AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN

(Oleh: Abd.Wahab Sinambela)

                                                                            
3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). [528] Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan.

                                                                          
51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

6. Al An'aam

137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya[509]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

2. Al Baqarah 1

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar[1195]. lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan mereka berkata. 37. sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. mereka mengatakan: "Kami telah beriman". As Sajdah 24. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. Al Ahzab 67. At Taubah 2 . Al Qashash 41.:"Ya Tuhan kami. Ash Shaaffaat 29. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong." 9." 28. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka[25]. kami hanyalah berolok-olok. mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. 32. 33.14.

Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak melihat kamu. 3 . dan mereka mencerca agamamu. Hari Rasul. maka terimalah. karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya.12. Al Maa'idah PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT DAN KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH 41. 11. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji. atau amat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad s. bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orangorang yang dusta. [415]. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu. mereka merobah[417] perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami. yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah beriman". padahal hati mereka belum beriman. Huud 27." Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya. melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu.w untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong[415] dan amat suka mendengar perkataanperkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu[416]. maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu." 5. agar supaya mereka berhenti. dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami.a. Maksudnya ialah: orang Yahudi amat suka mendengar perkataan-perkataam pendeta mereka yang bohong.

Maksudnya: mereka amat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpinpemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s. [407].w.[416].a. Lihat no. [417]. untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya tersebut. 4 . atau amat suka mendengarkan perkataanperkataan Nabi Muhammad s. karena sangat benci kepada beliau.w.a.