g) kumbang (h) sunting (i) jemaah (h) sengaja (i) ombak (j) semalam ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 135 .

3 Bagi menjawab soalan ini. Anda perlu menjelaskan proses menghasilkan bunyi konsonan tertentu yang melibatkan berlakunya artikulasi tambahan. anda perlu: i. Menerangkan maksud artikulasi tambahan/ koartikulasi ii. anda harus: i. misalnya apabila menyebut perkataan panjang.1 Bagi menjawab soalan ini. 136 . Sila teliti perkataan yang mengandungi konsonan lain yang diikuti oleh vokal belakang. [nila]. bunyi koartikulasi pembibiran yang hadir bersama dengan konsonan [k] semasa menyebut bunyi [kwuda] ii. ii. Berikan contoh-contoh perkataan yang mengandungi artikulasi tambahan tersebut. Pastikan anda memberikan contoh-contoh penyengauan yang berlaku pada vokal-vokal lain yang hadir mengikuti konsonan sengau. Sila teliti semua definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa yang berlainan dan terangkannya mengikut fahaman anda iii. anda perlu: i. 5. Berikan contoh-contoh lain dalam bahasa Melayu tentang artikulasi tambahan penglelangitkerasan. [nusa] iii.2 Bagi menjawab soalan ini. Menjelaskan maksud koartikulasi penglelangitkerasan ii. konsonan [n] yang diikuti oleh konsonan [j] berlaku artikulasi tambahan penglelangitkerasan yang hadir bersamasama bunyi tersebut iii. Menghuraikan artikulasi tambahan/ koartikulasi yang hadir bersama-sama dengan bunyi konsonan yang lain yang hadir selepas konsonan tersebut. anda harus: i. Sila berikan juga contoh-contoh konsonan sengau lain yang diikuti oleh bunyi-bunyi vokal tersebut. Menerangkan bahawa bunyi-bunyi penyengauan berlaku kerana wujudnya konsonan sengau yang diikuti oleh bunyi vokal.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 5 5. Contohnya. Pengaruh daripada konsonan sengau itu terkena juga pada vokal yang mengikutinya. misalnya [mãlam].4 Untuk menjawab soalan ini. 5. 5.

iii.6 Untuk menjawab soalan ini. perengkungan dan pengglotisan ii. 5. anda perlu: i. Mengenal pasti jenis-jenis koartikulasi yang berlainan yang berlaku semasa menyebut perkataan dalam soalan (a) . anda perlu: i. dll 137 . Sila rujuk sumber lain seperti buku dan internet bagi mendapatkan maklumat tambahan. 5. Berikan contoh-contoh koartikulasi pengglotisan dalam bahasa Melayu. Memberikan maksud koartikulasi pengglotisan bahasa Melayu ii.5 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain seperti buku dan internet bagi mendapatkan maklumat tambahan. Menerangkan perbezaan cara-cara menghasilkan bunyi koartikulasi pembibiran. penyengauan. anda perlu: i. Huraikan proses pengglotisan berlaku iii. penglelangitkerasan.9 Untuk soalan ini.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 5.(j) tersebut iii. Meneliti dan mengenali setiap perkataan dan bunyi-bunyi konsonan serta vokal yang terdapat pada perkataan tersebut ii. Pastikan anda menerangkan setiap artikulasi tambahan yang berlainan yang terdapat dalam perkataan (a) . Berikan contoh-contoh lain koartikulasi perenkungan dalam bahasa Melayu. anda perlu: i. Sila rujuk halaman 131 – 133. anda perlu: i. 5. seperti pembibiran.8 Bagi soalan ini. Anda juga perlu mengetahui setiap penghasilan bunyi konsonan dan vokal itu ada bunyi lain yang turut serta bersama-samanya. 5. pengglotisan. Menerangkan maksud koartikulasi perengkungan bahasa Melayu ii.7 Bagi menjawab soalan ini.(j) ii. Terangkan cara penghasilan konsonan tertentu yang boleh menyebabkan berlakunya koartikulasi perengkungan iii.

Anda perlu memasukkan lambang-lambang artikulasi tambahan tersebut bagi perkatan-perkataan itu. Misalnya bagi perkataan ombak.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 iii. berlakunya pengglotisan pada huruf vokal [o] dan bentuk transkripsi fonetik ditulis seperti berikut: [ʔombaʔ]. 138 .

K. Ejaan bahasa Melayu terkini. Preliminaries to linguistic phonetics. P. Davenport. London: Heffer. New York: Holt.L.T. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. J. (1986). Jones. Guru dan bahasa Melayu. Ladefoged. Crystal. (1973). Introducing phonetics & phonology. An outline of English phonetics. Harimurti Kridalaksana (1983). C. The world book of encyclopedia volume two.) (1981). W. Bright. (1955). Rinehart & Winston. (1995). & Yallop. H. New York: Oxford University Press. Ashby. Auckland: Arnold. An introduction to phonetics and phonology (second edition). D. D. (1958).ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). (1995). S. An introduction to descriptive linguistics. International encyclopedia of linguistics. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. C. Toronto: World Book Inc. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Gleason. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. & Hannahs. Abdul Hamid Mahmood (2002). Barnhart. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Jakarta: Penerbit P. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Masa Enterprise. (Ed.A. & Barnhart. (1998). M. R. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). (Ed) (1992). Chicago: University of Chicago Press. USA: Blackewell. Speech sounds. Kamus linguistik. Gramedia Jakarta. 139 . P.J. Clark. London: Routledge.

Parker. J. K. Vowels and consonants (second edition). Pengantar linguistik. Fonetik. Malmberg. Linguistik untuk bukan ahli linguistik.W. Phonetics the science of speech. (1999). Laver. Phonetics. (1947). MA: Thomson Wadsworth. London: Arnold. P. F. Principles of phonetics. Martin. J. (1983). Ladefoged. Lyons. B. (2001). Noam Chomsky. Rahmat Sato. H. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. United Kingdom: Oxford University Press. 140 . New York: Cambridge University Press.ARTIKULASI TAMBAHAN / 5 Ladefoged. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. (1963). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. & Rahilly. J. (2006). P. Pike. Roach. P. Phonetics.B. Australia: Blackwell Publishing. (1981). (1998). (1993). New York: Denver.L. (1974). Boston. Pengenalan fonetik dan fonologi. The Penguin Dictionary (2004). London: Penguin Books. Marsono (1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Verhaar. (2005). Universiti Malaya. J. New York: Penguin Modern Master University Press. A course in phonetics (fifth edition).M. J.

kepanjangan. membezakan antara tekanan. Fonem suprasegmental tersebut terdiri daripada: i. tona dan intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. jeda. Apakah Pengertian Fonem Suprasegmental? Fonem suprasegmental yang juga disebut fonem suprapenggalan ialah ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem. 141 . anda seharusnya dapat: i. menerangkan pengertian fonem suprasegmental. tetapi ciri yang hadir bersama dengan cara menindihi atau menumpangi bunyi penggalan. tekanan. jeda. Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang Fonem Suprasegmental dalam fonetik dan fonologi bahasa Melayu yang meliputi tekanan. ii. ciri suprasegmental hadir bersama-sama fonem penggalan dengan cara menumpangi bunyi segmental. tona dan intonasi. Fonem suprasegmental ini bukannya bunyi segmental atau bunyi penggalan. kepanjangan. kepanjangan.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 Unit 6 FONEM SUPRASEGMENTAL HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. Maksudnya. ii.

6. Dalam bahasa Melayu. Tekanan biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Contohnya. Begitulah seterusnya dengan perkataan conduct. jeda. perkataan pro gress bermaksud “memajukan” (kata kerja) / dan pro gress bermaksud “kemajuan” (kata nama). Tekanan ditanda dengan tanda ( / ). iv. 142 . jelaskan bagaimana “tekanan” boleh membezakan makna sesuatu frasa atau ayat. Bunyi vokal dalam bahasa Melayu disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. tekanan berlaku pada vokal. Begitu juga dengan / perkataan ex port yang tekanannya diletakkan pada awal suku kata membawa / maksud “barang yang dieksportkan” (kata nama) sedangkan ex port yang tekanannya dilakukan pada suku kata kedua membawa maksud “melakukan kerja eksport” (kata kerja). tona dan intonasi. insult dan seumpamanya boleh membawa maksud yang berbeza dalam bahasa Inggeris apabila dipakai tekanan pada suku kata yang berbeza. tekanan boleh membezakan / makna.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 iii. Dalam bahasa asing. ba pa.2 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. misalnya bahasa Inggeris. Apakah Tekanan? Tekanan ialah ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Tekanan dalam perkataan bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku kata yang kedua seperti dalam perkataan ki ta. 6. v. sa tu dan seumpamanya.1 Apakah perbezaan antara bunyi segmental dan bunyi suprasegmental? i.

dan si:t bermakna “tempat duduk”. unsur jeda ini boleh membezakan makna. kepanjangannya satu mora. ship maknanya “kapal” dan shi:p bermakna “kambing biri-biri”. Jeda atau persendian ini dilambangkan dengan tanda ( + ). Ciri panjang pendek ini ditanda dengan tanda titik yang dipanggil mora. 6. perkataan sit bermakna “duduk”. iaitu perkataan. Misalnya. Ciri kepanjangan atau panjang pendek ini boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Inggeris dan Arab tetapi tidak membezakan makna dalam bahasa Melayu. dan jika empat titik ( :: ). kepanjangan bunyinya setengah mora.3 Ciri kepanjangan ditandai dengan tanda titik yang dipanggil mora. kepanjangannya ialah dua mora. Apakah Jeda? Jeda yang juga disebut persendian ialah ciri atau unsur hentian (senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik. dua titik ( : ). ). Contohnya. Jika tanda mora itu satu titik ( . Dalam bahasa Inggeris. ujaran I scream. “saya menjerit” dan ice-cream “aiskrim” bunyi ujarannya sama dan sukar dibezakan maknanya sekiranya kita tidak membezakannya dengan jeda seperti yang berikut: 143 . iii. perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. Dalam bahasa tertentu. Terangkan lambang mora tersebut dengan contoh yang sesuai. Apakah Kepanjangan? Kepanjangan atau juga disebut panjang pendek bunyi merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu. khususnya bahasa Inggeris. ayat atau rangkai kata.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 ii.

Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 i scream / ai / ais + + skri:m / kri:m / “saya menjerit” “aiskrim” ice cream Dalam bahasa Melayu juga terdapat rangkai kata yang boleh mengelirukan makna sekiranya tidak dipakai tanda jeda. misalnya ujaran belikantin (belikan tin) dan belikantin (beli kantin). rangkai kata itu perlu ditanda dengan tanda jeda seperti yang berikut: / belikan / beli + + tin / “membelikan tin “membeli kantin = = tin yang dibeli” kantin yang dibeli” kantin / Sebenarnya jeda atau persendian merupakan unsur pembeza dalam bahasa. Bagi membezakan makna ujaran. Contoh ayat “Saya membaca buku kakak” boleh dibezakan maknanya dengan memakai jeda seperti yang berikut: / # Saya membaca buku kakak # / (Maksudnya saya membaca buku kepunyaan kakak) / # Saya membaca buku # kakak / (Maksudnya saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku) / # Kami makan sate kambing # / (Maksudnya kami makan sate daging kambing) / # Kami makan sate # kambing / (Maksudnya kami memberitahu kambing bahawa kami makan sate) 144 .

5 Bagi setiap ayat di bawah. bahasa Thai. (a) Ibu menjahit baju ayah. Banyak bahasa yang mempunyai tona dan tona ini membezakan makna seperti dalam bahasa Mandarin. Yang pertama memakai lambang tona mendatar. bahasa Laos. bina dua ayat yang berlainan makna dengan meletakkan lambang jeda pada bahagian yang sesuai. tona meninggi. (i) _________________________________________ (ii) _________________________________________ (c) Adik suka makan nasi ayam.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 6. Terdapat dua jenis tanda atau lambang yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendahnya bunyi satu-satu perkataan itu. jelaskan makna ayat-ayat yang telah dibina. Kemudian. (i) _________________________________________ (ii) _________________________________________ iv. (i) _________________________________________ (ii) _________________________________________ (b) Saya mahu membaca ensiklopedia bahasa Melayu cikgu.4 Apakah makna dan lambang jeda? 6. bahasa Kampuchea dan lain-lain. Apakah Tona? Tona merupakan naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. bahasa Vietnam. tona turun-naik dan tona menurun seperti dalam contoh yang berikut: 145 .

Ladefoged. 2005:12) Yang kedua pula memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona seperti yang berikut: Tona tinggi (sangat keras) Tona sederhana tinggi (keras) Tona rendah (lemah) 1 2 3 Tona sangat rendah (sangat lemah) 4 Walau bagaimanapun. sesetengah pengarang menggunakan tona 4 untuk tona tinggi (sangat keras). 2 untuk tona rendah (lemah) dan 1 untuk tona sangat rendah (sangat lemah). 146 .FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 Tona datar Tona meninggi Tona turun-naik Tona menurun ma ma ma ma – / V “ibu” “guni” “kuda” “marah” \ Tona datar Tona meninggi Tona turun-naik Tona menurun “ibu” “guni” “kuda’ “marah” Rajah 6.1: Kedudukan Tinggi-Rendah Suara (Sumber:P. 3 untuk tona sederhana tinggi (keras).

Misalnya. Semua jenis ciri suprasegmental atau suprapenggalan. iaitu tekanan. kepanjangan. Dalam bahasa Melayu. ayat berita mempunyai intonasi yang menurun pada akhir ayat. Ayat-ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbezabeza. iaitu: a) Intonasi ayat penyata b) Intonasi ayat tanya c) Intonasi ayat perintah d) Intonasi ayat terbalik atau songsang e) Intonasi ayat pasif a) Intonasi Pada Ayat Penyata Biasa Intonasi pada ayat penyata mempunyai pola intonasi 2-4-2-3. Apakah Intonasi? Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa. Ayat tanya pula mempunyai intonasi meninggi pada akhir ayat dan seumpamanya. terdapat berbagaibagai intonasi atau lagu yang terdapat pada ayat. kita menggunakan ayat-ayat yang diucapkan secara bersambung-sambung. seperti dalam ayat yang berikut: 4 3 Pelajar 2 i tu 2 peng awas 147 .6 Apakah makna dan lambang tona? v. Berikut diturunkan contoh-contoh intonasi pada ayat-ayat dalam bahasa Melayu. dan digunakan dalam pertuturan. Apabila kita bertutur. Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi ayat.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 6.

Pemisahan frasa subjek daripada predikat menjadi jelas disebabkan nada suara turun daripada tingkat 4 pada subjek pelajar itu ke tingkat nada 2.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 Frasa subjek pelajar itu ditandai dengan tingkat nada 2-4. intonasi ayat tanya biasa ditandai dengan tingkat nada 2-4-3-4. Sebagai contoh. oleh sebab predikat yang disertai partikel kah dipentingkan. Frasa predikat pergi dilafazkan dengan tingkat nada 2-3 seperti yang berikut: 148 . bahagian predikat lebih dipentingkan berbanding bahagian subjek. iaitu awak digugurkan dan meninggalkan predikat pergi. maka predikat dipindahkan ke bahagian hadapan ayat menjadi: Pengawaskah pelajar itu? Intonasi bagi ayat tanya di atas ditandai dengan tingkat nada 2-3-1-4 seperti dalam contoh yang berikut: 3 4 Penga was kah 2 1 pelajar i tu ? c) Intonasi Pada Ayat Perintah Dalam ayat perintah. ayat Pergi! sebenarnya terbit daripada ayat Awak pergi! Kata ganti nama diri kedua. Contohnya: 4 3 4 Pelajar 2 i tu peng awas ? Intonasi ayat tanya seperti contoh di atas digunakan dalam bentuk pertanyaan kepada seorang pendengar untuk dijawab oleh pendengar berkenaan. Dalam hal ini. b) Intonasi Pada Ayat Tanya Dalam bahasa Melayu. iaitu nada permulaan bagi frasa predikat pengawas. Ayat tanya dapat juga dibentuk dengan meletakkan partikel -kah pada bahagian predikat ayat. Tingkat nada 3 pada suku kata akhir ayat naik semula ke nada 4 sebagai tanda selesainya pengucapan ayat. Tingkat nada 3 pada suku kata akhir menandakan selesainya pengucapan frasa predikat pengawas. manakala frasa predikat pengawas ditandai dengan tingkat 2-3.

intonasinya bertukar menjadi 2-3-1. Intonasi ayat di atas ditandai dengan tingkat nada 2-3-1 seperti yang berikut: 3 Per g i lah 2 1 d) Intonasi Pada Ayat Terbalik atau Ayat Songsang Ayat bahasa Melayu dalam bentuk susunan biasa ialah Subjek + Predikat. kerap berlaku susunan ayat yang berlawanan dengan pola biasa tersebut. Walau bagaimanapun. iaitu bahagian predikat ayat mendahului bahagian subjek. Contoh: Susunan biasa Ayat songsang Susunan biasa Ayat songsang : : : : Adik saya Pandai Pelajar itu Pengawas + + + + pandai adik saya pengawas pelajar itu Intonasi ayat penyata biasa seperti yang telah dijelaskan mempunyai tingkat nada 2-4-2-3 seperti yang berikut: 4 3 Adik 2 sa ya 2 pan dai Apabila ayat tersebut disongsangkan. dalam percakapan atau pertuturan seharian. seperti yang berikut: 3 Pan dai 2 adik saya 1 149 . partikel -lah dapat disertakan bagi membentuk ayat: Pergilah. Ayat yang mempunyai susunan sedemikian disebut ayat terbalik atau ayat songsang.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 3 Per g i! 2 Bagi melembutkan perintah dalam ayat perintah di atas.

Tingkat nada berkenaan tidak berubah meskipun kedudukan predikat berubah ke hadapan ayat. Sebaliknya.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 Begitu juga ayat-ayat di bawah: Susunan biasa: 4 3 Pelajar 2 i tu 2 penga was Susunan songsang: 3 Penga was 2 pelajar itu 1 Perhatikan bahawa dalam contoh ayat-ayat di atas. iaitu menurun kepada tingkat 1. tingkat nada bagi bahagian predikat kekal pada tingkat 2-3. yang berubah ialah tingkat nada pada bahagian subjek. Selain partikel -kah. Sila teliti contoh ayat yang mengandungi partikel -kah. bersama-sama keseluruhan subjek ayat berkenaan yang tidak lagi dipentingkan. maka nada untuk -kah dan -lah menurun kepada tingkat 1. Susunan biasa: 4 3 Pelajar 2 i tu 2 penga was Susunan songsang: 3 4 Penga 2 was kah 1 pelajar i tu 150 . -lah juga menandakan bahawa bahagian predikat diberi penekanan. Oleh sebab kedua-dua partikel ini berfungsi hanya sebagai tanda bahawa bahagian predikat ayat dipentingkan.

manakala bahagian kedua yang mempunyai tingkat nada 2-3 pula merupakan bahagian predikat ayat. Lihat contoh-contoh yang berikut: 151 . bahagian pertama yang mempunyai tingkat nada 2-4 merupakan subjek. jika ayat pasif berkenaan merupakan ayat pasif bagi orang pertama dan kedua. Perhatikan contoh-contoh yang berikut: Ayat Aktif: 4 3 I bu 2 2 belum menjahit baju i tu Ayat Pasif: 4 3 Baju 2 i tu 2 belum dijahit oleh i bu Dalam ayat-ayat di atas. Ayat tanya aktif biasa dan ayat tanya pasif biasa juga mempunyai tingkat nada 2-4 bagi bahagian subjek dan 2-3 bagi bahagian predikat seperti dalam contohcontoh yang berikut: Ayat Tanya Aktif Biasa: 4 3 Di 2 a 2 membuka bungkusan i tu? Ayat Tanya Pasif Biasa: 4 3 Bungkusan 2 i tu 2 dibuka nya? Walau bagaimanapun. iaitu 2-4-2-3.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 e) Intonasi Pada Ayat Pasif Ayat pasif mempunyai intonasi yang sama seperti ayat aktif biasa. tingkat nada intonasi berbeza.

FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 (a) (b) Saya membuka bungkusan itu. walau bagaimana panjang sekalipun sesuatu ayat. Dalam ayat (c) di atas. Dalam hal ini. seperti dalam contoh yang berikut: 152 . Oleh sebab itu. intonasi bagi ayat (b) di atas adalah 2-3-1. Ayat (b) berasasl daripada ayat: (c) Bungkusan itu saya buka. Oleh hal yang demikian. ayat (a) merupakan ayat aktif biasa. iaitu 2-4-2-3. bahagian predikat ayat ialah saya buka. seperti yang berikut: Nada Intonasi Ayat (b): 3 Saya 2 bu ka bungkusan itu 1 Ayat (a) dan (c) pula mempunyai intonasi ayat penyata biasa. Dalam contoh di atas. nada intonasinya tetap mempunyai pola yang sama. manakala ayat (b) merupakan ayat pasif songsang. Predikat sesuatu ayat mempunyai tingkat intonasi 2-3. Saya buka bungkusan itu. seperti dalam contoh-contoh yang berikut: Nada Intonasi Ayat (a): 4 3 Sa ya 2 2 membuka bungkusan i tu Nada Intonasi Ayat (c): 4 3 Bungkusan 2 i tu 2 saya bu ka f) Intonasi Pada Ayat yang Panjang Perlu diingat bahawa nada turun naiknya suara disesuaikan dengan unit-unit frasa. fungsi intonasi adalah sebagai pemisah frasa-frasa dalam ayat.

frasa di perpustakaan merupakan keterangan tambahan dan tidak begitu penting. pola intonasi bagi ayat biasa ialah 2-4-2-3. Oleh hal yang demikian. Ayat di atas boleh dibahagikan kepada tiga frasa intonasi utama. frasa predikat dan keterangan. pola intonasi bagi ayat di atas. Oleh yang demikian. Seperti yang telah dijelaskan. Maka intonasi bagi keseluruhan ayat tersebut ialah 2-4-3-1. iaitu frasa subjek. tanpa keterangan adalah seperti yang berikut: 4 3 Para 2 pelajar i tu 2 menelaah pelaja ran Dalam contoh di atas. seperti yang berikut: 4 3 Para 2 pelajar i tu 2 menelaah pelaja ran di perpustakaan 1 Ayat di atas berkemungkinan diucapkan dengan nada 2-3 pada bahagian frasa tambahan yang menjadi keterangan sekiranya frasa tambahan itu dipentingkan dan perlu ditegaskan seperti yang berikut: 4 4 Para 2 pelajar i tu 2 3 menelaah pelaja ran di 2 perpustaka an 153 .FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 Para pelajar itu menelaah pelajaran di perpustakaan. nada yang diterimanya ialah nada 1.

6.7 Huraikan perbezaan antara intonasi dan tona.9 Huraikan fonem-fonem suprasegmental yang terdapat dalam bahasa Melayu.FONEM SUPRASEGMENTAL / 6 6.8 Tandakan tingkat nada intonasi yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Jalan! Minumlah Kurus Anjing Suami Bunga Budak Hadiah budak itu itu garang pegawai siram Milah itu itu itu saya dihalaunya? belum dibungkus oleh Anis 6. 154 .

FONEM SUPRASEGMENTAL / 6

PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 6
6.1 Untuk soalan ini, anda perlu: i. Memberi perbezaan definisi antara bunyi segmental (bunyi penggalan) dengan bunyi-bunyi suprasegmental, iaitu bunyi yang hadir secara menumpangi bunyi penggalan ii. Sila buat rujukan daripada sumber-sumber lain untuk mendapatkan maklumat tambahan. 6.2 Bagi menjawab soalan ini, anda harus: i. Menerangkan maksud tekanan dan tanda tekanan ( / ) ii. Tekanan dalam perkataan bahasa Melayu tidak membezakan makna, tetapi membezakan makna dari segi ayat, misalnya:
 kami makan sate kambing (tekanan diberikan pada sate)  kami makan sate kambing (tekanan diberikan pada kambing)

iii.

iv.

Tekanan boleh membezakan makna dalam perkataan bahasa lain, misalnya bahasa Inggeris: /  in sult (tekanan pada suku kata kedua) /  in sult (tekanan pada suku kata pertama) Sila dapatkan maklumat daripada sumber lain.

6.3 Untuk soalan ini, anda perlu: i. Menerangkan maksud mora/ kepanjangan v. Anda perlu juga menerangkan bahawa dalam bahasa Melayu, kepanjangan tidak membezakan makna, tidak seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Contoh:  [ sit ] = bermaksud “duduk”  [ si:t ] = bermaksud “tempat duduk” ii. iii. Sertakan lambang-lambang mora satu titik (.), dua titik (:), tiga titik (·:), empat titik (::) dengan contoh yang sesuai Sila dapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain.

6.4 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu: i. Menghuraikan maksud jeda dan lambang jeda ii. Berikan contoh-contoh penggunaan jeda dalam bahasa Melayu iii. Sila rujuk halaman 143 – 144 untuk mendapat keterangan yang jelas.

155

FONEM SUPRASEGMENTAL / 6

6.5 Bagi soalan ini, anda perlu: i. Memberi dua contoh ayat yang membawa makna yang berbeza, contohnya:
[ Ibu menjahit + baju ayah ] maksudnya, ibu membuat kerja menjahit baju ayah [ Ibu menjahit baju + ayah ] maksudnya, dia memberitahu ayahnya bahawa ibunya menjahit baju. ii. Dengan berpandukan contoh yang diberikan, sila jawab soalan (b) dan (c)

dengan betul. iii. Sila dapatkan maklumat tambahan daripada buku dan jurnal lain. 6.6 Bagi soalan ini, anda perlu: i. Memberi penjelasan terhadap makna tona ii. Memberi penjelasan terhadap lambang tona iii. Sila rujuk halaman 145 – 146. iv. Sila sertakan contoh yang sesuai bagi menyokong huraian anda. 6.7 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu: i. Menjelaskan maksud intonasi dan tona ii. Berikan contoh intonasi ayat-ayat bahasa Melayu iii. Sila rujuk halaman 145 – 153. iv. Dapatkan juga maklumat tambahan daripada sumber lain seperti buku, internet, dll. 6.8 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu: i. Meneliti ciri-ciri intonasi yang dihuraikan pada halaman 147 ii. Sila rujuk bentuk intonasi ayat perintah, ayat penyata, ayat pasif, ayat tanya pada halaman 147 – 153 dan terapkannya dalam ayat (a) - (h). iii. Pastikan anda tidak tersalah letak tanda intonasi pada ayat-ayat yang berlainan tersebut. 6.9 Bagi menjawab soalan tentang fonem suprasegmental ini, anda perlu: i. Merujuk jenis-jenis fonem suprasegmental seperti tekanan, kepanjangan, jeda, tona dan intonasi pada halaman 141 – 153 ii. Sila rujuk sumber lain seperti buku dan internet bagi mendapatkan maklumat tambahan. 156

FONEM SUPRASEGMENTAL / 6

Rujukan
Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini. Masa Enterprise.

Abdul Hamid Mahmood (2002). Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Ashby, P. (1995). Speech sounds. London: Routledge. Barnhart, C.L. & Barnhart, R.K. (Ed.) (1981). The world book of encyclopedia volume two. Toronto: World Book Inc. Bright, W. (Ed) (1992). International encyclopedia of linguistics. New York: Oxford University Press. Clark, J. & Yallop, C. (1995). An introduction to phonetics and phonology (second edition). USA: Blackewell. Crystal, D. (1986). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Davenport, M. & Hannahs, S.J. (1998). Introducing phonetics & phonology. Auckland: Arnold. Gleason, H.A. (1955). An introduction to descriptive linguistics. New York: Holt, Rinehart & Winston. Harimurti Kridalaksana (1983). Kamus linguistik. Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia Jakarta. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional. Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia, Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991. Jones, D. (1958). An outline of English phonetics. London: Heffer.

157

FONEM SUPRASEGMENTAL / 6

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ladefoged, P. (2005). Vowels and consonants (second edition). Australia: Blackwell Publishing. Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (fifth edition). Boston, MA: Thomson Wadsworth. Laver, J. (1993). Principles of phonetics. New York: Cambridge University Press. Lyons, J. (1981). Noam Chomsky. New York: Penguin Modern Master University Press. Malmberg, B. (1963). Phonetics. New York: Denver. Marsono (1986). Fonetik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Martin, J.B. & Rahilly, J. (1999). Phonetics the science of speech. London: Arnold. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. (2003). Tatabahasa dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pike, K.L. (1947). Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Rahmat Sato, H. (1998). Pengenalan fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Roach, P. (2001). Phonetics. United Kingdom: Oxford University Press. Sitindoan, G. (Drs.) (1984). Pengantar linguistik dan tatabahasa bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Prima Bandung. Sudaryanto (1983). Linguistik.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. The Penguin Dictionary (2004). London: Penguin Books. Verhaar, J.W.M. (1983). Pengantar linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

158

BIDANG FONEMIK / 7

Unit

7
BIDANG FONEMIK
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

i. menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif, ii. membezakan fonem dengan alofon, diftong dengan fonem vokal rangkap, iii. menjelaskan konsep pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi dan kesamaan fonetis serta iv. menjelaskan fonem konsonan rangkap.

Pengenalan
Unit ini membincangkan Bidang Fonemik yang meliputi bunyi distingtif atau tidak distingtif, konsep fonem, alofon, pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi, kesamaan fonetis, fonem vokal rangkap, dan fonem konsonan rangkap dalam bahasa Melayu.

Apakah Bidang Fonemik?
Bidang fonemik ialah bidang linguistik yang membincangkan hal yang berkaitan dengan sistem atau fungsi bunyi bahasa. Dalam bidang fonemik, bunyi-bunyi bahasa akan dianalisis dan menentukan taraf sesuatu bunyi itu sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif. Jika bunyi itu bertaraf 159

pedang dengan petang. bunyi d dan bunyi t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem ini diletakkan dalam kurungan fonem. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Oleh itu. iaitu bunyi d dan bunyi t.BIDANG FONEMIK / 7 distingtif. maka bunyi itu dianggap alofon. 7. iaitu membezakan makna. pasangan minimal. jika bunyi itu tidak distingtif dan tidak membezakan makna. Misalnya. 7. maka dikatakan bahawa bunyi d dan bunyi t adalah bunyi yang distingtif yang membezakan makna. Di sebaliknya.2 Apakah yang anda faham tentang bunyi distingtif dan bunyi tidak distingtif? Tahukah Anda Pengertian Fonem? Fonem ialah unit bunyi yang terkecil yang membezakan makna. Dalam pasangan minimal perkataan pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza (distingtif). kecuali bunyi d dan bunyi t. iaitu / d / dan / t /. Contoh-contoh pasangan minimal yang lain yang membezakan makna adalah seperti yang berikut: (i) kaya paya / k / dan / p / adalah fonem yang berbeza barat karat / b / dan / k / adalah fonem yang berbeza sayang wayang / s / dan / w / adalah fonem yang berbeza 160 (ii) (iii) .1 Jelaskan pengertian bidang fonemik. maka bunyi itu dianggap bertaraf fonem. Oleh sebab perkataan pedang hampir sama.

Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. sakat dengan zakat dan lain-lain.3 Berikan beberapa contoh pasangan minimal yang anda tahu. Contohnya: pakar dengan bakar. kw 161 . 7. terdapat banyak pasangan minimal yang lain yang membezakan makna. Misalnya. (i) (ii) (iii) (iv) _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Tahukah Anda Pengertian Alofon? Alofon ialah anggota-anggota kepada satu fonem. tulang dengan dulang. bunyi fonem / k / dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya.BIDANG FONEMIK / 7 (iv) dalam talam / d / dan / t / adalah fonem yang berbeza cari jari / c / dan / j / adalah fonem yang berbeza (v) Selain contoh pasangan minimal di atas. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. misalnya alofon k.

BIDANG FONEMIK / 7

dan ʔ. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadirannya dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i). Bunyi kw terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). Bunyi ʔ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaʔ. Dalam hal ini, alofon k, kw dan ʔ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama, iaitu fonem / k /. Ketiga-tiga bunyi k, kw, ʔ itu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi. Dengan saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu (tempat masing-masing) dalam bahasa Melayu. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu, misalnya faham dengan paham, tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza (maknanya sama). Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan, tetapi maknanya sama (tidak berbeza), misalnya perkataan agama, ugama dan igama. Walaupun perkataan agama, ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza, tetapi vokal a, u dan i adalah asalnya fonem yang berbeza kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna, iaitu baru, buru, biru. Oleh sebab itu, vokal a, u dan i adalah distingtif (membezakan makna), maka bunyi a, u dan i adalah bertaraf fonem. Apabila bunyi a, u dan i itu sudah pernah bertaraf fonem, maka bunyi a, u dan i adalah bertaraf alternasi bebas.

7.4 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan maksud alofon.

162

BIDANG FONEMIK / 7

Tahukah Anda Pengertian Pasangan Minimal?
Pasangan minimal ialah pasangan terkecil perkataan, iaitu pasangan perkataan yang hampir sama dari segi sebutan dan juga cara menghasilkan bunyi perkataan tersebut tetapi masih terdapat perbezaan kecil pada bunyi (fonem) tertentu yang membezakan makna antara perkataan tersebut. Contoh-contoh pasangan minimal adalah seperti yang berikut: paku tari laku baca sama bawang situ garu bila serong buka dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan baku dari lagu baja sana bayang satu guru bela sorong buku

7.5 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan maksud pasangan minimal.

7.6 Kenal pasti sama ada pasangan minimal yang berikut berkontras atau tidak berkontras. i. ii. iii. iv. v. fikir perang panah semak bela pikir perang patah semak bela

163

BIDANG FONEMIK / 7

vi. vii. viii. ix. x.

serang agama Selasa faham tadah

-

terang ugama Thalatha paham tabah

Tahukah Anda Pengertian Bervariasi Bebas?
Bervariasi bebas merupakan istilah yang digunakan bagi dua bunyi yang berbeza secara fonetis yang hadir pada lingkungan yang sama dalam perkataan dan bunyi itu boleh saling berganti antara satu sama lain tetapi tidak membezakan makna. Contohnya: fikir dengan elok dengan orang dengan pikir ( f dengan p bervariasi bebas ) Elok ( e dengan ε bervariasi bebas ) Orang ( o dengan ɔ bervariasi bebas)

7.7 Berikan contoh-contoh perkataan yang bervariasi bebas dalam bahasa Melayu.

Tahukah Anda Pengertian Beralternasi Bebas?
Beralternasi bebas merupakan istilah yang dipakai bagi bunyi yang sudah bertaraf fonem, tetapi boleh dipakai secara bertukar ganti dalam perkataan tertentu pada lingkungan yang sama tetapi tidak membezakan makna. Contohnya fonem /a/, /i/ dan /u/ yang hadir pada lingkungan yang sama dalam perkataan agama, igama dan ugama tetapi maknanya tidak berbeza. Oleh hal yang demikian, fonem /a/, /i/ dan /u/ dikatakan beralternasi bebas.

164

BIDANG FONEMIK / 7

7.8 Berikan contoh-contoh perkataan yang beralternasi bebas dalam bahasa Melayu. 7.9 Huraikan perbezaan antara beralternasi bebas dan bervariasi bebas.

Tahukah Anda Pengertian Saling Melengkapi?
Istilah saling melengkapi juga dikenali sebagai distribusi komplementar, iaitu lingkungan atau tempat yang dihadiri (diisi) oleh satu anggota bunyi daripada satusatu fonem dan lingkungan atau tempat itu tidak boleh dihadiri (diisi) oleh anggota bunyi yang lain daripada fonem yang sama dalam perkataan. Maksudnya bunyi tersebut mempunyai tempat (lingkungan) tertentu yang boleh dihadiri atau dilengkapinya. Misalnya bunyi [k] dalam perkataan [kakaʔ]. Bunyi [k] boleh hadir hanya pada awal suku kata (koda) manakala bunyi [ʔ] pula boleh hadir pada lingkungan akhir suku kata (onset) sahaja. Kehadiran bunyi [ k] dan [ʔ] pada tempat tertentu sahaja ini terdapat dalam banyak perkataan lain dalam bahasa Melayu, misalnya perkataan [kanaʔ-kanaʔ, pəkaʔ, pokoʔ, beŋkoʔ, bəŋkaʔ, songkoʔ] dan seumpamanya. Oleh sebab tempat atau lingkungan yang boleh diisi oleh [k] dan [ʔ] adalah tempat yang tertentu sahaja, maka bunyi [k] dan [ʔ] dikatakan saling melengkapi. Oleh hal yang demikian, bunyi [k] dan [ʔ] adalah alofon-alofon kepada fonem /k/.

7.10 Jelaskan pengertian saling melengkapi.

165

BIDANG FONEMIK / 7

Tahukah Anda Pengertian Kesamaan Fonetis?
Kesamaan fonetis merupakan satu cara atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada bunyi-bunyi itu merupakan alofon-alofon kepada satu fonem. Cara yang lain untuk menentukan alofon-alofon kepada satu fonem ialah saling melengkapi (distribusi komplementar) seperti yang dihuraikan di atas. Bunyi kesamaan fonetis ialah bunyi yang mempunyai sifat fonetis yang sama. Bunyi kesamaan fonetis ini boleh terjadi dengan cara bunyi tertentu yang mendapat pengaruh artikulasi tambahan (koartikulasi) seperti pembibiran, penyengauan (penasalan), penglelangitkerasan, pengglotisan dan seumpamanya. Contohnya bunyi k dengan bunyi kw (k yang mendapat pengaruh daripada vokal depan dan kw pembibiran) yang terdapat pada perkataan kawan dan buwku merupakan bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis (k, dan k w). Oleh itu, k dan kw adalah alofon kepada fonem yang sama, iaitu k. Begitu juga dengan bunyi vokal a dalam perkataan dalam dan ã sengauan (nasalisasi) dalam perkataan mãlam juga merupakan bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis (yang satu merupakan vokal biasa sedangkan vokal a yang satu lagi disengaukan). Oleh hal yang demikian, bunyi a biasa dan bunyi a yang disengaukan itu dikatakan bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Dalam bahasa Inggeris, terdapat juga bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Contohnya bunyi p yang mendapat pengaruh koartikulasi hembusan seperti dalam perkataan pen (phen) mempunyai kesamaan fonetis dengan p yang tidak dihembus yang berada di akhir kata dalam perkataan top. Oleh hal yang demikian, bunyi ph (yang diiringi oleh hembusan) dengan p (yang tidak dihembuskan) adalah alofon-alofon kepada fonem p.

7.11 Bagaimanakah kesamaan fonetis berlaku? Jelaskan dengan contohcontoh yang sesuai.

166

Fonem vokal rangkap ini berbeza dengan diftong. bau. cloth dan seumpamanya. steep. clock.BIDANG FONEMIK / 7 Tahukah Anda Pengertian Fonem Vokal Rangkap? Fonem vokal rangkap ialah fonem yang hadir berturut-turut dalam satu-satu perkataan. Contohnya perkataan stop. 7. terdapat banyak perkataan yang memakai fonem konsonan rangkap ini. Konsonan rangkap tidak terdapat dalam bahasa Melayu kecuali dalam kata-kata pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa Inggeris. 167 . Dalam bahasa Inggeris. Tahukah Anda Pengertian Fonem Konsonan Rangkap? Fonem konsonan rangkap ialah dua konsonan yang hadir berturut-turut dalam satu-satu perkataan. creep. kedudukan lidah kemudiannya berubah dan geluncur kepada bunyi vokal yang lain. bring. jelaskan maksud fonem vokal rangkap.13 Nyatakan perbezaan diftong dan vokal rangkap. Vokal rangkap ialah vokal penuh yang diucapkan dengan penuh tiap-tiap satu dalam perkataan.12 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. 7. Diftong dihasilkan dengan cara satu vokal diucapkan sepenuhnya sedangkan yang satu lagi diucapkan separuh sahaja. misalnya dia. Cara menghasilkan diftong pula melibatkan berlakunya geluncuran. Contohnya perkataan kerbau (kerbaw). sampai (sampay) dan amboi (amboy). brief. Maksudnya semasa menghasilkan bunyi vokal penuh. jauh dan buah sedangkan diftong ialah dua vokal yang hadir berturut-turut dalam perkataan tetapi cara penghasilan diftong itu berbeza.

7.BIDANG FONEMIK / 7 Konsonan rangkap dalam bahasa Melayu terdapat dalam perkataan-perkataan pinjaman yang dipinjam daripada bahasa Jawa dan Inggeris seperti trampil.14 Huraikan maksud fonem konsonan rangkap dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. 7.15 Adakah fonem konsonan rangkap terdapat dalam bahasa Melayu? Bincangkan. blok. 168 . drama. proses dan seumpamanya. draf. projek. prihatin.

Memahami maksud fonem distingtif. anda perlu: i. seperti dalam perkataan petang dan pedang yang berlainan maksudnya iii. Berikan contoh perkataan yang sesuai yang mengandungi fonem distingtif tersebut. 7. Sila dapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain seperti buku dan internet. Begitu juga dengan fonem [t] dan [d] membezakan makna bagi pasangan minimal tersebut iii. 169 . anda perlu: i. alofon. konsanan rangkap. 163 – 164. 7. Anda perlu memberikan contoh-contoh bunyi alofon yang tidak distingtif. igama dan agama v. Beberapa contoh pasangan minimal seperti:  baru – biru. pasangan minimal dan seumpamanya ii. iaitu bunyi-bunyi yang tidak membezakan makna vi. iaitu yang membezakan makna ii. Sila berikan contoh-contoh pasangan minimal yang lain yang menunjukkan berlakunya fonem-fonem yang membezakan makna iv. Anda perlu memberikan beberapa contoh perkataan yang mengandungi fonem yang berbeza iv.1 Bagi soalan ini.  petang – pedang. ii. yakni vokal [a] dengan vokal [u] ialah fonem berbeza kerana membezakan makna. Anda perlu memasukkan contoh perkataan yang mengandungi fonem yang beralternasi bebas.BIDANG FONEMIK / 7 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 7 7. Sila rujuk huraian tentang pengertian fonem dan alofon pada halaman 159 – 162. Sila berikan contoh-contoh lain tentang bunyi-bunyi alofon kepada fonemfonem tertentu vii. anda perlu memberikan: i. Sila rujuk sumber lain bagi mendapatkan maklumat tambahan. Menerangkan bidang fonemik dan cakupannya seperti fonem. vokal rangkap.2 Bagi menjawab soalan ini. Definisi fonem seperti yang dijelaskan pada halaman 160. Berikan contoh yang sesuai bagi menyokong penerangan anda iii.3 Untuk soalan ini. seperti agama.

6 Bagi menjawab soalan ini. Fonem ə. anda perlu: i. anda perlu mengenal pasti sama ada perkataan pasangan minimal yang diberikan itu ( no. ugama. seperti faham . Menjelaskan ciri-ciri fonem dan alofon ii. [kwuda] 7. [piker] dan alofon [k w] dalam perkataan [kita]. misalnya menyatakan perbezaan makna perkataan pasangan minimal tersebut adalah akibat pengunaan fonem yang berbeza. u dan a adalah beralternasi bebas (sudah bertaraf fonem dalam perkataan lain) walaupun masih boleh membawa makna yang sama.BIDANG FONEMIK / 7 7. iaitu “agama”.x) berkontras atau tidak berkontras. 7. Anda perlu memberi jawapan untuk pasangan minimal yang lain dengan berpandukan jawapan di atas. anda perlu: i.5 Bagi soalan ini. 7. i . anda perlu: i. 7. Menerangkan maksud pasangan minimal dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. agama. Menjelaskan maksud alofon ii.4 Bagi soalan ini.7 Untuk soalan ini. 170 . maksud bunyi alofon kepada fonem tertentu. contoh perkataan: serong – sorong ii. misalnya alofon [f] kepada fonem [p] dalam perkataan [fiker].paham yang tidak membezakan makna. anda perlu terlebih dahulu: i. berikan perkataan yang mengandungi bunyi bervariasi bebas. Berikan beberapa contoh alofon kepada satu fonem.8 Jawapan untuk soalan ini ialah anda perlu memberikan beberapa contoh fonem yang bertaraf distingtif yang kemudiannya digunakan untuk maksud yang sama seperti dalam igama. Memahami perbezaan antara bunyi bervariasi bebas dan bunyi distingtif seperti fonem p dengan f dalam perkataan fikir dengan pikir yang tidak membezakan makna ii. Dengan berpandukan penjelasan tentang fonem dan alofon tersebut. Dengan berpandukan bunyi bervariasi bebas dalam contoh di atas.

7. anda perlu: i. 7. Sila sertakan contoh perkataan yang bunyinya saling melengkapi seperti perkataan kakak.9 Bagi menjawab soalan ini. iaitu k dan ʔ saling melengkapi ii.10 Bagi menjawab soalan ini.BIDANG FONEMIK / 7 7. sila berikan beberapa contoh lain dalam bahasa Melayu. yakni fonem k dan ʔ ialah saling melengkapi iii. 7. Menghurai maksud saling melengkapi ii. anda perlu: i. Dengan berpandukan contoh di atas. Sila rujuk buku. iii. anda perlu: i. 171 .12 Jawapan bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain seperti buku dan internet bagi mendapatkan maklumat tambahan. Penjelasan tentang perbezaan antara beralternasi bebas dengan bervariasi bebas ii. Sila berikan beberapa contoh perkataan yang mengandungi fonem vokal rangkap iii. anda perlu memberi: i. Menjelaskan cara kesamaan fonetis berlaku. Sila berikan beberapa contoh pasangan perkataan beralternasi bebas dengan bervariasi bebas dalam bahasa Melayu. Dengan berpandukan contoh di atas.11 Bagi menjawab soalan ini. Contohnya perkataan kataʔ.13 Untuk soalan ini. anda perlu: i. jurnal dan internet bagi mendapatkan malumat tambahan. 7. Menjelaskan perbezaan antara diftong dan vokal rangkap ii. Memberikan definisi tentang fonem vokal rangkap ii. Sila berikan beberapa contoh vokal rangkap dan diftong bagi menjelaskan huraian anda. yakni bunyi konsonan diikuti oleh bunyi vokal tertentu menyebabkan kesamaan fonetis berlaku. sila berikan beberapa contoh lain dalam bahasa Melayu.

anda perlu: i.14 Bagi menjawab soalan ini. misalnya kontraktor. structure. Anda perlu menyatakan bahawa fonem konsonan rangkap tidak terdapat dalam bahasa Melayu asli kecuali fonem konsonan rangkap yang dipinjam daripada bahasa Inggeris dan bahasa lain. 172 . Berikan beberapa contoh perkataan yang mengandungi fonem konsonan rangkap yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Menghuraikan definisi tentang fonem konsonan rangkap ii. Berikan contoh-contoh fonem konsonan rangkap yang terdapat dalam bahasa yang anda tahu seperti bahasa Inggeris. dan seumpamanya iii. 7. anda perlu: i. misalnya project.BIDANG FONEMIK / 7 7. prihatin iii.15 Bagi menjawab soalan ini. Membincangkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat fonem konsonan rangkap atau tidak ii. Sila nyatakan bahawa tidak terdapat fonem konsonan rangkap asli dalam bahasa Melayu kecuali perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa Jawa. dan bahasa Jawa seperti gembleng. struktur.

Rinehart & Winston. R. W. (1995). Ed). P. & Yallop. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. (1993). (1955). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Ed) (1992). Crystal.L. Masa Enterprise. Davenport. The world book of encyclopedia volume two. & Hannahs. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Harimurti Kridalaksana (1983). Ejaan bahasa Melayu terkini. 173 . Guru dan bahasa Melayu. C. Ladefoged. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). H.) (1981). D. P. Jakarta: Penerbit P. An introduction to descriptive linguistics. (1998). Speech sounds.BIDANG FONEMIK / 7 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. P. Bright.J. M.K. C. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Gramedia Jakarta. International encyclopedia of linguistics. A course in phonetics (3rd. New York: Harcourt. Bhd. Ashby. & Barnhart. Toronto: World Book Inc. (1995). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Ladefoged.T. S. Preliminaries to linguistic phonetics. Barnhart. USA: Blackewell.A. Clark. Chicago: University of Chicago Press. (1986). Abdul Hamid Mahmood (2002). (Ed. New York: Holt. An introduction to phonetics and phonology (second edition). New York: Oxford University Press. J. Introducing phonetics & phonology. London: Routledge. (1973). Gleason. Kamus linguistik. Auckland: Arnold. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Brace and Jovanovich.

Phonetics. Pengantar linguistik. London: Penguin Books. Vowels and consonants (second edition). P. (2006). Fonetik. United Kingdom: Oxford University Press. J. (1993). (2001). Ladefoged. New York: Cambridge University Press. The Penguin Dictionary (2004). J. Australia: Blackwell Publishing. Principles of phonetics.L. (1947). (1983). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. K. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. MA: Thomson Wadsworth. Roach. Boston. Laver. P. A course in phonetics (fifth edition).M. P. (1963). B.W. 174 . Verhaar. New York: Denver. Marsono (1986). (2005). Phonetics. Pike.BIDANG FONEMIK / 7 Ladefoged. Malmberg.

mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik. menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik. Di samping itu. ii. satu lambang digunakan untuk mewakili satu bunyi yang 175 .TRANSKRIPSI / 8 Unit 8 TRANSKRIPSI HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. Dalam transkripsi fonetik. Transkripsi juga menurunkan lambang-lambang bunyi sebutan ke dalam bentuk lambang-lambang fonetik yang setepat mungkin mengikut sebutan sebenar penutur satu-satu bahasa. juga diterangkan beberapa lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik bagi mewakili bunyi yang diucapkan. mengenali dan membezakan lambang-lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. iii. Pengenalan Fokus huraian unit ini adalah tentang bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik. Apakah Transkripsi? Transkripsi ialah penulisan dalam bentuk lambang-lambang fonetik daripada lambang-lambang tulisan huruf-huruf biasa. anda seharusnya dapat: i.

perengkungan [L. kecuali dalam kata-kata pinjaman daripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris atau bahasa Arab. d. j penglelangitkerasan [ ] dan pengglotisan (glotalisasi) [ʔ]. penulisan transkripsi fonemik bagi ayat Buku itu di atas meja ditulisnya dengan mudah sebagai: / # buku itu di atas meǰa # / 176 . Terdapat dua jenis transkripsi. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dengan cara yang lebih luas. Misalnya. tidak semua bunyi koartikulasi itu wujud. iaitu dengan menggunakan fonem-fonem yang terdapat dalam satu-satu bahasa itu secara umum dan mudah. Misalnya dalam tulisan atau sebutan untuk ayat Buku itu di atas meja ditulis semula dengan terperinci segala bunyi segmental dan juga segala jenis koartikulasi dan juga ciri-ciri suprasegmental yang ditumpanginya dalam bentuk transkripsi fonetik seperti yang berikut: [ # b u w ku iwtu di atas meǰa # ] Transkripsi fonetik bertujuan mencatatkan setepat mungkin semua sifat yang terdapat pada pengucapan seseorang penutur natif. Transkripsi fonemik tidak menulis lambang-lambang transkripsi fonetik dengan detail (terperinci) dan tidak menggunakan ciri-ciri koartikulasi atau ciri-ciri suprasegmental. iaitu transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik. dimasukkan juga lambang-lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran [w]. z]. Walau bagaimanapun. Apakah Transkripsi Fonetik? Transkripsi fonetik juga dikenali sebagai transkripsi sempit.TRANSKRIPSI / 8 diucapkan. penyengauan (nasalisasi) [ ]. dalam bahasa Melayu. Dalam transkripsi fonetik atau transkripsi sempit ini pengkaji cuba memberi lambang fonetik yang setepat-tepat dan sedetail-detailnya (terperinci) dengan bunyi yang diucapkan atau tulisan yang dipindahkan ke dalam transkripsi fonetik tersebut. Dalam transkripsi fonetik. Tujuan penulisan transkripsi fonemik ialah untuk memberikan lambang-lambang bunyi dengan mudah dalam bentuk lambang bunyi segmental sahaja tanpa mencatat dengan detail semua sifat bunyi yang ada pada satu-satu bahasa natif itu. Apakah Transkripsi Fonemik? Transkripsi fonemik juga disebut transkripsi luas.

Segala pandangan. pendapat.TRANSKRIPSI / 8 Transkripsi fonemik sangat mirip kepada sistem ejaan bagi satu-satu bahasa natif. Berikut diberikan beberapa petikan dalam tulisan Rumi bahasa Melayu beserta contoh-contoh transkripsi fonetik (transkripsi sempit) dan transkripsi fonemik (transkripsi luas): Petikan 1 Bahasa ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan. rasa senang hati dan marah dapat diluahkan melalui penggunaan bahasa. Melalui bahasa juga kita berhujah untuk meyakinkan pendengar terhadap sesuatu perkara dan ini boleh mempengaruhi mereka untuk membuat keputusan sama ada bersetuju atau tidak dengan apa yang diucapkan. Contoh Transkripsi Fonetik [ # bahasa ijalah alat jaŋ diwgunãkan unwtoʔ məɲãmpaikan fikeran dan pərasaʔan # səgala pandaŋãn // pəndapat // rasa sənãŋ hati dan mãrah dapat diwluwahkan məlawluwi pəŋwgunãʔan bahasa # ] [ # məlawluwi bahasa wǰuga kita bərwhuǰah unwtoʔ məjakenkan pəndəŋãr tərhadap səsuawtu pərkara dan ini boleh məmpəŋãwrohi məreka unwtoʔ məmwbuwat kəwpuwtusan samã ʔada bərsewtuwǰu atau tidaʔ dəŋãn apa jaŋ diwucapkan # ] Contoh Transkripsi Fonemik / # bahasa ijlah alat jaŋ digunakan untoʔ məɲampaikan fikeran dan perasaan # səgala pandaŋan // pəndapat // rasa sənaŋ hati dan marah dapat diluahkan məlalui pəŋgunaʔan bahasa# / / # məlalui bahasa ǰuga kita bərhuǰah untoʔ məjakenkan pəndəŋar tərhadap səsuatu pərkara dan ini boleh məmpəŋarohi məreka untoʔ məmbuat kəputusan sama ada bərsetuǰu atau tidaʔ dəŋan apa jaŋ diucapkan # / 177 .

halaman 275) Contoh Transkripsi Fonetik [ # samãn həndaʔlah disampaikan səndiri oleh mãhkamãh rəndah kəpada difendan // tidaʔ wkuraŋ daripada əmpat bəlas hari səbəwlom pəŋəmbalijan samãn məlaenkan mãhkamãh məmərintahkan səlaenɲã # ʔoraŋ jaŋ məŋãmpaikan samãn dikəhəndaki məmwbuwat čatatan jaŋ məŋãnwduŋi buteran səpərti tarex dan hari samãn disampaikan // di mãnã dan bagaimãnã pəɲãmpaijan samãn diwbuwat sərta kəpada sijapa samãn diwsampaikan # sətəlah samãn disampaikan dan čatatan pəɲãmpaian diwbuwat // pəndaftar haros məmbəri nõtis kəpada plentif atau pəwguamɲã məŋənãʔi hal itu dan məŋənãʔi čara samãn disampaikan # ] Contoh Transkripsi Fonemik / # saman həndaʔlah disampaikan səndiri oleh mahkamah rəndah kəpada difendan // tidaʔ kuraŋ daripada əmpat bəlas hari səbəlom pəŋəmbalian saman məlaenkan mahkamah məmərintahkan səlainɲa # oraŋ jaŋ məŋampaikan saman dikəhəndaki məmbuat čatatan jaŋ məŋanduŋi buteran buteran səpərti tarex dan hari saman disampaikan // di mana dan bagaimana pəŋampaian saman dibuat sərta kəpada siapa saman disampaikan # sətəlah saman disampaikan dan čatatan pəɲampaian dibuat // pəndaftar haros məmbəri notis kəpada plentif atau pəguamɲa məŋənai hal itu dan məŋənai čara saman disampaikan # / 178 .TRANSKRIPSI / 8 Petikan 2 Saman hendaklah disampaikan sendiri oleh Mahkamah Rendah kepada defendan. di mana dan bagaimana penyampaian saman dibuat serta kepada siapa saman disampaikan. Setelah saman disampaikan dan catatan penyampaian dibuat. Sistem Undang-undang Di Malaysia. Orang yang menyampaikan saman dikehendaki membuat catatan yang mengandungi butiran-butiran seperti tarikh dan hari saman disampaikan. (Dipetik daripada Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned. DBP. tidak kurang daripada 14 hari sebelum hari pengembalian saman (melainkan mahkamah memerintahkan selainnya). Pendaftar harus memberi notis kepada plaintif atau peguamnya mengenai hal itu dan mengenai cara saman disampaikan. Kuala Lumpur. 1985.

halaman 27) Contoh Transkripsi Fonetik [ # sətijap pəwkoŋsi adalah wakel bagi firmã dan pəwkoŋsi pəwkoŋsi jaŋ laen bagi mãkwsud pərnijagaʔan pərkoŋsijan itu // dan tindakan setijap pəwkoŋsi jaŋ məlawkukan apa apa tindakan unwtoʔ mənǰalankan səčara lazem ǰənis pərnijagaʔan jaŋ diǰalankan oleh firmã itu jaŋ dija mənǰadi ahli # məŋiwkut firmã dan pəwkoŋsi pəwkoŋsiɲã kəwčuwali ǰika pəkoŋsi pəkoŋsiɲã jaŋ bərtindaʔ itu pada hakikatɲã tidaʔ məmpuɲãi kwuasa bərtindaʔ unwtoʔ firmã dalam pərkara tərtəntu itu // dan oraŋ dəŋãn sijapa dija bərʔurusan itu tawhu atau pərčaja bahawa dija səoraŋ pəwkoŋsi # ] Contoh Transkripsi Fonemik / # sətiap pəkoŋsi adalah wakel bagi firma dan pəkoŋsi pəkoŋsi jaŋ laen bagi maksud pərniagaan pərkoŋsian itu // dan tindakan setiap pəkoŋsi jaŋ məlakukan apa apa tindakan untoʔ mənǰalankan səčara lazem ǰənis pərniagaan jaŋ diǰalankan oleh firma itu jaŋ dia mənǰadi ahli # məŋikut firma dan pəkoŋsi pəkoŋsiɲa kəčuali ǰika pəkoŋsi pəkoŋsiɲa jaŋ bərtindaʔ itu pada hakikatɲa tidaʔ məmpuɲai kuasa bərtindaʔ untoʔ firma dalam pərkara tərtəntu itu // dan oraŋ dəŋan siapa dia bərurusan itu tahu atau pərčaja bahawa dia səoraŋ pəkoŋsi # / 179 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. mengikut firma dan pekongsi-pekongsinya. Noor Alam S.TRANSKRIPSI / 8 Petikan 3 Setiap pekongsi adalah wakil bagi firma dan pekongsi-pekongsi yang lain bagi maksud perniagaan perkongsian itu. Undang-undang Perniagaan. (Dipetik daripada Shaik Mohd.M. kecuali jika pekongsi-pekongsinya yang bertindak itu pada hakikatnya tidak mempunyai kuasa bertindak untuk firma dalam perkara tertentu itu. 1987. Hussain. dan orang dengan siapa dia berurusan itu tahu atau percaya bahawa dia seorang pekongsi. dan tindakan setiap pekongsi yang melakukan apa-apa tindakan untuk menjalankan secara yang lazim jenis perniagaan yang dijalankan oleh firma itu yang dia menjadi ahli.

tidak membentuk spora dan berkembang biak dengan baik dalam keadaan 180 . Plastik adalah lebih murah tetapi pelemahan isyaratnya tinggi dan hanya sesuai digunakan untuk jarak yang dekat. 8. 8. 2003:49) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (b) Petikan 2 Bakteria laktobasilus adalah bakteria yang bersifat gram positif.TRANSKRIPSI / 8 8. Gelas yang sangat tulin paling baik digunakan sebagai teras tetapi mahal kosnya. (a) Petikan 1 Kabel gentian optik mengandungi satu atau lebih media liut yang diperbuat daripada gelas atau plastik.3 Salin semula petikan-petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonemik. Satu kabel gentian optik mempunyai bentuk silinder yang terdiri daripada tiga bahagian memusat: teras cladding dan jaket.2 Huraikan perbezaan transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik.1 Jelaskan pengertian transkripsi. (Dipetik daripada: Saadiah Yahya & Rosilah Haji Hassan.

Bakteria laktobasilus telah dilaporkan sebagai bakteria yang cukup penting dan terbanyak. 1989:37) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (c) Petikan 3 Dasar fizikal atau dasar belanjawan ialah cara pengurusan pendapatan dan perbelanjaan kerajaan dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan negara. Populasinya tergantung kepada dan dipengaruhi oleh kebiasaan memakan. semenjak Millre mengemukakan teori kemoparasitnya. Dengan perkataan lain. (Dipetik daripada Rahimah Abdul Kadir. dasar fizikal ialah dasar yang dijalankan dalam soal perundangan dan peraturan yang berhubung dengan pencukaian. 1985:34) 181 . hutang kerajaan dan perbelanjaan awam untuk menghasilkan tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi dengan sesebuah ekonomi bergantung kepada tingkat permintaan agregat berbanding dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhinya.TRANSKRIPSI / 8 mikroaerofilik. Bakteria ini kebanyakan ditemui di dalam mulut bayi dan mewakili satu peratus daripada flora mulut. (Dipetik daripada Siti Rohani. Tempat yang paling disukainya adalah pada lesi dentin yang dalam.

TRANSKRIPSI / 8 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ (d) Petikan 4 Globalisasi ialah keadaan di mana perhubungan yang tidak terbatas dan tidak dikongkong oleh sempadan geografi. (Dipetik daripada: Siti Hadijah Che Mat. Razani Mohd. Jali. bahasa. Fauzi Hussin dan Mohd. Jepun dan Singapura. 2003: 179) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 182 . Perubahan ini dapat dirasakan di Malaysia dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi yang hampir seiring dengan negara maju seperti Amerika Syarikat. Fenomena ini menjadikan dunia kelihatan mengecil daripada segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan teknologi maklumat. budaya dan ideologi politik.

terutama dalam jantung. (Dipetik daripada: Kamaliah Mahmood. sejenis alkaloid. Hal ini membezakan sebatian organik dengan sebatian tak organik yang merangkumi hampir semua sebatian yang tidak mengandungi karbon dan didapati daripada batuan dan mineral. ketersediaan dan 183 . Terdapat lapan sifat yang biasa digunakan: tekanan. etanol dan asid oksalik hinggalah sebatian yang berstruktur kompleks seperti karpain. Contoh sebatian organik semulajadi termasuklah sebatian yang mempunyai struktur ringkas seperti etena. (a) Petikan 1 Sifat Termodinamik adalah sebarang ciri makroskop yang tercerap untuk sistem.TRANSKRIPSI / 8 (e) Petikan 5 Kimia organik bermula sebagai kimia benda hidup. entropi. kimia organik terlibat dengan kajian sebatian yang diekstrak daripada benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan. kolestrol dan koenzim yang terdapat dalam tisu.4 Salin semula petikan-petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik. buah pinggang dan pankreas. suhu. haiwan dan mikroorganisma. entalpi. isipadu. hati. Pada asalnya. 2004:1-2) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 8. tenaga-dalam. Sebutan organik bermaksud diterbitkan daripada organisma hidup.

Kita akan tunjukkan nanti betapa tenaga-tenaga dalam merupakan natijah langsung daripada Hukum Termodinamik Pertama sementara entropi dihasil daripada Hukum Termodinamik Kedua. 1987:3) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (b) Petikan 2 Dengan keintelektualan bahasa dimaksudkan bahasa itu harus mempunyai keupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan. (Dipetik daripada Mohd. Keintelektualan bahasa dicapai. Tiga sifat pertama merupakan kuantiti-kuantiti yang boleh diukur secara langsung sementara yang lainnya diterbit. 2002:80) 184 . (Dipetik daripada Abdul Hamid Mahmood. Zaki Abdul Muin.TRANSKRIPSI / 8 rangkap Gibb. Mengikut Havranek. terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sebagainya melalui sistem tatabahasa. iaitu mengungkapkan kesinambungan dan keRumitan fikiran. kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa ialah penggunaan laras saintifik yang berusaha menghasilkan bentuk bahasa yang tepat yang mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik.

Struktur yang lazim. (Dipetik daripada: Abdul Hamid Mar Iman. Stratifikasi silara hutan dan kaitannya dengan struktur hutan terangkum dalam apa yang disebut sebagai sinusia. hutan hujan tropika mengandungi tiga strata utama.TRANSKRIPSI / 8 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ (c) Petikan 3 Strata hutan dimaksudkan sebagai lapisan tumbuhan yang silaranya mempunyai ketinggian yang berbeza-beza dalam julat tertentu. Strata pokok dapat membentuk silara yang bersambungan atau terputus-putus. 2000: 8) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 185 . Hal sebaliknya pula. iaitu pokok. Jika sesebuah hutan mengandungi hanya beberapa spesies. jika hutan berkenaan mengandungi banyak spesies dengan setiap spesies hidup rapat-rapat di antara satu sama lain. semak samun dan herba. lapisan silaranya lebih mudah dilihat.

(Dipetik daripada Mustafa Ali Mohd. Keadaan ini boleh dikawal dengan meminum banyak air. Apabila kuman vibrio cholerae masuk ke badan manusia. Orang-orang yang diserang taun mestilah diasingkan supaya penyakit ini tidak berjangkit. ia memerlukan masa di antara satu hingga lima hari untuk menunjukkan ciri-ciri taun. Bakteria ini boleh berada di mana-mana sahaja termasuk dalam air dan dalam makanan. Ia dibawa oleh lalat dan boleh membiak dengan cepat. air liur. Segala najis. 1987:49) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 186 .TRANSKRIPSI / 8 (a) Petikan 4 Taun adalah sejenis penyakit cirit-birit yang amat berbahaya. air kencing dan muntah pesakit ini mestilah dibuang dengan teliti supaya ia dimusnahkan dengan cara yang betul. air dikeluarkan dengan banyak bersama najis dan akibatnya badan akan kekurangan air. Dalam keadaan cirit-birit. Antara ciri penyakit taun ialah cirit-birit yang berterusan dan diikuti oleh keadaan kekeringan badan kerana kehilangan air.. Ia disebabkan oleh sejenis bakteria yang dipanggil vibrio cholerae.

TRANSKRIPSI / 8

(e) Petikan 5 Salah satu peninggalan material daripada peradaban Melayu tradisi ialah naskhah tulisan tangan atau manuskrip. Sebahagian besarnya tersimpan di perpustakaan termasuk di luar rantau ini. Kehadiran katalog yang menyenaraikan pegangan manuskrip ini pada perpustakaan itu memberi gambaran seolah-olah kegiatan mengumpul atau mengutipnya sudah berlalu dan segala yang pernah terhasil, sudah terkumpul. Ini tidak benar kerana pengesahan simpanan manuskrip Melayu, pengumpulannya, serta pengajian dan penerbitannya masih berjalan dengan rancak. Jika dahulu kita banyak bergantung kepada sarjana Barat dari segi pengetahuan kita terhadap alam manuskrip Melayu, kini tidak lagi. Sarjana dan golongan intelektual tempatan semenjak berpindahnya pusat pengajian Melayu ke rantau ini sejak tahun 60-an, memberi perhatian penuh terhadap khazanah peninggalan peradabannya. (Dipetik daripada Mohd. Taib Osman, 2004:155)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

187

TRANSKRIPSI / 8

PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 8
8.1 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu: i. Perjelaskan maksud transkripsi, iaitu transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik ii. Berikan contoh lambang-lambang transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik mengikut contoh bunyi perkataan dalam bahasa Melayu 8.2 Untuk soalan ini, jawapan anda perlu mencakupi: i. Perbezaan antara lambang transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik ii. Anda perlu memberikan contoh perbezaan antara kurungan fonetik dengan kurungan fonemik semasa membuat transkripsi tersebut iii. Anda juga perlu memasukkan alofon-alofon tertentu kepada fonem-fonem tertentu semasa membuat transkripsi fonetik, termasuklah lambang bunyi yang saling melangkapi iv. Perlu dinyatakan juga bahawa lambang-lambang alofon tidak digunakan dalam transkripsi fonemik. 8.3 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu: i. Menyalin semula petikan soalan (a) - (e) dengan menggunakan kurungan fonemik ii. Anda juga perlu menggunakan lambang fonem dan tidak menggunakan lambang-lambang alofon kepada satu fonem, maksudnya anda menggunakan lambang fonetik yang luas dan bukan lambang fonetik sempit dalam transkripsi fonemik iii. Sila rujuk contoh penulisan transkripsi fonemik pada halaman 176 – 179. 8.4 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu: i. Menyalin semula petikan soalan (a) - (e) dengan menggunakan transkripsi fonetik ii. Bagi menjawab soalan yang melibatkan transkripsi fonetik ini, anda perlu terlebih dahulu mengenal semua lambang bunyi bunyi fonetik bahasa Melayu iii. Anda perlu memulakan jawapan anda dengan membuat kurungan fonetik terlebih dahulu dengan diikuti oleh tanda kesenyapan seperti berikut: [ # ... # ]

188

TRANSKRIPSI / 8

iii. Anda juga perlu menulis lambang fonetik dengan lebih terperinci dengan memasukkan tanda-tanda kesamaan fonetis iv. Sila rujuk halaman 176 – 179 bagi melihat contoh penulisan transkripsi fonetik v. Sila buat rujukan pada sumber-sumber lain bagi mendapatkan maklumat tambahan.

189

TRANSKRIPSI / 8

Rujukan
Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini. Masa Enterprise. Abdul Hamid Mahmood (2002). Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Abdul Hamid Mar Iman (2000). Hutan pengurusan dan penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Ibrahim & Ahlilemah Joned (1985). Sistem undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Barnhart, C.L. & Barnhart, R.K. (Ed.) (1981). The world book of encyclopedia volume two. Toronto: World Book Inc. Bright, W. (Ed) (1992). International encyclopedia of linguistics. New York: Oxford University Press. Clark, J. & Yallop, C. (1995). An introduction to phonetics and phonology (second edition). USA: Blackewell. Crystal, D. (1986). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Davenport, M. & Hannahs, S.J. (1998). Introducing phonetics & phonology. Auckland: Arnold. Harimurti Kridalaksana (1983). Kamus linguistik. Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia Jakarta. Jones, D. (1958). An outline of English phonetics. London: Heffer. Kamaliah Mahmood (2004). Kimia organik awalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Sdn. Bhd. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

190

TRANSKRIPSI / 8

Ladefoged, P. (1973). Preliminaries to linguistic phonetics. Chicago: University of Chicago Press. Ladefoged, P. (1993). A course in phonetics (3rd. Ed). New York: Harcourt, Brace and Jovanovich. Ladefoged, P. (2005). Vowels and consonants (second edition). Australia: Blackwell Publishing. Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (fifth edition). Boston, MA: Thomson Wadsworth. Laver, J. (1993). Principles of phonetics. New York: Cambridge University Press. Lyons, J. (1981). Noam Chomsky. New York: Penguin Modern Master University Press. Malmberg, B. (1963). Phonetics. New York: Denver. Mangantar Simanjuntak (1991). Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Dewan Bahasa, 35(2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marsono (1986). Fonetik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Martin, J.B. & Rahilly, J. (1999). Phonetics the science of speech. London: Arnold. Mohd. Taib Osman (2004). Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Pike, K.L. (1947). Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Rahimah Abdul Kadir (1989). Ilmu pergigian: pencegahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahmat Sato, H. (1998). Pengenalan fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Roach, P. (2001). Phonetics. United Kingdom: Oxford University Press.

191

Verhaar. Siti Hadijah Che Mat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ekonomi Malaysia. (1983). Undang-undang Perniagaan. 192 . J.M. Selangor: Venton Publishing. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Penguin Dictionary (2004). Razani Mohd. Noor Alam S. Jali (2003). Pahang: PTS Publications.W. Konsep asas ekonomi. Komunikasi data dan telekomunikasi. London: Penguin Books. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar linguistik. Fauzi Hussin & Mohd.M. Hussain (1987). Siti Rohani (1985).TRANSKRIPSI / 8 Saadiah Yahya & Rosilah Haji Hassan (2003). Shaik Mohd.

iaitu sistem ejaan baharu yang dipersetujui bersama oleh Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia berikutan dari perisytiharan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 193 . perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Unit 9 SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. pedoman umum ejaan bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: i. juga diketengahkan sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal dalam bahasa Melayu. ii. Di samping itu. mengenal pasti sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu. Tahukah Anda Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu? Sistem Ejaan Bahasa Melayu bermaksud Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Pengenalan Fokus huraian unit ini adalah tentang Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu yang mencakupi perancangan ejaan Rumi di Tanah Melayu. mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu.

pengembara. dan Jawatankuasa ini diletak di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka. pengembara. Sistem Ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu adalah hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) bagi pihak Kerajaan Malaysia dan Republik Indonesia. mereka tertarik dengan tatabahasa bahasa Melayu dengan menggunakan huruf-huruf Rumi Latin. dan banyak pula terdapat kesilapan. bahasa Melayu terus ditulis dengan huruf Rumi oleh pedagang.1 Terangkan definisi sistem baharu bahasa Melayu. yang kesemuanya berpedomankan kaedah transliterasi huruf Jawi kepada Rumi. tulisan Rumi mula mendapat asas dalam ejaan Rumi bahasa Indonesia. Bermula dalam abad ke-16. 1978:v) Sejarah awal penggunaan tulisan Rumi Bahasa Melayu dilakukan oleh pedagang. dan ejaan Rumi Maxwell (1882). 9. Huruf Latin yang mula-mula digunakan untuk menulis perihal bahasa Melayu ditemui dalam senarai pelayaran Pigafetta dari Itali pada tahun 1522. 1992: 43) 194 . Begitu juga dengan orang Inggeris yang mula berminat terhadap bahasa Melayu telah mengasaskan beberapa kaedah ejaan Rumi bagi bahasa Melayu di Tanah Melayu pada abad ke17 hingga akhir abad ke-19. ejaan Dalam abad ke-17 dengan kedatangan bangsa Belanda ke Timur. Semasa di sini.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Indonesia serentak pada 16 Ogos. ejaan Rumi Swettenham (1881). Antara sistem ejaan Rumi yang disusun oleh orang Inggeris sebelum abad ke-20 termasuklah ejaan Rumi Thomas Bowrey (1701). hasil usaha mereka dalam banyak hal tidak begitu sempurna. dan penjelajah yang datang dari Eropah ke Nusantara secara perseorangan. ejaan Rumi J. (Ismail Dahaman. Namun demikian. (Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. penjelajah dan juga sarjana dari Eropah. Badan yang ditugaskan menyusun pedoman ejaan Rumi di Malaysia ialah Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang dilantik oleh Menteri Pendidikan. 1972.Howison (1800).

J. 1904.T. Ejaan Wilkinson digunakan secara rasmi di semua sekolah umum di Tanah Melayu. Dussek (1923). Beberapa buah buku tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem ‘Ejaan Sekolah’ yang berasaskan ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikan di SITC. Jawatankuasa ini telah menghasilkan Ejaan Wilkinson yang dikenali sebagai Romanised Malay Spelling yang diterbitkan dalam bulan Oktober. terutamanya apabila Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) turut memperkembangkannya. antaranya ialah kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903).0 Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Tahukah anda sejarah sistem ejaan Rumi di Indonesia? Tahukah Anda Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu? Perancangan ejaan Rumi yang pertama di Tanah Melayu bermula pada tahun 1902 apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. (ii) Kitab Loghat Melayu susunan R. Ejaan itu sama seragam dengan ejaan yang digunakan dalam semua kamus dan penerbitan karangan Wilkinson sendiri yang dihasilkan dari tahun 1901 hingga akhir tahun 1940-an. dan Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924). 195 . Tahukah anda punca perancangan ejaan Rumi di Malaysia? Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903) Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi turut berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan. (iii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. Antaranya (i) Mithal Huruf Rumi Bagi Darjah Satu (1902). Wilkinson.

terdapat juga beberapa sistem ejaan Rumi yang lain yang digunakan di Tanah Melayu dan Singapura sebelum tahun 1967 seperti (i) Ejaan Fajar Asia. mendatangkan shor2 bagi satu chara Ejaan Kebangsaan Rumi yang tetap. Usaha Kongres itu mendapat perhatian kerajaan. iaitu ejaan Rumi yang digunakan dalam majalah FAJAR ASIA yang diterbitkan di Singapura pada zaman pendudukan Jepun 1942-1945. Selain Sistem Ejaan Za’ba. Mendatangkan shor2 berkenaan dengan masa dan chara2 bagi pelaksanaan cara ejaan yang baharu itu. 1972. soal sistem ejaan Melayu telah dibincangkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga. Pertemuan ini telah menghasilkan Ejaan Malindo yang mengikut perancangan. Sistem Ejaan Za’ba telah disusun dan diperkemas dalam jangka masa beberapa tahun dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC. Ejaan Fajar Asia ini kemudiannya digunakan oleh Asas’50 sebagai ejaan rasmi mereka. dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi yang kesemuanya dikarang oleh Za’ba. Slamet Muljana di Jakarta pada 4 hingga 7 Disember 1959. Beberapa pembaharuan yang radikal telah dibuat. 1992: 43) Pada tahun 1956. Terutamanya dalam (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal I (1926). (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal I (1941). dan dalam tahun 1957 sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk oleh kerajaan untuk: 1. Pada 17 April 1959 tercapailah suatu perjanjian persahabatan antara Malaysia (dahulunya Persekutuan Tanah Melayu) dengan negara Republik Indonesia. Memeriksa dan menimbangkan ketetapan2 yang telah diambil dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu iii (1956) berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia. Hasil daripada perjanjian persahabatan itu membawa kepada satu pertemuan antara jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail dengan Panitia Pelaksanaan kerjasama Bahasa Melayu – Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Inilah kali pertama isu ejaan Rumi mendapat perhatian yang serius.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Sistem Ejaan yang terkenal selepas Ejaan Wilkinson ialah Sistem Ejaan Rumi Za’ba yang juga dihasilkan dari SITC. Sistem Ejaan Za’ba telah digunakan sebagai Ejaan Sekolah yang sebenar dan sebagai ejaan rasmi kerajaan sehingga digantikan dengan Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos. Ejaan Fajar Asia ini berbeza sedikit dengan Ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan Ejaan Van Opuijsen di Indonesia. (Ismail Dahaman. dirasmikan pelaksanaannya tidak dapat 196 . dan (iii) Daftar Ejaan Melayu (Jawi-Rumi) (1949). 2.

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia. terutama dalam bidang ilmu bahasa yang baik. Tugas jawatankuasa ini ialah untuk: a) Mengadakan rundingan dengan jawatankuasa Bahasa Pemerintahan Indonesia dengan maksud bagi menyampai persetujuan yang seluasluasnya di dalam penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu – Indonesia dan untuk memenuhi maksud tersebut supaya mendapat persetujuan dengan lapangan: (i) Bahasa dalam jangka panjang (ii) Pertukaran bahan-bahan berkenaan dengan bahasa dan sastera (iii) Soal pemakaian istilah-istilah a. Tuan Syed Nasir bin Ismail. Dalam perkembangan selanjutnya. pada 20-25 September 1966. satu pertemuan antara Jawatankuasa Bahasa/ Ejaan Malaysia dengan satu rombongan kebudayaan dari Indonesia yang diketuai oleh Kolonel Wahju Sukatjo diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Satu kertas kerja mengenai ejaan baharu itu telah dikaji oleh Jawatankuasa Malaysia. kedua-dua pihak bersetuju mengesyorkan kepada kerajaan masing-masing supaya EJAAN MALINDO yang dipersetujui pada tahun 1959 itu dilaksanakan segera. Dalam pertemuan itu. Kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kerjasama yang lebih erat dalam usaha untuk menyamakan penggunaan istilah bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Kekurangan-kekurangan yang masih terdapat pada ejaan sekarang dalam hal mencerminkan kesanggupan bahasa Malaysia dan Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan konsep ilmiah. yang telah bertanggungjawab mencapai keputusan dalam masalah Ejaan dengan Pihak Indonesia. dan hasilnya kedua-dua pihak Malaysia dan Indonesia telah mencapai persetujuan untuk mengkaji semula serta memperbaiki Ejaan Malindo. satu lagi perundingan diadakan di Jakarta. 197 . Kedua-dua negara bersetuju memperbaiki ejaan masing-masing bagi mencapai keseragaman atas dasar-dasar yang berikut: 1. Hasilnya persetujuan telah tercapai mengenai beberapa masalah dasar yang penting. 1957: xi) Pada tanggal 7 September 1996. Meneruskan usaha jawatankuasa Ejaan di bawah pengerusinya.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 dilakukan hinggalah menjelang tahun 1966 apabila Kerajaan Malaysia membentuk sebuah jawatankuasa Bahasa/ Ejaan yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail. 2.

iaitu sesuai digunakan dikedua-dua negara. Dato’ Hussein Onn dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pentingnya pengajaran membaca dan menulis. dan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Amran Halim. 4. Jawatankuasa di kedua-dua negara harus juga mengambil kira perkara-perkara berikut: 1.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 3. yang dapat berlaku untuk kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. 3. Kedua-dua negara. 2. 5. Bapak Mahsuri. Jawatankuasa Ejaan/ Bahasa Melayu Malaysia dan Team Ahli Bahasa KOTI dari Indonesia telah mengadakan perundingan di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur selama beberapa hari dan telah mencapai persetujuan mengadakan satu sistem ejaan bersama antara Malaysia dan Indonesia. bersetuju mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lebih lengkap. Kedua-dua 198 . Malaysia dan Indonesia. Dalam usaha memperbaiki sistem ejaan itu. Peranan yang akan dimainkan oleh bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. ekonomis dan praktis. Berdasarkan pertimbangan tersebut. Pada tanggal 23 Mei 1972. Majlis yang dianggotai bersama oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa dan Pustaka. Dari segi teknis – iaitu menggunakan satu huruf bagi melambangkan satu fonem. Dari segi ilmiah – iaitu sistem ejaan itu hendaklah menunjukkan satu hasil kajian yang ilmiah yang boleh digunakan dengan baik dalam kemajuan bahasa dan ilmu. Perlunya usaha kodifikasi dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Ejaan Baharu yang diputuskan itu harus ilmiah. Majlis ini yang diadakan di Johor Bahru pada 2 hingga 4 Disember 1974. Malaysia dan Indonesia kemudiannya melaksanakan Sistem Ejaan Baharu Bahasa Malaysia yang disempurnakan pada 16 Ogos 1972. telah mengadakan lima persidangan. Tuan Haji Sujak bin Rahiman. Dari segi praktis – iaitu boleh digunakan dengan mudah. Dalam persidangan Kelima. sesuai dari segi mesin taip dan mesin cetak. Walaupun sistem ejaan bersama yang baharu telah digunakan secara rasmi di Malaysia dan negara Indonesia. namun beberapa perkara kecil mengenai ejaan tersebut perlu diselesaikan dengan segera. satu kenyataan bersama telah ditandantangi oleh Menteri Pendidikan Malaysia. Beberapa masalah kecil mengenai ejaan telah dibincangkan dan diselesaikan bersama oleh jawatankuasa yang dibentuk dikenali dengan nama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia.

3 Rumuskan sejarah ejaan bahasa Melayu. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia diterbitkan untuk kegunaan umum. (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia. Pedoman umum ini mencakupi penggunaan abjad dan huruf vokal. Huruf-huruf abjad tersebut adalah seperti yang berikut: Huruf Aa Bb Cc Dd Ee Sebutan e bi si di i Perkataan arnab burung cawan darah ekor 199 . 1974) 9. Abjad dan Huruf Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu yang diselaraskan dengan sistem ejaan bahasa Indonesia menggunakan sebanyak 26 huruf abjad tulisan Rumi. Tahukah Anda Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Bahagian ini membincangkan hal tentang Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu. penggunaan tanda koma di atas dan huruf yang diperkenalkan. dan dengan ini wujudlah Sistem Ejaan Baharu Bahasa Malaysia-Indonesia seperti yang digunakan pada hari ini.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 belah pihak bersetuju menerbitkan versi yang sesuai dengan negara masingmasing. Pada 5 Disember 1974. diftong dan huruf konsonan lama kepada baharu.2 Bilakah bermulanya perancangan ejaan Rumi di Tanah Melayu? 9.

SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz ef gi ec ai je ke el em en o pi kiu ar es ti yu vi dabliu eks wai zek filem gigi hati ibu jam kuda lari malam nangka orang pintu Quran rambut sikat tahu ular vokal wang xenom yuran zarah Huruf Vokal Terdapat sebanyak enam vokal atau bunyi vokal standard dalam bahasa Melayu. Huruf-huruf yang melambangkan pemakaiannya adalah seperti yang berikut: Huruf Vokal a ə (i) pepet e (ii) taling i o u di depan api əmak ela ibu oleh ubi di tengah tali kəna petak tidur kota uda di belakang kita sosialismə tauge padi pidato satu 200 .

Daripada 26 konsonan tersebut lima daripadanya memakai huruf gabungan. iaitu gh. au dan oi.4 Berapakah jumlah huruf vokal asli bahasa Melayu? Huruf Diftong Dalam bahasa Melayu terdapat tiga diftong. dan nya. ng. Berikut diberikan contoh pemakaian konsonan tersebut dalam perkataan: Huruf konsonan b c d f g gh h j k kh l di depan baju cakap dapur fikir guru ghaib hari jari kami khusus langsat di tengah sabut baca budak tafsir tiga maghrib saham hajat paksa akhir bila di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh buah kolej adik tarikh kesal 201 . iaitu ai. pemakaiannya adalah seperti berikut: Diftong ai au oi di depan aising aurat oidium di tengah ghairah saudara boikot Contoh di belakang lambai surau amboi Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 26 huruf konsonan.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 9. kh.

di pangkal kata atau di pangkal suku kata. v. Contohnya: vitamin revolusi vokal subversif novel universiti 202 . x.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 m n ng ny p q r s sy t v w y z (i) z (ii) x makan nama nganga nyata payung Quran rasa satu syarat tahu vitamin wanita yakin zaman xenom bumi anak bunga hanya tempat wuquf berat beras isytihar mati universiti bawa sayang lazat - tilam ikan kuning siap buraq biar besar Quraisy alat takraw lafaz - Huruf yang Diperkenalkan Daripada 26 huruf konsonan dalam sistem ejaan Melayu terdapat tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap. iaitu q. Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa asing yang lain. Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf jawi qaf ( ‫ ) ق‬untuk mengeja kata istilah agama atau kata mengenai agama yang asal daripada bahasa Arab. i. Contohnya: Quran qadak dan qadar wukuq ii.

Dengan Sistem Keselarasan Huruf Vokal bererti sistem atau aturan mengikut kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Sisitem ejaan bahasa Melayu yang baharu ini digubal dengan mengambil kira sistem keselarasan huruf vokal.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Huruf -ve yang hadir diakhir kata ditukar menjadi f.5 Berapakah huruf konsonan asli bahasa Melayu? Sistem Keselarasan Huruf Vokal Dalam bab ini kita akan berbicara tentang Sistem Keselarasan Huruf Vokal. Contohnya: Lama xeromorph xenon xanthate Baharu xeromorf xenon xantat 9. Contohnya: Lama active passive negative Baharu aktif pasif negatif iii. Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang ditukar menjadi z. iaitu pasangan antara huruf vokal ini mengikut syarat yang berikut: 203 .

yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir. ii. təmbelang bənih. kalah. ə pepet 5. təmənggung enak. ləbih. bətik. habis asuh. e taling 9. səlekeh elok. Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata. a 2. a 4. səlekoh Suku kata praakhir 1. halus. batuk. ə pepet 7.6 Jelaskan sistem keselarasan huruf vokal bahasa Melayu. halangan i u a i u a e taling o alih. gadis. serong. Kata dasar hendaklah berakhirkan suku kata tertutup. Keselarasan antara dua huruf vokal pada kata dasar. e taling 204 .SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 i. tewas. a 3. belerang gelek. iii. dewan. ə pepet 6. 9. terdapat sebanyak 18 pola keselarasan huruf vokal seperti yang berikut: Pola Keselarasan Vokal Suku kata akhir Contoh pemakaian tertutup a arah. esok. panas. heret. Pola Keselarasan Huruf Vokal Dalam Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu. kəlam. təlur. lembayung əmak. təlan. leceh. səmbəlih bəlum. e taling 8. təmpuh.

hilang. 2. seliuh olah. kaget. intərkom parlimen. u a i u a e taling o a i u ingat. kotor. pulih. o 14. u 18. simen. u 17. tumpang. tulis. Contohnya: Pola Vokal 1. dokumen 205 . perabot gəmbleng jəmpol. 7. tiup. bilang.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 10. otak. 5. 4. oleh botol. a – e taling a–o ə pepet – e taling ə pepet – o i – e taling i–o u – e taling Contoh Kata Bahasa Nusantara awet. riuh. selinap intip. ubat. cəloteh. pamer. belimbing cium. tunduk. i 13. untuk. sisih. gerusih tujuh. lapor. lakon. sekolah boleh. o 15. Pola kekecualian ini digunakan untuk mengeja kata-kata pinjaman seperti kata-kata daripada bahasa Nusantara atau bahasa Inggeris. korek. o 16. pilon tulən. pilih. aneh. 6. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu juga menerima beberapa pola lain sebagai kekecualian kepada pola keselarasan huruf vokal. tiket diftong. keratin. kelompok ulat. kontraktor gabənor. borang. raden calon. tengkujuh Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Selain pola-pola keselarasan huruf vokal tersebut. borang. 3. ketupat usik. i 12. panel atom. lancong. transistor subjek. i 11. bəndok imlek ijon. ulat Contoh Kata Bahasa Inggeris kabaret.

e taling – i 11. aerial aerpgraph Bahasa Melayu (BM) abstrak plat aerial aerograf Perubahan huruf BI BM a a ae ae 206 . u–o a – ə pepet bunglon. artikəl. pəpət isəng filəm. objektif petroleum. o – i 15. fosil bonus. spektrum 10. Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Ejaan bagi kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain dibuat mengikut peraturan penyesuaian huruf-huruf yang terdapat dalam perkataan bahasa Inggeris atau bahasa asing disesuaikan ejaannya dengan huruf mengikut ejaan bahasa Melayu. konduktor. u – ə pepet lumər dəmdem. buron pakəm kupon. abstract plate 2. ə pepet – ə pepet 13. lelucon teatər hipotesis. Berikut diberikan contoh-contoh perkataan bahasa Inggeris dan bahasa asing yang disesuaikan ejaannya mengikut ejaan bahasa Melayu: Bahasa Inggeris (BI) 1. forum skutər Adakah prinsip kekecualian vokal sama dengan prinsip keselarasan vokal? Bincangkan. partikəl hipokrit. e taling – u 12. 9. o – u 16. i – ə pepet 14.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 8.

geometry stereo 19. geology aggressive 22. protein atheist 18. dd e ea ea ee ei eo eu f. beer jamboree 17. cylinder cent 8. dividend 13. ff g. accent vaccin 10. factor traffic 21. barbecue lobby 7. chh d. bb c c. machine achelin 11. aesthetics haematite 4. petroleum europium 20. carbon classic 9. harmony hotel 23. beaker grease 16.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 3. identity textile estetik hematit aileron trailer automatik auditorium barbeku lobi silinder sen karbon klasik aksen vaksin mesin eselin teknik kolera dividen efektif sistem bearing idealis bikar gris bir jambori protein ateis geometri stereo petroleum europium faktor trafik geologi agresif harmoni hotel identity tekstil 207 ae ai au b. gg h i e ai au b s k ks s k d e ea i i ei eo eu f g h i . technique cholera 12. aileron trailer 5. automatic auditorium 6. effective system 14. cc cc ch ch. bearing idealist 15.

coupon serius 45. pie 27. journal jury 31. nn ng o oa oe oi oo oo ou ou p. kh l. neon tennis 36. ll m. gonorrhea foetus 40. apple dialek kriteria kalori pai diesel tieceron iodin stadium premium jurnal juri kilo khaki pil optimisme mamalia neon tenis linguistik kongres operator ortodoks kot kadbod gonorea fetus alkaloid duboisin zoo zoologi kartun akautan paun kupon serius epal ia ie ie ie io iu j. optimism mammal 35. accountant pound 44. dialect criteria 25. cartoon 43. zoo zoology 42. coat cardboard 39. mm n.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 24. kk kh. diesel tieceron 28. linguistics congres 37. khaki 33. calorie 26. stadium premium 30. pill 34. kilo 32. iodine 29. operator orthodox 38. jj k. alkaloid duboisine 41. pp ia i ai ie io iu j k kh l m n ng o o e oi oo u au u P 208 .

cheque catalogue 61. science proscenium 52. quota quorum 63. rhythm rhetoric 50. whisky whistle graf fonem kualiti teknik rekrut lori ritma retorik status ekspres sains prosenium skuter teleskop skim skolastik traktor bateri antropologi teori unit republik akuarium dualisme tisu akru duet cek katalog ekuinoks enuiti kuota korum vakum kontinum novel universiti kiwi wayar Wiski wisel ph q r. recruit lorry 49. scooter telescope 53. ss sc sc sch t. vaccum continuum 64. tissue accrue 59. unit republic 57. rr rh s. graph phoneme 47. anthropology theory 56. tt th teori u ua ue ue ue ui uo uu uu w wh f k r r s s sk sk t t u ua u ue digugurkan iu uo u u w w 209 . scheme scholastic 54. status express 51. aquarium dualism 58. quality technique 48.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 46. equinox annuity 62. novel university 65. kiwi wire 66. duet 60. tractor battery 55.

Maksudnya ejaan bagi perkataan asing yang dipinjam daripada bahasa asing itu dieja mengikut bentuk tampak. dynasty 70. taxi express 68. royalty yankee 71. zodiac teksi ekspres xenon dinasti royalti yangki zodiak x x y y z. imag institiut leger lojik Bukan . xenon 69. iaitu hampir sama dengan ejaan (dalam bahasa asalnya).SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 67. zz ks x i y z Bentuk Ejaan Tampak Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu berlandaskan bentuk tampak atau bentuk visual. Contohnya: Bahasa Inggeris atom block bonus carbon cartoon clinic college contigent conductor Jadi dialogue dialect drama engine factor function garage general image institute ledger logic Bahasa Melayu atom blok bonus karbon kartun klinik kolej kontijen konduktor dialog dialek drama enjin faktor fungsi garaj jeneral imej institut lejar logik 210 atum belok bonos kaban katun kelinik koleg kontigen kondakter dailog dailek derama engin fekter fangsi garag general imaj.

211 .SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 logistics magistrate margarine prestige psychology regime sabotage sergeant structure technologi zoology Jadi logistik majistret marjerin prestij psikologi rejim sabotaj sarjan struktur teknologi zoologi Bukan lojistik magistrat margarin prestig saikoloji regim sabotag serjen strakcer teknoloji zooloji Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu membenarkan beberapa kekecualian daripada peraturan yang ditetapkan. iaitu perkataan yang sudah sebati pemakaiannya dalam bahasa Melayu.7 Senaraikan 15 perkataan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu. Kekecualian ini diberikan kepada perkataan Inggeris atau asing yang sudah lama digunakan dalam bahasa Melayu. drebar driber Bukan glas gelas modern moden pension pencen plan pelan stem setem 9. Contohnya: Bahasa Inggeris class club custom driver glass modern pension plan stamp Bahasa Melayu klas kelas klas kelab kusom kastam driver.

iaitu hasil daripada persetujuan Malaysia dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan satu sistem ejaan bersama antara dua negara. 1. jawapan anda hendaklah mempunyai: i.3 Jawapan bagi soalan ini haruslah mencakupi: i. e. anda perlu: i.5 Bagi soalan ini.1 Bagi soalan ini. Menghuraikan susur galur dan perkembangan dari masa ke masa dalam memurnikan sistem ejaan yang sedia ada dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak 1. Menyatakan tarikh bermulanya perancangan ejaan Rumi di Tanah Melayu dan badan yang terlibat dengannya ii.2 Bagi menjawab soalan ini.4 Untuk soalan ini. iaitu sebanyak 26 jenis semuanya ii. 212 . Memasukkan semua jenis konsanan asli bahasa Melayu.kehadiran konsanan tersebut dalam perkataan bahasa Melayu. jawapan anda hendaklah: i. Jumlah huruf vokal asli bahasa Melayu. Berikan contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang menggunakan enam vokal tersebut. anda harus menjelaskan maksud sistem ejaan Rumi baharu bahasa Melayu dengan jelas. iaitu i. o. 1. Menjelaskan sebab perancangan tersebut dilaksanakan 1. Berikan juga contoh.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 9 1. a. yakni sebanyak enam huruf vokal. Menerangkan keenam-enam vokal tersebut iii. u dan ə ii. Sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi di Malaysia daripada tahap awal pada tahun 1902 (Ejaan Wilkinson) hinggalah akhir pada tahun 1974 (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu) ii.

iaitu mengikut syarat tertentu ii. Sila rujuk juga sumber-sumber lain bagi mendapatkan maklumat tambahan. anda perlu memberikan senarai 15 perkataan Inggeris yang sudah sebati dalam bahasa Melayu seperti stesen. Menjelaskan bahawa sistem keselarasan vokal itu ialah sistem atau aturan mengikut kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar.6 Bagi soalan ini. 1. 213 . drebar.7 Bagi soalan ini. Berikan contoh yang sesuai bagi menjelaskan penerangan anda iii. pencen dan seumpamanya. anda haruslah: i.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 1.

Ejaan bahasa Melayu terkini. Bhd. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Menguasai bahasa Melayu tinggi. Abdul Hamid Mahmood (2010). Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Kursus menguasai bahasa Melayu mudah. Kuasai sistem ejaan baharu bahasa Melayu melalui latihan. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Masa Enterprise. Abdul Hamid Mahmood (2012). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 214 . Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Guru dan bahasa Melayu. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Abdul Hamid Mahmood (2004).SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU / 9 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Onn. Bhd. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Farid M. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Abdul Hamid Mahmood (2002). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood (2002). Musa & Abdul Hamid Mahmood (2008).

HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini. menggunakan imbuhan pinjaman. rangkai kata serta kata majmuk bahasa Melayu. RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK.kupu 215 . tanda sempang digunakan seperti berikut: 1.conteng kura. IMBUHAN PINJAMAN. rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat.… / 10 Unit 10 TANDA SEMPANG.anak cantik-cantik conteng. tanda sempang diletak pada bahagian kata yang diulang. IMBUHAN PINJAMAN. Penggunaan Tanda Sempang Dalam penulisan. Pengenalan Fokus huraian unit ini adalah tentang penggunaan tanda sempang dalam bahasa Melayu dan penulisan imbuhan pinjaman. Bagi kata ulang yang diulang sepenuhnya. ii.TANDA SEMPANG. menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul. anda seharusnya dapat: i.kura kupu. Contoh: anai-anai anak.

IMBUHAN PINJAMAN. tanda sempang diletak di antara bahagian-bahagian kata yang diulang. Tanda sempang digunakan apabila awalan se. Bagi kata terbitan yang kata dasarnya diulang.undang 2. Tanda sempang juga digunakan apabila kata ulang dijadikan bentuk dasar yang sekali gus mendapat awalan dan akhiran. Contohnya: anak-anakan akhir-akhirnya bermain-main berpeluk-pelukan pijak-memijak bersiri-siri dibesar-besarkan ditinggal-tinggalkan karang-mengarang renung-merenung kait-mengait menangis-nangis melambai-lambai pukul-memukul sayang-menyayangi 4.dalam hati-hati sia.… / 10 biri-biri budak-budak dalam.sia undang. tanda sempang diletak di antara kata dasar dan kata yang diulang. Contohnya: se-Nusantara se-Malaysia se-Tanah Melayu 216 . Contohnya: dolak-dalik gerak-geri gunung-ganang serba-serbi kucar-kacir kuih-muih lemah-lembut tunggang-langgang mandi-manda mundar-mandir ramah-tamah sedu-sedan 3.diikuti oleh kata nama khas yang huruf awalnya huruf besar. Contohnya: dikucar-kacirkan disia-siakan diporak-perandakan mengucar-kacirkan 5. Bagi kata ulang yang dalam pengulangannya mengalami perubahan bunyi atau fonem.TANDA SEMPANG.

dengan angka. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. Contohnya: anti-Rusia pro-Malaysia hamba-Mu kepada-Nya petunjuk-Nya rahmat-Nya 7. Tanda sempang juga digunakan untuk merangkaikan awalan ke.TANDA SEMPANG. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran -an. 000 (keseratus ribu) 9.… / 10 6. Tanda sempang yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara katakata pada rangkaian kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. Contohnya: tahun 50-an (tahun lima puluhan) tahun 60-an (tahun enam puluhan) tahun 70-an (tahun tujuh puluhan) tahun 80-an (tahun lapan puluhan) 8. IMBUHAN PINJAMAN. Contohnya: duti anti-lambak (anti-dumping dutty) mikro-zat makanan (micronutrient) lima butir-isi peluru (load five rounds) larutan Kerbs-Ringer (Kerbs-Ringer Solution) nodus sino-atrium (sino-atrial node) antisiklon semi-kekal (semi-permanent anticyclone) perbadanan semi-awam (semi-public corporation) semi-berdaulat (semi-severeign) suai-iklim (acclimation) penyesuaian-ikliman (acclimatization) 217 . Contohnya: ke-12 (kedua belas) ke-100 (keseratus) ke-100.

dwi-. antitoksin biadab dasawarsa dwibulanan.… / 10 10. bi-. IMBUHAN PINJAMAN. -man. -wan. imbuhan-imbuhan pinjaman seperti ab-. interlingua. infra-. panca-. swa-. poli-. makro.TANDA SEMPANG. sub-. ultra-. dan -wati penulisannya dilakukan secara serangkai. kontra-. dwibahasa ekafungsi. Contohnya: Imbuhan pinjaman abantibidasadwiekahidrohomoinfrainterkontra- Contoh perkataan abnormal antikerajaan. tuna-. tele-. inter-. eka-. interaktif kontrarevolusi 218 . mono-. homo-. anti-. dasa-. -isme. mikro-. re-. pra-. -ita. maha-. tata-. pan-. inter-. semi-. hidro-.1 Terangkan penggunaan tanda sempang dalam bahasa Melayu. Penulisan Imbuhan Pinjaman Dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. Maksudnya imbuhan pinjaman itu dirangkaikan pada kata dasar. ekabahasa hidrometer homograf infrastruktur interlokal. trans-.

prodemokrasi reaksi semiparasit. prasekolah. IMBUHAN PINJAMAN. praijazah prokerajaan. subgolongan swadaya tatabahasa. subtajuk. Contohnya: Maha Besar Maha Mengetahui Maha Esa Maha Bijaksana Duli Yang Maha Mulia 219 .… / 10 mahamakromikromonopancapanpolipraproresemisubswatatateletranstunaultra-isme -ita -man -wan -wati mahasiswi. (semi-profesional) substandard. tatasusila telefoto transmigrasi tunasusila ultralembayung. kolonialisme biduanita seniman angkasawan seniwati Penulisan kata Maha secara Terpisah Dalam bahasa Melayu terdapat juga kata maha yang ditulis secara terpisah. ultrasonik impresionisme.TANDA SEMPANG. mahaguru makroskopi mikrofilem monograf pancaindera panteisme politeknik prasangka.

dalam ejaan lama diubah menjadi ke dalam ejaan baharu dan ditulis terpisah daripada kata yang mengikutnya. IMBUHAN PINJAMAN.TANDA SEMPANG.) selepas kata depan di dan ke kini digugurkan dalam Ejaan Rumi Baharu. Contohnya: Ejaan Lama ka-atas ka-bawah ka-dalam ka-pejabat ka-sekolah ka-Hotel Istana ka-seluruh dunia ka-England Ejaan Baharu ke atas ke bawah ke dalam ke pejabat ke sekolah ke Hotel Istana ke seluruh dunia ke England 220 . Contohnya: Ejaan Lama di-atas di-bawah di-dalam di-pejabat di-sekolah di-Hotel Istana di-seluruh dunia di-England Ejaan Baharu di atas di bawah di dalam di pejabat di sekolah di Hotel Istana di seluruh dunia di England Kata depan ka.… / 10 Ejaan bagi Kata Depan Peraturan penulisan kata depan ejaan lama yang menggunakan tanda sempang ( . Kata depan ditulis secara berasingan atau terpisah.

… / 10 Ejaan bagi Partikel Ada empat jenis partikel dalam bahasa Malaysia. -kah. -kah dan -tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan lama ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya. Guru itu membaca buku di perpustakaan dan murid-muridnya pun membaca di perpustakaan. iaitu: adapun andaipun ataupun biarpun meskipun sekalipun sungguhpun walaupun 221 . Jika ibu pergi. Partikel pun yang satu lagi itu pula ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. iaitu -lah. Contohnya: Ejaan Lama ada-lah datang-lah tolong-lah apa-kah apa-tah bila-tah Ejaan Baharu adalah datanglah tolonglah apakah apatah bilatah Ada dua cara menulis partikel pun. 3. Ahmad pergi ke Tanjong Malim dan Aminah pun pergi ke Tanjong Malim. anaknya pun ingin pergi. Ada 13 perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel tersebut. 2. Contohnya: 1. -tah dan -pun. Partikel -lah. Bagi partikel pun yang membawa makna ‘‘juga’’ ditulis berasingan atau terpisah daripada kata yang mendahuluinya. IMBUHAN PINJAMAN. tanpa sempang dalam Ejaan Rumi Baharu.TANDA SEMPANG.

2 Terangkan penggunaan partikel dalam bahasa Melayu. Contohnya: hatiku cintaku untukku hatimu cintamu untukmu hatinya cintanya untuknya 222 . Contohnya: kuambil kulihat kuterima kauambil kaulihat kauterima Kata ganti singkatan singkatan ku.TANDA SEMPANG.… / 10 kalaupun kendatipun mahupun lagipun bagaimanapun 10. Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis kata ganti singkatan. IMBUHAN PINJAMAN. kau. iaitu ku. mu dan nya sebagai akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. mu dan kau sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya.

Ejaan bagi rangkai kata atau frasa tersebut ditulis secara terpisah seperti contoh berikut: Ejaan Frasa Nama anak sulung burung putih rumah besar emas tulen kereta baharu perempuan gemuk hutan tebal ikan masin bangunan tinggi pemandangan indah udara nyaman zaman moden Ejaan Frasa Kerja berjalan cepat bangun awal sembahyang subuh terbang tinggi menunai janji memancing ikan memelihara ayam datang lewat berlumba kuda membina bangunan memasak nasi menyanyi lagu kebangsaan Ejaan Frasa Ejaan Frasa Adjektif Sendi Nama biru yang lembut di dapur hijau seperti warna di Kuala Lumpur daun tinggi gunung di dewan hitam manis merah saga masam seperti cuka merah muda panas terik pucat putih panjang lebar kurus kering lemah lembut ke pasar malam ke Amerika ke Jepun oleh Ahmad oleh mereka itu oleh polis tentang perkara itu tentang pendidikan moral tentang budaya kerja 223 . ya Tuhanku Mereka memohon rahmat-Nya. IMBUHAN PINJAMAN. rangkai kata juga dikenali sebagai frasa. hidayat-Nya dan petunjuk-Nya Rangkai Kata Dalam bahasa Melayu. frasa kerja. frasa adjektif dan frasa sendi nama. iaitu frasa nama. Contohnya: Ampunkan hamba-Mu.… / 10 Kata ganti singkatan -mu dan -nya bagi nama Tuhan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan ditulis dengan mengguna tanda sempang ( .TANDA SEMPANG.). Terdapat empat jenis rangkai kata atau frasa. ya Tuhanku Tolonglah hamba-Mu.

IMBUHAN PINJAMAN. kerana rangkai kata atau frasa boleh menerima penyisipan unsur lain. Contohnya kata majmuk ‘kereta lembu’ tidak boleh disisipkan dengan perkataan ‘itu’ atau ‘yang’ menjadikan ‘kereta itu lembu’ atau ‘kereta yang lembu’. Contoh: 224 . Contoh: air batu air hujan alat tulis baju kemeja balai raya bandar raya bom tangan nuzul Quran peti besi periuk nasi ulat bulu burung merpati daging lembu daun pandan dasar laut duta besar enam ratus ribu empat puluh lima pukat tunda ratu cantik terima kasih ular sawa kapal terbang kapal korek kereta api kereta kebal kereta kuda meja tulis mesin jahit nasi minyak topi keledar tukang besi tukang rumah Kata majmuk yang terdiri daripada kata-kata istilah khusus. misalnya rangkai kata rumah ‘rumah besar’ boleh disisipkan dengan perkataan ‘yang’ menjadikan ‘rumah yang besar’.TANDA SEMPANG. Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata majmuk yang dieja secara terpisah ini terdiri daripada kata majmuk yang terbentuk daripada dua kata bebas. pengejaan kata majmuk dilakukan melalui dua cara.… / 10 Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua kata dasar atau lebih yang membawa satu makna. baik istilah yang berbentuk daripada dua kata bebas mahupun tiga kata bebas dieja secara terpisah. Hubungan makna antara kata-kata dasar yang membentuk kata majmuk itu sangat erat bentuknya hingga tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. iaitu cara terpisah dan cara tercantum. Kata majmuk berbeza dengan dengan rantai kata atau frasa.

(Nik Safiah Karim dan rakan. walaupun bentuk kata lama tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.TANDA SEMPANG. Antara kata majmuk yang lama serta mantap dan dieja tercantum adalah seperti berikut: adakala antarabangsa apabila apahal apakala bagaimana barangkali beritahu bumiputera darihal daripada dinihari dukacita hulubalang jawatankuasa kadangkala kakitangan kepada kerjasama manakala olahraga padahal peribadi peribahasa 225 . 2003:75). Contoh: Duta Besar Ketua Menteri Ketua Setiausaha Negara Menteri Besar Naib Presiden Pegawai Daerah Profesor Madya Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Raja Muda Setiausaha Politik Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Dalam bahasa Melayu. IMBUHAN PINJAMAN.… / 10 batu kapur garis pusat kanta tangan kaedah bayar balik kawasan pinggiran kertas kerja kultur mutiara lintasan bebas min mata pelajaran min jangka masa model linear nisbah bayar balik peledekan gambut tanah gambut telefon dail terus tempoh pinjaman lesung sendi lintasan cahaya rumput ternak Kata majmuk yang terbentuk daripada kata yang digunakan sebagai gelaran juga dieja secara terpisah.

Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. Contohnya: alat-alat tulis balai-balai raya garis-garis pusat kapal-kapal terbang mata-mata pelajaran model-model linear Guru-guru Besar Naib-naib Cancelor Ketua-ketua Menteri Menteri-menteri Besar Perdana-perdana Menteri Timbalan-timbalan Perdana Menteri Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata majmuk sahaja. Bentuk perkataan tersebut ialah: antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata majmuk itu sahaja. dan ejaannya dilakukan dengan cara meletakkan tanda sempang pada kata yang digandakan.TANDA SEMPANG. walaupun bnetuk kata dasar tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. IMBUHAN PINJAMAN.… / 10 perikemanusiaan pesuruhjaya sediakala sepertimana setiausaha sukacita sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2003:75) telah menyenaraikan 15 perkataan yang terdiri daripada kata majmuk yang penggunaannya sudah mantap sebagai satu perkataan yang utuh. dan ejaannya dilakukan dengan cara meletakkan tanda sempang 226 .

terdapat kekecualian bagi kata majmuk yang telah mantap. 2008: 75). IMBUHAN PINJAMAN. yakni penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur (Tatabahasa Dewan.… / 10 pada kata yang digandakan seperti ditunjukkan dalam contoh di atas. 227 .TANDA SEMPANG. Walau bagaimanapun. Contohnya: kakitangan-kakitangan jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya sukarela-sukarela warganegara-warganegara setiausaha-setiausaha 10.3 Terangkan penggunaan kata majmuk dalam bahasa Melayu.

pun ii. Sila rujuk buku lain dan internet untuk maklumat tambahan. 10.1 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i.… / 10 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 10 10. anda perlu menjelaskan cara-cara menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul seperti yang diterangkan pada halaman 215 – 217. kupu-kupu  tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. anda perlu: i. dll.3 Bagi menjawab soalan ini.2 Bagi soalan ini. petunjuk-Mu. Sila rujuk buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. -tah. misalnya:  tanda sempang diletak pada kata ulang. Menerangkan semua penggunaan partikel dalam bahasa Melayu seperti -lah. Membezakan kata majmuk dengan frasa dan sertakan contohcontohnya sekali iii. Penerbit UPSI (2004). 10.TANDA SEMPANG. -kah. Menerangkan pengertian kata majmuk bahasa Melayu ii. Sertakan contoh-contoh penggunaannya dalam perkataan iii. contoh: cantik-cantik. 228 . kemudian sertakan contoh-contohnya sekali iv. Huraikan jenis-jenis kata majmuk tercantum dan kata majmuk terpisah. IMBUHAN PINJAMAN. contoh: anti-Amerika.

Abdul Hamid Mahmood (2012). Tatabahasa dewan edisi baharu. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Abdul Hamid Mahmood (2002). Onn. Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Farid M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Bhd. Tatabahasa dewan edisi ketiga. Kursus menguasai bahasa Melayu mudah. Bhd. Kuasai sistem ejaan baharu bahasa Melayu melalui latihan. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda.… / 10 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Abdul Hamid Mahmood (2002). Guru dan bahasa Melayu.TANDA SEMPANG. Nik Safiah Karim. Musa & Abdul Hamid Mahmood (2008). Bhd. Ejaan bahasa Melayu terkini. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. 229 . Menguasai bahasa Melayu tinggi. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Abdul Hamid Mahmood (2010). Nik Safiah dan rakan-rakan (2003). Masa Enterprise. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Abdul Hamid Mahmood (2004). Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. IMBUHAN PINJAMAN. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

pengucapan atau pengeluaran bunyi mengikut rongga mulut atau rongga hidung. bunyi yang hendak dihasilkan tersekat di daerah lelangit keras dan diikuti oleh geseran di antara bahagian tengah lidah dengan daerah lelangit keras. 230 . alofon Anggota-anggota kepada satu fonem yang juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain. artikulator Alat pengucapan yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. [ hadi ]. [ g ] dan semua bunyi vokal. artikulasi Proses pengujaran. Contoh bunyi yang dihasilkan ialah [ ǰ ] dan [ č ]. Pada peringkat permulaan. alveolar daerah di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. berlaku getaran pada pita suara. bundar Keadaan atau bentuk bibir yang bulat. [ d ]. Contoh bunyi bersuara ialah [ b ].Glosari afrikat Bunyi letusan yang dihasilkan oleh geseran dan hentian di antara artikulator pasif dan aktif. dental Bunyi yang dihasilkan oleh gigi seperti bunyi [ θ ] dalam perkataan hadith. bersuara Bunyi yang dihasilkan dalam keadaan pita suara tertutup rapat dan sewaktu udara keluar melaluinya.

s’ ∫’ ]. glotalik Penghasilan bunyi dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat dan seluruh rongga pangkal tenggorok (laring) disempitkan dan dinaikkan sehingga udara dalam rongga mulut dan rongga kerongkongan (faring) terhalang serta tersekat. sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna).dialek Variasi bagi sesuatu bahasa. ejektif Bunyi yang dihasilkan dengan proses egresif glotalik. contohnya: [ p’. t’. fonem Unit bunyi terkecil yang memberi perbezaan makna. iaitu menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi. egresif Pembentukan bunyi yang dilaksanakan dengan cara arus udara keluar dari paru-paru. 231 . khususnya dari segi bunyi. Dalam sistem tulisan. diftong Bunyi yang dihasilkan akibat geluncuran dari satu daerah artikulasi ke daerah artikulasi yang lain. Contoh-contoh diftong dalam bahasa Melayu ialah [ ai ]. Kemudian udara yang terhalang dihembuskan keluar dengan cara membuka saluran rongga mulut. [ au ] dan [ oi ]. daerah pengeluaran dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa itu. fonologi Kajian tentang fungsi-fungsi bunyi bahasa. bunyi ejektif diberikan tanda apostrof (`) di sebelah atas kanan. fonetik Kajian tentang bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia yang merangkumi cara pengeluaran. k’.

232 . [ b ] dan [ m ]. nasal Bunyi yang dihasilkan apabila udara keluar melalui rongga hidung dengan cara menurunkan lelangit lembut beserta hujung anak tekak. labial Bunyi yang dihasilkan oleh bibir. sentimen atau falsafah. terutama ketika pita suara dalam keadaan tertutup atau renggang sedikit. Contoh bunyi yang dihasilkan ialah [ ʔ ] ingresif Pembentukan bunyi yang dilaksanakan dengan cara arus udara masuk ke dalam paru-paru. tanpa dipengaruhi ole agak-agakan. hentian glotis Bunyi yang dihasilkan oleh hentian di daerah anak tekak atau glotis. seperti bunyi [ p ]. intonasi Turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa. oral Bunyi yang dihasilkan apabila lelangit lembut serta hujung anak tekak naik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut sahaja.glotis Ruang atau garisan antara pita suara. iaitu ruangan atau kawasan yang tertutup rapat yang dilalui oleh arus udara. jeda ciri atau unsur hentian (kesenyapan) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguiistik seperti perkataan. iaitu menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif. linguistik Ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. ramalan. rangkai kata atau ayat. klik Bunyi letupan yang dihasilkan sebagai akibat proses ingresif velarik.

[ ǰ ]. Contoh bunyi palatal ialah [ č ]. jeda. [ š ] dan [ ž ]. semi-vokal Bunyi yang secara praktis termasuk golongan konsonan tetapi disebabkan ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. 233 . Contoh bunyi tidak bersuara ialah [p]. struktur dalaman Struktur yang lazimnya mengandungi ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. [t]. [s] dan lain-lain. struktur permukaan Struktur ayat yang lazimnya telah mengalami perubahan daripada struktur dalaman dan merupakan bentuk ayat yang sebenarnya diucapkan. tona Naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. maka disebut bunyi semi-vokal atau separuh vokal. otot perut dan rongga dada. lazimnya berlaku pada suku kata dalam perkataan. [k]. Contoh bunyi semi-vokal ialah [w] dan [j]. suprasegmental Ciri atau sifat bunyi yang menindihi sesuatu fonem. getaran pada pita suara tidak berlaku. tidak bersuara Bunyi yang dihasilkan dalam keadaan pita suara direnggangkan (terbuka) dan sewaktu udara keluar melaluinya.palatal Bunyi yang dihasilkan oleh lelangit keras. tona dan intonasi. Contoh ciri suprasegmental ialah tekanan. [f]. kepanjangan. tekanan Ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. pulmonik Penghasilan bunyi dengan udara dari paru-paru sebagai sumber utama dihembuskan keluar dengan mengecilkan ruangan paru-paru.

[ a ]. bibir dibuka sehingga terdapat kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut bagi membolehkan udara luar masuk. velarik Penghasilan udara dengan cara pangkal lidah dinaikkan pada lelangit lembut dan kedua-dua bibir ditutup rapat. udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan. [ e ]. [ ɔ ]. Dalam penghasilan bunyi oral. Keadaan ini menyebabkan terjadinya bunyi klik. vokal Bunyi bersuara yang tatkala dihasilkan. velum akan naik manakala untuk bunyi nasal. velum Bahagian lembut selepas lelangit keras beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak dapat turun naik mengikut bunyi yang hendak diujarkan. vokal kardinal Sekumpulan vokal yang diletakkan di kedudukan tertentu bagi memberikan gambaran yang lebih dekat tentang kedudukan vokal-vokal dalam bahasabahasa di dunia. Terdapat sejumlah lapan vokal kardinal. [ o ] dan [ u ]. iaitu [ i ]. 234 .transkripsi Penulisan dalam bentuk lambang-lambang fonetik daripada lambang-lambang tulisan huruf-huruf biasa. [ ε ]. velum akan menurun. velar Daerah artikulasi di bahagian belakang lidah dan juga di kawasan selepas lelangit lembut. Kemudian hujung lidah dan kedua-dua sisi lidah yang merapat pada gigi atau gusi dalam dilepaskan turun serta dikebelakangkan. [ α ].

Istilah Linguistik Bahasa Inggeris A abbreviate abbreviation acoustics active articulator active cavity active voice acute resonant adam’s apple affix air chamber air mechanism air stream air stream mechanism allomorph allopohone allophonic change allophonic realization allophonic variant alteration alternant alveolar alveolar arch alveolar ridge alveolar sound alveolum alveopalatal alveopalatal sound ambiguity ambiguous ambilingual ambilingualism analyse analysis analytic language analytical method analytical procedur anaphora apex aphasia Bahasa Melayu menyingkatkan. memendekkan singkatan ilmu akustik artikulator aktif rongga aktif ragam aktif kenyaringan tirus halkum imbuhan ruang udara mekanisma udara arus udara mekanisma arus udara alomorf alofon perubahan alofon pengwujudan alofon kelainan alofon/ varian alofon perubahan kelainan/ varian gusi/ alveolar lengkung gusi/ lengkung alveolar batas gusi/ batas alveolar bunyi gusi/ bunyi alveolar gusi/ alveolum alveopalatal bunyi alveopalatal ketaksaan taksa dwibahasa setara keadaan dwibahasa setara menganalisis analisis bahasa analitik kaedah analisis tatacara analisis anafora hujung lidah afasia 235 .

penghembusan asonansi bentuk berbintang tak silabik konsonan tak simetri sifat/atribut kawasan pendengaran alat pendengaran fonetik pendengaran bahasa-bahasa Austronesia belakang belakang lidah vokal belakang morfem dasar landasan artikulasi dua bibir/bilabial bunyi dua bibir/bunyi bilabial bilabiodental 236 .apical articulation apicoapico-alveolar apico-dental apico-dental sound approach arbitrariness arbitrary arbitrary symbol articulacy articulation articulation mechanism articulator articulatory parameter articulatory phonetics articulatory setting articulatory system articulatory variable artificial speech ascending diphthong aspirate aspirated aspirated affricate aspirated-p aspirated stop aspiration assonance asterick form asyllabic asymmetric consonant attribute auditory area auditory organs auditory phonetics Austronesian languages B Back back of tongue back vowel base morpheme basic of articulation bilabial bilabial sound bilabiodental artikulasi hujung lidah apikoapikoalveolar apikodental bunyi apikodental pendekatan kearbitrarian arbitrari lambang arbitrari/ simbol arbitrari kefasihan artikulasi mekanisma artikulasi alat artikulasi parameter artikulasi fonetik artikulasi penyesuaian alat artikulasi sistem artikulasi pemboleh ubah artikulasi ujaran buatan diftong meninggi/ menaik letusan/ hembusan berhembusan letusan berhembusan p-berhembusan hentian berhembusan hembusan.

penggeseran rongga dinding rongga saluran udara tengah bunyi bukan nyaring tengah bunyi nyaring tengah (bunyi) oral tengah nyaring bunyi tengah vokal tengah penengahan penengahan bunyi pusat Broca pusat lidah diftong menengah suku kata tertutup sistem tertutup vokal tertutup gugus/rangkap artikulasi serentak/ koartikulasi bahasa bersama 237 . mulut rongga mulut kardinal konsonan kardinal ragam bersahaja rongga geseran rongga.bilateral bilateral consonant bilateral opposition bilingual bilingualism blade of tongue blend blocked syllable bound form bound morpheme bound sentence boundary marker breath stream bright vowel broad band spectrogram broad transcription broad vowel buccal buccal cavity C cardinal cardinal consonant casual speech cavity cavity friction cavity wall central air escape central non-resonant central resonant central resonant oral central sound central vowel centralisation centralisation of sound centre of Broca centre of tongue centring diphthong closed syllable closed system closed vowel cluster co-articulation common language dwisisi/bilateral konsonan dwisisi/konsonan bilateral pertentangan dwisisi/ pertentangan bilateral dwibahasa kedwibahasaan daun lidah paduan suku kata tertutup bentuk terikat morfem terikat ayat terikat penanda sempadan arus udara vokal depan spektrogram jalur lebar transkripsi luas vokal belakang oral.

kesejajaran sejajar dengan/ selaras dengan kelainan bersyarat konsonan rangkap konsonan/ gugus konsonan bersifat konsonan vokal bersifat konsonan unsur bahasa buatan tatabahasa bebas konteks/ nahu bebas konteks analisis konteks kelainan konteks bezaan.common speech comparative linguistics comparison of language compound compound phoneme compound predicate compound sentence compound word concordance concordant conditioned variant consonant consonant cluster consonantal consonantal vowel constituent constructed language context-free grammar contextual analysis contextual variant contrast contrastive contrastive analysis contrastive distribution contrastive feature contrastive pair contrastive stress convergence coocurence coordinate correlation creole cross-reference D dark vowel declarative sentence decoder decoding deep structure deep vowel degree degree marker deletion bahasa biasa linguistik perbandingan perbandingan bahasa majmuk fonem majmuk predikat majmuk ayat majmuk kata majmuk kesejodohan. struktur dalaman vokal belakang darjat. serentak ada setara hubung kait/korelasi kreol rujuk silang vokal belakang ayat penyata/modus berita penyahkod penyahkodan struktur batin. bertentangan bezaan analisis bezaan penyebaran bezaan/ distribusi bezaan ciri bezaan pasangan bezaan tekanan bezaan persetumpuan keserasian. berbeza. darjah penanda darjat pengguguran/penghilangan 238 .

deletion rule deletion transformation denasalisation denotation denotative meaning dental dental consonant dental sound derivation derivational affix derivative derived form derived primary word derived secondary word descending diphthong descriptive grammar descriptive linguistic descriptive order developmental linguistics deviance deviant diachronic diachronic linguistics diachronic phonology diachronic study diagnostic environment diagraph dialect dialect area dialect borrowing dialect boundary dialect geography dialectal Malay dialectalisation dialectology diffusion diglossia diphthong diphthongisation direct speech discontinuous morpheme discourse discourse analysis distinctive rumus pengguguran/ rumus penghilangan transformasi pengguguran/ transformasi penghilangan proses nyahsengau/ proses nyahnasal denotasi makna denotatif gigi/dental konsonan gigi/ konsonan dental bunyi gigi/bunyi dental terbitan. bauran digolosia diftong pendiftongan cakap ajuk morfem terbahagi wacana analisis wacana distingtif 239 . penerbitan penambah terbitan/imbuhan terbitan terbitan bentuk terbitan kata terbitan primer kata terbitan sekunder diftong menurun tatabahasa pemerian/nahu pemerian linguistik pemerian/ linguistik huraian urutan pemerian/ tatabahasa huraian linguistik perkembangan penyimpangan menyimpang diakronik linguistik diakronik fonologi diakronik kajian diakronik lingkungan penentu dwihuruf dialek kawasan dialek peminjaman dialek sempadan dialek geografi dialek dialek bahasa Melayu proses mendialek dialektologi resapan.

lingkungan. analisis lingkungan dwisuku (kata) kata dwisuku mandala/domain belakang/dorsal bunyi belakang/bunyi dorsal belakang gusi/dorso.distinctive feature distribution distributional analysis disylabic disyllable word domain dorsal dorsal sound dorso-alveolar dorso-palatal dorso-uvular dorsopalatal sound dorsovelar sound dorsum dorsum of tongue double articulation double stop double vowel down glide duration durative dynamic accent E ecology of language egressive egressive click egressive click sound egressive direction of air egressive sound ejection sound ejective ejective sound element emotive encode encoding epiglottis epistemology escape cavity esophageal cavity ethnographic linguistics etymologist ciri distingtif taburan. penyebaran analisis taburan.alveolar belakang lelangit keras/ dorsopalatal belakang velar/dorsovelar bunyi belakang lelangit keras/bunyi dorsopalatal bunyi belakang velar/bunyi dorsovelar dorsum belakang lidah artikulasi ganda dwihentian vokal ganda geluncuran menurun lihat: durative panjang pendek bunyi tekanan dinamik ekologi bahasa egresif klik egresif bunyi klik egresif arah udara egresif bunyi egresif bunyi ejektif ejektif bunyi ejektif unsur emotif mengekod pengekodan epiglotis epistemologi rongga lepas udara rongga esofagus etnolinguistik ahli etimologi 240 . analisis penyebaran.

exhalation exhale exit of air expansion rule experimental phonetics expiration explode explosion explosive sound extinct language extralingual features F factor factor analysis falling diphthong feature field field of discourse field study field theory final cluster final syllable finite-state grammar first articulation first language flap flat articulator flat fricative flection fluency form-class form-word formative formula free form free morpheme free sentence free variant/free vatiation free word order frequency frequency analysis fricative fricative sound friction perlepasan udara menghembuskan nafas saluran lepas udara rumus perluasan fonetik percubaan penghembusan udara meletup letupan bunyi letupan bahasa mati ciri luar bahasa faktor analisis faktor diftong menurun ciri/fitur bidang/medan bidang wacana kajian lapangan teori medan makna/ teori bidang makna gugus akhir/rangkap akhir suku kata akhir tatabahasa terbatas/ nahu terbatas artikulasi pertama bahasa pertama tamparan alat artikulasi dasar frikatif datar/geseran datar fleksi kefasihan golongan bentuk kata tugas morfem terikat/formatif rumus bentuk bebas morfem bebas ayat bebas kelainan bebas urutan kata bebas kekerapan analisis kekerapan geseran/frikatif bunyi geseran/bunyi frikatif geseran 241 .

frictional stop frictionalizing stop frictionless frictionless continuant front of tongue front vowel fronting frozen speech function functional anlaysis functional grammar functional linguistics fundamental feature furtive glide furtive vowel G geminate gemination general general distribution general grammar general linguistics general semantics generic term geographical dialect geographical linguistics gesture gesture language glide gloss glossary glottal glottal catch glottal cavity glottal check glottal consonant glottal plosive glottal sound glottal stop glottal trill glottalic click glottalic closure glottalization glottalized hentian geseran hentian menggeser tak bergeser malaran tak bergeser depan lidah vokal depan pendepanan ragam beku fungsi/tugas analisis fungsian tatabahasa fungsian/ nahu fungsian linguistik fungsian ciri dasar geluncuran senyap vokal pelancar konsonan panjang pemanjangan konsonan umum/am penyebaran am tatabahasa am/nahu am linguistik am semantik am kata generik dialek geografi linguistik geografi gerak isyarat bahasa gerak isyarat geluncuran padanan kata senarai kata/glosari glotis hamzah/hentian glotis rongga glotis lihat: glottal stop konsonan glotis letupan glotif/plosif glotis bunyi glotis hentian glotis getaran glotis klik glotis penutupan glotis penghamzahan/pengglotisan berhamzah/berhentian glotis 242 .

glottalized sound glottalized vowel glottis glottogonic linguistics glottopolitics gradation gradation of vowel grammarian grammatical grammatical analysis grammatical category grammatical feature grammatical item grammatical meaning grammatical process grammatical structure grammatical unit grammaticalisation grapheme groove spirant grooved articulator grooved fricative H half-close vowel half-open vowel hard palate harmonic harmonic overtone head word heavy stress height of tongue hesitation form high-falling high vocoid high vowel higher-mid historical linguistics holophrase holophrastic language homorganic affricate homorganic sound hyphothesis hyphothetical bunyi glotis vokal glotis glotis linguistik asal usul ilmu politik bahasa pemeringkatan pemeringkatan voka nahu ahli tatabahasa/ahli nahu tatabahasa/nahu analisis tatabahasa/analisis nahu kategori tatabahasa/ kategori nahu ciri tatabahasa/ciri nahu butir tatabahasa/butir nahu makna kenahuan proses tatabahasa/proses nahu struktur tatabahasa/struktur nahu unit tatabahasa/unit subjek nahu pentatabahasaan/penahuan grafem geseran beralur alat artikulasi beralur geseran beralur/frikatif beralur vokal separuh sempit vokal sparuh luas lelangit keras/palatum berharmoni nada atasan berharmoni kata inti tekanan keras tinggi lidah bentuk ayat menurun tinggi vokoid tinggi vokal tinggi sederhana/agak tinggi linguistik sejarawi holofrasa bahasa holofrasa letusan homorgan/afrikat homorgan/sealat/afrikat sealat bunyi homorgan/bunyi sealat hipotesis lihat: hyphothesis 243 .

seruan bahasa antara vokal antara fleksi dalam abjad fonetik antarabangsa intonasi jeda intonasi 244 .I identification of morpheme idiom idolect imitative word immigrant language imperative implosion impressionistif translation inactive voice inarticulate incomplete plosive consonant index indigenous language indirect discourse indirect object indirect question indirect speech infix inflected language inflected prefix inflection ingressive ingressive air stream inhalation inhale initial cluster initial stress initial string initiator of air stream innate stress inspiration instrumental noun instrumental phonetics interconsonantal interdental interdental phone interjection interlanguage intermedian vowel internal inflection international phonetic alphabet intonation intonation break penentuan morfem idiom/ungkapan idiolek kata ajuk bunyi/onomatopeia bahasa pendatang perintah/imperatif sedutan transkrips sepintas suara tak aktif tidak petah (bercakap/bertutur) konsonan plosif tak selesai indeks bahasa bumiputera/ bahasa pribumi wacana tak langsung objek tak langsung ayat tanya tak langsung cakap pindah sisipan bahasa fleksi awalan fleksi fleksi ingresif arus udara ingresif tarikan nafas menarik nafas rangkap awal/gugus awal tekanan awal rentetan awal pemula arus udara tekanan sejadi lihat: inhalation kata nama penantian fonetik perantian antara konsonan antara gigi bunyi antara gigi kata seru.

intonation contour intonation morpheme intralinguistic feature intransitive verb invariable word invariant inverse derivation inversion inverted word order irregular verb isolating language isolative sound change isolex item analysis K kernel sentence kinetic consonant L labia labial labial sound labialisation labiodental labiodental sound labiolabial labiovelar laboratory phonetics laminal laminal sound laminodental sound language ability language boundary language change language development language family language learning language planning language skill language standardisation language structure language teaching language universal langue kontur intonasi morfem intonasi ciri dalam linguistik kata kerja tak transitif kata tetap bentuk lihat: invariable word terbitan terbalik/ terbitan songsang keterbalikan/kesongsangan urutan kata songsang/ urutan kata terbalik kata kerja tak transitif bahasa isolatif perubahan bunyi pencilan isoleks analisis butir ayat inti konsonan kinetik lihat: lip bibir/ labial bunyi bibir/ bunyi labial pembibiran/ pelabialan bibir gigi/ labiodental bunyi bibir gigi/ bunyi labiodental dua bibir/ labiolabial labiovelar fonetik makmal laminal bunyi laminal bunyi laminodental kebolehan berbahasa sempadan bahasa perubahan bahasa perkembangan bahasa keluarga bahasa pembelajaran bahasa perancangan bahasa kemahiran berbahasa penstandardan bahasa struktur bahasa pengajaran bahasa (ciri) kesejagatan bahasa langue 245 .

ahli leksikografi leksikon kata penghubung pembatas gambaran mendatar lingua franca bunyi lidah kaedah linguafon ahli bahasa/ ahli linguistik linguistik. analisis kebahasaan antropologi linguistik peminjaman linguistik konteks linguistik demografi linguistik disiplin linguistik geografi linguistik norma bahasa falsafah bahasa psikologi linguistik lambang linguistik/ simbol linguistik lihat: language skill pantang larang bahasa tipologi bahasa lihat: linguist 246 . kebahasaan analisis linguistik.lapse laryngeal laryngeal air mechanism laryngeal consonant laryngeal sound laryngealisation laryngealised vowel larynx lateral lateral area lateral consonant lateral plosion lateral release lateral resonant lateral sound lexical lexical field lexical item leksikal meaning lexical stress lexicalisation lexicographer lexicon limitative conjunction linear representation lingua franca lingual sound linguaphone method linguist linguistic linguistic analysis linguistic anthropology linguistic borrowing linguistic context linguistic demography linguistic discipline linguistic geography linguistic norm linguistic philosophy linguistic psychology linguistic sign linguistic skill linguistic taboo linguistic typology linguistician selang (masa) laringal mekanisma udara laringal konsonan laringal bunyi laringal pelaringalan vokal laringalan larinks sisian ruang sisian konsonan sisian letupan sisian/plosif sisian pelepasan sisian kenyaringan sisian bunyi sisian leksikal medan leksikal butir leksikal makna leksikal tekanan leksikal pengleksikalan ahli perkamusan.

linking morpheme lip lip formation lip position lip rounding lip spreading lip tracing literal literal translation literary language literary translation loan word local friction long consonant long vowel loose apposition loquacity loudness low vocoid low vowel lowering M macro macrolinguistics major air stream manner of articulation manner of discourse marked marker mathematical linguistics matrix matrix sentence maximal stress mechanistic linguistics medial medial cluster medial voice median resonant medieval linguistics medio of tongue mediopalatal medium mentalistic linguistics metalanguage morfem penghubung bibir pembentukan bibir kedudukan bibir pembundaran bibir penghamparan bibir surihan bibir harfiah penterjemahan harfiah bahasa persuratan penterjemahan sastera kata pinjaman geseran tempatan konsonan panjang vokal panjang kedudukan terpisah kefasihan kelantangan vokoid rendah vokal rendah perendahan makro makrolinguistik mekanisma udara utama cara artikulasi cara wacana bertanda penanda linguistik matematik matriks ayat matriks tekanan maksima aliran mekanisma tengah rangkap tengah/ gugus tengah lihat: middle voice bunyi nyaring tengah linguistik zaman pertengahan tengah lidah mediopalatal perantara linguistik mentalisma metalinguistik 247 .

microlinguistics mid vocoid mid vowel middle of tongue middle voice minimal contrast minimal pair minimal stress minimum obstruction minor air stream mechanism mixed language mode of articulation modern language modification modifier modulation monitor function monolateral consonant monolingual monolingual approach monologue monomorphemic monophonemic monophthong monosyllabic monosyllabic word monosyllable monotone mora morph morpheme morpheme boundary morphemic morphemic analysis morphemic reference morphemic script morphemic transcription morphemics morphologic morphological analysis morphological assimilation morphological process morphology morphoneme mikrolinguistik vokoid tengah vokal tengah tengah lidah ragam tengah bezaan minimal pasangan minimal tekanan terlemah/ tekanan minimal gangguan minimum gangguan arus udara minor bahasa campuran cara artikulasi bahasa moden modifikasi penerang modulasi fungsi monitor konsonan monolateral ekabahasa pendekatan ekabahasa monolog monomorfemik monofonemik monoftong ekasuku kata ekasuku ekasuku senada ciri yang menunjukkan panjang pendek bunyi suara bagi perkataan tertentu morf morfem batas morfem morfemik analisis morfemik rujukan morfemik aksara morfemik transkripsi morfemik lihat: morphology morfologi analisis morfologi asimilasi morfologi proses morfologi morfologi morfonem 248 .

morphophoneme morphophonemic rule morphophonemic stress morphophonemic transcription morphophonemic variation morphophonemics mother tongue mouth air mouth cavity movable speech organ movable stress multidimensional phonology multilingual multisyllabic murmur vowel mutual intelligibility mutually complementary mutually exclusive N narrative discourse narrow narrow diphthong narrow transcription narrow vowel narrowing of meaning nasal nasal and oral exit of air nasal cavity nasal exit of air nasalisation nasalisation symbol morfofonem rumus morfofonemik tekanan morfofonemik transkripsi morfofonemik kelainan morfofonemik morfofonemik bahasa ibunda udara mulut rongga mulut lihat: articulator tekanan pindah fonologi pelbagai dimensi pelbagai bahasa pelbagai suku lihat central vowel kefahaman menyaling saling melengkapi saling menyingkiri nasalised click nasalised vowel nasalism nasality nasalization nasalized nasally released stop nasal pharynx nasal plosion nasal release huraian naratif sempit diftong sempit transkrisi halus/ transkripsi sempit vokal sempit penyempitan makna sengau/hidung/nasal saluran keluar udara dari hidung dan mulut rongga hidung saluran udara keluar dari hidung penyengauan/penasalan lambang penyengauan/lambang penasalan/simbol penyengauan/ simbol penasalan klik sengauan/hentian nasalan vokal sengauan/vokal nasalan sebutan sengau kesengauan/kenasalan penyengauan disengaukan/dinasalkan hentian lepasan hidung farinks sengau/letupan nasal letupan sengau/letupan nasal pelepasan sengau/ pelepasan nasal 249 .

nasal resonant nasal sound nasal twang nasal vowel native language native speaker natural language negation negative negative conjunctive negative particle negative sentence neo-linguistics network of isogloss neutral neutral vowel neutralisation node nominal nominal adjective nominal clause nominal definition nominal inflection nominal phrase nominal sentence nominalisation non-consonantal non-continuant non-distinctive feature non-finite verb form non-linguistic context non-syllabic non-syllabic segment non-syllabic vocoid non-vocalic non-vocoid non-speech sound normative grammar normative linguistics nose cavity notional grammar noun noun adjunct noun clause noun cluster bunyi nyaring sengau/ bunyi nyaring nasal bunyi sengau/bunyi nasal telor sengau/telor nasal vokal sengau/vokal nasal bahasa asli penutur asli bahasa tabii penafian nafi kata penghubung nafi partikel nafi ayat nafi neolinguistik jaringan isoglos neutral vokal neutral peneutralan nodus namaan kata sifat namaan/ adjektif namaan klausa namaan takrif namaan fleksi namaan frasa namaan ayat namaan penamaan bersifat bukan konsonan bukan malaran ciri bukan distingtif bentuk kata kerja tak finit konteks bukan linguistik bukan sukuan segmen bukan sukuan vokoid bukan sukuan bukan vokalik bukan vokoid bunyi bukan bahasa lihat: prescriptive grammar linguistik normatif rongga hidung lihat: linguistic philosophy kata nama nama penerang klausa nama rangkap nama/gugus nama 250 .

noun phrase initiator noun word null hyphothesis numeral classifier O object objective objectivity obligatory obligatory transformation obscure vowel off-glide official dialect on-glide open juncture open lip rounding open syllable open transition open vocoid open vowel optional optional transformation rule oral oral air mechanism oral exit of air oral plosion oral resonant distinctive feature oral sound oratorical speech organs of speech origin of language origin of speech orthographical procedure orthographic transcription orthography overlapping distribution P palatal palatal consonant palatal lateral palatal sound palatalisation palatalised pemula frasa nama kata nama hipotesis nol penjodoh bilangan objek Objektif keobjektifan wajib rumus transformasi wajib vokal kabur geluncuran akhir lihat: standard dialect geluncuran awal saktah terbuka pembundaran bibir luas suku kata terbuka lihat: open juncture vokoid luas vokal luas pilihan rumus transformasi pilihan mulut/oral mekanisma udara mulut saluran keluar udara mulut letupan oral/plosif oral ciri distingtif nyaring oral bunyi oral ragam pidato organ sebutan/alat sebutan asal usul bahasa lihat: origin of language tatacara ejaan transkripsi ejaan ejaan penyebaran bertindan lelangit keras/palatal konsonan lelangit keras/ konsonan palatal sisian lelangit keras/ sisian lateral bunyi lelangit keras/ bunyi palatal penglelangitkerasan/ pempalatalan dilelangitkeraskan/ dipalatalkan 251 .

palate palate-alveolar palato-alveolar consonant palatum paralanguage paralinguistic feature parameter parametric linguistics paraphrase parent language parenthesis perenthetic clause adjunct parsing part of speech passive passive articulator passive voice peak of prominance peak of sonority pedagogical grammar pedagogical linguistics permutation rule pharyngeal pharyngeal air mechanism pharyngeal cavity pharyngeal sound pharyngealisation pharynx pharynx air phase of articulation philosophical grammar phonation phoneme phoneme-grapheme correspondence phonemic phonemic analysis phonemic contrast phonemic reference phonemic stress phonemic structure phonemic syllable phonemic symbol lihat: palatum gusi-lelangit keras konsonan gusi lelangit keras/ konsonan palato-alveolar lelangit keras/palatum lihat: paralinguistic feature ciri paralinguistik parameter linguistik parametrik parafrasa bahasa induk tanda kurungan/perentesis penerang klausa parentesis/ adjung klausa parentesis penghuraian ayat golongan kata/ jenis perkataan pasif alat artikulasi pasif ragam pasif lihat: peak of sonority puncak kelantangan tatabahasa pedagogi/ nahu pedagogi linguistik pedagogi rumus permutasi faringal. farinks mekanisma udara farinks rongga farinks bunyi farinks pemfaringalan rongga tekak/farinks udara farinks fasa artikulasi tatabahasa falsafah/ nahu falsafah pembunyian fonem kesepadanan fonem-grafem fonemik analisis fonemik perbezaan fonemik rujukan fonemik tekanan fonemik struktur fonemik suku kata fonemik lambang fonemik/ simbol fonemik 252 .

phonemic transcription phonemic variant phonemicist phonemics phonetic phonetic analysis phonetic chart phonetic complement phonetic diagraph phonetic indicator phonetic notation phonetic sound change phonetic spelling phonetic syllable phonetic symbol phonetic transcription phonetic variant phonetician phonetics phonic phonic substance phono-morphology phonological analysis phonological change phonological component phonological item phonological process phonologist phonology phonometrics phrasal verb phrase phrase marker phrase structure phrase structure component phrase structure grammar phrase structure rule pidgin pitch pitch level place of articulation plosion plosive plosive consonant transkripsi fonemik perbezaan fonemik ahli fonemik fonemik fonetik/bunyi analisis fonetik carta fonetik lihat: phonetic indicator dwihuruf fonetik penanda bunyi lihat: phonetic transcription perubahan bunyi ejaan fonetik suku kata fonetik lambang fonetik/simbol fonetik transkrispsi fonetik kelainan fonetik ahli fonetik (ilmu) fonetik fonik jisim fonik fonomorfologi analisis fonologi perubahan fonologi komponen fonologi butir fonologi proses fonologi ahli fonologi fonologi fonometrik frasa kerja/frasa verba rangkai kata/frasa penanda frasa struktur frasa komponen struktur frasa tatabahasa struktur frasa/ nahu struktur frasa rumus struktur frasa pijin nada tingkat nada daerah artikulasi letupan/plosif letupan/plosif konsonan letupan/ konsonan plosif 253 .

plosive sound p-marker point of articulation polyglot polysyllable position of articulation position of tongue positional variant positive sentence possessive compound possessive pronoun post-alveolar post-dental post of tongue post-palatal post-velar post-vocalic pragmatic translation pragmatics predicate predicative phrase prefix prefixation prehistoric language prenasalisation prepalatal prepalatal sound prescriptive grammar prestige dialect prevelar prevocalic primary articulation primary derivative primary language primary stress principal principal clause principal verb pronominal pronominal inflection pronominalisation prop word proscriptive grammar prosodic distinctive feature prosodic feature bunyi letupan/bunyi plosif penanda frasa titik artikulasi penutur pelbagai bahasa banyak suku (kata) kedudukan artikulasi kedudukan lidah kelainan lingkungan/ kelainan posisi ayat positif majmuk milik kata ganti milik belakang gusi/belakang alveolar belakang gigi belakang lidah belakang lelangit keras/belakang palatal belakang lelangit lembut/ belakang velar lepas vokal penterjemahan pragmatik pragmatik predikat frasa predikat awalan pengawalan bahasa prasejarah prapenyengauan pralelangit keras/prapalatal bunyi pralelangit keras/bunyi prapalatal tatabahasa preskriptif/nahu preskriptif dialek martabat/dialet prestij pravelar pravokal artikulasi primer terbitan primer bahasa primer tekanan primer utama klausa utama kata kerja utama/verba utama kata ganti fleksi kata ganti kepronominalan kata silih tatabahasa proskriptif/nahu proskriptif ciri distingtif prosodi ciri prosodi 254 .

penyempitan (makna) rumus penyingkatan.prosodic mark prosodic phoneme prosodic phonology proto language pseudo-procedure psycholinguistics pulmonic air mechanism pulmonic click punctuation punctuation mark pure vowel Q qualifier qualifying phrase qualitative qualitative analysis quantifier quantitative quantitative analysis quantitative linguistics question word R radical axis radical language radix of tongue raising rapid form received pronounciation recessive stress reciprocal reciprocal pronoun reciprocal verb reciprocity reconstruction recursive string reduction reduction rule reduplicate affixation regional dialect regional language tanda prosodi fonem prosodi fonologi prosodi bahasa purba/bahasa proto tatacara semu psikolinguistik mekanisme udara pulmonik klik pulmonik tanda baca lihat: punctuation vokal tulen penerang rangkai kata penerang/ frasa penerang kualitatif analisis kualitatif kata kuantiti kuantitatif analisis kuantitatif linguistik kuantitatif kata tanya paksi radikal lihat: isolating language lihat: root of tongue peninggian bentuk cepat lafaz terima tekanan pangkal menyaling/timbal balik ganti nama menyaling/ganti nama timbal balik kata kerja menyaling kesalingan/ketimbalbalikan rekonstruksi deretan ulang penyingkatan. rumus penyempitan (makna) penambah serentak/pengimbuhan serentak dialek kawasan bahasa daerah 255 .

register register tone system regularity release released-P released plosive renaissance linguistics repertoire replacement rule reported speech resonance resonance chamber resonant resonant distinctive feature resonant sound resonator retroflex retroflexed consonant retroflexed sound retroflexed vowel retroflexion revival form rewrite rule rhetorics rhyme rhythm rising rising diphthong rising-falling rolled rolled consonant romance linguistics romanisation root root-inflected language root inflection root-isolating language root of tongue root of word rounded rounded lip (vowels) rounded lip formation rounded vocoid rounded vowel rounding laras bahasa sistem nada register kenalaran pelepasan P-lepas letupan lepas/plosif lepas linguistik zaman pembaharuan perbendaharaan rumus ganti cakap pindah kenyaringan rongga kenyaringan nyaring. bunyi nyaring ciri distingtif nyaring bunyi nyaring penyalun gelungan konsonan gelungan bunyi gelungan vokal gelungan penggelungan bentuk pulih rumus tulis semula retorik rima irama menaik diftong menaik turun naik bergulung konsonan bergulung/konsonan bergetar linguistik romans peRumian akar bahasa fleksi akar fleksi akar bahasa isolatif akar pangkal lidah akar kata dibundarkan bibir dibundarkan (vokal) pembentukan bibir bundar vokoid dibundarkan vokal dibundarkan pembundaran 256 .

semi-vokal semiotik ayat 257 .rule S sampel Saussurean linguistics scholaticism scientific grammar second articulation second language second-order language second sound shift secondary secondary phoneme secondary stress segment (noun) segment (verb) segment diagram segment of utterance segmental analysis segmental morpheme segmental phoneme segmental phonology segmentation segmentator semantic semantic analysis semantic change semantic component semantic differential semantic distinguisher semantic feature semantic field semantic field theory semantic marker semantic pair semantic range semantif shift semantic triangle semantic value semantics semi-consonant semi-vowel semiotics sentence rumus sampel linguistik ala Saussure linguistik skolastik/ skolastisisme tatabahasa ilmiah/ tatabahasa saintifik/ nahu ilmiah/ nahu saintifik artikulasi kedua bahasa kedua bahasa tertib kedua perubahan bunyi peringkat kedua sekunder fonem sekunder tekanan sekunder penggalan memenggal gambar rajah penggalan penggalan ujaran analisis penggalan morfem penggalan fonem penggalan fonologi penggalan pemenggalan pemenggal semantik analisis semantik perubahan makna/ perubahan semantik komponen semantik kebezaan makna pembeza makna ciri makna medan makna teori medan makna penanda semantik pasangan makna julat makna perubahan makna segi tiga makna nilai semantik makna/semantik separuh konsonan separuh vokal.

lambang.sentence adverbial sentence compound sentence connector sentence modifier sentence part sentence stress sentence structure shape word sharp resonant distinctive feature shift of meaning sibilant side adjunct side chamber sign sign language signification silence simultaneous affixation simultaneous distinctive feature single morpheme single phoneme singular singular number slang slavic linguistics slavonic linguistics slit fricative slot slur social dialect sosiolect sociolinguistics sociological linguistics soft consonant soft palate sonant sonogram sonorant sonority sound sound change sound change by allophones sound change by phonemes sound classification criteria adverba ayat majmuk ayat penghubung ayat penerang ayat bahagian ayat tekanan ayat struktur ayat kata bentuk ciri distingtif nyaring tajam perubahan makna bunyi desis/sibilan adjung samping ruang samping tanda. isyarat bahasa isyarat pemaknaan kesenyapan penambahan serentak ciri distingtif serentak morfem tunggal fonem tunggal mufrad bilangan mufrad slanga linguistik slavik lihat: slavic linguistics geseran selit/frikatif selit gatra pelah dialek sosial sosiolek Sosiolinguistik linguistik sosiologi konsonan lembut lelangit lembut/palatum lembut sonan lihat: spectogram sonoran kesonoran bunyi perubahan bunyi perubahan bunyi alofonik perubahan bunyi fonemik kriteria penggolongan bunyi/ kriteria 258 .

pecahan (diakronik).sound complex sound echoism sound law sound shift sound source sound spectograph sound symbolism sound value sound wave source source language special language spectogram spectograph spectrum speculative grammar speech speech act speech community speech event speech habit speech organ speeech pathology speech perception speech production speech recognition speech response speech signal speech sound speech stretcher speech symbol speech synthesis speech therapy spirant split split fricative split morpheme spoken form spoken language spontaneous sound change sporadic sound change spread vowel standard dialect klasifikasi bunyi bunyi kompleks gema bunyi hukum bunyi perubahan bunyi sumber bunyi spektograf bunyi perlambangan bunyi nilai bunyi gelombang bunyi sumber bahasa sumber bahasa khas spektogram spektograf spektrum tatabahasa spekulatif/ nahu spekulatif pertuturan lakuan bahasa komuniti bahasa peristiwa bahasa kebiasaan berbahasa alat ujaran/alat artikulasi patologi bahasa persepsi bahasa pengwujudan bahasa pengenalan bahasa gerak balas bahasa isyarat bahasa bunyi bahasa peregang bahasa lambang bahasa sintesis bahasa terapi bahasa geseran pemecahan. celah bunyi frikatif celah morfem terbahagi bentuk pertuturan bahasa lisan/bahasa pertuturan lihat: sporadic sound change perubahan bunyi semerta vokal hampar dialek standard 259 . terbahagi (nahu).

standard language standard pronounciation standard speech standardisation state of language static linguistics statistical linguistics stem stem compound stem-inflected language stop stratification stratificational grammar stress stress group stress mark stress prosodic distinctive feature stressed syllable string string analysis strong stress structural change structural linguistics structural meaning structural semantics structural word structuralistic linguistics structure drill style style of pronounciation stylictics subclause subcategorisation subcategory subgroup subject subordinate subordinate clause subordinate conjunction subordination subordinator subphonemic modification subphonemic variant bahasa standard sebutan standard lihat: standard language penstandardan keadaan bahasa linguistik statik linguistik statistik dasar majmuk dasar bahasa fleksi dasar hentian stratifikasi tatabahasa stratifikasi/ nahu stratifikasi tekanan kelompok tekanan tanda tekanan ciri tekanan/fitur distingtif prosodi tekanan struktur kata bertekanan untaian/rentetan analisis untaian/analisis rentetan tekanan kuat perubahan struktur linguistik struktur makna struktur semantik struktur kata struktur linguistik struktur latih tubi struktur gaya gaya sebutan ilmu gaya bahasa klausa subordinat pensubkategorian subkategori subgolongan subjek tak setara/subordinat klausa tak setara/klausa subordinat kata penghubung tak setara/ kata penghubung subordinat pentaksetaraan/subordinasi lihat: subordinate conjunction perubahan subfonemik kelainan subfonemik 260 .

substandard substitution substitution class substitution drill substitution frame substitution item suction sound suffix suffixation suffixing language superficial structure supraglottal friction supraglottal cavity suprasegmental feature suprasegmental grapheme suprasegmental phoneme surface grammar surface structure switching syllabic syllabic consonant syllabic peak syllabic sign syllabic sound syllabic vocoid syllabication syllable symbol symbolic sign symmetry syntactic syntactic category syntactic change syntactic class syntactic compound syntactic construction syntactic group syntactic order syntactic pattern syntax synthetic compound synthetic index synthetic language systematic transcription systemic grammar substandard/koman/kodi penggantian. gantian golongan gantian latih tubi gantian rangka gantian butiran gantian bunyi sedutan akhiran pengakhiran bahasa berakhiran struktur permukaan geseran supraglotal rongga supraglotal ciri suprasegmental grafem suprasegmental fonem suprasegmental tatabahasa permukaan/ nahu permukaan struktur permukaan/struktur lahir alih silabik konsonan silabik puncak suku kata tanda suku kata bunyi silabik vokoid silabik penyukuan suku kata lambang/simbol tanda lambang/tanda simbol keseimbangan sintaksis kategori sintaksis perubahan sintaksis golongan sintaksis majmuk sintaksis binaan sintaksis/ konstruksi sintaksis kelompok sintaksis urutan sintaksis pola sintaksis sintaksis majmuk sintesis indeks sintesis bahasa sintesis transkripsi sistematik tatabahasa sistemik/ nahu sistemik 261 .

pemindahan.T tag statement tag question tap target language taxanomic phonemics teeth ridge tense vocoid tense vowel terminal contour terminal juncture terminal stress terminal string terminology territorial dialect tertiary articulator tertiary stress theoretical linguistics theory theory of meaning thesaurus throat thought and language tight phonation tip of tongue tone tone language tone prosodic distinctive feature tongue tongue position trachea traditional grammar transcribe transcription transfer transferred meaning transformation transformation rule transformational generative grammar tranformational grammar transformed sentence transliteration penyataan tempelan ayat tempelan tamparan bahasa sasaran fonemik taksonomi lengkungan pangkal gigi vokoid tegang vokal tegang kontur akhir saktah akhir tekanan akhir untaian akhir peristilahan dialek kawasan alat artikulasi tertier tekanan tertier linguistik teori teori teori makna tesaurus kerongkong/tekak fikiran dan bahasa pembunyian tegang hujung lidah nada bahasa nadaan ciri distingtif prosodi nada lidah kedudukan lidah trakea tatabahasa tradisional/ nahu tradisional mentranskripsi transkripsi/alih tanda memindahkan. pindahan makna kiasan transformasi rumus transformasi tatabahasa transformasi generatif/nahu transformasi generatif tatabahasa transformasi/ nahu transformasi ayat terbitan alih huruf/transliterasi 262 .

tree diagram trill consonant trill sound trillisation triphthong type of articulation U ultimate ultimate constituents ultimate stress ultra unilateral consonant ultrasound unaccented underlying form underlying structure unexploded plosive ungrammatical unilateral unilingual union language universal universal form universal grammar universal language universal semantics universalism unmarked unreleased plosive unrounded unrounded lip formation unrounded vowel unrounding unstressed unvoiced unvoiced inherent distinctive feature utterance utterance act uvula uvula sound uvular uvular sound rajah pohon konsonan getaran bunyi getaran penggetaran triftong jenis artikulasi terakhir unsur terakhir tekanan terakhir ultra konsonan ekasisi ultrabunyi tanpa aksen bentuk batin struktur batin letupan tak lepas/plosif tak lepas/letupan tertahan/ plosif tertahan binahu ekasisi ekabahasa bahasa persatuan sejagat bentuk sejagat tatabahasa sejagat bahasa sejagat semantik sejagat kesejagatan tak bertanda lihat: unexploded plosive tak bundar pembentukan bibir tak bundar vokal tak bundar penyahbundaran tak bertekanan tak bersuara ciri distingtif hakiki tak bersuara ujaran aksi ujaran anak tekak/uvula bunyi anak tekak/bunyi uvula anak tekak/uvular bunyi anak tekak/bunyi uvular 263 .

suara 2.V valency variable word variant variation variety in language velar velar sound velaric click velaric closure velarisation velic verb cluster vibration vibration frequency vocal bands vocal cord vocal lip vocal organ vocal tract vocalic alteration vocalisation vocalised vocative vocoid vocoid backing vocoid low vocoid mid voice voice quality voiced voiced click voiced stop voiced unaspirated stop voiced vowel voiceless voiceless grooved fricative voiceless sound voiceless stop voiceless unaspirated stop voiceless vowel voicing valensi kata boleh ubah kelainan kelainan kelainan bahasa lelangit lembut/velar bunyi lelangit lembut/ bunyi velar klik lelangit lembut/klik velar penyempitan lelangit lembut/ penyempitan velar pemvelaran anak lidah/velik gugus karyaan getaran kekerapan getaran pita suara pita suara pita suara alat ujaran saluran udara perubahan bunyi vokal penyuaraan lihat: voiced vokatif vokoid pembelakangan vokoid vokoid rendah vokoid tengah 1. ragam kualiti suara bersuara klik bersuara hentian bersuara hentian bersuara tanpa hembusan vokal bersuara tak bersuara geseran beralur tak bersuara/ frikatif beralur tak bersuara bunyi tak bersuara hentian tak bersuara hentian tak bersuara tanpa hembusan vokal tak bersuara penyuaraan 264 .

vowel vowel cluster vowel harmony vowel modification vowel quadrilateral vowel reduction vowel shift vowel system vowel triangle vokal rangkap vokal/gugus vokal mutasi vokal perubahan vokal rajah vokal sisi empat pengurangan vokal penggeseran vokal sistem vokal rajah vokal segi tiga W wave waveband wave-form wave length wavemeter wave theory way of obstruction weak form weak stress Wernicke’s area whispered sound whispered vowel Whorfian hypothesis wide diphthong word base word border marker configurative feature word boundary word class word count word division word-for-word translation word form word formation word group word list word order word sign word stress written language gelombang jalur gelombang bentuk gelombang jarak gelombang meter gelombang teori gelombang cara gangguan bentuk lemah tekanan lemah kawasan Wernicke bunyi bisikan vokal bisikan hipotesis Whorf diftong lebar dasar kata ciri konfiguratif tanda sempadan kata sempadan kata golongan kata hitung kata pemisahan suku kata. pemisahan unsur kata terjemahan harfiah bentuk kata pembentukan kata kelompok kata senarai kata urutan kata/jujukan kata lambang kata tekanan kata bahasa tulisan 265 .

Z zero zero anaphora zero modification zero morpheme zero phoneme kosong/sifar (tiada langsung) anafora kosong/anafora sifar perubahan kosong/ perubahan sifar morfem kosong/morfem sifar fonem kosong/fonem sifar 266 .

Fakulti Pengajian Bahasa Moden. Profesor Madya di Universiti Pertanian Malaysia (1981) dan Profesor (1992). Amerika Syarikat. Kelantan. Tanjong Malim. Menguasai Ejaan Dengan Cepat. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) 3. Tatabahasa Dewan Jilid 1. Bhd. Maktab Sultan Ismail. Universiti Putra Malaysia (Ogos 1999-31 Disember 2000). Abdul Hamid Mahmood dilahirkan pada 23 Ogos 1945 di Kampung Dewan Beta. (karya bersama) Dewan Bahasa dan Pustaka (1986) 2. Dalam bidang penerbitan. Kota Bharu. Cheras (1972). Antara buku beliau yang terpenting ialah : 1. mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Dewan Beta.D di University of California. Perak dan menjadi ketua penuntut SDAR pada tahun 1961. Insimal (M) Sdn. pernah memegang jawatan Setiausaha Agung Persatuan dan pada tahun 1969 melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Profesor Dr. Universiti Putra Malaysia (1996-0gos 1999) dau Timbalan Pengarah IDEAL. beliau bergiat cergas dalam penyelidikan dan penulisan tentang bahasa dan linguistik Melayu. Kelantan (1966-69) dan Sekolah Alam Shah. Abdul Hamid berkhidmat sebagai guru terlatih selama 5 tahun di Sekolah Menengah Ayer Lanas. Pada 1 November 2001 beliau dilantik sebagai Pengarah Penerbit UPSI. Pada awal Januari 2001 beliau telah dijemput untuk menjadi Profesor Bahasa Melayu di UPSI. Universiti Putra Malaysia (1995-1996). (1992) 267 . Beliau kemudian mengikuti kursus bagi menyiapkan tesis Ph. Pada 1964-65 beliau mengikuti kursus perguruan di Language Institute (kini Institut Bahasa) Lembah Pantai. Berkley. Jeli. Penerbitan Masa (1992) 4.BIODATA PENULIS Profesor Dr. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Ayat Pasif Bahasa Melayu. Sehingga kini beliau telah menghasilkan beberapa buah buku bertaraf akademik dan digunakan sebagai rujukan di sekolah. kemudian di Sekolah Datok Abdul Razak (SDAR). maktab dan universiti. Ketua Jabatan Bahasa Melayu. Kota Bharu. Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) di Fakulti Pengajian Pendidikan (1989-1995). Kelantan. menjadi pensyarah di Kolej Pertanian Malaya (1972-73). Beliau pernah memegang jawatan Ketua Jabatan Bahasa (1979-1983). menjadi Ketua Hal Ehwal Akademik IDEAL.

Perkembangan Profesional Dalam Pendidikan Bahasa. (2012) Di samping itu. Penerbit UPSI (2007) 23. Bhd. Glosari Dialek Kelantan. Masa Enterprise (1995) 7. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. 2012) 31. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka (1997) 10. Penerbit Aslita Sdn. Tinjauan Pelaksanaan Dasar Bahasa Dalam Sistem Pendidikan Negara Di Peringkat Sekolah (suntingan bersama Asiah Idris). Affluent Master Sdn. Bhd. Bhd.5. Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Cabaran dan Harapan. Guru dan Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (1994) 9. Tatabahasa Dewan Edisi Semakan (2008) 27. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. City Reprographic Services (1991) 6. Warisan Maktab Kirkby (karya Bersama). Dewan Bahasa dan Pustaka (1999) 14. Pro-Office Shoppe Sdn. Kuasai Bahasa Anda. Tatabahasa Dewan (Edisi Baru). Canselor Pendidikan (Karya Bersama). Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Rendah (Dalam penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ejaan Bahasa Melayu Terkini. Dewan Bahasa dan Pustaka (1995) 8. (2001) 16. 2012) 30. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Aspirasi Kebitaraan Ibu Kandung Suluh Budiman 1922-2002 (2003) 20. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda (2012) 29. Percetakan Nasional Malaysia Berhad (1997) 12. Penerbit UPSI (2007) 24. 268 . Memartabatkan Warisan Za'ba (2005) 19. Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan: Koleksi Ucapan Naib Canselor (Karya Bersama). Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. Seminar Bahasa Melayu. Penerbit UPSI (2008) 26. beliau telah menghasilkan lebih daripada 200 artikel bahasa dan linguistik Melayu dan telah mengedit sebanyak 107 buah buku terbitan UPSI. Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Menengah (Dalam penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kursus Bahasa Melayu Mudah (2006) 22. Affluent Master Sdn. Bhd. Penerbit UPSI (2004) 18. Aspirasi Global (2006) 21. Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. City Reprographic Services (1997) 11. (2000) 15. Sintaksis Dialek Kelantan. Syarikat Percetakan Bintang Baru (1) 13. Penerbit UPSI (2010) 28. Aslita Sdn. (2002) 17. (2007) 25. Menguasai Tatabahasa Dengan Cepat. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu. Linguistik. Tuanku Bainun.

M. Beliau telah dilantik sebagai penilai luar untuk jawatan Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia (1998) dan Universiti Malaya (1999). Beliau dilantik sebagai penulis tamu majalah MINDA PELAJAR dan pada tahun 1994 telah terpilih sebagai Tokoh Minda Pelajar. 269 . ahli panel Biro Buku Teks. Pada tahun 1968. Beliau menerima lebih daripada 200 undangan untuk memberi kursus dan ceramah penataran Bahasa Melayu di Singapura. dan ahli panel Pelaksanaan Bahasa Melayu di sekolah-sekolah Kementrian Pendidikan Malaysia. Berita Harian. di samping banyak membentangkan kertas kerja di konferensi. Brunei.Beliau juga menjadi ahli panel kurikulum dan penilai luar Malaysian Studies kepada SSABSA South Australia (1983-1990). ahli panel penggubalan Kurikulum Baru Bahasa Melayu STPM Majlis Peperiksaan Malaysia. Dalam bidang politik pernah terpilih sebagai perwakilan UMNO kawasan Ayer Lanas. Beliau juga turut menceburkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Jeli.M.S. baik di peringkat kebangsaan mahupun di peringkat antarabangsa. pada sesi tahun 1997/98 dan pada 1998/99 Universiti Brunei Darussalam telah melantik beliau sebagai pemeriksa luar bagi Program Pengajian Sarjana Muda Pendidikan dan pada tahun 1997 beliau dilantik sebagai panel perancangan program ijazah pertama Universiti Pendidikan Sultan Idris.M) oleh D. Penggubal soalan Bahasa Melayu STPM. Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong (2000). Sabah.Y. Pada tahun 2008 beliau dilantik sebagai Penilai Luar Program Pengajian Bahasa Melayu oleh Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya. seminar dan bengkel.S. beliau telah dilantik menjadi Presiden Persatuan Belia Ayer Lanas.A) oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ehsan. Tanjong Malim. dan Johan Setia Mahkota (J. Beliau juga menduduki Jawatankuasa Induk Persatuan Linguistik Malaysia dan turut menyumbang perkhidmatan beliau dalam perjuangan mengenai pemasyarakatan Bahasa Kebangsaan di negara ini. Jeli dan pada tahun 1995 sebagai Presiden Persatuan Anak Jeli di Perantauan. Universiti Sains Malaysia. Pada tahun 1996 Profesor Dr. Sarawak dan di Semenanjung. Abdul Hamid telah dianugerahi Darjah Kebesaran Bintang Ahli-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (A. Pada tahun 1996 beliau telah dilantik menjadi pemeriksa luar program Bahagian Bahasa Malaysia Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Beliau juga menjadi penulis Ensiklopedia Dewan Bahasa dan juga menjadi penulis tamu kepada Dewan Bahasa dan Pustaka cawangan Sarawak (1996-1999). Pada tahun 2005 beliau telah menerima anugerah Cemerlang Tokoh Kontrak Terpuji UPSI .

58. 252. 27. 113. 95. 18. 18. 235. 29. 29. 243. 250 bunyi rangkap. 245. 17-18. 208. 127. 3-4. 254. 82-91. 235 alat artikulasi. 231. 18. 56-57. 112-113. 251. 58-59. 188. 230. 26. 71-78. 155. 169-170. 231. 3-4. 230-237. 78. 136-137. 82. 55 glotalik. 6. 258. 22-27. 13. 97-99. 259 de Saussure. 250. 240. 91-93. 200. 176. 65. 201. 82. 55 bunyi. 55. 263 hampar. 258-259. 115-117. 239. 260. 86-89. 8. 159-162. 230. 261. 53-54. 234. 236. 40. 205. 257 bunyi tidak bersuara. 170171 bibir. 57. 84. 241. 162. 27. 164 bervariasi bebas. 50 bunyi segmental (penggalan). 251. 256. 80. 259. 242. 131. 51. 31 beralternasi bebas. 53-56. 75. 141. 71. 155. 231232. 22-27. 37. 143. 73. 48. 231. 50 D B batang tenggorok. 164. 262-263 dorsal (pangkal lidah). 84. 256. 2. 125-126. 69. 121122. 74. 262 alofon. 254-255. 41. 84. 31-41. 26. 27 bunyi bahasa. 34. 239. 165-166. 25. 262 diftong. 78. 239-248. 34. 120-127. 216. 234 bunyi ejektif. 115. 29. 95-96. 64-. 117118. 233 bunyi tunggal. 169-171. 51. 247. 98-104.INDEKS A afasia. 46. 67-69. 232. 45-46. 55 pulmonik. 75. 133. 4. 79-80. 82. 159. 210. 145. 115-116. 159-162. 64. 24-27. 31. 236-237. 37. 94. 99-100. 118. 55 glotalik. 265 diftong naik. 105-109. 230-231 bunyi bersuara. 256. 35. 232. 237. 59. 45. 31. 34. 55 velarik. 48. 5. 47. 248 egresif. 167. 188. 34-36. 14. 230. 39. 101-103. 234. 90-95. 106-109. 141. 65-78. 240 270 . 77. 256. 45. 263 aritenoid. 92-93. 162 anak tekak.96. 55 ingresif. 176. 50 diftong turun. 106-110. 40-41. 50-52. 169-170. 75. 16 dialek. 50. 263-265 bukan bunyi bahasa. 48. 159-167. 111-113. 22. 250-259. 241. 29 artikulator. 59 distingtif. 263 bundar. 244. 130. 235 alternasi bebas. 231. 199. 45-60. 249. 57. 175176. 235 arus udara. 239. 171. 12. 159. 41. 52. 29. 8. 130-133. 29. 240 bunyi nyaring. 230. 32. 236. 107.

261. 26. 22. 8. 231-232. 82. 159. 94-97. 42-43. 169. 82 getaran. 176. 21-23. 209. 83.E Ejaan Wilkinson. 82-84. 212 epiglotis. 175-180. 57. 57. 40. 188. 238. 251-252. 85. 167. 169-172. 82 geseran gusi. 233. 251. 242. 133-134. 47 langit-langit lembut. 249. 103. 98-110. 241-242. 160-167. 234. 240. 242-243 gusi. 147. 13. 242. 232-233. 104-106. 57. 102103. 241-243. 50-53. 95-96. 92. 115-118. 8. 45-48. 82-84. 52-53. 52-53. 40. 71-78. 157-158. 263 letusan. 34 lelangit keras. 90. 86-88. 123124. 56. 91-93. 55. 88. 29 G geseran. 82-85. 172 krikoid. 254 lelangit lembut. 232. 71-73. 254 L langit-langit keras. 233. 128-129. 252. 26. 131-132. 132. 244 intonasi. 18. 59. 255. 24-26. 123-124. 115118. 29. 82. 262 fonetik. 261. 57. 122-123. 233-234. 35. 234-235. 147. 133. 34-36. 113. 261. 264 geseran bibir-gigi. 55. 102. 48. 258. 47. 31 I idiolek. 247. 230-231. 108-109. 35-36. 61-62. 115. 233. 40. 246. 32-33. 141 fonemik. 3. 263 konsonan rangkap. 100. 26.89. 236-239. 244245. 78. 250253. 244-245 F fonem. 195. 154. 52. 171-172. 120-127. 244-248. 252253. 82. 86-88. 29. 84. 266 suprasegmental. 151-152. 90-99. 258-259. 118 letupan. 254. 113. 38-39. 141-144. 156. 64-65. 122-125. 104-105. 159. 155156. 230. 26. 196. 174. 199. 216. 92-94. 46. 131-132. 82-84. 25-26. 201202. 38-39. 115 geseran glotis. 143. 140. 26-27. 64. 155-156. 159. 126-127. 99-102. 115. 230. 123-126. 236. 4. 136-137. 89. 156. 167. 86-88. 141. 48-49. 243 271 . 49. 98. 256-258. 147-148. 106-117. 191. 252. 34. 113. 57. 82. 124. 256. 243. 141-142. 269 J jeda. 2. 198. 232-244 K kepanjangan. 230. 99-102. 239. 29. 101-103. 176-179. 36. 262 glotis. 230. 99. 141. 230. 237. 40-41. 56. 115116. 188. 240. 200. 29. 269 fonologi. 126-127. 253-254. 153. 109. 263-264 gigi. 233 konsonan. 257-258.

12 Linguistik Renaisans. 82. 13. 12 Linguistik Historis. 106109. 130-134. 22-23. 115-116. 234-237. 8-9. 69-78. 264 Linguistik. 32-35. 250. 143. 264 Psikolinguistik. 121. 130-131. 166. 57. 9192. 3. 158. 5. 129. 3-4. 13 Linguistik Terapan. 20. 12 Linguistik Pedagogi. 27. 42-44. 50. 64. 24 Linguistik Deskriptif. 43. 17 Linguistik Kognitif. 3. 57. 245 pengglotisan (glotalisasi). 5 Linguistik Kontrastif. 97. 31-34. 25. 232. 262. 12 Linguistik Komparatif. 176. 249 perengkungan. 118. 157-159. 10-24. 192. 71-78. 48. 94-95. 25. 9. 169-170. 242243. 12 Linguistik Fungsional. 8-9. 240. 55. 155. 36. 97.lidah. 87. 12 Linguistik Medis. 5-6. 134. 13 Linguistik Etnografi. 190. 3. 242 penglelangitkerasan. 16. 64. 230. 91-96. 143. 166. 92-93. 43. 3. 191 P pangkal tenggorok. 11 M monoftong. 137. 173-174. 251 penyengauan (nasalisasi). 61-63. 102. 55-57. 250 Neurolinguistik. 27. 104-106. 47. 117. 159-163. 53-54. 110-113. 14. 91-95. 47-48. 105-113. 89. 249. 137-138. 34. 55. 134. 10. 34. 29. 199 pembibiran. 130131. 13 Linguistik Taksonomi. 82-83. 112113. 50. 22. 136-137. 16 Linguistik Diakronis. 35. 234. 12 N nasal. 176. 46. 248 Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu. 230-233. 27. 99101. 252. 41. 242-243. 98-104. 91-118. 27. 249. 176. 84. 254. 107. 27. 37-39. 89. 95-96. 250 272 . 12 Linguistik Sinkronis. 232. 1. 112-113. 62. 176 pita suara. 99-100. 181. 237. 110. 208. 2. 89. 248 mora. 34. 167. 166. 3. 71-78. 31. 176. 248 mulut. 231234 pasangan minimal. 249. 268-269 Linguistik Am. 255-258. 101. 65-66. 5657. 230-232. 22. 262. 12 Linguistik Saussure. 136-137. 139-140. 166. 84. 3. 45. 71-78. 52-53. 52. 29. 129. 13 Linguistik Struktural. 246. 256. 34. 86. 245-247. 108-109. 133-134. 231 paru-paru. 31-32. 22-23. 3. 230-234. 136-137. 238-239. 191 Noam Chomsky. 133-134. 140. 83. 130-132. 89. 105. 247-248. 47-49. 131132. 251 R rongga hidung. 71-78. 29. 25. 99. 130-132. 12 Linguistik Matematik. 260. 10.

199-200. 189. 66. 15. 242-244. 262-265 Keselarasan Huruf Vokal. 262-263. 136. 136-138. 65. 14. 204. 240. 236238. 257 vokal belakang. 159. 260. 126. 254-257. 248. 202-206. 230. 57-59. 169. 4. 113. 82-83.rongga mulut. 246-247. 233. 183. 131 vokal depan. 167 vokal tengah. 259. 251. 176. 14-15. 65. 112. 26. 52. 253 struktur permukaan. 142. 26. 14 transkripsi. 231 tiroid. 261. 166-167. 250-251. 147. 69. 145-147. 69. 40-41. 212-213. 253. 5. 171. 233. 162. 234. 20. 15. 155. 121 T tanda sempang. 117. 20. 177-179. 26. 252. 6-7. 223. 243-244. 205 semi-vokal. 233-234. 257-258. 57. 3. 254-255. 29 273 . 156. 65 vokal rangkap. 183. 175. 141-142. 45. 203. 261 tona. 26. 138. 180. 121. 46-53. 131-134. 156. 64-79. 141. 238. 47. 233. 261 suprasegmental. 253 rumus transformasi. 258 struktur dalaman. 112-113. 233. 249-250 Sosiolinguistik.49. 251. 233. 233 Transformasi Generatif. 64. 8. 179 transkripsi fonetik. 15. 176. 193. 248-249. 55. 57. 176. 188. 240. 38. 262 S sengau. 265 tidak distingtif. 107-111. 31. 249. 125. 159-160. 121. 26-27. 237. 45. 147. 177. 89. 246-249. 57. 133. 12. 154156. 188 V vokal. 220-221. 262 transkripsi fonemik. 175. 15. 228 tekanan. 178. 226. 17. 215-216. 141-142. 238 struktur frasa. 231 rumus struktur frasa. 57. 176. 132. 82.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful