SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

4. 1.IV C) II. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya.III D) III.II B) I.III. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.II.IV C) I. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I.IV D) II. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut.III.IV 6. Antara yang berikut. Antara yang berikut. Antara yang berikut. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) . Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.IV 5.III B) I. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.

(50 markah) . Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi.2. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata. Berikan takrif morfologi. Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya. (5 markah) SOALAN ESEI 1.

SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. pepohon 7. C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. lelangit 2. lelaki 8. sesungut 6. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. gegelang 3. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. tetikus 4. A 2. A 6. C 3. D 5. bebola 5. sesumbu 9. C 4.

Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. apitan dan sisipan. pemandangan. Pengimbuhan. bentuk kata. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. petani. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. meronda. akhiran. Melalui tiga kaedah utama : 1. 2) Akhiran : ejekan. binaan kata. cerucuk. 2) Akhiran : bahasakan. 3) Apitan : pedalaman. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. .  Proses Pembentukan Kata.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. 4) Sisipan : seruling. boleh diikuti unsur keterangan. jalankan. dan golongan kata. daratan.  Takrif Morfologi. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.

2. 3) Sisipan : selerak.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar.3) Apitan : berajakan . . terkaya. 2) Apitan : kemelayuan. kebaratan. telangkup. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. berumahkan. separa dan berentak. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. gemuruh. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja. 4) Sisipan : gementar. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar.  Penggandaan separa. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. Penggandaan. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak.

. 2. 3. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. ejekmengejek. Penggandaan berentak bebas. Contoh : bolak-balik. gegelang. cirit-birit. Contoh : kusut-masai. simpang-siur. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. desas-desus. Penggandaan berentak pengulangan vokal. Penggandaan berentak pengulangan konsonan.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contoh : carut-marut.

3. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. 2. kaki ayam. Kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk rangkai kata bebas. Contoh: kapal terbang. Contoh : buah hati. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda . Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.pita suara. Pemajmukan. pelajar dan bijak. Contoh : lut sinar. 3. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. Kata majmuk istilah khusus. lebuh raya.

Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. mereka dan sana.pemajmukan dan penggadaan. ini.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. sini. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu.

Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. kata kerja. kata adjektif. . iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar.Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. dan lainlain. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu.

Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. makan angin. kuning langsat. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. pilih kasih. bumiputera. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. biru laut. kertas kerja. dukacita. kanta tangan. kemaskini. menteri besar. sukacita.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. raja muda. profesor madya. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. tatasusila. jawatankuasa. beritahu. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. buah hati. suruhanjaya. Contohnya walaupun dan adalah. terima kasih. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. Contohnya model linear. tanggungjawab. pesuruhjaya. garis pusat. . warganegara. mata pelajaran. Contohnya kaki ayam. tandatangan. Contohnya gambar rajah. duit kopi. tatatertib. antarabangsa.

Contohnya uji bakat. hak milik. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. ulang tayang. Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. konsonan. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. temu janji. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik .c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan.

Contohnya meja-meja. . siapa-siapa. iaitu jumlah yang banyak. kuih-muih. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. Contohnya sayur-mayur. Contohnya apa-apa. a) gandaan sebagai penanda jamak. Contohnya langit-langit. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. Contohnya biri-biri. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful