SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

Antara yang berikut. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) .II.IV 6. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya. Antara yang berikut. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.II B) I. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah.IV D) II. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I.IV 5.IV C) II.III. 1.IV C) I.III. Antara yang berikut.4.III B) I. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.III D) III. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.

Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata. Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya. (5 markah) SOALAN ESEI 1. Berikan takrif morfologi.2. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. (50 markah) .

A 6. C 4. lelangit 2. pepohon 7. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . bebola 5. sesumbu 9. tetikus 4. lelaki 8. gegelang 3.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. D 5. A 2. sesungut 6. C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. C 3.

. dan golongan kata. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. 2) Akhiran : bahasakan. Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. bentuk kata. 4) Sisipan : seruling.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. petani. apitan dan sisipan. akhiran. cerucuk. meronda. binaan kata. pemandangan. boleh diikuti unsur keterangan. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. jalankan.  Proses Pembentukan Kata. Pengimbuhan. 2) Akhiran : ejekan. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. 3) Apitan : pedalaman. Melalui tiga kaedah utama : 1. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. daratan.  Takrif Morfologi.

terkaya.3) Apitan : berajakan . 3) Sisipan : selerak. separa dan berentak. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. kebaratan. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. berumahkan. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. 4) Sisipan : gementar. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. gemuruh. 2) Apitan : kemelayuan. 2. telangkup.  Penggandaan separa. . Penggandaan.

cirit-birit.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. simpang-siur. Penggandaan berentak pengulangan vokal. 2. Contoh : bolak-balik. desas-desus. .Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. ejekmengejek. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. gegelang. Contoh : kusut-masai. Penggandaan berentak bebas. Contoh : carut-marut. 3.

Kata majmuk istilah khusus. Pemajmukan. pelajar dan bijak. lebuh raya. 3. Kata majmuk maksud kiasan. Contoh : buah hati. Kata majmuk rangkai kata bebas. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda . Contoh: kapal terbang. kaki ayam. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.pita suara. 2. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. Contoh : lut sinar.3. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1.

mereka dan sana. sini. ini.pemajmukan dan penggadaan. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan.

Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap.Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. dan lainlain. kata kerja. . Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kata adjektif.

Contohnya model linear.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. menteri besar. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. mata pelajaran. jawatankuasa. Contohnya gambar rajah. garis pusat. tatasusila. profesor madya. Contohnya walaupun dan adalah. biru laut. kemaskini. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. terima kasih. bumiputera. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. duit kopi. sukacita. tanggungjawab. tatatertib. warganegara. antarabangsa. beritahu. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. makan angin. pesuruhjaya. kertas kerja. tandatangan. suruhanjaya. . dukacita. kuning langsat. pilih kasih. buah hati. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. Contohnya kaki ayam. kanta tangan. raja muda.

rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. ulang tayang. temu janji. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. konsonan. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. Contohnya uji bakat. hak milik.

. kuih-muih. a) gandaan sebagai penanda jamak. Contohnya apa-apa. Contohnya meja-meja. Contohnya langit-langit. Contohnya sayur-mayur. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan.Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. Contohnya biri-biri. siapa-siapa. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. iaitu jumlah yang banyak. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa.