SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran p n anak sanga atlah penting g. Terdapat banyak b bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam pendidikan p an nak membawa perubahan yang menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di d dalam kom muniti hanya 15% % masa seseorang anak dihabiskan d di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak kan dalam ko onteks ini meruju uk kepada sesiapa sahaja yang bertang ggung jawab terhadap t keb bajikan anak dan d terlibat secara s aktif deng gan pendidika annya.

Kegunaa an Masa Murid
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa an masa murid d berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan b 42 2 minggu di sekolah dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap p hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b seminggu dan masa masa kokurikulum wajib am sehari. tidur 8 ja R: KPM, sampel jadual waktu mu urid, SUMBER 2011

Kajian peringkat antarabangsa a a PISA 2009 (P PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama Ekonomi E dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma asa bersama anak di ruma ah mempeng garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah h penting IB menilai pen nglibatan ber rsama anak dan d mengam mbil tindakan yang ya bagi membantu anak meraih m kejaya aan pada ma asa hadapan. Dalam saran na ini, satu ka aedah sewajarny yang dicadangkan ialah h IB mengisi borang b soal selidik yang di ibekalkan dan n menganalisis sendiri kekuatan dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • Menyediakan M suasana pembelajaran di rumah r • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham man dan meng gambil iktibar daripada pe engalaman IB B lain, sila berhu ubung dengan n PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan S Ibu u Bapa (KSIB) PIBG sekolah h anak anda bers sedia berkon ngsi buah fikiran bagi menangani setia ap isu. Anda juga mungkin boleh mem mberi sumbanga an idea berna as kepada me ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 2, Kementerian Pelajaran P Malay ysia mempunyai: : 7,723 Sekolah h d 2,296 Sekola ah Menengah. Ju umlah 10,019 se ekolah. Rendah dan Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah Rendah R Sekolah Menengah M 186, 298 orang g 2, 804, 405 orang 2 g 2 281, 775 orang 2, g

5, 272, 478 4 murid
Sum mber: Kementer rian Pelajaran Malaysia

2

Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Amalan-amalan terbaik daripada IB. akan memberi kesan yang lebih besar. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. mendidik anak-anak mereka. Usaha ini jika dipertingkatkan. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Walaupun demikian. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi.

.. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? .................................................................................................................................................................................... 3......................... 8......................................................................................... Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ....Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1............. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ......... 5................................................................................................... Peranan Ibu Bapa .... 7..................... 2................... 6.................................................... Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ...................... Pengantar ............................................................ Pengenalan .................................. Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ............. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ............................................................... 9................................................ 4 .................................................................. 11......... Beberapa Contoh Amalan Terbaik ....... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ................................................................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10........ 4.................... Analisis Keseluruhan .................... 12......................................

Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. 5 . • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.

perkongsia an dan percambahan mu dapat berlak ku demi mewuju udkan hubunga an yang berma akna antara anda dan anak anda.10. Kem mbalikan jug ga Borang B jika ingin membantu sekolah. Mungkin n hasilnya.14. Gun nakan sarana in ni seperti berikut: 1 • Lengkapkan n soal selidik k penglibatan n ibu bapa dalam pembelajar ran anak-ana ak pada hala aman 8 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja a. 4 • Sekiranya anda a mahu. 2 • Jumlahkan n skor pada setiap s bahag gian dan ten ntukan presta asi anda berbanding g indikator pada p halama an 11 .B Bagaimana a Menggun nakan Sara ana Ini? Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan anda a dengan n indikator di muka surat t 15 kan isu mana a yang hendak ditangani terlebih dahulu. masih h ada ruang untuk u peningkatan. Cuma isi dan kembalik kan Borang A kepada PIB BG sekolah anak anda. Melalui KSIB lebih banyak interak ksi. dan tentuk • Pertingkatkan pengliba atan anda mengikut m kem mampuan. murid dan sekolah. ilm 6 . 5 Ap pa itu Kumpula an Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KS SIB adalah saluran kerjasam ma dan komunikasi untuk me erapatkan hubungan di anta ara ibu bapa. Tidak T kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu Bapa B (KSIB) PIBG P sekolah anak anda untuk perkongs sian yang leb bih bermakn na. .

Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.

... A.... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3....... Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): ………………………………………….... Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) .......... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5. 2.SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan (¥) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.......... 8 ............ Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4....

5. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup.B. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 5. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. 3. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu.5. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. 4. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. 3. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. 2. skor berikut diberikan: Ya = 1. 2. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Tidak = 0. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5.

BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. 5.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 4. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. 2. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. 3. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. 3. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1.Bagi setiap item 1. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. 4.

Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. iaitu: 1. 4. 2.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. Komunikasi dengan anak. 11 . 3. menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Interaksi sosial dengan anak. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda.

Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. 12 . Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit.

Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. 13 . Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. kecenderungan dan kebimbangannya. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Di samping berbual dengan anak. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran.

• Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. misalnya. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. memberi tuisyen bila perlu. 14 .Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah.

89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. 15 . 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. mereka boleh membantu anda. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG.

...........Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ...... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ............... Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5....... 16 .. .. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a. Masalah 2: .. Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza.............. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:....................................................... 2. 4...................... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)..................................... dsb. .................................................................................. dsb................................. 3.................. Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6.......... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7... b......... Mula 1............. dsb........... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.................................................................

5. kalkulator. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Namun begitu.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. pembaris. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. 7. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. suhu. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. a. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. cahaya. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. 4. c. bau. 2. 8. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. Kerja rumah. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. Keselesaan seperti suhu. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. 6. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. b. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Jika boleh. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. b.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. kertas A4 dsb. c. mengira atau membuat nota. Buku rujukan sangat membantu. 3. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Elok jika set alat tulis (pen. pensel.

mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Bagi anak-anak yang masih kecil. 18 . terutama ketika anak berada pada usia remaja. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. menjahit. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. 9. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. 3. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Interaksi sosial dengan anak 1. adat resam. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. 4. Jika ini perlu dilakukan. Melalui interaksi dengan anak. Cuma. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. “bagus” dan sebagainya. 5. Bualkan tentang apa sahaja. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. 6. 2. budi bahasa. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. serta seni dan budaya.

Sokongan akademik 1. intonasi. d. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. c. 4. 19 . Sesuai dengan perubahan umur anak. 4. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Apabila perlu. Di pihak anak. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. 3. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. 2. 2.Komunikasi dengan anak 1. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. 5. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. Lontaran. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. b. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Semasa berkomunikasi. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak.

Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 20 . Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Wilayah ini mempunyai 600. Limbang. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Kampung Mulong. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.100 sekolah rendah. SK Ulu Lubai.000 murid dan 17.000 guru di 1.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Sejak tahun 2002. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. 2011 b. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai.

Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA.8%. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. 5. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Jika semua pihak bekerjasama. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. kata seorang guru. 21 . kesihatan.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. Pada setiap awal tahun. IB dan murid tahun 4. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. banyak perkara boleh dilakukan. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB.2%. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. penglibatan IB telah meningkat. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. murid dan sekolah. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. Setelah mencapai persefahaman. Sejak itu. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. “Sekarang. Untuk menyelesaikan isu ini.

guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. perbincangan dengan guru).. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka.edu/bpbriefs/issues/brief30. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Keduanya. 22 . dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. maka anak: • Lebih berjaya. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki.msu. 30km dari Kota Kinabalu. Sabah terletak di kawasan pergunungan. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. dalam membuat keputusan). jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. 60 murid dan 12 guru. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. kaum atau tahap pendidikan IB. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. pencapaian sekolah semakin meningkat. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Board of Trustees of Michigan State University. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten.

Akhbar.. ama alkan mem mbaca bersam ma mereka. Sem makin usia an nak anda ber rtambah. puji i dan dorong g. • Lak kukannya set tiap hari.” Ga alakkan anak k menulis sura at atau emel kep pada keluarg ga dan rakan-rakan. Membaca tidak had kepada buku sahaja. Rangsang R min nat dan cetusk kan imaginas si anak denga an mem minta mereka a meneka dan n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. arahan pada kotak dan d bun ngkusan. Membaca dan menulis. Jur rulatih Me enyediakan peluang p dan ruang belaja ar yang selu uas-luasnya untuk u anak belajar b di sek kolah dan di rumah. M “Up pin dan Ipin tum mbuh rambu ut. Walau sesibuk man na. • Mem mbaca bersa ama anak. Menulis untuk k keseronok kan. Kem mahiran mem mbaca memb beri faedah kepada semua orang. tand da jalan dan laman l web sem muanya memb beri peluang untuk anak and da membaca. . Ket tika anak mas sih kecil. k Gu unakan kerat tan kartun di majalah dan akh hbar untuk bercerita. Juga ran ngsang merek ka bercerita menggunakan m n gam mbar. • Gal lakkan anak meneroka. Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi iti harian an nda.Peranan n Ibu Bapa a/Penjaga 1. Misalnya. Jika bo oleh minta mereka m me encatatkan su uatu perjalanan/percutian n me enggunakan kamera.. b Bin ncangkan bersama anak mesej m sesebu uah iklan televisyen n. 23 . berikanla ah sedikit mas sa kepada an nak anda.. menemukan m dan memikir rkan. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak.. • Ban ntu anak men nemukan sains dan matematik di man na-mana. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala ah satu cara yang y menyero onokkan bag gi men ngajak anak mula m menulis s. terh majalah. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama an anak and da. P Pelaburan in ni amat be ermakna untuk masa hadapann nya. Tips • Tun njukkan min nat terhadap pembelajara an anak. cad dangkan agar r mereka men ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis s kesudahan yan ng lain bagi sesebuah s kisa ah yang telah h me ereka baca.

berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. mencari jumlah gelas dan pinggan. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. Cabar anak membuat ucapan spontan. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan.ca http://www.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. 24 . syair. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini. http://www. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu. Puisi. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya.nationalgeographic. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda.sciencenorth. Mulakan dengan membaca..5% setahun. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb.ontariosciencecentre. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas.

• Ban ntu anak men ngenalpasti si iapa yang dap pat membant tunya: adik-beradik. • Mari M bincangka an kerja ruma ah adik. Ment tor • Apa a yang anda pelajari p dahulu mungkin tida ak sama deng gan apa yang dipelajari ole eh anak. 25 . mengajar. Pe encapaian murid b bertambah baik apa abila guru dan d ibu bapa saling berhubun ng.2. Ini bu ukan sesuatu yang tidak dap pat diatasi. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala ah untuk digu unakan. o Jana idea me elalui sumban ng saran dan tentukan idea mana yang akan digunakan. menggalakkan. menunjuk m cara a dll. • Ber rbincang dengan anak dan n tentukan bila a (berapa cep pat) kebuntua an ini boleh di atasi. • Ba antu anak mengesan m ke emajuan me ereka. menjaga. Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. cuba tanya cikgu? Bila B agaknya adik a boleh tan nya cikgu? Tips • Pu uji dan raika an kejayaan n. mem mbimbing. yak kni: o Jelaskan apak kah tugasan dan d apakah hasil yang dih harapkan. Me entor Men nasihat. rak kan sekelas. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. a Bagaim mana ibu bap pa/penjaga boleh b memb bantu anak menjadi m pelaja ar bermo otivasi kendir ri? kaedah • Gala akkan anak menggunakan m pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj ja rumah. Berbincanglah n guru anak k dengan an nda. • Be eri anak key yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad da guru. m me enyokong. • Ap pa tugas anda a? • Macam M mana kawan k adik buat kerja ini? • Jik ka adik tidak dapat d jawapa annya. angan. guru atau ses siapa sahaja. ra akan sekolah.

IB perlu memberi bimbingan. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. SUMBER: wikipedia 26 . Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Menggunakan sumbang saran. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. nasihat atau kaunseling kepada anak. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Tiada percambahan buah fikiran. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Dengan lain perkataan. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Berhenti jika gagal. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Hanya ada satu penyelesaian.

Jika guru dan IB saling mengenali. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya.. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. ibu bapa dan sekolah buat. 27 . mempertahankan. • Guru juga adalah IB. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah.3.. Suara murid hanya didengari melalui IB. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. Menyokong kejayaan anak anda. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. • IB. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. di rumah dan dalam komuniti. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Penyokong Menyokong. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan.

Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Puji pekerti budiman anak. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Asuhan budi. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Sikap baik IB menunjukkan contoh. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga. Ketika makan di rumah atau di luar. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Zulkifli Ahmad.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya.com. USM.bharian. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. • Kira-kira 10. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Kubang Kerian - http://www. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. Prof. Semasa membeli belah. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan.

4. Tanya a anak anda soala an yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu C bagi be erapa soalan n untu uk Matematik?” “Sains kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga a lain (jika perlu). nombor faksimili. emel dsb. a • Kerja kurs sus dan kerja rumah per rlu dipantau. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. Sentiasa a bermaklu umat Terkini de engan apa ya ang berlaku di d sekolah. Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak anda a n telef fon. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke erja rumah adala ah satu cara mengesan perkem mbangan pelajaran anak k anda. . man web sek kolah • Layari lam • Bincang dengan d IB lain. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak ku di seko olah • Luangkan n masa untuk mengetahui perkemb bangan di sekolah anak. . buku komunikasi k atau u secara bers semuka. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. Jangan n puas hati apabila a anak k menja awab: “Takd da apa atau biasa saja”. nombor r alamat. Hubu ungi guruguru anak a anda melalu ui telefon.

Itulah sebabnya. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. menelaah. Jumlah pelajaran yang difahami. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. maka pada Hari 30. contohnya matematik. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. misalnya 5 minit sahaja.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. Semasa membaca. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah. faham dan ingat 90%. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. Setelah kelas. sebelum kelas. memikirkan. pada Hari 2. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna.3% sahaja. Pada Hari 7. Secara ringkasnya. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. jika murid tidak merujuk kepada nota. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. 30 . pengetahuan murid adalah 0%. Soalan esei membina keyakinan murid. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. peta minda atau menjawab soalan. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. • Maka. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. anak boleh membuat nota. Semakin kerap mengulangkaji. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan.

Tuisyen dan fardhu ain 31 . Makan. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. tetapi bukan buat kerja itu. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. tenang dan bahagia. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. cukup makan dan cukup masa bermain. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan.5. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja.

• • • • Dunia a Remaj ja Kini: Gajet. Laman So osial • Selalu beri b peringat tan tentang penipuan id dentiti dan pen nyamaran. Izinkan n berfesyen yang be ersopan. Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan n anak bercaka ap tentang sekolah h dan apa sahaja. • Didikan dan pengaw 32 . And da juga manusia. Ada a timbang ra asa. Sa ahabat kep pada Anak k Remaja M Mendampingi i anak remaja a sebagai seo orang sahaba at. • Pengg gunaan patut hentikan sementara s jika mengg ganggu pelaj jaran. Biar dia mencuba. • Pantau penggunaan n laman sosi ial jangan sa ampai mencuri masa belaj jar. Kena pada temp pat dan gayanya. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida ak berubah-u ubah. Awasi jerat j perma ainan "on-lin ne".6. Laman n Sosial l • Nasiha at anak supa aya jangan terlalu t obses sif. tapi aw wasi batasbatasny ya. g program ta apisan. Internet I t. Buk kan menunju uk kuasa. wasan penting. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan n dan wujud dkan peratur ran. • • Memberi Peluang P Minta anak k mengajarka an sesuatu kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Pasang Didik penggunaan p berhemah. izinkan dia berubah.

m Laporan Buletin Umum m Pusat Racu un Negara. Hal ini dil laporkan oleh bernama. • Periksa beg se • Ketegasan IB amat a penting. • Beri kasih sayang kepada anak-anak.2 peratus berb banding Cina 16. upakan jalan pintas p kepada penyalahguna aan dadah. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar mudah m terjebak.7 7 peratus dan India I 15. 33 .Gejala a Negati if Rokok • Remaja paling g mudah terpengaruh untuk merokok atas s pelbagai seba ab. http://fauza anibrahim.wordp press. • Tidak terlalu lambat untu uk bertaubat dan berubah h kepada kebaikan. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok perlu p dibendu ung.6 ju uta perokok adalah terdiri dar ripada kalangan n remaja. Mac 2004 4). • Merokok meru • IB. rujuk anak kepada kaunselo or.com b b bertarikh 22 Se eptember 2005. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.6 pera atus. Di Malaysi ia pula menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. bilangan n 52. Bimbing a anak setiap masa. guru dan komuniti perlu menjadi conto oh terbaik membanteras gej jala merokok ekolah dan pak kaian anak unt tuk mengesan rokok.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh anak a denga an sikap: • Tanggung T ja awab • Semangat S M Memburu Ke ejayaan • Mempunyai M i Hala Tuju ada alah antara cara c mengh hindar anak k terjebak da alam geja ala negatif. • Peranan sem mua pihak am mat diperlukan n. Kajian juga menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 7. Stati istik ini juga men nunjukkan baha awa lebih kura ang 50-60 rema aja mula merok kok setiap hari. US SM (PenawaRacun. Rujuk anak k kepada kau unselor. ukkan bahawa 14 1 peratus dari ipada remaja di i seluruh dunia a adalah peroko ok.

28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Jalan 4/38A. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Makmal GTP 2. 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Guru Besar. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. Abd. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Jalan Assunta. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Komuniti dan Sektor Swasta. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Rahman. Penghulu. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Jalan SS9/13. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua.0 di Kuala Lumpur. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Inisiatif Ibu Bapa. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 26200 Kuantan SK St. Negeri Sembilan SK Jempol. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. Makmal GTP 2. 76100 Melaka SK Rompin. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Km 12 Jalan Klang Lama. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. 73500 Rompin. 72100 Bahau. Komuniti dan Sektor Swasta. Jalan Burung Kasawari.0 September 2012 34 . Padawan. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Segambut. Jalan Ipoh. Taman Bukit Maluri. Jalan Bukit Balai. 73470 Gemas SMK Bahau. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Jalan 10/3. Bandar Utama Damansara (4).Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. Guru Besar. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Ketua Kaum. Hamzah. Edward. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Belimbing. Kepong. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Masjid Tanah Melaka. PIBG. Asiah bt.

Nama anak: ..................................................................................................................... 1.......... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ¥ )......................... Bil.............................................................................................. Telefon untuk dihubungi : ...... ........................................................................... Alamat : ............................................. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ¥ )..................................................................................................... Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak Pagi Petang Tandatangan: ....................................................................................................... 35 ..........Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ............. 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik Markah Minat Bincang JUMLAH 2..... Kelas: ........ No... Tarikh: .............................................

..........BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: .................................................................. Tarikh: ........ unit beruniform sukan dan permainan) 3................... Penyelenggaraan sekolah 6....................... Alamat : .............. Telefon: ................................................. No............ Kelas: ..................................................................................... ........ E-mel: ...... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (¥).............. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.... Bimbingan kerjaya 4........................... 4K (kebersihan........... keselamatan dan kesihatan) 5......................... 36 ................................................... keceriaan......................................... Kokurikulum (persatuan............................................................................................................... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8.............................. Nama anak: .......... Motivasi / disiplin murid 7................ 1........ Tandatangan: ................................................................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ................................... Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai......................

.

Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .8889 5235 http://www.gov.my .moe.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8884 6255 Faks: 03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful