SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) .IV D) II. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.4. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah.III D) III.III B) I. Antara yang berikut.IV 5. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut. Antara yang berikut.II B) I. 1.IV C) II. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.IV 6. Antara yang berikut. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.II.III.IV C) I.III. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I.

Berikan takrif morfologi. (50 markah) . Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata.2. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. (5 markah) SOALAN ESEI 1.

sesungut 6. A 2. gegelang 3. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. lelaki 8. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. C 4. D 5. sesumbu 9. lelangit 2. pepohon 7. bebola 5. C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. tetikus 4. A 6. C 3.

binaan kata. cerucuk.  Proses Pembentukan Kata. daratan. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Pengimbuhan. akhiran. 2) Akhiran : ejekan. Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan.  Takrif Morfologi. 4) Sisipan : seruling.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. Melalui tiga kaedah utama : 1. apitan dan sisipan. bentuk kata. . Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. petani. dan golongan kata. 3) Apitan : pedalaman. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. pemandangan. 2) Akhiran : bahasakan. jalankan. meronda. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. boleh diikuti unsur keterangan.

2) Apitan : kemelayuan.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. telangkup. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. . Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja. 4) Sisipan : gementar. gemuruh. Penggandaan. kebaratan. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.  Penggandaan separa. berumahkan. separa dan berentak. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. 3) Sisipan : selerak. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan.3) Apitan : berajakan . terkaya. 2.

2. desas-desus. Penggandaan berentak bebas. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. cirit-birit.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. simpang-siur. Contoh : bolak-balik. 3. Penggandaan berentak pengulangan vokal. Contoh : kusut-masai. . Contoh : carut-marut. ejekmengejek. gegelang.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1.

3. Pemajmukan. Contoh : buah hati. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya.pita suara. Contoh : lut sinar. Contoh: kapal terbang. kaki ayam. Kata majmuk maksud kiasan. pelajar dan bijak. lebuh raya. Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk istilah khusus.3. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. 2. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda .

Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. mereka dan sana. Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu.pemajmukan dan penggadaan. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . sini. ini.

Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar.Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kata adjektif. . dan lainlain. kata kerja. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap.

Contohnya model linear. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Contohnya walaupun dan adalah. makan angin. . suruhanjaya. sukacita. tanggungjawab. buah hati. terima kasih. duit kopi. Contohnya gambar rajah. antarabangsa. garis pusat. beritahu. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. kanta tangan.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. kertas kerja. pilih kasih. mata pelajaran. biru laut. kemaskini. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. tandatangan. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. tatatertib. bumiputera. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. dukacita. tatasusila. menteri besar. pesuruhjaya. jawatankuasa. kuning langsat. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. Contohnya kaki ayam. raja muda. warganegara. profesor madya.

konsonan. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. hak milik. Contohnya uji bakat. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. temu janji. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik .c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. ulang tayang. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum.

kuih-muih.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. iaitu jumlah yang banyak. siapa-siapa. Contohnya apa-apa. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. Contohnya biri-biri. Contohnya meja-meja. Contohnya langit-langit. a) gandaan sebagai penanda jamak. Contohnya sayur-mayur. . e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan.