KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

v. i. Pelajar diminta memahami konsep. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Selamat maju jaya. dan mengaplikasi maklumat. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. mengumpul maklumat. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. iii. iv. Oleh itu. ii. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. iaitu pada pensyarah. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). vii. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. vi . vi. memproses maklumat. bahan rujukan. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. rakan sekerja.

Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. Berbeza dengan modul sebelum ini. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari.Agihan Tajuk). latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Penyata Barns. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk . Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). v . Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil. Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi .AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.

KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. Selain itu.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P. kritis.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .

sains pertanian 1. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik.O. dari jam 8. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid. Sejarah Melayu. Ilmu Kira-kira. Senaman.Winstedt 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan.1 Laporan Winstedt.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari.00 pagi hingga 12. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Kesihatan.kerja mandur. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. Menganyam dan berkebun. Memberi pelajaran 3 .Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Kesihatan. penanam padi dan nelayan. 1. Ilmu Alam. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. Lukisan. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya.

Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Mengadakan pendidikan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. 1. 1. Hal Ehwal Tempatan. 1. objektif.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 . Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Jawi. Lukisan dan lain-lain.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini.Pendidikan Agama Islam. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Sains. Dari kurikulum. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Ilmu Alam. Matematik.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. 1. pendekatan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. matlamat. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. 1. Tata Rakyat. Lanjutan itu. Bahasa Inggeris. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Tawarikh.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan.

bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. menghargai keindahan alam persekitaran. pendekatan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa.13 Dalam KBSR.12 Kini. selaras dengan hasrat FPK. keluarga. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. 1. masyarakat dan Negara. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. objektif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.11 Selepas merdeka. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. serta aprisiasi 5 . kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. 1. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. kritis. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 1. Melalui dasar baru ini. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. matlamat.

Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. (Mazlan Mohamad. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. estetika dan kraetiviti.1996) 1. 1. 1. 1. 6 . Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). seni dalam kehidupan dan persekitaran.

Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. pertanian dan pertukangan. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Anatara tokoh seperti Mohd.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. (b) Lukisan. Hussain dan Idris Hj. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Said Hj.

grafik. pedagogi pendidikan Seni. Yeoh Jin Leng. Seni reka kasut. Chong Kam Kau. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. 1. Latihan praktikum. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Lee Joo For. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Redza Piyadasa. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an).3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. Perkakasan tidak banyak dan mudah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. sambungan kerja tahun pertama. Kaunseling dan kerjaya.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Seni grafik. Seni tekstil. Selain itu. Seni arca. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Redza Piyadasa. 1. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 . Cheong Lai Tong. Seni reka industri. Jamal. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Pendidikan jasmani. Seni reka fesyen. Seni seramik. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Seni reka tembikar. Seni tekstil (batik). Tahun Kedua. Seni foto. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Tahun Ketiga. Anthony Lau. Seni halus. Jolly Koh. logam. sejarah seni. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Othman Mansur. Seni logam.

Seni Muzik dan Seni Halus. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. fotografi. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Menawarkan kursus grafik. sejarah seni. Zakaria Ali. 1.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. kritikan seni dan teori-teori seni. Zakaria Awang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. arca.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. dan Reza Piyadasa. Bayu Utomo. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 .

adat resam. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni.54 hingga 29. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. Kelas Arca – Idris Salam.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1.G. Abbas.04.6 1957.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Puan P. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Peter Harris 1.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. 1. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. Lim. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Davies.04. Pengerusi : Hoessin Enas.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1. 10 . Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. Pada 21. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Hossein Enas.3 1951-Wednesday Art Group.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1. kebudayaan dan kerjaya.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni.N.

7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara.1 Buku Teks-1925-R. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Xavier Institution. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St.4 1932-Buku Craft Work. Ilustrasi figura.Olaguera.T. d) Penerbitan 1. 1. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Cetakan stensil. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Cetakan lino. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 .O.W. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. tongkat dan sebagainya. 1. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. almari buku. Pulau Pinang. 1.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu.

Diterbitkan oleh Donald Moore. Singapura. Singapura) dan W. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Corak . hoki dan volleyball. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.8 1990-Geometrical Drawing Part 1.The Art Paper. 1.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria.7 1958. ingatan. Selain itu.6 1957. Singapura). Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. 12 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak. menyuburkan kuasa-rasa. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. 1. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak.T. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. Membuat gambar. rekaan.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. mayarakat.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. 3. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. beberapa kemahiran generik. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 2. 1. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. keluarga. dan negara. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. teknologi. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. kritis. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. menghargai keindahan alam persekitaran. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. dan alam kehidupan selepas persekolahan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. 13 . reka bentuk. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual.

Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif. menghargai keindahan alam persekitaran.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV .  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. keluarga. dan negara. kritis.  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 14 . masyarakat. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. dan aksi. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan. pergerakan. Semasa menyediakan aktiviti. bunyi. Aktiviti penerokaan 15 .  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan.

Apresiasi Seni Visual secara mudah. rupabentuk dan bentuk. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. Semasa menyediakan aktiviti mudah. ton.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. murid senang dan ingin mmencuba. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. idea. langkah dan proses membuat. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. 16 . Keselamatan semasa bekerja. halbenda dengan bentuk hasil. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. suaikenal dengan bahan. jalinan.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. Amalan tertib kerja. cuba mencuba. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. bebas daripada jawapan tetap. Tatacara. mencari alternatif. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Semasa menyediakan aktiviti. dan Penyampaian kandungan subjek. iii. variasi dan kemungkinan lain. warna. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi.

pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. interpretasi. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. dan  Kritikan seni: huraian. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. Kemahiran perlakuan. analisis. penghargaan dan refleksi diri.  Nilai. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. dan mencintai alam kehidupan.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. dan penilaian 17 . Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. Perasaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi.   Tindakan susulan. alat bahan dan teknik. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

1 3. pasar seni. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. sejarah. galeri. bazar.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3.Hamid.2 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. kajian tempatan. matematik. geografi. Ertinya.3 3. Mohd Johari Ab. komplek kraf dan lain-lain. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. undangundang. 20 . seni visual.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium.

penyerapan pengetahuan. penerapan nilai murni dan pengayaan. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Hasil Pembelajaran i. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. iii.

Oleh itu. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. ii. iii. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. murid menjadi lebih ceria. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan.

perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. kumpulan dan juga masyarakat. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. sosiologi dan pedagogi. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. sifat ingin tahu. daya kreativiti. Pertama. dan antara pelajar dengan guru. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Dari sudut sosiologi. rohani. Kedua. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. Bagi pendidik. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. emosi. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. Manakala dari sudut pedagogi. kemahiran. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Dalam KBSR. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. rohani. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). emosi dan jasmani. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

dan minat murid-murid. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. berkesan. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. bakat. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. dan bermakna. sama ada dalam mata pelajaran. keupayaan. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 .

Dalam mata pelajaran Matematik. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 . guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’.

Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. v. Walau bagaimanapun. iv. 27 . Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Ciri-ciri Penyerapan : i. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. menulis dan mengira. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Contohnya.

Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Pendekatan eksplisit 28 .Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Yeast is added to make tapai”. nilai yang positif ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. nilai kemanusian. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. ketuhanan dan sebagainya. It is made from glutinous rice or tapioca. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.

guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah.mandi. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Oleh yang demikian. Aktiviti ini memerlukan 29 . Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. bangun pagi dengan gosok gigi. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. cara menjaga kebersihan. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. Contohnya. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. Contohnya dalam topik pengurusan diri. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.menyikat rambut dan berpakaian kemas. bermatlamat. berbau harum. arahan.

Selepas aktiviti pemulihan. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . lisan atau bertulis.

satu penggal. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya.muzik dan pergerakan binatang tersebut.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 . Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. contohnya setelah satu semester. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.

32 .   Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. strategi. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan. sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran.

rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. memelihara satu cara hidup demokratik. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan negara. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. emosi.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 2 . berakhlak mulia. berketerampilan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia.

0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. 4. kritis. masyarakat dan negara. seni tari dan seni mempertahankan diri.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. seni sastera. 5. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keindahan alam persekitaran. ekspresif dan aktif. memperkembang keperibadian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . imaginasi dan daya pemikiran.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. visual. keluarga. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Kegiatan pemikiran.

pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Memupuk nilai-nilai kerjasama. disiplin diri. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. yakin diri. kreatif dan meyeronokkan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. dan bertanggungjaw ab 8. c. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. cermat dan selamat 7.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. b. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. 5. 4. d. 3.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. 6. kritis.

Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. 5 . Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. lakonan. c. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. b. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. karangan dan puisi. cerita. nyanyian. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

nilai patriotisme. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. 7. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. nilai kebersihan dan kepekaan. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Di samping itu. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. 6 . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang.

bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. penumpuan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). Konstruktivisme. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. kemampuan. karangan.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Belajar Cara Belajar. Pembelajaran Kontekstual. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. alat dan bahan. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. Pembelajaran Akses Kendiri. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. nyanyian. simulasi. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. kebolehan. puisi. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. imaginasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat.lakonan. muzik. Kajian Masa Depan. 7 . Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengalaman dan pemerhatian murid.

amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. lisan dan interaksi. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. guru juga harus merekod pencapaian murid. penilaian yang fleksibel. Selain daripada itu. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. iaitu pemerhatian. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan penulisan.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Selain daripada itu. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Secara tidak langsung. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. penentuan instrumen serta pelaksanaannya.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. psikomotor dan afektif. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.

Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. kreativiti dan kemasan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. sumbangsaran. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. kuiz. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. 9 . temubual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. kemahiran. perbincangan. interpretasi. bercerita. lakonan dan nyanyian. keaslian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. fungsi. puisi.

Menyatakan perasaan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. memadan. kekemasan. 10 . idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. 5. Menghayati benda yang dilihat. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Memilih. 8. 6. 7. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. membuat binaan dan kraf. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 3. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. berkeyakinan diri. 2. 4. mencorak.

Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. 11 . laluan air. b. Aras 2 i. Mengumpul hasil kerja. dalam. siput.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. e. c. ii. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. a. iii. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. cetek. d. nipis. Aras 3 i. ketam. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal.

Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. d. c. f. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. b. f. b. d. Aras 2 i. g. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . e. c. dan bengkangbengkok. lurus. e. g. Memahami konsep motif. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. ii.

d. tanah liat plastisin 13 . b. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. h.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. Aras 1 i. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. b. g. Cadangan teknik seperti: a. e. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. c. f. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. i. iii. ii. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. Mengumpul hasil kerja.

Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. d. b. f. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. h. b. Cadangan teknik seperti: a. g. b. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. c. Mengumpul hasil kerja. c. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. ii. e. d. iii. i. c. Menghasilkan bentu mudah dengan: a.

c. f. c. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. ii. Mengetahui nama kraf tradisional. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. Aras 2 i. e. d. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. b. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. c. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. b. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. d. b. kertas warna kad manila kotak 15 .

Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. e. alat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. ii. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. 16 . Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. majalah plastisin Aras 3 i.

7. 8. Menghayati benda yang dilihat. kekemasan. ii. disentuh. Mengetahui dan mengenalpasti alat. Menggambar Aras 1 i. berkeyakinan diri. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. memadan. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. 17 . bahan. dan kraf. mencorak. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. membuat binaan. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. daya kreativiti. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. Meningkatkan minat. 5. 4. Memilih. 6. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.

Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. ii. Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. dan bahan kering. h. b. 18 . Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. iii. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. g. i. Cadangan teknik seperti: a. Aras 1 i. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Aras 3 i. minyak. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. d. f. e. ii. Mengumpul hasil kerja.

b. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. h. f. i. bahan. e. ii. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. Mengumpul hasil kerja. g. c. dan teknik. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. d.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. iii. 19 . Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. Aras 1 i. Aras 3 i. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. ii. Cadangan teknik seperti: a.

Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. ii. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. d. h. f. e. c. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . c. e. f. b. g. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. d. e. b. b. d. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. a.

a. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. d.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. g. iii. Aras 2 i. f. bahan. ii. Aras 1 i. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. e. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. c. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. dan teknik secara kreatif. Mengumpul hasil kerja. ii. b. 4.

Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. dan teknik dalam kegiatan menggambar. g. Memilih. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. e. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. 3. membuat corak dan rekaan. dan memanipulasi bahan secara kreatif. Meneroka pelbagai alat. menyusun. iii. ii. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. 22 . memadan. d. 2. bahan. Mengumpul hasil kerja. b. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. c. h. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. f.

Menggambar 1. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Memilih dan menggunakan alat. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. kekemasan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. kebersihan. bahan. ii. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Aras 2 i. 23 . Aras 3 i. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. dan mengutamakan keselamatan. ketelitian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. 5. 6. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. 7. berkeyakinan diri. Aras 1 i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat.

j. resis dan gosokan 2. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. 24 . l. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. m. h. g. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. f. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. Aras 1 i. i. k. ii. d. e. c. b.

dan teknik. iii. 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Aras 1 i. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. i. ii. f. d. c. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. 25 . cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. e. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. ii. a. h. b. bahan. g. bahan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat.

d. c. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. iii. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. 26 . a. f. g. c. d. f. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. ii. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. bahan dan teknik secara kreatif. b. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. e. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. Aras 2 i. b. e.

ii. h. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. c. d. b. f. f. g. Memahami motif flora dan fauna. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 2 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. c. a. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. ii. d. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . Aras 1 i. e. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. b. e. g. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas.

Meneroka motif.1. 2.2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. tapak kaki manusia.1. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2. iii.2.5 dan 6 2.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.2. bentuk.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. ii.

 Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. 29 .2.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna.1. susunan dan kesannya. lakonan.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.1. kreativiti dan ekspresi diri.2. bahan dan kegunaannya.2. garisan. kraf dan sebagainya.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. gosokan dan kolaj  Di tahun empat. lukisan. nyanyian dan cerita 2. puisi.

corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.2.2. PPK. 2002) 30 . KPM.2.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2.2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2.2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Huraian Sukatan Pelajaran.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2. peragaan dan lakonan (KBSR.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

Pada peringkat ini.2. pembimbing. mengaplikasi. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. pembimbing. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.2. pemudahcara.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. motivator dan inisiator.2 Hasil Pembelajaran 1. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus.1 1. anda seharusnya boleh menjelaskan. 1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. 1. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. menghayati. pemudah cara. motivator dan inisiator.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. lalu memarahi Devi. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: . Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Devi.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Hari ini.

Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. Dengan kata lain. mengikut jantina yang sama. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. lemah. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. serasi dengan norma masyarakat. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. dan murid-murid). merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka.bersemangat untuk mengajar. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. mentelaah. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Choong 2009.  Positif. berunsurkan pengajaran. sederhana. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. iaitu: Positif. 4   . Intelektual. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. kebolehan memotivasi murid. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. ruang dinding dan lantai). dan cekap mengajar. 2009). Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. rakan sejawat. dan sebagainya. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. Sebaliknya. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Menurut Mc Ewan (2001). mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Pencegahan. Merujuk contoh tadi. dan prihatin terhadap kebajikan murid. dan intelektual. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. tingkahlaku dan masa. budaya dan subbudaya. meneroka sesuatu. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Berunsurkan pengajaran. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah.    Peribadi.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Selain itu. Proaktif. Oleh demikian. ibu bapa. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar.

dan melayan murid-murid sebagai individu. 2009). Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. berilmu. luwes. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. jelas. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. bermotivasi. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Penghayatan Dan Amalan Nilai.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. peka. rasa rendah diri. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. bersikap positif. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. ceria. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . terurus. Untuk tujuan itu. Untuk itu. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. dan sebagainya.  Kualiti Peribadi. mempunyai kesedaran. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Untuk tujuan itu. adil. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. berempati. Berani menghadapi cabaran. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam konteks guru-guru di negara ini. pemikiran reflektif. tegas. berupaya menyesuaikan diri. Dengan kata lain. pemindahan pembelajaran. bersifat kecindan. fasih. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. bersistematik. mudah didampingi.1993). persepsi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. bersemangat. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

memudahkan pemahaman. - Menjelaskan konsep.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. menyediakan environment belajar. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. A B http://images. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. menghilangkan kebosanan.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. membina suasana belajar. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.

i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . . . Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Menentukan bahan dan teknik . Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. relevan serta mudah difahami. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Menghasilkan bahan bantu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Persembahan menarik dan kemas. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.

dilekatkan.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.Mengambil langkah-langkah keselamatan .Mengambil kira bilangan yang mencukupi . Cuba lakukan latihan ini. Jenis kedua adalah alat . disandarkan atau diedarkan. . Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. bekas air.rumpu.kacang.meja.bakul sampah.cawan.roda.kerusi. kertas surat khabar sebagai alas meja…….…. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. Bincang bersama rakan anda.gula-gula.beg.botol.daun. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.rambutan.cermin..kasut. Peralatan lain: palet.kek harijadi. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Contohnya : Bola.almari raket. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.bata. kain lap. Bahan: warna air atau warna poster.. jam. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .kotak ubat gigi.bunga. kertas kartrij…….tiang.penyapu.sikat.kotak tisu.batu.baju.tiket.

papan gulung.carta.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan tulis.penyusunan grafik.papan flannel. Contohnya: Jadual. gambar rajah.kad separuh bulatan. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .kad sisipan.senarai.petikan rencana………….kad huruf dan angka.kad perkataan dank ad ayat.

com/pictures B C http://images. A http://images.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures D 17 .ask.

Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 3. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 2. berdasarkan gambar di atas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 4. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 .

Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. 6.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . 7.ask. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. 5. http://images. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.

ask.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.

menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. 21 . Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Dengan demikian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. alat seperti berus. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Sebagai contoh.

2. Umpamanya . Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Sebarang kerosakan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Jelaskan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2. 27 .

panduan keselamatan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3. panduan keselamatan.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3. inventori dan penyimpanan. etika dan tanggungjawab. 3.2. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 .2 Hasil Pembelajaran 3. inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. pengorganisasi prosedur dan sumber. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. 30 . Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.ia merupakan persekitaran murid. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Selain hasil kerja pelajar.

33 . Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Oleh itu. 2001). Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. pencahayaan. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Justeru. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. papan bulletin. zon kerja dan stor penyimpanan. bahan pameran khas. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan.

Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Di samping itu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

“Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. 36 . Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. satu undian pun berlangsung.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.5 Situasi Pada awal tahun. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Hari ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.” Jali bentangkan idea kedua. Ekoran itu. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.

Keseronokan. aktiviti mengikut stesen atau litar. bahan manipulatif. mengkaji. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. buku kerja. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. interaktif dan sebagainya. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Identifikasi simbolik. menguji dan menemui sesuatu yang baru. identifikasi simbolik. pencapaian. Namun. kontek sosial. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Penyempurnaan tugas. dan kebisingan yang keterlaluan. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. 37 .      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. memerhati. melayari internet atau alat multi-media yang lain. kegemaran. penyempurnaan tugas. puzzle. Misalnya. sediakan buku-buku bacaan yang biasa.  Keselamatan dan perlindungan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. dan latar belakang mereka. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Oleh itu. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Pertumbuhan dan perkembangan. Kontek Sosial. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. kamus dan buku istilah. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal.

38 . (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.9 0.1 0. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. Skor 3 4 % 2 1 5.5 1. Sekolah: Pernyataan standard. (2004).35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.1 1. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.3 No. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.5 1. 39 . Jemaah Nazir Sekolah.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

KABINET BERTINGKAT .ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.

guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Selain hasil kerja pelajar. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .

Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi.Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Karya 2 dimensi sesuai ditampal. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai . Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. . Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. papan bulletin. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. pencahayaan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. zon kerja dan stor penyimpanan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Justeru. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. 2001). bahan pameran khas.

guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.Para Gantung . Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni.Almari Pameran . keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Oleh itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Selain mempamerkan hasil karya pelajar.Sinki dalam dan Luar Bilik .Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Di samping itu. . Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.4. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.4. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. . langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.4. 4.

Sebarang kerosakan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Umpamanya .4. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.4. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.4 Inventori 4.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Beri komen anda dengan . Dengan demikian. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.4.

Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. . Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. 2. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. 4.Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Bil 1.4. Borang stok untuk peralatan tidak kekal. Borang stok untuk peralatan kekal. Jelaskan. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil.

Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Cuba anda membuat analisis.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna .  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.

com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. 1 .ask. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. http://images.

memudahkan pemahaman. menghilangkan kebosanan.ask. membina suasana belajar. menyediakan environment belajar. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 .com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. - Menjelaskan konsep. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.

Mengambil langkah-langkah keselamatan . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . disandarkan atau diedarkan. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Persembahan menarik dan kemas. . . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. . dilekatkan.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. . .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung.Menghasilkan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Cuba lakukan latihan ini. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. relevan serta mudah difahami.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. 3 .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Menentukan bahan dan teknik .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Bahan: warna air atau warna poster. kertas kartrij…….. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. bekas air. kain lap. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Peralatan lain: palet. kertas surat khabar sebagai alas 4 .

bakul sampah.botol.baju. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.papan tulis.petikan rencana…………. Contohnya : Bola.daun.tiang. Contohnya: Jadual.senarai. jam. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 .almari raket. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.penyapu.kad perkataan dank ad ayat.rambutan.sikat.meja.cermin.tiket.….papan gulung.papan flannel. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.beg.kad sisipan. gambar rajah.bunga.rumpu.kerusi.kacang.cawan.roda.gula-gula.kad separuh bulatan.batu.bata.kotak tisu.penyusunan grafik.kek harijadi. Bincang bersama rakan anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….kotak ubat gigi..carta. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kasut.kad huruf dan angka.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 6 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.ask.com/pictures B C http://images. 7 .ask. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. berdasarkan gambar di atas.

Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 5.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 3. 4. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 6. 2. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.

com/fr?q=art+studio&desturi 9 . Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.ask. 7. http://images. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.

ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. alat seperti berus. Sebagai contoh. 10 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask.

Dengan demikian. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Umpamanya . 11 . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Sebarang kerosakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Beri komen anda dengan hujah yang relevan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 . Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

Jelaskan. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. 13 . Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. 15 . Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Aktiviti 2. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Cuba anda membuat analisis. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.

Bidang yang hendak diajar adalah 16 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. panduan . TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.

panduan keselamatan. etika dan tanggungjawab.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.2 Hasil Pembelajaran 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 .etika dan tanggungjawab. inventori dan penyimpanan.2. inventori dan penyimpanan. 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .

mewujudkan suasana bilik yang kondusif. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. 20 .ia merupakan persekitaran murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. pengorganisasi prosedur dan sumber. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Ambil gambar-gambar berikut: 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Selain hasil kerja pelajar.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. 23 . Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Justeru. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. zon kerja dan stor penyimpanan. Oleh itu. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. bahan pameran khas. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 2001). Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. papan bulletin. pencahayaan.

Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Di samping itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

26 . Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja.5 Situasi Pada awal tahun. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Hari ini. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Ekoran itu.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Jali bentangkan idea kedua. satu undian pun berlangsung.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.

Oleh itu. menguji dan menemui sesuatu yang baru. dan latar belakang mereka. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Kontek Sosial. Keseronokan. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. mengkaji. interaktif dan sebagainya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Namun. Identifikasi simbolik. kamus dan buku istilah. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. 27 . Penyempurnaan tugas. Misalnya. bahan manipulatif. melayari internet atau alat multi-media yang lain. penyempurnaan tugas. puzzle. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. pencapaian. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. dan kebisingan yang keterlaluan. memerhati. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda.  Keselamatan dan perlindungan. kontek sosial. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. aktiviti mengikut stesen atau litar. Pertumbuhan dan perkembangan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. buku kerja. kegemaran. identifikasi simbolik. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 28 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

 E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.1 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.9 0.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Skor 3 4 % 2 1 5.5 1. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah: Pernyataan standard.1 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Jemaah Nazir Sekolah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. (2004). Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.3 No.5 1. 29 .

1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. Penekanan diberikan kepada matlamat. mengaplikasi.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .1 1. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. pembimbing.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. anda seharusnya boleh menjelaskan. pemudah cara. kepentingan perkembangan kurikulum. 1.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. menghayati. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. peranan guru PSV. 1. pembimbing. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pemudahcara. Pada peringkat ini. 1. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.2. motivator dan inisiator. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. konsep 5P. motivator dan inisiator. objektif kurikulum. huraian sukatan pelajaran.2 Hasil Pembelajaran 1.2.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. lalu memarahi Devi. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Aktiviti 1 3 . Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Hari ini. Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah.

Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Intelektual. dan cekap mengajar. Choong 2009. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Dengan kata lain.bersemangat untuk mengajar. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. serasi dengan norma masyarakat. 2009). guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. berunsurkan pengajaran. Sebaliknya. ibu bapa. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Proaktif. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. lemah. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. dan prihatin terhadap kebajikan murid. sederhana. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca.  Positif. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. rakan sejawat. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. ruang dinding dan lantai).    Peribadi. Berunsurkan pengajaran.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. mentelaah. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. budaya dan subbudaya. Menurut Mc Ewan (2001). Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. meneroka sesuatu. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. iaitu: Positif. dan murid-murid). dan intelektual. Oleh demikian. kebolehan memotivasi murid. tingkahlaku dan masa. Selain itu. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  .

Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. dan melayan murid-murid sebagai individu. 2009). dan sebagainya. peka. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi.  Kualiti Peribadi. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. jelas. fasih. Mencegah lebih baik daripada merawat. Berani menghadapi cabaran. bersemangat. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. pemindahan pembelajaran. bersikap positif. 5  . Perekabentuk kebolehan murid-murid. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. terurus. Merujuk contoh tadi. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. mengikut jantina yang sama. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. berilmu. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. pemikiran reflektif. berempati. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. luwes. mudah didampingi. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Untuk tujuan itu. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. bersifat kecindan. Untuk tujuan itu. ceria. bermotivasi. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. Untuk itu. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. dan sebagainya. mempunyai kesedaran. adil. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. tegas. berupaya menyesuaikan diri. Pencegahan. rasa rendah diri. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. bersistematik.

1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Atas hakikat ini. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. fasilitator dan kaunselor. 6 .5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Tonggak Dua Belas. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. rakan dan jurulatih. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Bagi memudahkan penghayatan. persepsi. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. Keterampilan. Berdasarkan petikan di atas. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. mengurus. kewibawaan dan komitmen guru merancang. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Di samping itu. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. 2. Dengan kata lain. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. melaksana. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. Dalam konteks pendidikan Islam.1993).

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Dengan demikian. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. saling membantu dan berkongsi fikiran. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Menyedari hakikat ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. Seterusnya. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

hujahan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. pandangan. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. 9 . a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya.

2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 10 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.2. 2.2 Hasil Pembelajaran 2. 2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. 2. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.2. penyimpanan dan rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti.

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.4 KANDUNGAN 11 .

cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.ask.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. 12 . Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. http://images.

membina suasana belajar. - Menjelaskan konsep.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images.memudahkan pemahaman. menghilangkan kebosanan. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 . merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.ask. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. menyediakan environment belajar.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.

disandarkan atau diedarkan. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. .Menghasilkan bahan bantu. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. Persembahan menarik dan kemas. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. 14 . relevan serta mudah difahami.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Menentukan bahan dan teknik . Cuba lakukan latihan ini.Mengambil langkah-langkah keselamatan . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. . dilekatkan. .Mengambil kira bilangan yang mencukupi .

Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.. kertas surat khabar sebagai alas 15 . Peralatan lain: palet.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. kain lap. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Bahan: warna air atau warna poster. kertas kartrij……. bekas air. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….

almari raket.meja.beg.papan gulung.….kad perkataan dank ad ayat.kad sisipan.daun.roda.botol.rumpu.papan tulis.tiang.tiket. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. gambar rajah.batu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….senarai. Contohnya : Bola. Bincang bersama rakan anda. jam. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.cawan.bunga. Contohnya: Jadual.kerusi..baju.papan flannel.kasut.sikat.kacang.petikan rencana………….kotak tisu.penyusunan grafik.penyapu. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.kad separuh bulatan.kad huruf dan angka.cermin. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .rambutan.bakul sampah.kek harijadi.carta.kotak ubat gigi. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.bata.gula-gula.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.com/pictures B C http://images. 18 .ask. berdasarkan gambar di atas.ask. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.

Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 2. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 5. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 3. 6. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 4. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 .

Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . http://images. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask. 7.

ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Sebagai contoh. 21 . pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. alat seperti berus.

kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Umpamanya . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Dengan demikian. Sebarang kerosakan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. 22 . ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.

Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. 24 . Jelaskan. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

Cuba anda membuat analisis. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. 26 . mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Aktiviti 2. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.

panduan . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.

3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV .2. inventori dan penyimpanan. inventori dan penyimpanan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. etika dan tanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 3. panduan keselamatan. 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.ia merupakan persekitaran murid.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. 31 . mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. pengorganisasi prosedur dan sumber.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Selain hasil kerja pelajar.3 Zon-zon kerja tertentu 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

Oleh itu. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Justeru. 2001). pencahayaan. papan bulletin. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. 34 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. zon kerja dan stor penyimpanan. bahan pameran khas. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Di samping itu. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

“Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. 37 .” Jali bentangkan idea kedua. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Ekoran itu. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. satu undian pun berlangsung. Hari ini.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.5 Situasi Pada awal tahun. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.

bahan manipulatif. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Misalnya. kegemaran. dan latar belakang mereka. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. aktiviti mengikut stesen atau litar. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. kontek sosial. penyempurnaan tugas. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Namun. interaktif dan sebagainya. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. pencapaian. identifikasi simbolik. puzzle. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. kamus dan buku istilah. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Penyempurnaan tugas. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. 38 . Kontek Sosial. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Identifikasi simbolik. melayari internet atau alat multi-media yang lain. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Keseronokan.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Pertumbuhan dan perkembangan. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Oleh itu. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. menguji dan menemui sesuatu yang baru. dan kebisingan yang keterlaluan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). buku kerja. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. mengkaji. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan.  Keselamatan dan perlindungan. memerhati. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 39 .

1 1.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. 40 . KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Skor 3 4 % 2 1 5. Sekolah: Pernyataan standard. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.3 No. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. Jemaah Nazir Sekolah. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.9 0.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.5 1.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.1 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.5 1. (2004).35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.

(2009). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (2000). KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L. K. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.KBSR. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (1998). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Choong Leong Keow.: DBP. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.L. (2003).: DBP.Bhd.7/1995 iv. Bhd. Sekolah: Pernyataan standard. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (1985). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b.: Kumpulan Budiman Sdn.7/1994 iii. K. (2004). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP. Abu Bakar ( 1992 ).L. Jemaah Nazir Sekolah. KBSR. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah.(2003).4/1986 ii. sekolah: Instrumen pemastian standard.L. K.7/2001 40 .K. Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. Psikologi Pendidikan Untuk Guru. Selangor Darul Ehsan. Pustaka Delta Pelajaran Sdn.

UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD). RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD.(Sosiolinguistik). UM Dip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). Art & Design.Hons (Seni Halus).com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN. MPIK Sijil Asas Perguruan. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A. Hons.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 . UM B.Fine Art.(Geografi & Bahasa Melayu).A. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. ZAKARIAH ABD. Petani Kedah Darul Aman No. Hons.A. JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.A.my Kelulusan B. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. USM B.com.A. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo.

UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. NORHAYATI BT.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 . MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. UPSI B.A. Art & Design.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo.

the roles of the PSV teachers. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan diberikan kepada matlamat. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. resource and teaching aid management. 5. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). specifications of the syllabus. kepentingan perkembangan kurikulum. the importance of curriculum development. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. konsep 5P. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. 1 . the 5P concept. peranan guru PSV.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. management of outdoors and indoors activities. 4. 3.. huraian sukatan pelajaran.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual .

Para Gantung .Susunan perabot .Penggabungjalinan kemahiran . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Penerapan nilai murni .Tempat Pameran Hasil kerja .Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Sinki dalam dan luar Bilik .Pengayaan .  Aktiviti individu.Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Penyerapan pengetahuan .

K.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok .L.: DBP. Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSR. (1998). Standard kualiti pendidikan Malaysia. KBSR. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003).K.: DBP.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia.L. (1985).K . Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.Peralatan kekal . Standard kualiti pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. (2000). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. K. USA : Delmar Thomson Learning. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). (2003). Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.L.: DBP. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.& Hammons. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah. (2004). K. KBSR. (1998). K. sekolah: Instrumen pemastian standard.K. Sekolah: Pernyataan standard.L. 3 .L. Jemaah Nazir Sekolah.(2005). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual.: DBP.(2003).KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP Rujukan Tambahan Freeland. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia.

7/1994 iii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2001 4 .4/1986 ii.7/1995 iv.Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful