SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

II.IV D) II.III. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.II B) I.III D) III.IV C) I. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya. Antara yang berikut. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I.III.IV 5. Antara yang berikut.III B) I.IV C) II. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) . Antara yang berikut. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah. 1. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.4.IV 6. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut.

(5 markah) SOALAN ESEI 1. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya.2. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. (50 markah) . Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. Berikan takrif morfologi.

kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. C 4.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. tetikus 4. pepohon 7. A 6. lelangit 2. D 5. sesumbu 9. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. sesungut 6. C 3. bebola 5. gegelang 3. A 2. lelaki 8.

Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. boleh diikuti unsur keterangan. daratan. binaan kata. akhiran.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. cerucuk. petani. 2) Akhiran : bahasakan. apitan dan sisipan. Pengimbuhan. dan golongan kata. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. 3) Apitan : pedalaman. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta.  Proses Pembentukan Kata. 2) Akhiran : ejekan. Melalui tiga kaedah utama : 1. pemandangan. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. bentuk kata.  Takrif Morfologi. 4) Sisipan : seruling. meronda. jalankan. . Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.

Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. . Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar.  Penggandaan separa. terkaya. telangkup. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. 2) Apitan : kemelayuan. 4) Sisipan : gementar. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. 3) Sisipan : selerak. kebaratan. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. berumahkan.3) Apitan : berajakan . gemuruh. 2. separa dan berentak. Penggandaan. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja.

 Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. Penggandaan berentak pengulangan vokal. gegelang. Penggandaan berentak bebas. 2. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. ejekmengejek. Contoh : carut-marut.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. 3. desas-desus. Contoh : bolak-balik. . Contoh : kusut-masai. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. simpang-siur. cirit-birit.

Kata majmuk rangkai kata bebas.3.pita suara. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. kaki ayam. Kata majmuk istilah khusus. pelajar dan bijak. Contoh: kapal terbang. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata majmuk maksud kiasan. 3. lebuh raya. Contoh : buah hati. Pemajmukan. 2. Contoh : lut sinar. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda .

sini. Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu.pemajmukan dan penggadaan.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. ini. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. mereka dan sana.

Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. . kata adjektif.Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. dan lainlain. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kata kerja. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap.

duit kopi. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. bumiputera. Contohnya kaki ayam. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. garis pusat. pesuruhjaya. mata pelajaran. Contohnya model linear. menteri besar. jawatankuasa. dukacita. pilih kasih. buah hati. tanggungjawab. antarabangsa. Contohnya walaupun dan adalah. makan angin. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. raja muda. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. tatasusila. sukacita. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. Contohnya gambar rajah. kanta tangan. tatatertib. warganegara. beritahu. kuning langsat. suruhanjaya. kertas kerja. biru laut. terima kasih. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. . kemaskini. profesor madya. tandatangan.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha.

sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Contohnya uji bakat. konsonan. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. temu janji. ulang tayang.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . hak milik. Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum.

a) gandaan sebagai penanda jamak. siapa-siapa. Contohnya biri-biri. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. kuih-muih. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. Contohnya apa-apa. iaitu jumlah yang banyak. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan. Contohnya langit-langit. Contohnya meja-meja. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. . Contohnya sayur-mayur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful