SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Usaha ini jika dipertingkatkan.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. mendidik anak-anak mereka. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Walaupun demikian. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. akan memberi kesan yang lebih besar.

Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1.............................................................................. Peranan Ibu Bapa .... 4........ Pengenalan .................................. 5.................................................. 4 ............. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak .......... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ... Pengantar ......................................................... 7........... 9........................... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................ 3........................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ........................................................................................................... 6................................... 11......................................................................... 12............................................................. Analisis Keseluruhan ................. 8................................... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ............. 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10................... 2....... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ................................................................................................. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ............................................................................................................................................................................

Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. 5 . Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. masih h ada ruang untuk u peningkatan. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . 4 • Sekiranya anda a mahu. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. murid dan sekolah. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. Mungkin n hasilnya. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. ilm 6 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a.14. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. .10. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda.

Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.

. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ....................... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1... 8 ...... 2... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan..... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4... A.... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3.........

skor berikut diberikan: Ya = 1. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Tidak = 0. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. 5. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 4. 2. 3. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. 3. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. 5. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. skor merupakan bilangan hari anda terlibat.B. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. 2.5. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 .

Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 4. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 4.Bagi setiap item 1. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 2. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. 2. 3. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 3. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 5.

menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. iaitu: 1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. 2. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. Interaksi sosial dengan anak. Komunikasi dengan anak. 4. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 3. 11 . • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar.

• Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. 12 . Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit.

• Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. kecenderungan dan kebimbangannya. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Di samping berbual dengan anak. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. 13 .

• Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. misalnya. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. memberi tuisyen bila perlu. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. 14 .

anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. mereka boleh membantu anda. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. 15 .

Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan.......... 3... 16 ................... b.............................................. 2. Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian..................................................... Masalah 2: ............................. Mula 1........................... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7................................. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a................................................... 4..... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6................. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: .............. dsb................. dsb............... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza....... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)....... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5..... ........................... .... dsb................ Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ..............

mengira atau membuat nota. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. 3. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. kalkulator. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. kertas A4 dsb. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Namun begitu. Jika boleh. Elok jika set alat tulis (pen. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. c. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. pembaris.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. suhu. 6. Keselesaan seperti suhu. b. 5. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. cahaya. b. pensel. a. bau. 7. Kerja rumah. c. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. 4.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Buku rujukan sangat membantu. 8. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. 2. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda.

kerjasama dan meningkatkan kefahaman. menjahit. 9. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Melalui interaksi dengan anak. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. 5. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. adat resam. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Interaksi sosial dengan anak 1. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. 2. 18 . Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. serta seni dan budaya. Cuma. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. “bagus” dan sebagainya. budi bahasa. 6. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Jika ini perlu dilakukan. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. 3. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Bagi anak-anak yang masih kecil. 4. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Bualkan tentang apa sahaja. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan.

2. Apabila perlu. Sesuai dengan perubahan umur anak. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. 5. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a.Komunikasi dengan anak 1. Semasa berkomunikasi. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. 19 . di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Lontaran. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. intonasi. 3. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. 4. Di pihak anak. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. 2. b. 4. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. d. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Sokongan akademik 1. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. c. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca.

bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Wilayah ini mempunyai 600. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan.000 murid dan 17. 2011 b. SK Ulu Lubai. 20 . Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kampung Mulong. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape.000 guru di 1. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Limbang. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.100 sekolah rendah. Sejak tahun 2002. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a.

Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. “Sekarang. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Setelah mencapai persefahaman.8%. IB dan murid tahun 4. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Jika semua pihak bekerjasama. banyak perkara boleh dilakukan. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu.2%. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. kesihatan. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. murid dan sekolah.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. 5. Pada setiap awal tahun. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Untuk menyelesaikan isu ini. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. kata seorang guru. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. penglibatan IB telah meningkat. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. 21 . Sejak itu.

Sabah terletak di kawasan pergunungan. kaum atau tahap pendidikan IB. 60 murid dan 12 guru. Board of Trustees of Michigan State University. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. dalam membuat keputusan). Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik.. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. tanpa mengira status sosio-ekonomi. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. perbincangan dengan guru). 30km dari Kota Kinabalu.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan.edu/bpbriefs/issues/brief30.msu. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. pencapaian sekolah semakin meningkat. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. maka anak: • Lebih berjaya.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. 22 . Keduanya. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong.

. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Ket tika anak mas sih kecil.. Membaca dan menulis. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. • Gal lakkan anak meneroka. Akhbar.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Menulis untuk k keseronok kan. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. .. • Lak kukannya set tiap hari. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. puji i dan dorong g.. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. Misalnya. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. terh majalah. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Walau sesibuk man na. menemukan m dan memikir rkan. 23 . berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. • Mem mbaca bersa ama anak.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Membaca tidak had kepada buku sahaja.

• Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya.ca http://www. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri.. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. Mulakan dengan membaca. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.sciencenorth. http://www. syair. mencari jumlah gelas dan pinggan. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. Puisi.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas.5% setahun. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www.nationalgeographic.ontariosciencecentre. 24 .

Me entor Men nasihat. menggalakkan. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. mem mbimbing. menjaga. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. rak kan sekelas. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. m me enyokong. mengajar. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. menunjuk m cara a dll. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. angan. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. guru atau ses siapa sahaja.2. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. ra akan sekolah. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. 25 . • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu.

Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Tiada percambahan buah fikiran. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan lain perkataan. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. IB perlu memberi bimbingan. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. nasihat atau kaunseling kepada anak. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Menggunakan sumbang saran. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Hanya ada satu penyelesaian. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Berhenti jika gagal. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. SUMBER: wikipedia 26 . tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB.

Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. • IB. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. di rumah dan dalam komuniti. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. mempertahankan. ibu bapa dan sekolah buat.. Menyokong kejayaan anak anda. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. • Guru juga adalah IB. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. Jika guru dan IB saling mengenali. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah..3. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Penyokong Menyokong. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. 27 . Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing.

Ketika makan di rumah atau di luar. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.com. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. USM. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. Asuhan budi. Semasa membeli belah. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Puji pekerti budiman anak.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Sikap baik IB menunjukkan contoh. Prof. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Kubang Kerian - http://www. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. Zulkifli Ahmad. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. • Kira-kira 10.bharian. IB juga harus belajar mengakui kesalahan.

Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. emel dsb. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. nombor faksimili.4. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. . . buku komunikasi k atau u secara bers semuka. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. nombor r alamat.

• Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. 30 . Pada Hari 7. Semasa membaca. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. pada Hari 2. faham dan ingat 90%. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. contohnya matematik. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. menelaah. Itulah sebabnya. Secara ringkasnya. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. anak boleh membuat nota. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. maka pada Hari 30. Bandingkannya dengan membaca 20 minit.3% sahaja. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Semakin kerap mengulangkaji. Soalan esei membina keyakinan murid. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. misalnya 5 minit sahaja. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. pengetahuan murid adalah 0%. • Maka. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. memikirkan. Setelah kelas. sebelum kelas. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. jika murid tidak merujuk kepada nota. Jumlah pelajaran yang difahami. peta minda atau menjawab soalan. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai.

Makan. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Tuisyen dan fardhu ain 31 . tenang dan bahagia. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. tetapi bukan buat kerja itu. cukup makan dan cukup masa bermain.5. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah.

• • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Kena pada temp pat dan gayanya. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. tapi aw wasi batasbatasny ya.6. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Internet I t. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Biar dia mencuba. wasan penting. izinkan dia berubah. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Ada a timbang ra asa. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. Pasang Didik penggunaan p berhemah. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Buk kan menunju uk kuasa. g program ta apisan. • Didikan dan pengaw 32 . Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. And da juga manusia. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar.

6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. Mac 2004 4). • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n.6 pera atus. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. 33 . Rujuk anak k kepada kau unselor. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Bimbing a anak setiap masa. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung.2 peratus berb banding Cina 16. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Hal ini dil laporkan oleh bernama.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. US SM (PenawaRacun. http://fauza anibrahim. rujuk anak kepada kaunselo or. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting.7 7 peratus dan India I 15. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. bilangan n 52. • Merokok meru • IB.wordp press. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari.

Makmal GTP 2. Komuniti dan Sektor Swasta. Guru Besar. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Segambut. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Belimbing. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Ketua Kaum. 73470 Gemas SMK Bahau. Km 12 Jalan Klang Lama. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Hamzah. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Inisiatif Ibu Bapa. Bandar Utama Damansara (4). 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. 26200 Kuantan SK St. Rahman. Jalan Ipoh. Edward. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. 76100 Melaka SK Rompin. Abd. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Komuniti dan Sektor Swasta. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 73500 Rompin. 72100 Bahau. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Asiah bt. Masjid Tanah Melaka. Jalan Assunta. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Jalan SS9/13. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Penghulu. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Padawan. Jalan 4/38A. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Jalan 10/3. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Jalan Burung Kasawari. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Negeri Sembilan SK Jempol. Kepong.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Jalan Bukit Balai. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. PIBG. Guru Besar. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba.0 September 2012 34 . 25150 Kuantan SK Sungai Mas. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Makmal GTP 2.0 di Kuala Lumpur. Taman Bukit Maluri. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang.

.................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )... Telefon untuk dihubungi : ........................... 35 .......... Tarikh: ...................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2................................................. Kelas: ...................................................... No......... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ..................................................................... ............ Alamat : ............ Bil........................................................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )........................................... Nama anak: ................................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ................................................................................. 1..............................................................................................................................

................ ............................................ Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8................. 4K (kebersihan...... Motivasi / disiplin murid 7.................................. Bimbingan kerjaya 4........................ 1...... No..........................................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ..................................................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai............. Nama anak: ............... Penyelenggaraan sekolah 6..................................................................... unit beruniform sukan dan permainan) 3.................................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ..... 36 ............................. Telefon: .......... keceriaan........................................................................................................ Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥)............................................................................ E-mel: .................... keselamatan dan kesihatan) 5................................................................................ Alamat : ............... Kelas: ... Tarikh: .... Kokurikulum (persatuan.................. Tandatangan: ................. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2................

.

8884 6255 Faks: 03 .my .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8889 5235 http://www. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .gov.moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful