PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

1.0

Pengenalan

Seni dalam pendidikan menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Mata pelajaran seni khususnya Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Karya seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan karya seni, produk serta objek yang terdapat di sekeliling mereka.

Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahawa seorang guru mempunyai tiga tugas utama iaitu tugas profesional, tugas manusiawi dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Secara umumnya, tugas profesional seorang guru adalah berkaitan dengan logika dan estetika, manakala tugas kedua dan ketiga pula berkaitan dengan etika. Tugas-tugas profesional seorang guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai lain yang belum diketahui anak didik dan sewajarnya diketahui oleh mereka. Tugas manusiawi pula adalah tugas-tugas mendidik anak murid agar menjadi manusia yang berguna kelak. Tugas-tugas manusiawi itu termasuklah transformasi diri dan pencarian identiti. Tugas kemasyarakatan pula merupakan konsekuensi guru sebagai warganegara yang baik serta melaksanakan tanggungjawab yang telah digariskan oleh bangsa dan negara. Hal ini sejajar dengan gelaran “jurutera masyarakat” yang diberikan kepada golongan pendidik dewasa ini.

kreativiti. menyeluruh dan menyeronokkan. motivator. Selain mengajar. daya imaginasi murid untuk mencapai pembelajaran optimum. . seorang guru seni juga berperanan sebagai pengurus. hal ini bukanlah bermakna seseorang yang menguasai ilmu seni dengan baik dapat menjadi guru seni yang cemerlang. Namun begitu. pemudah cara (fasilitator) dan inisiator bagi meningkatkan lagi kepekaan. pembimbing.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 Setiap guru Pendidikan Seni Visual yang telah melalui latihan profesional (initial training) sewajarnya menguasai beberapa disiplin ilmu untuk disampaikannya di sekolah kelak melalui jalur pendidikan. Segalanya bergantung kepada kebolehan seseorang guru itu menguasai seni mengajar (art of teaching). Seseorang itu tidak mungkin dianggap guru seni yang cemerlang sekiranya dia tidak menguasai pengetahuan tentang seni dengan baik.

Connell. 8) Mengurus bilik seni dengan sempurna dan sistematik. 10) Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif.0 2. 5) Mengurus aktiviti kumpulan. 1972). Antara perkara-perkara yang perlu diuruskan oleh seorang guru seni ialah: 1) Menguruskan rutin bilik darjah. Takrifan ini membawa maksud guru perlu memainkan peranan sebagai pengurus bukan sahaja dalam pentadbiran sekolah malah menjadi pengurus kepada pelajar dalam proses P & P.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 2. 7) Mengurus sumber. . 4) Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. 3) Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. Apa yang dimaksudkan dengan pengurus? Guru perlu menjalankan tugas-tugas pengawasan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan murid-murid agar patuh kepada peraturan sekolah serta norma hidup dalam keluarga dan masyarakat (W.1 Peranan Guru Pendidikan Seni Visual Guru Sebagai Pengurus Peranan utama Guru Pendidikan Seni Visual ialah bertindak sebagai pengurus. 6) Mengurus karya dan hasil kerja murid. 2) Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian. 9) Menguruskan dan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran seni yang menyeronokkan. alat dan bahan Pendidikan Seni Visual.F.

Setiap guru seni berperanan memberikan pengetahun baru kepada murid mengenai seni. Kemudian. Proses bimbingan (fasilitasi) berlaku apabila ia dijalankan didalam kumpulan di mana peserta digalakkan mengambil tanggungjawab di dalam hasil pembelajarannya (Van Maurik. Menurut beliau juga. jika seorang guru itu ingin mengajar murid-muridnya melukis pemandangan di tepi pantai. menambah baik pengalaman sedia ada serta mencungkil bakat dan memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Seni Visual. guru perlu membimbing muridmurid melukis gambar tersebut dengan memberikan input-input baru mengenai perkara tersebut. 1994). peranan guru adalah untuk mewujudkan kelas yang bersifat interaksi kolaboratif dikalangan pelajar. guru tersebut perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid-murid mengenai suasana di tepi pantai. Sebagai contoh. seseorang guru itu perlu peka terhadap tingkah laku dan perkembangan spiritual murid dalam P & P Seni Visual. Sebagai pembimbing. Seterusnya. Seorang guru yang berperanan sebagai pembimbing perlu mempunyai sikap-sikap berikut untuk membimbing murid-murid dalam P & P Pendidikan Seni Visual: 1) Bersopan santun 2) Menghormati pandangan murid 3) Peramah 4) Jujur 5) Prihatin . murid-murid akan melaksanakan tugasan tersebut dengan bimbingan guru.2 Guru Sebagai Pembimbing Antara lain. guru Pendidikan Seni Visual berperanan sebagai pembimbing dalam pengalaman belajar.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 2.

Apakah kebolehan yang dimaksudkan oleh tokoh tersebut? Kebolehan yang dimaksudkan merujuk kepada kebolehan seseorang guru memotivasikan murid-murid yang diajar. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kajian dunia pendidikan. 1978). motivasi guru juga dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memupuk perasaan ingin membuat yang terbaik dalam penghasilan karya seni. 2) Wujudkan persaingan yang positif dan kerjasama di kalangan murid.3 Guru Sebagai Motivator Pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah bergantung kepada kebolehan guru untuk mengekalkan minat pelajar (Erickson. berani dan bersemangat semasa menghasilkan karya seni visual. Dalam P & P Seni Visual. 2. rasional. Bagaimanakah seorang guru seni dapat memotivasikan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Seni Visual?: 1) Memberi komentar yang positif. 3) Memilih alat dan bahan. . Selain itu. Selain itu pembelajaran secara bimbingan akan memupuk nilai instrumental seperti berdikari. guru perlu berperanan sebagai motivator untuk memupuk minat mereka terhadap isi pelajaran yang disampaikan dan persepsi mereka tentang kepentingan dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 Bimbingan dan dorongan guru akan membantu murid-murid memahami dengan lebih jelas mengenai sesuatu konsep seni visual. - Murid seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahan dan alatan yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti seni visual.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 4) Masa - Rancang pelajaran dengan baik dan teratur supaya murid mempunyai masa yang cukup untuk berfikir. dan meneroka. Pameran hasil hasil karya karya murid sebagai satu bentuk sokongan - murid boleh merangsang pelajar untuk menghasilkan banyak lagi hasil karya seni visual. 6) Pengajaran dan Pembelajaran Fleksibel - Guru pendidikan perlu fleksibel dalam proses pengajaran. 7) Hormat-menghormati - Guru pendidikan seni visual perlu mempunyai sikap menghormati murid dan menghargai sumbangan dan komitmen yang ditunjukkan 8) Memberikan Galakan dan Motivasi - Elakkan daripada mengkritik keterlaluan sehingga pelajar patah semangat dan tidak berminat untuk meneruskan penghasilan karya. 9) Penghargaan - Galakkan dan berikan penghargaan kepada murid di atas usaha dan komitmen yang mereka berikan di dalam kelas. membuat eksperimentasi. 5) Rangsangan - Pamerkan berterusan. Mereka seharusnya bersedia untuk mengubah cara mengajar mengikut minat idea dan cadangan daripada murid. .

Hal ini bermaksud. Guru boleh menyeidakan “wording” yang sesuai untuk membuat kain rentang tersebut. Bagi menyempurnakan tugasan ini. hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid-murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta pengusaan proses pembelajaran.. Bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yang mudah dan berkesan? Dalam proses P & P Seni Visual. murid-murid akan berasa mudah untuk menguasai kemahiran asas membuat kain rentang. . guru perlulah berperanan sebagai pemudah cara. Seperti yang kita ketahui. B. (2003).4 Guru Sebagai Pemudah Cara Sebagai seorang guru seni yang cermerlang. Menurut Joyce. Sebagai contoh. Justeru. kreativiti murid sekolah rendah masih di tahap sederhana. Dengan cara ini. kita perlulah mengambil kira kaedah penyampaian ilmu yang berkesan dan mudah untuk difahami oleh muridmurid. & Weil. bagi peringkat permulaan ini.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 2. guru perlu bertindak sebagai pemudah cara. M. agak sukar sekiranya guru tidak memberi bantuan yang sewajarnya.. Murid-murid hanya perlu menekap huruf-huruf yang telah disediakan oleh guru. sekiranya guru mahu mengajar murid membuat kain rentang bagi menyambut hari merdeka. pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid.

6) Menggubah dan menyesuaikan strategi P & P yang dapat menarik perhatian murid. Peranan inisiator yang ditunjukkan oleh seseorang guru seni secara tidak langsung akan mempengaruhi murid-muridnya untuk turut berusaha melakukan yang terbaik dalam penghasilan karya seni. Guru seni sewajarnya mempunyai inisiatif untuk menyampaikan ilmu seni visual kepada muridmuridnya secara berkesan.5 Guru Sebagai Inisiator Apa yang dimaksudkan dengan inisiator? Inisiator bermaksud individu yang sentiasa berusaha dan mempunyai jalan untuk berusaha. 3) Memahami dinamika kumpulan. Apabila seorang guru itu menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan P & P. pasti murid-murid akan turut berusaha untuk melaksanakan yang terbaik dalam penghasilan karya seni. 5) Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalani aktiviti P & P seni mereka. . Apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh seorang guru seni? 1) Merancang aktiviti seni yang menyeronokkan dan boleh disertai oleh semua murid. Bagaimanapun terdapat pelbagai lagi usaha yang boleh ditonjolkan oleh para guru seni. 4) Membantu murid memperkembangan ilmu seni.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 2. 2) Merangsang murid mengambil bahagian secara aktif dalam P & P.

Usahlah bersikap seperti enau dalam belukar. . suasana bilik darjah sewajarnya boleh menarik minat dan dapat menggalakkan pelajar berfikir. membina persefahaman dan kerjasama antara satu sama lain perlulah diwujudkan. Sesungguhnya. Penghayatan terhadap FPK merupakan tunjang kepada pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang meliputi semua bidang kurikulum dan kokurikulum dalam institusi pendidikan khususnya sekolah.0 RUMUSAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merupakan penyataan yang menjadi penentu arah haluan. asa serta sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. melepaskan pucuk masing-masing. Di samping itu. menyoal serta mengeluarkan buah fikiran secara lisan dan bertulis. semua pihak sewajarnya bersama-sama berusaha untuk mencari formula yang terbaik bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan jayanya. Kaedah ini sesungguhnya dapat membantu meningkatkan perkembangan yang seimbang dari segi intelek. Perhatian yang wajar juga perlu diberikan kepada perkembangan murid secara menyeluruh dan bukannya menitikberatkan satu-satu aspek tertentu sahaja secara terpisah-pisah. Sekolah memainkan peranan dominan dalam usaha ke arah pencapaian falsafah dan matlamat pendidikan seperti yang terkandung dalam FPK.PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR Mac 2008 3. Pengitlakkannya. emosi dan jasmani pelajar. rohani. bertukar-tukar pendapat. sikap tidak bertanggungjawab ini akan meranapkan impian untuk menjadikan pendidikan di Malaysia sebagai satu sistem pendidikan bertaraf dunia. Suasa persekolahan yang memberi peluang kepada pelajar mendapat pengalaman hidup dalam menghadapi masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful