SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut. Antara yang berikut.III.IV 5.4. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya.II.IV C) I. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) . Antara yang berikut.II B) I. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Antara yang berikut.III D) III. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.III B) I.IV 6.IV D) II. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah. 1. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.IV C) II.III.

(50 markah) . Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata. Berikan takrif morfologi. Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya.2. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. (5 markah) SOALAN ESEI 1.

Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. C 3.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. lelaki 8. pepohon 7. C 4. C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. sesumbu 9. gegelang 3. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. A 2. D 5. sesungut 6. tetikus 4. lelangit 2. bebola 5. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . A 6.

meronda. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. boleh diikuti unsur keterangan.  Takrif Morfologi. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. apitan dan sisipan. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. daratan. pemandangan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. . Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. bentuk kata.  Proses Pembentukan Kata. 2) Akhiran : ejekan. cerucuk. Melalui tiga kaedah utama : 1. dan golongan kata. 4) Sisipan : seruling. jalankan. binaan kata. akhiran. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. petani. 3) Apitan : pedalaman. Pengimbuhan. 2) Akhiran : bahasakan.

Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. berumahkan. 2) Apitan : kemelayuan. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar.  Penggandaan separa. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. gemuruh. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 4) Sisipan : gementar. terkaya.3) Apitan : berajakan . Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. kebaratan. 3) Sisipan : selerak.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. separa dan berentak. 2. . telangkup. Penggandaan. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda.

Contoh : bolak-balik. Penggandaan berentak bebas. Contoh : kusut-masai.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. 3. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. cirit-birit. desas-desus. simpang-siur. ejekmengejek. Penggandaan berentak pengulangan vokal. 2. gegelang. Contoh : carut-marut. .

Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. kaki ayam. Contoh: kapal terbang. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda . Pemajmukan.pita suara. pelajar dan bijak. lebuh raya. Contoh : lut sinar. Kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. Kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. Contoh : buah hati. 2. 3. Kata majmuk rangkai kata bebas.3.

Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. mereka dan sana. ini. sini.pemajmukan dan penggadaan. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih.

Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. kata kerja. kata adjektif. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. dan lainlain. . Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama.

Contohnya walaupun dan adalah. bumiputera. tandatangan. buah hati. mata pelajaran. Contohnya model linear. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. kanta tangan. tatasusila. Contohnya kaki ayam. makan angin. menteri besar. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. profesor madya. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. jawatankuasa. duit kopi. beritahu.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. garis pusat. warganegara. pesuruhjaya. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. tanggungjawab. kertas kerja. pilih kasih. biru laut. tatatertib. kemaskini. raja muda. dukacita. sukacita. suruhanjaya. terima kasih. Contohnya gambar rajah. kuning langsat. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. antarabangsa. . Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri.

temu janji.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. ulang tayang. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. konsonan. Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. hak milik. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. Contohnya uji bakat.

Contohnya meja-meja. a) gandaan sebagai penanda jamak. siapa-siapa. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. Contohnya langit-langit. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. iaitu jumlah yang banyak. . kuih-muih. Contohnya sayur-mayur. Contohnya biri-biri. Contohnya apa-apa. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful