ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

TAJUK 1 Konsep Asas Moral

SINOPSIS Tajuk ini membincangkan konsep-konsep asas moral.Kandungannya meliputi definisi, ciri-ciri, dan implikasinya dalam kehidupan seharian.Konsep baik, benar, dan patut pula menekankan penilaian terhadap sesuatu tingkahlaku yang selaras dengan peraturan moral yang diterima oleh sesebuah masyarakat. Pemahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedah mengajar Pendidikan Moral seseorang guru.

HASIL PEMBELAJARAN i. Memberidefinisikonsepasas moral ii. Mengenalpastikonsepbaik, benardanpatut iii. Menjelaskanpernyataannormatifdandiskriptif iv. Menjelaskan empat aliran pemikiran tentang moral v. Menunjukkan sifat-sifat keempat-empat aliran pemikiran moral vi. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran pemikiran

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Konsep Asas Moral

Definisi Konsep Moral. Etika dan Akhlak

Baik, Benar dan Patut

Pernyataan Normatif dan Diskriptif

1

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

1.0

Definisi Konsep Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita patut meneliti konsepkonsep berikut: moral, etika dan akhlak. Tidak dapat dinafikan adalah penting kita memahami konsep-konsep ini yang saling berkaitan untuk mencari pengertian terhadap aspek moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat.

1.1 Konsep Moral Perkataan „moral‟ berasal daripada perkataan „mores’ - bahasa Yunani yang membawa erti: tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Secara etimologi istilah moral berasaldaripada bahasa Latin mos, moris (adat,istiadat,kebiasaan,cara,tingkahlaku,kelakuan) istiadat,kelakuan,tabiat,watak,akhlak).Banyak ahli mores (adat

menyumbangkan

pemikirannya untuk mendefinisikan kata moral secara terminologi.

Dagobert D. Runes Moral adalahhal yang mendorongmanusiauntukmelakukantindakantindakan yang baiksebagai “kewajiban” atau “norma”

Helden (1977) dan Richards (1971) Moral adalah suatu kepekaan dalam fikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

2

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Atkinson (1969) Moral merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Contohnya Siva menjumpa isebuah beg yang mengandungi sebuah komputer riba di atas bangku stesyen bas. Sebagai seorang pelaja rkolej sudah pasti Siva memerlukan sebuah komputer riba, untuk memudahkannya membuat kerja-kerja kolej. Tetapi sebagai seorang yang bermoral Siva telah membawa komputer riba itu ke balai polis untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Rumusannya „moral‟ ada isi atau kandungannya. Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia. Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling. Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. Oleh itu insan moral ialah insan yang seimbang dari segi

keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

1.2

Konsep Etika Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang

falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya .

3

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Contoh 1

Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

1.3

Konsep Akhlak Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s.w.t. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya. Contohnya, mengikut agama Islam, seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. Minum

arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. Di samping itu, berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan terhadap dalam masyarakat keluarga. dan melalaikan tanggungjawab berjudi boleh

Allah

dan

Sesungguhnya

menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri, menipu dan membunuh.

4

Dalam kumpulan. Bagaimanapun. seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk. masyarakat Perbincangan 1.Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi. Jelaskan kebaikan Etika Perguruan ini. Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i) memelihara kesihatan mental. Hakikatnya akhlak dan moral memang berbeza kerana akhlak bersumberkan al-Quran dan hadis manakala moral berpiawaikan tanggapan dan budaya setempat. sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan. cuba anda huraikan perkara-perkara berikut: i) Buat satu banding beza dia antara konsep Moral. Etika dan Akhlak ii) Etika Perguruan merupakan satu garis panduan/peraturan yang telah diwujudkan untuk para guru. 5 . rohani dan jasmani ii) punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah iii) memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara iv) memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas v) dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyarakat Dalam masyarakat Barat pula. Arak dianggap tidak baik kepada kanakkanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.

kecekapan dan sebagainya 3.0 Konsep Baik. dan salah jika perlakuan/tindakan bertentangan konsep baik dan benar. 2. sesuai atau tepat dan memberi sokongan atau persetujuan 4. Kelakuan:gerak-geri yang ditunjukkan. Ia merujuk kepada perasaan dalaman individu terhadap sesuatu yang telah digunakannya.1 KonsepBaik Baik bermaksud memberi faedah atau bagus apabila menggunakannya.Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam kontek satau pendekatan yang berbeza. 6 . Penyakit: dalam proses pulih atau balik kepada asalnya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. mutu. Contohnya: Kita patut melakukan apa yang baik dan benar. benar dan patut. Secara fizikal: alat yang banyak faedah dan kepuasan dari segi penggunaan 2. Benar dan Patut Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik. Anda patut berkelakuan baik. Kepuasan diri: memuaskan hati pengguna dari segi rupa. Anda patut makan makanan berkhasiat Menderma adalah satu perbuatan yang baik dan patut dilakukan Sesuatu tindakan itu dikata “baik” atau “benar” sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab. Maknabaik: 1.

mempunyaif akta-fakta. sebab-sebab. 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2.2 KonsepBenar Benar bermaksud betul dan mengandungi ciri-ciri penjelasan nilai.3 KonsepPatut Patut bermaksud „seharus‟. kebenaran secara relatif – pada sesuatu situasi tertentu benar wujud secara relatif dan bukan mutlak seperti yang terdapat dalam pantang larang dan peraturan adat. atau „sesuai‟dan mempunyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana Fikirkan “Banyak perkara yang baik serta benar tidak patut diamalkandi kalangan masyarakat kini”. Perkataan benar boleh dilihat dari segi: i. dan bukti-bukti yang sah atau diterima oleh majoriti.Ulaskan 7 . „mesti‟. kebenaran mutlak – kepadaTuhan kebenaran secara saintifik – sesuatu kebenaran yang boleh dibuktikan dengan fakta atau maklumat yang dikumpul dan dianalisis secara saintifik. iii. ii.

salah. apabila kita menilai ciri perwatakan. benar. Kesan perbuatan itu tidak diambil kira. dan sebagainya. motif. iaitu: i) Pernyataan Normatif Moral Pernyataan ini merupakan penegasan atau pernyataan yang menyatakan pertimbangan nilai kita seperti baik atau jahat.1 Pernyataan Normatif Pernyataan ini terbahagi kepada dua. 8 . (b)Dia mempunyai motif yang benar.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Harus diingat bahawa ada pernyataan normatif yang mempunyai implikasi atau kesan langsung dan segera terhadap tingkah laku. buruk. Pengguguran adalah perbuatan yang tidak bermoral. Pertama. larangan. tanggungjawab. Contoh-contohnya: (a) (b) Berzina adalah perbuatan yang sangat keji. Contoh-contohnya: (a) Seseorang yang kedekut adalah tidak baik. benar atau salah.4 PernyataanNormatifdanpernyataanDeskriptif 2. Abdul Rahman Aroff (1999) menyatakan bahawa terdapat dua cara kita menggunakan istilah baik.4. apabila kita menilai perbuatan atau perlakuan individu. dan diterima atau ditolak. Perbuatan ini dipanggil pertimbangan nilai obligasi (deontic). Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan moral aretaic. Kedua. hak. Contoh-contohnya: (a) (b) Kita patut menepati janji Perbuatan mencuri adalah salah. atau peribadi seseorang.

(b) Anda tidak perlu membeli kasut itu. kebendaan. Oleh itu. ii) Perbuatan Normatif Bukan Moral Pernyataan ini disebut sebagai domain bukan moral. ekonomi. Antara pernyataan-pernyataan normatif yang berhubung dengan soal estetika dan agama ialah: (a) Saya sukamembelibeg tangan yang cantik dan selesa. istilah baik. dan sebagainya tidak diguna pakai untuk menentukan nilai moral perbuatan atau watak seseorang. politik. dan sosial. Hal ini melibatkan perbuatan yang patut atau tidak patut dipatuhi oleh anggota masyarakat. bermurah hatilah.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Apabila pernyataan itu dikeluarkan. intelek. (b) Menipu adalah satu dosa. Dalam hal ini. (b) Kita patut membantu orang yang tidak bernasib baik. Di samping itu. Contoh-contohnya: (a) Kecuaian memandu di jalan raya membahayakan diri sendiri dan orang lain. 9 . terdapat juga pernyataan normatif yang dinyatakan dalam bentuk atau perintah. Berhati-hati di jalan raya. buruk. Termasuk di dalamnya ialah agama. kita menentukan patut atau tidak patut seseorang itu berkelakuan demikian. Contoh-contohnya: (a) Peraturan Perlembagaan mesti dipatuhi. (b) Tempat ibadat semua agama mesti dihormati. estetika. Contohcontohnya: (a) Ini sebuah buku yang baik.

4. 6. Doktor itu telah memberikan layanan yang sama rata kepada para pesakitnya tanpa mengira bangsa dan agama. Contoh-contohnya: (a) Dia sentiasa tidur awal. 10 . (b) Kereta itu berwarna biru. 3. Latihan Bil 1. Pernyataan Kelas itu sangat kotor Alat pengisar ini sangat baik Su Li seorang pelajar yang rajin dan sentiasa mengikut kata guru.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Tujuannya adalah untuk menyatakan fakta empirikal atau logikal. Pernyataan ini value-neutral dan terdiri daripada laporan atau deskriptif. Normatif/ Diskriptif 5.2 Pernyataan Deskriptif Abdul Rahman Aroff menyatakan bahawa pernyataan ini bebas daripada sebarang nilai atau tiada kaitan dengan pertimbangan nilainilai moral. 2.4. Emas mempunyai nilai harga yang sangat tinggi Saksi perbicaraan kes itu telah bercakap benar sewaktu disoal oleh para hakim.

Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah:  Seorang pelajar Tingkatan Lima mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk. belajar macam mana pun begitu juga prestasinya. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh.  Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan penduduknya percaya bahawa pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur.  Masih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa rezeki secupak takkan jadi segantang. Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah: 11 . tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih. Dengan kata lain mereka menerima sumpahan Mahsuri hingga menyebabkan kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum tujuh keturunan berakhir.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis.2 Emotivis Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Lantaran itu mereka terus menerus miskin walau pun negara telah merdeka 52 tahun yang lalu.0 Aliran Pemikiran Moral 3. 2. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka. kata-kata.1 Naturalis Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar.

Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30an di tempat letak kereta Gedung Membeli Belah Giant kerana wanita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut.3 Intuisionis Aliran pemikiran ini merujuk satu proses „melihat‟ dan „memahami‟ secara spontan. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu. menyiksa atau membunuhnya. Bak kata pepatah Melayu „terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina‟.       Melihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa berfikir panjang lalu menceraikannya. Murid Tingkatan Empat menumbuk guru kelas yang menyindir keturunan murid tersebut Bersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar Bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan Menghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang di muka keluarga. Maka berkatalah Munsyi 12 . 2. Aliran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat. Gerak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia. Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut. Dengan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu.

Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua. kewujudan Tuhan. merekacipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. orang yang terlebih dahulu makan garam. menggunakan keganasan untuk mendapat sesuatu. baru kutahu luasnya bentara‟. Hari Pembalasan dan sebagainya. Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan. Contohnya perkara tentang Hari Kiamat.4 Rasionalis Rasionalis berasal daripada perkataan „ratio‟ yang bermakna „reason‟ atau sebab. 2. Walau bagaimanapun bukan semua perkara boleh ditaakulkan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Abdullah. Beza antara manusia dan binatang ialah akal. 13 . sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung belang. Kes-kes bunuh diri. bukanlah berpunca daripada pemikiran rasional. intelek Melayu dalam bahasa indahnya. menyelesaikan masalah. „lagi kutebas pohon di hutan. menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik. membuat keputusan dengan bijak. Perkaraperkara yang berhubung dengan ketuhanan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak boleh dihujah dengan logik akal biar pun 1000 orang cerdik pandai berhimpun untuk mencari logiknya. maka teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki „don juan‟ atau „kasanova‟ lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau. Kesimpulannya.

14 . Banyak berlaku salah laku di kalangan guru-guru terhadap murid-murid pada masa ini.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Latihan: 1. Sebutkan 4 jenis aliran Pemikiran Moral 2. Buat satu analisis berdasarkan pemikiran moral mengenai isu ini. Huraikan berserta contoh aliran Pemikiran Instiusionis dan Emotivis 3.

3. Menjelaskan konsep konsep asas nilai. Menganalisis jenis-jenis nilai dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 15 . pelajar boleh: 1. Berdasarkan kefahaman dan pengalaman. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. pelajar boleh membuat justifikasi dan pertimbangan dalam tindakan sendiri dan dalam situasi tertentu. peraturan yang termaktub dan nilai-nilai sejagat. Pelajar juga dapat mengenali Jenis-jenis Nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK 2 Konsep Asas Nilai SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai jenis nilai dalam etika dan moral. Menghubungkait dan mengaplikasi konsep nilai dan jenis nilai dalam membuat justifikasi dan pertimbangan moral atas tindakan sendiri dalam situasi tertentu. Kefahaman tentang jenis nilai ini akan memberikan penjelasan tentang pegangan nilai antara individu. 2.

Nilai Kadar kepada sesuatu seperti harga atau markah sesuatu objek  atau perkara – seperti berapa harga barang atau berapa tinggi penilaian ketua terhadap tugas-tugas yang kita jalankan.1 KONSEP NILAI Nilai merupakan kriteria atau standard bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia. tingkah laku dan situasi) sebagai baik. dibenci atau di antara kedua pola ini. berharga atau sebaliknya iaitu buruk. tidak berfaedah. cantik dan lain-lain adalah suatu penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut piawaian mereka. Nilai Aksiologi. buruk. diingini. 16 . idea. Nilai budi yang tidak terbalas seperti dalam pantun nasihat Melayu: – hutang budi dibawa mati dalam pantun pisang emas. 2000:14-16)   Nilai Sifat (Attribute) – untuk menyatakan ketinggian nilai sesuatu seperti nilai yang diberikan kepada masa – seperti emas.P. berfaedah.yang berkaitan dengan falsafah nilai. (Koo K.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL KERANGKA TAJUK NILAI DAN TEORI ETIKA KONSEP NILAI TEORI ETIKA Instrumental Instrinksik Subjektif Objektif Relatif Mutlak 2.H. 1990: ms 70) Menilai sesuatu dengan perkataan.(Eow B. Secara amnya nilai boleh digunakan dalam 3 konteks. objek. iaitu sederhana. baik.

2. keadilan. peringkat rajin kedua.  Nilai bukan hanya merangsang. alat mencapai sesuatu  Kualiti yang diterima atau ditolak sematamata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya.  Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir.  Nilai sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan.  Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai berani. dihujah. diubah atau dipertahankan.  Nilai sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar.1 Jenis-jenis Nilai i. Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik  Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai matlamat. kasih saying.   Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. kita Berkat Azhar amat menyayangi ibu bapanya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. daripada sifat ikhlas. Contoh: Keikhlasan Kita perlu ikhlas dalam menjalankan Contoh: Nilai Kasih sayang tanggungjawab di dunia ini. Justeru.malah menghadkan perlakuan seseorang. wujudlah pelbagai kegunaan nilai:  Nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. Nilai Instrumental berbanding dengan Nilai Instrinsik Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai.misalnya baik hati.  Nilai peringkat pertama.1. dan misalnya hormat menghormati. akan Azhar sanggup berkorban apa sahaja demi 17 .

berhampiran dengan rumahnya. tanggungjawab Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat. Walau Peperangan adalah ibarat „menang jadi bagaimanapun apabila dia penat belajar. Azmi tidak pernah mengharapkan harta warisan atau sebagainya kerana beliau berpendapat Nilai-nilai di atas bergantung kepada bahawa nilai lain untuk mencapai matlamatnya. arang kalah jadi abu‟. Kesan peperangan dia selalu melepak di pusat beli belah ialah tragedi. Dia berpendapat bahawa melepak tidak salah kerana dia dapat melepaskan tekanan 18 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL memperoleh ketenangan dan kepuasan kesenangan kendiri. ibu bapanya.  Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. (ii) Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif Nilai Subjektif Nilai Objektif  Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan  Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. Contoh : Melepak Contoh : Peperangan Rama seorang remaja yang baik. seseorang anak berkewajipan terhadap menjalankan ibubapa.  Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu.

Nilai relatif ialah arbitrari (tidak tertentu). bapa kerana tanpa mereka siapalah Walau bagaimanapun masyarakat Cina kita. tempat serta hampir norma sesuatu matlamat masyarakat.  Kekal sepanjang masa dan di semua semua masyarakat. 19 . mercun kerajaan yang dikuatkuasakan tindakan oleh sebagai rasional pada masa kini. situasi Contoh : Main Mercun Bermain mercun merupakan Contoh : Menghormati ibubapa sebahagian daripada amalan penting Anak dituntut untuk menghormati ibu dalam sambutan Tahun Baru Cina. Anak yang tidak menghormati ibu mula menerima pengharaman bermain bapa dianggap sebagai anak derhaka.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Nilai Relatif berbanding Nilai Mutlak atau Nilai Absolute Nilai Relatif   Nilai Mutlak (Absolute) Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan untuk sesuatu mencapai Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan masyarakat  sesebuah masyarakat.  Boleh berubah mengikut masa.  Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan.

kaum dan agama. Falsafah Pendidikan Kebangsaan : “Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaddu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu. keturunan. rohani.” Fikir-fikirkan Manusia dicipta dari pelbagai bangsa. bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara.” Falsafah Pendidikan Guru : “Guru yang berpekerti mulia.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Perbincangan Berdasarkan falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan guru . bincangkan perbandingan antara Nilai Instrumental dan Nilai Instrinksik. demokratik. berpandangan progresif dan saintifik. progresif dan berdisiplin. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Justeru itu wujudnya perbezaan dari segi nilai budaya yang dikenali sebagai silang 20 .

intrinksik. Rumusan 1. 2. relatif dan mutlak. Buatkan analisa dan kategorikan nilai yang terkandung dalam keratan akhbar tersebut. 21 . objektif.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL budaya. Latihan Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut 1.subjektif. Cari keratan akhbar yang mengandungi nilai-nilai instrumental. 3. Bagaimanakah dengan perbezaan ini manusia boleh hidup harmoni dan bersatupadu. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur sesuatu. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan fungsi tertentu. Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral.

Dua jenis teori ini adalah amat penting untuk difahami kerana ia menerangkan tentang perbezaan tumpuan yang diberikan dalam mengenalpasti tindakan yang bermoral oleh individu-individu yang berlainan. pelajar boleh: 1. teori teologikal . Konsep etika dan kemoralan tidak diperjelaskan. Menjelaskan teori-teori etika seperti teori. Teori Deontologi melihat kepada motif tindakan manakala “Virtue” berdasarkan tindakan yang disifatkaan sebagai “jalan tengah” dan berkeperibadian mulia. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam Pendidikan Moral 22 . 3. Antaranya Teori Teleologi berasaskan kesan sesuatu tindakan. 2. Membincangkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam teori teologikal dan deontologikal. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Menganalisis teori-teori etika dan membuat justifikasi dalam kehidupan seharian . Membincangkan perbezaan di antara teori teologikal dan deontologikal dan 5. teori deontologikal dan kemoralan sosial.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK 3 TEORI-TEORI ETIKA SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang teori etika Kefahaman tentang teori ini membantu pelajar melihat perbezaan pandangan dalam membuat penilaian tindakan manusia daripada pelbagai asas teori. pasti sukar untuk guru-guru mengajar Pendidikan Moral kerana proses untuk mewujudkan insan terdidik dan matang dari segi moral adalah rumit dan memerlukan kepakaran yang sewajarnya. 4.

Teori etika memberikan sebab-sebab atau norma untuk menimbangkan sama ada satu tindakan betui atau salah dan cuba memberi justifikasi atas norma itu. la memberikan asas kepada prinsip moral atau garis panduan yang meliputi beberapa nilai yang tertentu.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. 8).2 TEORI ETIKA Teori etika adalah "a systematic exposition of a particular view about what is the nature and basis of good or right" (MacKinnon. Prinsip ini pula boleh digunakan untuk menentukan apakah tindakan harus dipilih dan lakukan dalam sesuatu situasi yang tertentu.1 KERANGKA TAJUK TEORI ETIKA TELEOLOGIKAL DEONTOLOGIKAL KEMORALAN MORAL KEPERIBADIAN MULIA UTILITIARISME EGOISME KEWAJIPAN EKSISTENSIALISME 3. m. iaitu Teori Teologikal (Consequentialist Theory) dan Teori Deontologikal (Non-consequentialist Theory). Tumpuan Teori Teologikal ialah hasil atau akibat sesuatu tindakan manakala tumpuan Teori 23 . Teori etika terdiri daripada dua pandangan utama. Pada prinsipnya. Oleh itu.s. 1995. tugas etika adalah menyediakan garis panduan kepada tindakan yang tekal dengan anggapan umum tentang maksud etika atau moral. kedua-dua teori ini bertentangan antara satu sama lain dalam menentukan nilai-nilai sesuatu perlakuan moral.

2. Bagaimanapun.1 Utilitarianisme Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan John Stuart Mill (1806– 1873). Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Teori teologikal menganggap tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan adalah bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. 3. 3. iaitu sama ada berbohong itu merupakan tindakan baik atau buruk tanpa menilai kesannya.1 TEORI TEOLOGIKAL Perkataan teologikal berasal daripada perkataan Yunani “telos” yang bermaksud “tujuan” atau “matlamat”. tetapi seseorang ahli deontologis akan melihat nilai betul salah sesuatu tindakan secara intrinsik.1. ahli-ahli teologi mempunyai pandangan yang berbeza tentang apa yang dikatakan baik dan jahat serta kebaikan siapa yang hendak dimajukan. Berdasarkan teori ini nilai „betul‟ atau „salah‟ bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Seseorang ahli teologis akan menentukan sama ada bercakap bohong adalah betul atau salah melalui akibatnya. Teori moral ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan keseronokan kepada majoriti. Ini menyebabkan wujudnya beberapa jenis teori teologi yang berbeza seperti utilitarianisme dan egoisme.2. Teori teleologikal amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Deontologikal ialah tindakan atau jenis tindakan itu. utilitarianisme berasal daripada perkataan “utility” yang bermaksud “berguna” atau “kegunaan”. Etika utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang 24 memaksimumkan kebahagiaan atau .

Contohnya. Keseronokan dan kebahagiaan tidak boleh disamaertikan kerana dua sifat ini ada dalam keadaan tertentu bertentangan antara keduanya. 2. Pendukung teori ini percaya terdapat niat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. iaitu sesuatu yang bukan bersifat moral. Kelemahan Teori Utilitarianisme 1. 25 . Membenarkan seseorang melakukan kejahatan untuk mencapai keseronokan. Pandangan Utilitarianisme terbahagi kepada dua iaitu . a) Utilitarianisme Tindakan : setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu. maka pembunuhan tidak harus dilakukan kecuali dalam keadaan tertentu seperti mempertahankan diri. tindakan dan situasi manusia yang serupa untuk mewajarkan pembentukan peraturan yang akan diaplikasikan kepada semua orang dalam apa jua situasi. Disini. Tindakan membunuh akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan bagi pihak majoriti dan dalam kebanyakan situasi. Contoh: Tindakan Amerika menyerang Iraq pada tahun 2003 adalah dianggap wajar kerana ia menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan melebihi kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat dunia. b) Utilitarianisme Peraturan: setiap orang patut membentuk dan mengikut suatu peraturan atau peraturan-peraturan yang akan membawa kebaikan maksima bagi semua orang terlibat. kebahagiaan yang dimaksudkan ialah keseronokan. Peraturan tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan.

4.1. tetapi tidak selalu. i. manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian. Egoisme Etika Egoisme Etika adalah bersifat normatif. Terlalu sukar untuk menyukat kuantiti keseronokan dan kesakitan seseorang kerana berbeza citarasa dan pengalaman orang. Egoisme Psikologikal Mengikut teori ini. bertindak demi kepentingan. terdapat orang yang kerap. kesihatan. Menghadkan keseronokan dan kebahagian sahaja tidak memadai untuk mencapai matlamat hidup. 5. Teori egoisme adalah satu teori yang bertujuan untuk realisasi kendiri (self-realization). Nietzsche: bagi mencapai kebahagiaan manusia perlu berhadapan dengan rintangan yang menyakitkan dan terpaksa menempuh halangan. ilmu pengetahuan dan lain-lain. 6. Masochists: terdapat kepuasan yang dicapai melalui kesakitan orang. membunuh dan menyeksa orang lain atau membakar harta benda orang. Terdapat nilai lain yg lebih baik seperti kebebasan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3.2. 3. dan ii. Ia terbahagi kepada egoisme psikologi dan egoisme etika. Ada keseronokan yang berbentuk jahat seperti seronok mencuri.2 Egoisme Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah “betul” jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu “buruk” jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Ia terbahagi kepada 3 bentuk iaitu: 26 . 7.

benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yang bernilai intrinsik.2 TEORI DEONTOLOGIKAL Deontologi berasal dari perkataan Yunani “deon” yang bermaksud “yang diharuskan atau diwajibkan”. Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya. Contoh:’Dalam keadaan genting ini aku terpaksa memetik picu senapang ke arah perompak itu’ Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan keadaan tanpa merujuk apa-apa peraturan.2. 27 . Tindakan ini adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Amerika sahaja. masyarakat atau dunia. Teori Deontologi Tindakan menegaskan bahawa semua pertimbangan keputusan moral bersifat spesifik. serangan Amerika ke atas Iraq pada tahun 2003 adalah untuk mendapatkan hak saluran paip minyak. 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 1. betul atau wajib secara moral walaupun ia tidak menghasilkan banyak kebaikan daripada keburukan bagi individu. Ia menyatakan ada pertimbangan lain yang boleh menentukan sesuatu tindakan atau peraturan menjadi baik. Teori ini mempunyai dua aspek iaitu tindakan dan peraturan. 3. 3. Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya. Egoisme etika personal Menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Contoh : Mengikut teori ini. 2. Teori ini menegaskan bahawa sesuatu perlakuan sama ada baik atau buruk. menitikberatkan apa yang telah berlaku atau bertindak dalam situasi tertentu. saya patut bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi saya tidak berhak.

seorang ahli falsafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia. kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan. oleh itu. Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita. Peraturan itu adalah asas dan tidak berpunca daripada situasi tertentu. iaitu Prinsip Kewajipan dan Prinsip Eksistensialisme. Deontologi selalu dikaitkan dengan Immanuel Kant. Tanggungjawab dianggap sebagai satu nilai utama menentukan sama ada tindakan itu bermoral atau tidak.( Contohnya: 28 .2. Perbezaan antara kedua-dua teori ini ialah teori deontologi peraturan menjelaskan bahawa pertimbangan moral adalah ditentukan dengan merujuk kepada perkara-perkara umum seperti peraturan masyarakat atau prinsipprinsip tertentu manakala teori deontologi tindakan pula menyatakan bahawa tidak perlu untuk membuat rujukan kepada prinsip-prinsip atau peraturan tetapi menegaskan bahawa tindakan adalah satu persepsi yang terus terang sama ada sesuatu tindakan itu betul atau salah.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Teori Deontologi boleh dibahagikan kepada dua prinsip utama. Bukan semua tanggungjawab adalah tanggungjawab kemoralan. 3.1 Prinsip Kewajipan Satu prinsip kemoralan dalam teori deontologikal peraturan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) ialah prinsip kewajipan (principle of duty) yang menegaskan “duty for the sake of duty” dan membawa maksud tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. Akan tetapi motif (niat) tindakan kita adalah di bawah kawalan kita dan. Teori Deontologi Peraturan pula mengatakan bahawa kepiawaian tentang betul atau salah sesuatu tindakan terdiri daripada satu atau lebih peraturan.2.

suami. Menurut Kant. sebagai ibu. walaupun kadang kala ia dianggap tanggungjawab etika). 29 . kita perlu mengambil kira niat. Prima facie = (“at first glance” atau “on the surface of things”) Seperti Kant. Konsep tekad baik (goodwill) adalah sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan susuatu tindakan. tujuan seseorang dalam menentukan sama ada suatu tindakan itu adalah baik atau betul.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL tanggungjawab ketepatan masa. Kewajipan Prima Facie Sir William David Ross (1877–1940) bersetuju dengan Kant bahawa kemoralan pada asasnya tidak patut berdasarkan akibat tindakan kita tetapi beliau tidak bersetuju dengan kemutlakan teori-teori Kant. Prinsip Perintah Mutlak bermaksud satu perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualiaan atau syarat-syarat. dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. Ross percaya bahawa terdapat kewajipan prima facie tertentu yang patut kita sentiasa patuhi kecuali apabila keadaan atau alasan yang serius memerlukan kita buat yang berlainan. Ross percaya terdapat peraturan yang patut dipatuhi oleh manusia kerana ini adalah obligasi manusia melakukannya. Ia mengandungi tiga prinsip utama iaitu prinsip tersebut mesti diterima secara umum. Ross menyusun sebuah daftar kewajipan yang semuanya merupakan kewajipan prima facie:    Kewajipan kesetiaan: kita harus menepati janji yang diadakan dengan bebas Kewajipa ganti rugi: kita harus melunasi hutang moral dan material Kewajipan terima kasih: Kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. pemain dalam pertandingan.

Tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas. Oleh itu sebarang tindakan individu yang menggugat keharmonian negara adalah pilihan inividu itu sendiri secara bebas dan mereka perlu bertanggungjawab atas tindakan mereka. Kewajipan mengembangkan dirinya: Kita harus mengembangkan dan meningkatkan bakat kita di bidang keutamaan. setiap individu bertanggungjawab dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan kemajuan negara. subjektif dan berubah-ubah. Beliau juga menyatakan bahawa tidak ada satu set peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan bermoral.2 Eksistensialisme Prinsip Eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas. Individu akan bebas bertindak dan dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Kewajipan berbuat baik: kita harus membantu orang lain yang memerlukan bantuan kita. inteligensi. dan sebagainya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL    Kewajipan keadilan: kita harus membahagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan khidmat orang berkaitan. 30 .2.  Kewajipan untuk tidak merugikan orang lain (satu-satunya kewajipan yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif) 3.2. Sebagai contoh. Menurut Sartre (1905-1980) seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak. Ini adalah kerana manusia perlu bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri.

3 TEORI KEMORALAN SOSIAL Kemoralan Sosial (atau kecenderungan untuk mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika) berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum.2. Kesemua ini adalah bagi menjaga kerukunan sosial. nilai dan pantang larang. Peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum. Peraturan moral satu masyarakat boleh bertentangan dengan yang lain. kebiasaan atau adat. kod etika. Ciri-ciri kemoralan Sosial 1. bukan individu sebagai matlamat etika. Contohnya. setiap kaum di negara ini mempunyai adat resam dan pantang larang bagi menjamin keutuhan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Teori Kemoralan Sosial mengutamakan kepentingan dan faedah masyarakat. bukan kepentingan diri seseorang individu. tatasusila atau tatatertib masyarakat. norma. dimana semua masyarakat atau komuniti mempunyai peraturan moral masing-masing. Kelemahan kemoralan sosial ialah : a) Ia bersifat relatif. Peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. 2. 31 . 3. Peraturan moral dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Peraturan masyarakat biasanya menyerupai tradisi. Ia juga menitikberatkan tanggungjawab setiap individu bagi mematuhi perintah daripada sesebuah autoriti. Ini boleh mengakibatkan berlakunya pepecahan dan membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahankan peraturan moral masing-masing.

Contoh: diskriminasi kaum dan lain-lain. yakni tidak 32 . Keperibadian mulia ialah teori yang menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Matlamat ini akan menjadi piawai untuk individu itu menentukan keadaan dirinya. 3. Terdapat peraturan yang dibuat oleh masyarakat bersifat negatif dan membawa keburukan. Seseorang individu perlu mengetahui kualiti dan taraf hidup yang ia inginkan. Seterusnya. e) Mementingkan kepatuhan individu kepada autoriti walaupun bertentangan dengan kehendak hati mereka f) Perubahan zaman yg lebih mementingkan budaya lain dan adat resam ditinggalkan g) Tidak semua peraturan yang dibuat oleh masyarakat adalah baik.4 TEORI KEPERIBADIAN MULIA (VIRTUE) Teori ini diperkenalkan oleh Aristotle bahawa “kecenderungan untuk mencapai sesuatu tujuan akan menjadikan seseorang itu manusia yang sempurna” .2. keperibadian mulia dianggap tidak dihasilkan di dalam diri seseorang oleh alam semulajadi. contohnya kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL b) Kemoralan sosial juga mungkin menjadi terlalu ketat dan tidak fleksibel. Peraturan yang konservatif dan mutlak tidak dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru kerana masa dan keadaan sentiasa berubah. d) Kesukaran masyarakat baru menyesuaikan diri dengan sistem moral. c) Menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yg dibuat oleh masyarakat.

Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan. iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat. Keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. d. b. keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. Sebaliknya. Keperibadian mulia moral. Berpegang kepada prinsip. Keperibadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa (excellence). menyenangkan serta menyeronokkan. Konsep keperibadian mulia bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan. cara untuk memperolehi atau memiliki keperibadian mulia adalah menerusi latihan dan pengamalan sehingga menjadi satu kebiasaan yang menyenangkan dan menyeronokkan. keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi. c. Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai. 33 . Terdapat dua jenis keperibadian mulia: a. dan b. Keperibadian mulia intelektual. Mengikut Aristotle. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Sementara itu. Ciri-ciri Keperibadian Mulia Seseorang dianggap berkeperibadian mulia sekiranya mempunyai ciri-ciri berikut: a.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL dikudratkan atau dilahirkan dengan sifat baik atau jahat.

memiliki keperibadian mulia secara semula jadi kerana pemberian dan keredaan Tuhan. Pemerolehan keperibadian mulia juga boleh diperoleh menerusi pemerhatian dan pergaulan rapat dengan mereka yang mempunyai sifat-sifat mulia kerana manusia dikatakan suka meniru atau mengikut teladan. seperti para nabi dan rasul. Jadual di bawah menerangkan tentang konsep „Jalan Tengah‟. Jadual konsep „jalan tengah‟ atau virtues Aristotle Bidang lakuan atau perasaan kegentaran atau ketakutan dan keyakinan Berlebihan Kegopohan Jalan Tengah Keberanian Terlalu kurang Perasaan atau perlakuan pengcut atau penakut Perasaan malu Perasaan marah Terlalu malu Panas hati Sopan Sabar Muka tebal Kurang semangat 34 . Mereka percaya bahawa sesetengah insan. Tindakan yang berlebihan atau terlalu kurang itu adalah tindakan yang salah. dan f.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL e. Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan. buruk dan boleh dicela. jahat. Satu lagi ciri kepribadian mulia yang dinyatakan oleh Aristotle ialah setiap keperibadian itu merupakan suatu „jalan tengah‟ iaitu tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang. Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan. Penjelasan Aristotle menerima banyak kritikan kerana beliau berpendapat bahawa keperibadian mulia itu bukan sesuatu yang semula jadi ditentang oleh golongan yang percaya kepada Tuhan.

Ini kerana perbuatan”sederhana” berbeza antara individu dengan individu yg lain. mengumpat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Ucapan diri Cakap besar / sombong Ketulusan / Kebenaran Bijak Ramah tamah Kata-kata rendah diri Canggung Suka gaduh Perbuatan kasar Kelakuan sosial Kelakar Hampakan diri Kritikan terhadap Teori Keperibadian Mulia. Teori jalan tengah sukar untuk ditentu dan dipraktikkan. Terdapat beberapa nilai yang tidak boleh diambil secara pertengahan. cth keadilan.      Terdapat manusia seperti nabi memiliki keperibadian mulia secara semulajadi. bercakap benar dll Fikirkan 35 . Keperibadian mulia juga diperoleh melalui pemerhatian dan pergaulan. Emosi manusia tidak boleh dianggap sebagai suatu kuantiti yang boleh diukur secara berterusan.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Berikan pendapat anda terhadap tindakan guru dalam gambar di atas. Latihan 2 1. Berikan situasi-situasi di mana prinsip dan sistem nilai moral sesuai diamalkan dalam kehidupan harian. 5. Bagaimanakah pandangan mereka. 3. Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan utilitariasnisme?. Siapakah yang menjadi perintis utilitarianisme?. Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan teori deontologi Kant?. Latihan Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Latihan 1. 1. 2. Situasi Sesuai Diamalkan Dalam Kehidupan Harian  Kita boleh amalkan utilitarianisme dalam perkaraperkara yang tidak penting terutamanya berunsur rekreasi dan hiburan di mana tujuan utama adalah keseronokan untuk semua  Teori dan Sistem Nilai Utilitarianisme Egoisme  Prinsip Kewajipan 36 . Kaitkan tindakan guru tersebut berdasarkan teori etika. Bagaimanakah pandangan Immanuel Kant dalam teorinya yang disebut deontologi? 4. Bagaimanakah pemeriksaan yang dicadangkan W.D Ross terhadap deontologi Kant?.

 Sesuatu perlakuan itu dianggap baik / benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu    Menurut teori Egoisme adalah menjadi tanggungjawab semua manusia untuk memaksimumkan kebaikan diri sendiri. Individu mesti memelihara diri. kecenderungan mencapai sesuatu tujuan. tidak tetapi satu dihasilkan dalam dan individu oleh pengalaman alam sehingga semulajadi. pengasih diri. kepentingan diri dan ego Menurut teori keperibadian mulia. Memaksimakan kebahagiaan dan meminimakan kesakitan. Sesuatu perlakuan itu benar atau baik mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Eksistensialisme  Keperibadian Mulia Rumusan      Kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumentalnya. Sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan melebihi jumlah kejahatan. menyenangkan serta menyeronokkan.  Menurut Utilitarianisme individu patut melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang maksimum kepada setiap orang / Kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. menjadi melalui latihan kebiasaan. 37 .

Menganalisis personaliti tokoh-tokoh tempatan dan antarabangsa yang dipih dan kaitannya dengan sifat-sifat insan moral KERANGKA TAJUK-TAJUK INSAN MORAL DIMENSI MORAL PRINSIP-PRINSIP INSAN MORAL 38 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK4 Insan Moral SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberi pendedahan kefahaman kepada pelajar tentang komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan.Ini penting kepada setiap individu untuk menampilkan ciri-ciri insan bermoral yang berpegang kepada prinsip-prinsip insan moral iaitu altruisme. keadilan. emosi dan tingkahlaku moral ii. HASIL PEMBELAJARAN i. dan amalan moral. Mengenal pasti sifat-sifat individu bermoral dan keperluan hidup berdasarkan beberapa prinsip asas insan bermoral iii.Ketiga-tiga dimensi ini melibatkan potensi daripada segi pemikiran. dan autonomi/kebebasan. Menjelaskan komponen penaakulan. penghayatan. emosi dan tingkah laku moral.

1 Dimensi Moral Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. menyenangkan guru kelasnya. Contoh 2: Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama.1 Penaakulan Moral Disebut juga sebagai pemikiran moral dan pertimbangan yang dibuat secara rasional dan bebas.Seorang insan yang berakhlak mulia yang seharusnya mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral. iaitu penaakulan moral. kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi. 4.Prinsip keadilan dipentingkan semasa membuat sesuatu keputusan. dia tidak akan dapat pergi ke Australia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya.Secara amnya.Ini bermaksud seserong individu yang mempunyaipemikiran moral dapat memikirakan sesuatu dilema moral dan membuat pertimbangan berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat setempat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 4.1. perasaan moral dan perlakuan moral. Sahsiah murid ini cukup Walau bagaimanapun sebagai guru 39 .Penaakulan moral juga boleh dikaitkan dengan membuat keputusan secara rasional berasaskan fakta tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran.Keputusan yang dibuat oleh guru disiplin adalah berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 1: Seorang guru disiplin telah menjatuhkan hukuman menggantung kelas selama 2 minggu kepada pelajar yang didapati merokok di kawasan sekolah walaupun pelajar itu merupakan anaknya sendiri.

1. 4. bermotivasi dan murah hati.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL yang tegas dan adil. prihatin. menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial. empati.1. perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri. Marah kepada sesiapa sahaja yang membuang sampah di merata-rata tempat.Perasaan ini akan membawa kepada perlakuan individu secara moral. Contoh:     Merasa sedih dengan mangsa-mangsa tsunami di Jepun. emosi moral ini adalah penting untuk mengawal perlakuan.3 Perlakuan Moral Merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya. 4.Tindakan moral ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorangbertindak secara bermoral. 40 . simpati. guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah. Bersimpati dengan nasib rakan-rakan yang ditimpa musibah banjir. belas kasihan. Oleh itu. Misalnya. Bergembira dengan kejayaan yang dicapai oleh rakan-rakan dalam peperiksaan.Perasaan yang bermoral ini membawa kepada tindakan yangbermoral.2 Perasaan Moral Merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi sentimen.

1 Prinsip-Prinsip/Ciri-ciri Individu Bermoral Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing–masing mempunyai fahaman yang tersendiri.2 Sifat-sifat Individu Bermoral Bagaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral ?Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya. 4.2. 4. Hakikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral. Ada yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran. Ada yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbeza dan banyak bercanggah di antara satu sama lain.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Contoh:    memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas memimpin orang buta menyeberang jalan tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama  sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun 6.Adakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral? Mari kita renungkan bersama.yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan. Namun begitu kadangkala seseorang itu bertindak kerana terpaksa. Pemikir-pemikir 41 Pendidikan Moral . Terdapat teoriteori yang meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral.

Ada pihak yang mengatakan bahawa adil itu saksama. tidak berat sebelah. 42 . (i) Prinsip Keadilan Ramai orang memperkatakan tentang keadilan. Agama Islam pula mendefinisikan keadilan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya. sama rata. Bagi Aristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai “ fair-minded”. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. equity. Tentunya juga keadilan membawa makna tidak pilih kasih. bukan hanya sama dengan orang lain. Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Keadilan Sosial.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL mengemukakan tiga prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan. sesuai dan berpatutan (reasonable way). seimbang. Ianya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka. kejujuran. tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri. Keadilan “ distributive” ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia. prinsip altruisme dan prinsip autonomi.” iaitu tempat ya ng sesuai dan sepatutnya . integrity dan lawfulness. Di antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Keadilan Umum iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. Namun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. dan sama rasa.

Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan. 1990). (Koo. Adakah anda setuju dengan pendapat ini? Dari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang. Perasaan kasih sayang.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL (ii) Prinsip Altruisme Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Bak kata pepatah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. simpati dan empati menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri. simpati. Andaian bahawa pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Individu itu tidak mengakuri tanggungjawab moral. kebencian dan tamak. Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. (iii) Prinsip Autonomi Adakah kita bebas membuat pertimbangan? Persoalan ini ada kaitannya dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan bebas. Ini boleh diertikan 43 . tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar.

e. Bergaul mesra. Orang bermoral juga mempunyai sifat hormat-menghormati terhadap: 44 . sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi. Bebudi pekerti. Insan Bermoral merupakan seseorang yang berkelakuan yang boleh diterima oleh masyarakatnya dengan cara mematuhi segala set peraturan yang telah ditetapkan oleh autoriti.niat baik. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal. tidak menunjuk-nunjuk dalam pergaulan seharian. ikhlas tanpa mengharapkan balasan. syarikat. Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Seharusnya orang yang bermoral mempunyai hemah tinggi seperti: a. bertingkah laku mulia serta berbudi bahasa Tidak sombong. tidak mengasingkan diri serta sedia mengakui kelemahan dan kekurangan diri.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. b. 4. keluarga dan sebagainya. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan. c.2 Profil Insan Bermoral Konsep insan bermoral ini berkait rapat dengan pendidikan agama. Jujur. d.2. Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. amanah.

kefahaman dan autoriti moral pelajar haruslah dikembangkan untuk melahirkan Insan Bermoral yang berkesan dengan mengembangkan penaakulan mereka dalam menangani sesuatu masalah. Mereka boleh meluahkan perasaan mereka secara betul dan bukan sesuka hati sahaja. dan jiran Ibu bapa Hak asasi manusia Kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum Sifat-sifat yang tersendiri pada setiap individu Undang-undang Maruah diri Walaupun begitu pemikiran. Di harapkan dimensi emosi atau perasaan ini akan 45 . Selain itu seseorang insan moral perlu menguasai dimensi emosi simpati dan empati. Oleh sebab itu seseorang insan bermoral seharusnya mampu: (a) mengenalpasti sesuatu situasi moral. guru. Ini penting supaya tidak terjadi kekeliruan atau konflik di antara nilai tradisi dengan nilai Barat disebabkan pengaruh daripada media massa. rakan. (b) berfikir secara rasional mengenai sesuatu situasi itu serta membuat pelbagai pilihan perlakuan yang berkaitan dengan situasi tersebut. dan (d) bertindak terhadap sesuatu pilihan yang telah dipilih berdasarkan peraturan dan prinsip moral yang asas.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Raja dan negara orang yang lebih tua. (c) memilih sesuatu tindakan berasaskan sesuatu pertimbangan tertentu.

3 Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral Guru Pendidikan Moral harus sedar bahawa kanak-kanak yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah daripada keluarga dan masyarakat. 4. 4. alternatif dan kesannya. Melakukan sesuatu secara bebas tanpa sebarang tekanan. 5.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL membuat pelajar memahami emosi diri sendiri secara rasional di samping memahami perasaan orang lain. Mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yang benar selepas keputusan moral diambil. tetapi mestilah berdasarkan sebab yang munasabah serta motif dan tujuan yang rasional. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menghargai nyawa sendiri dan orang lain. kepercayaan 46 . Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam satu-satu situasi. Kesedaran tentang perasaan dan kepentingan orang lain haruslah dititikberatkan dalam sesuatu situasi dan keputusan moral. 2. 4. Menghormati autoriti (ibu bapa. Seseorangakan sukar untuk bertindak sekiranya dia tidak bermotivasi untuk melakukannya. 3. Segala fakta yang berkaitan dengan isu yang dipersoal akan dipertimbangkan secara objektif sebelum sesuatu keputusan dibuat.2. guru.Ini bermakna kanak-kanak telah mempunyai sikap. Orang yang bermoral juga akan membuat keputusan moral secara autonomous setelah menimbangkan segala fakta. Mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara berterusan berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang asas. pemimpin negara dan agama) yang menunjukkan contoh teladan serta amalan yang bermoral.3 Ciri-ciri Insan Bermoral 1.

Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektifobjektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral di kalangan anak didiknya. Selain itu. cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral kanak-kanak di sekolah. Di bawah rancangan KBSR dan KBSM. Kanak-kanak yang belajar di sekolah ternama dan tinggi penghayatan moralnya sudah tentu lebih beruntung dan lebih mudah proses pemupukan nilai dilakukan berbanding dengan sekolah yang sebaliknya. pelajar-pelajar sekolah akan diberi peluang 47 .Kerencaman latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanak-kanak yang masih boleh dilentur. nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaranyang lain. Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri murid-murid. KBSR dan KBSM digubal berdasarkan kepada prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang membolehkan potensi individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang. untuk mencapai Matlamat Pendidikan Kebangsaan. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. Suasana sosial di sekolah. Guru Pendidikan Moral juga harus sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Pendidikan Moral di sekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanak-kanak ke arah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Justeru itu. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

tingkah laku dan sikap moral yang telah diperoleh di bawah rancangan KBSR. dan Mengamalkan nilai-nilai murni sebagai panduan dalam kehidupan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan mereka melalui mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung. adalah diharapkan bahawa matlamat pendidikan kebangsaan dapat dicapai. tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral. Boleh memberi sebab yang munasabah berdasarkan prinsip-prinsip moral semasa membuat sesuatu keputusan. Bina satu peta minda yang menunjukkan dimensi moral. Dapat membuat pertimbangan yang rasional dan bertindak berasaskan prinsip-prinsip moral.Dengan menjalankan tugas penuh dedikasi sebagai seorang pendidik. prinsip-prinsip Insan Moral dan profil Insan Moral 48 . memahami dan menghayati nilai-nilai murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menyedari. Buat satu hubungkait di antara penaakulan moral. Apakah yang dimaksudkan dengan Insan Moral 2. Objektif-objektif khusus Pendidikan Moral di bawah rancangan KBSM adalah untuk membolehkan pelajar:     Mengukuhkan amalan. iaitu menghasilkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang bermoral tinggi serta mulia. Latihan 1. perasaan moral dan tingkah laku moral. dan melalui mata pelajaran-mata pelajaran lain secara tidak langsung. 3. Sehubungan itu.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Fikirkan Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya." 49 . Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu.( Hamka).

Mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama ini penting bagi menimbulkan rasa hormat-menghormati sesama kaum. iv. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. HASIL PEMBELAJARAN i.Pegangan agama bagi setiap individu penting sebagaimana yang terkandung dalam prinsip Rukun Negara iaitu Kepercayaan kepada Tuhan. Menjelaskan nilai-nilai masyarakat Malaysia KERANGKA TAJUK-TAJUK Agama dan Kepercayaan         Islam Kristian Buddha Hindu Sikhisme Taoisme Confiusme Animisme 50 Nilai Masyarakat Malaysia Nilai-nilai tradisional yang masih diamalkan Perubahan dalam nilai masyarakat Malaysia . Menjelaskan nilai-nilai murni yang terkandung dalam ajaran setiap agama. iii.Segala jenis perbalahan dan pertelingkahan boleh dielakkan jika setiap individu mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang sesuatu agama tersebut. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK5 Nilai-nilai Agama dan Masyarakat SINOPSIS Tajuk ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita. ii.

penekanan dan amalannya. Cina dan India. Walaupun agama Islam merupakan agama rasmi. akhlak dan kemanusiaan serta pemeliharaan alam.1 Nilai Agama dan Kepercayaan Malaysia sebuah negara demokrasi dan rakyatnya terdiri daripada pelbagai keturunan .Kepercayaan kepada banyak tuhan Moral Zahud. Hindu .semuanya mempunyai nilai-nilai murni yang menjurus kepada nilainilai moral yang mulia seperti sabar.Bangsa-bangsa utama yang mendirikan masyarakat Negara kita ialah bangsa Melayu. Masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama sememangnya mempunyai nilai-nilai murni masing-masing. Misalnya.ajaran Confucius dan Taoist. murah hati. budaya. bangsa-bangsa yang berlainan ini mempunyai budaya dan agama masing-masing yang dipraktikkan dari semasa ke semasa. agama Buddha. Setiap agama berbeza dari segi ajaran . Penghayatan nilai murni dalam pelbagai agama dan budaya akan membawa kita kepada kehidupan yang bertamadun dan secara tidak langsung ianya bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat.hormat kepada orang tua dan sebagainya . sopan santun . Nilai-nilai ini perlu dihayatin oleh setiap individu untuk kecemarlangan diri dan interaksinya dendan orang lain. bahasa dan agama . Namun.Kristian. Sikh . 51 .Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat Moral Monoteistik . 5.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati).Kepercayaan kepada tuhan yang satu Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa.tetapi agama-agama lain bebas diamalkan secara aman .Kesemua ajaran agama ini memberi pelbagai pengajaran terhadap soal moral. Ada tiga bentuk utama: Moral Politeistik .Justeru.

ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s. munakahat dan jinayat.2 Nilai murni dari perspektif agama Islam. 52 . Malaysia kaya dengan pelbagai agama seperti agama Hindu. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam. namun agama-agama lain bebas diamalkan secara aman. amalan dan nilai yang terkandung dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam menghadapi cabaran.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Agama merupakan pegangan hidup manusia.  Akhlak . Hindu dan Buddha ISLAM  Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela.W. Kristian. Kesemua agama memberi panduan dan ajaran agar penganutnya menjadi manusia yang baik.  Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu  Aqidah . ajaran Confucius dan Taoist. patuh.  Syariat atau ibadah .w. dan patuh kepada Allah S.t. 5. Prinsip. taat kepada ajaran agama masing-masing dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri.t. bukan terpaksa atau dipaksa. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya..a.  Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s. tunduk. Sikh.w. Buddha. muamalat.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. tunduk dan jujur hati kepada-Nya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.w.

3. Pekerjaan yang Betul 6. Beriman kepada Allah s. 5. 53 . 4. Pandangan yang Betul 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Rukun Islam: 1. 2. Fikiran yang Betul 3. 6. Pertuturan yang Betul 4. 2. Usaha yang Betul 7. Kesedaran yang Betul 8. Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Membayar zakat Menunaikan haji bagi yang mampu Rukun Iman: 1. Tumpuan yang Betul Panca Sila merupakan lima peraturan yang penting dalam ajaran Buddha. 3. 4.t Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada Hari Kiamat Beriman kepada Qada‟ dan Qadar BUDDHISME Jalan Lapan Lapis Mulia: 1. 5.w. Perbuatan yang Betul 5.

Mindriya Nigharam. Ahimsa. 2. Showcha. Dharma. yang bermaksud kebersihan. atau membentuk fikiran yang tetap adalah saling berkait dengan nilai mengawal perasaan. 54 . ialah mengawal perasaan. 4. 8. yang bermaksud tanggungjawab. yang bermaksud keberanian dan ketetapan.2 Nilai murni dari perspektif Agama Kristian. Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan. 3. Stheyam. ialah tidak tamak. 6. 7. Kahamaa. Sikhisme dan Kepercayaan Animisme KRISTIAN Peraturan Emas Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah:    mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. 5.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL HINDUISME 1. 9. Dheer. Dhruthi. Damo ialah mengawal fikiran. SIKHISME Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. yang bermaksud kasih sayang 3. yang bermaksud bertimbang rasa atau baik hati.

Keberanian 6. Mengawal diri secara sederhana. Kebijaksanaan atau Kearifan 2. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Kesederhanaan 5. Keadilan 4. Perhubungan antara manusia 3. Nilai Murni Kebijaksanaan Kejujuran Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. LIMA K  kes (rambut yang tidak dicukur). Kejujuran 3.  kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih)  kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru)  kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut)  kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). Keperluan perkembangan insan 2. juga dipanggil Adi Grandth ditulis dalam bentuk puisi mengandungi ajaran etika dan kerohanian yang boleh diringkaskan dalam tiga bahagian: 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kitab suci Guru Granth Sahib. Merendah diri 7. Kepuasan diri Perayaan :Vasakhidisambut pada 13 April setiap tahun. tidak kejam atau 55 Kesederhanaan . Penyelarasan kewujudan roh yang disifatkan sebagai matlamat terakhir keperibadian mulia adalah disenaraikan seperti berikut: 1.

Terdapat tiga golongan besar orang Asli di negara ini iaitu Negrito. bukit. Keberanian KEPERCAYAAN ANIMISME Animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk halus/roh oleh masyarakat orang Asli yang disifatkan sebagai „aborigines’ iaitu ahli-ahli masyarakat yang mundur.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL keterlaluan. dan Melayu Asli. Senoi. tidak membangun dan primitif. busut. kepercayaan animisme merupakan peringkat awal manusia mulai mempunyai agama. kayu. dunia didiami pelbagai jenis dewa dan makhluk berkuasa.Perkataan animisme berasal daripada perkataan Latin “Animis” yang membawa makna nyawa atau roh. 56 . mereka percaya bahawa alam ini mempunyai pelbagai kuasa yang menunggu atau mendiami di gunung. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. menurunkan taufan dan sebagainya. Kebanyakan suku Negrito percaya bahawa segala benda mempunyai kuasa. Karei. membesarkan tumbuh-tumbuhan.Mengikut kepercayaan ini.Terdapat beberapa dewa yang menurunkan hujan. Hilok dan Hiwoh. sungai.Gelaran ini dibuat oleh British di zaman penjajahan.Pantang larang mempengaruhi sebahagian besar kehidupan mereka kerana mereka tinggal di kawasan hutan.Suku Senoi pula mempunyai empat dewa utama iaitu Engku. Secara umum mereka menganut fahaman animisme iaitu kepercayaan bahawa setiap benda seperti batu. laut. pokok dan tanaman. Keadilan Meliputi kesamaan sosial. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. busut dan sebagainya mempunyai semangat (roh) Mengikut encyclopedia.

masyarakat Melayu memuja padi supaya dapat memperolehi hasil pertanian yang lumayan. f.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kepercayaan ini pasif kepada alam sekitar atau dengan kata lain alam sekitar mempengaruhi manusia. mereka telah melihat pelbagai keanehan alam seperti bintang-bintang yang bertaburan telah mengeluarkan cahaya pada waktu malam dan sinaran matahari pada waktu siang. b. c. dukun dan bomoh. Mereka juga percaya roh orang mati akan menganggu mereka. mereka akan memuja benda ini. 57 . Masyarakat ini percaya bahawa roh seseorang yang mati akan merayau ibarat tanpa tuan.Aktiviti pemujaan ini dilakukan melalui penggunaan khidmat orang tengah yang mempunyai keahlian ilmu ghaib seperti pawing.Dalam perinteraksian ini. e. Apabila mereka membuat permintaan pertolongan. Sebagai contoh. Maka.Mereka menganggap semua benda ini berkuasa dan menyembah benda alam semula jadi ini supaya dapat memperolehi pertolongan daripadanya. Mereka percaya setiap roh orang mati akan kembali datang melawat mereka juga. 100 dan sebagainya. d. a. 7.Ciri yang paling utama bagi kepercayaan animisme ialah percaya kepada kewujudan roh atau semangat. mereka akan selalu mengadakan arwah seperti pada hari ke-3. Mereka percaya kepada semangat-semangat iaitu satu kuasa ghaib terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan binatang. pantang larang juga diamalkan seperti hormat kepada laut dan sungai. mereka telah mewujudkan interaksi dengan alam sekitar. Dalam usaha mencari makanan seperti memburu. hindari bencara alam. Selain itu.Aktiviti ini juga disertai dengan pelbagai upacara. maka pemujaan telah diadakan oleh pawang untuk kebaikan seperti pagi menjadi. mengutip hasil hutan.

LAPAN NILAI MURNI DALAM BUKU LUN YU. segala kepercayaan ini perlahan-lahan hilang atau diubahsuai. 58 .  Ianya merupakan ajaran tentang moral.  Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. kemanusiaan. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku. 3. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat.3 Nilai Murni dari perspektif Agama Taoisme dan confucianisme TAOISME Tao ialah suatu yang aktif. politik dan agama. contohnya hitam dan putih. Kuasa yin dan yang ini berlawanan sekali. sosial. contohnya semangat atau roh itu dikaitkan dengan syaitan. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. iaitu sesuatu tindakan adalah bersifat semulajadi dan bukan dipaksa. CONFUCIANISME  Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. “Dua” dalam konsep ÂYang Satu melahirkan yang Dua merujuk kepada kuasa kembar yin dan yang. iblis dan jin.  Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Setelah kehadiran Islam. kebajikan.  Shu yang meliputi murah hati. baik dan salah dan sebagainya.

sistem nilai seseorang atau sesebuah 59 . 3.4 Nilai Masyarakat Malaysia Setelah hampir 50 tahun mencapai kemerdekaan. Tidak perlu kita membuka lembaran lebih jauh untuk berbicara tentang rupa-bentuk bangsa Malaysia sebagai asas pembinaan negara bangsa.  Li meliputi nilai sopan santun.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain.  Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. Rakyat Malaysia seperti dibiarkan untuk memiliki jati diri mengikut cita rasa masing-masing tanpa ditunjuki oleh pihak yang berkuasa. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara.  Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka.  Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. Lazimnya sistem nilai dikaitkan dengan kepercayaan yang dipegang oleh seseorang atau sesebuah masyarakat.Bagaimanapun bagi mereka yang tidak menerima sistem nilai sebagai sesuatu yang bersifat supernatural seperti golongan naturalisme atau realisme. sekiranya persoalan yang lebih kecil berkaitan dengan jati diri yang sepatutnya dimiliki secara sepunya oleh rakyat masih belum selesai. Situasi seperti ini sekiranya tidak dikawal akan mewujudkan konflik yang serius di dalam masyarakat. adalah sesuatu yang amat malang apabila kita masih tercari-cari jati diri sebenar rakyat Malaysia. peraturan dan tingkah laku seseorang.  Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.

perlu ada nilai-nilai sepunya sehingga sesuatu yang baik diterima bersama sebagai baik dan sesuatu yang buruk diterima bersama sebagai buruk.Biar apapun sistem nilai yang dipegang.Sebagai contoh perlakuan tidak senonoh seperti berkelakuan lucah di khalayak ramai 60 . Menyedari hakikat tersebut. dan budaya sesebuah masyarakat. Kumpulan-kumpulan ini mempertikaikan tindakan pihak berkuasa terhadap perlakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya dengan beralasankan hak asasi.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL masyarakat diasaskan kepada banyak faktor termasuk pemikiran. Dengan erti kata lain setiap individu atau kelompok kecil dalam sesebuah masyarakat itu mempunyai sistem nilai yang pelbagai sehingga sesuatu yang baik dianggap buruk oleh kelompok yang lain dan sesuatu yang buruk dianggap baik oleh kelompok yang lain.Gagasan untuk mempertikai sesuatu yang baik itu baik dan sesuatu yang buruk itu buruk sebagaimana yang telah diterima oleh masyarakat Malaysia secara turun temurun hanyalah mencetuskan konflik nilai seperti yang telah dinyatakan. Lebih daripada itu. sekiranya situasi ini wujud maka perundangan dan peraturan dalam sesebuah negara tidak lagi bermakna. Betapa celaru sesebuah masyarakat bila tiada nilai-nilai sepunya yang diterima secara bersama oleh mereka. hedonisme dan sebagainya. Masyarakat Malaysia yang menganut agama masing-masing sudah mewarisi nilai-nilai sepunya yang telah membina jati diri rakyat Malaysia.Maka lahirlah berbagai sistem nilai yang tidak berasaskan agama seperti utilitarianisme. sangatlah membimbangkan apabila wujud kumpulan-kumpulan yang menggelarkan diri mereka masyarakat sivil cubamempertikaikan nilai-nilai sepunya masyarakat Malaysia yang sudah berdiri sekian lama sehingga menjadi faktor terpenting pembinaan jatidiri. Konflik nilai yang seperti ini akan menyebabkan sesebuah masyarakat menjadi kacau-bilau malah boleh membawa kepada pertelingkahan.

Kecanggihan sistem komunikasi seperti telefon telah merenggangkan lagi hubungan sesama mereka. Pembinaan sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri mulia tidak mungkin tercapai sekiranya tiada wujud prinsip-prinsip nilai yang boleh diterima secara bersama.Begitu juga bersekedudukan dan perzinaan merupakan sesuatu yang keji di sisi setiap agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia. malah wujud pula tangan-tangan kotor yang berusaha meruntuhkannya.Warisan seperti inilah yang telah membina jati diri masyarakat Malaysia selaras dengan hakikat „sejarah yang membina bangsa dan negara‟.Sistem nilai yang berasaskan kepentingan diri individu tidak mungkin berupaya membina sebuah masyarakat yang hidup harmoni. Mereka juga sibuk mengejar kekayaan dan kesenangan selaras dengan nilai pegangan mereka iaitu materialistik. Kekayaan yang dimiliki membolehkan mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa memerlukan bantuan jiran-jiran 61 .Bagaimanapun penerimaan prinsip-prinsip nilai secara bersama perlu diperkukuhkan dengan mekanisme kawalan moral bermula dari individu sehinggalah tanggungjawab pemerintah.Malangnya perkara seumpama ini semakin tidak diberi perhatian dalam masyarakat kita. Masyarakat masa kini mengamalkan sifat individualistik iaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan hal orang lain. Nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan yang diamalkan oleh orang-orang tua seperti bekerjasama.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL merupakan sesuatu buruk di sisi semua agama lebih-lebih lagi agama Islam.Ramai jiran yang tidak mengenali sesama mereka jauh sekali untuk mengambil berat tentang aktiviti anak-anak jiran.Boleh dikatakan perkara-perkara seumpama ini diterima sebagai suatu prinsip nilai yang sejagat walaupun diamalkan secara berbeza bagi setiap kaum. saling mengambil berat dan lain-lain lagi telah dilupakan oleh generasi zaman kini.

bandar raya New York. kedamaian dan 62 . patuh kepada nilai-nilai dan norma masyarakat. Terdapat tiga peringkat perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Malaysia iaitu era pramoden. bekas datuk bandar berkata penduduk New York kini lebih prihatin dan bersikap penyayang selepas kejadian 11/9 kerana menyedari betapa singkatnya kehidupan.Masyarakat ketika itu khususnya Melayu adalah masyarakat yang separuh tertutup. kestabilan. Pada masa ini. ringkas dan praindustri. keamanan. Reader‟s Digest telah menghantar wartawannya untuk melihat sendiri bagaimana masyarakat di bandar raya berkenaan bertindak balas terhadap tiga kriteria : Sanggup membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Perubahan era ini telah memecahkan kesepaduan nilai dari satu era ke era yang lain bergantung kepada proses perubahan yang hendak ditujui. Kita mengakui bahawa masyarakat Malaysia telah berubah dari segi sosialnya. India yang mana ketigatiga elemen yang dikaji adalah begitu asing bagi masyarakatnya. Amerika Syarikat berada pada kedudukan teratas dengan 88 peratus.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Perubahan nilai masyarakat Malaysia Kota raya Kuala Lumpur diletakkan pada kedudukan ke 33 daripada 35 buah kota raya terpilih di seluruh dunia dalam kajian mengenai keramahan dan kemesraan. Daripada senarai yang dikeluarkan. Di Asia. Masyarakat kota yang paling biadab ialah Mumbai. Ed Koch. Era pramoden ataupun tradisional terdapat perubahan sosial yang minimum dan tidak menimbulkan masalah sosial yang rumit. Nilai-nilai tradisi seperti keharmonian.Keadaan ini boleh dikenal pasti melalui perubahan budaya kesan daripada pembangunan negara dari dulu hingga sekarang. membantu seseorang yang memerlukan dan ramah dengan senyuman ketika memberi perkhidmatan. era penjajahan dan era pembangunan negara dan rancangan lima tahun. Manila berada pada kedudukan ke 23 iaitu bandar raya terbaik berbanding bandar raya Asia yang lain.

British membawa masuk industri dan sistem pentadbiran yang lebih sistematik secara mengejut dan paksaan yang merosakkan sistem dan struktur nilai. Kedatangan British telah membawa nilai dan norma yang baru serta memecahkan tradisi nilai masyarakat sama ada secara terang atau tersembunyi. Setelah DEB berakhir. Kesinambungan ketiga-tiga dasar ini terangkum dalam aspirasi kerajaan bagi membentuk sebuah negara Malaysia yang maju pada tahun 2020 melalui Wawasan 2020. pengusaha. Kesan pembangunan negara adalah hasil daripada perancangan lima tahun dan kemuncaknya ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 yang mensasarkan penghapusan kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat. Masalah sosial mula timbul sejak mereka memerintah Tanah Melayu pada akhir kurun ke 19 hinggalah pertengahan kurun ke 20. kerajaan memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (1991) dan Dasar Wawasan Negara (2001).Kemasukan buruh Cina dan India untuk memenuhi permintaan buruh di lombong bijih dan ladang getah menyebabkan Melayu dipinggirkan ke kampung dan sawah.Keadaan seperti ini dapat kita lihat dalam filem-filem Melayu klasik. orang tengah dan tenaga buruh. norma dan budaya masyarakat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL ketenangan menjadi keutamaan. pengurus.Justeru lahirlah masyarakat industri yang membentuk golongan pemodal. Apakah kita harus mengenepikan nilai dan norma yang terpuji sematamata hendak mengejar sebuah negara yang maju? Di mana kesudahannya Kempen Budi Bahasa yang telah membelanjakan jutaan ringgit bagi menyedarkan masyarakat Malaysia? 63 . Natijahnya ialah wujud pertentangan kerana masyarakat tidak dapat menerima perubahan yang baru ini tanpa persediaan. Pembangunan negara telah memberi beberapa persoalan yang wajar kita jawab.

http://www. Kahamaa dalam ajaran agamaHindu bermaksud bertimbang rasa atau baik hati.Khalayak agak terkejut dengan kempen yang agresif dan singkat kerana mereka belum bersedia sepenuhnya.Peranan kempen yang singkat tidak dapat memberi kesan yang sepatutnya. Kebudayan dan Warisan untuk memanjangkan kempen ini ke sekolah-sekolah. 64 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kelompok masyarakat yang belum mencapai tahap kematangan agak lambat menerapkan nilai yang dikehendaki. Kita bersetuju dengan kempen 10 tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesenian.haluan.org. Bahaskan bahawa kepelbagaian beragama dalam sesebuah masyarakat lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan.Kesedaran keluarga bagi menjadikan budi bahasa dan beradab sebagai amalan harian adalah kunci kepada kejayaan ini. dari peringkat masyarakat dan menjalar ke bandar raya.php/topik-pilihan/sosial-akemasyarakatan/1438-perubahan-sosial-dan-kesopanan-masyarakat Latihan 1. 2.Tambahan kempen ini bermusim. Orang ramai tidak harus melatah apabila Kuala Lumpur diletakkan jauh ke bawah dalam kajian ini pada tahun ini sebaliknya perlu muhasabah diri bagi memperbaiki setiap kelemahan yang ada.my/v5/index. Sebagai seorang guru Pendidikan Moral bagaimanakah caranya anda ingin menerapkan nilai-nilai ini kepada murid-murid anda. Membina masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia harus bermula dari bawah. Berapa banyak pula peruntukan yang hendak dikeluarkan seharusnya berbaloi dengan hasil yang diingini.

Bagaimanakah caranya anda ingin menyeimbangkan di antara perubahan yang berlaku dalam nilai masyarakat kita tanpa mengorbankan nilai-nilai murni. 65 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Fikirkan Masyarakat yang tidak mahu berubah mengikut peredaran zaman akan ketinggalan.

terdapat tiga teori yang boleh dijadi rujukan utama. Membezakan teori-teori perkembangan moral 3. Apabila membincangkan mengenai perkembangan moral. 1. Teori Perkembangan Sosial Dan Teori Pembelajaran Humanistik.2 Hasil Pembelajaran 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Topik 6 Teori Perkembangan Moral Kanak-kanak 1. Kerangka Kursus Teori Perkembangan Moral Kanak-kanak Teori Perkembangan Moral Kognitif Teori Perkembangan Sosial Teori Pembelajaran Humanistik Rajah 1: Ringkasan Isi Kandungan 66 . perkembangan perasaan moral serta perkembangan tingkah laku moral.3. Teori tersebut ialah Teori Perkembangan Moral Kognitif. Menjelaskan mengenai kepentingan teori-teori perkembangan moral 4. Menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral 1. Mengenalpasti teori-teori perkembangan moral 2. Perkembangan dalam ketiga-tiga aspek ini mampu membawa kepada kematangan moral kanak-kanak.1 Sinopsis Perbincangan mengenai Perkembangan Moral tertumpu kepada tiga aspek iaitu perkembangan pemikiran moral.

Secara empirikal. Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan ideaidea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 1. termasuk salah laku.4 Pendahuluan Kursus ini bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk memahami dan menghayati sumbangan teori dalam menentukan perkembangan moral kanak-kanak. Unit ini akan memberi penumpuan kepada setiap teori perkembangan moral yang dinyatakan di atas. Perkara yang mendasari setiap peringkat perkembangan moral adalah konsep-konsep moral yang serupa seperti kewajipan. ii. Brugman dan Thomeer-Bouwens (1999) menjelaskan salah satu matlamat jangka panjang mengkaji perkembangan moral adalah untuk memahami serta menjangka tingkah laku moral. Gibbs dan Basinger. Stams. Tavecchio.1 Teori Perkembangan Moral Kognitif Piaget. 1. 1994). Setiap individu dalam semua kebudayaan melalui peringkatperingkat perkembangan moral yang sama. hubungan antara kecekapan pertimbangan moral atau penaakulan moral dan salah laku merupakan cabang kajian yang terbukti penting pada dekad ini (Gregg. keadilan dan tanggungjawab.5. 1.5 Teori Perkembangan Moral Kognitif Pakar-pakar perkembangan kognitif seperti Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg mendakwa bahawa perkembangan moral bersifat universal dalam dua perkara: i. 67 .

2009). Kanak-kanak juga berupaya membuat pertimbangan moral iaitu menentukan baik buruk atau betul salah melakukan sesuatu perkara. Pada tahap ini kanak-kanak berminat dengan diri sendiri sahaja dan mengutamakan pandangan sendiri. Keputusan moral tidak lagi pada kehendak undang-undang autoritarian tetapi segala aspek boleh diambil kira. Pada peringkat ini perasaan hormat kepada pihak yang berkuasa serta berupaya menerima peraturan. Peringkat kedua adalah autonomus (10 tahun ke atas) Pada peringkat ini. tahap operasi konkrit dan tahap operasi formal (Sakhilah Shahkat Ali. Pemerhatian secara teliti menunjukkan kanak-kanak menjadi matang secara biologi dan juga melalui pengalaman sosial. beliau menganggap kanak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga. Piaget (1965) telah memberi tumpuan kepada Perkembangan Kognitif kanakkanak yakni dengan memberi penekanan mengenai bagaimana manusia berfikir dan memahami. kanak-kanak lebih berhati-hati dan berminat pada orang lain. Perkembangan moral pula ditentukan dalam tiga tahap.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Piaget menyatakan. Menurut Piaget setiap manusia melalui empat tahap perkembangan kognitif iaitu tahap deria motor. Pada peringkat ini. ii. Dengan melihat kepada anak-anaknya sendiri beliau cuba memahami bukan sahaja apa yang mereka fahami tetapi juga bagaimana mereka memberi makna kepada dunia. tahap praoperasi. Peringkat yang terakhir pula ialah kemoralan autonomous. Peneguhan dalam bentuk ganjaran dan hukuman diambil kira dalam peringkat ini (Sakhilah Shahkat Ali. perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai dua peringkat: i. Keupayaan melihat sesuatu perkara daripada 68 . 2009). Tahap pertama adalah tahap pramoral. Pada peringkat ini kanak-kanak mengambil berat tentang kebajikan dan minat masing-masing. Peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). Piaget menjelaskan pada peringkat ini kanak-kanak menganggap peraturan boleh berubah-ubah berdasarkan kerjasama dan rasa hormat pada orang lain. Pada peringkat kedua iaitu peringkat heteronomous. Perasaan hormat pada orang lain juga mula dititikberatkan.

Selepas kajian secara intensif oleh teori Piaget.5.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL pelbagai sudut bertambah. Ini dikenali. dan tahap pascakonvensional (peringkat 5 dan 6). Tahap prakonvensional. tahap konvensional (peringkat 3 dan 4). 1969. Kohlberg (1976) telah menyarankan agar ketiga-tiga tahap dilihat dalam tiga bentuk yang berlainan iaitu dalam hubungannya antara diri. Selama tiga puluh tahun melakukan kajian.1981. masyarakat dan jangkaan. dan banyak bagi golongan dewasa dan remaja yang terlibat dengan jenayah. 1964. sedikit golongan remaja. 1993). enam peringkat moral yang telah dibahagikan kepada tiga tahap utama. Kohlberg telah mengenal pasti terdapatnya tiga tahap penaakulan moral. Menurutnya lagi untuk memahami peringkat-peringkat ini adalah lebih baik untuk memahami ketiga-tiga tahap terlebih dahulu. tahap prakonvensional (peringkat 1 dan 2). Manakala tahap pascakonvensional pula paling kurang dicapai oleh dewasa dan selalunya dicapai oleh mereka yang telah berusia lebih dua puluh tahun. Kohlberg (1969) telah memperkembang peringkat perkembangan moral kepada enam di mana setiap peringkat mewakili cara tertentu seseorang berfikir mengenai dilema moral. 1. Shaffer. Sumbangan Piaget terhadap perkembangan moral telah dikembangkan oleh Kohlberg (1963. iaitu: 69 . Tahap konvensional pula merupakan tahap bagi kebanyakan remaja dan golongan dewasa dalam masyarakat dunia. Setiap tahap dibahagikan kepada dua peringkat. Menurut Kohlberg (1976). 1984). Menurutnya peringkat yang lebih tinggi dalam setiap tahap adalah lebih baik dan tersusun dan mampu menggambarkan perspektif umum setiap tahap tersebut. Pada kali ini kajian-kajian oleh Kohlberg telah mengambil kira semua peringkat umur dari golongan kanakkanak sehinggalah golongan dewasa. ini meningkatkan keupayaan seseorang menkonseptualisasi dilema moral (Kurtines & Greif. 1974.2 Teori Perkembangan Moral Kohlberg. merupakan tahap bagi kebanyakan kanak-kanak berusia kurang sembilan tahun. 1976.

Orientasi Kontrak Sosial (Standards critically examined and agreed upon by whole society) Peringkat 6.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Tahap l: golongan prakonvensional. Orientasi Timbal balik (Scratch my back. di mana diri mereka dikenal pasti menurut peraturan dan jangkaan terhadap orang lain terutama pihak berkuasa. Tahap ll: golongan konvensional. Enam Peringkat Perkembangan Moral Kohlberg ______________________________________________________________ Prakonvensional Peringkat 1. di mana undang-undang dan jangkaan sosial adalah bersifat luaran pada diri seseorang. right behavior consists in doing one‟s duty) ______________________________________________________________ __ Pascakonvensional Peringkat 5. equality) ______________________________________________________________ __ 70 . Orientasi Prinsip Etika Sejagat (Universal justice. Orientasi Undang-undang dan Peraturan (Fixed rules. Orientasi Hukuman dan Kepatuhan (Might makes right) Peringkat 2. nice girl approval) Peringkat 4. Tahap lll: golongan pascakonvensional. golongan ini berupaya membezakan diri daripada undang-undang dan jangkaan-jangkaan orang lain dan memberi makna pada nilai-nilai dalam bentuk prinsip pilihan sendiri (self-chosen prinsipal). Orientasi Persetujuan Antara Individu (Good boy. I‟ll scratch yours) ______________________________________________________________ __ Konvensional Peringkat 3.

Teori Perkembangan Sosial Idea tentang perkembangan atau pembelajaran sosial telah dipelopori oleh Miller dan Dollard pada tahun 1941 tetapi Albert Bandura dan R. tentang tahap-tahap dan peringkatperingkat perkembangan moral Kohlberg.H Walter (1963) telah menghalusi dan mendalami kajian ini. Peniruan ini berlaku dalam tiga bentuk iaitu: i.6. 71 . Latihan 1 Bincangkan dalam kumpulan. Tiruan secara langsung. tiruan dan penggunaan bahasa. 1985. Tiruan ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu tiruan mudah dan identifikasi seseorang supaya ditirui. iii. Peniruan melalui sekat lakuan dan tidak sekat lakuan. Tidak sekat lakuan merujuk kepada seseorang yang terus meniru amalan tingkah laku dalam sesuatu situasi ke situasi yang lain. Bandura mendapati bahawa dalam kehidupan seharian terdapat banyak tingkah laku yang dipelajari melalui contoh.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Dipetik daripada Traviss. Tiruan ini merupakan aktiviti mengulangi gerak geri tindakan orang lain. tauladan. sekat lakuan merupakan tingkahlaku yang sesuai pada satu masa tetapi tidak sesuai dalam situasi yang lain. proses ini menunjukkan seseorang itu terus melakukan apa sahaja yang orang lain lakukan setelah individu tahu melakukannya. Jelaskan pemahaman anda mengenai perkara tersebut. ia merujuk kepada meniru seseorang atau model dengan melihat kepada orang itu ii. 1. Peniruan secara elisitasi.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Dengan idea tiruan ini maka moral kanak-kanak banyak dibentuk atau diperoleh dengan meniru ibu bapa, guru atau orang sekeliling secara formal atau tidak formal.

Aktiviti 2 Berdasarkan pembacaan dan perbincangan dalam kumpulan berikan contoh-contoh kepada tiga bentuk peniruan di atas.

1.6.1 Ciri-Ciri Teori Pemodelan Bandura i. ii. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru iv. sebagai model.

Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan Peneguhan yang berpatutan.

v.

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

1.6.2 Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Permodelan

Bandura

(1986) mengenal

pasti

empat

unsur utama

dalam

proses

pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu pemerhatian, mengingat, reproduksi dan peneguhan atau motivasi. (i) Pemerhatian Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor- faktor 72

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

yang mempengaruhi perhatian ialah ciri-ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi-isi penting.

(ii) Mengingat Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak-kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri-ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi- isi penting.

(iii) Reproduksi Pemerhatian harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah dia mungkin belum boleh

melakukannya dengan lancar. Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara-perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model. Di peringkat penghasilan latihan menjadikan tingkah laku lebih lancar dan mahir.

(iv) Peneguhan/Motivasi Kita mungkin telah memperoleh satu kemahiran atau tingkah laku baru melalui pemerhatian, tetapi kita mungkin tidak dapat melakukan tingkah laku itu sehingga ada sesuatu bentuk motivasi atau insentif untuk melakukannya. Peneguhan boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian. Seandainya kita mengharapkan untuk mendapat peneguhan 73

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

dengan meniru tindakan seseorang model, kita mungkin menjadi lebih bermotivasi untuk menumpukan perhatian, mengingat dan menghasilkan semula tingkah laku. Selain itu, peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan.

Aktiviti 3 Cuba fikirkan cara menggunakan prinsip pembelajaran melalui pemerhatian dalam pengajaran dan pembelajaran

1.7

Teori Perkembangan Sosial Emile Durkheim Durkheim sangat mementingkan isu mengenai bagaimana sesebuah masyarakat dapat mengekalkan integriti mereka dalam dunia moden, apabila perkara-perkara seperti perbezaan agama da latar belakang ethnic tidak dapat dipastikan. Menurutnya kesedaran tanggungjawab moral lahir daripada perasaan yang terasa dekat dengan masyarakat.

Masyarakat adalah sumber bagi semua pengetahuan moral dan authority yang mengesahkan moralti (Durkheim, 1906). Moral

mempunyai kuasa kerana keupayaannya mengawal kelakuan manusia sebagai satu jenis ikatan sosial atau kontrak. Menurut Durkheim, kanakkanak perlu memahami peraturan yang memelihara hubungan sosial yang dikenakan oleh orang dewasa terhadap mereka. Peraturan yang dikenakan di rumah adalah secara tidak formal sebaliknya peraturan di sekolah adalah formal. Maka guru mempunyai autoriti sosial dan bertindak sebagai orang tengah antara masyarakat dan kanak-kanak.

74

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

1.8

Teori Perkembangan Moral Humanis Teori pemebelajaran humanis member tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan dan emosinya. Pendekatan humanis menekankan cara pemikiran, pengamatan dan cara mengintepritasi seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral. Ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu sedar dan bertanggungjawab terhadap segala tingkahlakunya.

1.8.1

Teori Konsep Kendiri Carl Rogers

Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai pesepsi diri sendiri tentang minat, sikap dan nilai dan kebolehan melihat pesepsi orang lain terhadap diri sendiri dengan persekitaran. Konsep kendiri positif adalah perrcaya dan yakin kepada diri sendiri secara fizikal, mempunyai minat yang objektif dan tidak terlalu sensitif.

Carl roges berrpendapat pembentukan moral yang baik adalah melalui model yang boleh dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa, rakan sebaya, orang dewasa dan dirinya sendiri. Pemupukan nilai dan keyakinan diri melalui didikan ini akan membentuk konsep kendiri yang positif. Selain itu alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam perkembangan moral khasnya sebaran am, budaya dan penilaian masyarakat terhadap sesuatu tingkah laku. Akhirnya, penilaian individu terhadap keperluan asasinya seperti keselamatan , fizikal, kasih saying dan penghormatan diri akan mempengaruhi penaakulan moral.

Cara- cara membina konsep kendiri yang positif adalah memberi galakan bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak. Ibu bapa harus berpuas hati dengan hasil kanak-kanak dan member pujian atau ganjaran. Ibu bapa juga perlu memupuk nilai moral dan agama yang baik di dalam jiwa kanak-kanak sejak mereka masih kecil lagi. 75

html 76 .moraleducation-journals.edu. Moral Education Journals: http://www. Education Resources Infromation Center: http://www.gov/ 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Laman web yang boleh dilayari: 1.eric.

(1990). Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya. & Lawton. Durkheim. (2000). ________________ (1999). Dewey. Serdang: Penerbit UPM. Pendidikan moral teori etika dan amalan Moral. Etika (Pendidikan Moral) untuk institusi pengajian tinggi. R. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. M. New York: Macmillan.. Eow.ethics and citizenship in contemporary teaching. Khamis (1999). Pearson Education Malaysia Sdn. C. (1994).M. N. (ed. 77 . Modul Pengenalan Pendidikan Moral. Pendidikan Moral. Bhd. Ahmad b. Open Universiti Malaysia . (1978). M.. Moral Education: A study in the theory & application of the Socialogy of education. Pendidikan Moral (Dinamika Guru). & Tang.. D. Education for values: Morals. Gardner. ________________& Chang. (2000). Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. L. J. Bhd. Koo. Moral education: Theory and practice. (1994). Kuala Lumpur.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL BIBLIOGRAFI Abd Rahman Aroff (1999). & Kelly. Pendidikan Moral:Siri Pendidikan Tinggi. Rajendram. Cairns. A. (1972). A. Democracy and education.).London: Harper & Row. London: Kogan Page. J. (1988). Emile (1973). P. Downey. Pendidikan Moral Siri Pendidikan.H. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.V. B.Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Pendidikan Moral. Serdang: Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. Bhd. A. K. New York: The Free Press Ee. Y. Bhd. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Ee.H. Bhd. K.

Lambert.Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. Bhd.K. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003).. Windmiller. Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR. Bhd. & Turiel. Y. M. Boston: Allyn & Bacon. 78 . E. Pendidikan Moral: Konsep dan Program Pendidikan Moral. (1980). Pendidikan Moral untuk universiti dan kolej.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Tam. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Moral development and socialization. Kuala Limpur Vishalache Balakrishnan (2009). K. N. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1996).

Pendidikan (Pendidikan Islam).USM M Ed.kelulusan dn pengelaman pun buat kemas kini ye PN NOORLELA BINTI MUHAMMED SHARIFF Pensyarah Cemerlang Institut Perguruan Guru Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat 70600 Seremban Negeri Sembilan Kelulusan: M. Uni Al-Azhar.A. FAZLULAINI BINTI MOHD YUNUS Pusat Pembangunan Akademik Kementerian Pendidikan Malaysia Tel:012-2977446 fabmy74@yahoo.. UM (1988) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (17 tahun) Guru Sekolah 6 tahun Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R). UM Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam). UTM Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (Penyelaras j-QAF). dan KDPM SABK Panel Penggubal Modul LPBS/KDC – KPLI (R). USM (1999) B. KPLI(j-QAF).D ( Pengajian Islam). Penolong Pengarah BPG. Ed. (Pendidikan Islam). Hons.. UTM B. KPLI(j-QAF). 2 tahun Guru Sekolah Menengah 5 Tahun DR SAKHILAH BINTI SHAHKAT ALI Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Kelulusan: Ph.com KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan. (Pengajian Islam). MPI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (13 tahun) Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/ Pendidikan Islam KPLI (R). KPLI(j-QAF) dan KDPM SABK tlg kemas kini ye .A. Hons. KDPM SABK. Kaherah Dip. (Pengurusan dan Pentadbiran). 79 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN RENDAH) ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL (SR) NAMA PN.

Sasbadi Sdn.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL NAMA PN BADRIYATUN BINTI KAMAR Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat 70600 Seremban Negeri Sembilan badriyatun@gmail.Pelajaran 2008-2009 Penulis Buku Kerja Pendidikan Moral SPM 20002004. Ed. IKON 80 .com KELAYAKAN Kelulusan: M. Bahagian Teknologi Pendidikan untuk Program Pembestarian Sekolah 2005-2007 Subject Content Expert (SME) E-Bahan Pendidikan Moral Tahun 3 bersama Syarikat Net Carbon bersama BTP.A.Bhd. Lembaga Peperiksaan Malaysia (6 tahun) Panel Penilaian Pembangunan E-Bahan Pendidikan Moral Tingkatan 1 dan 4. USM (1990) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPRM (9 tahun) Guru Sekolah (14 tahun) Ketua Panitia Pendidikan Moral (9 tahun) Penanda Kertas Peperiksaan Pendidikan Moral SPM. (Edu) with Hons . UKM (2007) B. Kem.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful