SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

1.IV C) II.III. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya.III D) III. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut.III B) I.II B) I.IV 6.4.II.IV D) II. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) . Antara yang berikut.IV 5. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.III. Antara yang berikut. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.IV C) I. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I. Antara yang berikut.

(50 markah) . Berikan takrif morfologi. Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. (5 markah) SOALAN ESEI 1. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata.2. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi.

sesumbu 9.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. C 3. sesungut 6. C 4. A 6. lelangit 2. pepohon 7. lelaki 8. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. tetikus 4. A 2. bebola 5. D 5. gegelang 3.

dan golongan kata. . Melalui tiga kaedah utama : 1. pemandangan. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. meronda. jalankan. petani.  Takrif Morfologi. Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. Pengimbuhan. 4) Sisipan : seruling. 2) Akhiran : ejekan. apitan dan sisipan. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. boleh diikuti unsur keterangan. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. bentuk kata. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. daratan. 2) Akhiran : bahasakan. akhiran. binaan kata. cerucuk.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata.  Proses Pembentukan Kata. 3) Apitan : pedalaman.

Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. telangkup. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. 2) Apitan : kemelayuan. 4) Sisipan : gementar. gemuruh. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja. berumahkan. . Penggandaan.3) Apitan : berajakan . 2.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. 3) Sisipan : selerak. kebaratan.  Penggandaan separa. separa dan berentak. terkaya.

Penggandaan berentak pengulangan vokal. simpang-siur. ejekmengejek. Contoh : kusut-masai.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. gegelang. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. Penggandaan berentak bebas. Contoh : carut-marut. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. cirit-birit. . desas-desus. 2. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. Contoh : bolak-balik.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. 3.

3. Contoh: kapal terbang. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. Contoh : buah hati. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. Kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk rangkai kata bebas. Contoh : lut sinar.3. Pemajmukan. 2. pelajar dan bijak. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda .pita suara. Kata majmuk istilah khusus. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. kaki ayam. lebuh raya.

Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu. mereka dan sana.pemajmukan dan penggadaan. ini. sini. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata.

. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap. kata adjektif. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. kata kerja.Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. dan lainlain.

mata pelajaran. suruhanjaya. buah hati.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. sukacita. . tatatertib. tatasusila. pilih kasih. kertas kerja. pesuruhjaya. kemaskini. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. Contohnya walaupun dan adalah. tanggungjawab. beritahu. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. terima kasih. antarabangsa. garis pusat. warganegara. kanta tangan. makan angin. profesor madya. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. bumiputera. dukacita. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. Contohnya model linear. kuning langsat. Contohnya gambar rajah. menteri besar. jawatankuasa. Contohnya kaki ayam. tandatangan. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. raja muda. duit kopi. biru laut.

Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. temu janji. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. ulang tayang. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. Contohnya uji bakat. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . hak milik.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. konsonan. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal.

Contohnya apa-apa. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan. Contohnya meja-meja. kuih-muih. Contohnya langit-langit. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. siapa-siapa. iaitu jumlah yang banyak. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. a) gandaan sebagai penanda jamak. . Contohnya sayur-mayur. Contohnya biri-biri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful