AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN

(Oleh: Abd.Wahab Sinambela)

                                                                            
3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). [528] Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan.

                                                                          
51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

6. Al An'aam

137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya[509]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

2. Al Baqarah 1

Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. kami hanyalah berolok-olok. mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Ash Shaaffaat 29. Dan mereka berkata.:"Ya Tuhan kami. 33. Al Qashash 41. At Taubah 2 . mereka mengatakan: "Kami telah beriman". 37. sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. 32. As Sajdah 24. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman." 28. lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.14. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka[25]." 9. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar[1195]. Al Ahzab 67.

maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak melihat kamu. Huud 27. melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami.w untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. [415]. yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah beriman". janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya. Al Maa'idah PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT DAN KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH 41. Maksudnya ialah: orang Yahudi amat suka mendengar perkataan-perkataam pendeta mereka yang bohong. maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya. Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji." Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya." 5. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu. dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu.a. maka terimalah.12. bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orangorang yang dusta. mereka merobah[417] perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. atau amat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad s. 11. melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. agar supaya mereka berhenti. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 3 . dan mereka mencerca agamamu. padahal hati mereka belum beriman. Hari Rasul. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong[415] dan amat suka mendengar perkataanperkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu[416].

[416]. karena sangat benci kepada beliau.w.w. atau amat suka mendengarkan perkataanperkataan Nabi Muhammad s. [417].a. Lihat no.a. [407]. untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya tersebut. 4 . Maksudnya: mereka amat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpinpemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful