KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

i. memproses maklumat. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. dan mengaplikasi maklumat. pengalaman profesional dan juga sumber internet.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. ii. vii. iv. rakan sekerja. iaitu pada pensyarah. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. vi . Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. bahan rujukan. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Oleh itu. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. v. iii. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. Selamat maju jaya. mengumpul maklumat. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. vi. Pelajar diminta memahami konsep. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah.

Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. v . Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. (Sila rujuk .PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Berbeza dengan modul sebelum ini. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka.Agihan Tajuk). Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). Penyata Barns. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini.

Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil.AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.

dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif. Selain itu. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 . kritis.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV).

0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.

1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan.Winstedt 1. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. penanam padi dan nelayan. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1. dari jam 8. sains pertanian 1. Lukisan. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul.kerja mandur. Kesihatan. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Senaman.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. Menganyam dan berkebun. Memberi pelajaran 3 . dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. Ilmu Alam.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun.O.1 Laporan Winstedt.00 pagi hingga 12. Ilmu Kira-kira. Sejarah Melayu.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. Kesihatan.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan.

Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. 1.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Matematik.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. 1. Hal Ehwal Tempatan.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 . pendekatan. Lanjutan itu. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Lukisan dan lain-lain.Pendidikan Agama Islam. Tata Rakyat. 1. objektif. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Sains. 1. 1. matlamat. Ilmu Alam.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Mengadakan pendidikan agama Islam. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. Dari kurikulum. Bahasa Inggeris.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Jawi. Tawarikh.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah.

Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. objektif. kritis. serta aprisiasi 5 .11 Selepas merdeka.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.12 Kini. 1. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. 1. matlamat. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. masyarakat dan Negara. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. 1. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. menghargai keindahan alam persekitaran.13 Dalam KBSR. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. pendekatan. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. selaras dengan hasrat FPK. keluarga. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Melalui dasar baru ini.

1996) 1. estetika dan kraetiviti.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. 1. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. (Mazlan Mohamad. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. 1. 6 . Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. 1.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. seni dalam kehidupan dan persekitaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.

Hussain dan Idris Hj. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Anatara tokoh seperti Mohd.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. pertanian dan pertukangan. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . (b) Lukisan. Said Hj. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1.

Seni seramik. Seni halus. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Cheong Lai Tong. Kaunseling dan kerjaya. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. sejarah seni. Seni reka tembikar. Jamal. Lee Joo For. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Redza Piyadasa. Seni tekstil. Pendidikan jasmani. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Jolly Koh. Redza Piyadasa.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. 1.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 . Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Seni tekstil (batik).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Yeoh Jin Leng. Seni reka fesyen. pedagogi pendidikan Seni. Seni grafik. Latihan praktikum. Chong Kam Kau. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. sambungan kerja tahun pertama. Seni logam. Anthony Lau. Othman Mansur.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. 1. Seni reka industri. Perkakasan tidak banyak dan mudah. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. Seni arca. logam. Seni foto. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). Selain itu. Seni reka kasut.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. Tahun Kedua. grafik. Tahun Ketiga. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan.

Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. Menawarkan kursus grafik. Zakaria Ali. Bayu Utomo.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. Zakaria Awang. Seni Muzik dan Seni Halus. arca. dan Reza Piyadasa. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. sejarah seni. 1. fotografi.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. kritikan seni dan teori-teori seni.

Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama.04. adat resam.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1. kebudayaan dan kerjaya. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. 1.3 1951-Wednesday Art Group. Lim. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran.6 1957. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. Kelas Arca – Idris Salam. Hossein Enas.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj.G. Abbas.54 hingga 29. 10 . kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. Puan P.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.N.04. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Pengerusi : Hoessin Enas. Peter Harris 1.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. Davies. Pada 21.

Jenis-jenis tulisan / kaligrafi.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. almari buku.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Xavier Institution.T. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.O. 1. d) Penerbitan 1. Pulau Pinang. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. 1.Olaguera. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. Cetakan lino. 1. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. tongkat dan sebagainya.4 1932-Buku Craft Work.1 Buku Teks-1925-R.W. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr. Ilustrasi figura. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. Cetakan stensil.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 .

Diterbitkan oleh Donald Moore.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. Singapura. Selain itu.8 1990-Geometrical Drawing Part 1.7 1958. ingatan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. 12 . Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan.T.The Art Paper. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. menyuburkan kuasa-rasa.6 1957. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Membuat gambar. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. hoki dan volleyball. 1. rekaan.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Singapura). Corak . Singapura) dan W. 1. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.

dan alam kehidupan selepas persekolahan. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. reka bentuk. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. 3. mayarakat. 13 . Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. beberapa kemahiran generik.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keindahan alam persekitaran. 1. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual. 2. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. teknologi. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. dan negara. kritis.

 Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. 14 . kreatif. masyarakat. kritis. dan negara. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. keluarga.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. menghargai keindahan alam persekitaran.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. dan aksi. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan. pergerakan.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Aktiviti penerokaan 15 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . bunyi. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan.

Amalan tertib kerja. halbenda dengan bentuk hasil. murid senang dan ingin mmencuba. langkah dan proses membuat. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. bebas daripada jawapan tetap. Apresiasi Seni Visual secara mudah. iii. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. ton. Keselamatan semasa bekerja. warna. dan Penyampaian kandungan subjek. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . mencari alternatif. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Tatacara. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. cuba mencuba. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. variasi dan kemungkinan lain. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. Semasa menyediakan aktiviti mudah. 16 . rupabentuk dan bentuk. idea. suaikenal dengan bahan. Semasa menyediakan aktiviti.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. jalinan.

dan  Kritikan seni: huraian. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. analisis. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. Kemahiran perlakuan.   Tindakan susulan. Perasaan. dan mencintai alam kehidupan.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. dan penilaian 17 . idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. penghargaan dan refleksi diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. alat bahan dan teknik.  Nilai. interpretasi. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

3 3. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. galeri. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya.2 3. Ertinya. geografi. komplek kraf dan lain-lain. 20 . sejarah. matematik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3.Hamid. pasar seni.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. undangundang. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa.1 3. bazar. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. seni visual. Mohd Johari Ab. kajian tempatan. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut.

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. penerapan nilai murni dan pengayaan. iii. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. penyerapan pengetahuan. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Hasil Pembelajaran i.

guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. murid menjadi lebih ceria. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. iii. ii. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . Oleh itu. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan.

Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. daya kreativiti. sosiologi dan pedagogi. Kedua. dan antara pelajar dengan guru. emosi. Bagi pendidik. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. rohani. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Dari sudut sosiologi. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. sifat ingin tahu. Pertama. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. kumpulan dan juga masyarakat.

emosi dan jasmani. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. rohani. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. kemahiran. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. Dalam KBSR. Manakala dari sudut pedagogi. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 .

Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. keupayaan. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. dan minat murid-murid. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. dan bermakna. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. sama ada dalam mata pelajaran. berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. bakat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Dalam mata pelajaran Matematik. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 .

unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. menulis dan mengira. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. v. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. iv. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. Contohnya. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. Ciri-ciri Penyerapan : i. Walau bagaimanapun. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. 27 .

Yeast is added to make tapai”.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. ketuhanan dan sebagainya. nilai kemanusian. It is made from glutinous rice or tapioca. Pendekatan eksplisit 28 . Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. nilai yang positif ii. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. Contohnya. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. cara menjaga kebersihan. arahan. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M.menyikat rambut dan berpakaian kemas. berbau harum. Oleh yang demikian. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. Aktiviti ini memerlukan 29 . bermatlamat. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. Contohnya dalam topik pengurusan diri.mandi. bangun pagi dengan gosok gigi. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan.

Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. lisan atau bertulis. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . Selepas aktiviti pemulihan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. pascaujian dijalankan secar pemerhatian.

Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 . Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu.muzik dan pergerakan binatang tersebut. contohnya setelah satu semester.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. satu penggal. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul.

32 .   Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategi. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan. strategi. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan.

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rakyat Malaysia.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. berakhlak mulia. rohani.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 2 . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. dan negara. berketerampilan. MAKA KAMI. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. emosi.

0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. imaginasi dan daya pemikiran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. memperkembang keperibadian. 4. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. menghargai keindahan alam persekitaran. ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. Kegiatan pemikiran. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . 5.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. keluarga.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. kritis. visual. masyarakat dan negara. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. seni tari dan seni mempertahankan diri. seni sastera.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.

pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Memupuk nilai-nilai kerjasama. cermat dan selamat 7. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. kritis. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. c. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. disiplin diri. d. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. yakin diri. kreatif dan meyeronokkan. 6. dan bertanggungjaw ab 8. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. 3. 5. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . 4. b.

c. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. 5 . Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. b. cerita. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. lakonan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. nyanyian. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan dan puisi.

Aras ini harus dicapai oleh semua murid. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. nilai patriotisme. 7. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Di samping itu. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. nilai kebersihan dan kepekaan. 6 . Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras.

Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. simulasi. nyanyian. Pembelajaran Kontekstual. 7 .Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu.lakonan. Kajian Masa Depan. kemampuan. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. imaginasi. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. penumpuan. puisi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. Pembelajaran Akses Kendiri. pengalaman dan pemerhatian murid. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. alat dan bahan. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Belajar Cara Belajar. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. karangan. kebolehan. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. muzik. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. Konstruktivisme. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.

menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. guru juga harus merekod pencapaian murid. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. lisan dan interaksi. Selain daripada itu. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Selain daripada itu. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. psikomotor dan afektif. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . dan penulisan. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. iaitu pemerhatian. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. penilaian yang fleksibel. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Secara tidak langsung.

Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. puisi. kreativiti dan kemasan. 9 . temubual. kemahiran. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. lakonan dan nyanyian. interpretasi. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. sumbangsaran. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. fungsi. kuiz. perbincangan. keaslian. bercerita. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab.

idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. membuat binaan dan kraf.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. memadan. Memilih. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. Menyatakan perasaan. 8. 7. 6. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. 5. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Menghayati benda yang dilihat. berkeyakinan diri. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. 10 . 3. 4. mencorak. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. kekemasan. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira.

Aras 2 i. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. dalam. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. a. ii. Mengumpul hasil kerja. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. d. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. 11 . cetek. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. nipis. ketam. siput. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. iii. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. laluan air. c. Aras 3 i. e. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. b.

c. b. d. e. g. e. f. Memahami konsep motif. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. ii. b. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. dan bengkangbengkok. f. Aras 2 i. c. d. lurus. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a.

h. iii. b. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. ii. g. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. e. d. i. Cadangan teknik seperti: a. c. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. Mengumpul hasil kerja. f. tanah liat plastisin 13 . b. Aras 1 i.

c. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . e. Menghasilkan bentu mudah dengan: a. h. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. g. i. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. d. c. c. iii. b. Mengumpul hasil kerja. d. ii. f. Cadangan teknik seperti: a. b. b. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif.

f. e. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. kertas warna kad manila kotak 15 . b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. ii. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. b. c. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. d. Aras 2 i. c. b. c. e. d. Mengetahui nama kraf tradisional. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i.

b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. 2. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. 16 . dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. majalah plastisin Aras 3 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. e. ii. alat. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri.

daya kreativiti. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. Memilih. Menggambar Aras 1 i. berkeyakinan diri. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. memadan. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. disentuh. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. mencorak. kekemasan. Mengetahui dan mengenalpasti alat. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. membuat binaan. 7. bahan. dan kraf.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. 4. 8. 5. 17 . Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menghayati benda yang dilihat. ii. 6. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Meningkatkan minat. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif.

g. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. dan bahan kering. minyak. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Mengumpul hasil kerja. ii. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. c. d. 18 . e. b. i. f. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. iii. Aras 1 i. h. Cadangan teknik seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Aras 3 i. Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. ii.

Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. Aras 1 i. bahan. iii. 19 . Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Mengumpul hasil kerja. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. dan teknik. h. ii. Cadangan teknik seperti: a. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. ii. d. e. g. i. Aras 3 i. f. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. c. b.

d. f. c. b. h. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. g. e. b. a. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. f. b. e. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. c. ii. c. d. d. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. Aras 2 i. f. e. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . a. b. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. d. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. ii. 4. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. Aras 1 i. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . dan teknik secara kreatif. iii. Mengumpul hasil kerja. g. c. bahan. ii.

Mengumpul hasil kerja. memadan. 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. h. d. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. Meneroka pelbagai alat. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. Memilih. b. bahan. e. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. g. menyusun. 22 . dan memanipulasi bahan secara kreatif. c. dan teknik dalam kegiatan menggambar. f. iii. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. 2. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. ii. membuat corak dan rekaan.

Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. ketelitian. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. kebersihan. 6. dan mengutamakan keselamatan. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. Aras 1 i. Aras 3 i. kekemasan. Aras 2 i. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. ii. Memilih dan menggunakan alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 7. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. 23 . Menggambar 1. bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. berkeyakinan diri.

Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. resis dan gosokan 2. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. Aras 1 i. k. j. d. b. 24 . i. c. h. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. g. f. m. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. ii. e. l.

dan teknik. f. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. iii. c. i. d. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. b. a. ii. Aras 1 i. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. 25 . 3. e. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. bahan. g. bahan. h. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan.

arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. e. f. iii. d. 26 . b. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. f. e. b. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. Aras 2 i. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. bahan dan teknik secara kreatif. d. ii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. c. g. c.

Memahami motif flora dan fauna. g. c. d. Aras 2 i. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. b. ii. d. f. c. a. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. e. b. f. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. h. ii. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 1 i. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . e.

2.2.1. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i.5 dan 6 2. ii. tapak kaki manusia. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. Meneroka motif.2. iii.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan.2. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. bentuk. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.1.

 Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. susunan dan kesannya. kreativiti dan ekspresi diri.1.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.2.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. lukisan.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. bahan dan kegunaannya. gosokan dan kolaj  Di tahun empat. 29 . garisan.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2. puisi. nyanyian dan cerita 2.2. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.2. lakonan. kraf dan sebagainya.1.

2. 2002) 30 . Huraian Sukatan Pelajaran.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2.2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.2.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2. KPM. peragaan dan lakonan (KBSR.2.2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2. PPK.2.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. motivator dan inisiator. mengaplikasi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. motivator dan inisiator.2 Hasil Pembelajaran 1. 1. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. 1.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru.2. pemudahcara. pemudah cara.2. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku.1 1. Pada peringkat ini. pembimbing. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . pembimbing. menghayati.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. anda seharusnya boleh menjelaskan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Hari ini. lalu memarahi Devi. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: .5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci terjaga dalam keadaan terkejut.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Devi. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda.

 Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. berunsurkan pengajaran. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. lemah. Menurut Mc Ewan (2001). rakan sejawat. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Selain itu. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Berunsurkan pengajaran. mengikut jantina yang sama. Proaktif.bersemangat untuk mengajar. 4   . dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Proaktif dan Bersifat Pencegahan.  Positif. ruang dinding dan lantai). Choong 2009. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. 2009).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. ibu bapa. dan cekap mengajar. Pencegahan. iaitu: Positif. Intelektual. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Dengan kata lain. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Oleh demikian. serasi dengan norma masyarakat. dan sebagainya. sederhana. Sebaliknya. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. budaya dan subbudaya. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. kebolehan memotivasi murid. dan murid-murid). meneroka sesuatu. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. dan intelektual. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. mentelaah. tingkahlaku dan masa. Merujuk contoh tadi. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek.    Peribadi. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran.

Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. dan sebagainya. fasih. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. mempunyai kesedaran. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . rasa rendah diri. bermotivasi. Untuk itu. berupaya menyesuaikan diri. Untuk tujuan itu. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Penghayatan Dan Amalan Nilai. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. ceria. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. bersistematik. Berani menghadapi cabaran. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Dengan kata lain. Dengan berpandukan pengalaman lalu. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. pemindahan pembelajaran.1993).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. pemikiran reflektif. Dalam konteks guru-guru di negara ini. adil. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. peka. persepsi. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. luwes.  Kualiti Peribadi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. berempati. terurus. jelas. dan melayan murid-murid sebagai individu. mudah didampingi. Untuk tujuan itu. bersemangat. bersifat kecindan. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Perekabentuk kebolehan murid-murid. 2009). guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. bersikap positif. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. berilmu. tegas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. - Menjelaskan konsep. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.ask. menyediakan environment belajar.memudahkan pemahaman. membina suasana belajar. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. A B http://images. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. menghilangkan kebosanan. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 .

.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Menentukan bahan dan teknik . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menghasilkan bahan bantu. . relevan serta mudah difahami. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. i) Prosedur penyediaan bahan bantu. Persembahan menarik dan kemas. .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .

Cuba lakukan latihan ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. disandarkan atau diedarkan.Mengambil langkah-langkah keselamatan . dilekatkan.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Jenis kedua adalah alat . .Mengambil kira bilangan yang mencukupi .

batu. jam. Peralatan lain: palet. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.kasut.bunga.gula-gula.sikat.beg. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.baju. kain lap. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kerusi.rambutan.tiket. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. bekas air.kotak ubat gigi.tiang.…..meja. Bahan: warna air atau warna poster.kacang.penyapu. kertas surat khabar sebagai alas meja…….bata.roda. Contohnya : Bola. Bincang bersama rakan anda.botol.almari raket.kek harijadi. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……..kotak tisu. kertas kartrij…….rumpu.daun.cawan.bakul sampah.cermin.

penyusunan grafik. Contohnya: Jadual.kad sisipan.petikan rencana………….carta.papan flannel.papan gulung. gambar rajah.papan tulis. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .kad huruf dan angka.kad separuh bulatan.senarai.kad perkataan dank ad ayat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.

A http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures B C http://images.ask.com/pictures D 17 .ask.

3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 2. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 4. berdasarkan gambar di atas.

Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. 7. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. 5. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. http://images. 6. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.

ask.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.ask.

menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Sebagai contoh. Dengan demikian. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. alat seperti berus. 21 .:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan.

Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. 2. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Umpamanya . Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Sebarang kerosakan. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.

Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Jelaskan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 . Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. 27 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2.

inventori dan penyimpanan.2 Hasil Pembelajaran 3. etika dan tanggungjawab.2. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3. inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 .1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. panduan keselamatan. 3. panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

mewujudkan suasana bilik yang kondusif.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. 30 . Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.ia merupakan persekitaran murid. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. pengorganisasi prosedur dan sumber. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Selain hasil kerja pelajar.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.

kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. pencahayaan. 2001). 33 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Justeru. papan bulletin. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. zon kerja dan stor penyimpanan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Oleh itu. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. bahan pameran khas. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya.

keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Di samping itu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

satu undian pun berlangsung. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. 36 .” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.” Jali bentangkan idea kedua.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Hari ini. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.5 Situasi Pada awal tahun. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Ekoran itu. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.

Misalnya. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Kontek Sosial. bahan manipulatif. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. aktiviti mengikut stesen atau litar. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. puzzle. kegemaran. Namun. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. penyempurnaan tugas.  Keselamatan dan perlindungan.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Identifikasi simbolik. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. identifikasi simbolik. mengkaji. Keseronokan. Oleh itu. memerhati. menguji dan menemui sesuatu yang baru. dan latar belakang mereka. buku kerja. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. 37 . interaktif dan sebagainya. pencapaian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan. dan kebisingan yang keterlaluan. kamus dan buku istilah. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Penyempurnaan tugas. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. kontek sosial. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 38 . (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

39 . Sekolah: Pernyataan standard. (2004).55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.9 0.1 1.5 1. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.3 No. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah.5 1. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.1 0.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Skor 3 4 % 2 1 5.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. KABINET BERTINGKAT .

Selain hasil kerja pelajar. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni . guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai .. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain hasil kerja pelajar. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Karya 2 dimensi sesuai ditampal. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

zon kerja dan stor penyimpanan. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. 2001). Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. . Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. bahan pameran khas. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. papan bulletin. pencahayaan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Justeru.

Para Gantung . . Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni.Sinki dalam dan Luar Bilik .Almari Pameran . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Di samping itu. Selain mempamerkan hasil karya pelajar.Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Oleh itu. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.4. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.4. . Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.4. 4. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa.

Beri komen anda dengan . Umpamanya .4. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Sebarang kerosakan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.4.4. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.4 Inventori 4. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Dengan demikian. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.

Jelaskan. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Borang stok untuk peralatan kekal. Bil 1. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. 2. . 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.4. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. 4. Borang stok untuk peralatan tidak kekal. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Cuba anda membuat analisis.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna .  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.

Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.ask. 1 . b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. http://images.

com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. - Menjelaskan konsep.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. menyediakan environment belajar. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.memudahkan pemahaman. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. membina suasana belajar. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . menghilangkan kebosanan. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.

. disandarkan atau diedarkan.Menentukan bahan dan teknik .Mengambil langkah-langkah keselamatan .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. dilekatkan. . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. . 3 .Mengambil kira bilangan yang mencukupi . relevan serta mudah difahami.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. .Menghasilkan bahan bantu. Persembahan menarik dan kemas.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. i) Prosedur penyediaan bahan bantu. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. Cuba lakukan latihan ini.

Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. kain lap. kertas surat khabar sebagai alas 4 . bekas air.. Bahan: warna air atau warna poster. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. kertas kartrij……. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Peralatan lain: palet.

petikan rencana…………. Contohnya : Bola.rumpu.meja.kek harijadi.almari raket.bata.daun.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….tiket.bakul sampah.botol. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.bunga.senarai.tiang.sikat. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.gula-gula.baju.papan flannel. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kerusi.kacang.papan gulung.penyusunan grafik.beg.carta.batu.. jam.kotak tisu. Contohnya: Jadual.cawan.kad perkataan dank ad ayat.papan tulis.roda. Bincang bersama rakan anda. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.cermin.penyapu.kotak ubat gigi.kad sisipan.kasut.kad separuh bulatan. gambar rajah.…. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 .rambutan.kad huruf dan angka.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 6 .

cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 7 .ask. berdasarkan gambar di atas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.com/pictures B C http://images.ask.

5. 4. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 2. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 6. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 3. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 9 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. 7. http://images. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.

com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.ask. alat seperti berus. 10 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Sebagai contoh.

Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Sebarang kerosakan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Dengan demikian. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Umpamanya .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 11 .:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan.

2. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 . Beri komen anda dengan hujah yang relevan.

Jelaskan. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. 13 . Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Cuba anda membuat analisis. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. 15 . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Aktiviti 2. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 16 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. panduan .

Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 . inventori dan penyimpanan.2 Hasil Pembelajaran 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. panduan keselamatan.2. 3. etika dan tanggungjawab. 3.etika dan tanggungjawab. inventori dan penyimpanan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .

penyusun persekitaran kelas yang efisyen. 20 .Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.ia merupakan persekitaran murid. pengorganisasi prosedur dan sumber.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 .2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

Justeru. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. bahan pameran khas. 2001). Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. pencahayaan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Oleh itu. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. zon kerja dan stor penyimpanan. 23 . Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. papan bulletin.

Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Di samping itu. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Ekoran itu. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.” Jali bentangkan idea kedua. 26 . Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. satu undian pun berlangsung. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.5 Situasi Pada awal tahun. Hari ini.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.

kontek sosial.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Keseronokan. Penyempurnaan tugas. penyempurnaan tugas. dan kebisingan yang keterlaluan. bahan manipulatif. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. memerhati. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. kegemaran. dan latar belakang mereka. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. menguji dan menemui sesuatu yang baru. kamus dan buku istilah. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Oleh itu. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. pencapaian. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Namun. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. mengkaji. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. interaktif dan sebagainya. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. melayari internet atau alat multi-media yang lain.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Kontek Sosial. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. identifikasi simbolik. Identifikasi simbolik.  Keselamatan dan perlindungan. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. 27 . buku kerja. Pertumbuhan dan perkembangan. puzzle. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. aktiviti mengikut stesen atau litar. Misalnya. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 28 .

KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.1 1. Skor 3 4 % 2 1 5.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. 29 .74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.3 No. Jemaah Nazir Sekolah. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.5 1. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.1 0. (2004). Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.9 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.5 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Sekolah: Pernyataan standard.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.

Pada peringkat ini.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . menghayati. konsep 5P. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pemudah cara. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku.1 1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. motivator dan inisiator. pemudahcara. pembimbing. 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. mengaplikasi.2. anda seharusnya boleh menjelaskan. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. Penekanan diberikan kepada matlamat. huraian sukatan pelajaran. motivator dan inisiator. objektif kurikulum. kepentingan perkembangan kurikulum. pembimbing.2.2 Hasil Pembelajaran 1. peranan guru PSV. 1.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

Aktiviti 1 3 . Hari ini. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Devi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. lalu memarahi Devi. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku.

dan intelektual. sederhana. serasi dengan norma masyarakat. rakan sejawat. iaitu: Positif. dan cekap mengajar. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Oleh demikian. dan murid-murid). tingkahlaku dan masa. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Choong 2009. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. kebolehan memotivasi murid. berunsurkan pengajaran. dan prihatin terhadap kebajikan murid. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Intelektual.  Positif. Selain itu.bersemangat untuk mengajar. meneroka sesuatu. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. lemah. Dengan kata lain. mentelaah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Berunsurkan pengajaran. ruang dinding dan lantai). Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. budaya dan subbudaya. ibu bapa. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Sebaliknya. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid.    Peribadi. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. 2009). Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Menurut Mc Ewan (2001). Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Proaktif. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar.

Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. terurus. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Perekabentuk kebolehan murid-murid. fasih.  Kualiti Peribadi. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. pemikiran reflektif. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. dan sebagainya. Pencegahan. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. Merujuk contoh tadi. bermotivasi. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. adil. bersistematik. tegas. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. Untuk itu. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Berani menghadapi cabaran. luwes. 2009). (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. ceria. Mencegah lebih baik daripada merawat. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. dan melayan murid-murid sebagai individu. pemindahan pembelajaran. berempati. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. 5  . ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. bersemangat. Untuk tujuan itu. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. mempunyai kesedaran. dan sebagainya. peka. berupaya menyesuaikan diri. jelas. rasa rendah diri. mengikut jantina yang sama. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. berilmu. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Untuk tujuan itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. bersifat kecindan. mudah didampingi. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. bersikap positif.

Dalam konteks pendidikan Islam. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. Bagi memudahkan penghayatan. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Atas hakikat ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. mengurus. Di samping itu. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. rakan dan jurulatih. 2. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. Keterampilan. kewibawaan dan komitmen guru merancang. fasilitator dan kaunselor. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. melaksana. Berdasarkan petikan di atas. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. Dalam konteks guru-guru di negara ini. persepsi. Dengan kata lain. 6 . Tonggak Dua Belas. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai.1993).

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. saling membantu dan berkongsi fikiran. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Dengan demikian. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Seterusnya. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Menyedari hakikat ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

hujahan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. pandangan. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. 9 .

2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. penyimpanan dan rekod stok. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. 2. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.2. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti.2.2 Hasil Pembelajaran 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab. 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 10 . 2.2. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.

4 KANDUNGAN 11 .3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

12 . b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah.ask. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.

Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. membina suasana belajar. - Menjelaskan konsep. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 .com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.ask. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. menyediakan environment belajar. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.memudahkan pemahaman. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. menghilangkan kebosanan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images.

Cuba lakukan latihan ini.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. dilekatkan. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. disandarkan atau diedarkan.Menentukan bahan dan teknik . . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Mengambil langkah-langkah keselamatan . 14 . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menghasilkan bahan bantu.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. relevan serta mudah difahami. Persembahan menarik dan kemas. .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .

Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Bahan: warna air atau warna poster. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. kertas kartrij……. bekas air.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. kertas surat khabar sebagai alas 15 .. Peralatan lain: palet. kain lap.

Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.papan tulis.bakul sampah.kad perkataan dank ad ayat.kek harijadi.batu. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.baju. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .petikan rencana………….kotak tisu. gambar rajah.bata. jam.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….cermin.rambutan. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan gulung.bunga.botol.…..cawan.carta.almari raket.roda.rumpu. Contohnya: Jadual.kad sisipan.beg.tiket.senarai.kad huruf dan angka.gula-gula.kasut.tiang.daun.penyusunan grafik.kotak ubat gigi. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. Contohnya : Bola. Bincang bersama rakan anda.meja.kerusi.kacang.kad separuh bulatan.sikat.papan flannel.penyapu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 17 .

cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.com/pictures B C http://images.ask.ask. 18 . berdasarkan gambar di atas.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.

Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 5. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. 4. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 . Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 6. 3. 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1.

Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask.ask. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. 7.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. alat seperti berus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Sebagai contoh. 21 .ask. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.ask.

kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Umpamanya . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebarang kerosakan. Dengan demikian. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 22 . ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

24 . Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. 26 . Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Cuba anda membuat analisis. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. panduan . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual.

etika dan tanggungjawab.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV .1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. inventori dan penyimpanan. inventori dan penyimpanan. panduan keselamatan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. 3. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3.2.2 Hasil Pembelajaran 3.etika dan tanggungjawab.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. pengorganisasi prosedur dan sumber.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.ia merupakan persekitaran murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. 31 .Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

Ambil gambar-gambar berikut: 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 . Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Selain hasil kerja pelajar.

Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Justeru. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. papan bulletin. 34 . Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Oleh itu. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. zon kerja dan stor penyimpanan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. pencahayaan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 2001). guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. bahan pameran khas. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya.

Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. 37 .5 Situasi Pada awal tahun. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Ekoran itu. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Jali bentangkan idea kedua. Hari ini. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. satu undian pun berlangsung. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.

dan latar belakang mereka. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Namun. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. kamus dan buku istilah. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). memerhati. mengkaji. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Identifikasi simbolik. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Penyempurnaan tugas. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. dan kebisingan yang keterlaluan. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. kegemaran. menguji dan menemui sesuatu yang baru. aktiviti mengikut stesen atau litar. puzzle. identifikasi simbolik. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. kontek sosial.  Keselamatan dan perlindungan. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. interaktif dan sebagainya. pencapaian. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. melayari internet atau alat multi-media yang lain. bahan manipulatif. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. penyempurnaan tugas. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Misalnya. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. 38 . tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. buku kerja. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Kontek Sosial. Keseronokan.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. 39 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.1 1. Sekolah: Pernyataan standard. Jemaah Nazir Sekolah.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.1 0. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Skor 3 4 % 2 1 5. 40 .55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. (2004). Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.9 0.3 No.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.5 1.5 1.

(1998). KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. (2009). Bhd.L.7/2001 40 . Sekolah: Pernyataan standard. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.4/1986 ii. Selangor Darul Ehsan. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. K. (2000).L. Abu Bakar ( 1992 ). K.(2003). Jemaah Nazir Sekolah.7/1994 iii. Jemaah Nazir Sekolah. (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia.7/1995 iv. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.: Kumpulan Budiman Sdn. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.K.: DBP. (2003). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. K. KBSR. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah.L.L. Choong Leong Keow.: DBP. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Psikologi Pendidikan Untuk Guru.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. Standard kualiti pendidikan Malaysia.Bhd. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard.: DBP. (1985). Pustaka Delta Pelajaran Sdn.KBSR.

A.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 . JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. Petani Kedah Darul Aman No.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. ZAKARIAH ABD.com.Hons (Seni Halus).(Geografi & Bahasa Melayu). Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.Fine Art. USM B. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.A. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).(Sosiolinguistik). Hons. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. UM B. UM Dip. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo.A. MPIK Sijil Asas Perguruan. Art & Design. UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN.my Kelulusan B. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD).A.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan. Hons.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).

MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 . NORHAYATI BT. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo.A. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. UPSI B.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. Art & Design.

specifications of the syllabus. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. objektif kurikulum. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). the importance of curriculum development. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. 4.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. the 5P concept. the roles of the PSV teachers. 3. management of outdoors and indoors activities. peranan guru PSV. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. 5. huraian sukatan pelajaran. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. resource and teaching aid management. Penekanan diberikan kepada matlamat. konsep 5P. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2.. 1 . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education.

Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Penyerapan pengetahuan .Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Penerapan nilai murni .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .Pengayaan .Tempat Pameran Hasil kerja .Sinki dalam dan luar Bilik .  Aktiviti individu.Penggabungjalinan kemahiran .Susunan perabot . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .Para Gantung .

L.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah.& Hammons. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP.Peralatan kekal . (2003).: DBP. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah.(2005).: DBP Rujukan Tambahan Freeland. USA : Delmar Thomson Learning.L. (2003).5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok .L. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. (2000). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. 3 .(2003). K. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR.: DBP. KBSR. K.L. sekolah: Instrumen pemastian standard. (1985). Sekolah: Pernyataan standard. Standard kualiti pendidikan Malaysia.K. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah.KBSR.: DBP. Jemaah Nazir Sekolah. KBSR.K .L. KBSR. K. (2004).K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Pusat Perkembangan Kurikulum. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (2003). KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998).

7/1995 iv.Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii.7/2001 4 .4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful