1.

0 Pengenalan Penguasaan empat operasi asas Matematik oleh murid amat penting kepada murid sekolah rendah kerana ianya merupakan asas untuk membantu murid memahami konsep Matematik yang lebih tinggi. Pembelajaran Matematik yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan bermakna dalam suasana

menggembirakan akan dapat memupuk minat murid untuk mempelajari Matematik. Konsep operasi nombor, perpuluhan, pecahan, pengukuran, masa dan ruang perlulah diajar bersesuaian dengan peringkat perkembangan murid dan merupakan komponen penting dalam pengajaran Matematik di peringkat sekolah rendah. Terdapat pelbagai kaedah, strategi dan pendapat yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik supaya murid mudah memahami isi pengajaran dan mencapai hasil pembelajaran.

1.1 Refleksi Pengalaman yang Lalu Pengkaji telah menjalani tiga fasa praktikum di dua sekolah yang berlainan. Sekolah bagi fasa pertama dan kedua adalah sama dan merupakan sekolah di kawasan luar bandar. Praktikum fasa pertama dan kedua merupakan langkah permulaan yang baik untuk pengkaji. Ini disebabkan sosiobudaya sekolah seperti tingkah laku murid yang baik dan menghormati guru mampu memberi keyakinan untuk pengkaji menjalankan pengajaran dan pembelajaran (P & P). Ini juga menjadikan P & P pengkaji dapat dijalankan dengan baik dan mencapai objektif bagi setiap pembelajaran. Semasa di sekolah ini, bilangan murid yang sedikit memberikan faktor kejayaan pengkaji dalam mencapai objektif pembelajaran kerana pengkaji dapat memberi fokus yang lebih untuk mengajar murid yang lemah dalam mata pelajaran Matematik. Murid dari sekolah ini telah diberi tunjuk ajar untuk menggunakan Kaedah Lattice semasa menjawab soalan pendaraban. Mereka tidak menghadapi masalah yang besar semasa menjawab soalan pendaraban tetapi mereka menghadapi masalah apabila menjawab soalan penambahan yang dianggap lebih senang daripada soalan pendaraban. Bagi fasa ketiga, pengkaji telah menjalani praktikum di SJK(C) Kulai 1 yang berada di kawasan bandaraya Kulaijaya. Pengkaji telah mempelajari

perbezaan daripada aspek sosial dan ekonomi antara kedua-dua sekolah yang telah pengkaji jalani. Pengkaji mendapati bahawa bilangan murid sekolah ini mempunyai bilangan murid tiga kali ganda daripada sekolah sebelum ini. Pengkaji kurang berkeyakinan dalam kemahiran mengawal kelas pengkaji setelah pengkaji melihat bilangan murid yang pada hari pertama pengkaji praktikum. Pengkaji telah mengajar Tahun 4 kelas yang keempat iaitu 4 D. Pengkaji berpendapat bahawa majoriti murid kelas 4 D telah melakukan kesilapan semasa mengira soalan operasi menambah apabila menanda kertas ujian bulanan Mac. Melalui cara murid menjawab dalam kertas ujian, pengkaji dapat tahu yang murid ini dapat menambah dan tahu cara untuk menambah, hanya mereka menghadapi masalah pengumpulan semula semasa menambah. Pengkaji telah berbincang dengan guru kelas 4 D tentang masalah murid terhadap pengumpulan semula dan cara penyelesaiannya. Temu bual juga dijalankan antara pengkaji dengan murid untuk memahami latar belakang dan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik. Pengkaji mendapatkan maklumat dari buku, jurnal dan internet tentang masalah pengumpulan semula. Berdasarkan perbincangan, temul bual dan pembacaan yang telah dibuat, pengkaji berpendapat kesilapan pengumpulan semula yang dilakukan oleh murid disebabkan kecuaian dan sifat pelupa. Pengkaji telah berbincang dengan Guru kelas 4 D tentang prestasi muridnya. Oleh itu, pengkaji akan membantu murid untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin agar murid tidak melakukan kesilapan yang sama dalam tajuk lain yang melibatkan pengumpulan semula operasi tambah dalam lingkungan 100 000. 1.2 Refleksi tinjauan literatur Terdapat banyak kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi, pakar Matematik dan guru Matematik terhadapt operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula dan penggunaan kaedah Lattice dalam pendaraban. Menurut Clements & Sarama (2004), Semasa murid-murid

menyelesaikan masalah Matematik, perkara biasa yang sering berlaku adalah kesilapan umum. Antaranya adalah seperti petak nilai tempat ditinggalkan kosong, tidak meletakkan digit pada nilai tempat yang betul, tidak mengumpul

soal selidik dan pemerhatian digunakan. Semakan sepatutnya dilakukan terhadap setiap soalan tanpa kira mudah ataupun susah untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. pengumpulan semula. Aziz Omar (2010) juga membuat kajian tentang penggunaan Kaedah Lattice untuk menyelesaikan masalah operasi pendaraban. Ruang yang telah disediakan dapat mengelakkan jawapan daripada diletakkan di nilai tempat yang salah. Kaedah Lattice dapat membantu murid mengelakkan masalah yang sering dilakukan seperti menulis jawapan di nilai tempat yang salah dan tidak membuat pengumpul semula. terdapat beberapa kesilapan murid yang dapat dikenalpasti iaitu susunan bentuk lazim pada tempat yang betul. Murid terlalu yakin pada diri sendiri semasa menjawab soalan penambahan kerana operasi tambah adalah tajuk paling mudah. pelbagai cara perlu digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data supaya . Muhamad Fairudz Yusof. kiraan yang salah dan susunan digit yang tidak tersusun mengikut nilai tempat. Bagi menyokong dapatan data diskriptif. Selain itu.125%. Segala kajian perlu dibuat secara teliti. Walle (2004) menyatakan bahawa kanak-kanak kurang memahami masalah operasi nombor dengan mengumpul semula seperti mengikut arahan. menggunakan nilai tempat serta penggunaan bahasa Matematik dalam nilai tempat. Samsiah Hassan (2010) juga mengatakan penggunaan algoritma yang tidak sesuai menyumbang ke arah kelemahan pemahaman murid terhadap konsep Matematik. Menurut Nor Aziema Che Mustapa. analisis dokumen. murid masih membuat kesilapan. Walaupun operasi tambah dianggap sebagai tajuk yang paling mudah dalam kesemua tajuk. Ini memang tidak dapat dinafikan bahawa kecuaian dan kekurangan kemahiran sentiasa menyebabkan murid membuat kesilapan apabila menjawab soalan operasi tambah. Mohd Yusof Mohd(2010). Pola kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah kesalahan konsep nilai tempat dan kumpul semula. Maswani Ab Rashid. dan kesalahan pendaraban. Ruang kotak kaedah Lattice juga membolehkan murid menulis semua hasil kiraan ke dalam untuk mengelakkan berlakunya masalah pengumpulan semula. Ini telah menyebabkan murid tidak membuat semakan jawapan selepas siap semua soalan dan memberi peluang berlakunya kesilapan.semula. Kaedah Lattice membantu untuk meningkat prestasi murid dalam pendaraban sebanyak 27.

Mazlan Ibrahim (2012) telah menggunakan kaedah Diag-Box bagi meningkatkan kemahiran mendarab nombor 3 digit dengan 2 digit. Norizah Ahmad(2010). Pengkaji percaya bahawa penggunaan kaedah Lattice dalam penambahan dapat menyelesaikan masalah pengumpulan semula dan meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Matematik. Pengkaji akan menggunakan kaedah Lattice dalam kajian ini untuk membantu menyelesaikan masalah operasi tambah. Pelbagai instrumen digunakan untuk mengenalpasti kebolehpercayaan data-data untuk digunakan dalam kajian. Kaedah Lattice bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah dalam operasi darab malah ia juga boleh digunakan dalam operasi tambah. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Ahmad Ashraf Md Yusof. Kaedah Diag-box merupakan salah satu kaedah pengiraan operasi pendaraban yang menggabungkan kaedah bentuk lazim dan kaedah lattice. Murid juga akan semakin yakin pada diri sendiri yang mereka dapat menyelesaikan segala masalah dan berani untuk mencuba. Ini telah menunjukkan kaedah Lattice boleh diguna secara bebas. Murid menggunakan langkah kaedah Lattice untuk menjawab soalan akan mengurangkan peluang berlakunya kesilapan. penggunaan Kaedah Lattice mampu meningkatkan keyakinan responden dalam menyelesaikan soalan pendaraban dalam Matematik. melalui permerhatian yang dijalankan telah mendorong saya untuk menjalankan kajian ini demi membantu murid menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula. . Kesimpulannya. Sehubung dengan itu. Dengan ini murid akan sentiasa memperoleh jawapan yang betul dan lebih berminat terhadap mata pelajaran Matematik. Setelah berbincang dengan rakan sekelas. guru sekolah dan pensyarah pembimbing. Aina Khalisah Azami. pengkaji memilih untuk membuat kajian berdasarkan tajuk “KeberkesaXXXXXXXX”.maklumat kajian tepat dan boleh dipercayai.

Murid yang lemah dalam operasi tambah bukan sahaja akan menghadapi masalah semasa menjawab soalan malah akan menghadapi masalah dalam kehidupan harian yang memerlukan kiraan. penyemakan hasil kerja murid dan kertas ujian. tidak mengumpul semula. Kesimpulannya.1. Pengkaji diberitahu bahawa murid sekolah cina dilatih menggunakan kaedah algoritma bentuk lazim untuk menyelesaikan soalan dalam lingkungan 100 000. Antaranya adalah seperti petak nilai tempat ditinggalkan kosong. Melalui pemerhatian di dalam kelas. Oleh itu.1 Tinjauan dan analisis masalah Kajian ini memberi fokus kepada penggunaan Kaedah Lattice untuk membantu murid menjawab soalan penambahan. Menurut Clements & Sarama. Operasi tambah merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh murid dalam mata pelajaran Matematik supaya dapat melanjut ke tajuk-tajuk lain yang lebih kompleks. pengkaji telah membuat keputusan untuk menggunakan Kaedah Lattice bagi membantu murid menengani masalah operasi tambah. masa perlu diambil untuk melatih murid sekiranya ingin memperkenalkan Kaedah Lattice kepada murid.2. tidak meletakkan digit pada nilai tempat yang betul. pengkaji mendapati bahawa murid menghadapi masalah operasi tambah dalam lingkungan 100 000. kiraan yang salah dan susunan digit yang tidak tersusun mengikut nilai.1 Kebolehtadbiran Fokus kajian yang ditetapkan boleh ditadbir kerana pengkaji sendiri mengajar mata pelajaran Matematik semasa menjalani praktikum . Pengkaji dapat menilai pemilihan fokus kajian berdasarkan kriteria berikut: 2. 2004. Pengkaji telah berbincang dengan beberapa guru Matematik tentang masalah dan cara penyelesaiannya. Dengan ini. pengkaji ingin mengkaji sama ada Kaedah Lattice dapat meningkatkan kemahiran penambahan murid dalam lingkungan 100 000. perkara biasa yang sering berlaku semasa murid-murid menyelesaikan masalah Matematik adalah kesilapan umum.0 Fokus Kajian 2.

2. Oleh itu. 2.1. Kolaborasi dengan rakan pengkaji juga perlu untuk memembantu dalam membuat pemerhatian kepada subjek kajian. Hal ini kerana. .1. operasi asas Matematik amat berkait rapat dengan proses kehidupan manusia yang dilalui sepanjang tempoh hayatnya.1.5 Kolaborasi Bagi memastikan intervensi yang dijalankan oleh pengkaji mampu memberikan keputusan yang positif. intervensi dapat dijalankan semasa pengkaji menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas atau di luar kelas. Kaedah pelaksanaannya juga mudah dan bersistematik. 2. Perkara ini penting kerana akan membantu murid membuat perkaitan dengan isi pembelajaran yang baru. kolaborasi dengan pihakpihak tertentu perlu dilakukan agar focus kajian ini berkualiti. Antara aspek yang boleh dikawal oleh pengkaji adalah masa untuk menjalankan intervensi.pada fasa ketiga.2 Kepentingan Fokus kajian ini akan memberikan kepentingan yang besar kepada murid slow-learner. gambar kotak dapat membantu murid dalam penambahan. Kolaborasi dengan pihak sekolah akan banyak membantu pengkaji mengumpulkan data. Kolaborasi dengan pensyarah pembimbing harus dilakukan agar segala maklumat dalam pengumpulan data dan ujian diagnostic merupakan data yang sah. subjek kajian dan pemilihan tajuk untuk menjalankan intervensi tersebut.4 Kawalan Aktiviti intervensi yang dijalankan mampu dikawal sendiri oleh pengkaji tanpa melibatkan orang lain. boleh dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti Sains. Selain itu. Matemtatik adalah perkara yang dilalui oleh setiap orang dalam proses kehidupan. 2.3 Kebolehgunaan Intervensi yang ingin diaplikasikan tidak memerlukan pemikiran yang abstrak. Justeru itu. Hal ini kerana.1. Pengkaji tidap perlu menganggu waktu guru lain untuk menjalankan intervensi seperti yang dirancang.

2. Perkara ini akan mengurangkan masalah disiplin murid tersebut.1.6 Kerelevenan kepada sekolah Fokus kajian ini akan membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi murid-muridnya. Intervensi yang dijalankan akan membantu meningkatkan motivasi kendiri murid secara tidak langsung. .

keyakinan diri pengkaji akan meningkat semasa proses pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam kemahiran berkaitan dengan Matematik yang melibatkan pengumpulan semula operasi tambah dalam lingkungan 100 000. pelbagai persoalan akan diambil kira.3.2 Soalan-soalan Kajian Dalam pengumpulan maklumat dan data bagi memenuhi kehendak objektif kajian. iii) Menentukan sama ada terdapat kolerasi antara prestasi pengumpulan semula dan persepsi terhadap penggunaan Kaedah Lattice dalam pembelajaran 3. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk: i) Mengkaji sama ada penggunaan Kaedah Lattice dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula. ii) Mengkaji sama ada Kaedah Lattice dapat memupuk minat murid terhadap pengumpulan semula operasi tambah.1 Objektif Kajian Melalui kajian ini. Pengkaji percaya dengan kajian ini. Antaranya: i) Adakah Kaedah Lattice dapat meningkat prestasi murid terhadap operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula? ii) Adakah Kaedah Lattice dapat memupuk minat murid terhadap pengumpulan semula operasi tambah? .0 Objektif kajian / Soalan-soalan Kajian 3. pengkaji akan membantu murid kelas 4 D untuk mengatasi masalah pengumpulan semula operasi tambah dalam lingkungan 100 000.

Ini telah menghilangkan minat murid terhadap pengajaran yang dijalankan dalam sekolah dan tidak membuat mengulangkaji apabila balik ke rumah. 2. Segelintir murid juga perlu bekerja selepas sekolah untuk membantu ibu bapa yang bekerja sebagai penjaja. Pengkaji telah memilih 6 orang murid dari kelas 4 D yang lemah dalam pengumpulan semula operasi tambah dalam lingkungan 100 000 untuk dijadikan kumpulan sasaran. seramai 6 daripada 40 orang murid memperoleh markah terendah dalam mata pelajaran Matematik. Berdasarkan Ujian Bulanan Mac 2013 yang telah dijalankan. 3. Kelas 4 D merupakan kelas keempat bagi Tahun 4 dan majoriti muridnya mempunyai tahap pencapaian akademik yang sederhana. Sampel yang dipilih terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. 4. Kebanyakan ibu murid bertanggungjawab sebagai suri rumah tangga sepenuh masa. NAMA JANTINA LELAKI AGAMA RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 R6 Merujuk kepada maklumat yang dicatatkan dalam Buku Maklumat Murid. 6. 5. . Ibu bapa murid terlalu sibuk untuk mencari rezeki kehidupan keluarga dan tidak mengambil berat tentang akademik murid di sekolah. majoriti murid terdiri daripada keluarga yang sederhana atau rendah dari segi ekonomi.4.0 Kumpulan Sasaran Kajian tindakan ini dijalankan di SJK(C) Kulai 1. Kulaijaya. Johor. Sampel yang dipilih adalah seperti berikut: Jadual 1: Senarai Responden BIL 1.

Sejak Tahun 1. Pengkaji memperoleh kemahiran mencari maklumat supaya dapat maklumat yang relevan dengan isu kajian. Konsep tersebut memainkan peranan penting kerana berhubung kait dengan tajuk Matematik lain yang lebih komplek seperti operasi darab dan perpuluhan. Selepas mengenalpasti masalah murid.5 dan 6.1 Perancangan Pelan Tindakan Pengkaji memulakan kajian tindakan dengan mengenalpasti masalah murid yang sesuai dan berkaitan dengan matlamat professional perguruan. Kaedah Lattice dan melalui bahan maujud. pengkaji memilih Kaedah Lattice untuk membantu murid Tahun 4 mengatasi masalah pengumpulan semula operasi tambah. Pengkaji tertarik dengan masalah murid dalam pengumpulan semula bagi operasi tambah. pengkaji mendapati seramai 27 daripada 40 orang murid kelas 4 D tidak dapat menjawab semua soalan dengan betul. Seramai 5 orang murid mendapat markah paling rendah iaitu mereka hanya dapat menjawab dengan tepat 5 daripada 10 soalan yang . algoritma cerakin. terdapat banyak cara dan kaedah yang boleh digunakan untuk membantu murid menguasai kemahiran pengumpulan semula bagi operasi tambah seperti algoritma potongan. Melalui pembacaan. Perbincangan antara pengkaji dengan guru Matematik SJK(C) Kulai 1 telah diadakan untuk menetapkan cara penyelesaian yang paling sesuai untuk mengatasi masalah pengumpulan semula operasi tambah bagi Tahun 4. Sekiranya masalah ini diteruskan dalam Tahun 4. Maklumat yang diperoleh perlu dianalisis semula untuk mengenalpasti kualitinya. Pengkaji telah menyediakan sepuluh soalan operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula. murid akan berasa susah dan hilang minat terhadap mata pelajaran Matematik. Selepas pembacaan dan perbincangan. Selepas menganalisis ujian saringan. pengkaji berusaha mencari maklumat yang berkaitan dengan kaedah untuk menyelesaikan masalah pengumpulan semula operasi tambah. Pengkaji telah mencari dan melayari maklumat yang isu kajian di perpustakaan dan internet.5. murid telah diperkenalkan dengan konsep operasi tambah. Ujian saringan telah diadakan oleh pengkaji untuk memilih kumpulan sasaran.0 Pelan Tindakan 5.

Contoh: 21 896 + 16 897 = 21 896 + 16 897 1 3 0 7 1 6 1 8 1 3 . sifat pelupa dan keliru terhadap nombor soalan dengan nombor pengumpulan semula. Selepas itu. Sila rujuk langkah-langkah berikut: Langkah 1: Pengkaji menunjukkan algoritma operasi tambah seperti biasa. Setiap nilai tempat puluh bagi hasil operasi tambah tersebut ditulis di sebelah kiri dan nilai tempat sa pula di sebelah kanan. Terdapat satu kotak segi empat sama di bahagian jawapan setiap nilai tempat. Temul bual telah dijalankan antara pengkaji dengan guru kelas dan juga 5 murid yang terpilih untuk mengenalpasti faktor-faktor murid menghadapi masalah pengumpulan semula dalam soalan operasi tambah. pengkaji memperkenalkan Kaedah Lattice kepada murid bagi membantu mereka mengatasi masalah pengumpulan semula operasi tambah dalam lingkungan 100 000. 5 orang murid tersebut dipilih sebagai kumpulan sasaran. Nombor ditambah mengikut nilai tempat yang sama sahaja. Contoh: 21 896 + 16 897 = 21 896 + 16 897 Langkah 2: Pengkaji menunjukkan cara mengisi hasil operasi tambah ke dalam kotak yang disediakan. Sekiranya tidak mempunyai nilai tempat puluh. Oleh itu. Pelbagai faktor telah dikesan melalui temu bual iaitu masalah kawalan masa ujian. pengaji masukkan kotak-kotak segi empat sama di bahagian menulis jawapan. Oleh itu. sifar akan ditulis dalam bahagian nilai tempat puluh. Setiap segi empat sama dibahagi kepada dua bahagian dan menjadi dua segi tiga tepat.diberi.

maka langkah-langkah adalah seperti berikut: Langkah 1:Tambah nombor mengikut barisan yang condong (warna yang sama) dan tuliskan setiap hasil tambah ke dalam kotak yang disediakan di bawah lagi. Contoh: 21 896 + 16 897 = 38 793 0 0 1 1 1 0 3+0=3 7+1=8 6+1=7 8+1=9 3 21 896 + 16 897 0 3 0 7 1 6 1 8 1 3 3 7 6 8 3 38 793 Sekiranya. hasil tambah melibatkan dua kali pengumpulan semula. Contoh: 21 896 + 16 807 = 21 896 + 16 807 0 0 3 3 0 0 7 8 1 0 6 6 0 1 9 0 1 0 3 3 .Langkah 3: Tambah nombor mengikut barisan yang condong (warna yang sama) dan tuliskan setiap hasil tambah di bawah untuk memperoleh jawapan.

Mulai sesi ketiga. perkembangan dan pemahaman terhadap pembelajaran. tambah nombor mengikut barisan yang condong (warna yang sama) dan tuliskan setiap hasil tambah di bawah untuk memperoleh jawapan. Contoh: 21 896 + 16 807 = 38 703 21 896 + 16 807 0 0 3 3 0 0 7 8 1 0 6 6 0 1 9 0 1 0 3 3 38 703 Pengkaji akan menyediakan proses rawatan ke atas 6 responden yang terpilih.Langkah 2: Sekali lagi. Dalam sesi pertama dan kedua. pengkaji melakukan pemerhatian terhadap penglibatan responden dari pelbagai faktor seperti suasana pembelajaran. sikap responden terhadap kaedah rawatan. soalan dan latihan yang melibatkan pengumpulan semula operasi tambah akan diberi kepada responden bagi melatih mengaplikasi kemahiran yang baru dipelajari. pengkaji akan memperkenalkan langkah penggunaan Kaedah Lattice dalam algoritma operasi tambah kepada 6 responden. Sebanyak dua kali rawatan dalam seminggu dan tempoh masa untuk setiap sesi adalah 30 minit. Proses rawatan dijalankan sebanyak 6 sesi dalam masa 3 minggu. Sepanjang proses rawatan. . Semua dapatan dari permerhatian akan direkodkan dalam jadual pemerhatian.

Ujian pra digunakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pengetahuan sedia ada sampel sebelum Kaedah Lattice diperkenalkan. pra dan pasca). 6 orang murid telah dipilih sebagai sampel kajian ini. . Ujian Pra dan Ujian Pasca Ujian saringan bertujuan untuk mengenalpasti tahap murid dalam mata pelajaran Matematik. 2 0 1 1 ) . Kertas soalan dipungut. 3 soalan penambahan tanpa pengumpulan semula disediakan bagi mengenalpasti sama ada murid menghadapi masalah penambahan ataupun masalah pengumpulan semula sahaja.2 Perancangan Cara Pengumpulan Data Pengumpulan data boleh diperoleh melalui pemerhatian. temu bual. pengkaji dapat memerhati cara dan tingkah laku murid semasa menjawab soalan penambahan.1 Ujian Saringan. Dengan menggunakan soalan yang sama dapat menguji keberkesanan Kaedah Lattice untuk menyelesaikan masalah pengumpulan masalah operasi tambah. Sampel akan dilatih menggunakan Kaedah Lattice semasa menyelesaikan masalah operasi tambah dalam masa 3 minggu. 5. soal selidik dan sebagainya (Akhiar & Shamsina. disemak dan markah setiap murid dicatat. Selepas menganalisis keputusan ujian saringan. Rawatan akan dijalankan terhadap sampel mengikut sesi-sesi yang dirancangkan. Set soalan mengandungi 10 soalan penambahan dalam lingkungan 100 000 dan 7 daripadanya melibatkan pengumpulan semula. Set soalan mengandungi 10 soalan penambahan. Mereka tidak dapat menjawab soalan yang melibatkan pengumpulan semula dengan betul. Soalan ujian pasca adalah sama dengan ujian pra tetapi susunan soalannya diubah bagi mengelakkan murid menghafal jawapan ujian pra. Tiga instrumen akan digunakan dalam kajian ini untuk mengumpulkan data iaitu ujian (saringan. Ujian pasca akan dijalankan selepas murid menguasai Kaedah Lattice. Melalui ujian pra.5.2. pemerhatian dan soal selidik.

kaedah pemerhatian telah digunakan. responden terhadap proses pembelajaran Kefahaman murid 3. Proses pemerhatian dijalankan sepanjang masa kajian ini untuk memerhati perkembangan dalam kemahiran pengumpulan semula operasi tambah. Penilaian terhadap kefahaman Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Senarai semak borang pemerhatian . terhadap isi pembelajaran 4. Berikut adalah senarai semak borang pemerhatian yang digunakan untuk merekod data terhadap aspek-aspek permerhatian: No. pemerhatian adalah cara terbaik untuk mengumpul data asal ‘first hand encounter’ tentang perkara yang hendak dikaji.2.2 Pemerhatian Untuk mengenalpasti masalah serta kekuatan dan kelemahan responden. 1. Menurut Merriam (2002).5. Aspek Suasana pembelajaran Tingkah laku 2.

Borang soal selidik adalah seperti berikut : Tidak pasti No.2.3 Soal Selidik Menurut Sekaran (1992). Pengkaji akan memberi borang soal selidik kepada responden selepas ujian pasca dijalankan. Soal selidik diberi untuk melihat pendapat responden terhadap penggunaan Kaedah Lattice bagi menyelesaikan masalah pengumpulan semula operasi tambah. soal selidik bagi mendapatkan data merupakan cara terbaik dalam pengumpulan maklumat. Soalan Tidak Ya 1 Adakah kamu suka belajar Matematik? Adakah soalan penambahan yang 2 melibatkan pengumpulan semula sukar bagi kamu? Adakah kaedah Kaedah Lattice 3 memudahkan kamu selesaikan soalan penambahan yang melibatkan pengumpulan semula? 4 Adakah kamu berminat dengan kaedah ini? Adakah kamu akan menggunakan Kaedah 5 Lattice pada masa depan semasa menjawab soalan penambahan yang melibatkan pengumpulan semula? Borang soal selidik .(Syed Arabi:1993) Respon soal selidik akan dianalisis dan diinterpretasi untuk menyokong hasil dapatan kajian. Bentuk soalan yang dikemukan dalam soal selidik adalah soalan tertutup.5. Jenis soalan ini mudah untuk dianalisis dan menyenangkan responden untuk memberikan jawapan kerana dia hanya memilih satu dari beberapa jawapan yang diberikan.

daripada jadual yang dibuat. Contoh jadual adalah seperti berikut : Markah No. keputusan yang sahih sesuatu kajian dapat ditentukan. Penganalisaan dan pentafsiran data merupakan proses yang penting dalam sesuatu kajian tindakan. Pie chart juga digunakan untuk mempamerkan peratus markah pelajar. Sementelahan itu. data yang dikumpul akan dianalisis menggunakan peratus dan dikumpulkan dalam jadual.5. pengkaji akan menggunakan graf sebagai pewakilan data untuk mempamerkan keputusan kajian dalam bentuk visual dan memudahkan pengkaji membuat interpretasi. pengkaji akan membuat laporan dan keputusan pencapaian murid berdasarkan purata dan sisihan piawai. Hal ini kerana. dengan menganalisis data. Ujian Pasca (%) . Graf dapat menunjukkan perbezaan markah pelajar bagi pre tes dan pos test. Semua data yang diperolehi daripada responden akan dikemaskini dan ditunjukkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan proses penganalisiaan. 2. Akhir sekali. pengkaji juga boleh menginterpretasi data dalam bentuk graf.3 Perancangan cara menganalisis data Penganalisis data yang betul dan sistematik sangat diperlukan dalam sesuatu kajian tindakan. Nama Ujian Pra (%) 1. Dalam kajian ini. Contoh jadual Kemudian.

5.4.1 Jadual pelaksanaan penyelidikan tindakan (Carta Gantt) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aktiviti Menerima maklumat Pembacaan Mengenal pasti masalah Ujian saringan Menulis cadangan kajian Persediaan kajian Ujian pra Analisis ujian pra Rawatan pertama Rawatan kedua Rawatan ketiga Rawatan keempat Rawatan kelima Rawatan keenam Ujian pasca Analisis ujian pasca Menulis laporan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 .4 Perancangan dan Pelaksanaan Tindakan 5.

Pengkaji hanya perlu menyediakan kertas A4 bagi ujian saringan. Cenderahati juga akan diberi kepada responden untuk berterima kasih atas usaha mereka sepanjang kajian ini.05 5.00 40 6 6 6 2. 1 2 Items Kertas A4 Fotostat : Ujian saringan Ujian pra Ujian pasca Harga seunit (RM) 10.4. Semua alat tulis seperti pensel dan pembaris disediakan oleh responden sendiri.5. tidak memerlukan kos yang tinggi.00 0.2 Perancangan Kos Kajian Dalam kajian ini.30 0.60 3 Cenderahati Jumlah Jadual perancangan kos .00 0. ujian pra dan ujian pasca. Oleh itu. Berikut adalah jadual perancangan kos : No.00 Kuantiti 1 Jumlah (RM) 10.30 30. anggaran kos yang digunakan untuk kajian ini tidak melebihi RM50.00 RM 33.05 0.05 0.

Semasa murid-murid menyelesaikan masalah Matematik. Murid selalu menulis jawapan tanpa mengumpul semula dan meletakkan nombor di nilai tempat yang salah. analisis dokumen. Kaedah Lattice berjaya meningkatkan tahap penguasaan pendaraban dalam kalangan 12 orang murid dengan peningkatan sebanyak 25. 2004).0 Tinjauan Literatur Terdapat beberapa kajian yang dijalankan oleh ahli psikologi.83% dalam ujian pra. Ini telah membuktikan bahawa Kaedah Lattice dapat meningkatkan tahap penguasaan pendaraban murid dengan berkesan. jawapan ditulis tanpa pengumpulan semula dan konsep sifar. Sapiah Yusoff (2012). Terdapat juga murid yang tidak mengumpul semula langsung mungkin disebabkan oleh sifat pelupa atau tidak faham konsep pengumpulan semula. Oleh itu. Bagi menyokong dapatan data diskriptif.92% dalam ujian pasca daripada 58. Menurut Walle (2004) kanak-kanak kurang memahami masalah operasi nombor dengan mengumpul semula seperti mengikut arahan.125%. soal selidik dan . Antaranya adalah seperti petak nilai tempat ditinggalkan kosong. tidak meletakkan digit pada nilai tempat yang betul. Menurut kajian yang dibuat oleh Nurul Fatehah Nasaruddin. Mohd Yusof Mohd(2010). murid mungkin menghadapi masalah pengumpulan semula sebelum diperkenalkan dengan Kaedah Lattice. kiraan yang salah dan susunan digit yang tidak tersusun mengikut nilai tempat (Clements & Sarama. Terdapat juga kajian tentang penggunaan kaedah Lattice dalam pendaraban. konsep pendaraban. menggunakan nilai tempat serta penggunaan bahasa Matematik dalam nilai tempat.6. Kaedah Lattice membantu untuk meningkat prestasi murid dalam pendaraban sebanyak 27. terdapat empat pola kesilapan murid yang dikenal pasti iaitu faktor sifir. Menurut kajian Nor Aziema Che Mustapa. Mohd Yusof Mohd(2010) . perkara biasa yang sering berlaku adalah kesilapan umum. pakar Matematik dan guru Matematik terhadapt pelbagai sebab murid melakukan kesilapan dalam operasi tambah yang melibatkan pengumpulan semula. Menurut Mohamad Basri Nadzeri. tidak mengumpul semula.

. Maswani Ab Rashid. murid pasti akan sentiasa menggunakan kaedah tersebut semasa menyelesaikan soalan pendaraban.pemerhatian digunakan. Tahap penerimaan murid terhadap Kaedah Lattice ini adalah positif. Dengan ini. Aziz Omar (2010) telah membuat kajian penggunaan Kaedah Lattice untuk menyelesaikan masalah operasi pendaraban. terdapat beberapa kesilapan murid yang dapat dikenalpasti iaitu susunan bentuk lazim pada tempat yang betul.75%. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan min skor yang memberangsangkan antara ujian pra dan ujian pasca ialah sebanyak 74. pengumpulan semula. Samsiah Hassan (2010) mengatakan penggunaan algoritma yang tidak sesuai menyumbang ke arah kelemahan pemahaman murid terhadap konsep Matematik. penggunaan Kaedah Lattice berjaya dengan 21 orang responden memperoleh markah 100% dan seorang mendapat 80% dalam Ujian Pasca dan mampu meningkatkan keyakinan responden dalam menyelesaikan soalan pendaraban dalam Matematik. Pola kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah kesalahan konsep nilai tempat dan kumpul semula. Muhamad Fairudz Yusof. Aina Khalisah Azami. Kajian ini telah menunjukkan keberkesanan Kaedah Lattice terhadap masalah pendaraban yang melibatkan konsep pendaraban dan pengumpulan semula. Norizah Ahmad(2010). Hasil dapatan dari kajian pendaraban mereka menunjukkan terdapat peningkatan dalam min pencapaian iaitu daripada 27. dan kesalahan pendaraban. Kaedah Diag-box merupakan salah satu kaedah pengiraan operasi pendaraban yang menggabungkan kaedah bentuk lazim dan kaedah lattice. Mazlan Ibrahim (2012) telah menggunakan kaedah DiagBox bagi meningkatkan kemahiran mendarab nombor 3 digit dengan 2 digit .0% dalam ujian pos. Dapatan menunjukkan Kaedah Lattice menyelesaikan masalah murid dan meningkatkan kemahiran serta minat murid terhadap mata pelajaran Matematik.5% dalam ujian pra meningkat kepada 98. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Ahmad Ashraf Md Yusof. Melalui kajian ini juga menunjukkan bahawa Kaedah Lattice dapat mengelakkan murid daripada melakukan kesilapan semasa mendarab.

terdapat banyak kajian yang menggunakan Kaedah Lattice untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam operasi darab.Kesimpulannya. pengkaji akan mengunakan Kaedah Lattice dalam kajian ini untuk menyelesaikan masalah pengumpulan semula yang terdapat dalam operasi tambah. . Menurut Saifuddin (2008). Walau bagaimanapun. warna dapat meningkatkan kefahaman pelajar dan memudahkan mereka mengingati sesuatu konsep. Pengkaji boleh menggunakan bantuan warna semasa memperkenalkan Kaedah Lattice kepada murid untuk menyelesaikan masalah pengumpulan semula operasi tambah.

Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. B.Engaging Young Children in Mathematics: Standards for Early Childhood Mathematics Education. . Examples for discussion and analysis. Van de Walle. The Many Ways of Arithmetic in UCSMP Everyday Mathematics. Qualitative research in practice. (2004). Studies in Mathematical Thinking and Learning Series. New York: New York University. Format: regular print Publisher: Penerbitan Multimedia : 2009 Puchong. Douglas H. guru dalam perkhidmatan dan persijilan ISO9001:2008) by Akhiar Pardi .Merriam. Bas Braams (2003). S. . Inc. Clements & Julie Sarama (2004).& Associates (2002). New York: Pearson Education. Shamsina Shamsuddin .A. Rancangan pengajaran harian dalam pengajaran dan pembelajaran (untuk bakal guru. J. San Francisco: Jossey-Bass. Selangor.