SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Walaupun demikian. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. akan memberi kesan yang lebih besar. Usaha ini jika dipertingkatkan. Amalan-amalan terbaik daripada IB. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. mendidik anak-anak mereka. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan.

................................................................................................ Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak .............. 5................... Analisis Keseluruhan .................................................................................................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1........................................... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ............................................ Peranan Ibu Bapa ...... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ........................................................................................................................... 11............ 7..................................................... 2.......... 12.......................... Pengenalan ..................................................................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik .. Pengantar ................ 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10........................................................... 4 ........................ 9........................................................................ 8....... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ............................. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa .......................................................... 6.................. 4........................................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ....... 3......................... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ....

Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. 5 . Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Keciciran persekolahan dapat dielakkan.

murid dan sekolah. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. . masih h ada ruang untuk u peningkatan. Mungkin n hasilnya. ilm 6 . perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .14. 4 • Sekiranya anda a mahu. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi.10.

Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.

... A.... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4................ Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5....... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1..SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.. 8 ............ 2... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3....

Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 .B. 2. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. 5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. 4. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. 5. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. 3.5. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. 3. 2. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. skor berikut diberikan: Ya = 1. Tidak = 0. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu.

Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 3. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 4. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu.Bagi setiap item 1. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. 4. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 3.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. 2. 5. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1.

Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. 11 . 3. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. 4. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 2. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Sokongan terhadap kecemerlangan anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Komunikasi dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. iaitu: 1. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. Interaksi sosial dengan anak. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda.

• Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. 12 . Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan.

kecenderungan dan kebimbangannya. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. 13 . Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Di samping berbual dengan anak.

• Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. misalnya. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. memberi tuisyen bila perlu.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. 14 . • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.

ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. mereka boleh membantu anda. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 15 . 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.

....... Masalah 2: ...................................................... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7.. 16 .................................. Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6......... dsb............................... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5.................... .... b.. Mula 1..................................................................................... .. 4......................... dsb.. Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.....Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan...... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:................................ dsb............... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ..... 3.............. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ............... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada).... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a..................... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza.................. 2.........

kertas A4 dsb. Namun begitu. c. mengira atau membuat nota. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. c. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. 8.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Buku rujukan sangat membantu. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. suhu. kalkulator. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. bau. pensel. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. 7. Keselesaan seperti suhu. 3. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. a. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Jika boleh. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. cahaya. 6. b. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Elok jika set alat tulis (pen. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. 5. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. 4. Kerja rumah. b. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. pembaris. 2. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran.

Melalui interaksi dengan anak. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. 3. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. menjahit. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Bualkan tentang apa sahaja. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Cuma. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. budi bahasa. 18 . Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. serta seni dan budaya. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). 5. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Bagi anak-anak yang masih kecil. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. adat resam. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Interaksi sosial dengan anak 1. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. Jika ini perlu dilakukan. 4. 2. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. 9. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. 6. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. “bagus” dan sebagainya. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang.

di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. b. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. 2. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Sesuai dengan perubahan umur anak. Sokongan akademik 1. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan.Komunikasi dengan anak 1. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. d. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. 2. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Semasa berkomunikasi. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. 4. 3. c. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Di pihak anak. 19 . intonasi. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. 4. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Lontaran. Apabila perlu. 5. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. ibu bapa boleh membaca bersama anak.

Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. 20 . bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). SK Ulu Lubai. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.100 sekolah rendah. Sejak tahun 2002. 2011 b. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Wilayah ini mempunyai 600. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.000 guru di 1. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Kampung Mulong. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Limbang.000 murid dan 17.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya.

dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu.8%. kesihatan. Untuk menyelesaikan isu ini. IB dan murid tahun 4. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. 21 . kata seorang guru. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. Setelah mencapai persefahaman. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. penglibatan IB telah meningkat. Jika semua pihak bekerjasama.2%. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. 5. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. “Sekarang. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Pada setiap awal tahun. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. banyak perkara boleh dilakukan. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. murid dan sekolah. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Sejak itu.

Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. 30km dari Kota Kinabalu. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. maka anak: • Lebih berjaya. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. dalam membuat keputusan). Board of Trustees of Michigan State University. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. tanpa mengira status sosio-ekonomi. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. 22 . Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Keduanya.edu/bpbriefs/issues/brief30. perbincangan dengan guru). Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. pencapaian sekolah semakin meningkat. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah.msu. 60 murid dan 12 guru. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Sabah terletak di kawasan pergunungan. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan.. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. kaum atau tahap pendidikan IB. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong.

Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. Membaca tidak had kepada buku sahaja. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca.. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. terh majalah. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama.. Membaca dan menulis. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar..” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Misalnya. Akhbar. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. puji i dan dorong g. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda.. . Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. 23 . Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. • Gal lakkan anak meneroka. Walau sesibuk man na. • Lak kukannya set tiap hari. • Mem mbaca bersa ama anak. menemukan m dan memikir rkan. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Menulis untuk k keseronok kan. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Ket tika anak mas sih kecil. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut.

berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas.ca http://www.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www.. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. mencari jumlah gelas dan pinggan.nationalgeographic. Mulakan dengan membaca.sciencenorth. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. Puisi. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. Cabar anak membuat ucapan spontan.ontariosciencecentre. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb.5% setahun. 24 . http://www. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. syair. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda.

o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. mem mbimbing. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. 25 . • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. guru atau ses siapa sahaja. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. mengajar. ra akan sekolah. menunjuk m cara a dll. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik.2. Me entor Men nasihat. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. menjaga. angan. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. rak kan sekelas. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. menggalakkan. m me enyokong.

nasihat atau kaunseling kepada anak. Menggunakan sumbang saran. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. SUMBER: wikipedia 26 . serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Hanya ada satu penyelesaian. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. IB perlu memberi bimbingan. Dengan lain perkataan. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Berhenti jika gagal. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Tiada percambahan buah fikiran. Berhenti selepas mencapai kejayaan.

kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. mempertahankan... • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. 27 . Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. Jika guru dan IB saling mengenali. ibu bapa dan sekolah buat. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. di rumah dan dalam komuniti.3. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. Penyokong Menyokong. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Menyokong kejayaan anak anda. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. • Guru juga adalah IB. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. • IB. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing.

Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.com. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Puji pekerti budiman anak. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Ketika makan di rumah atau di luar. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP).000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Kubang Kerian - http://www. Semasa membeli belah. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Zulkifli Ahmad. • Kira-kira 10. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan.bharian. USM. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Sikap baik IB menunjukkan contoh. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Asuhan budi. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Prof.

29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. nombor faksimili. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. emel dsb. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain.4. . . nombor r alamat. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an.

misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. Soalan esei membina keyakinan murid. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. pengetahuan murid adalah 0%. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. peta minda atau menjawab soalan. Jumlah pelajaran yang difahami. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. anak boleh membuat nota. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. Pada Hari 7. maka pada Hari 30. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Secara ringkasnya. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . faham dan ingat 90%. memikirkan. • Maka. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. pada Hari 2. jika murid tidak merujuk kepada nota. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. menelaah. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna.3% sahaja. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. misalnya 5 minit sahaja. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. 30 . Semakin kerap mengulangkaji. Itulah sebabnya. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. Semasa membaca. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Setelah kelas. sebelum kelas. contohnya matematik.

rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen.5. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. cukup makan dan cukup masa bermain. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Makan. tenang dan bahagia. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. tetapi bukan buat kerja itu. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat.

• • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. izinkan dia berubah. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Biar dia mencuba. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran.6. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. • Didikan dan pengaw 32 . Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Buk kan menunju uk kuasa. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Ada a timbang ra asa. tapi aw wasi batasbatasny ya. g program ta apisan. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Kena pada temp pat dan gayanya. And da juga manusia. wasan penting. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Internet I t.

Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. Hal ini dil laporkan oleh bernama. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak. Mac 2004 4).com b b bertarikh 22 Se eptember 2005.6 pera atus.wordp press. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. Bimbing a anak setiap masa.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. US SM (PenawaRacun. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Rujuk anak k kepada kau unselor. rujuk anak kepada kaunselo or. http://fauza anibrahim. • Merokok meru • IB. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting.7 7 peratus dan India I 15.2 peratus berb banding Cina 16. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. 33 . Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. bilangan n 52.

Makmal GTP 2. 73500 Rompin. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Negeri Sembilan SK Jempol. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Inisiatif Ibu Bapa. Jalan Burung Kasawari. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Penghulu. Guru Besar. Asiah bt. Abd. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Masjid Tanah Melaka. Edward. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Guru Besar. Jalan SS9/13. 72100 Bahau. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. PIBG. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik.0 September 2012 34 . Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Belimbing. Bandar Utama Damansara (4). 26200 Kuantan SK St. Makmal GTP 2. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik.0 di Kuala Lumpur. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Jalan Ipoh. Rahman. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 76100 Melaka SK Rompin. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Hamzah. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Kepong. Segambut. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Jalan 10/3. Jalan Bukit Balai. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Km 12 Jalan Klang Lama. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Taman Bukit Maluri.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Padawan.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Komuniti dan Sektor Swasta. Ketua Kaum. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Komuniti dan Sektor Swasta. Jalan 4/38A. 73470 Gemas SMK Bahau. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Jalan Assunta.

................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )...... Telefon untuk dihubungi : .................. Kelas: ..................................................... .................................. 1.................................... Tarikh: .............. Alamat : ................ Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ........... 35 ...... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2............................................................................................................................................................................................................................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )........................................... Nama anak: .......Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ........................ Bil..................................................................................................... No.................

............ Nama anak: ..................................... E-mel: .... Tarikh: ........... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2..................... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8............................................................................................................. 1.............. Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)............................................ Kokurikulum (persatuan........... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai....... keceriaan.............. Alamat : .......................... Motivasi / disiplin murid 7............................. unit beruniform sukan dan permainan) 3.......... Tandatangan: .......................... No. Kelas: .......................................................................................... Bimbingan kerjaya 4............. ................. 36 ..........................................................................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ........................................................................ Penyelenggaraan sekolah 6............... 4K (kebersihan.............................. Telefon: ........................ Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ....................... keselamatan dan kesihatan) 5....................

.

Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.gov.my .8889 5235 http://www.8884 6255 Faks: 03 .