SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Walaupun demikian. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. mendidik anak-anak mereka. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Usaha ini jika dipertingkatkan. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. akan memberi kesan yang lebih besar. Amalan-amalan terbaik daripada IB.

............................................ Analisis Keseluruhan .................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah .................................. Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ........ 3.............................. Pengenalan ..Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1............................................ 5........... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ..... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ............................................. 2....................................................................................... 4 .......... 8............................. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ......................................................................... 11................ 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10......................... Peranan Ibu Bapa ............................................................................................. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ..................................................................... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ....................... 7............................................................................... 9................................................................................ Beberapa Contoh Amalan Terbaik ..... 4................................ 12...................................................... 6..................................... Pengantar .....................................

maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. 5 .

le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 .10.14. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 . Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. murid dan sekolah. ilm 6 . Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. . Mungkin n hasilnya. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. masih h ada ruang untuk u peningkatan.B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. 4 • Sekiranya anda a mahu. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa.

Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. 7 . Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.

. 8 .SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.... A.......... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ... 2.. Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5........... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3..... Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1.... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4.............. Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………....

5. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 3. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Tidak = 0. 2. 4. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih.5. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. 2. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. 5. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. skor berikut diberikan: Ya = 1. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. 3. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu.B. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu.

BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. 2. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. 4. 4. 2.Bagi setiap item 1. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 3. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. 5. 3. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu.

Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. 3. 11 . Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. iaitu: 1. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 4. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. 2. Interaksi sosial dengan anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Komunikasi dengan anak. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar.

Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. 12 . Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

• Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. 13 . • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Di samping berbual dengan anak. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. kecenderungan dan kebimbangannya.

Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. misalnya. memberi tuisyen bila perlu.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. 14 . • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak.

ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. 15 . mereka boleh membantu anda. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.

..... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ............ dsb................ dsb.. b.. Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ...........Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:..... .................. Mula 1.. • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada).. Masalah 2: ............ 2...................... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6........... 3...................... 16 ..................... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a..................................... 4............... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian........................ Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5.......... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7............................................................................ dsb.................................................... ......... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza................

) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. b. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Kerja rumah. Buku rujukan sangat membantu. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. a. b. bau. pembaris.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. 7. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. 3. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. suhu. 2. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. 6. pensel. cahaya. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. Namun begitu. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. 8. kertas A4 dsb. 4. c. kalkulator. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. c. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Elok jika set alat tulis (pen. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Jika boleh. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. mengira atau membuat nota. Keselesaan seperti suhu. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. 5.

Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. menjahit. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. serta seni dan budaya. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. budi bahasa. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. 2. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. 6. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Cuma. 18 . Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). 4. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Bagi anak-anak yang masih kecil.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. 3. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. 5. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. adat resam. terutama ketika anak berada pada usia remaja. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. Interaksi sosial dengan anak 1. Melalui interaksi dengan anak. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. 9. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Bualkan tentang apa sahaja. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. “bagus” dan sebagainya. Jika ini perlu dilakukan.

Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. c. b. d. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Apabila perlu.Komunikasi dengan anak 1. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. 4. 3. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Di pihak anak. 4. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Lontaran. Sesuai dengan perubahan umur anak. 2. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. 5. 2. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Semasa berkomunikasi. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Sokongan akademik 1. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. 19 . intonasi. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat.

Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.000 murid dan 17. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Kampung Mulong. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 2011 b. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Wilayah ini mempunyai 600. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Limbang. SK Ulu Lubai. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya.100 sekolah rendah.000 guru di 1. 20 . Sejak tahun 2002.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.

murid dan sekolah. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Setelah mencapai persefahaman.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. “Sekarang. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12.8%. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Sejak itu. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Untuk menyelesaikan isu ini. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. IB dan murid tahun 4. 21 . 5. Jika semua pihak bekerjasama. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak.2%. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. kesihatan. kata seorang guru. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. banyak perkara boleh dilakukan. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Pada setiap awal tahun. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. penglibatan IB telah meningkat. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB.

Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Sabah terletak di kawasan pergunungan.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Keduanya.msu.. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. 30km dari Kota Kinabalu. 60 murid dan 12 guru. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. kaum atau tahap pendidikan IB. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. pencapaian sekolah semakin meningkat. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. Board of Trustees of Michigan State University.edu/bpbriefs/issues/brief30. dalam membuat keputusan). pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. perbincangan dengan guru). maka anak: • Lebih berjaya. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. 22 . IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong.

b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. Walau sesibuk man na.. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. • Lak kukannya set tiap hari. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. puji i dan dorong g. Membaca tidak had kepada buku sahaja. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. • Mem mbaca bersa ama anak. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. Akhbar. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut.. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. menemukan m dan memikir rkan. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. Ket tika anak mas sih kecil. • Gal lakkan anak meneroka. berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda. 23 . Membaca dan menulis. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda..” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s.. Misalnya.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. Menulis untuk k keseronok kan. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. . Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. terh majalah.

• Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai.ontariosciencecentre..5% setahun. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan.nationalgeographic. http://www. Cabar anak membuat ucapan spontan.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring.sciencenorth. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. syair.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. 24 . Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. Puisi. mencari jumlah gelas dan pinggan.ca http://www. Mulakan dengan membaca. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari.

cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. mem mbimbing. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. guru atau ses siapa sahaja. mengajar. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. rak kan sekelas. angan. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak.2. menjaga. menunjuk m cara a dll. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. Me entor Men nasihat. 25 . a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. m me enyokong. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng. • Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. menggalakkan. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. ra akan sekolah.

penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. nasihat atau kaunseling kepada anak. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Berhenti jika gagal. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Dengan lain perkataan. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. IB perlu memberi bimbingan. Menggunakan sumbang saran. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Tiada percambahan buah fikiran. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. Hanya ada satu penyelesaian. SUMBER: wikipedia 26 . Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Meninjau kemungkinan lain jika buntu.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea.

di rumah dan dalam komuniti. Jika guru dan IB saling mengenali.3. Menyokong kejayaan anak anda. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan.. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. ibu bapa dan sekolah buat. Suara murid hanya didengari melalui IB. Penyokong Menyokong. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. 27 . • IB. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. • Guru juga adalah IB. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru.. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. mempertahankan. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan.

Kubang Kerian - http://www. • Kira-kira 10.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. USM.bharian. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Asuhan budi. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. Zulkifli Ahmad.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Sikap baik IB menunjukkan contoh. Puji pekerti budiman anak.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Ketika makan di rumah atau di luar. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. Prof.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Semasa membeli belah. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian.com. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima.

Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. nombor faksimili. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. . nombor r alamat. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon. . Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. buku komunikasi k atau u secara bers semuka. emel dsb.4.

pada Hari 2. Itulah sebabnya. anak boleh membuat nota. pengetahuan murid adalah 0%. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. Soalan esei membina keyakinan murid. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna.3% sahaja. Semakin kerap mengulangkaji. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. Pada Hari 7. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. peta minda atau menjawab soalan. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. 30 . Setelah kelas. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . • Maka. Jumlah pelajaran yang difahami. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. memikirkan. sebelum kelas. Secara ringkasnya.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. faham dan ingat 90%. menelaah. maka pada Hari 30. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. jika murid tidak merujuk kepada nota. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. Semasa membaca. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. contohnya matematik. misalnya 5 minit sahaja.

Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. tetapi bukan buat kerja itu.5. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Makan. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. tenang dan bahagia. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. cukup makan dan cukup masa bermain. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja.

Internet I t. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. And da juga manusia. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. wasan penting. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. g program ta apisan. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. tapi aw wasi batasbatasny ya. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. • Didikan dan pengaw 32 . Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne". Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. Ada a timbang ra asa. izinkan dia berubah. Pasang Didik penggunaan p berhemah. Buk kan menunju uk kuasa. Kena pada temp pat dan gayanya. • • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet.6. Biar dia mencuba.

Mac 2004 4). Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4.Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok. US SM (PenawaRacun. 33 .com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. Hal ini dil laporkan oleh bernama.2 peratus berb banding Cina 16. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung.7 7 peratus dan India I 15. Rujuk anak k kepada kau unselor. m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. http://fauza anibrahim.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. bilangan n 52. Bimbing a anak setiap masa. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. rujuk anak kepada kaunselo or. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7.6 pera atus. • Merokok meru • IB. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n.wordp press.

26200 Kuantan SK St. Ketua Kaum.0 di Kuala Lumpur. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Taman Bukit Maluri. Segambut. Jalan Ipoh. Jalan 10/3. Asiah bt. Masjid Tanah Melaka. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Guru Besar. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. Penghulu. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Edward. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. 72100 Bahau. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Makmal GTP 2. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Bandar Utama Damansara (4).Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. PIBG. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Jalan Assunta. Jalan Burung Kasawari. Komuniti dan Sektor Swasta. Jalan Bukit Balai. Makmal GTP 2. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Jalan 4/38A. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. 73500 Rompin. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Padawan. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Komuniti dan Sektor Swasta.0 September 2012 34 . Belimbing. Jalan SS9/13. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. 73470 Gemas SMK Bahau. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Rahman. Negeri Sembilan SK Jempol. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. Hamzah. Guru Besar. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Abd. Km 12 Jalan Klang Lama. Inisiatif Ibu Bapa. 76100 Melaka SK Rompin. Kepong. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka.

................. Alamat : ................................... Tarikh: ....................... Kelas: ............................... Nama anak: ...... No... Telefon untuk dihubungi : ......... 1.......................... 35 ....................................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ............................................................................................................................................................................................................. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )................................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )............................................................................................ 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2............................................................. Bil............ Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ...... ...............................

....... 4K (kebersihan................... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2........................................................................................ Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8................................................ Tarikh: ................................. Kelas: ................... Penyelenggaraan sekolah 6............. 1...................................................... Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ..... unit beruniform sukan dan permainan) 3.................................................................................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).... Alamat : ....... No..................... keceriaan...... Nama anak: ............................................................................. keselamatan dan kesihatan) 5. Motivasi / disiplin murid 7.... Kokurikulum (persatuan............................................................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai......................................... Bimbingan kerjaya 4.................................. E-mel: ................................. 36 . Telefon: ................................................ Tandatangan: ................... .........................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ................

.

Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .my .8889 5235 http://www.moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.gov.8884 6255 Faks: 03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful