ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

TAJUK 1 Konsep Asas Moral

SINOPSIS Tajuk ini membincangkan konsep-konsep asas moral.Kandungannya meliputi definisi, ciri-ciri, dan implikasinya dalam kehidupan seharian.Konsep baik, benar, dan patut pula menekankan penilaian terhadap sesuatu tingkahlaku yang selaras dengan peraturan moral yang diterima oleh sesebuah masyarakat. Pemahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedah mengajar Pendidikan Moral seseorang guru.

HASIL PEMBELAJARAN i. Memberidefinisikonsepasas moral ii. Mengenalpastikonsepbaik, benardanpatut iii. Menjelaskanpernyataannormatifdandiskriptif iv. Menjelaskan empat aliran pemikiran tentang moral v. Menunjukkan sifat-sifat keempat-empat aliran pemikiran moral vi. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran pemikiran

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Konsep Asas Moral

Definisi Konsep Moral. Etika dan Akhlak

Baik, Benar dan Patut

Pernyataan Normatif dan Diskriptif

1

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

1.0

Definisi Konsep Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita patut meneliti konsepkonsep berikut: moral, etika dan akhlak. Tidak dapat dinafikan adalah penting kita memahami konsep-konsep ini yang saling berkaitan untuk mencari pengertian terhadap aspek moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat.

1.1 Konsep Moral Perkataan „moral‟ berasal daripada perkataan „mores’ - bahasa Yunani yang membawa erti: tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Secara etimologi istilah moral berasaldaripada bahasa Latin mos, moris (adat,istiadat,kebiasaan,cara,tingkahlaku,kelakuan) istiadat,kelakuan,tabiat,watak,akhlak).Banyak ahli mores (adat

menyumbangkan

pemikirannya untuk mendefinisikan kata moral secara terminologi.

Dagobert D. Runes Moral adalahhal yang mendorongmanusiauntukmelakukantindakantindakan yang baiksebagai “kewajiban” atau “norma”

Helden (1977) dan Richards (1971) Moral adalah suatu kepekaan dalam fikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

2

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Atkinson (1969) Moral merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Contohnya Siva menjumpa isebuah beg yang mengandungi sebuah komputer riba di atas bangku stesyen bas. Sebagai seorang pelaja rkolej sudah pasti Siva memerlukan sebuah komputer riba, untuk memudahkannya membuat kerja-kerja kolej. Tetapi sebagai seorang yang bermoral Siva telah membawa komputer riba itu ke balai polis untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Rumusannya „moral‟ ada isi atau kandungannya. Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia. Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling. Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. Oleh itu insan moral ialah insan yang seimbang dari segi

keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

1.2

Konsep Etika Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang

falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya .

3

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Contoh 1

Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

1.3

Konsep Akhlak Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s.w.t. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya. Contohnya, mengikut agama Islam, seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. Minum

arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. Di samping itu, berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan terhadap dalam masyarakat keluarga. dan melalaikan tanggungjawab berjudi boleh

Allah

dan

Sesungguhnya

menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri, menipu dan membunuh.

4

cuba anda huraikan perkara-perkara berikut: i) Buat satu banding beza dia antara konsep Moral. Jelaskan kebaikan Etika Perguruan ini. Etika dan Akhlak ii) Etika Perguruan merupakan satu garis panduan/peraturan yang telah diwujudkan untuk para guru. masyarakat Perbincangan 1. minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i) memelihara kesihatan mental. Hakikatnya akhlak dan moral memang berbeza kerana akhlak bersumberkan al-Quran dan hadis manakala moral berpiawaikan tanggapan dan budaya setempat. rohani dan jasmani ii) punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah iii) memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara iv) memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas v) dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyarakat Dalam masyarakat Barat pula. 5 . Dalam kumpulan. sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi. seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk. Arak dianggap tidak baik kepada kanakkanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. Bagaimanapun.

Ia merujuk kepada perasaan dalaman individu terhadap sesuatu yang telah digunakannya.Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam kontek satau pendekatan yang berbeza.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Anda patut berkelakuan baik.0 Konsep Baik. mutu. sesuai atau tepat dan memberi sokongan atau persetujuan 4. Kepuasan diri: memuaskan hati pengguna dari segi rupa. Anda patut makan makanan berkhasiat Menderma adalah satu perbuatan yang baik dan patut dilakukan Sesuatu tindakan itu dikata “baik” atau “benar” sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab.1 KonsepBaik Baik bermaksud memberi faedah atau bagus apabila menggunakannya. Maknabaik: 1. Secara fizikal: alat yang banyak faedah dan kepuasan dari segi penggunaan 2. Contohnya: Kita patut melakukan apa yang baik dan benar. benar dan patut. Benar dan Patut Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik. 2. 6 . Penyakit: dalam proses pulih atau balik kepada asalnya. Kelakuan:gerak-geri yang ditunjukkan. kecekapan dan sebagainya 3. dan salah jika perlakuan/tindakan bertentangan konsep baik dan benar.

dan bukti-bukti yang sah atau diterima oleh majoriti.2 KonsepBenar Benar bermaksud betul dan mengandungi ciri-ciri penjelasan nilai. ii. „mesti‟. kebenaran secara relatif – pada sesuatu situasi tertentu benar wujud secara relatif dan bukan mutlak seperti yang terdapat dalam pantang larang dan peraturan adat. atau „sesuai‟dan mempunyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana Fikirkan “Banyak perkara yang baik serta benar tidak patut diamalkandi kalangan masyarakat kini”. 2. iii. sebab-sebab. kebenaran mutlak – kepadaTuhan kebenaran secara saintifik – sesuatu kebenaran yang boleh dibuktikan dengan fakta atau maklumat yang dikumpul dan dianalisis secara saintifik. mempunyaif akta-fakta.Ulaskan 7 . Perkataan benar boleh dilihat dari segi: i.3 KonsepPatut Patut bermaksud „seharus‟.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2.

tanggungjawab. atau peribadi seseorang.1 Pernyataan Normatif Pernyataan ini terbahagi kepada dua. apabila kita menilai perbuatan atau perlakuan individu. salah. dan diterima atau ditolak. iaitu: i) Pernyataan Normatif Moral Pernyataan ini merupakan penegasan atau pernyataan yang menyatakan pertimbangan nilai kita seperti baik atau jahat.4 PernyataanNormatifdanpernyataanDeskriptif 2.4. motif. larangan. apabila kita menilai ciri perwatakan. Kedua. (b)Dia mempunyai motif yang benar. Abdul Rahman Aroff (1999) menyatakan bahawa terdapat dua cara kita menggunakan istilah baik. 8 . benar atau salah. buruk. Pertama. dan sebagainya. benar.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Perbuatan ini dipanggil pertimbangan nilai obligasi (deontic). hak. Harus diingat bahawa ada pernyataan normatif yang mempunyai implikasi atau kesan langsung dan segera terhadap tingkah laku. Kesan perbuatan itu tidak diambil kira. Contoh-contohnya: (a) (b) Kita patut menepati janji Perbuatan mencuri adalah salah. Pengguguran adalah perbuatan yang tidak bermoral. Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan moral aretaic. Contoh-contohnya: (a) (b) Berzina adalah perbuatan yang sangat keji. Contoh-contohnya: (a) Seseorang yang kedekut adalah tidak baik.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Apabila pernyataan itu dikeluarkan. ekonomi. istilah baik. 9 . Hal ini melibatkan perbuatan yang patut atau tidak patut dipatuhi oleh anggota masyarakat. dan sebagainya tidak diguna pakai untuk menentukan nilai moral perbuatan atau watak seseorang. (b) Anda tidak perlu membeli kasut itu. dan sosial. (b) Menipu adalah satu dosa. Dalam hal ini. Contoh-contohnya: (a) Kecuaian memandu di jalan raya membahayakan diri sendiri dan orang lain. kebendaan. terdapat juga pernyataan normatif yang dinyatakan dalam bentuk atau perintah. (b) Tempat ibadat semua agama mesti dihormati. (b) Kita patut membantu orang yang tidak bernasib baik. ii) Perbuatan Normatif Bukan Moral Pernyataan ini disebut sebagai domain bukan moral. buruk. Berhati-hati di jalan raya. Contoh-contohnya: (a) Peraturan Perlembagaan mesti dipatuhi. Contohcontohnya: (a) Ini sebuah buku yang baik. Antara pernyataan-pernyataan normatif yang berhubung dengan soal estetika dan agama ialah: (a) Saya sukamembelibeg tangan yang cantik dan selesa. bermurah hatilah. Di samping itu. kita menentukan patut atau tidak patut seseorang itu berkelakuan demikian. Termasuk di dalamnya ialah agama. politik. intelek. estetika. Oleh itu.

3. Emas mempunyai nilai harga yang sangat tinggi Saksi perbicaraan kes itu telah bercakap benar sewaktu disoal oleh para hakim. 2. Tujuannya adalah untuk menyatakan fakta empirikal atau logikal.2 Pernyataan Deskriptif Abdul Rahman Aroff menyatakan bahawa pernyataan ini bebas daripada sebarang nilai atau tiada kaitan dengan pertimbangan nilainilai moral. Contoh-contohnya: (a) Dia sentiasa tidur awal. (b) Kereta itu berwarna biru. Pernyataan Kelas itu sangat kotor Alat pengisar ini sangat baik Su Li seorang pelajar yang rajin dan sentiasa mengikut kata guru. Pernyataan ini value-neutral dan terdiri daripada laporan atau deskriptif. 10 . Doktor itu telah memberikan layanan yang sama rata kepada para pesakitnya tanpa mengira bangsa dan agama.4. 6. 4.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Latihan Bil 1. Normatif/ Diskriptif 5.

kata-kata. tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih.2 Emotivis Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Dengan kata lain mereka menerima sumpahan Mahsuri hingga menyebabkan kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum tujuh keturunan berakhir. Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah:  Seorang pelajar Tingkatan Lima mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk. belajar macam mana pun begitu juga prestasinya.  Masih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa rezeki secupak takkan jadi segantang. Lantaran itu mereka terus menerus miskin walau pun negara telah merdeka 52 tahun yang lalu.  Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan penduduknya percaya bahawa pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3.0 Aliran Pemikiran Moral 3.1 Naturalis Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh. 2. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka. Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah: 11 . Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis.

3 Intuisionis Aliran pemikiran ini merujuk satu proses „melihat‟ dan „memahami‟ secara spontan. Dengan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu. 2. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30an di tempat letak kereta Gedung Membeli Belah Giant kerana wanita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut. Gerak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia. Bak kata pepatah Melayu „terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina‟. Maka berkatalah Munsyi 12 . Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat.       Melihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa berfikir panjang lalu menceraikannya. Aliran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. menyiksa atau membunuhnya. Murid Tingkatan Empat menumbuk guru kelas yang menyindir keturunan murid tersebut Bersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar Bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan Menghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang di muka keluarga.

bukanlah berpunca daripada pemikiran rasional.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Abdullah. Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan. „lagi kutebas pohon di hutan. Kesimpulannya. intelek Melayu dalam bahasa indahnya. Walau bagaimanapun bukan semua perkara boleh ditaakulkan. Contohnya perkara tentang Hari Kiamat. Beza antara manusia dan binatang ialah akal. Hari Pembalasan dan sebagainya. merekacipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua. orang yang terlebih dahulu makan garam. kewujudan Tuhan.4 Rasionalis Rasionalis berasal daripada perkataan „ratio‟ yang bermakna „reason‟ atau sebab. Perkaraperkara yang berhubung dengan ketuhanan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak boleh dihujah dengan logik akal biar pun 1000 orang cerdik pandai berhimpun untuk mencari logiknya. 2. menyelesaikan masalah. maka teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki „don juan‟ atau „kasanova‟ lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau. Kes-kes bunuh diri. menggunakan keganasan untuk mendapat sesuatu. 13 . sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung belang. menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik. membuat keputusan dengan bijak. baru kutahu luasnya bentara‟.

14 . Sebutkan 4 jenis aliran Pemikiran Moral 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Latihan: 1. Buat satu analisis berdasarkan pemikiran moral mengenai isu ini. Huraikan berserta contoh aliran Pemikiran Instiusionis dan Emotivis 3. Banyak berlaku salah laku di kalangan guru-guru terhadap murid-murid pada masa ini.

pelajar boleh membuat justifikasi dan pertimbangan dalam tindakan sendiri dan dalam situasi tertentu. 3. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 2. Menghubungkait dan mengaplikasi konsep nilai dan jenis nilai dalam membuat justifikasi dan pertimbangan moral atas tindakan sendiri dalam situasi tertentu. Menganalisis jenis-jenis nilai dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. pelajar boleh: 1. Pelajar juga dapat mengenali Jenis-jenis Nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK 2 Konsep Asas Nilai SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai jenis nilai dalam etika dan moral. Menjelaskan konsep konsep asas nilai. Kefahaman tentang jenis nilai ini akan memberikan penjelasan tentang pegangan nilai antara individu. 15 . Berdasarkan kefahaman dan pengalaman. peraturan yang termaktub dan nilai-nilai sejagat.

1 KONSEP NILAI Nilai merupakan kriteria atau standard bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia. Nilai Kadar kepada sesuatu seperti harga atau markah sesuatu objek  atau perkara – seperti berapa harga barang atau berapa tinggi penilaian ketua terhadap tugas-tugas yang kita jalankan. iaitu sederhana. tidak berfaedah. dibenci atau di antara kedua pola ini.(Eow B. idea. diingini. berfaedah.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL KERANGKA TAJUK NILAI DAN TEORI ETIKA KONSEP NILAI TEORI ETIKA Instrumental Instrinksik Subjektif Objektif Relatif Mutlak 2. objek. Nilai budi yang tidak terbalas seperti dalam pantun nasihat Melayu: – hutang budi dibawa mati dalam pantun pisang emas.yang berkaitan dengan falsafah nilai. 2000:14-16)   Nilai Sifat (Attribute) – untuk menyatakan ketinggian nilai sesuatu seperti nilai yang diberikan kepada masa – seperti emas. 16 . 1990: ms 70) Menilai sesuatu dengan perkataan. Secara amnya nilai boleh digunakan dalam 3 konteks. Nilai Aksiologi. buruk. tingkah laku dan situasi) sebagai baik. cantik dan lain-lain adalah suatu penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut piawaian mereka.H.P. baik. berharga atau sebaliknya iaitu buruk. (Koo K.

Justeru. alat mencapai sesuatu  Kualiti yang diterima atau ditolak sematamata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Nilai Instrumental berbanding dengan Nilai Instrinsik Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai. peringkat rajin kedua. Contoh: Keikhlasan Kita perlu ikhlas dalam menjalankan Contoh: Nilai Kasih sayang tanggungjawab di dunia ini.  Nilai peringkat pertama. akan Azhar sanggup berkorban apa sahaja demi 17 . diubah atau dipertahankan. Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik  Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai matlamat. kasih saying.   Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.1. wujudlah pelbagai kegunaan nilai:  Nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. kita Berkat Azhar amat menyayangi ibu bapanya.misalnya baik hati. Nilai berani. dihujah.  Nilai sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan.  Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. 2.malah menghadkan perlakuan seseorang.1 Jenis-jenis Nilai i. keadilan.  Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara.  Nilai sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar. daripada sifat ikhlas. dan misalnya hormat menghormati.  Nilai bukan hanya merangsang.

 Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. Walau Peperangan adalah ibarat „menang jadi bagaimanapun apabila dia penat belajar. seseorang anak berkewajipan terhadap menjalankan ibubapa. (ii) Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif Nilai Subjektif Nilai Objektif  Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan  Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi.  Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu. arang kalah jadi abu‟. Dia berpendapat bahawa melepak tidak salah kerana dia dapat melepaskan tekanan 18 . Kesan peperangan dia selalu melepak di pusat beli belah ialah tragedi.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL memperoleh ketenangan dan kepuasan kesenangan kendiri. berhampiran dengan rumahnya. Azmi tidak pernah mengharapkan harta warisan atau sebagainya kerana beliau berpendapat Nilai-nilai di atas bergantung kepada bahawa nilai lain untuk mencapai matlamatnya. ibu bapanya. Contoh : Melepak Contoh : Peperangan Rama seorang remaja yang baik. tanggungjawab Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat.

19 . tempat serta hampir norma sesuatu matlamat masyarakat. situasi Contoh : Main Mercun Bermain mercun merupakan Contoh : Menghormati ibubapa sebahagian daripada amalan penting Anak dituntut untuk menghormati ibu dalam sambutan Tahun Baru Cina. Nilai relatif ialah arbitrari (tidak tertentu).  Boleh berubah mengikut masa. tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan.  Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. bapa kerana tanpa mereka siapalah Walau bagaimanapun masyarakat Cina kita.  Kekal sepanjang masa dan di semua semua masyarakat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Nilai Relatif berbanding Nilai Mutlak atau Nilai Absolute Nilai Relatif   Nilai Mutlak (Absolute) Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan untuk sesuatu mencapai Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan masyarakat  sesebuah masyarakat. mercun kerajaan yang dikuatkuasakan tindakan oleh sebagai rasional pada masa kini. Anak yang tidak menghormati ibu mula menerima pengharaman bermain bapa dianggap sebagai anak derhaka.

” Falsafah Pendidikan Guru : “Guru yang berpekerti mulia. bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara. progresif dan berdisiplin.” Fikir-fikirkan Manusia dicipta dari pelbagai bangsa. kaum dan agama. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Perbincangan Berdasarkan falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan guru . bincangkan perbandingan antara Nilai Instrumental dan Nilai Instrinksik. demokratik. keturunan. Justeru itu wujudnya perbezaan dari segi nilai budaya yang dikenali sebagai silang 20 . menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan : “Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaddu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. berpandangan progresif dan saintifik.

relatif dan mutlak. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur sesuatu. Rumusan 1. Latihan Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL budaya. objektif. 3. Bagaimanakah dengan perbezaan ini manusia boleh hidup harmoni dan bersatupadu. Buatkan analisa dan kategorikan nilai yang terkandung dalam keratan akhbar tersebut. 21 . Cari keratan akhbar yang mengandungi nilai-nilai instrumental. Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral. 2.subjektif. intrinksik. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan fungsi tertentu.

Membincangkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam teori teologikal dan deontologikal. pelajar boleh: 1. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam Pendidikan Moral 22 . Menjelaskan teori-teori etika seperti teori. 3. Membincangkan perbezaan di antara teori teologikal dan deontologikal dan 5. 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK 3 TEORI-TEORI ETIKA SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang teori etika Kefahaman tentang teori ini membantu pelajar melihat perbezaan pandangan dalam membuat penilaian tindakan manusia daripada pelbagai asas teori. pasti sukar untuk guru-guru mengajar Pendidikan Moral kerana proses untuk mewujudkan insan terdidik dan matang dari segi moral adalah rumit dan memerlukan kepakaran yang sewajarnya. Dua jenis teori ini adalah amat penting untuk difahami kerana ia menerangkan tentang perbezaan tumpuan yang diberikan dalam mengenalpasti tindakan yang bermoral oleh individu-individu yang berlainan. teori deontologikal dan kemoralan sosial. Antaranya Teori Teleologi berasaskan kesan sesuatu tindakan. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 4. Menganalisis teori-teori etika dan membuat justifikasi dalam kehidupan seharian . Teori Deontologi melihat kepada motif tindakan manakala “Virtue” berdasarkan tindakan yang disifatkaan sebagai “jalan tengah” dan berkeperibadian mulia. teori teologikal . Konsep etika dan kemoralan tidak diperjelaskan.

Tumpuan Teori Teologikal ialah hasil atau akibat sesuatu tindakan manakala tumpuan Teori 23 .s.2 TEORI ETIKA Teori etika adalah "a systematic exposition of a particular view about what is the nature and basis of good or right" (MacKinnon. tugas etika adalah menyediakan garis panduan kepada tindakan yang tekal dengan anggapan umum tentang maksud etika atau moral. 8). m.1 KERANGKA TAJUK TEORI ETIKA TELEOLOGIKAL DEONTOLOGIKAL KEMORALAN MORAL KEPERIBADIAN MULIA UTILITIARISME EGOISME KEWAJIPAN EKSISTENSIALISME 3. Teori etika terdiri daripada dua pandangan utama.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. Prinsip ini pula boleh digunakan untuk menentukan apakah tindakan harus dipilih dan lakukan dalam sesuatu situasi yang tertentu. kedua-dua teori ini bertentangan antara satu sama lain dalam menentukan nilai-nilai sesuatu perlakuan moral. Pada prinsipnya. 1995. iaitu Teori Teologikal (Consequentialist Theory) dan Teori Deontologikal (Non-consequentialist Theory). Teori etika memberikan sebab-sebab atau norma untuk menimbangkan sama ada satu tindakan betui atau salah dan cuba memberi justifikasi atas norma itu. Oleh itu. la memberikan asas kepada prinsip moral atau garis panduan yang meliputi beberapa nilai yang tertentu.

Teori moral ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan keseronokan kepada majoriti. 3.2. Berdasarkan teori ini nilai „betul‟ atau „salah‟ bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. utilitarianisme berasal daripada perkataan “utility” yang bermaksud “berguna” atau “kegunaan”. Teori teologikal menganggap tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan adalah bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral.1 Utilitarianisme Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan John Stuart Mill (1806– 1873).2. Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Teori teleologikal amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. Bagaimanapun. Etika utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang 24 memaksimumkan kebahagiaan atau . Seseorang ahli teologis akan menentukan sama ada bercakap bohong adalah betul atau salah melalui akibatnya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Deontologikal ialah tindakan atau jenis tindakan itu.1 TEORI TEOLOGIKAL Perkataan teologikal berasal daripada perkataan Yunani “telos” yang bermaksud “tujuan” atau “matlamat”. 3.1. tetapi seseorang ahli deontologis akan melihat nilai betul salah sesuatu tindakan secara intrinsik. iaitu sama ada berbohong itu merupakan tindakan baik atau buruk tanpa menilai kesannya. Ini menyebabkan wujudnya beberapa jenis teori teologi yang berbeza seperti utilitarianisme dan egoisme. ahli-ahli teologi mempunyai pandangan yang berbeza tentang apa yang dikatakan baik dan jahat serta kebaikan siapa yang hendak dimajukan.

tindakan dan situasi manusia yang serupa untuk mewajarkan pembentukan peraturan yang akan diaplikasikan kepada semua orang dalam apa jua situasi. Keseronokan dan kebahagiaan tidak boleh disamaertikan kerana dua sifat ini ada dalam keadaan tertentu bertentangan antara keduanya. iaitu sesuatu yang bukan bersifat moral. Tindakan membunuh akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan bagi pihak majoriti dan dalam kebanyakan situasi. 2. 25 . Pandangan Utilitarianisme terbahagi kepada dua iaitu . Contoh: Tindakan Amerika menyerang Iraq pada tahun 2003 adalah dianggap wajar kerana ia menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan melebihi kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat dunia. kebahagiaan yang dimaksudkan ialah keseronokan. maka pembunuhan tidak harus dilakukan kecuali dalam keadaan tertentu seperti mempertahankan diri. Contohnya. Disini. Kelemahan Teori Utilitarianisme 1. Peraturan tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. Membenarkan seseorang melakukan kejahatan untuk mencapai keseronokan. b) Utilitarianisme Peraturan: setiap orang patut membentuk dan mengikut suatu peraturan atau peraturan-peraturan yang akan membawa kebaikan maksima bagi semua orang terlibat. Pendukung teori ini percaya terdapat niat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. a) Utilitarianisme Tindakan : setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu.

Teori egoisme adalah satu teori yang bertujuan untuk realisasi kendiri (self-realization). bertindak demi kepentingan. 4. tetapi tidak selalu. ilmu pengetahuan dan lain-lain. 7. Terlalu sukar untuk menyukat kuantiti keseronokan dan kesakitan seseorang kerana berbeza citarasa dan pengalaman orang. Ia terbahagi kepada egoisme psikologi dan egoisme etika. 5. Masochists: terdapat kepuasan yang dicapai melalui kesakitan orang. Terdapat nilai lain yg lebih baik seperti kebebasan. i. kesihatan. Egoisme Psikologikal Mengikut teori ini. Egoisme Etika Egoisme Etika adalah bersifat normatif.2. 3. Nietzsche: bagi mencapai kebahagiaan manusia perlu berhadapan dengan rintangan yang menyakitkan dan terpaksa menempuh halangan. terdapat orang yang kerap. Menghadkan keseronokan dan kebahagian sahaja tidak memadai untuk mencapai matlamat hidup.2 Egoisme Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah “betul” jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu “buruk” jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. membunuh dan menyeksa orang lain atau membakar harta benda orang. 6. manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian. Ada keseronokan yang berbentuk jahat seperti seronok mencuri. dan ii. Ia terbahagi kepada 3 bentuk iaitu: 26 .1.

Teori ini menegaskan bahawa sesuatu perlakuan sama ada baik atau buruk. Contoh : Mengikut teori ini. Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya. 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 1. Contoh:’Dalam keadaan genting ini aku terpaksa memetik picu senapang ke arah perompak itu’ Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan keadaan tanpa merujuk apa-apa peraturan. serangan Amerika ke atas Iraq pada tahun 2003 adalah untuk mendapatkan hak saluran paip minyak. 3. saya patut bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi saya tidak berhak. 2. Egoisme etika personal Menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. betul atau wajib secara moral walaupun ia tidak menghasilkan banyak kebaikan daripada keburukan bagi individu. Tindakan ini adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Amerika sahaja. Teori ini mempunyai dua aspek iaitu tindakan dan peraturan. 3. menitikberatkan apa yang telah berlaku atau bertindak dalam situasi tertentu.2 TEORI DEONTOLOGIKAL Deontologi berasal dari perkataan Yunani “deon” yang bermaksud “yang diharuskan atau diwajibkan”. Teori Deontologi Tindakan menegaskan bahawa semua pertimbangan keputusan moral bersifat spesifik. tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya. 27 . benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yang bernilai intrinsik. Ia menyatakan ada pertimbangan lain yang boleh menentukan sesuatu tindakan atau peraturan menjadi baik.2. masyarakat atau dunia.

Tanggungjawab dianggap sebagai satu nilai utama menentukan sama ada tindakan itu bermoral atau tidak. kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan.2.( Contohnya: 28 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 2. Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita. oleh itu. Peraturan itu adalah asas dan tidak berpunca daripada situasi tertentu. Akan tetapi motif (niat) tindakan kita adalah di bawah kawalan kita dan.2. 3. Bukan semua tanggungjawab adalah tanggungjawab kemoralan.1 Prinsip Kewajipan Satu prinsip kemoralan dalam teori deontologikal peraturan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) ialah prinsip kewajipan (principle of duty) yang menegaskan “duty for the sake of duty” dan membawa maksud tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. iaitu Prinsip Kewajipan dan Prinsip Eksistensialisme. Deontologi selalu dikaitkan dengan Immanuel Kant. Perbezaan antara kedua-dua teori ini ialah teori deontologi peraturan menjelaskan bahawa pertimbangan moral adalah ditentukan dengan merujuk kepada perkara-perkara umum seperti peraturan masyarakat atau prinsipprinsip tertentu manakala teori deontologi tindakan pula menyatakan bahawa tidak perlu untuk membuat rujukan kepada prinsip-prinsip atau peraturan tetapi menegaskan bahawa tindakan adalah satu persepsi yang terus terang sama ada sesuatu tindakan itu betul atau salah. Teori Deontologi boleh dibahagikan kepada dua prinsip utama. seorang ahli falsafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia. Teori Deontologi Peraturan pula mengatakan bahawa kepiawaian tentang betul atau salah sesuatu tindakan terdiri daripada satu atau lebih peraturan.

tujuan seseorang dalam menentukan sama ada suatu tindakan itu adalah baik atau betul. Ross menyusun sebuah daftar kewajipan yang semuanya merupakan kewajipan prima facie:    Kewajipan kesetiaan: kita harus menepati janji yang diadakan dengan bebas Kewajipa ganti rugi: kita harus melunasi hutang moral dan material Kewajipan terima kasih: Kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Konsep tekad baik (goodwill) adalah sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan susuatu tindakan. pemain dalam pertandingan. Ross percaya bahawa terdapat kewajipan prima facie tertentu yang patut kita sentiasa patuhi kecuali apabila keadaan atau alasan yang serius memerlukan kita buat yang berlainan. Prima facie = (“at first glance” atau “on the surface of things”) Seperti Kant. Prinsip Perintah Mutlak bermaksud satu perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualiaan atau syarat-syarat. Kewajipan Prima Facie Sir William David Ross (1877–1940) bersetuju dengan Kant bahawa kemoralan pada asasnya tidak patut berdasarkan akibat tindakan kita tetapi beliau tidak bersetuju dengan kemutlakan teori-teori Kant. dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. Ia mengandungi tiga prinsip utama iaitu prinsip tersebut mesti diterima secara umum. sebagai ibu. Menurut Kant. walaupun kadang kala ia dianggap tanggungjawab etika). kita perlu mengambil kira niat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL tanggungjawab ketepatan masa. suami. 29 . Ross percaya terdapat peraturan yang patut dipatuhi oleh manusia kerana ini adalah obligasi manusia melakukannya.

Individu akan bebas bertindak dan dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri.  Kewajipan untuk tidak merugikan orang lain (satu-satunya kewajipan yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif) 3.2. Tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL    Kewajipan keadilan: kita harus membahagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan khidmat orang berkaitan. Menurut Sartre (1905-1980) seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak. 30 . subjektif dan berubah-ubah. Oleh itu sebarang tindakan individu yang menggugat keharmonian negara adalah pilihan inividu itu sendiri secara bebas dan mereka perlu bertanggungjawab atas tindakan mereka.2. Beliau juga menyatakan bahawa tidak ada satu set peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan bermoral. Kewajipan mengembangkan dirinya: Kita harus mengembangkan dan meningkatkan bakat kita di bidang keutamaan. inteligensi. dan sebagainya. Kewajipan berbuat baik: kita harus membantu orang lain yang memerlukan bantuan kita.2 Eksistensialisme Prinsip Eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas. Ini adalah kerana manusia perlu bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. setiap individu bertanggungjawab dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan kemajuan negara. Sebagai contoh.

Peraturan masyarakat biasanya menyerupai tradisi. Peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. 31 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 3. kod etika.2. Kesemua ini adalah bagi menjaga kerukunan sosial. bukan kepentingan diri seseorang individu. Kelemahan kemoralan sosial ialah : a) Ia bersifat relatif. dimana semua masyarakat atau komuniti mempunyai peraturan moral masing-masing. kebiasaan atau adat. Ini boleh mengakibatkan berlakunya pepecahan dan membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahankan peraturan moral masing-masing. bukan individu sebagai matlamat etika.3 TEORI KEMORALAN SOSIAL Kemoralan Sosial (atau kecenderungan untuk mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika) berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. 2. Peraturan moral satu masyarakat boleh bertentangan dengan yang lain. Peraturan moral dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum. norma. Ia juga menitikberatkan tanggungjawab setiap individu bagi mematuhi perintah daripada sesebuah autoriti. nilai dan pantang larang. Contohnya. Ciri-ciri kemoralan Sosial 1. Teori Kemoralan Sosial mengutamakan kepentingan dan faedah masyarakat. setiap kaum di negara ini mempunyai adat resam dan pantang larang bagi menjamin keutuhan dan keharmonian sesebuah masyarakat. 3. tatasusila atau tatatertib masyarakat.

keperibadian mulia dianggap tidak dihasilkan di dalam diri seseorang oleh alam semulajadi. Keperibadian mulia ialah teori yang menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Seseorang individu perlu mengetahui kualiti dan taraf hidup yang ia inginkan. Seterusnya. yakni tidak 32 .4 TEORI KEPERIBADIAN MULIA (VIRTUE) Teori ini diperkenalkan oleh Aristotle bahawa “kecenderungan untuk mencapai sesuatu tujuan akan menjadikan seseorang itu manusia yang sempurna” .2. Terdapat peraturan yang dibuat oleh masyarakat bersifat negatif dan membawa keburukan. Contoh: diskriminasi kaum dan lain-lain. d) Kesukaran masyarakat baru menyesuaikan diri dengan sistem moral. c) Menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yg dibuat oleh masyarakat. contohnya kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL b) Kemoralan sosial juga mungkin menjadi terlalu ketat dan tidak fleksibel. 3. Peraturan yang konservatif dan mutlak tidak dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru kerana masa dan keadaan sentiasa berubah. e) Mementingkan kepatuhan individu kepada autoriti walaupun bertentangan dengan kehendak hati mereka f) Perubahan zaman yg lebih mementingkan budaya lain dan adat resam ditinggalkan g) Tidak semua peraturan yang dibuat oleh masyarakat adalah baik. Matlamat ini akan menjadi piawai untuk individu itu menentukan keadaan dirinya.

Terdapat dua jenis keperibadian mulia: a. Sementara itu. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan. 33 . Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai. Berpegang kepada prinsip. Ciri-ciri Keperibadian Mulia Seseorang dianggap berkeperibadian mulia sekiranya mempunyai ciri-ciri berikut: a. b. dan b. Keperibadian mulia moral. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi. Keperibadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa (excellence). keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL dikudratkan atau dilahirkan dengan sifat baik atau jahat. Keperibadian mulia intelektual. d. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan. Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan. Keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. c. menyenangkan serta menyeronokkan. cara untuk memperolehi atau memiliki keperibadian mulia adalah menerusi latihan dan pengamalan sehingga menjadi satu kebiasaan yang menyenangkan dan menyeronokkan. Sebaliknya. tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Konsep keperibadian mulia bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. Mengikut Aristotle.

Tindakan yang berlebihan atau terlalu kurang itu adalah tindakan yang salah. Penjelasan Aristotle menerima banyak kritikan kerana beliau berpendapat bahawa keperibadian mulia itu bukan sesuatu yang semula jadi ditentang oleh golongan yang percaya kepada Tuhan. jahat. Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL e. seperti para nabi dan rasul. buruk dan boleh dicela. dan f. Jadual di bawah menerangkan tentang konsep „Jalan Tengah‟. Mereka percaya bahawa sesetengah insan. Jadual konsep „jalan tengah‟ atau virtues Aristotle Bidang lakuan atau perasaan kegentaran atau ketakutan dan keyakinan Berlebihan Kegopohan Jalan Tengah Keberanian Terlalu kurang Perasaan atau perlakuan pengcut atau penakut Perasaan malu Perasaan marah Terlalu malu Panas hati Sopan Sabar Muka tebal Kurang semangat 34 . Satu lagi ciri kepribadian mulia yang dinyatakan oleh Aristotle ialah setiap keperibadian itu merupakan suatu „jalan tengah‟ iaitu tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang. Pemerolehan keperibadian mulia juga boleh diperoleh menerusi pemerhatian dan pergaulan rapat dengan mereka yang mempunyai sifat-sifat mulia kerana manusia dikatakan suka meniru atau mengikut teladan. Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan. memiliki keperibadian mulia secara semula jadi kerana pemberian dan keredaan Tuhan.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Ucapan diri Cakap besar / sombong Ketulusan / Kebenaran Bijak Ramah tamah Kata-kata rendah diri Canggung Suka gaduh Perbuatan kasar Kelakuan sosial Kelakar Hampakan diri Kritikan terhadap Teori Keperibadian Mulia. mengumpat. cth keadilan. Teori jalan tengah sukar untuk ditentu dan dipraktikkan. Ini kerana perbuatan”sederhana” berbeza antara individu dengan individu yg lain. Emosi manusia tidak boleh dianggap sebagai suatu kuantiti yang boleh diukur secara berterusan. bercakap benar dll Fikirkan 35 .      Terdapat manusia seperti nabi memiliki keperibadian mulia secara semulajadi. Terdapat beberapa nilai yang tidak boleh diambil secara pertengahan. Keperibadian mulia juga diperoleh melalui pemerhatian dan pergaulan.

5. Siapakah yang menjadi perintis utilitarianisme?. 1. Bagaimanakah pandangan Immanuel Kant dalam teorinya yang disebut deontologi? 4. Bagaimanakah pemeriksaan yang dicadangkan W. Situasi Sesuai Diamalkan Dalam Kehidupan Harian  Kita boleh amalkan utilitarianisme dalam perkaraperkara yang tidak penting terutamanya berunsur rekreasi dan hiburan di mana tujuan utama adalah keseronokan untuk semua  Teori dan Sistem Nilai Utilitarianisme Egoisme  Prinsip Kewajipan 36 .D Ross terhadap deontologi Kant?. Berikan situasi-situasi di mana prinsip dan sistem nilai moral sesuai diamalkan dalam kehidupan harian. Kaitkan tindakan guru tersebut berdasarkan teori etika. Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan utilitariasnisme?. Latihan Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Latihan 1. Latihan 2 1. 3.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Berikan pendapat anda terhadap tindakan guru dalam gambar di atas. 2. Bagaimanakah pandangan mereka. Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan teori deontologi Kant?.

Sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan melebihi jumlah kejahatan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Eksistensialisme  Keperibadian Mulia Rumusan      Kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumentalnya.  Menurut Utilitarianisme individu patut melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang maksimum kepada setiap orang / Kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Sesuatu perlakuan itu benar atau baik mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu. 37 . pengasih diri. kecenderungan mencapai sesuatu tujuan.  Sesuatu perlakuan itu dianggap baik / benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu    Menurut teori Egoisme adalah menjadi tanggungjawab semua manusia untuk memaksimumkan kebaikan diri sendiri. Individu mesti memelihara diri. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. menyenangkan serta menyeronokkan. menjadi melalui latihan kebiasaan. kepentingan diri dan ego Menurut teori keperibadian mulia. Memaksimakan kebahagiaan dan meminimakan kesakitan. tidak tetapi satu dihasilkan dalam dan individu oleh pengalaman alam sehingga semulajadi.

Mengenal pasti sifat-sifat individu bermoral dan keperluan hidup berdasarkan beberapa prinsip asas insan bermoral iii. emosi dan tingkahlaku moral ii. Menjelaskan komponen penaakulan. HASIL PEMBELAJARAN i. keadilan. Menganalisis personaliti tokoh-tokoh tempatan dan antarabangsa yang dipih dan kaitannya dengan sifat-sifat insan moral KERANGKA TAJUK-TAJUK INSAN MORAL DIMENSI MORAL PRINSIP-PRINSIP INSAN MORAL 38 . dan amalan moral. penghayatan.Ini penting kepada setiap individu untuk menampilkan ciri-ciri insan bermoral yang berpegang kepada prinsip-prinsip insan moral iaitu altruisme. dan autonomi/kebebasan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK4 Insan Moral SINOPSIS Tajuk ini bertujuan memberi pendedahan kefahaman kepada pelajar tentang komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan.Ketiga-tiga dimensi ini melibatkan potensi daripada segi pemikiran. emosi dan tingkah laku moral.

dia tidak akan dapat pergi ke Australia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya. Contoh 1: Seorang guru disiplin telah menjatuhkan hukuman menggantung kelas selama 2 minggu kepada pelajar yang didapati merokok di kawasan sekolah walaupun pelajar itu merupakan anaknya sendiri.Ini bermaksud seserong individu yang mempunyaipemikiran moral dapat memikirakan sesuatu dilema moral dan membuat pertimbangan berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat setempat.1 Penaakulan Moral Disebut juga sebagai pemikiran moral dan pertimbangan yang dibuat secara rasional dan bebas. iaitu penaakulan moral.Seorang insan yang berakhlak mulia yang seharusnya mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral.Keputusan yang dibuat oleh guru disiplin adalah berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran.Penaakulan moral juga boleh dikaitkan dengan membuat keputusan secara rasional berasaskan fakta tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 2: Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama.Secara amnya.1 Dimensi Moral Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. perasaan moral dan perlakuan moral. 4.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 4. menyenangkan guru kelasnya. kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi.Prinsip keadilan dipentingkan semasa membuat sesuatu keputusan. Sahsiah murid ini cukup Walau bagaimanapun sebagai guru 39 .1.

emosi moral ini adalah penting untuk mengawal perlakuan. bermotivasi dan murah hati. prihatin. Bergembira dengan kejayaan yang dicapai oleh rakan-rakan dalam peperiksaan. Bersimpati dengan nasib rakan-rakan yang ditimpa musibah banjir. 4.Perasaan ini akan membawa kepada perlakuan individu secara moral.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL yang tegas dan adil. perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri.1. Contoh:     Merasa sedih dengan mangsa-mangsa tsunami di Jepun. Oleh itu. guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah.Tindakan moral ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorangbertindak secara bermoral.2 Perasaan Moral Merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi sentimen.1. Misalnya.Perasaan yang bermoral ini membawa kepada tindakan yangbermoral. empati.3 Perlakuan Moral Merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya. Marah kepada sesiapa sahaja yang membuang sampah di merata-rata tempat. simpati. menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial. 40 . belas kasihan. 4.

Hakikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral. Namun begitu kadangkala seseorang itu bertindak kerana terpaksa. 4. Terdapat teoriteori yang meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral. 4. Ada yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbeza dan banyak bercanggah di antara satu sama lain. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran.1 Prinsip-Prinsip/Ciri-ciri Individu Bermoral Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing–masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Ada yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya. Pemikir-pemikir 41 Pendidikan Moral .yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Contoh:    memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas memimpin orang buta menyeberang jalan tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama  sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun 6.Adakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral? Mari kita renungkan bersama.2.2 Sifat-sifat Individu Bermoral Bagaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral ?Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya.

42 . kejujuran. Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Keadilan Sosial. seimbang. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka. sama rata. equity. Ada pihak yang mengatakan bahawa adil itu saksama. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. Bagi Aristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai “ fair-minded”.” iaitu tempat ya ng sesuai dan sepatutnya . Keadilan “ distributive” ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia. Agama Islam pula mendefinisikan keadilan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya. prinsip altruisme dan prinsip autonomi. Namun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. bukan hanya sama dengan orang lain. Tentunya juga keadilan membawa makna tidak pilih kasih. dan sama rasa.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL mengemukakan tiga prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan. (i) Prinsip Keadilan Ramai orang memperkatakan tentang keadilan. Di antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Keadilan Umum iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. sesuai dan berpatutan (reasonable way). Ianya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan. tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri. integrity dan lawfulness. tidak berat sebelah.

simpati.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL (ii) Prinsip Altruisme Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan. Ini boleh diertikan 43 . (Koo. tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar. Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. kebencian dan tamak. Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. Bak kata pepatah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. (iii) Prinsip Autonomi Adakah kita bebas membuat pertimbangan? Persoalan ini ada kaitannya dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan bebas. Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. 1990). simpati dan empati menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Individu itu tidak mengakuri tanggungjawab moral. Perasaan kasih sayang. Andaian bahawa pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. Adakah anda setuju dengan pendapat ini? Dari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang.

syarikat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri.niat baik. Seharusnya orang yang bermoral mempunyai hemah tinggi seperti: a. tidak mengasingkan diri serta sedia mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan. Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. e. bertingkah laku mulia serta berbudi bahasa Tidak sombong. d. Bergaul mesra. Jujur. keluarga dan sebagainya. sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi. Orang bermoral juga mempunyai sifat hormat-menghormati terhadap: 44 . amanah. tidak menunjuk-nunjuk dalam pergaulan seharian. Bebudi pekerti. 4.2.2 Profil Insan Bermoral Konsep insan bermoral ini berkait rapat dengan pendidikan agama. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal. c. ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Insan Bermoral merupakan seseorang yang berkelakuan yang boleh diterima oleh masyarakatnya dengan cara mematuhi segala set peraturan yang telah ditetapkan oleh autoriti. b.

Selain itu seseorang insan moral perlu menguasai dimensi emosi simpati dan empati. Oleh sebab itu seseorang insan bermoral seharusnya mampu: (a) mengenalpasti sesuatu situasi moral. Di harapkan dimensi emosi atau perasaan ini akan 45 . dan jiran Ibu bapa Hak asasi manusia Kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum Sifat-sifat yang tersendiri pada setiap individu Undang-undang Maruah diri Walaupun begitu pemikiran. guru.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Raja dan negara orang yang lebih tua. rakan. Mereka boleh meluahkan perasaan mereka secara betul dan bukan sesuka hati sahaja. Ini penting supaya tidak terjadi kekeliruan atau konflik di antara nilai tradisi dengan nilai Barat disebabkan pengaruh daripada media massa. (c) memilih sesuatu tindakan berasaskan sesuatu pertimbangan tertentu. kefahaman dan autoriti moral pelajar haruslah dikembangkan untuk melahirkan Insan Bermoral yang berkesan dengan mengembangkan penaakulan mereka dalam menangani sesuatu masalah. dan (d) bertindak terhadap sesuatu pilihan yang telah dipilih berdasarkan peraturan dan prinsip moral yang asas. (b) berfikir secara rasional mengenai sesuatu situasi itu serta membuat pelbagai pilihan perlakuan yang berkaitan dengan situasi tersebut.

Melakukan sesuatu secara bebas tanpa sebarang tekanan. alternatif dan kesannya. kepercayaan 46 .Ini bermakna kanak-kanak telah mempunyai sikap. pemimpin negara dan agama) yang menunjukkan contoh teladan serta amalan yang bermoral.2. Seseorangakan sukar untuk bertindak sekiranya dia tidak bermotivasi untuk melakukannya. Mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara berterusan berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang asas.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL membuat pelajar memahami emosi diri sendiri secara rasional di samping memahami perasaan orang lain. Kesedaran tentang perasaan dan kepentingan orang lain haruslah dititikberatkan dalam sesuatu situasi dan keputusan moral. Mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yang benar selepas keputusan moral diambil. Orang yang bermoral juga akan membuat keputusan moral secara autonomous setelah menimbangkan segala fakta. 4. 3. 2. tetapi mestilah berdasarkan sebab yang munasabah serta motif dan tujuan yang rasional.3 Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral Guru Pendidikan Moral harus sedar bahawa kanak-kanak yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah daripada keluarga dan masyarakat. Menghormati autoriti (ibu bapa. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menghargai nyawa sendiri dan orang lain. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam satu-satu situasi. Segala fakta yang berkaitan dengan isu yang dipersoal akan dipertimbangkan secara objektif sebelum sesuatu keputusan dibuat. 4. 4. guru. 5.3 Ciri-ciri Insan Bermoral 1.

Di bawah rancangan KBSR dan KBSM. Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri murid-murid. Selain itu. guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektifobjektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral di kalangan anak didiknya.Kerencaman latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanak-kanak yang masih boleh dilentur. Suasana sosial di sekolah. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaranyang lain. pelajar-pelajar sekolah akan diberi peluang 47 . Guru Pendidikan Moral juga harus sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral kanak-kanak di sekolah. Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. KBSR dan KBSM digubal berdasarkan kepada prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang membolehkan potensi individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Kanak-kanak yang belajar di sekolah ternama dan tinggi penghayatan moralnya sudah tentu lebih beruntung dan lebih mudah proses pemupukan nilai dilakukan berbanding dengan sekolah yang sebaliknya. Pendidikan Moral di sekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanak-kanak ke arah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. untuk mencapai Matlamat Pendidikan Kebangsaan. Justeru itu.

Latihan 1. Buat satu hubungkait di antara penaakulan moral.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan mereka melalui mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung. adalah diharapkan bahawa matlamat pendidikan kebangsaan dapat dicapai. Dapat membuat pertimbangan yang rasional dan bertindak berasaskan prinsip-prinsip moral. tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral. Bina satu peta minda yang menunjukkan dimensi moral. iaitu menghasilkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang bermoral tinggi serta mulia. perasaan moral dan tingkah laku moral. tingkah laku dan sikap moral yang telah diperoleh di bawah rancangan KBSR.Dengan menjalankan tugas penuh dedikasi sebagai seorang pendidik. prinsip-prinsip Insan Moral dan profil Insan Moral 48 . Sehubungan itu. Objektif-objektif khusus Pendidikan Moral di bawah rancangan KBSM adalah untuk membolehkan pelajar:     Mengukuhkan amalan. dan melalui mata pelajaran-mata pelajaran lain secara tidak langsung. 3. memahami dan menghayati nilai-nilai murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan Mengamalkan nilai-nilai murni sebagai panduan dalam kehidupan. Menyedari. Apakah yang dimaksudkan dengan Insan Moral 2. Boleh memberi sebab yang munasabah berdasarkan prinsip-prinsip moral semasa membuat sesuatu keputusan.

" 49 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Fikirkan Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Sabda Rasulullah s.a. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu.( Hamka).

Segala jenis perbalahan dan pertelingkahan boleh dielakkan jika setiap individu mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang sesuatu agama tersebut. Menjelaskan nilai-nilai murni yang terkandung dalam ajaran setiap agama. Menjelaskan nilai-nilai masyarakat Malaysia KERANGKA TAJUK-TAJUK Agama dan Kepercayaan         Islam Kristian Buddha Hindu Sikhisme Taoisme Confiusme Animisme 50 Nilai Masyarakat Malaysia Nilai-nilai tradisional yang masih diamalkan Perubahan dalam nilai masyarakat Malaysia .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL TAJUK5 Nilai-nilai Agama dan Masyarakat SINOPSIS Tajuk ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita. iv.Pegangan agama bagi setiap individu penting sebagaimana yang terkandung dalam prinsip Rukun Negara iaitu Kepercayaan kepada Tuhan. ii. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.Mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama ini penting bagi menimbulkan rasa hormat-menghormati sesama kaum. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. iii.Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Penghayatan nilai murni dalam pelbagai agama dan budaya akan membawa kita kepada kehidupan yang bertamadun dan secara tidak langsung ianya bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat.Kesemua ajaran agama ini memberi pelbagai pengajaran terhadap soal moral.ajaran Confucius dan Taoist.penekanan dan amalannya.Kepercayaan kepada tuhan yang satu Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati). Walaupun agama Islam merupakan agama rasmi. 51 . akhlak dan kemanusiaan serta pemeliharaan alam. Nilai-nilai ini perlu dihayatin oleh setiap individu untuk kecemarlangan diri dan interaksinya dendan orang lain.Kepercayaan kepada banyak tuhan Moral Zahud.semuanya mempunyai nilai-nilai murni yang menjurus kepada nilainilai moral yang mulia seperti sabar. Hindu . Setiap agama berbeza dari segi ajaran .1 Nilai Agama dan Kepercayaan Malaysia sebuah negara demokrasi dan rakyatnya terdiri daripada pelbagai keturunan . 5. budaya. Sikh . Cina dan India. bangsa-bangsa yang berlainan ini mempunyai budaya dan agama masing-masing yang dipraktikkan dari semasa ke semasa. Masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama sememangnya mempunyai nilai-nilai murni masing-masing. Ada tiga bentuk utama: Moral Politeistik .Kristian.Justeru. Misalnya.tetapi agama-agama lain bebas diamalkan secara aman . murah hati.hormat kepada orang tua dan sebagainya . bahasa dan agama .Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat Moral Monoteistik . agama Buddha. Namun. sopan santun .Bangsa-bangsa utama yang mendirikan masyarakat Negara kita ialah bangsa Melayu.

ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. Malaysia kaya dengan pelbagai agama seperti agama Hindu. 5.W. tunduk dan jujur hati kepada-Nya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. taat kepada ajaran agama masing-masing dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri.w.  Akhlak . namun agama-agama lain bebas diamalkan secara aman. Hindu dan Buddha ISLAM  Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah. dan patuh kepada Allah S.2 Nilai murni dari perspektif agama Islam. munakahat dan jinayat.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s.w.  Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.a.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela. Sikh. amalan dan nilai yang terkandung dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam menghadapi cabaran. Kristian. 52 . patuh.t. muamalat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Agama merupakan pegangan hidup manusia. Buddha.t. ajaran Confucius dan Taoist.. tunduk. Kesemua agama memberi panduan dan ajaran agar penganutnya menjadi manusia yang baik.w.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya. Prinsip.  Syariat atau ibadah .  Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu  Aqidah . bukan terpaksa atau dipaksa. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam.

Pandangan yang Betul 2. Beriman kepada Allah s. Tumpuan yang Betul Panca Sila merupakan lima peraturan yang penting dalam ajaran Buddha. Pekerjaan yang Betul 6. Usaha yang Betul 7. Perbuatan yang Betul 5. Fikiran yang Betul 3. 5. 4. Pertuturan yang Betul 4. 3. 2.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Rukun Islam: 1. 2. 53 . 3. 4. 5. 6.w.t Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada Hari Kiamat Beriman kepada Qada‟ dan Qadar BUDDHISME Jalan Lapan Lapis Mulia: 1. Kesedaran yang Betul 8. Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Membayar zakat Menunaikan haji bagi yang mampu Rukun Iman: 1.

8. Showcha. yang bermaksud tanggungjawab. yang bermaksud kasih sayang 3. 9. Sikhisme dan Kepercayaan Animisme KRISTIAN Peraturan Emas Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah:    mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. 3. yang bermaksud kebersihan. 4. ialah tidak tamak.2 Nilai murni dari perspektif Agama Kristian.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL HINDUISME 1. SIKHISME Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. 2. atau membentuk fikiran yang tetap adalah saling berkait dengan nilai mengawal perasaan. Damo ialah mengawal fikiran. Kahamaa. 7. 54 . Dhruthi. Dharma. Stheyam. Ahimsa. ialah mengawal perasaan. yang bermaksud keberanian dan ketetapan. yang bermaksud bertimbang rasa atau baik hati. 6. Mindriya Nigharam. Dheer. 5. Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.

Keperluan perkembangan insan 2. Kesederhanaan 5. LIMA K  kes (rambut yang tidak dicukur).ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kitab suci Guru Granth Sahib. tidak kejam atau 55 Kesederhanaan .  kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih)  kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru)  kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut)  kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). Kebijaksanaan atau Kearifan 2. Penyelarasan kewujudan roh yang disifatkan sebagai matlamat terakhir keperibadian mulia adalah disenaraikan seperti berikut: 1. Merendah diri 7. Keberanian 6. Perhubungan antara manusia 3. juga dipanggil Adi Grandth ditulis dalam bentuk puisi mengandungi ajaran etika dan kerohanian yang boleh diringkaskan dalam tiga bahagian: 1. Kepuasan diri Perayaan :Vasakhidisambut pada 13 April setiap tahun. Nilai Murni Kebijaksanaan Kejujuran Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Kejujuran 3. Keadilan 4. Mengawal diri secara sederhana.

Secara umum mereka menganut fahaman animisme iaitu kepercayaan bahawa setiap benda seperti batu. sungai.Gelaran ini dibuat oleh British di zaman penjajahan. busut. laut. Keberanian KEPERCAYAAN ANIMISME Animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk halus/roh oleh masyarakat orang Asli yang disifatkan sebagai „aborigines’ iaitu ahli-ahli masyarakat yang mundur.Pantang larang mempengaruhi sebahagian besar kehidupan mereka kerana mereka tinggal di kawasan hutan. dan Melayu Asli.Perkataan animisme berasal daripada perkataan Latin “Animis” yang membawa makna nyawa atau roh. mereka percaya bahawa alam ini mempunyai pelbagai kuasa yang menunggu atau mendiami di gunung. Kebanyakan suku Negrito percaya bahawa segala benda mempunyai kuasa.Suku Senoi pula mempunyai empat dewa utama iaitu Engku. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. busut dan sebagainya mempunyai semangat (roh) Mengikut encyclopedia. menurunkan taufan dan sebagainya. bukit. Senoi.Mengikut kepercayaan ini. dunia didiami pelbagai jenis dewa dan makhluk berkuasa. tidak membangun dan primitif.Terdapat tiga golongan besar orang Asli di negara ini iaitu Negrito. Keadilan Meliputi kesamaan sosial. kayu. membesarkan tumbuh-tumbuhan.Terdapat beberapa dewa yang menurunkan hujan. 56 . Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. Karei. Hilok dan Hiwoh. kepercayaan animisme merupakan peringkat awal manusia mulai mempunyai agama.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL keterlaluan. pokok dan tanaman.

Masyarakat ini percaya bahawa roh seseorang yang mati akan merayau ibarat tanpa tuan. 100 dan sebagainya. Selain itu. hindari bencara alam.Ciri yang paling utama bagi kepercayaan animisme ialah percaya kepada kewujudan roh atau semangat.Mereka menganggap semua benda ini berkuasa dan menyembah benda alam semula jadi ini supaya dapat memperolehi pertolongan daripadanya. Apabila mereka membuat permintaan pertolongan. mengutip hasil hutan. masyarakat Melayu memuja padi supaya dapat memperolehi hasil pertanian yang lumayan. mereka telah mewujudkan interaksi dengan alam sekitar.Aktiviti ini juga disertai dengan pelbagai upacara. Maka. e. c. pantang larang juga diamalkan seperti hormat kepada laut dan sungai. 57 . f. Mereka percaya kepada semangat-semangat iaitu satu kuasa ghaib terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan binatang. Mereka juga percaya roh orang mati akan menganggu mereka. maka pemujaan telah diadakan oleh pawang untuk kebaikan seperti pagi menjadi.Aktiviti pemujaan ini dilakukan melalui penggunaan khidmat orang tengah yang mempunyai keahlian ilmu ghaib seperti pawing. mereka akan memuja benda ini. d. 7. mereka akan selalu mengadakan arwah seperti pada hari ke-3. Dalam usaha mencari makanan seperti memburu. a. Mereka percaya setiap roh orang mati akan kembali datang melawat mereka juga. Sebagai contoh. mereka telah melihat pelbagai keanehan alam seperti bintang-bintang yang bertaburan telah mengeluarkan cahaya pada waktu malam dan sinaran matahari pada waktu siang. dukun dan bomoh. b.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kepercayaan ini pasif kepada alam sekitar atau dengan kata lain alam sekitar mempengaruhi manusia.Dalam perinteraksian ini.

toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku. contohnya hitam dan putih. “Dua” dalam konsep ÂYang Satu melahirkan yang Dua merujuk kepada kuasa kembar yin dan yang. iaitu sesuatu tindakan adalah bersifat semulajadi dan bukan dipaksa.  Ianya merupakan ajaran tentang moral. Kuasa yin dan yang ini berlawanan sekali. contohnya semangat atau roh itu dikaitkan dengan syaitan. kemanusiaan. segala kepercayaan ini perlahan-lahan hilang atau diubahsuai. kebajikan. LAPAN NILAI MURNI DALAM BUKU LUN YU.  Shu yang meliputi murah hati. politik dan agama. iblis dan jin. sosial. 3. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat.  Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. 58 .  Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Setelah kehadiran Islam. CONFUCIANISME  Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. baik dan salah dan sebagainya.3 Nilai Murni dari perspektif Agama Taoisme dan confucianisme TAOISME Tao ialah suatu yang aktif.

Situasi seperti ini sekiranya tidak dikawal akan mewujudkan konflik yang serius di dalam masyarakat. sistem nilai seseorang atau sesebuah 59 .  Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. adalah sesuatu yang amat malang apabila kita masih tercari-cari jati diri sebenar rakyat Malaysia. Tidak perlu kita membuka lembaran lebih jauh untuk berbicara tentang rupa-bentuk bangsa Malaysia sebagai asas pembinaan negara bangsa.  Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.4 Nilai Masyarakat Malaysia Setelah hampir 50 tahun mencapai kemerdekaan. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. 3. Rakyat Malaysia seperti dibiarkan untuk memiliki jati diri mengikut cita rasa masing-masing tanpa ditunjuki oleh pihak yang berkuasa.  Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan.  Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Lazimnya sistem nilai dikaitkan dengan kepercayaan yang dipegang oleh seseorang atau sesebuah masyarakat.  Li meliputi nilai sopan santun.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL  Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain.Bagaimanapun bagi mereka yang tidak menerima sistem nilai sebagai sesuatu yang bersifat supernatural seperti golongan naturalisme atau realisme. sekiranya persoalan yang lebih kecil berkaitan dengan jati diri yang sepatutnya dimiliki secara sepunya oleh rakyat masih belum selesai. peraturan dan tingkah laku seseorang.

dan budaya sesebuah masyarakat. perlu ada nilai-nilai sepunya sehingga sesuatu yang baik diterima bersama sebagai baik dan sesuatu yang buruk diterima bersama sebagai buruk. Menyedari hakikat tersebut. Betapa celaru sesebuah masyarakat bila tiada nilai-nilai sepunya yang diterima secara bersama oleh mereka. Lebih daripada itu.Gagasan untuk mempertikai sesuatu yang baik itu baik dan sesuatu yang buruk itu buruk sebagaimana yang telah diterima oleh masyarakat Malaysia secara turun temurun hanyalah mencetuskan konflik nilai seperti yang telah dinyatakan. hedonisme dan sebagainya.Maka lahirlah berbagai sistem nilai yang tidak berasaskan agama seperti utilitarianisme.Biar apapun sistem nilai yang dipegang. Dengan erti kata lain setiap individu atau kelompok kecil dalam sesebuah masyarakat itu mempunyai sistem nilai yang pelbagai sehingga sesuatu yang baik dianggap buruk oleh kelompok yang lain dan sesuatu yang buruk dianggap baik oleh kelompok yang lain. Konflik nilai yang seperti ini akan menyebabkan sesebuah masyarakat menjadi kacau-bilau malah boleh membawa kepada pertelingkahan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL masyarakat diasaskan kepada banyak faktor termasuk pemikiran. Masyarakat Malaysia yang menganut agama masing-masing sudah mewarisi nilai-nilai sepunya yang telah membina jati diri rakyat Malaysia. sekiranya situasi ini wujud maka perundangan dan peraturan dalam sesebuah negara tidak lagi bermakna. sangatlah membimbangkan apabila wujud kumpulan-kumpulan yang menggelarkan diri mereka masyarakat sivil cubamempertikaikan nilai-nilai sepunya masyarakat Malaysia yang sudah berdiri sekian lama sehingga menjadi faktor terpenting pembinaan jatidiri. Kumpulan-kumpulan ini mempertikaikan tindakan pihak berkuasa terhadap perlakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya dengan beralasankan hak asasi.Sebagai contoh perlakuan tidak senonoh seperti berkelakuan lucah di khalayak ramai 60 .

Malangnya perkara seumpama ini semakin tidak diberi perhatian dalam masyarakat kita.Sistem nilai yang berasaskan kepentingan diri individu tidak mungkin berupaya membina sebuah masyarakat yang hidup harmoni. Mereka juga sibuk mengejar kekayaan dan kesenangan selaras dengan nilai pegangan mereka iaitu materialistik.Warisan seperti inilah yang telah membina jati diri masyarakat Malaysia selaras dengan hakikat „sejarah yang membina bangsa dan negara‟.Bagaimanapun penerimaan prinsip-prinsip nilai secara bersama perlu diperkukuhkan dengan mekanisme kawalan moral bermula dari individu sehinggalah tanggungjawab pemerintah.Ramai jiran yang tidak mengenali sesama mereka jauh sekali untuk mengambil berat tentang aktiviti anak-anak jiran. Kekayaan yang dimiliki membolehkan mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa memerlukan bantuan jiran-jiran 61 .ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL merupakan sesuatu buruk di sisi semua agama lebih-lebih lagi agama Islam. Pembinaan sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri mulia tidak mungkin tercapai sekiranya tiada wujud prinsip-prinsip nilai yang boleh diterima secara bersama.Boleh dikatakan perkara-perkara seumpama ini diterima sebagai suatu prinsip nilai yang sejagat walaupun diamalkan secara berbeza bagi setiap kaum.Begitu juga bersekedudukan dan perzinaan merupakan sesuatu yang keji di sisi setiap agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia.Kecanggihan sistem komunikasi seperti telefon telah merenggangkan lagi hubungan sesama mereka. saling mengambil berat dan lain-lain lagi telah dilupakan oleh generasi zaman kini. malah wujud pula tangan-tangan kotor yang berusaha meruntuhkannya. Nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan yang diamalkan oleh orang-orang tua seperti bekerjasama. Masyarakat masa kini mengamalkan sifat individualistik iaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan hal orang lain.

Terdapat tiga peringkat perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Malaysia iaitu era pramoden.Masyarakat ketika itu khususnya Melayu adalah masyarakat yang separuh tertutup. Masyarakat kota yang paling biadab ialah Mumbai. Perubahan era ini telah memecahkan kesepaduan nilai dari satu era ke era yang lain bergantung kepada proses perubahan yang hendak ditujui. Nilai-nilai tradisi seperti keharmonian.Keadaan ini boleh dikenal pasti melalui perubahan budaya kesan daripada pembangunan negara dari dulu hingga sekarang. bandar raya New York. India yang mana ketigatiga elemen yang dikaji adalah begitu asing bagi masyarakatnya.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Perubahan nilai masyarakat Malaysia Kota raya Kuala Lumpur diletakkan pada kedudukan ke 33 daripada 35 buah kota raya terpilih di seluruh dunia dalam kajian mengenai keramahan dan kemesraan. patuh kepada nilai-nilai dan norma masyarakat. Ed Koch. Di Asia. Era pramoden ataupun tradisional terdapat perubahan sosial yang minimum dan tidak menimbulkan masalah sosial yang rumit. Reader‟s Digest telah menghantar wartawannya untuk melihat sendiri bagaimana masyarakat di bandar raya berkenaan bertindak balas terhadap tiga kriteria : Sanggup membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Pada masa ini. Amerika Syarikat berada pada kedudukan teratas dengan 88 peratus. keamanan. kestabilan. ringkas dan praindustri. Daripada senarai yang dikeluarkan. membantu seseorang yang memerlukan dan ramah dengan senyuman ketika memberi perkhidmatan. bekas datuk bandar berkata penduduk New York kini lebih prihatin dan bersikap penyayang selepas kejadian 11/9 kerana menyedari betapa singkatnya kehidupan. Manila berada pada kedudukan ke 23 iaitu bandar raya terbaik berbanding bandar raya Asia yang lain. era penjajahan dan era pembangunan negara dan rancangan lima tahun. Kita mengakui bahawa masyarakat Malaysia telah berubah dari segi sosialnya. kedamaian dan 62 .

Apakah kita harus mengenepikan nilai dan norma yang terpuji sematamata hendak mengejar sebuah negara yang maju? Di mana kesudahannya Kempen Budi Bahasa yang telah membelanjakan jutaan ringgit bagi menyedarkan masyarakat Malaysia? 63 . pengurus. British membawa masuk industri dan sistem pentadbiran yang lebih sistematik secara mengejut dan paksaan yang merosakkan sistem dan struktur nilai. pengusaha.Kemasukan buruh Cina dan India untuk memenuhi permintaan buruh di lombong bijih dan ladang getah menyebabkan Melayu dipinggirkan ke kampung dan sawah.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL ketenangan menjadi keutamaan. Kedatangan British telah membawa nilai dan norma yang baru serta memecahkan tradisi nilai masyarakat sama ada secara terang atau tersembunyi. Natijahnya ialah wujud pertentangan kerana masyarakat tidak dapat menerima perubahan yang baru ini tanpa persediaan. kerajaan memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (1991) dan Dasar Wawasan Negara (2001). Masalah sosial mula timbul sejak mereka memerintah Tanah Melayu pada akhir kurun ke 19 hinggalah pertengahan kurun ke 20. Kesan pembangunan negara adalah hasil daripada perancangan lima tahun dan kemuncaknya ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 yang mensasarkan penghapusan kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat. norma dan budaya masyarakat.Keadaan seperti ini dapat kita lihat dalam filem-filem Melayu klasik. Setelah DEB berakhir. Kesinambungan ketiga-tiga dasar ini terangkum dalam aspirasi kerajaan bagi membentuk sebuah negara Malaysia yang maju pada tahun 2020 melalui Wawasan 2020. orang tengah dan tenaga buruh. Pembangunan negara telah memberi beberapa persoalan yang wajar kita jawab.Justeru lahirlah masyarakat industri yang membentuk golongan pemodal.

org.Kesedaran keluarga bagi menjadikan budi bahasa dan beradab sebagai amalan harian adalah kunci kepada kejayaan ini.my/v5/index. dari peringkat masyarakat dan menjalar ke bandar raya. 64 . http://www. 2.Peranan kempen yang singkat tidak dapat memberi kesan yang sepatutnya.php/topik-pilihan/sosial-akemasyarakatan/1438-perubahan-sosial-dan-kesopanan-masyarakat Latihan 1.Tambahan kempen ini bermusim. Berapa banyak pula peruntukan yang hendak dikeluarkan seharusnya berbaloi dengan hasil yang diingini.Khalayak agak terkejut dengan kempen yang agresif dan singkat kerana mereka belum bersedia sepenuhnya.haluan. Bahaskan bahawa kepelbagaian beragama dalam sesebuah masyarakat lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Kebudayan dan Warisan untuk memanjangkan kempen ini ke sekolah-sekolah. Kahamaa dalam ajaran agamaHindu bermaksud bertimbang rasa atau baik hati. Membina masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia harus bermula dari bawah. Kita bersetuju dengan kempen 10 tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesenian. Orang ramai tidak harus melatah apabila Kuala Lumpur diletakkan jauh ke bawah dalam kajian ini pada tahun ini sebaliknya perlu muhasabah diri bagi memperbaiki setiap kelemahan yang ada.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Kelompok masyarakat yang belum mencapai tahap kematangan agak lambat menerapkan nilai yang dikehendaki. Sebagai seorang guru Pendidikan Moral bagaimanakah caranya anda ingin menerapkan nilai-nilai ini kepada murid-murid anda.

Bagaimanakah caranya anda ingin menyeimbangkan di antara perubahan yang berlaku dalam nilai masyarakat kita tanpa mengorbankan nilai-nilai murni.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Fikirkan Masyarakat yang tidak mahu berubah mengikut peredaran zaman akan ketinggalan. 65 .

perkembangan perasaan moral serta perkembangan tingkah laku moral. Kerangka Kursus Teori Perkembangan Moral Kanak-kanak Teori Perkembangan Moral Kognitif Teori Perkembangan Sosial Teori Pembelajaran Humanistik Rajah 1: Ringkasan Isi Kandungan 66 .3. 1. Teori Perkembangan Sosial Dan Teori Pembelajaran Humanistik. Apabila membincangkan mengenai perkembangan moral.2 Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan mengenai kepentingan teori-teori perkembangan moral 4. Teori tersebut ialah Teori Perkembangan Moral Kognitif. Menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral 1. Mengenalpasti teori-teori perkembangan moral 2.1 Sinopsis Perbincangan mengenai Perkembangan Moral tertumpu kepada tiga aspek iaitu perkembangan pemikiran moral. Membezakan teori-teori perkembangan moral 3. Perkembangan dalam ketiga-tiga aspek ini mampu membawa kepada kematangan moral kanak-kanak. terdapat tiga teori yang boleh dijadi rujukan utama.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Topik 6 Teori Perkembangan Moral Kanak-kanak 1.

Brugman dan Thomeer-Bouwens (1999) menjelaskan salah satu matlamat jangka panjang mengkaji perkembangan moral adalah untuk memahami serta menjangka tingkah laku moral. 1994). Tavecchio. keadilan dan tanggungjawab.4 Pendahuluan Kursus ini bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk memahami dan menghayati sumbangan teori dalam menentukan perkembangan moral kanak-kanak. Stams. Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan ideaidea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. Secara empirikal.5.1 Teori Perkembangan Moral Kognitif Piaget. Unit ini akan memberi penumpuan kepada setiap teori perkembangan moral yang dinyatakan di atas. Perkara yang mendasari setiap peringkat perkembangan moral adalah konsep-konsep moral yang serupa seperti kewajipan. 1. 1.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL 1. Gibbs dan Basinger. Setiap individu dalam semua kebudayaan melalui peringkatperingkat perkembangan moral yang sama. 67 .5 Teori Perkembangan Moral Kognitif Pakar-pakar perkembangan kognitif seperti Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg mendakwa bahawa perkembangan moral bersifat universal dalam dua perkara: i. ii. hubungan antara kecekapan pertimbangan moral atau penaakulan moral dan salah laku merupakan cabang kajian yang terbukti penting pada dekad ini (Gregg. termasuk salah laku.

Piaget menjelaskan pada peringkat ini kanak-kanak menganggap peraturan boleh berubah-ubah berdasarkan kerjasama dan rasa hormat pada orang lain. Perasaan hormat pada orang lain juga mula dititikberatkan. tahap praoperasi. Kanak-kanak juga berupaya membuat pertimbangan moral iaitu menentukan baik buruk atau betul salah melakukan sesuatu perkara. Tahap pertama adalah tahap pramoral. kanak-kanak lebih berhati-hati dan berminat pada orang lain. Pada tahap ini kanak-kanak berminat dengan diri sendiri sahaja dan mengutamakan pandangan sendiri. Peneguhan dalam bentuk ganjaran dan hukuman diambil kira dalam peringkat ini (Sakhilah Shahkat Ali. Menurut Piaget setiap manusia melalui empat tahap perkembangan kognitif iaitu tahap deria motor. Dengan melihat kepada anak-anaknya sendiri beliau cuba memahami bukan sahaja apa yang mereka fahami tetapi juga bagaimana mereka memberi makna kepada dunia. ii. 2009). Piaget (1965) telah memberi tumpuan kepada Perkembangan Kognitif kanakkanak yakni dengan memberi penekanan mengenai bagaimana manusia berfikir dan memahami. beliau menganggap kanak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. Pada peringkat ini kanak-kanak mengambil berat tentang kebajikan dan minat masing-masing. Peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). tahap operasi konkrit dan tahap operasi formal (Sakhilah Shahkat Ali. mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga. Pemerhatian secara teliti menunjukkan kanak-kanak menjadi matang secara biologi dan juga melalui pengalaman sosial. Keputusan moral tidak lagi pada kehendak undang-undang autoritarian tetapi segala aspek boleh diambil kira. Perkembangan moral pula ditentukan dalam tiga tahap. Pada peringkat ini perasaan hormat kepada pihak yang berkuasa serta berupaya menerima peraturan. Pada peringkat kedua iaitu peringkat heteronomous.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Piaget menyatakan. 2009). Keupayaan melihat sesuatu perkara daripada 68 . Peringkat yang terakhir pula ialah kemoralan autonomous. perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai dua peringkat: i. Pada peringkat ini. Peringkat kedua adalah autonomus (10 tahun ke atas) Pada peringkat ini.

1974. ini meningkatkan keupayaan seseorang menkonseptualisasi dilema moral (Kurtines & Greif. Selama tiga puluh tahun melakukan kajian. Manakala tahap pascakonvensional pula paling kurang dicapai oleh dewasa dan selalunya dicapai oleh mereka yang telah berusia lebih dua puluh tahun. Pada kali ini kajian-kajian oleh Kohlberg telah mengambil kira semua peringkat umur dari golongan kanakkanak sehinggalah golongan dewasa. 1993). 1976. Sumbangan Piaget terhadap perkembangan moral telah dikembangkan oleh Kohlberg (1963. 1. 1969.1981. dan banyak bagi golongan dewasa dan remaja yang terlibat dengan jenayah. Ini dikenali. 1964. dan tahap pascakonvensional (peringkat 5 dan 6).5. Shaffer. masyarakat dan jangkaan. Setiap tahap dibahagikan kepada dua peringkat.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL pelbagai sudut bertambah. Tahap prakonvensional. Kohlberg telah mengenal pasti terdapatnya tiga tahap penaakulan moral. iaitu: 69 . Menurutnya peringkat yang lebih tinggi dalam setiap tahap adalah lebih baik dan tersusun dan mampu menggambarkan perspektif umum setiap tahap tersebut. Selepas kajian secara intensif oleh teori Piaget. Kohlberg (1976) telah menyarankan agar ketiga-tiga tahap dilihat dalam tiga bentuk yang berlainan iaitu dalam hubungannya antara diri. Menurut Kohlberg (1976). tahap prakonvensional (peringkat 1 dan 2). tahap konvensional (peringkat 3 dan 4). Kohlberg (1969) telah memperkembang peringkat perkembangan moral kepada enam di mana setiap peringkat mewakili cara tertentu seseorang berfikir mengenai dilema moral.2 Teori Perkembangan Moral Kohlberg. merupakan tahap bagi kebanyakan kanak-kanak berusia kurang sembilan tahun. sedikit golongan remaja. enam peringkat moral yang telah dibahagikan kepada tiga tahap utama. 1984). Tahap konvensional pula merupakan tahap bagi kebanyakan remaja dan golongan dewasa dalam masyarakat dunia. Menurutnya lagi untuk memahami peringkat-peringkat ini adalah lebih baik untuk memahami ketiga-tiga tahap terlebih dahulu.

Tahap lll: golongan pascakonvensional. Orientasi Hukuman dan Kepatuhan (Might makes right) Peringkat 2. Orientasi Timbal balik (Scratch my back. di mana diri mereka dikenal pasti menurut peraturan dan jangkaan terhadap orang lain terutama pihak berkuasa. Tahap ll: golongan konvensional. golongan ini berupaya membezakan diri daripada undang-undang dan jangkaan-jangkaan orang lain dan memberi makna pada nilai-nilai dalam bentuk prinsip pilihan sendiri (self-chosen prinsipal). nice girl approval) Peringkat 4. Orientasi Undang-undang dan Peraturan (Fixed rules. Orientasi Prinsip Etika Sejagat (Universal justice. I‟ll scratch yours) ______________________________________________________________ __ Konvensional Peringkat 3.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Tahap l: golongan prakonvensional. Orientasi Persetujuan Antara Individu (Good boy. Enam Peringkat Perkembangan Moral Kohlberg ______________________________________________________________ Prakonvensional Peringkat 1. right behavior consists in doing one‟s duty) ______________________________________________________________ __ Pascakonvensional Peringkat 5. equality) ______________________________________________________________ __ 70 . Orientasi Kontrak Sosial (Standards critically examined and agreed upon by whole society) Peringkat 6. di mana undang-undang dan jangkaan sosial adalah bersifat luaran pada diri seseorang.

Tidak sekat lakuan merujuk kepada seseorang yang terus meniru amalan tingkah laku dalam sesuatu situasi ke situasi yang lain. sekat lakuan merupakan tingkahlaku yang sesuai pada satu masa tetapi tidak sesuai dalam situasi yang lain. Peniruan melalui sekat lakuan dan tidak sekat lakuan. Tiruan ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu tiruan mudah dan identifikasi seseorang supaya ditirui. proses ini menunjukkan seseorang itu terus melakukan apa sahaja yang orang lain lakukan setelah individu tahu melakukannya. Bandura mendapati bahawa dalam kehidupan seharian terdapat banyak tingkah laku yang dipelajari melalui contoh. 1. 1985. ia merujuk kepada meniru seseorang atau model dengan melihat kepada orang itu ii. Jelaskan pemahaman anda mengenai perkara tersebut. Latihan 1 Bincangkan dalam kumpulan. tentang tahap-tahap dan peringkatperingkat perkembangan moral Kohlberg. Tiruan secara langsung. Peniruan ini berlaku dalam tiga bentuk iaitu: i. Peniruan secara elisitasi. 71 . Tiruan ini merupakan aktiviti mengulangi gerak geri tindakan orang lain.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Dipetik daripada Traviss. Teori Perkembangan Sosial Idea tentang perkembangan atau pembelajaran sosial telah dipelopori oleh Miller dan Dollard pada tahun 1941 tetapi Albert Bandura dan R.H Walter (1963) telah menghalusi dan mendalami kajian ini. tauladan. iii.6. tiruan dan penggunaan bahasa.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Dengan idea tiruan ini maka moral kanak-kanak banyak dibentuk atau diperoleh dengan meniru ibu bapa, guru atau orang sekeliling secara formal atau tidak formal.

Aktiviti 2 Berdasarkan pembacaan dan perbincangan dalam kumpulan berikan contoh-contoh kepada tiga bentuk peniruan di atas.

1.6.1 Ciri-Ciri Teori Pemodelan Bandura i. ii. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru iv. sebagai model.

Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan Peneguhan yang berpatutan.

v.

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

1.6.2 Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian/ Permodelan

Bandura

(1986) mengenal

pasti

empat

unsur utama

dalam

proses

pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu pemerhatian, mengingat, reproduksi dan peneguhan atau motivasi. (i) Pemerhatian Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor- faktor 72

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

yang mempengaruhi perhatian ialah ciri-ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi-isi penting.

(ii) Mengingat Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak-kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri-ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi- isi penting.

(iii) Reproduksi Pemerhatian harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah dia mungkin belum boleh

melakukannya dengan lancar. Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara-perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model. Di peringkat penghasilan latihan menjadikan tingkah laku lebih lancar dan mahir.

(iv) Peneguhan/Motivasi Kita mungkin telah memperoleh satu kemahiran atau tingkah laku baru melalui pemerhatian, tetapi kita mungkin tidak dapat melakukan tingkah laku itu sehingga ada sesuatu bentuk motivasi atau insentif untuk melakukannya. Peneguhan boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian. Seandainya kita mengharapkan untuk mendapat peneguhan 73

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

dengan meniru tindakan seseorang model, kita mungkin menjadi lebih bermotivasi untuk menumpukan perhatian, mengingat dan menghasilkan semula tingkah laku. Selain itu, peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan.

Aktiviti 3 Cuba fikirkan cara menggunakan prinsip pembelajaran melalui pemerhatian dalam pengajaran dan pembelajaran

1.7

Teori Perkembangan Sosial Emile Durkheim Durkheim sangat mementingkan isu mengenai bagaimana sesebuah masyarakat dapat mengekalkan integriti mereka dalam dunia moden, apabila perkara-perkara seperti perbezaan agama da latar belakang ethnic tidak dapat dipastikan. Menurutnya kesedaran tanggungjawab moral lahir daripada perasaan yang terasa dekat dengan masyarakat.

Masyarakat adalah sumber bagi semua pengetahuan moral dan authority yang mengesahkan moralti (Durkheim, 1906). Moral

mempunyai kuasa kerana keupayaannya mengawal kelakuan manusia sebagai satu jenis ikatan sosial atau kontrak. Menurut Durkheim, kanakkanak perlu memahami peraturan yang memelihara hubungan sosial yang dikenakan oleh orang dewasa terhadap mereka. Peraturan yang dikenakan di rumah adalah secara tidak formal sebaliknya peraturan di sekolah adalah formal. Maka guru mempunyai autoriti sosial dan bertindak sebagai orang tengah antara masyarakat dan kanak-kanak.

74

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

1.8

Teori Perkembangan Moral Humanis Teori pemebelajaran humanis member tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan dan emosinya. Pendekatan humanis menekankan cara pemikiran, pengamatan dan cara mengintepritasi seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral. Ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu sedar dan bertanggungjawab terhadap segala tingkahlakunya.

1.8.1

Teori Konsep Kendiri Carl Rogers

Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai pesepsi diri sendiri tentang minat, sikap dan nilai dan kebolehan melihat pesepsi orang lain terhadap diri sendiri dengan persekitaran. Konsep kendiri positif adalah perrcaya dan yakin kepada diri sendiri secara fizikal, mempunyai minat yang objektif dan tidak terlalu sensitif.

Carl roges berrpendapat pembentukan moral yang baik adalah melalui model yang boleh dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa, rakan sebaya, orang dewasa dan dirinya sendiri. Pemupukan nilai dan keyakinan diri melalui didikan ini akan membentuk konsep kendiri yang positif. Selain itu alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam perkembangan moral khasnya sebaran am, budaya dan penilaian masyarakat terhadap sesuatu tingkah laku. Akhirnya, penilaian individu terhadap keperluan asasinya seperti keselamatan , fizikal, kasih saying dan penghormatan diri akan mempengaruhi penaakulan moral.

Cara- cara membina konsep kendiri yang positif adalah memberi galakan bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak. Ibu bapa harus berpuas hati dengan hasil kanak-kanak dan member pujian atau ganjaran. Ibu bapa juga perlu memupuk nilai moral dan agama yang baik di dalam jiwa kanak-kanak sejak mereka masih kecil lagi. 75

gov/ 2.edu. Moral Education Journals: http://www.eric. Education Resources Infromation Center: http://www.moraleducation-journals.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Laman web yang boleh dilayari: 1.html 76 .

Pendidikan Moral:Siri Pendidikan Tinggi. Pendidikan Moral (Dinamika Guru). Khamis (1999). Serdang: Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. Etika (Pendidikan Moral) untuk institusi pengajian tinggi. Gardner. ________________& Chang. A. Emile (1973).M. J. Education for values: Morals. Pearson Education Malaysia Sdn. Ahmad b. Democracy and education.). Moral education: Theory and practice. Downey. Bhd. K. & Kelly. & Lawton. Y. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. (1994). & Tang. Ee. M. Pendidikan moral teori etika dan amalan Moral. 77 . Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1994). Koo. Pendidikan Moral. Durkheim. (2000). (1972). Pendidikan Moral. New York: The Free Press Ee. K. Bhd. Modul Pengenalan Pendidikan Moral. D.ethics and citizenship in contemporary teaching. B.H.H. L. Moral Education: A study in the theory & application of the Socialogy of education. Bhd. Bhd. Pendidikan Moral Siri Pendidikan. (2000). R. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. ________________ (1999).. Rajendram. N. C. Eow. Kuala Lumpur. A. Open Universiti Malaysia .. (1978). Bhd. London: Kogan Page. Cairns.London: Harper & Row. Serdang: Penerbit UPM. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL BIBLIOGRAFI Abd Rahman Aroff (1999). A. M. Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. New York: Macmillan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.. J. (1990).Bhd. (ed. (1988). P.V. Petaling Jaya. Dewey.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR. Y.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Tam.K. & Turiel.Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. (1996). M. Windmiller. Pendidikan Moral untuk universiti dan kolej. N. Kementerian Pelajaran Malaysia.. K. Boston: Allyn & Bacon. E. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Lambert. (1980). Bhd. Moral development and socialization. Pendidikan Moral: Konsep dan Program Pendidikan Moral. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). 78 . Kuala Limpur Vishalache Balakrishnan (2009). Bhd.

(Pengurusan dan Pentadbiran).A. dan KDPM SABK Panel Penggubal Modul LPBS/KDC – KPLI (R). KPLI(j-QAF). (Pengajian Islam).com KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan.ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN RENDAH) ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL (SR) NAMA PN. Pendidikan (Pendidikan Islam). Penolong Pengarah BPG. UTM B.USM M Ed.. Ed. Kaherah Dip. KPLI(j-QAF). UTM Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (Penyelaras j-QAF). UM Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam). Hons..D ( Pengajian Islam). USM (1999) B. 79 .kelulusan dn pengelaman pun buat kemas kini ye PN NOORLELA BINTI MUHAMMED SHARIFF Pensyarah Cemerlang Institut Perguruan Guru Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat 70600 Seremban Negeri Sembilan Kelulusan: M.A. KPLI(j-QAF) dan KDPM SABK tlg kemas kini ye . Hons. (Pendidikan Islam). UM (1988) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (17 tahun) Guru Sekolah 6 tahun Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R). 2 tahun Guru Sekolah Menengah 5 Tahun DR SAKHILAH BINTI SHAHKAT ALI Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Kelulusan: Ph. MPI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (13 tahun) Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/ Pendidikan Islam KPLI (R). KDPM SABK. FAZLULAINI BINTI MOHD YUNUS Pusat Pembangunan Akademik Kementerian Pendidikan Malaysia Tel:012-2977446 fabmy74@yahoo. Uni Al-Azhar.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL NAMA PN BADRIYATUN BINTI KAMAR Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat 70600 Seremban Negeri Sembilan badriyatun@gmail.com KELAYAKAN Kelulusan: M.A.Bhd. Bahagian Teknologi Pendidikan untuk Program Pembestarian Sekolah 2005-2007 Subject Content Expert (SME) E-Bahan Pendidikan Moral Tahun 3 bersama Syarikat Net Carbon bersama BTP. Kem. IKON 80 . (Edu) with Hons . Ed. UKM (2007) B.Pelajaran 2008-2009 Penulis Buku Kerja Pendidikan Moral SPM 20002004. USM (1990) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPRM (9 tahun) Guru Sekolah (14 tahun) Ketua Panitia Pendidikan Moral (9 tahun) Penanda Kertas Peperiksaan Pendidikan Moral SPM. Lembaga Peperiksaan Malaysia (6 tahun) Panel Penilaian Pembangunan E-Bahan Pendidikan Moral Tingkatan 1 dan 4. Sasbadi Sdn.

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful